ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149

2 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní informace... 4 Čl. 3. Předmět veřejné zakázky... 5 Čl. 4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky... 6 Čl. 5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny... 6 Čl. 6. Podmínky pro překročení nabídkové ceny... 7 Čl. 7. Platební podmínky... 7 Čl. 8. Kritéria a způsob hodnocení nabídek... 7 Čl. 9. Obchodní podmínky... 7 Čl. 10. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky... 7 Čl. 11. Uvedení částí veřejné zakázky k zadání jiné osobě... 8 Čl. 12. Důvěrnost... 8 Čl. 13. Požadavky zadavatele na kvalifikaci... 8 Čl. 14. Přílohy Příloha č. 1 zadávací dokumentace Obchodní podmínky (rámcová smlouva) Příloha č. 1a zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 1 předmětu Příloha č. 1b zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 2 předmětu Příloha č. 1c zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 3 předmětu Příloha č. 1d zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 4 předmětu Příloha č. 1e zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 5 předmětu Příloha č. 1f zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 6 předmětu Příloha č. 1g zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 7 předmětu Příloha č. 1h zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 8 předmětu Příloha č. 1i zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 9 předmětu Příloha č. 1j zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 10 předmětu Příloha č. 1k zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 11 předmětu Příloha č. 2 zadávací dokumentace Metodika k vyplnění Nabídky zabezpečení rekvalifikace Příloha č. 3 zadávací dokumentace Metodika ke stanovení ceny plnění za účastníka Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Identifikační údaje Příloha č. 5 zadávací dokumentace - Subdodavatelské schéma Příloha č. 6 zadávací dokumentace Prohlášení o vázanosti nabídkou Strana 2 z 149

3 Příloha č. 7 zadávací dokumentace Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 8 zadávací dokumentace Požadavky na obsah nabídky Příloha č. 9 zadávací dokumentace Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci Příloha č. 10 zadávací dokumentace Seznam významných služeb Strana 3 z 149

4 Čl. 1. Informace o zadavateli Zadavatel: Profil zadavatele: Česká republika - Úřad práce v Opavě Bochenkova č. p. 2712/4, Opava 1 - Předměstí IČ: zastoupený Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou Úřadu práce v Opavě kontaktní osoby zadavatele: Mgr. Eva Klementová Mgr. Věra Nešutová (adresa pro uveřejňování informací k této veřejné zakázce) Osoba zastupující zadavatele: JUSTITIA, s. r. o., 28. října 1142/168, Ostrava zastupují: Mgr. Vlastimil Křesálek, Lukáš Křesálek tel.: , zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 16808, zastoupení na základě mandátní smlouvy Čl. 2. Úvodní informace 1. Pokud se v této zadávací dokumentaci odkazuje na zákon, má tím na mysli zadavatel zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 2. Osoba zastupující zadavatele: jedná se o osobu zmocněnou za zadavatele jednat na základě mandátní smlouvy. Rozhodným datem pro začátek či ukončení běhu zákonných lhůt jsou úkony činěné touto osobou. Dodavatel (dále i uchazeč) bude veškeré písemnosti doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly této osobě doručeny. Od této doby začínají běžet i případné lhůty v zákoně uvedené a vázané na doručení písemností. 3. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Adresa pro doručení žádosti: JUSTITIA, s. r. o., 28. října 1142/168, Ostrava - Mariánské Hory, 4. Zadavatel může poskytnout dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 5. Zadavatel bude doručovat písemnosti v souladu s ust. 148 odst. 2 zákona em. Strana 4 z 149

5 Čl. 3. Předmět veřejné zakázky 1. Předmětem veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů službové profese. Předmět je rozdělen do 11 částí. Části předmětu veřejné zakázky: část 1: Pracovník v sociálních službách dle 116, bod 1, odst. a) a c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I část 2: Pracovník v sociálních službách dle 116, bod 1, odst. a) a c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách II část 3: Pracovník v sociálních službách dle 116 písm. 1, odst. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách část 4: Všeobecný sanitář část 5: Ošetřovatel, ošetřovatelka část 6: Vazba a aranžování květin část 7: Pekařské práce část 8: Cukrářské práce část 9: Prodavačské práce část 10: Hostinská činnost I Hostinská činnost II část 11: Kuchařské práce Číšnické práce Jednotlivé kurzy mohou běžet současně, a to i v rámci příslušné části. Podrobněji jsou jednotlivé části předmětu plnění vymezeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 2. Zadavatel uzavře na každou část předmětu veřejné zakázky rámcovou smlouvu samostatně. Následně bude zadavatel postupovat v souladu s ust. 92 zákona. Na základě výzvy k poskytnutí plnění bude zadavatel uzavírat na jednotlivé kurzy Dohody o provedení rekvalifikace. 3. Lhůty: a. uzavření rámcové smlouvy: po řádném ukončení zadávacího řízení b. ukončení účinnosti rámcové smlouvy: dosažením maximální hodnoty plnění dané části veřejné zakázky vyjádřené v Kč, nejpozději uplynutím 4 let od data podpisu rámcové smlouvy. c. zahájení jednotlivých rekvalifikačních kurzů: každý kurz bude zahájen do 15 pracovních dnů ode dne odeslání písemné výzvy dle ustanovení 92 zákona. 4. Místo plnění je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Strana 5 z 149

