STANDARD DÍL 5 IZOLACE POTRUBNÍCH TRAS A NÁDRŽÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD DÍL 5 IZOLACE POTRUBNÍCH TRAS A NÁDRŽÍ"

Transkript

1 Mondi Štětí a.s. STANDARD DÍL 5 IZOLACE POTRUBNÍCH TRAS A NÁDRŽÍ

2 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 1/48 STANDARD DÍL 5 IZOLACE POTRUBNÍCH TRAS A NÁDRŽÍ PROVÁDĚNÍ, PODMÍNKY, KVALITA, PŘEDPISY, NORMY, DODÁVKY, USTANOVENÍ Zpracoval: Ověřil: Schválil: jméno: Ing. Jan Turek jméno: Ing. Králová jméno: Ing. T. Kala funkce: vedoucí údržby funkce: koordinátor ISO funkce: specialista údržby podpis: Ing. Turek podpis: Ing. Králová podpis: Ing. T. Kala, v. r. Platnost od: dnem schválení

3 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 2/48 OBSAH strana 1 Úvodní ustanovení Použité materiály Požadavky Společné zásady oplechování a spojování plechů Spojování plechů Provádění dilatačních spojů Pomocné a podpěrné segmenty Přejímání, zkoušení, kontrola Účinnost izolace výpočet Kontrola izolačních prací Znaky kvality Kontrola dokončené nebo rozpracované izolace Zvláštní ustanovení Obrazová část - schematické vzory plechových krytů izolací Související dokumentace

4 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 3/48 1. Úvodní ustanovení Tento standard stanovuje podmínky pro provádění tepelných izolací potrubních tras, nádrží a dalších souvisejících zařízení za předpokladu, že k izolování je použita minerální vlna s plechovým opláštěním. Význam tohoto standardu je především v tom, že při dodržení uvedených zásad, předpisů a výpočtů budou po tepelně technické stránce minimalizovány tepelné ztráty a zajištěn optimálně hospodárný provoz. Podstatnými faktory při provádění izolací je nejen volba vhodného izolačního materiálu, ale i materiálu na opláštění, správná volba vzdálenosti dvou potrubí na potrubním mostě tak, aby byl dostatečný montážní prostor k provedení izolace, vhodná konstrukce podpěr, závěsů apod. Podmínky, za nichž izolované potrubí, nádrže a další zařízení v provozech charakteru výroby a zpracování buničiny a papíru musí provozovat, jsou limitující při volbě materiálu opláštění a dalších, s tím přímo souvisejících záležitostí. 2 Použité materiály Izolační materiál Jako izolační materiál se používá minerální vlna nebo jiné materiály na stejné bázi. Materiál musí splňovat požadavky izolace v chemickém provozu a prostředí, ve kterém je potrubí, nádrže nebo jiné související zařízení instalováno, včetně opláštění. Izolační materiál musí: - zabraňovat tepelným ztrátám, - zabraňovat vnější kondenzaci, - zabraňovat přístupu chladu, - zabraňovat popálení zaměstnanců. Projektant určí charakteristickou tloušťku izolace, tj. tzv. hospodárnou tloušťku, která za daných parametrů provozu zajišťuje povrchovou teplotu 50 C nebo nižší. Tloušťka izolační vrstvy je projektantem určena na základě kombinace vlivů výpočtů, zkušeností a doporučení dodavatele. Jakákoliv změna materiálu, tloušťky nebo provedení ze strany dodavatele je možná pouze po prokázání výhodnosti navržené změny, odborném posudku a písemném souhlasu pověřeného zástupce odběratele. Krytí izolace (oplechování) Krytí izolace potrubí a nádrží, včetně dalších souvisejících zařízení na všech provozech celulózky, budou zhotovena výhradně z materiálu , tloušťky 0,6 až 0,8 mm, na nádrže o průměru 3000 mm a větším mohou být použity plechy s trapézovým profilem KOB stejné jakosti materiálu.

