Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu. ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou. Pool Jet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu. ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou. Pool Jet"

Transkript

1 Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou Pool Jet

2 DODÁVKA PROTIPROUDÉHO ZAŘÍZENÍ OBSAHUJE: - návod na instalaci a uvedení do provozu - oválná tryska A-035 protiproudu kompletní 1 ks - čerpadlo 3,3 kw 78 m 3 /h (4,1 kw 98 m 3 /h) 1 ks - ovládací el. skříňka 1 ks - hadice D 20 mm se zpětným ventilkem k připojení na přisávání vzduchu (Venturi) 1 ks - kulový kohout D 75 mm 1 ks - kulový kohout D 90 mm 1 ks - redukce dlouhá D mm 1 ks - redukce dlouhá D mm 1 ks - koleno PVC D 75 mm 45 2 ks - koleno PVC D 90 mm 45 2 ks - potrubí D 75 délka 9 cm 3 ks - potrubí D 75 délka 70 cm 1 ks - potrubí D 90 délka 10 cm 2 ks - potrubí D 90 délka 18 cm 1 ks - potrubí D 90 délka 38 cm 1 ks Pozn.: potrubí je dodáváno vcelku (nařežte dle potřeby) Důležité: Návod, který máte v ruce, obsahuje základní informace o bezpečnostních opatřeních pro zapojení a uvedení čerpadla do provozu. Je nezbytné, aby se před montáží a uvedením čerpadla do provozu s návodem seznámila jak montážní firma, tak i konečný uživatel. 1. Obecné bezpečnostní předpisy Tyto značky ( ) označují možnost nebezpečí následkem nedodržení příslušných předpisů. NEBEZPEČÍ. Riziko úrazu elektrickým proudem. Tato značka v případě nedodržení předpisů přináší riziko úrazu elektrickým proudem NEBEZPEČÍ. Tato značka v případě nedodržení předpisů přináší riziko ublížení osobám nebo poškození věcí. POZOR. Tato značka v případě nedodržení předpisů přináší riziko poškození čerpadla nebo instalace. 2/12