6 5. Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV takto: Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání. 6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč. Předpokládané hodnoty jednotlivých částí předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Čl. 4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 1. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na každou část předmětu veřejné zakázky. 2. Zadavatel vylučuje variantní řešení. 3. Nabídka bude předložena písemně v originále. 4. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Rekvalifikace a poradenské činnosti službové profese a slovem NEOTVÍRAT. 5. Na obálce bude uvedena adresa pro zaslání oznámení podle 71 odst. 6 zákona. 6. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce. 7. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Listy nabídky budou spojeny tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím. (doporučeno) 8. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl (doporučeno). 9. Pro zpracování nabídky se mohou použít formuláře poskytnuté zadavatelem v zadávací dokumentaci. (doporučeno) 10. Obsah nabídky je uveden v příloze č. 8 zadávací dokumentace. Čl. 5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Dodavatel uvede nabídkovou cenu pro každou část předmětu veřejné zakázky samostatně, a to pro část 1 do rámcové smlouvy a do specifikace předmětu plnění (příloha č. 1a zadávací dokumentace), pro část 2 do rámcové smlouvy a do specifikace plnění (příloha č. 1b zadávací dokumentace), pro část 3 do rámcové smlouvy a do specifikace plnění (příloha č. 1c zadávací dokumentace), pro část 4 do rámcové smlouvy a do specifikace plnění (příloha č. 1d zadávací dokumentace), pro část 5 do rámcové smlouvy a do specifikace plnění (příloha č. 1e zadávací dokumentace), pro část 6 do rámcové smlouvy a do specifikace plnění (příloha č. 1f zadávací dokumentace), pro část 7 do rámcové smlouvy a do specifikace plnění (příloha č. 1g zadávací dokumentace), pro část 8 do rámcové smlouvy a do specifikace plnění (příloha č. 1h zadávací dokumentace), pro část 9 do rámcové smlouvy a do specifikace plnění (příloha č. 1i zadávací dokumentace), pro část 10 do rámcové smlouvy a do specifikace plnění (příloha č. 1j zadávací dokumentace) a pro část 11 do rámcové smlouvy a do specifikace plnění (příloha č. 1k zadávací dokumentace). Strana 6 z 149

7 2. Doplněná a podepsaná specifikace předmětu plnění bude dodavatelem předložena v nabídce jakožto příloha rámcové smlouvy. 3. Nabídková cena bude rovna součinu ceny plnění za jednoho účastníka bez DPH* a předpokládaného počtu účastníků a bude uvedena ve specifikaci příslušné části předmětu plnění a v bodu 3 článku II. rámcové smlouvy. Dodavatel stanoví cenu plnění za jednoho účastníka v souladu s metodikou ke stanovení ceny plnění za účastníka dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. 4. Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH*. *Dle platné legislativy je předmět veřejné zakázky osvobozen od DPH. Čl. 6. Podmínky pro překročení nabídkové ceny Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny po celou dobu platnosti rámcové smlouvy. Čl. 7. Platební podmínky Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Čl. 8. Kritéria a způsob hodnocení nabídek 1. Nabídky budou hodnoceny dle základního kritéria nejnižší nabídková cena. 2. Hodnocena bude nabídková cena uvedená v příloze č. 1 zadávací dokumentace (specifikace částí předmětu plnění). 3. Každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. Čl. 9. Obchodní podmínky 1. Zadavatel pro plnění předmětné veřejné zakázky stanovuje obchodní podmínky ( 273 odst. 1 obchodního zákoníku) rámcovou smlouvu, a to pro každou část předmětu plnění samostatně. Rámcové smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 2. Dodavatel je povinen rámcovou smlouvu akceptovat. Zadavatel její změnu neumožňuje. 3. Dodavatel doplněnou (viz poznámky v textu rámcové smlouvy) a podepsanou rámcovou smlouvu přiloží do nabídky, a to vč. příloh. Čl. 10. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky Dodavatel doplní údaje do přílohy č. 2 rámcové smlouvy - Nabídka zabezpečení rekvalifikace. Doplněná a podepsaná příloha bude tvořit přílohu rámcové smlouvy. Strana 7 z 149

8 Čl. 11. Uvedení částí veřejné zakázky k zadání jiné osobě 1. Zadavatel si vyhrazuje právo, aby výuková část (teoretická i praktická část výuky včetně zkoušek) rekvalifikačního kurzu byla zajišťována subdodavatelsky maximálně do výše 60 %. 2. Dodavatel uvede subdodávky do přílohy č. 5 zadávací dokumentace subdodavatelské schéma. 3. Pokud bude dodavatel realizovat veřejnou zakázku bez subdodavatelů, uvede tuto skutečnost do subdodavatelského schématu, a to poznámkou bez subdodavatelů. Čl. 12. Důvěrnost 1. Zadavatel nezveřejní informace, které mu budou sděleny dodavatelem v nabídce nebo jiných písemnostech a které byly dodavatelem označeny za důvěrné. 2. Za důvěrnou informaci může dodavatel považovat zejména obchodní tajemství, důvěrná hlediska nabídek. 3. Pokud bude dodavatel považovat některou informaci za důvěrnou, označí ji takto (např. zvýraznění zvýrazňovačem a uvedení textu DŮVĚRNÉ ). 4. Tímto ustanovením o důvěrnosti není dotčena povinnost zadavatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 13. Požadavky zadavatele na kvalifikaci 1. Požadavky na prokázání kvalifikace dle 62 zákona Zadavatel požaduje prokázání této kvalifikace: a. základních kvalifikačních předpokladů b. profesních kvalifikačních předpokladů c. technických kvalifikačních předpokladů 2. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; způsob prokázání: výpisem z evidence Rejstříku trestů, u právnické osoby výpisem z evidence všech členů statutárního orgánu, výpis bude předložen v originále nebo úředně ověřené kopii, výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Strana 8 z 149

9 b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; způsob prokázání: výpisem z evidence Rejstříku trestů, u právnické osoby výpisem z evidence všech členů statutárního orgánu, výpis bude předložen v originále nebo úředně ověřené kopii, výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů c. který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, způsob prokázání: čestným prohlášením vzor viz příloha č. 7 zadávací dokumentace d. vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, způsob prokázání: čestným prohlášením vzor viz příloha č. 7 zadávací dokumentace e. který není v likvidaci, způsob prokázání: čestným prohlášením vzor viz příloha č. 7 zadávací dokumentace f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, způsob prokázání: předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani pak čestného prohlášení - vzor viz příloha č. 7 zadávací dokumentace, potvrzení finančního úřadu bude předloženo v originále nebo úředně ověřené kopii, potvrzení nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, způsob prokázání: čestným prohlášením vzor viz příloha č. 7 zadávací dokumentace h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, způsob prokázání: předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce (Okresní správa sociálního zabezpečení), potvrzení bude předloženo v originále nebo úředně ověřené kopii, potvrzení nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů i. nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby způsob prokázání: čestným prohlášením vzor viz příloha č. 7 zadávací dokumentace Strana 9 z 149