5 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 4/48 Ostatní provozy Mondi Štětí a.s.mohou používat i jiné, smlouvou specifikované a odběratelem odsouhlasené druhy krycích plechů s výjimkou pozinkovaných. Za stejných podmínek lze použít i plechy opatřené ochranou folií nebo akrylátovým lakem. Povrch Na povrchu potrubí a nádrží, umístěných uvnitř objektů, jejichž teplota je nižší, než teplota okolí, dochází ke kondenzaci par. Proto je nezbytné provést izolaci, zabraňující kondenzaci. Specifikaci těchto prací provede zadavatel ve smlouvě s dodavatelem. 3. Požadavky Nejmenší délka hrdel, průlezů a jiných připojovacích míst k nádržím musí se rovnat minimálně součtu předepsané tloušťky izolace plus 200 mm, aby při demontážích či uvolňování přírubových spojů nedošlo k poškození izolace. Doporučuje se, aby schody a žebříky byly demontovatelné tak, aby bylo možno používat pojízdné výsuvné plošiny. Vzdálenost mezi nádrží a žebříkem má být nejméně tloušťka izolace plus 200 mm. Plošiny na střechách nádrží je nutno podpírat sloupky z trubek, aby bylo možno zajistit vodotěsnost plechového opláštění izolace. Výška sloupku musí být nejméně tloušťka izolace plus 200 mm. Přechodové skříňky elektro a kabelové trasy (žebříky či žlaby) musejí být k nádržím (zařízením) připevněny ve vzdálenosti tloušťka izolace plus 200 mm. Výrobní štítky tlakových nádob musejí být od povrchu pláště vlastní tlakové nádoby ve vzdálenosti tloušťka izolace plus 20 mm. Veškeré úchytky a držáky izolace musejí být na potrubí nádrže apod. přivařeny před tlakovou zkouškou a opatřeny nátěrem ve smyslu Standardu, díl 4 Protikorozní ochrana. Samořezné šrouby se musejí v každém případě používat s podložkou z umělé hmoty a těsně zašroubovat! Všechny spoje oplechování a prostupy opěrných konstrukcí, procházející izolacemi, musejí být navíc utěsněny silikonovým nebo jiným vhodným tmelem proti zatékání vody. K použití jiných materiálů je nutný souhlas projektanta a pověřeného zástupce odběratele. Veškeré izolační práce se mohou provádět jen na základě písemného dokladu a dokumentace, odsouhlasené pověřeným zástupce Mondi Packaging Paper Štětí a.s.

6 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 5/48 4. Společné zásady oplechování a spojování plechů Druh plechu a spojovacích materiálů je nutno volit dle druhu prostředí a namáhání (např. venkovní prostředí, alkalické, kyselé a pod.) za účelem omezení korozívních účinků (ČSN ISO 9223). Je nepřípustné používat spojovací prvky podléhající korozi bez povrchové úpravy, např. kadmiováním. V místech, kde je možno počítat se vznikem mikročlánků při styku různých kovů (hliníkový plech 99,5 s ocelí tř. 10 a 11) je nutno vytvořit mezivrstvu k jejich vyloučení (např. obalení izolace i nosné konstrukce skleněnou tkaninou nebo skleněnou posukovanou rohoží). 5. Spojování plechů mechanické - šroubováním, drážkami, tavné - pájením a svařováním (nepoužívá se pro klempířské práce v izolační technice). V izolační technice klempířských prací se používá způsob mechanického spojování jednotlivých částí plechů. Spoje dílů klempířských konstrukcí musejí být provedeny ve směru toku vody s náležitým zasunutím nebo přeložením konců a okrajů. Nýtové spoje lze použít výhradně s písemným souhlasem pověřeného zástupce odběratele. Mechanické spojování plechů Šroubováním: Šroubování je nejběžnější způsob používaný při klempířských pracích v tepelně izolační technice. Používají se ocelové šrouby do plechu, opatřené povrchovou úpravou kadmiováním. běžné rozměry: 3,9 x 13, 4,2 x 13, 4,8 x 16, nebo metrické šrouby s půlkulovou hlavou se závitem k hlavě a šestihranné matice. Povrchová úprava kadmiováním, běžné rozměry: M4 x 16, M 5 x 16, M 6 x 16. Spojování krycích plechů z materiálu třídy 17 bude prováděno výhradně samořeznými šrouby z materiálu třídy 17.