3 2. Obecné bezpečnostní normy Čerpadla dle tohoto návodu jsou navržena pro instalaci v plaveckých bazénech a nádržích. Jsou určena pro práci s čistou vodou o teplotě nepřevyšující 29 C. Montáž musí být provedena v souladu s předpisy platnými pro jejich instalaci. Musí se dodržovat platné bezpečnostní normy. Jakákoli úprava čerpadla vyžaduje předchozí autorizaci výrobce. Originální náhradní díly a příslušenství autorizované výrobcem slouží k zaručení nejvyšší bezpečnosti. Výrobce čerpadla se zprošťuje veškeré odpovědnosti za škody způsobené neautorizovanými náhradními díly a příslušenstvím. Během chodu čerpadla jsou jednotlivé elektrické části čerpadla pod napětím. Práce na zařízení s ním propojeným se může provádět pouze po jeho vypnutí z elektrické sítě a zabezpečení v rozvaděči proti nechtěnému zapnutí jinou osobou. Uživatel se musí ujistit, že montážní práce i údržba je prováděna kvalifikovanými a autorizovanými osobami a že se tyto předem náležitě seznámily s návodem k montáži a údržbě. Bezpečnost chodu stroje je zaručena pouze při splnění a dodržení všech podmínek zmíněných v tomto návodu k montáži a údržbě. Mezní hodnoty, které jsou uvedeny v technické tabulce, nesmí být v žádném případě překročeny. V případě závady, zvýšené hlučnosti, nebo pří zvýšení teploty čerpadlo ihned vypněte a obraťte se neprodleně na svého dodavatele UPOZORNĚNÍ PRO INSTALAČNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE Při připojování elektrických vodičů kabelu ve svorkovnici, dodržujte schéma uvnitř svorkovnice. Před uzavřením svorkovnice prověřte, zda nezůstaly uvnitř kousky kabelu, podložky nebo jiné volné části a že zemnící vodič je správně zapojen. Zapojte motor dle elektrického schématu přiloženého k čerpadlu. Ujistěte se, že propojení elektrických kabelů ve svorkovnici je dobře upevněno a připojeno ke spojovacím svorkám. Elektrická instalace čerpadla musí být vybavena proudovým chráničem s vypínacím proudem 30 ma. Zkontrolujte, že je správně nasazeno těsnění zapojovací krabice, které zabraňuje vniknutí vody do svorkovnice elektrického motoru a stejně tak zkontrolujte, že byla správně umístěna a dotažena kabelová průchodka svorkovnice. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby žádným způsobem nemohla vniknout do motoru a elektrických částí pod napětím voda, ať přímým zatečením nebo kondenzací. V případě umístění čerpadla do montážní šachty je třeba šachtu dobře odvodnit (min. průměr potrubí 90 mm) a především zajistit ventilaci vzduchu (tvarované víko) pro zamezení přehřívání čerpadla a vzniku kondenzace vody. V případě, že čerpadlo hodláte používat k jiným účelům než zde popsaným, je třeba provést příslušné technické modifikace dle platných odpovídajících norem. To nelze provést bez předchozí autorizace výrobce. UPOZORNĚNÍ PŘI UVEDENÍ DO CHODU Před vlastním uvedením čerpadla do chodu ověřte správné nastavení elektrických zabezpečovacích ochran motoru a přesvědčte se, že všechny ochranné elektrické i mechanické prvky jsou funkční a náležitě upevněny. UPOZORNĚNÍ PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE PŘI ÚDRŽBĚ Pro montáž a instalaci čerpadel je třeba respektovat právní úpravu v jednotlivých státech. Zamezte zcela dotyku, včetně náhodného, s pohyblivými částmi stroje během jeho chodu, a to až do jeho úplného zastavení. V případě potřeby jakékoli manipulace s čerpadlem počkejte, až se stroj úplně zastaví. Než začnete provádět na čerpadle jakoukoli údržbu (elektrickou nebo mechanickou), ujistěte se, že je čerpadlo odpojeno od el. sítě a že je vyloučeno nechtěné spuštění čerpadla jinou osobou. 3/12