10 3. Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů minimálně v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění), doklad může být nahrazen výpisem z živnostenského rejstříku, c. doklad prokazující způsobilost dodavatele provádět rekvalifikaci (v souladu s ust. 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) v rozsahu předmětu plnění vymezeném ve specifikaci předmětu veřejné zakázky. 4. Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí (reference). Minimální rozsah služeb stanovuje zadavatel s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky na jeden rekvalifikační kurz pro každý typ rekvalifikačního kurzu vymezeného v příloze č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění vymezeného touto zadávací dokumentací. způsob prokázání: dodavatel předloží seznam významných služeb (referencí) v členění dle vzoru uvedeném v příloze č. 10 zadávací dokumentace, přílohou seznamu musí být osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytnuta tomuto zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytována jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestné prohlášení dodavatele, pokud byla služba poskytována jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně 5. Obecná ustanovení a. Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. b. Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci jsou uvedeny v příloze č. 9 zadávací dokumentace. Čl. 14. Přílohy Příloha č. 1 zadávací dokumentace Obchodní podmínky (rámcová smlouva) Příloha č. 1a zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 1 předmětu Příloha č. 1b zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 2 předmětu Příloha č. 1c zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 3 předmětu Příloha č. 1d zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 4 předmětu Příloha č. 1e zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 5 předmětu Příloha č. 1f zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 6 předmětu Strana 10 z 149

11 Příloha č. 1g zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 7 předmětu Příloha č. 1h zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 8 předmětu Příloha č. 1i zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 9 předmětu Příloha č. 1j zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 10 předmětu Příloha č. 1k zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 11 předmětu Příloha č. 2 zadávací dokumentace Metodika k vyplnění Nabídky zabezpečení rekvalifikace 135 Příloha č. 3 zadávací dokumentace Metodika ke stanovení ceny plnění za účastníka Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Identifikační údaje Příloha č. 5 zadávací dokumentace - Subdodavatelské schéma Příloha č. 6 zadávací dokumentace Prohlášení o vázanosti nabídkou Příloha č. 7 zadávací dokumentace Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 144 Příloha č. 8 zadávací dokumentace Požadavky na obsah nabídky Příloha č. 9 zadávací dokumentace Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci Příloha č. 10 zadávací dokumentace Seznam významných služeb Strana 11 z 149

12 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Obchodní podmínky (rámcová smlouva) Obchodní podmínky Strana 12 z 149

13 Příloha č. 1a zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 1 předmětu Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikačních kurzů uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce v Opavě se sídlem: Bochenkova 4, Opava IČ: zastoupená Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou Úřadu práce v Opavě na straně jedné jako zadavatel (dále jen zadavatel) a Varianta A - pro právnickou osobu.. se sídlem IČ:.. DIČ: zastoupený .. Zapsaný v.. na straně druhé jako dodavatel (dále jen dodavatel) pozn. údaje doplní dodavatel Varianta B pro fyzickou osobu podnikatele jméno, příjmení. Strana 13 z 149

14 trvalé bydliště:.. podnikající pod obchodním jménem či firmou:. místo podnikání:. IČ: .. na straně druhé jako dodavatel (dále jen dodavatel) pozn. údaje doplní dodavatel uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu: I. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany se ve smyslu ust. 89 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen ZVZ ) dohodly na uzavření této rámcové smlouvy s jedním dodavatelem pro realizaci rekvalifikačních kurzů na pracovní činnost (přesný název rekvalifikačního kurzu dle dokladu prokazujícího odbornou způsobilost dodavatele dle 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti):. (pozn. údaj doplní dodavatel) 2. Tato rámcová smlouva obsahuje podrobné obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých rekvalifikačních kurzů a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace na základě výzvy ze strany zadavatele. 3. Jednotlivé Dohody o provedení rekvalifikace budou uzavírány v souladu s ust. 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a vyhláškou č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, v platném znění. 4. Nedílnou součástí této rámcové smlouvy je vždy nabídka dodavatele, na základě které byl jako uchazeč v zadávacím řízení vybrán jako účastník této rámcové smlouvy a která je ve svých příslušných částech pro dodavatele závazná i v případech, které nejsou v rámcové smlouvě ošetřeny. 5. Nedílnou součástí této rámcové smlouvy je i zadávací dokumentace, kterou je účastník rámcové smlouvy vázán. Strana 14 z 149

15 II. Předmět smlouvy 1. V souladu s ust. 11 ZVZ je předmětem této rámcové smlouvy úprava podmínek týkající se zadávání dílčích veřejných zakázek na služby, spočívající v realizaci jednotlivých rekvalifikačních kurzů, uvedených v článku I. bod 1 této smlouvy. Jednotlivé rekvalifikační kurzy budou realizovány podle jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace, uzavřených na základě požadavků a potřeb zadavatele, zadávaných na základě této rámcové smlouvy po dobu její platnosti. 2. Dodavatel se po dobu účinnosti této rámcové smlouvy zavazuje zajišťovat pro zadavatele rekvalifikační kurzy uvedené v článku I. bod 1 této smlouvy podle jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace uzavřených na základě požadavků a potřeb zadavatele v souladu s touto rámcovou smlouvou, přičemž se dodavatel dále zavazuje dodržovat tyto podmínky a povinnosti: a) pro realizaci konkrétního rekvalifikačního kurzu (dle článku I. bod 1) se sjednávají následující podmínky plnění: - základní kvalifikační předpoklady účastníka pro zařazení do rekvalifikačního kurzu jsou následující: základní vzdělání - forma konání rekvalifikačního kurzu je denní - místem konání rekvalifikačního kurzu je město Opava (ne v městských částech), místem konání praktické výuky. (pozn. údaj doplní dodavatel, musí být zajištěno v okrese Opava) - způsob ověření získaných znalostí a dovedností:..(pozn. údaj doplní dodavatel) - výstupním dokladem je osvědčení s celostátní platností - minimální počet účastníků kurzu: 10 - maximální počet účastníků kurzu: 20 - rekvalifikační kurzy budou zahájeny vždy do 15 pracovních dnů ode dne odeslání písemné výzvy dle ust. 92 odst. 1 písm. a) ZVZ - cena rekvalifikačního kurzu na jednoho účastníka činí:....kč (pozn. zde doplní dodavatel, bez DPH) b) stanovit účastníkům rekvalifikačního kurzu studijní a výcvikové povinnosti, prokazatelně je seznámit s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k rekvalifikaci, zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví během celé rekvalifikace, vybavit účastníky rekvalifikace nezbytnými ochrannými pracovními prostředky, pokud to charakter praktické přípravy vyžaduje, c) v průběhu rekvalifikace zajistit prokazatelnou denní evidenci docházky účastníků rekvalifikace a obsahu prováděné rekvalifikace minimálně v rozsahu: datum, téma, hodina začátku a konce, počet hodin, jméno osoby provádějící přípravu či ověření získaných znalostí a dovedností, Strana 15 z 149

