Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: Číslo jednací: ZŠD-294/2019

2 I. Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, Drnholec Zřizovatel školy: Městys Drnholec, Kostelní 368, Drnholec Ředitelka školy: RNDr. Jana Kalandrová Součástí školy jsou školní družina, školní klub, školní jídelna při ZŠ, výdejna v MŠ Drnholec, Mateřská škola v Drnholci. Do byla součástí školy Mateřská škola v Dobrém Poli, v Jevišovce s odloučeným pracovištěm v Novém Přerově, dále školní jídelna při MŠ Jevišovka a výdejna v MŠ Dobré Pole a v MŠ Nový Přerov. Od jsou samostatnými právními subjekty a zřizovatelé jsou příslušné obce. telefon: , mobil: Školní rok celkem Počet tříd počet ročníků Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Celkem ,00 1. stupeň ,33 2. stupeň ,80 Počty žáků (dle výkazu M 3 k ) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 30 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 15,74. Školská rada Školská rada zřízena dle 167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění. V prosinci 2017 proběhly volby do školské rady z řad rodičů a pedagogů, byli rovněž jmenováni na další tříleté období i zástupci obce. V září 2018 proběhly dodatečné volby do školské rady z řad rodičů, protože panu Petru Marxovi zanikl mandátu z důvodu přestupu jeho syna na sedmileté gymnázium. V těchto volbách byla za zástupce rodičů zvolena paní Petra Konečná. Složení: Mgr. Zabloudilová Soňa, Mgr. Peřinová Dagmar, Mgr. Bejdáková Martina, Konečná Petra, Hušek David, Jandová Dagmar, Seveldová Pavla, Ing Kocman Bronislav, Ing Růžička Libor. 1

3 Vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu: Ve všech ročnících: Základní škola C/01 č. j.: 3099/ ŠVP ZV Drnholec, č. j.: 3150/ v 5. ročníku ŠVP ZV Drnholec, č. j: ZŠD-225/2015 v ročníku a ročníku Školní jídelna Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti škol. prac. ostatní 921 ŠJ - úplná ŠJ - výdejna Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby: 9 Přepočtení na plně zaměstnané: 6,36 Školní družina počet oddělení ŠD: 3 počet dětí v ŠD: 75 počet vychovatelů ŠD: fyzické osoby 3 / přepočtení na úvazky 1,976 Počet zaměstnanců s odbornou a pedagogickou způsobilostí: 2 Z činnosti školní družiny: Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Družina není pokračováním vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace. Ve školním roce navštěvovalo školní družinu 75 dětí ve třech odděleních, ta jsou složena z dětí různého věku (1. 4. třída). Provoz školní družiny byl zajišťován od do hodin. Letos byl zájem i o ranní družinu, kterou navštěvovalo 8 dětí. Materiální vybavení je na dobré úrovni. Každé oddělení má svou hernu, dostatečné pomůcky ke klidovému, zájmovému a hracímu režimu. Pro svou činnost využívá i ostatní prostory školy tělocvičnu, počítačovou učebnu, multimediální učebnu, cvičnou kuchyňku. Důležitou součástí odpoledního režimu je pobyt venku, k tomu slouží zahrada s průlezkami i dětské obecní hřiště. Činnost školní družiny je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami, které podporují a respektují individuální schopnosti a dovednosti dětí. Nabízejí dětem zajímavé a obsahově bohaté činnosti, potřebné zázemí, klid a bezpečí. Vedou děti k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám. Školní družina pracovala podle celoročního plánu. Děti vyrábí drobné dárky u příležitosti různých akci, např. vánoční jarmark, drobné vánoční dárky pro seniory, dárečky k zápisu do 1. třídy, dárečky k MDŽ pro seniorky. 2