7 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 6/48 Průměry vrtáků pro předvrtání otvorů Průměr samořezného šroubu v mm Plech AKV Průměr vrtáků v mm Plech hliník do 0,8 mm 1 mm do 0,8 mm 1 mm 3,9 3,0 3,1 2,6 2,7 4,8 3,9 4,0 3,5 3,6 Při používání šroubů s maticí: M4 - vrták průměr 4,2 mm, M5 - vrták průměr 5,2 mm, M6 - vrták průměr 6,2 mm. Zásady pro spojování plechů, přesahy U oplechování válcových těles se v podélných spojích provede spojení šrouby do plechu ve vzdálenosti max. 200 mm, u obvodových spojů se šroub osadí ve vzdálenosti max. 500 mm. U oplechování ostatních těles (např. výsypky, kouřovody apod.) se svislé a vodorovné spoje zajistí šrouby v max. vzdálenosti 200 mm. V obou případech musí být dodržena zásada uchycení na nosnou konstrukci izolace šrouby průměr 4,8 x 16. Jednotlivé tabule plechu se osazují střídavě (na vazby), pokud neurčuje projektová dokumentace odlišné provedení (průběžná drážka stojatá). U oplechování potrubí se v podélných spojích provede spojení šrouby v max. vzdálenosti 200 mm. Pokud obvodový spoj přesáhne 2000 mm, provede se spojení šrouby ve vzdálenosti max. 500 mm, s výjimkou dilatačních spojů. Přesahy Tělesa Potrubí - válcová min. 80 mm v podélných i obvodových spojích, - ostatní min. 50 mm v podélných i obvodových spojích. - do obvodu 500 mm min. 30 mm v podélných spojích, - do obvodu 1950 mm min. 50 mm v podélných spojích, - nad obvod 1950 mm (s napojením) min. 80 mm v podélných spojích, - u všech obvodů min. 50 mm v obvodových spojích.

8 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 7/48 6. Provádění dilatačních spojů Se zvyšováním výkonů technologických zařízení, a tím i teplot média, je kladen ve větší míře požadavek na kvalitní oplechování tepelné izolace. Značné teplotní rozdíly by způsobily deformace v oplechování a proto je nutno řešit a provádět dilatační spoje. Vzdálenost a velikost dilatačních spojů v izolaci nebo povrchové úpravě je nutno určit v projektové dokumentaci. Dilatační obvodové spoje v plechovém plášti potrubí nemají překročit následující vzdálenost v závislosti na teplotě média : do 100 C dilatace není nutná 101 až 150 C 12 m 151 až 200 C 6 m 201 až 300 C 4 m 301 až 400 C 3 m Přesah plechu v dilatačním spoji má být 50 mm a nesmí být sešroubován. V případě většího dilatačního spoje, ve kterém nejsou plechy ve spojích sešroubovány a rozevíraly by se, je nutno provést překrytí (uchycení) cyklop páskou se sponou a páskem ze stejného plechu s patentním uzávěrem. 7. Pomocné a podpěrné segmenty Při provádění izolace a volbě pomocných nebo podpěrných segmentů je třeba vždy respektovat druh materiálu, ze kterého je izolované zařízení vyrobeno. Není-li uvedeno v projektu, je třeba záležitost řešit dodatečně. (Příklad: nádrž, vyrobená z materiálu nemůže být osazena podpěrnými segmenty z materiálu jiné kvality tzv. konstrukčních ocelí tř. 10 a 11). Protikorozní ochrana těchto segmentů musí být řešena v souladu se Standardem, díl 4. Je nepřípustné, aby pomocné a podpěrné segmenty nebyly chráněny odpovídajícím způsobem proti působení korozních vlivů.