16 d) neprodleně, písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů, informovat zadavatele, pokud: - účastník rekvalifikačního kurzu nenastoupí na rekvalifikaci, - účastník rekvalifikačního kurzu neplní stanovené studijní a výcvikové povinnosti - účastník rekvalifikačního kurzu porušuje předpisy či řády rekvalifikačního zařízení - nastanou další závažné skutečnosti, zejména překážky v rekvalifikaci - se účastník nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, e) poslední pracovní den kalendářního měsíce, pokud rekvalifikace probíhá, informovat zadavatele o přítomnosti účastníků rekvalifikačního kurzu, f) neprodleně, písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů informovat zadavatele, pokud vzniknou překážky, které znemožní pokračování rekvalifikace, g) předložit zadavateli písemný návrh na vypovězení Dohody o rekvalifikaci s účastníkem rekvalifikačního kurzu, který neplní studijní a výcvikové povinnosti nebo porušuje předpisy a řády rekvalifikačního zařízení, h) po ukončení rekvalifikačního kurzu zaslat zadavateli závěrečný protokol, který bude minimálně obsahovat: seznam účastníků rekvalifikačního kurzu, kteří úspěšně ukončili rekvalifikaci, včetně čísel vydaných dokladů o jejím absolvování a vzoru dokladu a informaci o absolvované části rekvalifikačního kurzu účastníky, kteří rekvalifikaci nedokončili nebo ukončili neúspěšně. Dále pak doloží evidenci docházky účastníků rekvalifikačního kurzu, i) umožnit zadavateli kontrolu dodržování sjednaných podmínek pro rekvalifikaci včetně účasti na ověření získaných znalostí a dovedností, j) používat osobní údaje o účastnících rekvalifikačního kurzu poskytnuté zadavatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 3. Maximální hodnota plnění ze všech jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace, které se uskuteční po dobu platnosti této rámcové smlouvy, činí. Kč (pozn. zde doplní dodavatel nabídkovou cenu dle Přílohy č. 1 rámcové smlouvy, bez DPH). 4. Zadavatel negarantuje dodavateli dosažení maximální hodnoty plnění, uvedené v bodě 3 tohoto článku ani předpokládaného počtu účastníků rekvalifikace, uvedeného v příloze této smlouvy. 5. Dodavatel prohlašuje, že uzavře před podpisem Dohody o provedení rekvalifikace pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci dodavatelem třetí osobě. III. Podmínky uzavírání dohod o provedení rekvalifikace 1. Konkrétní rekvalifikační kurzy budou realizovány v souladu s touto rámcovou smlouvou na základě jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace, které stanoví konkrétní počet Strana 16 z 149

17 účastníků rekvalifikačního kurzu, termín zahájení a ukončení rekvalifikačního kurzu a celkovou cenu rekvalifikačního kurzu, přičemž budou vycházet z podmínek této rámcové smlouvy a obecně platných právních předpisů. Závazný text těchto Dohod stanoví v souladu s touto rámcovou smlouvou zadavatel. Přílohou těchto Dohod o provedení rekvalifikace bude jmenný seznam účastníků rekvalifikace. Součástí a přílohou těchto Dohod bude také kalkulace nákladů, zpracovaná dodavatelem na formuláři a podle metodiky stanovené zadavatelem. 2. Zadavatel má právo kdykoli v době plnění dle této rámcové smlouvy zaslat dodavateli výzvu k realizaci konkrétního rekvalifikačního kurzu, uvedeného v článku I. této smlouvy a určit při každé výzvě předpokládaný počet účastníků kurzu při dodržení alespoň minimálního počtu účastníků. Výzva k uzavření Dohody o provedení rekvalifikace musí být zadavatelem učiněna písemně. Doručení bude provedeno poštou nebo elektronickými prostředky. 3. Dodavatel je povinen reagovat na výzvu zadavatele, která je návrhem na uzavření Dohody o provedení rekvalifikace, nejpozději do dvou pracovních dnů (48 hodin) od jejího doručení, a to sdělením termínu zahájení kurzu. 4. Doba zahájení rekvalifikačního kurzu bude maximálně do 15 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany zadavatele. Lhůta začíná běžet od následujícího pracovního dne od doručení výzvy podle bodu 2 tohoto článku. 5. Dodavatel je povinen zadavateli nabídnout pro plnění konkrétního rekvalifikačního kurzu alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla rámcová smlouva uzavřena. Tyto podmínky jsou obsaženy v nabídce dodavatele, která je nedílnou součástí této smlouvy a v této rámcové smlouvě. Pro cenu rekvalifikačního kurzu na jednu osobu platí, že dodavatel nemůže požadovat cenu rekvalifikačního kurzu na jednu osobu vyšší, než je cena, uvedená v čl. II. bod 2 a) této rámcové smlouvy. 6. Konkrétní Dohoda o provedení rekvalifikace je uzavřena podpisem oběma smluvními stranami. IV. Cena, termín plnění 1. Výše uvedené rekvalifikační kurzy budou realizovány v konkrétních termínech a za podmínek sjednaných v jednotlivých Dohodách o provedení rekvalifikace. Zadavatel uhradí dodavateli s přihlédnutím k čl. IV. bodu 2 ceny rekvalifikačních kurzů stanovené v jednotlivých Dohodách o provedení rekvalifikace jako součin počtu účastníků konkrétního rekvalifikačního kurzu a ceny za jednoho účastníka kurzu uvedené v článku II. bodě 2 a) této smlouvy. 2. Dodavatel je oprávněn zadavateli plně fakturovat náklady na rekvalifikaci účastníků rekvalifikace, kteří do rekvalifikace skutečně nastoupí a řádně ji ukončí. V případě, že účastník rekvalifikace rekvalifikaci nedokončí, je dodavatel oprávněn fakturovat zadavateli pouze poměrnou část nákladů rekvalifikace připadajících na jednoho účastníka rekvalifikace za dny přípravy do dne poslední účasti, vyjma nákladů kalkulovaných přímo na účastníka. Náklady kalkulované přímo na účastníka (např. osobní ochranné pracovní Strana 17 z 149