4 Během všech činností prováděných ve školní družině dbáme na dodržování hygienických předpisů a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví. Všechny děti jsou vždy poučeny o pravidlech bezpečnosti a seznámeni s vnitřním řádem školní družiny. Některé činnosti uskutečněny v tomto školním roce: dopravní výchova barevný podzim podzimní knihovna vánoční besídka a dárky pro důchodce vánoční knihovna dárky k zápisu do 1. třídy dětské sudoku jarní hrátky čistá planeta kuličkiáda legrační olympiáda Školní klub počet oddělení ŠK: 1 počet dětí v ŠK: 22 počet vychovatelů ŠK: fyzické osoby 1/ přepočtení na úvazky 0,286 Počet zaměstnanců s odbornou a pedagogickou způsobilostí: 0 Z činnosti školního klubu: Renáta Stašová vedoucí ŠD a ŠK Školní klub je zařízení, jehož úkolem a posláním je nabízet aktivity, které slouží ke kvalitnímu využití volného času. Nabízí výchovně vzdělávací aktivity, a to formou odpočinkových a zájmových činností. Plní také funkci sociální a relaxační. Je určen pro žáky od ročníku v době od h. V letošním roce navštěvovalo školní klub 22 zapsaných žáků. Při své činnosti školní klub využíval tělocvičnu, cvičnou kuchyň, učebnu výtvarné výchovy, počítačovou učebnu, dílny, školní hřiště. Žáci se zapojili do celostátních výtvarných soutěží. Renáta Stašová vedoucí ŠD a ŠK II. Údaje o pracovnících školy Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků: 27/20,022 Z toho odborně kvalifikovaných: 24 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na školu: 1 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 odešli ze školy: 1 3

5 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Učitelé Muži Ženy Celkem 4 * 23 Rodičovská dovolená 0 2 do 35 let let 0 4 nad 50 let 4 11 pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 pracující důchodci pobírající důchod 0 2 Romský asistent: NE Jiný asistent: ANO, asistent pedagoga: 6 * 1 uvolněný pro výkon funkce starosty III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků k Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za školu Celkem za I. stupeň

6 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků k Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za II. stupeň Snížený stupeň z chování k Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Neomluvené hodiny Celkový počet neomluvených hodin na škole: 42, průměr na jednoho žáka: 0, Údaje o přijímacím řízení na střední školy Gymnázia Školní rok 2018/19 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium SOŠ SOU Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ 9. ročník: 31 nižší ročník: 2 Celkem: 33 IV. Inspekce a kontroly Ve školním roce 2018/2019 neproběhla na škole inspekční činnost. 5

7 Další kontroly: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně provedla kontrolu v Základní škole, Školní družině, Školním klubu, Školní jídelně, Školní kantýně, Mateřské škole na adrese Svatoplukova 277/2, Drnholec a v Mateřské škole a Školní jídelně výdejně na adrese Hrušovanská 46, Drnholec. Byly shledány tyto nedostatky: o nesprávná manipulace s mraženým jídlem, dotčené osoby poučeny, o dotýkající se ručníky dětí v MŠ, závada odstraněna do umýváren byly instalovány papírové ručníky a během prázdnin byly nainstalovány háčky tak, aby se ručníky nedotýkaly, o ve dvou třídách MŠ děti odpočívají pouze na matracích, závada odstraněna, v MŠ Hrušovanská 46 znovu používají zakoupená dřevěná lehátka, MŠ Svatoplukova je dovybavena plastovými lehátky. Dne byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a části první zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů se závěrem: byly zjištěny nedostatky při zpracování inventarizaci majetku, které neovlivnily výsledek hospodaření. Zřizovatel byl dne informován o odstranění nedostatků. V červnu 2019 proběhla revize tělocvičného nářadí a hřiště, závady byly odstraněny. V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 15 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2018/2019: 35 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2019/2020: 34 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy Studium učitelství pro 1. stupeň, MU Brno: Tereza Kovářová Studium Tělesná výchova, Univerzita Palackého Olomouc: Lucie Krejčiříková DVPP: Co dokážeme s papírem, Brno, p.škrabalová S pohádkou to dokážu, Brno, p. Šimčíková OUP konference, Brno, p. Kalandrová, Radkovičová, Lukáčová 6