9 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 8/48 8. Přejímání, zkoušení, kontrola Předávání a převzetí izolačních prací Dodavatel předává a odběratel přejímá zásadně jen dokončené části. V průběhu provádění izolačních prací provádí pověřený pracovník odběratele namátkovou kontrolu a případné zjištěné nedostatky se ihned řeší písemnou formou. Zjištěné nedostatky je dodavatel povinen neprodleně prokazatelně odstranit. Na samostatném odevzdání a převzetí dokončených částí dodávky se musejí obě strany dohodnout v hospodářské smlouvě. Nedokončené dodávky nebo jejich části nesmějí být investorovi odevzdány nebo jím přejímány. Vlastní předání a převzetí se provádí zápisem o převzetí, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Technické požadavky na hotové tepelné izolace průmyslové K dosažení žádoucí úrovně a kvality provedeného díla je nezbytné, aby byl dodržen takový postup, jaký je pro příslušný druh izolačních prací předepsán technologickými postupy, projektem, popřípadě jinou technickou dokumentací. Tepelná vodivost hotové izolace navazuje na tepelnou vodivost izolačních materiálů s tím, že je zvýšena o přirážky na závěsy, držáky a pomocnou konstrukci tepelné izolace včetně příslušné povrchové úpravy. Povrchová teplota izolace (její povrchové úpravy) není ukazatelem jakosti izolace. Je ovlivňována mnoha činiteli např. sáláním těles instalovaných v blízkosti izolovaného zařízení, místním pohybem vzduchu okolo povrchové izolace, vedením tepla do konstrukce izolace nosnými prvky technologického zařízení, přemírou snímatelných částí izolace apod. Povrchovou teplotu je možno zaručit jen v mimořádných předem sjednaných případech. 9. Účinnost izolace výpočet Účinnost izolace (%) je poměr tepelné ztráty neizolovaného potrubí, zmenšené o tepelnou ztrátu izolovaného potrubí ku tepelné ztrátě neizolovaného potrubí, násobený 100. Např. v tab. 1 je pro potrubí DN 200, tloušťku izolace 8 cm (tepelná vodivost zvoleného izolačního materiálu = 0,05 kcal/m.h. C) a pro teplotu média v potrubí 200 C uvedena tepelná ztráta 95 kcal/m.h, přičemž v poslední řádce v odstavci pro DN 200 v tab. 1 je uvedena hodnota 2100 kcal/m h jako tepelná ztráta v případě, že by nebyla trubka izolována.

10 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 9/48 Pak účinnost zvolené izolace: = = 95,4 % Převod na nové zákonné jednotky: - měrná tepelná vodivost kcal/(m.h. C) = 1,163 W/m. C - tepelná ztráta kcal/m.h = 1,163 W/m Ztráty tepla izolovaného potrubí při okolní teplotě 20 C jsou uvedeny v tab. č. 1.

11 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 10/48 Tab. 1 ZTRÁTY TEPLA IZOLOVANÉHO POTRUBÍ PRO TEPLOTU OKOLNÍHO VZDUCHU 20 C A BEZVĚTRNÉ PROSTŘEDÍ teplota média (trubek) tepelná vodivost izolace +) kcal/m.h. C průměr ztráty tloušťka charakt. účinnost potrubí tepla q izolace tloušťka vn./vnější +) (mm) X) (%) (mm) (kcal/m.h) ,4 50/57 100/ / C 200 C 300 C 0,04 0,05 0,06 charakt. tloušťka X) ztráty tepla q +) (kcal/m.h) účinnost (%) charakt. tloušťka X) ztráty tepla q +) (kcal/m.h) účinnost (%) , SH , ,8 50 S , , , ,4 SH 47 91, , ,5 S ,8 S , , ,5 SH 68 94, , , , , ,3 neizol SH S , , , , , , SH S , , ,3 S , ,8 SH 86 96, , , ,7 neizol , , , , , ,2 50 SH S , , , , , , ,5 S , , ,4 SH 66 95, , ,2 S , ,5 SH 99 97, ,3 neizol

12 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 11/48 Tab. 1 pokračování teplota média (trubek) tepelná vodivost izolace +) kcal/m.h. C průměr potrubí vn./vnější (mm) 200/ / /420 tloušťka izolace (mm) charakt. tloušťka X) 100 C 200 C 300 C 0,04 0,05 0,06 ztráty tepla q +) (kcal/m.h) účinnost (%) charakt. tloušťka X) ztráty tepla q +) (kcal/m.h) účinnost (%) charakt. tloušťka X) ztráty tepla q +) (kcal/m.h) účinnost (%) , , , , , ,5 50 SH 48 92, , ,5 60 S , , , , , , ,6 SH 82 96, , ,6 S , , ,3 160 SH ,6 neizol , , , , , , , ,7 60 SH S , , , , , SB , ,0 120 SH 95 97, , ,3 S , ,9 180 SH 98,2 neizol , , , , , , , , , , , ,7 80 SH S , , , ,3 S , ,0 120 SH , , , ,7 160 S ,0 180 SH ,3 neizol