18 prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytnuté účastníkům rekvalifikace a potřebná výbava účastníků rekvalifikace) je dodavatel oprávněn fakturovat ve výši, která odpovídá kalkulované ceně pořízení nebo vypůjčení věcí, jež byly danému účastníkovi rekvalifikace fyzicky předány nebo zapůjčeny. 3. Dodavatel není oprávněn fakturovat zadavateli DPH, a to po dobu, kdy podle příslušného právního předpisu bude plnění podle této smlouvy o DPH osvobozeno. 4. Dodavatel provede fakturaci bezprostředně, nejpozději do 14 dnů po ukončení rekvalifikačního kurzu. Lhůta splatnosti faktur bude stanovena minimálně 21 kalendářních dnů po prokazatelném odeslání zadavateli. U kurzů delších než jeden měsíc může být sjednána dílčí fakturace vždy za uskutečněnou část přípravy. 5. Dodavatel je povinen fakturovat svá plnění v kalendářním roce nejpozději do Plnění řádně ukončená v měsíci prosinci a nevyfakturovaná do je dodavatel oprávněn fakturovat až v následujícím kalendářním roce. 6. Dodavatel je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce, než mu náležely ( 108 odst. 7 písm. i) zák. č. 435/2004 Sb.). Vrácení bude provedeno ve lhůtě a způsobem stanoveným ve výzvě zadavatele. V. Doba platnosti rámcové smlouvy 1. Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením maximální hodnoty plnění uvedené v čl. II. bod 3 nejpozději však uplynutím 4 let od data podpisu této smlouvy. 2. Tato rámcová smlouva může být ukončena: a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena; b) písemnou dohodou obou stran; c) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 3. Zadavatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. VI. Inflační doložka Strana 18 z 149

19 1. Náklady rekvalifikace na jednoho účastníka, tj. cenu rekvalifikačního kurzu na jednoho účastníka, uvedenou v čl. II. bodě 2 rámcové smlouvy, může dodavatel každoročně zvýšit, pokud přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen míra inflace) za předcházející kalendářní rok, vyhlášený Českým statistickým úřadem (ČSÚ) překročí hodnotu 1 %. 2. Cenu podle bodu 1 tohoto článku může dodavatel zvýšit o hodnotu míry inflace za předcházející kalendářní rok, vyhlášenou ČSÚ, max. však o hodnotu 6 %, a to za podmínky, že do konce května kalendářního roku navrhne zadavateli uzavření příslušného dodatku této rámcové smlouvy. O zvýšení ceny smluvní strany uzavřou do kalendářního roku dodatek rámcové smlouvy s účinností od daného roku. Nová cena se přitom může uplatnit pouze u rekvalifikačních kurzů zahájených po datu účinnosti dodatku rámcové smlouvy, tj. po daného roku. 3. Zvýšení ceny podle předchozích odstavců může dodavatel poprvé uplatnit v roce Použitím inflační doložky se nemění maximální hodnota plnění uvedená v čl. II. bod 3. VII. Podmínky spolupráce 1. Dodavatel je povinen zajistit, aby po celou dobu účinnosti této rámcové smlouvy splňoval ust. 108 odst. 2 a 3 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 2. Dodavatel bere na vědomí, že je jako dodavatel služeb hrazených z veřejných finančních prostředků osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. VIII. Zvláštní ustanovení a sankce 1. Dodavatel se zavazuje k informační povinnosti podle Manuálů pro publicitu a vizuální identitu OP LZZ - viz (např. materiály informačního a propagačního charakteru, dohody uzavřené v rámci projektu, prezenční listiny, veškerá písemná korespondence spojená s projektem, např. dopisní/hlavičkový papír apod. musí být označeny všemi prvky povinného minima publicity OP LZZ) u rekvalifikačních kurzů spolufinancovaných z prostředků ESF. 2. Dodavatel je povinen po dobu 10 let uchovávat doklady související s plněním této rámcové smlouvy a jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly (zejména se jedná o poskytovatele prostředků ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo financí České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropskou komisi, Evropský účetní dvůr), provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu ESF Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti. Strana 19 z 149

20 3. Dodavatel odpovídá zadavateli za případnou škodu, která může zadavateli vzniknout nesplněním povinností uvedených v předchozích bodech tohoto článku rámcové smlouvy. IX. Závěrečná ustanovení 1. Otázky v této rámcové smlouvě nebo v jednotlivých Dohodách o provedení rekvalifikace neupravené nebo upravené jen částečně se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a předpisy souvisejícími, vždy v platném znění. 2. Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních; jedno obdrží dodavatel a dvě zadavatel. 3. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto smlouvou. 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 5. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem; smlouva nebyla sepsána v tísni ani pod nátlakem, vyjadřuje pravou a svobodnou vůli obou smluvních stran a není jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu tuto smlouvu obě smluvní strany potvrzují svými podpisy. Přílohy rámcové smlouvy: Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění pro část 1 Příloha č. 2 smlouvy - Nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 1 V dne V. dne za dodavatele... za zadavatele Ing. Jarmila Mateřanková ředitelka Úřadu práce v Opavě Strana 20 z 149

