podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1"

Transkript

1 VÝBĚR DODAVATELE A REALIZÁTORA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KURZ PRO KODÉRY DRG PRO LÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY A KURZ PRO KODÉRY DRG PRO NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 ZADAVATEL Název: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Sídlo: Ruská 85, Praha 10 Právní forma: státní příspěvková organizace IČ: Profil zadavatele: Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Lukáš Oramus, tel.: , Dodatečné informace č. 1: Zadavatel informuje všechny uchazeče, že dne bylo zjištěno, že v příloze č.5 k Zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky nebyl obsažen vzor čestného prohlášení uchazeče o tom, že neuzavře zakázanou dohodu. Zároveň bylo v Zadávací dokumentaci nesprávně uvedeno číslo přílohy zmíněného vzoru čestného prohlášení. Zadavatel informuje, že opravil obsah přílohy č.5 připojením vzoru chybějícího čestného prohlášení uchazeče, zároveň opravil také číslo přílohy v Zadávací dokumentaci. Aktuální znění dokumentů bylo uveřejněno na profilu zadavatele.

2 Zadavatel dále informuje, že dne byla zjištěna administrativní chyba v článku IV. odst. 1 Závazného návrhu smlouvy o poskytování služeb pro II. část předmětné veřejné zakázky, kde byl v poslední větě citovaného ustanovení za absolventa je nesprávně označen lékař namísto nelékaře. Aktuální znění dokumentu bylo uveřejněno na profilu zadavatele. Vzory čestných prohlášení a Závazný návrh smlouvy pro II. část předmětné veřejné zakázky jsou připojeny níže k těmto dodatečným informacím č. 1. V Ostravě, dne Za správnost: Mgr. Lukáš Oramus, Manažer veřejných zakázek

3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE A REALIZÁTORA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KURZ PRO KODÉRY DRG PRO LÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY A KURZ PRO KODÉRY DRG PRO NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Zadavatel veřejné zakázky: Název: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Sídlo: Ruská 85, Praha 10 IČ: Uchazeč: Název / Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: IČ: Jednající: (uchazeč doplní své identifikační údaje) Uchazeč o nadepsanou veřejnou zakázku prohlašuje, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak na území České republiky, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; tento kvalifikační předpoklad splňuje jak sám zadavatel, tak i jeho statutární orgán, respektive každý z členů statutárního orgánu; - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; tento kvalifikační předpoklad splňuje jak sám zadavatel, tak i jeho statutární orgán, respektive každý z členů statutárního orgánu; - v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; - vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; - není v likvidaci; - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; - nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; - není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; - mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. V..., dne podpisy osob oprávněných jednat za dodavatele

4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ podle 68 odst. 3 písm. c) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE A REALIZÁTORA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KURZ PRO KODÉRY DRG PRO LÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY A KURZ PRO KODÉRY DRG PRO NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Zadavatel veřejné zakázky: Název: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Sídlo: Ruská 85, Praha 10 IČ: Uchazeč: Název / Obchodní firma: Sídlo: IČ: Jednající: (uchazeč doplní své identifikační údaje) Uchazeč o nadepsanou veřejnou zakázku prohlašuje, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. V..., dne podpisy osob oprávněných jednat za dodavatele

5 Smlouva o poskytování služeb Smluvní strany: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se sídlem: Ruská 85/2412, Praha 10 IČ: DIČ: CZ Jednající: MUDr. Vladimír Pavelka, ředitel Bankovní spojení: KB a.s. č. účtu /0100 (dále jen Objednatel ) a. se sídlem IČ: DIČ: Jednající: Bankovní spojení: (dále jen Poskytovatel ) uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku podle 262 odst. 1 a 269 odst. 2 a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) tuto smlouvu o poskytování služeb dodavatele a realizátora vzdělávacích programů Kurz pro kodéry DRG pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví (dále jen Smlouva ) Strana 1 (celkem 10)