8 Cesty spolu: Efektivní vyučovací hodina - školení pro celou sborovnu (15 učitelů) Zákoník práce ve školské praxi, Brno, p. Kalandrová Prvouka či vlastivěda není nuda, Brno, (BIG), p. Škrabalová, Kneeová Změny ve školské legislativě, Brno, p. Kalandrová ČSR mezi dvěmi totalitami, Brno, p. Zabloudilová GDPR + BOZP a PO, Brno, p. Juřenová Edukačně stimulační program, Znojmo, p. Šimčíková Matematika činnostně v 7. ročníku, Brno, p. Tesařová Seminář k šablonám II, Brno, p. Kalandrová Finanční gramotnost pro 1. stupeň, Brno, p. Juřenová, Škrabalová Netradiční a zážitkové hry v TV, Brno, p. Pichanič Dramatická výchova na 1. stupni, Brno, p. Šimčíková Nové výtvarné techniky, Brno, p. Škrabalová, Kafková Setkání + seminář ŠMP, Břeclav, p. Vlková Dramatická výchova na 2. stupni, Brno, p. Šimčíková Zaměstnanci: Peněžní fondy, Brno, p. Dubšová Spisová služba, Brno, p. Pitáková Aktuality v účetnictví, Brno, p. Dubšová VII. - Další údaje o škole Září Slavnostní zahájení nového školního roku Pedagogická rada ŠD: Dopravní výchova - Pozor, děti, na silnici! ŠD: Noví kamarádi - kamarádské vztahy Sportovně-branný den + Maraton E. Zátopka 2. A, 3. A: Plavání, Hrušovany n. Jev., p. Bejdáková, Kneeová + AP 4. A: Projektový týden "Místo pro mne", p. Šimčíková 1. AB: Projektový týden "Kamarád sobě i druhým", p. Mrenicová, Škrabalová Schůze žákovské rady, p. Kalandrová, Vlková Schůzka metodického sdružení Schůze SRPŠ, školní jídelna Třídní schůzky Přednáška pro rodiče prvňáčků Loučení s létem: 1. stupeň + MŠ Drnholec 2. stupeň: Bedna školy - zkušební kolo (šátkový den) Říjen 9. A: Volba povolání - prezentace SOU Bosonohy, p. Komínková ŠD: výroba draků Dopravní výchova, 4. a 5. ročník Komunální a senátní volby; učebny Aj/Nj 2. A, 3. A.: Plavecký výcvik, Hrušovany n. Jev., p. Bejdáková, Kneeová + AP 7

9 1. AB, 2. A: Divadlo Radost Brno, p. Škrabalová, Mrenicová, Bejdáková + AP Provozní porada a aktiv TU 8. AB, 9. A: Přírodovědný klokan - zájemci, p. Vlková, Zejda 1. stupeň: Focení, Photodienst Brno Drakiáda, Letecký modelářský klub Drnholec 8. AB, 9. A: Nácvik polonézy, p. Šimčíková, Zabloudilová, Vlková ŠD: Podzimní knihovna 3. A: Bílá pastelka, sl. Kneeová 9. A: Veletrh SŠ Břeclav, p. Juřenová, Zabloudilová Schůze školské rady Schůze žákovské rady, p. Kalandrová, Vlková 2. stupeň: Bedna školy + tematický den (western) - 1. kolo 1. stupeň: Sova ví, sova zná, sova napoví - 1. kolo 8. AB, 9. A: Floorball, p. Pichanič 9. A: Volba povolání - exkurze Emerson Mikulov, p. Zejda, Juřenová 6. A: Seznamovací výlet, p. Lukáčová, Lavrovičová Šachový turnaj, Břeclav, p. Škrabalová Den otevřených dveří - minimuzeum, pak lampionový průvod 2. stupeň: Halloween, p. Radkovičová, Kalandrová + 9. A Listopad ŠD: Výrobky na vánoční jarmark 2. A, 3. A.: Plavecký výcvik, Hrušovany n. Jev., p. Bejdáková, Kneeová + AP 8. AB, 9. A: Nácvik polonézy, p. Šimčíková, Zabloudilová, Vlková Pišqworky, Mikulov, p. Peřinová + 5 žáků 8. A 3. A, 4. A: Divadlo Radost Brno, p. Šimčíková, Kneeová, Kafková, Pernesová 1. AB: Technické muzeum Brno, p. Škrabalová, Mrenicová, Juřenová Porada vedoucích MŠ s vedením školy 6. A: Archeopark Pavlov, p. Zabloudilová, Lavrovičová ŠD: Šplhoun Schůze metodického sdružení Pedagogická rada 1. čtvrtletí Šplh, okresní kolo, Břeclav, p. Bejdáková, Pichanič + vybraní žáci 8. AB, 9. A: Přehazovaná dívek, p. Krejčiříková Skok vysoký, ročník, kabinet Tv + metodické sdružení Přebor škol v šachu, Břeclav, p. Škrabalová 2. stupeň: Bedna školy + tematický den (kšandový) - 2. kolo 1. stupeň: Sova ví, sova zná, sova napoví - 2. kolo 9. A: Úřad práce, Břeclav, p. Juřenová, Zabloudilová Prosinec Rozsvěcování vánočního stromečku, program p. Šimčíková, Bejdáková ŠD: Výroba dárečků pro seniory 8. A, 9. A: Nácvik polonézy, p. Šimčíková, Zabloudilová 8