21 Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění pro část 1 Rekvalifikace a poradenské činnosti službové profese Typ rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách dle 116, bod 1, odst. a) a c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I Hodnotící kritérium Stanovení hodnotících kritérií Předpokládaný počet účastníků 160 Cena plnění za účastníka (bez DPH*) Kč/účastník Nabídková cena celkem (Kč) Nabídková cena (předpokládaný počet účastníků) x (cena plnění za účastníka)... datum... podpis (podpisy) osoby (osob) oprávněné (oprávněných) jednat jménem dodavatele *) Dle platné legislativy je předmět veřejné zakázky osvobozen od DPH. Předpokládaná hodnota plnění do výše ,- Kč. Předpokládaný počet dodavatelů: 1. Minimální rozsah kurzu bez zkoušek (počet hodin): 150 Technické podmínky a specifikace místa plnění zakázky: a) Předmětem zakázky je provedení rekvalifikačního kurzu pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání. b) Kvalifikačním předpokladem pro zařazení účastníka do rekvalifikačního kurzu je základní vzdělání. c) Předpokládaný minimální obsah rekvalifikačního kurzu: - obsah kurzu bude v souladu s 37 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 vyučovacích hodin denně od pondělí do pátku, převážně se zahájením v 8:00 hodin. e) Minimální počet účastníků v kurzu: 10. f) Maximální počet účastníků v kurzu: 20. g) Místo konání teoretické části výuky rekvalifikačního kurzu je město Opava (ne v městských částech), praktická část výuky bude zajištěna na území okresu Opava. Strana 21 z 149

22 Příloha č. 2 smlouvy - Nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 1 NABÍDKA ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKACE Název rekvalifikačního zařízení (zaměstnavatele) 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: www stránky: Adresa sídla nebo místa podnikání: Obec: Část obce: Ulice: Č.p. Č.orient. PSČ: Osoba oprávněná jednat jménem rekvalifikačního zařízení (zaměstnavatele): Příjmení: Jméno: Titul: Telefon: Fax: Kontaktní osoba odpovědná za organizaci rekvalifikace: Příjmení: Jméno: Titul: Telefon: Fax: E- mail: Bankovní spojení rekvalifikačního zařízení: Číslo účtu: Kód banky: Specifický symbol: Název banky: Údaje o rekvalifikaci: Název vzdělávacího programu: Název pracovní činnosti, na kterou bude rekvalifikace zabezpečována: Údaje o udělení akreditace: Akreditace byla udělena MŠMT MZd. č.j. ze dne platnost do: Je-li rekvalifikace zabezpečována vzdělávacím zařízením podle zvláštních právních předpisů, uveďte tento právní předpis, popř. pověření příslušného orgánu k výkonu této činnosti. Vstupní předpoklady pro přijetí účastníka do vzdělávacího programu: Kvalifikační předpoklady (minimální stupeň vzdělání, popř.obor vzdělání) : Délka praxe, popř. obor praxe: Zdravotní předpoklady: Další předpoklady (např. psychická způsobilost, trestní bezúhonnost, dovednosti): Strana 22 z 149

23 Adresa místa (míst) konání rekvalifikace (obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ): Doba trvání rekvalifikace (uveďte počet kalendářních dnů, popř. týdnů, měsíců): Rozsah rekvalifikace (v hodinách): Teoretická příprava: Praktická příprava: Ověření získaných Celkem: znalostí a dovedností: Typ rekvalifikace 2) : Forma výuky 3) : Další údaje 3) : Rámcový rozvrh hodin výukového dne (včetně přestávek) 4) : Způsob ověření získaných znalostí a dovedností 5) : Další údaje 5) : Doklad, který bude vydán po úspěšném ukončení rekvalifikace 6) : Další údaje 6) : Učební plán: Předmět (tématický celek): Počet hodin: Předmět (tématický celek): Počet hodin: Kapacita kurzu : Maximální počet účastníků: Náklady na jednoho účastníka (v Kč) : Minimální počet účastníků: Další údaje (např. závislost výše nákladů na celkovém počtu účastníků, způsob snížení výše nákladů při nedokončení rekvalifikace účastníkem apod.): nevyplňovat, stanoveno v bodu 2 článku IV rámcové smlouvy Termíny konání rekvalifikace: Nabídka je zveřejněna v databázi DAT.CZ (vyplňte slovem ano nebo ne ) : V dne podpis oprávněné osoby Strana 23 z 149

24 Příloha č. 1b zadávací dokumentace - Rámcová smlouva pro část 2 předmětu Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikačních kurzů uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce v Opavě se sídlem: Bochenkova 4, Opava IČ: zastoupená Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou Úřadu práce v Opavě na straně jedné jako zadavatel (dále jen zadavatel) a Varianta A - pro právnickou osobu.. se sídlem IČ:.. DIČ: zastoupený .. Zapsaný v.. na straně druhé jako dodavatel (dále jen dodavatel) pozn. údaje doplní dodavatel Strana 24 z 149

25 Varianta B pro fyzickou osobu podnikatele jméno, příjmení. trvalé bydliště:.. podnikající pod obchodním jménem či firmou:. místo podnikání:. IČ: .. na straně druhé jako dodavatel (dále jen dodavatel) pozn. údaje doplní dodavatel uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu: I. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany se ve smyslu ust. 89 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen ZVZ ) dohodly na uzavření této rámcové smlouvy s jedním dodavatelem pro realizaci rekvalifikačních kurzů na pracovní činnost (přesný název rekvalifikačního kurzu dle dokladu prokazujícího odbornou způsobilost dodavatele dle 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti):.. (pozn. údaj doplní dodavatel) 2. Tato rámcová smlouva obsahuje podrobné obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých rekvalifikačních kurzů a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace na základě výzvy ze strany zadavatele. 3. Jednotlivé Dohody o provedení rekvalifikace budou uzavírány v souladu s ust. 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a vyhláškou č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, v platném znění. 4. Nedílnou součástí této rámcové smlouvy je vždy nabídka dodavatele, na základě které byl jako uchazeč v zadávacím řízení vybrán jako účastník této rámcové smlouvy a která je ve svých příslušných částech pro dodavatele závazná i v případech, které nejsou v rámcové smlouvě ošetřeny. 5. Nedílnou součástí této rámcové smlouvy je i zadávací dokumentace, kterou je účastník rámcové smlouvy vázán. Strana 25 z 149