4 Před tím, než se provede jakýkoliv zásah do stroje, se doporučuje postupovat dle následujících kroků: 1) odpojit čerpadlo od el. sítě 2) v rozvaděči upozornit, že se na zařízení pracuje 3) ověřit, že nikde na zařízení není žádné el. napětí 4) vyčkat zastavení rotoru čerpadla (ventilátor v klidové poloze) Tento výčet je třeba brát jako doporučení. V jednotlivých zemích mohou být platné další bezpečnostní předpisy. Pravidelně kontrolujte: - Správné upevnění mechanických částí a stav šroubů na podstavci stroje. - Správnou polohu, upevnění a stav izolace elektrických vodičů napájecího el. kabelu. - Teplotu stroje a elektrického motoru. V případě vysoké teploty či hlučnosti okamžitě čerpadlo odstavte a zajistěte jeho opravu. - Vibrace stroje. V případě anomálie okamžitě stroj odpojte a zajistěte jeho opravu. - Správné nastavení el. nadproudového relé (tepelná ochrana), které je podmínkou pro bezchybný chod čerpadla a zajištění jeho odpojení od el. sítě při závadě nebo přetížení. Při chybném nastavení ochrany může dojít k nevratnému poškození vinutí čerpadla bez možnosti uplatnění záruky. Tento návod na montáž, používání a údržbu nemůže postihnout, vzhledem k rozdílnosti instalací, všechny možné situace při obsluze a údržbě čerpadla. Pokud jsou potřeba dodatečné instrukce nebo pokud nastanou zvláštní problémy, neváhejte a spojte se s Vaším dodavatelem pro objasnění pochybností. 3. INSTALACE A MONTÁŽ PROPOJENÍ - proveďte dle schématu s popisem na straně 2 tohoto návodu. Tryska protiproudu se dodává rozdílná pro betonový bazén a ostatní bazény (fóliový, plastový či sklolaminátový). Vlastní regulovatelná tryska by měla být umístěna cm pod hladinou vody v bazénu. Spoje tvarovek a kulových kohoutů jsou k nalepení (použijte lepidlo na PVC na bázi THF), závitové spoje je třeba utěsnit teflonovou páskou (nepoužívejte konopí, ani jiné materiály). Při betonování je třeba osadit bezpečně do bednění trysku. Zakončení hadice přisávání vzduchu musí být umístěno nad hladinou. Není-li to možné, tak použijte zpětný ventilek přisávání vzduchu. Elektrické zapojení smí provádět jen osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN. OVLÁDÁNÍ - zapnutí protiproudého zařízení se provede stiskem pneumatického tlačítka umístěného přímo na trysce. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se zařízení vypne. Spojovací vzduchová hadička mezi pneumatickým tlačítkem a elektrickou ovládací skříňkou musí být neporušená, nezkroucená, či přelomená. Doporučuje se ji chránit ochrannou hadicí po celé její délce. Maximální délka hadičky by neměla přesáhnout délku 7 m (provedení s krokovacím relé a tlačítkem je citlivější než s elektropneumatickým spínačem). Regulátor přisávání vzduchu (Venturi) slouží k plynulé regulaci míchání vzduchu s proudem vody v trysce protiproudu. Čím více vzduchu, tím vyššího tlaku proudu se dosáhne. Vlastní elektrická ovládací skříňka obsahuje: 1) elektropneumatické tlačítko + krokovací relé 2) motorový spouštěč s nadproudovým relé (je třeba nastavit dle jmenovitého proudu čerpadla). Zapíná se zeleným tlačítkem, vypíná tlačítkem červeným. Při přetížení čerpadla nadproudové relé odpojí čerpadlo od elektrické sítě. Před opětovným zapnutím motorového spouštěče je třeba zjistit příčinu odpojení (chybně nastavená hodnota vypínacího proudu, chod třífázového motoru na 2 fáze, nečistoty uvnitř čerpadla, špatné chlazení elektromotoru apod.) Pokud není příčina odstraněna nebo je ochrana chybně nastavena, může dojít k trvalému poškození čerpadla!!! 3) stykač pro silové ovládání čerpadla. 4/12

5 OBECNĚ Montáž a instalace čerpadel je povolena pouze do bazénů nebo nádrží, které odpovídají příslušným ČSN. Pokud si nejste jisti, poraďte se specialistou. Všechna čerpadla jsou opatřena podstavcem s dvěma otvory pro jejich připevnění do podlahy (obr. 1). POTRUBÍ Napojení na potrubí se musí provést nalepením k lemovému kroužku, který je dodáván společně s čerpadlem. Spojení lemového kroužku se sacím a výtlačným hrdlem čerpadla je pomocí převlečné matky a gumového těsnění, které zabraňuje netěsnostem (obr. 2). Do závitů se nesmí dostat lepidlo ani nečistoty. Nepoužívejte silikon nebo teflonovou pásku pro dotěsněné závitů převlečné matky, neboť může dojít jen k poškození závitů matky nebo čerpadla. Spoj je totiž těsněn jen gumovým těsněním a ne převlečnou matkou. Napojení potrubí musí být dokonale kolmé a dobře vycentrované vůči hrdlu, aby se zabránilo vystavení čerpadla a potrubí extrémním tlakům, které by jednak ztížily montáž, ale hlavně by mohly vést k poškození čerpadla (obr. 2). UMÍSTĚNÍ (POLOHA) Protiproudá čerpadla nejsou nikdy samonasávací, proto se osazují vždy pod hladinu vody bazénu nebo nádrže. Čerpadlo nesmí být vystaveno riziku záplav a je třeba zajistit náležité větrání a cirkulaci vzduchu kolem čerpadla. V případě umístění čerpadla do montážní šachty je třeba šachtu dobře odvodnit (min. průměr potrubí 90 mm) a především zajistit ventilaci vzduchu (tvarované víko) pro zamezení přehřívání čerpadla a vzniku kondenzace vody. 5/12