10 Provozní porada Vánoční akademie, horní vestibul, p. Šimčíková + 1. stupeň 2. stupeň: společná část třídních schůzek + konzultace + 9. A přijímačky 1. stupeň: společná část třídních schůzek + konzultace Vánoční jarmark, školní jídelna, netřídní Schůze školské rady 1. stupeň + MŠ: Mikulášská nadílka (ve třídách), žákovská rada 1. AB: Rozdání slabikářů, p. Mrenicová, Škrabalová, Juřenová Nácvik půlnočního překvapení, p. Šimčíková a dobrovolníci 8. AB, 9. A: Anglické divadlo, tělocvična, dohled vyučující 5. A, 6. A, 7. A: Anglické divadlo, tělocvična, dohled vyučující Drnholecký jarmark, kulturní program, p. Šimčíková, Mrenicová, Škrabalová Florbal, Mikulov, starší žáci, p. Pichanič 1. AB: VIDA, Brno, p. Mrenicová, Škrabalová Přehazovaná dívek, školní kolo, p. Krejčiříková 9. A: Výuka Gymnázium - chemie, fyzika, biologie, dílny, Mikulov, p. Zejda, Zabloudilová Schůze žákovské rady, p. Vlková, Kalandrová 1. AB + 9. A: Společná výroba svícnů, učebna Vv, p. Škrabalová, Mrenicová, Zablodilová, Lerch Vánoční besídka pro seniory, sál KD, p. Šimčíková, Mrenicová, Bejdáková, Škrabalová Florbal, mladší žáci - školní kolo, p. Pichanič 1. stupeň: Sova ví, sova zná, sova napoví - 3. kolo 2. stupeň: Bedna školy - 3. kolo (parukový) Trojboj o pohár starosty města, Hrušovany n. J., p. Zejda, Krejčiříková 1. stupeň: Vánoční besídka 2. stupeň: Vánoční besídka, připravují deváťáci Leden 8. A, 9. A: Nácvik polonézy, p. Šimčíková, Zabloudilová, Vlková ŠD: ptačí strom 2. stupeň: Zeměpisná olympiáda (v hodinách zeměpisu), p. Vlková Schůze předmětové komise přírodovědné Provozní porada Schůze předmětové komise výchov Nácvik půlnočního překvapení: p. Šimčíková + dobrovolníci Konverzační soutěž v anglickém jazyce, p. Kalandrová, Radkovičová, Lukáčová 9. A: Beseda o zahraničních vojenských misích, p. Zabloudilová + Huškovi Schůze předmětové komise humanitních věd Schůze žákovské rady, p. Vlková, Kalandrová Schůze metodického sdružení Pedagogická rada 1. pololetí 1. stupeň: Sova ví, sova zná, sova napoví - 4. kolo 2. stupeň: Bedna školy - 4. kolo (pyžamový den) Lyžařský výcvik, p. Pichanič, Procházka, Bejdáková, Kafková + žáci 2. stupně 9