6 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Objednatel je generálním dodavatelem projektu reg. číslo: CZ.1.04/1.1.00/ s názvem: Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech (dále jen Projekt vzdělávání nelékařů ). 2. Na Projekt vzdělávání nelékařů je poskytována dotace v rámci následujícího programu a výzvy Název operačního programu: Název globálního grantu: Číslo prioritní osy: 1 Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: 1.1 Název oblasti podpory: Číslo výzvy: 46 Název výzvy: OP Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ) Adaptabilita a konkurenceschopnost Adaptabilita Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Výzva pro předkládání individuálních projektů Ministerstva zdravotnictví ČR 3. Tato Smlouva je uzavírána s Poskytovatelem jako vítězem Části II. veřejné zakázky nazvané: Výběr dodavatele a realizátora vzdělávacích programů Kurz pro kodéry DRG pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví (dále jen Veřejná zakázka ) v rámci Projektu vzdělávání nelékařů. Článek II. Předmět Smlouvy 1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek Poskytovatele povinen zajistit pořádání a realizaci vzdělávacího programu kurzu Kurz pro kodéry DRG pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví (dále jen Vzdělávací program ) a proškolit v tomto Vzdělávacím programu 120 nelékařských zdravotnických pracovníků (dále jen Nelékaři ). 2. Vzdělávací program je kurzem, jehož cílem je zvýšení kvalifikace zdravotnických pracovníků v oblasti kódování diagnóz pomocí kvalifikace DRG. 3. Vzdělávací program musí obsahovat alespoň tuto náplň: - teorie vzniku DRG (pravidla, zkušenosti ze zahraničí, vztah k MKN 10) - základní vzorce, DRG alfa, case mix index - praktické sestavování případu (včetně upcoding a downcoding) - pravidla řízení a vykazování zdravotní péče v podmínkách DRG - kontrolní mechanizmy ze strany zdravotních pojišťoven - schopnost diskutovat závěry se zdravotnickým i nezdravotnickým (management) personálem 4. Celková délka dílčího kurzu Vzdělávacího programu musí činit nejméně 25 a nejvýše 30 hodin. Kapacita jednoho kurzu bude max. 30 osob. Dílčí kurz Vzdělávacího programu bude nejméně 3 a nejvýše 5 denní se závěrečným výstupním testem, přičemž po úspěšném absolvování kurzu bude účastníkovi vystaven certifikát. Alespoň 20% výuky bude realizováno formou e-learningu. 5. Nelékař účastnící se Vzdělávacího programu musí mít většinu svého pracovního úvazku mimo hlavní město Praha. Podmínka uvedená v předchozí větě je považována za splněnou i v případě, kdy zaměstnavatel Nelékaře účastnícího se Vzdělávacího programu má sídlo v Praze, avšak místo výkonu práce Nelékaře je mimo území hlavního města Prahy. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se do naplnění povinnosti stanovené v první větě nezapočítávají. Strana 2 (celkem 10)