6 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Připojovací kabel musí být pevný, určený k el. rozvodům. Pokud byste chtěli použít flexibilní šňůru, musí být šňůra opatřena koncovkami s oky pro připojení do svorkovnice čerpadla. Elektrické zapojení čerpadla musí být vybaveno el. nadproudovým relé s termomagnetickou ochranou (tepelná ochrana) nastavenou dle odběrového proudu čerpadla. Instalace všech čerpadel musí být opatřena proudovým chráničem s vypínacím proudem 30 ma, který chrání osoby proti možnému úrazu el. proudem při zhoršení izolačního stavu zařízení. Třífázová čerpadla musí být chráněna proti přetížení tepelnou ochranou (motorovým spouštěčem). Pro třífázová čerpadla používat kabel s měděnými vodiči o průřezu minimálně 1,5 mm 2. Třífázová čerpadla lze zapojit jen do hvězdy Y (3 x 400 V), při zapojení do trojúhelníku Δ by došlo ke spálení vinutí statoru elektromotoru. Ověřte správné parametry a zapojení zemnícího vodiče sestavy. Je velmi důležité dodržovat podmínky instalace a elektrického zapojení. Pokud tyto podmínky nejsou dodrženy, výrobce čerpadla odmítá veškerou odpovědnost za vzniklé škody a nelze uplatnit záruku na výrobek. Čerpadla jsou vyrobena dle norem CE a mají el. krytí IP-55. V jednotlivých zemích mohou platit speciální předpisy pro instalaci. Kabely připojení čerpadla může zapojovat pouze kvalifikovaná a autorizovaná osoba. V případě neodpovídajícího zapojení do el. sítě hrozí nebezpečí úrazu el. proudem. 4. INSTRUKCE K UVEDENÍ DO CHODU PŘED UVEDENÍM DO CHODU Před uvedením čerpadla do chodu zkontrolujte, že napětí sítě odpovídá údajům na štítku s technickými údaji čerpadla. U třífázových motorů zkontrolovat, že směr otáčení motoru je správný, tj. ve směru šipky na zadním krytu ventilátoru nebo na těle čerpadla viz obr. 3. Zkontrolovat, že hřídel čerpadla se volně točí. K tomu použijte šroubovák zastrčený do středového otvoru v krytu ventilátoru elektromotoru čerpadla. U nových čerpadel a po delší odstávce dochází k zatuhnutí hřídele čerpadla a je nutné jej šroubovákem protočit před vlastním připojením na el. napětí. 6/12

7 UVEDENÍ DO CHODU Otevřít všechny kohouty přívodu vody do a z čerpadla a spustit motor. 5. ÚDRŽBA Při odpojení čerpadla některou z ochran je třeba zkontrolovat, že proudový odběr (A) motoru při chodu je stejný nebo nižší, než je uvedeno na štítku s technickými údaji od výrobce. V případě poruchy se obraťte na Vašeho dodavatele. Pokud je proudový odběr zvýšený, obraťte se na odborný servis nebo svého dodavatele. V případě, že nebudete nějaký čas čerpadlo používat, hlavně v zimních měsících, kdy hrozí nebezpečí zamrznutí, vypusťte z čerpadla vodu a uložte jej na suchém místě. Pro vypuštění vody z čerpadla uvolněte vypouštěcí zátku těla čerpadla (viz rozpis ND). Zátku dotahujte jen rukou a do závitu nedávejte žádný těsnící materiál (silikon, teflonová páska nebo niť), dostatečné je těsnění nasazené na zátce. 6. DEMONTÁŽ a ZAZIMOVÁNÍ Vypněte čerpadlo a zajistěte, aby nemohlo být znovu zapnuto ani se nedostalo na svorky ve svorkovnici čerpadla el. napětí. Odpojte kabel ze svorkovnice čerpadla. Vyšroubujte matky kotvení čerpadla. Povolte převlečné matky na sání i výtlaku čerpadla a pak čerpadlo vyndejte. Před zazimováním bazénu se doporučuje rovněž odmontovat přední kryt s tryskou z hlavy protiproudu a uložit jej na suchém místě při teplotě 5 35 C. MOŽNÉ PORUCHY, PŘÍČINY A ŘEŠENÍ PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ Do sacího potrubí se dostává vzduch Zkontrolujte stav převlečné matice, lemového kroužku a těsnění sacího potrubí Čerpadlo dává malý výkon Nesprávný směr otáčení motoru (jen u 3-fázového elektromotoru) Vysoké tlakové ztráty Chybné elektrické napětí Prohoďte 2 libovolné fáze el. zdroje Chybná instalace (malý průměr potrubí, příliš mnoho kolen, kohoutů apod.) Ověřte, že napětí el. sítě se shoduje s napětím na štítku čerpadla 7/12