26 II. Předmět smlouvy 1. V souladu s ust. 11 ZVZ je předmětem této rámcové smlouvy úprava podmínek týkající se zadávání dílčích veřejných zakázek na služby, spočívající v realizaci jednotlivých rekvalifikačních kurzů, uvedených v článku I. bod 1 této smlouvy. Jednotlivé rekvalifikační kurzy budou realizovány podle jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace, uzavřených na základě požadavků a potřeb zadavatele, zadávaných na základě této rámcové smlouvy po dobu její platnosti. 2. Dodavatel se po dobu účinnosti této rámcové smlouvy zavazuje zajišťovat pro zadavatele rekvalifikační kurzy uvedené v článku I. bod 1 této smlouvy podle jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace uzavřených na základě požadavků a potřeb zadavatele v souladu s touto rámcovou smlouvou, přičemž se dodavatel dále zavazuje dodržovat tyto podmínky a povinnosti: a) pro realizaci konkrétního rekvalifikačního kurzu (dle článku I. bod 1) se sjednávají následující podmínky plnění: - základní kvalifikační předpoklady účastníka pro zařazení do rekvalifikačního kurzu jsou následující: základní vzdělání - forma konání rekvalifikačního kurzu je... (pozn. zde doplní dodavatel) - místem konání rekvalifikačního kurzu je. (pozn. zde doplní dodavatel, místo konání musí být na území okresu Opava, případně ve městě Ostrava) - způsob ověření získaných znalostí a dovedností:..(pozn. zde doplní dodavatel) - výstupním dokladem je osvědčení s celostátní platností - minimální počet účastníků kurzu: 1 - rekvalifikační kurzy budou zahájeny vždy do 15 pracovních dnů ode dne odeslání písemné výzvy dle ust. 92 odst. 1 písm. a) ZVZ - cena rekvalifikačního kurzu na jednoho účastníka činí:...kč (pozn. zde doplní dodavatel, bez DPH) b) stanovit účastníkům rekvalifikačního kurzu studijní a výcvikové povinnosti, prokazatelně je seznámit s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k rekvalifikaci, zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví během celé rekvalifikace, vybavit účastníky rekvalifikace nezbytnými ochrannými pracovními prostředky, pokud to charakter praktické přípravy vyžaduje, c) v průběhu rekvalifikace zajistit prokazatelnou denní evidenci docházky účastníků rekvalifikace a obsahu prováděné rekvalifikace minimálně v rozsahu: datum, téma, hodina začátku a konce, počet hodin, jméno osoby provádějící přípravu či ověření získaných znalostí a dovedností, Strana 26 z 149

27 d) neprodleně, písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů, informovat zadavatele, pokud: - účastník rekvalifikačního kurzu nenastoupí na rekvalifikaci, - účastník rekvalifikačního kurzu neplní stanovené studijní a výcvikové povinnosti - účastník rekvalifikačního kurzu porušuje předpisy či řády rekvalifikačního zařízení - nastanou další závažné skutečnosti, zejména překážky v rekvalifikaci - se účastník nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, e) poslední pracovní den kalendářního měsíce, pokud rekvalifikace probíhá, informovat zadavatele o přítomnosti účastníků rekvalifikačního kurzu, f) neprodleně, písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů informovat zadavatele, pokud vzniknou překážky, které znemožní pokračování rekvalifikace, g) předložit zadavateli písemný návrh na vypovězení Dohody o rekvalifikaci s účastníkem rekvalifikačního kurzu, který neplní studijní a výcvikové povinnosti nebo porušuje předpisy a řády rekvalifikačního zařízení, h) po ukončení rekvalifikačního kurzu zaslat zadavateli závěrečný protokol, který bude minimálně obsahovat: seznam účastníků rekvalifikačního kurzu, kteří úspěšně ukončili rekvalifikaci, včetně čísel vydaných dokladů o jejím absolvování a vzoru dokladu a informaci o absolvované části rekvalifikačního kurzu účastníky, kteří rekvalifikaci nedokončili nebo ukončili neúspěšně. Dále pak doloží evidenci docházky účastníků rekvalifikačního kurzu, i) umožnit zadavateli kontrolu dodržování sjednaných podmínek pro rekvalifikaci včetně účasti na ověření získaných znalostí a dovedností, j) používat osobní údaje o účastnících rekvalifikačního kurzu poskytnuté zadavatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 3. Maximální hodnota plnění ze všech jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace, které se uskuteční po dobu platnosti této rámcové smlouvy, činí. Kč (pozn. zde doplní dodavatel nabídkovou cenu dle Přílohy č. 1 rámcové smlouvy, bez DPH). 4. Zadavatel negarantuje dodavateli dosažení maximální hodnoty plnění, uvedené v bodě 3 tohoto článku ani předpokládaného počtu účastníků rekvalifikace, uvedeného v příloze této smlouvy. 5. Dodavatel prohlašuje, že uzavře před podpisem Dohody o provedení rekvalifikace pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci dodavatelem třetí osobě. III. Podmínky uzavírání dohod o provedení rekvalifikace 1. Konkrétní rekvalifikační kurzy budou realizovány v souladu s touto rámcovou smlouvou na základě jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace, které stanoví konkrétní počet Strana 27 z 149