7 6. Poskytovatel je povinen při plnění povinností dle této Smlouvy postupovat tak, aby zajistil naplnění zásady regionality Projektu vzdělávání nelékařů, tedy tak, aby umožnil účast ve Vzdělávacím programu Nelékařům ze všech krajů České republiky, to za splnění předpokladu uvedeném v odst. 5 výše. Poskytovatel se zavazuje zajistit pořádání a realizaci Vzdělávacího programu alespoň ve dvou městech v ČR (jedno město v Čechách a jedno město na Moravě). 7. Poskytovatel je povinen při plnění povinností dle této Smlouvy postupovat v souladu s nabídkou předloženou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, zejména pak v souladu s předloženým Prováděcím plánem. Prováděcí plán tvoří přílohu č. 1 k této Smlouvě. 8. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou odměnu (cenu). 9. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje při plnění předmětu Smlouvy dodržovat a naplňovat veškerá pravidla a postupy dle platných příruček OP LZZ zejména Desatero OP LZZ, které jsou k dispozici na webových stránkách Článek III. Místo a doba plnění 1. Místem poskytování předmětu Smlouvy je Česká republika, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení této Smlouvy bližší vymezení. 2. Poskytovatel se zavazuje realizovat plnění předmětu smlouvy od nabytí účinnosti této Smlouvy do 30. dubna Veškeré vzdělávací akce (dílčí kurzy Vzdělávacího programu) musí být uspořádány nejpozději do 31. března Článek IV. Cena a platební podmínky 1. Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy náleží Poskytovateli v částce:..,- Kč bez DPH, tedy..,- Kč vč. DPH, za proškolení jednoho úspěšného absolventa ve Vzdělávacím programu..,- Kč bez DPH, tedy..,- Kč vč. DPH, za proškolení všech 120 úspěšných absolventů ve Vzdělávacím programu a bude hrazena vždy po ukončení dílčího kurzu Vzdělávacího programu dle počtu absolventů dílčího kurzu - tedy výše odměny za dílčí kurz Vzdělávacího programu bude představovat násobek počtu úspěšných absolventů dílčího kurzu Vzdělávacího programu a jednotkové ceny za osobu uvedené výše. Za absolventa je pro účely této Smlouvy považován nelékař, který se zúčastní Vzdělávacího programu, absolvuje (splní) výstupní test a stane se úspěšným absolventem. Poskytovatel prohlašuje, že je / není plátcem DPH. 2. Odměna Poskytovatele zahrnuje veškeré náklady a výdaje Poskytovatele na splnění veškerých povinností Poskytovatele uvedených v této Smlouvě. 3. Odměna Poskytovatele nesmí být jakkoli upravována, zejména v důsledku změny kurzu Kč nebo v důsledku změny nákladů na poskytování služeb dle této Smlouvy, růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti a zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby související s poskytováním služeb dle této Smlouvy. V případě, že za doby účinnosti Smlouvy bude jako peněžní jednotka v České republice zavedena jednotná evropská měna (Euro), dojde k přepočtu odměny Poskytovatele úředně stanoveným kursem platným ke dni přijetí jednotné evropské měny. 4. Odměna za poskytnutí služeb dle této Smlouvy bude Objednatelem hrazena Poskytovateli v české měně v souladu s čl. IV. odst. 1 Smlouvy na základě Poskytovatelem řádně vystavených a doručených daňových dokladů faktur. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad vždy nejprve 1. den a nejpozději 5. den Strana 3 (celkem 10)

8 měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání certifikátu všem úspěšným absolventům daného dílčího kurzu Vzdělávacího programu. 5. Objednatel je oprávněn ponížit Poskytovatelem fakturovanou odměnu o jakékoliv případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele vůči Poskytovateli. 6. V případě prodlení s jakoukoliv platbou podle Smlouvy je příslušná smluvní strana, která má nárok na platbu, oprávněná požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Smluvní strana není v prodlení, pokud platba podle Smlouvy byla odepsána z jejího bankovního účtu ve prospěch účtu druhé smluvní strany nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby. 7. Každá faktura vystavená Poskytovatelem dle Smlouvy musí obsahovat: - číslo faktury - identifikaci Objednatele podle Smlouvy - identifikaci Poskytovatele - označení banky a číslo účtu, na který má být platba zaplacena, včetně konstantního a variabilního symbolu - den odeslání, den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění - název a položkový popis poskytnutých služeb dle této Smlouvy - účtovanou částku bez DPH - vyčíslenou částku DPH - celkovou částku včetně DPH - označení klíčové aktivity - kód akce - název, číslo běhu a termín konané akce - jakékoliv další údaje vyžadované pro účetní a daňový doklad příslušnými Právními předpisy Přílohou každé faktury budou: - originály čestných prohlášení účastníků Vzdělávacího programu dle čl. V. odst. 7 této Smlouvy; - originál prezenční listiny účastníků Vzdělávacího programu - kopie třídní knihy - originály hodnotících dotazníků dle čl. V. odst. 22 této Smlouvy Vzor čestného prohlášení, třídní knihy, prezenční listiny a hodnotícího dotazníku je dostupný na internetových stránkách Objednatel požaduje zaslání všech výše uvedených příloh v listinné i elektronické podobě, a to vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k ukončení dílčího kurzu Vzdělávacího programu. - fotodokumentace realizace Vzdělávacího programu Objednatel požaduje zaslání výše uvedené přílohy v elektronické podobě, a to vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k ukončení dílčího kurzu Vzdělávacího programu. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu až poté, kdy budou kompletně vyplněny veškeré požadované údaje a informace v IS ZEUS, a to včetně vyhodnocení kurzu a uvedení absolventů Vzdělávacího programu. 8. Splatnost faktur bude činit šedesát (60) dnů od data jejího doručení Objednateli. 9. Pokud Poskytovatel nesplní povinnost vystavit řádně fakturu podle tohoto článku, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti zpět Poskytovateli a nebude povinen učinit žádnou platbu na základě této faktury, dokud Poskytovatel tuto svou povinnost řádně nesplní. 10. Pokud Poskytovatel poruší povinnosti ze Smlouvy podstatným způsobem, je Objednatel oprávněn pozastavit jakoukoliv platbu na základě faktury až do odstranění prodlení nebo porušení povinnosti Poskytovatelem. Strana 4 (celkem 10)