8 7. KVALITA VÝROBKU POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ Tělo čerpadla je vyrobeno z termoplastů poslední generace. Čerpadla mají výkon 3,3 a 4,1 kw. Elektrické krytí IP-55 zajišťuje odolnost zvýšené hladině vlhkosti i ve velmi teplém prostředí DODÁVKA ČERPADLA OBSAHUJE: čerpadlo pro zařízení protiproudého plavání těsnění, převlečnou matku, přírubu, šrouby a lemové kroužky pro připojení sacího a výtlačného potrubí návod k montáži a údržbě. 8/12

9 ROZPIS NÁHRADNÍCH DÍLŮ ČERPADLA Uvedené kódy náhradních dílů slouží pouze k jejich identifikaci. Dodání ND je realizováno v logických sadách pod jiným obchodním značením. POL. POPIS ND KÓD čerpadlo 78 m 3 /h KÓD čerpadlo 98 m 3 /h 1 lemový kroužek podložka nerezová D 18 (4 ks) šroub M 18x70 (4ks) torické těsnění těla čerpadla šroub podstavce M 8x80 (2ks) podstavec čerpadla 08003R R silentblok 08004R R zátka oběžného kola 08003R R těsnění torické zátky oběžného kola těsnění torické příruby ucpávky příruba ucpávky 08004R R vypouštěcí zátka 19028R R šroub M 8x45 (6 ks) prachovka gumová 08003R R šroub DIN 912 M 8x příruba plastová 08004R R podložka M šroub DIN 912 M 8x20 (4 ks) ucpávka D35 AISI oběžné kolo (78m3/h) šroub DIN 933 M 18x35 (4 ks) torické těsnění k šroubu 17x lemový kroužek převlečná matka z PVC 08003R R torické těsnění výtlaku čerpadla tělo čerpadla 08004R R matka M 8 (10 ks) příruba spojovací 08003R R těsnění torické spojovací příruby matka M 18 (4 ks) příruba sání D 110 mm podložka D 18 (4 ks) matka M 18 (4 ks) M1 elektromotor kompletní 25494R R0375 M2/M3 ložisko přední a zadní 08004R R0316 M4 víko zadní elektromotoru M5/M6 ventilátor + fixační kroužek 08003R R R R0314 M7 kryt ventilátoru 08005R R0315 krabice svorkovnice + 4 ks šroubu M4x12 + ploché těsnění 08003R R1301 M11 táhlo statoru elektromotoru M6x215 (4ks) 08005R R0209 M12 víko přední elektromotoru 08004R R1308 M8/M9/M10 9/12