13 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 12/48 Tab. 1 pokračování teplota média (trubek) tepelná vodivost izolace +) kcal/m.h. C průměr potrubí vn./vnější (mm) 200/216 tloušťka izolace (mm) charakt. tloušťka X) 100 C 200 C 300 C 0,04 0,05 0,06 ztráty tepla q +) (kcal/m.h) účinnost (%) charakt. tloušťka X) ztráty tepla q +) (kcal/m.h) účinnost (%) charakt. tloušťka X) ztráty tepla q +) (kcal/m.h) účinnost (%) , , , , , , , , , , , ,8 80 SH S , , , , , ,1 120 S , ,5 140 SH , ,7 160 S , ,3 200 SH ,5 neizol ) PŘEVOD NA ZÁKONNÉ MĚŘICÍ JEDNOTKY: MĚRNÁ TEPELNÁ VODIVOST ZTRÁTA TEPLA q kcal/m.h. C = 1,163 W/m. C kcal/m.h = 1,163 W/m X) CHARAKTERISTICKÝMI TLOUŠŤKAMI IZOLACÍ JSOU MYŠLENY HOSPODÁRNÉ TLOUŠŤKY OZNAČENÉ JAKO SH A TLOUŠŤKY IZOLACÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ NIŽŠÍ TEPLOTU NA POVRCHU TRUBKY NEŽ 50 C OZNAČENÉ JAKO S 50. ÚDAJE JSOU PŘEVZATY Z TAB. 1 AŽ 5 (VIZ PT 3 CO1).

14 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 13/48 Tab. 2 Příklad provedení pro tepelnou izolaci potrubí provozní teplota C du (mm) DN (mm) , , , , , , , , , , , , , , , , , plocha

15 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 14/48 Tab. 3 Příklad provedení na ochranu proti dotyku potrubí tloušťka izolace (mm) provozní teplota ( C) du (mm) DN (mm) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , plocha Tloušťka tlumicí vrstvy ochranné izolace pro ta 50 C. Teplota okolní atmosféry 20 C.

16 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 15/ Kontrola izolačních prací Zjišťuje se : - shodnost používaného materiálu s projektovou dokumentací a technologickými předpisy, - shodnost pracovního postupu s projektovou dokumentací a technologickými předpisy, - kvalita používaného materiálu, odpovídají-li deklarované vlastnosti materiálu skutečnosti (tloušťka, objemová hmotnost, rozměry, pravoúhlost apod.), - kvalitativní úroveň prací, - hospodaření s materiálem. 11. Znaky kvality Návrh tepelné izolace - navržená tepelná izolace musí odpovídat ČSN , popřípadě jiným dohodnutým podmínkám ve smyslu ČSN EN ISO 9002/1995 (většinou řeší projekt). Vhodnost navržení povrchové úpravy - povrchová úprava tepelně izolační vrstvy musí vyhovovat prostředí a teplotám, uvedeným v technické zprávě projektu nebo jiné technické dokumentaci odběratele. 12. Kontrola dokončené nebo rozpracované izolace Kontroluje se, zda-li druh použitých izolačních materiálů i pomocných hmot odpovídá projektu, kontroluje se dodržení technologických postupů, vhodnost druhu plechové povrchové úpravy, zjišťují se spojovací a připojovací prvky. Ty musejí být voleny tak, aby vyhovovaly prostředí, teplotám, statickému namáhání a nemohlo dojít k elektrolytickému rozkladu. Také se sleduje spojování jednotlivých dílů plechové povrchové úpravy. Spojování plechů musí odpovídat zásadám tohoto standardu (počet spojovacích prvků, velikost přesahů, dilatace). Zkoušení Místa posouzení se vyberou po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem tak, aby byl brán zřetel na členitost a výměru prací. Na každých 100 m 2 se provede posouzení čtyř spojů. Do 50 m 2 se provede posouzení tří spojů.