9 11. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli bližší vysvětlení, objasnění a zdůvodnění částek obsažených ve fakturách, a to na základě písemné výzvy adresované Poskytovateli. Od okamžiku odeslání písemné výzvy k objasnění do prokázání oprávněnosti požadovaných plateb se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Článek V. Práva a povinnosti Poskytovatele 1. Poskytovatel je povinen poskytovat služby dle této Smlouvy na své riziko a na svůj náklad řádně a včas s vynaložením nejvyšší možné odborné péče, v souladu s právními předpisy vztahujícími se k poskytovaným službám. 2. Poskytovatel je povinen poskytovat služby dle této Smlouvy na základě pokynů určených Objednatelem, jinak v rozsahu potřebném pro zajištění řádného poskytování služeb. Poskytovatel je povinen akceptovat úpravy a změny v obsahu a realizaci Projektu vzdělávání nelékařů a vzdělávací aktivity Vzdělávacího programu, ke kterým dojde v důsledku průběžného vyhodnocování a administrace Projektu vzdělávání nelékařů. 3. Pokud Objednatelovy pokyny udělené Poskytovateli budou nevhodné pro účely zajištění řádného poskytování služeb dle této Smlouvy nebo budou v rozporu s právními předpisy, je Poskytovatel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele. Jestliže i přes písemné upozornění Poskytovatele na nevhodnost takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu doručeném Poskytovateli do sedmi (7) dnů ode dne, kdy Objednatel obdržel upozornění Poskytovatele trvat na jeho dodržení, bude povinností Poskytovatele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. Pokud Objednatel nesdělí Poskytovateli ve výše uvedené lhůtě, že trvá na svém pokynu, Poskytovatel tento pokyn neprovede. 4. Poskytovatel je povinen neprodleně, nejpozději však do tří dnů, písemně oznámit Objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při poskytování služeb dle této Smlouvy zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv na poskytování služeb. 5. Poskytovatel je povinen zajišťovat dodržování pravidel publicity platných pro OP LZZ uvedených v prováděcích dokumentech tohoto programu a v Manuálu povinné publicity individuálního projektu MZ ČR dostupném na internetových stránkách Na všech příslušných informačních, školících a propagačních materiálech bude mj. umístěno logo ESF v ČR, logo EU a poznámka, že Projekt vzdělávání nelékařů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 6. Poskytovatel je dále povinen dle pokynů Objednatele zajistit elektronické přihlašování účastníků prostřednictvím registru elektronické databáze účastníků - IS ZEUS. 7. Poskytovatel je povinen zajistit od každého účastníka vzdělávacího programu čestná prohlášení v originále, a to v souladu s podmínkami OP LZZ. Vzor čestného prohlášení je dostupný na internetových stránkách 8. Poskytovatel se zavazuje, že bude průběžně informovat Objednatele o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na úspěšnou realizaci plnění předmětu této Smlouvy a na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Poskytovatel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně Objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. 9. Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami (zejména účastníky vzdělávacích aktivit), které jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy, obsahovat data (osobní údaje) podléhající režimu ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Poskytovatel zabezpečit splnění všech povinností, které citovaný zákon vyžaduje. Poskytovatel se zejména zavazuje přijmout a dodržovat technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů (zejména osobních údajů účastníků vzdělávacích aktivit uvedených v čestných prohlášeních), aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, Strana 5 (celkem 10)