10 ROZPIS NÁHRADNÍCH DÍLŮ TRYSKY Uvedené kódy náhradních dílů slouží pouze k jejich identifikaci. Dodání ND je realizováno v logických sadách pod jiným obchodním značením. Položka Kód Popis Množství 1 A033-1 Pneumatické tlačítko s převlečnou matkou 1 2 A033-2 Hadička průsvitná k pneumatickému tlačítku 6 m 3 A033-3 Šroub DIN 7985 A2 M6x A033-4 Ozdobný kryt trysky 1 5 A033-5 Zadní kryt 1 6 A033-6 Regulátor přisávání vzduchu 1 7 A033-7 Adaptér 1 8 A033-8 Regulátor proudu vody 1 9 A033-9 Čelní kryt 1 10 A Šroub DIN CL81Z A2 4,1x A Plášť trysky 1 12 A Těsnění torické 65x3 EPDM 1 13 A Hadička pružná D 10 0,33 m 14 A Průchodka M A Těsnění ploché k průchodce M A034-1 (2) a (3) Šroub DIN 966 A2 M6x24 s křížovou hlavou A034-2 (2) a (3) Příruba krabice trysky 1 18 A034-3 (2) a (3) Samolepící těsnění ploché 2 19 A035-1 (3) Šroub DIN 7982 A2 4,8x A (1) hlava protiproudu pro beton bazén 1 20 A034-4 (2) hlava protiproudu pro plastový bazén 1 20 A035-2 (3) hlava protiproudu pro fóliový bazén 1 (1) pouze pro trysku A033 betonový bazén (2) pouze pro trysku A034 plastový, plechový, sklolaminátový nebo betonový bazén vyložený fólií (3) pouze pro trysku A035 panelový bazén s fólií 10/12

11 Použití protiproudých trysek A033, A034 a A035 11/12

12 Vyhrazujeme si právo změnit částečně nebo zcela provedení výrobků či tohoto návodu bez předchozího upozornění. 12/12

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET protiproudé za ízení P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET 1. Montáž za ízení Nákupem protiproudého za ízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zp íjemní

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY samonasávacích čerpadel řady AP 97 Obsah: 1 Základní pokyny 2 Popis 2.1 Příklad instalace 2.2 Základní informace 2.2.1 Provozování a údržba 2.2.2 Provozní pokyny

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Popis... 3 II. Základní technické informace... 3 III. Instalace... 4 IV. Připojení

Více

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ Compass Single Jet Compass Double Jet NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 1. Montáž zařízení Nákupem protiproudého zařízení Compass Jet, jste získali kvalitní výrobek, který vám zpříjemní chvíle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

SUB, SUB-V. Návod k obsluze a montáži

SUB, SUB-V. Návod k obsluze a montáži SUB, SUB-V Návod k obsluze a montáži typ SUB 200 A SUB 300 A SUB 700 A Technické parametry drenážních čerpadel řady SUB výkon motoru (kw) připojovací rozměry jmenovité napětí (V) dopravní výška max (m)

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

NINPHAEA Návod k obsluze a montáži

NINPHAEA Návod k obsluze a montáži NINPHAEA Návod k obsluze a montáži VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY NINPHAEA 700 1100 2500 3800 5000 Příkon (W) 13 20 45 75 95 Průtok max (l/hod) 700 1100 2500 3800 4800 Výtlak max (m) 1,45 1,90 2,35 2,60 3,70

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX NÁVOD K OBSLUZE ČESKY OBSAH A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM RUČNÍM

Více

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži 1. ÚVOD Před použitím Vašeho čerpadla je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci a provozování.

Více

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte 604 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225 Před montáží pozorně pročtěte Obsah 1 Pokyny....................................................

Více

GARDEN Návod k obsluze a montáži

GARDEN Návod k obsluze a montáži GARDEN Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 10 30 50 70 80 max. (m) m3/hod 0,6 1,8 3,0 4,2 4,8 GARDEN 750 800 50 42 H (m) 34 23 5 GARDEN 1000 1000

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW Návod na obsluhu Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW PRESS-HAMMER s.r.o. 5.května 8 (Veselá), 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika Tel./fax: +420 326 782 088 E-mail: info@press-hammer.cz www.press-hammer.cz