11 Únor 8. A, 9. A: nácvik polonézy, p. Šimčíková, Zabloudilová, Vlková ŠD: dětské sudoku ŠD: Výroba dárečků pro seniorky k MDŽ 1. stupeň: Beseda se spisovatelkou Fišarovou, velká tělocvična 2. stupeň: Beseda se spisovatelkou Fišarovou, velká tělocvična, dohled vyučující Nácvik půlnočního překvapení: p. Šimčíková + dobrovolníci 9. A: Schůzka s rodiči - přihlášky na SŠ, zápisní lístky, p. Juřenová Soutěž v anglickém jazyce, okresní kolo, Břeclav, p. Radkovičová + 2 žáci 2. A, 3. A: Prevence zubního onemocnění - beseda, p. Bejdáková, Kneeová Generálka polonézy a příprava sálu před plesem Generálka půlnočního překvapení, příprava sálu, dobrovolníci 21. školní ples aneb "Sametový" 1. stupeň: Třídní kola ve sportovní gymnastice v hodinách Tv Provozní porada Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, Břeclav, p. Vlková + vybraní žáci Přehazovaná, dívky 7. a 8. ročníku, p. Krejčiříková Edukačně - stimulační program pro předškoláky, p. Šimčíková, Zelenáková Žaludková 1. stupeň: Švihadlák v hodinách Tv 1. stupeň: Sova ví, sova zná, sova napoví - 5. kolo 2. stupeň: Bedna školy - 5. kolo (puntíkový den) Schůze žákovské rady, p. Vlková, Kalandrová Březen ŠD: Měsíc knihy ŠD: Výroba dárků pro děti k zápisu do 1. třídy Basketbal 8. a 9. tříd, žáci, p. Pichanič Edukačně - stimulační program pro předškoláky, p. Šimčíková Okresní kolo basketbal, vybrané žákyně 8. a 9. tříd, Valtice, p. Krejčiříková Kulturní program pro seniorky k MDŽ, p. Bejdáková, Mrenicová, Škrabalová Okresní kolo basketbal, vybraní žáci 8. a 9. tříd, Valtice, p. Pichanič 2. A: Třídní kolo recitační soutěže 1. AB: Veselé zoubky (projekt DM Drogerie), p. Škrabalová, Mrenicová 2. A: Návštěva knihovny Drnholec, p. Bejdáková 1. A: Třídní kolo recitační soutěže Soustředění tanečních kroužků, p. Šimčíková Dětský maškarní ples, p. Vlková + dobrovolníci 1. B + Rybičky: Návštěva předškoláků z MŠ Drnholec, p. Mr, Be, ZeŽa 1. A: Návštěva předškoláků z MŠ Jevišovka, p. Škrabalová Provozní porada Taneční soutěž pro ročník, p. Šimčíková 1. stupeň: Vítání jara 8. AB: Projekt PolyGram SOU Hustopeče, 24 vybraných žáků, p. Pichanič 10

12 2. stupeň: Matematický klokan, ŠJ, dobrovolníci, p. Zejda, Tesařová, Kalandrová 2. A - 5. A: Matematický klokan, učitelé matematiky 1. B: Třídní kolo recitační soutěže 1. a 2. stupeň: Hudba šesti kontinentů Schůze žákovské rady, p. Vlková, Kalandrová 1. stupeň: Sova ví, sova zná, sova napoví - 6. kolo 2. stupeň: Bedna školy - 6. kolo (den naruby) Recitační soutěž, školní kolo, p. Škrabalová + učitelé Čj Společná schůze všech zaměstnanců spojená s oslavou Dne učitelů, Radnice Drnholec Duben Schůze metodického sdružení - zápis do 1. třídy Edukačně - stimulační program pro předškoláky, p. Šimčíková Recitační soutěž, Mikulov, p. Škrabalová + vybraní žáci ročník: Pythagoriáda školní kolo, ŠJ, p. Zejda, Tesařová, Kalandrová 7. A: O Mojmírův poklad, Mikulčice, p. Zabloudilová, Žouželková 9. A: Přijímací řízení na SŠ Zápis do 1. třídy Schůze metodického sdružení 4. A, 5.. A: Vybíjená, Mikulov, p. Pichanič + vybraní žáci Pedagogická rada 3. čtvrtletí 2. stupeň: společná část třídních schůzek + konzultace s rodiči 1. stupeň: společná část třídních schůzek + konzultace s rodiči Přednáška pro rodiče 7. A + zájemci: Kyberšikana, p. Hamerník, učebna Aj ŠD: Návštěva knihovny 8. AB, 9. A: Minikopaná, Velké Němčice, p. Pichanič + vybraní žáci 2. stupeň: Den Země 1. stupeň: Den Země - úklid ŠD: Čistá planeta 1. stupeň: Sova ví, sova zná, sova napoví - 7. kolo 2. stupeň: Bedna školy - 7. kolo (vojenský) Školní kolo gymnastických závodů, p. Mrenicová, Škrabalová + dobrovolníci 2. A, 3. A: Co se děje za dvířky - literární soutěž, p. Bejdáková, Kneeová 6. A: Partnerství nebo boj, zámek Mikulov, p. Zabloudilová, Lavrovičová 1. stupeň: Den Země: Vzdělávací programy: Liška; Tajemství lesa Schůze žákovské rady, p. Vlková, Kalandrová 1. stupeň: Čarodějáles 8. AB: Vzdělávací program Legionáři, Brno, p. Zabloudilová, Žouželková Květen ŠD: Kuličkiáda 8. AB: Revolution train, p. Haraštová, třída 8. A 9. A: Revolution train, p. Haraštová, třída 9. A Česko se hýbe, Brno, p. Šimčíková + taneční kroužky 11