10 neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 10. Poskytovatel je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k vzdělávací aktivitě a této Smlouvě. 11. Poskytovatel je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu vzdělávání nelékařů a Vzdělávacím programem v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství, v elektronické a písemné podobě nejméně po dobu 10 let od ukončení financování Projektu vzdělávání nelékařů. Uvedená povinnost platí i pro veškeré případné subdodavatele Poskytovatele. Poskytovatel je dále povinen na žádost Objednatele zpřístupnit Objednateli nebo jím pověřeným osobám veškeré takto uchovávané dokumenty a předat tyto dokumenty k prověření, kontrole a vyhotovení kopií. 12. Poskytovatel je povinen po celou dobu realizace Projektu vzdělávání nelékařů dodržovat politiku Evropských společenství, pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí. 13. Poskytovatel je povinen umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které realizuje dle této Smlouvy, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zavázal dle této Smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Objednatel, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 14. I po ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytovat Objednateli součinnost spočívající v poskytování informací a podkladů nezbytných pro audit a kontroly průběhu realizace Projektu vzdělávání nelékařů a jeho výsledků. 15. Poskytovatel je dále povinen po ukončení vzdělávacích aktivit dle této Smlouvy: a) pokud budou vzdělávací aktivity ukončeny do konce ledna 2013, vypracovat stručnou závěrečnou zprávu o průběhu vzdělávací aktivity a poslat ji v písemné a elektronické podobě Objednateli do 2 měsíců od data ukončení aktivity. b) pokud budou vzdělávací aktivity ukončeny v průběhu měsíce února a března 2013, je povinen vypracovanou stručnou závěrečnou zprávu o průběhu vzdělávací aktivity poslat v písemné a elektronické podobě Objednateli nejpozději do Formulář Závěrečná zpráva o průběhu vzdělávací aktivity je dostupný ke stažení na Poskytovatel je povinen: (i) nejpozději do 14 dnů od podpisu této Smlouvy písemně oznámit Objednateli: - konkrétní místa, ve kterých bude realizován Vzdělávací program - jméno, příjmení a kontaktní údaje na lektora(-y) kurzu - datum započetí realizace kurzu, resp. jeho dílčí části (dílčího kurzu) - jméno, příjmení a kontaktní údaje na osobu Poskytovatele zodpovědnou za smluvní plnění dle této Smlouvy a realizaci Vzdělávacího programu (dílčích kurzů) (ii) nejpozději do 1 měsíce od podpisu Smlouvy zaslat Objednateli v elektronické podobě, na ovou adresu příslušnému koordinátorovi vyplněné formuláře: - Plán vzdělávacích aktivit pro dobu realizace této Smlouvy - Kritéria výběru vzorku kontrol rizikovost. Oba formuláře jsou dostupné ke stažení na Strana 6 (celkem 10)