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM NUTNÉ UMÍSTIT V MÍSTĚ PROVOZNÍ INSTALACE VŠEOBECNÉ Čerpadlo NTT je monoblokové, jednostupňové s elektromotorem chlazeným čerpanou

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

Přímočará pila BS900

Přímočará pila BS900 Návod na obsluhu a údržbu Přímočará pila BS900 Obj. č. N23000114 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ 3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315 Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští v kufříku Obj. č. D 322 315 Říjen 2002 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími kleštěmi pracovat

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Návod k použití čerpadel řady TOP D. WILO TOP D

Návod k použití čerpadel řady TOP D. WILO TOP D WILO TOP D strana č. 1 1 Všeobecné... 4 Zapojeni a uvedení do provozu může provést jen odborný personál... 4 1.1 Účel použití... 4 1.2 Údaje o výrobku... 4 1.2.1 Klíč k určování typu... 4 1.2.2 připojení

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Cz D GB F I Návod k montáži a obsluze Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Maintenance Instructions Notice de mise en service et de montage Istruzioni di montaggio,

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 40 SK / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 internet: http: //www.fastra.cz strana 1/13 Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 Návod k obsluze výrobce: FASTRA, s r.o. Libenice 30 - Skalka 280 02 Kolín internet: http: //www.fastra.cz strana 2/13

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití English Česky DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití Dem 10 1 Dem 10 DEMINERALIZAČNÍ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za zakoupení našeho Demineralizačního filtru

Více

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu IM-P403-69 AB vydání 1 BCV1 a BCV20 Ventily odluhu Předpis instalace a údržby 1.Bezpečnost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Mechanická instalace 5. Propojení 6. Údržba Copyright 2000 1. Bezpečnost Informace

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3945 Equi-Clip TYP 1400-4-TD 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající určení

Více

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE Prostorový elektrický ohřívač SPH Návod INSTALACE 1. NEŽ ZAČNETE Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam: Symbol POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

PL CZ SK H BG RO SL HR GB

PL CZ SK H BG RO SL HR GB CZ NÁVOD K INSTALACI Poznámka k instalaci: minimální vzdálenost mezi plotýnkami nádob na sporáku a nejnižší částí kuchyňského odsavače par nesmí bý t menší než 50 cm u elektrických sporáků a 75 cm u plynových

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce... 3 II. Instalace... 3 III. Hlavní rozměry... 4 IV. Instalace/spuštění

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

BREAKDOWN DETECTOR BD 42

BREAKDOWN DETECTOR BD 42 BREAKDOWN DETECTOR BD 42 DETEKTOR NETĚSNOSTÍ PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Bezpečnostní opatření Při odstranění krytů přístroje hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Více

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD NET N CLEAN INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD 21257 Návod na použití a údržbu 1/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto

Více

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ROZVÁDĚČE NN

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ROZVÁDĚČE NN EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ROZVÁDĚČE NN EMCOS s.r.o., Nákladní 1032, 415 01 Teplice tel. 417 533 521, 417 533 525;

Více

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce 1 2 3 4 5 6 7 8 TYP c s m 50 c s m 70 c s m 70 Ř c s m 120 Napájecí napětí 230 V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Napětí motoru 12/24V/DC

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650)

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce...3 II. Instalace...3 III. Hlavní rozměry...4 IV. Instalace/spuštění filtrace...4

Více

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000 Obj.č. 571010,571011, 571012 Návod k použití Rozbalování Jestliže při rozbalování zjistíte, že je výrobek poškozený, ihned kontaktujte dodavatele. Kde se

Více

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100 Version. česky Vrtací a bourací kladivo BBMH 00 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 5209 Art.-Bez.: BBMH00 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY 1. POKYNY K SESTAVENÍ 2. SPUŠTĚNÍ STROJE Před začátkem práce s pilou si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Před opuštěním výrobního závodu

Více

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G KROHNE 01/2006 A 11 VA40 01 CZ Doplněk montážního a provozního předpisu VA 40/./../K. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy Kategorie II 2 G Magneticko-indukční průtokoměry Plováčkové průtokoměry

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz Instalační manuál Ondolia OPF 1. Obecné bezpečnostní zásady... 1 2. Všeobecné informace... 1 3. Části systému... 2 4. Elektrická specifikace... 2 5. Instalace... 2 6. Kontrolní seznam... 6 7. Záruční list...