13 MŠ + ZŠ: Den matek, kinosál KD, p. Šimčíková + p.učitelky MŠ a ZŠ Provozní porada McDonald's Cup, okresní kolo, Břeclav, p. Pichanič + vybraní žáci třídy Český den proti rakovině, žáci 2. stupně, p. Kalandrová, Radkovičová, Zabloudilová, Pichanič, Pitáková Turnaj v přehazované dívek, Mikulov, sl. Krejčiříková + vybrané žákyně Atletické závody pro 1. stupeň, p. Škrabalová + vybraní žáci 7. A: Hodina čtení v Rj, p. Škrabalová 1. A: Pasování na čtenáře, p. Škrabalová 8. AB, 9. A: Zájezd do Osvětimi, Věličky, Krakova, p. Radkovičová, Zabloudilová, Kalandrová Turnaj v basketbale, Valtice, p. Pichanič + zbytek 8. AB, 9. A Šachový turnaj o pohár školy, p. Škrabalová Volby do Evropského parlamentu; učebny Aj 1. AB: Třídní výlet do Břeclavi, p. Škrabalová, Mrenicová 3. A, 4. A: Exkurze do Strážnice, p. Kneeová, Šimčíková, Kafková, Pernesová Schůze žákovské rady, p. Vlková, Kalandrová 5. A: Třídní výlet do Brna, p. Vlková, Kalandrová 1. B: Pasování na čtenáře, p. Mrenicová 4. A, 5. A: Dopravní výchova 1. stupeň: Sova ví, sova zná, sova napoví - 8. kolo 2. stupeň: Bedna školy - 8. kolo (podkolenkový) Školní oslava MDD + Drnholecký slavík Focení tříd Červen 4. A + taneční kroužek: Den dětí, Březí, p. Šimčíková 5. A - 9. A: Projektový týden, všichni vyučující v těchto třídách :-) 9. A: Beseda MP Mikulov, p. Hamerník Schůze komise přírodovědné, p. Vlková Schůze komise výchov, p. Tesařová Schůze komise humanitní, p. Zabloudilová 4. A + taneční kroužky: Česko se hýbe, finále, Praha, p. Šimčíková 6. A: Třídní výlet, Velehrad, p. Lukáčová, Radkovičová 8. A: Třídní výlet, Spytihněv, p. Pichanič, Tesařová 9. A: Třídní výlet, Rožnov pod Radhoštěm, p. Zabloudilová, Vlková 4. A: Třídní výlet, Věstonice, p. Šimčíková ŠD: Bezpečné prázdniny 2. A,3. A: Třídní výlet, Oslavany, p. Bejdáková, Kneeová 8. B: Třídní výlet, Rožnov pod Radhoštěm, p. Procházka, Vlková Schůze metodického sdružení Pedagogická rada 2. pololetí 7. A: Třídní výlet, Jedovnice, p. Tesařová, Pichanič Olympijský běh - všechny třídy, p. Šimčíková, Staňková Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, p. Šimčíková 12