11 V téže lhůtě je Poskytovatel povinen umístit na HomePage své webové stránky odkaz na informační portál a další informace, které jsou uvedeny v Manuálu povinné publicity individuálního projektu MZ ČR (to za předpokladu, že Poskytovatel má své webové stránky). 17. Pokud Poskytovatel nesplní jakoukoli povinnost podle této Smlouvy a nesplní ji ani v dodatečné Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, která však nebude delší než 30 (třicet) dnů, je Objednatel oprávněn podle svého uvážení splnit povinnost Poskytovatele nebo pověřit jejím splněním jiné osoby na náklady Poskytovatele, aniž by tím byla dotčena jakákoliv jiná práva a nároky Objednatele podle této smlouvy. 18. Poskytovatel je povinen na vyžádání Objednatele, nejpozději však do 3 pracovních dnů, doložit, že osoby účastnící se Vzdělávacího programu dle této Smlouvy splňují podmínky uvedené v čl. II. odst. 5. této Smlouvy. 19. Poskytovatel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení povinností Poskytovatele v souvislosti s poskytováním služeb dle této Smlouvy anebo v důsledku jejich neposkytnutí, včetně škody na věcech převzatých od Objednatele nebo na věcech převzatých při poskytování služeb od třetích osob, a zavazuje se nahradit Objednateli veškerou škodu, která by mohla nastat v důsledku výše uvedeného. 20. Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě na základě pojistné smlouvy s minimální částkou pojistného krytí ve výši Kč. 21. Poskytovatel se zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy bude pojištění v této minimální celkové částce udržovat v platnosti a účinnosti a bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z této pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoliv na žádost Objednatele Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovních dnů od výzvy Objednatele, předloží objednateli platnou pojistnou smlouvu a doklady o zaplacení pojistného. 22. Poskytovatel je povinen předat každému z účastníků při zahájení dílčího kurzu Vzdělávacího programu každému anonymní hodnotící dotazník vzdělávací akce. Formulář hodnotícího dotazníku je dostupný na internetových stránkách Poskytovatel je povinen vyhodnotit výsledky dotazníků do elektronické souhrnné tabulky, která je součástí registru elektronické databáze účastníků - IS ZEUS. 23. Poskytovatel je povinen dodržovat při plnění této Smlouvy harmonogram, který je součástí Prováděcího plánu, jež tvoří přílohu a nedílnou součást této Smlouvy. 24. Poskytovatel je povinen zajistit fotodokumentaci průběhu vzdělávacích aktivit dle této Smlouvy, předat fotodokumentaci Objednateli a v případech, kdy je to nezbytné, zabezpečit možnost nekomerčního využití této fotodokumentace Objednatelem pro účely kontroly a publicity Projektu vzdělávání nelékařů (souhlas fotografovaných osob s nekomerční publikací fotografií, a to bez uvedení jejich osobních údajů). 25. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí této Smlouvy. Článek VI. Práva a povinnosti Objednatele 1. Objednatel je povinen předat Poskytovateli včas úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění předmětu Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Poskytovatel v rámci své činnosti. 2. Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost Poskytovatele a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost. 3. Kontaktní osobou Objednatele je koordinátor příslušné aktivity Objednatel je oprávněn kontaktní osobu jednostranně změnit písemným sdělením Poskytovateli spolu s uvedením jména a kontaktních údajů nové kontaktní osoby. Strana 7 (celkem 10)

12 4. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu požadovaných podkladů spojených s agendou vzdělávacích aktivit Vzdělávacího programu. Článek VII. Řešitelský tým Poskytovatele 1. Poskytovatel je povinen si sám zajistit personál nezbytný pro efektivní a řádné poskytování služeb podle této Smlouvy s tím, že personál Poskytovatele musí vždy splňovat alespoň požadavky stanovené v čl zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby členové jeho personálu dodržovali všechny příslušné právní předpisy týkající se poskytovaných služeb podle této Smlouvy. 2. Poskytovatel se zavazuje jednat v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, které se vztahují na personál Poskytovatele včetně právních předpisů týkajících se zejména zaměstnanosti, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, sociálního zabezpečení a udělování pracovních povolení. 3. Poskytovatel se zavazuje stanovit kontaktní osobu pro jednání s Objednatelem. Dále také určí kompetence a zastupitelnost členů hlavního řešitelského týmu. 4. Poskytovatel může nahradit kohokoliv z personálu Poskytovatele pro účely plnění této Smlouvy jiným členem personálu Poskytovatele s odpovídající kvalifikací, odbornými znalostmi a zkušenostmi, to však vždy za předpokladu respektování požadavků stanovených v čl zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Provedení takového nahrazení personálu se Poskytovatel zavazuje oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od provedení výše uvedené náhrady. 5. Objednatel je oprávněn po Poskytovateli požadovat, aby pro plnění předmětu této Smlouvy nevyužíval jakéhokoliv člena personálu Poskytovatele, který prokazatelně: a) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale nebo b) neplní nebo porušuje některé ustanovení této Smlouvy nebo právních předpisů. Poskytovatel se zavazuje, že takového člena svého personálu na základě písemné žádosti Objednatele bez zbytečného odkladu nahradí jiným členem personálu s odpovídající kvalifikací, odbornými znalostmi a zkušenostmi. Článek VIII. Ukončení Smlouvy, výpověď Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí nebo písemným odstoupením od Smlouvy výhradně dle následujících ujednání. 2. Objednatel může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ode dne podpisu Smlouvy s výpovědní dobou 2 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď. Během výpovědní doby se vzájemné vztahy, práva a povinnosti řídí plně touto Smlouvou. 3. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v těchto případech: - Poskytovatel poruší povinnost z této Smlouvy podstatným způsobem (viz ust. 345 odst. 2 obchodního zákoníku); - Poskytovatel poruší povinnost z této Smlouvy jiným než podstatným způsobem a neprovede nápravu takového porušení povinností ani v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem; - opakovaně dojde k tomu, že Poskytovatel neodstraní výpadek poskytování služeb bez zbytečného prodlení; - Poskytovatel bude opakovně v prodlení s dodržováním lhůt stanovených pro poskytování služeb touto Smlouvou či právními předpisy, a to zejména Dokumenty a příručkami týkajícími se finanční podpory z OP LZZ; - Objednatel je v prodlení s platbou Poskytovateli po dobu delší než třicet (30) dnů od data splatnosti Strana 8 (celkem 10)