17 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 16/48 Povrchová úprava musí být rovná, bez prohlubenin. Jednotlivé spoje musejí být umístěny ve směru odtoku vody (s výjimkou prostřihů, prostupů a snímatelných izolací), pokud to izolovaná konstrukce dovoluje. Zkoušení Celkový vzhled se posuzuje odbornou prohlídkou, přímost se měří dvoumetrovou latí, kdy na 2 m nesmí být rozdíl mezi povrchem a latí větší než 1 cm. Místa posouzení a měření se vyberou po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem tak, aby byl brán zřetel na členitost a výměnu prací. Na každých 100 m 2 se provedou 4 měření a posouzení. Do 50 m 2 se provedou 3 měření a posouzení. Snímatelná izolace - pokud to dovoluje konstrukce, členitost a okolní prostor, musí snímatelná izolace také překrývat pevnou část izolace na izolovaném zařízení. Snímatelná izolace se provádí pouze na základě jednoznačně odůvodněné potřeby dodavatele a musí být specifikována ve smlouvě. Zkoušení Místa posouzení se dohodnou mezi odběratelem a dodavatelem. Na každých 20 ks snímatelných prvků se kontrolují 2 ks. Bezpečnost a ochrana zdraví Základní ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví jsou obsažena v Zákoníku práce a předpisech souvisejících. 13. Zvláštní ustanovení Ukončení izolace u armatur se provede lemovým kroužkem v případě vodorovné, svislé i šikmé polohy - viz obr. č. 23. V případě, že je nezbytné provést izolaci i na potrubních konzolách, je třeba tuto izolaci instalovat.

18 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 17/ Obrazová část - schematické vzory plechových krytů izolací strana č. obrázku Text příkladu 1 Druhy spojení pomocí vroubku a ohybu 2, 3 Izolace potrubí 4 Podpěrný kroužek izolace 5a, b, c, 6 Izolace potrubí s podtápěním 7 Izolace u přírubových spojů 8 Podpěrné kroužky plechového pláště 9a, b Spojovací místa opláštění 10 Plechový plášť pro oblouky 11 T díl, odbočka 12 Izolace redukcí 13 Zarovnání v plechovém plášti 14 Připojení měřicích míst 15 Utěsnění kolem podpůrných konstrukcí a závěsů potrubí 16 Utěsnění průchodu cihlovou zdí 17 Utěsnění prostupu betonovou stěnou 18 Utěsnění průrazu stěnou 19 Utěsnění střešních a podlažních otvorů 20 Neutěsněné průchody podlahou 21 Izolace přírubového spoje snímatelná 22 Izolace přírubového spoje snímatelná 23 Izolace armatur 24 Izolace místa dilatace 25 Upevnění izolačních desek na držácích 26 Izolace kuželu nádrže 27a Utěsnění prostupu nádrže střechou 27b Utěsnění prostupu nádrže podlažím 28 Izolace průlezu 29 Utěsnění průlezu na střeše nádrže 30, 31 Dilatační spáry 32 Spoj s přesahem a těsnicí vložkou

19 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 18/48 Obr. 1 Druhy spojení pomocí vroubku a ohybu

20 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 19/48 Obr. 2, 3 Izolace potrubí

21 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 20/48 Obr. 4 Podpěrný kroužek izolace

22 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 21/48 Obr. 5a, b, c, 6 Izolace potrubí s podtápěním

23 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 22/48 Obr. 7 Izolace u přírubových spojů

24 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 23/48 Obr. 8 Podpěrné kroužky plechového pláště Upevněno drátem 1 mm Plochá ocel 25x3 Podpěrný kroužek z izolační rohože Vzdálenost podpěrných kroužků 150 kg/m 3 při ts 400 C vodorovně 950 mm 240 kg/m 3 při ts 400 C kolmo 1850 mm Počet rozpěrných kolíků 8 mm Vzdálenost rozpěrných kolíků due kusy vodorovně 900 mm 300 due kusů kolmo 1800 mm 600 due kusů vrtání pro upevnění 3 mm

25 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 24/48 Obr. 9a, b Spojovací místa opláštění Rozměry obruby pro typ A (mm) Vnější průměr izolace 150 du a b c a b c a b c a b c 3, , , ,5 12 5

26 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 25/48 Obr. 10 Plechový plášť pro oblouky Počet segmentů na oblouk když R 2,5 ds ds ,7 42,4 3 48,3 60,3 4 75,1 88,9 114,3 139,7 168, , ,9 355,6 406, , , ,8 18 Obr. 11 T díl, odbočka

27 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 26/48 Obr. 12 Izolace redukcí