28 účastníků rekvalifikačního kurzu, termín zahájení a ukončení rekvalifikačního kurzu a celkovou cenu rekvalifikačního kurzu, přičemž budou vycházet z podmínek této rámcové smlouvy a obecně platných právních předpisů. Závazný text těchto Dohod stanoví v souladu s touto rámcovou smlouvou zadavatel. Přílohou těchto Dohod o provedení rekvalifikace bude jmenný seznam účastníků rekvalifikace. Součástí a přílohou těchto Dohod bude také kalkulace nákladů, zpracovaná dodavatelem na formuláři a podle metodiky stanovené zadavatelem. 2. Zadavatel má právo kdykoli v době plnění dle této rámcové smlouvy zaslat dodavateli výzvu k realizaci konkrétního rekvalifikačního kurzu, uvedeného v článku I. této smlouvy a určit při každé výzvě předpokládaný počet účastníků kurzu při dodržení alespoň minimálního počtu účastníků. Výzva k uzavření Dohody o provedení rekvalifikace musí být zadavatelem učiněna písemně. Doručení bude provedeno poštou nebo elektronickými prostředky. 3. Dodavatel je povinen reagovat na výzvu zadavatele, která je návrhem na uzavření Dohody o provedení rekvalifikace, nejpozději do dvou pracovních dnů (48 hodin) od jejího doručení, a to sdělením termínu zahájení kurzu. 4. Doba zahájení rekvalifikačního kurzu bude maximálně do 15 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany zadavatele. Lhůta začíná běžet od následujícího pracovního dne od doručení výzvy podle bodu 2 tohoto článku. 5. Dodavatel je povinen zadavateli nabídnout pro plnění konkrétního rekvalifikačního kurzu alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla rámcová smlouva uzavřena. Tyto podmínky jsou obsaženy v nabídce dodavatele, která je nedílnou součástí této smlouvy a v této rámcové smlouvě. Pro cenu rekvalifikačního kurzu na jednu osobu platí, že dodavatel nemůže požadovat cenu rekvalifikačního kurzu na jednu osobu vyšší, než je cena, uvedená v čl. II. bod 2 a) této rámcové smlouvy. 6. Konkrétní Dohoda o provedení rekvalifikace je uzavřena podpisem oběma smluvními stranami. IV. Cena, termín plnění 1. Výše uvedené rekvalifikační kurzy budou realizovány v konkrétních termínech a za podmínek sjednaných v jednotlivých Dohodách o provedení rekvalifikace. Zadavatel uhradí dodavateli s přihlédnutím k čl. IV. bodu 2 ceny rekvalifikačních kurzů stanovené v jednotlivých Dohodách o provedení rekvalifikace jako součin počtu účastníků konkrétního rekvalifikačního kurzu a ceny za jednoho účastníka kurzu uvedené v článku II. bodě 2 a) této smlouvy. 2. Dodavatel je oprávněn zadavateli plně fakturovat náklady na rekvalifikaci účastníků rekvalifikace, kteří do rekvalifikace skutečně nastoupí a řádně ji ukončí. V případě, že účastník rekvalifikace rekvalifikaci nedokončí, je dodavatel oprávněn fakturovat zadavateli pouze poměrnou část nákladů rekvalifikace připadajících na jednoho účastníka rekvalifikace za dny přípravy do dne poslední účasti, vyjma nákladů kalkulovaných přímo na účastníka. Náklady kalkulované přímo na účastníka (např. osobní ochranné pracovní Strana 28 z 149

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič) Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ !~ ť ~ IMP1 ~ OPERAČNÍPROGRAM PODPORUJEME ~j~ý 1 ŠVI LIDSKÉ ZDROJE VAŠI RUDOUCNOST A ZAMESTNANOST www.e5fcr.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ uzavřená podle ustanovení

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Kontaktní osoba zadavatele PhDr. Alena Vajnerová, vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikací

Kontaktní osoba zadavatele PhDr. Alena Vajnerová, vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikací VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU v rámci Národního individuálního projektu "Poradenství a rekvalifikace" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Číslo výzvy : ÚP BR/Por/010/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Výzva

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz Číslo výzvy: ÚPKA/OSP/02/2008 ZMĚNA VÝZVY K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy řidičů" Výzva je vydána v

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci

Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci Veřejná zakázka: Rekvalifikace a poradenské činnosti Službové profese Zadavatel: Česká republika Úřad práce v Opavě Věc: Dodatečná informace Zadavatel obdržel dotaz k zadávací dokumentaci. Jeho zněí vč.

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA Číslo výzvy : ÚP BR/Por/008/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA Výzva je vydána v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 1/2011 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3002 Modernizací výuky k vyšší

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Oprava hygienického

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 Krč, PSČ 140 59

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 Krč, PSČ 140 59 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 Krč, PSČ 140 59 Adresát : Jméno: HOCHTIEF CZ a.s. Divize pozemní stavby Sídlo: Plzeňská16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468 DIČ: CZ46678468

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

Vsetínská nemocnice a.s. Ultrazvukové diagnostické přístroje

Vsetínská nemocnice a.s. Ultrazvukové diagnostické přístroje VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a.s. Ultrazvukové diagnostické přístroje 2. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Vsetínská nemocnice

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV

Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce Pořízení komposterů a kontejnerů MAS Šipka (dále jen oznámení ) Jedná se o nabídkové

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H VĚCÍ

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H VĚCÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem Provedení revizí elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů, výpočetní techniky a prodlužovacích elektrických kabelů zadávané

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Husova č.p. 432, Kojetín 1. Identifikační

Více

Jednotné značení Bílá stopa Šumava

Jednotné značení Bílá stopa Šumava MIKROREGION HORNÍ VLTAVA - BOUBÍNSKO Adresa: Stožec 54, 384 44 Stožec Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 24 Počet příloh: 6 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti využívání informačních technologií /projekt Efektivní rozvoj

Více

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 VÝBĚR DODAVATELE A REALIZÁTORA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KURZ PRO KODÉRY DRG PRO LÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY A KURZ PRO KODÉRY DRG PRO NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Č. j./evidenční číslo VZ. textová část - 1 -

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Č. j./evidenční číslo VZ. textová část - 1 - Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Odbor krajská agentura pro zemědělství a venkov OIomoucký kraj Sídlem: Blanická 383/1, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Kateřinou Mračkovou, ředitelkou

Více