13 faktury a neuhradí takovouto platbu ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů uvedené ve výzvě poskytovatele doručené Objednateli. 4. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho prokazatelného odeslání. 5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy vyjma ustanovení v čl. V. bodů 10, 11, 13 a 14 této Smlouvy. Ukončení Smlouvy se dále nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením Smlouvy a řešení sporů mezi smluvními stranami. Článek IX. Sankce 1. V případě, kdy Poskytovatel poruší některou z povinností uvedených v čl. II. nebo V. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši až ,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), a to za každé takové porušení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. 2. V případě, kdy Poskytovatel do neproškolí ve Vzdělávacím programu alespoň 90 Nelékařů, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši až ,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. Článek X. Závěrečná ustanovení 1. V případě konsorcia na straně Poskytovatele, které podalo společnou nabídku dle 69 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou členové konsorcia vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně. 2. Smluvní strany se zavazují řešit všechny spory, které by v budoucnu mohly vzniknout z plnění na základě této Smlouvy, zásadně smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zejména obchodním zákoníkem. 4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. 5. Smlouvu a její přílohy lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran ve formě písemných, řádně očíslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 6. Přílohami této Smlouvy jsou: Příloha č. 1 Prováděcí plán Strana 9 (celkem 10)

14 7. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Dále smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že tuto Smlouvu neuzavírali v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany podepisují tuto Smlouvu na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. V.dne.. Za Objednatele: V.dne.. Za Poskytovatele:.. MUDr. Vladimír Pavelka ředitel. Strana 10 (celkem 10)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Více

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. Výběr hlavního partnera či partnera Zoo Praha v oblasti kávy

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. Výběr hlavního partnera či partnera Zoo Praha v oblasti kávy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výběr hlavního partnera či partnera Zoo Praha v oblasti kávy Vyhlašovatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace se sídlem: Praha 7, U Trojského

Více

Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV

Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce Pořízení komposterů a kontejnerů MAS Šipka (dále jen oznámení ) Jedná se o nabídkové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu Catering I. - OPVK Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Mandátní smlouva. 1.1. Mandant. dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

Mandátní smlouva. 1.1. Mandant. dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Mandátní smlouva dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Mandant Město Frýdlant nad Ostravicí sídlem Náměstí

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku s názvem,,svoz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ EVROPSKÁ UNIE ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ VŘ//2009 V Praze dne 2. února 2009 Oznámení o zahájení zadávacího řízení výzva

Více

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU STAVEBNÍCH PRÁCÍ PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Zadavatel: Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k zakázce s názvem: Servis vozidel hromadné dopravy Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881 Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního podniku

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 24 Počet příloh: 6 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti využívání informačních technologií /projekt Efektivní rozvoj

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb 1. Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv schváleného

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Číslo výzvy : ÚP BR/Por/010/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

OPVK/2014 - Dodávka dataprojektorů V. etapa

OPVK/2014 - Dodávka dataprojektorů V. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více