28 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 27/48 Obr. 13 Zarovnávání v plechovém plášti

29 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 28/48 Obr. 14 Připojení měřicích míst

30 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 29/48

31 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 30/48 Obr. 15 Utěsnění kolem podpůrných konstrukcí a závěsů potrubí

32 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 31/48 Obr. 16 Utěsnění průchodu cihlovou zdí

33 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 32/48 Obr. 17 Utěsnění prostupu betonovou stěnou

34 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 33/48 Obr. 18 Utěsnění průrazu stěnou 1. Krycí plech tloušťky min. 1 mm 2. Šroub 5 x Izolační rohož 4. Samořezný šroub 5. Hmoždinka 6. U profil dimenzovaný dle potřeby

35 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 34/48 Obr. 19 Utěsnění střešních a podlažních otvorů

36 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 35/48 Obr. 20 Neutěsněné průchody podlahou

37 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 36/48 Obr. 21 Izolace přírubového spoje snímatelná Směrné rozměry vztahující se k obr. 21 DN t = 130 C t = 320 C (mm) (mm) D (mm) L (mm) (mm) D (mm) L (mm) dumax (mm) dumax (mm)

38 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 37/48 Obr. 22 Izolace přírubového spoje snímatelná Směrné rozměry vztahující se k obr. 22 t = 500 C DN L1 (mm) (mm) D (mm) (mm) dumax (mm) L2 (mm)

39 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 38/48 Obr. 23 Izolace armatur Příklady provedení DN t s 120 C Kulový ventil 120 t s 250 C 250 t s 350 C 350 t s 520 C 2-50 Uzavírací šoupě Zpětná klapka Uzav. krátké normální klapka t s 120 t t s 120 t C s t C s t s 120 t s t C s t s t s 120 s C C C C C C C

40 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 39/48 Obr. 24 Izolace místa dilatace

41 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 40/48 Obr. 25 Upevnění izolačních desek na držácích Výběr možností upevnění izolace Nádrž deska minerální vlny rohož minerální vlny Úložná Kolmá tlaková Horizontální tlaková 12 kg/m 2 12 kg/m 2 16 kg/m 2 16,2 kg/m 2 A C A C B C B C

42 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 41/48 Obr. 26 Izolace kuželu nádrže

43 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 42/48 Obr. 27a Utěsnění prostupu nádrže střechou

44 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 43/48 Obr. 27b Utěsnění prostupu nádrže podlažím

45 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 44/48 Obr. 28 Izolace průlezu

46 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 45/48 Obr. 29 Utěsnění průlezu na střeše nádrže

47 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 46/48 Obr. 30, 31 Dilatační spáry

48 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 47/48 Obr. 32 Spoj s přesahem a těsnicí vložkou Rozměry profil č. a b c O193 7,5 35 1, ,5 41 2,5

49 Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 48/48 15 Související dokumentace ČSN EN ISO ČSN ISO 9223/1994 Tepelné izolace pro technické a technologická zařízení. Pravidla výpočtu. Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace.

50

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KATALOGOVÝ LIST ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KM 0059/05a Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,25 mm Vydání: 8/07 PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE Strana: 1 Stran: 7 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z OPŽP PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Prioritní osa 3 udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory - 3.2.1. Realizace

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

ESET - topná fólie technická dokumentace

ESET - topná fólie technická dokumentace ESET - topná fólie technická dokumentace použití sada s topnou fólií pro velkoplošné vytápění plovoucích lamino a dřevěných podlah technické údaje a výrobní program typ objednací číslo výkon (W) délka

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201. TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201. TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2016 Vydání č.: 1 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část

Více

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím) 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Zámečnické výrobky - úvod 2 Zámečnické výrobky - úvod 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

Technická zpráva ke konstrukční části:

Technická zpráva ke konstrukční části: Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD K272V.cz Firewin systémy 07/2016 K272V.cz Vzduchotechnické potrubí z desek Knauf VERMIBOARD Vzduchotechnické potrubí Požární odolnost Tloušťka desek Vermiboard Světlý průřez Hmotnost desky Hmotnost potrubí

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby: čp. 7, st.p.č. 54/1 k.ú. Očihov 708917 Investor: Obec Očihov Očihov 7

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory.