Více

-1- Výroba, prodej a servis čerpací techniky, CNC obrábění kovů, slévárenství barevných kovů

-1- Výroba, prodej a servis čerpací techniky, CNC obrábění kovů, slévárenství barevných kovů -1- Výroba, prodej a servis čerpací techniky, CNC obrábění kovů, slévárenství barevných kovů Na Brachlavě 22, Prostějov-Krasice 796 04, tel. 582 362 006, www.cerpolpv.cz NÁVOD NA OBSLUHU A MONTÁŽ PRO PONORNÉ

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX. UŽIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX. VÝŠKA: 500 mm Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX Účel a použití čerpadla Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX je určeno pro čerpání čisté a mírně znečistěné užitkové vody (max. velikost

Více

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce A450 řídící jednotka pro závory autorizovaný prodejce 1 1. Všeobecné vlastnosti Řídící jednotka pro závory nabízí díky svému vysoce výkonnému mikroprocesoru mnoho služeb a prostřednictvím elektronické

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Vodopád Hagen Exo Terra EX

Vodopád Hagen Exo Terra EX Vodopád Hagen Exo Terra EX Čerpadlo součástí balení Vodopád přírodního vzhledu, který může být integrován do jakéhokoliv typu terária Stimuluje přirozené chování plazů při pití Zvyšuje vlhkost vzduchu

Více

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití 1 GL 1280 Faser Optik Děkujeme Vám, že jste se rozholi si zakoupit tento velice kvalitní produkt. GL 1280 Fieberligt je celkově vyráběn v SRN a splňuje ty nejvyšší požadavky na kvalitu a bezpečnost. Přejeme

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U Tento návod je pot eba p ed montáží a používáním p e íst! Obsah Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U... Všeobecné pokyny... CE Ozna ení... Bezpe nostní pokyny... P ed montáží... 5 : Ná

Více

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT uživatelská příručka OV08CZ WWW.MINIROL.EU ÚVODNÍ INFORMACE UŽVATELI Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit před zahájením práce s návodem k používání.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

LANOVÉ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ ŽEBŘÍKOVÝ VÝTAH MINOR PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

LANOVÉ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ ŽEBŘÍKOVÝ VÝTAH MINOR PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TYP: ŽEBŘÍKOVÝ VÝTAH MINOR PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Všechny montážní, demontážní, provozní a úkony údržby mohou být prováděny výhradně

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/10 OBSAH OBSAH TECHNICKÁ DATA DŮLEŢITÉ

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ KARTUŠOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY. Krystal Clear Model 604

NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ KARTUŠOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY. Krystal Clear Model 604 NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ KARTUŠOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY Krystal Clear Model 604 220-240 VAC, 50 Hz, 45 W Hmax 1,0m, Hmin 0,19m, IPX5/IPX7 Tmax 35 C PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE

Více

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím regulátoru si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro další použití Regulátor pro regulaci elektrických sušáků ručníků

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze HM9-3UF QUICK CHANGE UF SYSTÉM PRO FILTRACI VODY Prvotřídní systém čištění pitné vody pro zdravý životní styl. Návod k instalaci a obsluze r u- i Poznámka: Před použitím a instalací výrobku si, prosím,

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod S + B uzavírací desky do DN 4000 (Art. 300)

Návod S + B uzavírací desky do DN 4000 (Art. 300) Návod S+BuzavíracídeskydoDN4000 (Art.300) Typzařízení: Art.300Uzavíracídeskydvoudílné Erstellt: 100326 Ersteller: BS M:\Dokumenty\Prospekty - texty\stadler+beck Speyer\Navody\Betriebsanleitung Absperrscheibe

Více