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0316a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 SILNOSTĚNNÉHO Strana: 1 Stran: 8 Díly kruhového silnostěnného potrubí (dále jen díly) jsou určeny pouze pro kompletaci vzduchotechnických

Více

Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069

Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069 V Hradci Králové dne 24.04.2015 Veřejná zakázka č. 1513A výzva k předložení nabídky Název zakázky: Zadavatel zakázky: Hradební 632 nátěry oken, dveří a obložení objektu Správa nemovitostí Hradec Králové,

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice STL RS 2000 m 3 /hod - 3bar Betonový skelet Elektročást typový projekt Proudová soustava : 1 NPE ~ 50Hz 230V/TN-S ČSN 33 2000-3

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Vyřizuje: Milena Pecnová Telefon: 267 994 541 Fax: 272 936 383 E-mail: milena.pecnova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění Veřejný zadavatel popíše změny:

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %.

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %. Několik rad pro montáž Rady pro montáž izolace Několik rad pro montáž tepelně izolačních trubek TUBEX Předpokladem dobré a účinné funkce tepelně izolačních trubek z lehčeného polyetylénu je správně zvolená

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba Objekt : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : SO 005 Vedlejší

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré CLIMAPOR podstatně vylepší tepelnou pohodu sníží hluk z chůze a zvýší zvukovou izolaci plošně stálý i při vysokém zatížení snadno si poradí se zbytkovou vlhkostí, jejím odvětráním (v provedení s drážkou)

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

I. Vymezení předmětu zakázky: Nezbytné úpravy spočívají v odstranění konstrukčních závad a v provedení:

I. Vymezení předmětu zakázky: Nezbytné úpravy spočívají v odstranění konstrukčních závad a v provedení: Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 53.47.08 Městská část Praha 12 Písková 830/25, Praha 4 Modřany zastoupená starostou Petrem Hánou, IČ: 00231151 tel: 244 028 111, 241 764 504 příslušný odbor:

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky utěsnění prostupů instalací kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 7 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci

TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci Technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci a na vodovodní nebo kanalizační přípojky připojované na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Popovičky stanovené pro vodovod a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem Opravy komunikací a zpevněných cest v areálu Domova pod hradem Žampach

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Československé armády 335 oprava fasády a nátěr oken. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069

Československé armády 335 oprava fasády a nátěr oken. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069 V Hradci Králové dne 25.02.2016 Veřejná zakázka č. 1613 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Zadavatel zakázky: Československé armády 335 oprava fasády a nátěr oken Správa nemovitostí Hradec Králové,

Více

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20 V roce 2013 probíhaly kontroly specializované na sádrokartonové desky a příslušenství, tj. konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla. Inspektoři oddělení

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V UHERSKÉM BRODU - REKONSTRUKCE PROSTOR POLIKLINIKY PRO DENNÍ STACIONÁŘ

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V UHERSKÉM BRODU - REKONSTRUKCE PROSTOR POLIKLINIKY PRO DENNÍ STACIONÁŘ Městský úřad, odbor investic VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: MÍSTO: OI/0051/10 54580/2010/MUUB Hana Šmídová 572615232 oi@ub.cz 2010-08-19 Uherský Brod

Více

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 1 POKYNY PRO ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ 3 1.1 Úvodní ustanovení 3 1.2 Základní pravidla pro kontrolu a údržbu 3 1.3 Opatření pro údržbu

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

Stavební úpravy bytového domu Sokolovská 2372 v Táboře

Stavební úpravy bytového domu Sokolovská 2372 v Táboře V Táboře dne 7. 2. 2011 Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu Sokolovská 2372 v Táboře v rámci

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Klempířské výrobky obecně 2 Klempířské výrobky obecně 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002 Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 Těsnící materiály Sika - spárové pásy Druh Sika - spárové pásy jsou elastické profily z umělých hmot na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Rozlišujeme

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Obr. 1 Hlavní části uzávěrů

Obr. 1 Hlavní části uzávěrů KATALOGOVÝ LIST KM 0512/08 UZÁVĚRY VZDUCHOTĚSNÉ 200 až 1500 Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 9 Uzávěry vzduchotěsné 200 až 1500 pro jaderné elektrárny (dále jen uzávěry) jsou určeny

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení krycích mřížek (dále jen mřížek) KMM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3

Více

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více