14 9. A: K-centrum, Břeclav, p. Zabloudilová, Kalandrová 9. A, 1. AB: Hledání pokladu, p. Škrabalová, Mrenicová, Zabloudilová Šachový turnaj, Hlohovec, p. Škrabalová 1. stupeň: Drnholecký trojboj Schůze žákovské rady, p. Vlková, Kalandrová 8. A: Aqualand Moravia, Pasohlávky, p. Pichanič, Tesařová 4. A: Stanování pod smrčky, p. Šimčíková 2. stupeň: Drnholecký trojboj, zkrácené vyučování 4. A: Koupání, bazén, Hrušovany nad Jevišovkou, p. Šimčíková 1. AB: Slavnostní předání vysvědčení, Radnice ročník: Slavnostní předání vysvědčení 9. A, 1. AB:Ukončení společného projektu 9. A: Slavnostní předání vysvědčení Závěrečná pedagogická rada Červenec, srpen Příměstský tábor pro 1. stupeň: jeden týden v červenci a srpnu Škola veřejnosti: Kurzy jazyků pro veřejnost: němčina Mgr. Soňa Zabloudilová Cvičení žen Mgr. Bronislava Šimčíková Zhodnocení činnosti metodického sdružení Metodické sdružení ve školním roce 2018/2019 pracovalo v tomto složení: Hedvika Škrabalová, Martina Bejdáková, Bronislava Šimčíková, Zuzana Mrenicová, Klára Kneeová, Hana Vlková, Jana Juřenová, Jana Kalandrová. Proběhlo celkem sedm společných schůzek podle plánu + několik aktuálních schůzek dle potřeby. První schůzka byla věnována jako každý rok organizačním záležitostem plán práce, kroužky, výlety a exkurze, projektové týdny, rozvrh, zápisy do třídní knihy, dohledy. Dětem bylo nabídnuto několik kroužků, které jsou provozovány pod DDM Mikulov a vedoucími jsou paní učitelky 1. stupně. Velmi si této aktivity ceníme, protože se věnují dětem i ve svém volném čase. Paní Mrenicová vedla kroužek kytary, paní Kneeová výtvarný kroužek, paní Škrabalová vedla kroužek šachů a účastnila se s dětmi několika soutěží, ve kterých někteří jedinci dosáhli výborných výsledků, velký úspěch zaznamenali žáci i v družstvech, hodně šachových soutěží bylo o víkendech. Největšího úspěchu dosáhly děti v tanečních kroužcích pod vedením paní Šimčíkové, které se opět probojovaly do finále celostátní soutěže Česko se hýbe a tentokrát nejmenší tanečníci tuto soutěž vyhráli. Paní učitelky rovněž vedou kroužky pro nápravu poruch učení. Na druhé schůzce jsme se věnovaly přípravě akce Loučení s létem, tato akce dopadla skvěle, hodně účastníků, různorodá nabídka aktivit, počasí, dobrá organizace to vše vedlo k pohodovému průběhu akce. Na třetí schůzce jsme se zaměřily na chování a prospěch žáků, projednávaly se plány pedagogické podpory. To už byly za námi i další akce Maraton Emila Zátopka, Lampiónový průvod, projekt Bílá pastelka, okresní kolo v Přeboru škol v šachu v Břeclavi krásné třetí místo. 13

15 Na čtvrté schůzce se projednával opět prospěch a chování žáků za druhé čtvrtletí, řešily se záležitosti týkající se pomůcek, učebnic a pracovních sešitů, výchovné problémy žáků, porada k zápisu do první třídy, hodnocení IVP, příprava recitační soutěže. Projekt Zoubky v prvních třídách a projekt Zubní hygiena ve druhé třídě. Diskutovalo se o plnění tematických plánů. Žáci druhého stupně opět zorganizovali akci Mikuláš, proběhlo Rozsvěcování vánočního stromku, Vánoční besídka a jarmark pro rodiče, Vánoční besídka pro důchodce. Pátá schůzka se konala a byla zaměřena k zápisu do první třídy. Dále se jednalo o organizaci Dne Země, byl projednáván příměstský tábor. Z akcí proběhla Beseda se spisovatelkou, Besídka pro důchodce v rámci MDŽ, Dětský maškarní karneval, Vítání jara, Mikulovský zpěváček, kde se naše děti též dobře umisťují. Recitační soutěž 28. března se opět setkala s velkým úspěchem, částečně se zapojují i žáci z druhého stupně, v následné oblastní soutěži v Mikulově obhájila Adéla Wernerová z šesté třídy druhé místo. Šestá schůzka byla věnovaná prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí. Úspěšně proběhla akce Pasování na čtenáře v prvních třídách. Na poslední pravidelné sedmé schůzce byl projednán opět prospěch a chování žáků za poslední čtvrtletí školního roku, organizace Drnholeckého trojboje. Na mimořádných schůzkách se aktuálně řešila organizace recitační soutěže a gymnastických závodů, zápis do první třídy, edukačně stimulační program a další akce. Naplánované akce byly uskutečněny v předpokládaném časovém vymezení. Z dalších akcí probíhá Drakiáda ve spolupráci s místním modelářským kroužkem, Drnholecký slavík v rámci oslav MDD, Švihadlák, Čarodějáles, soutěž v pexesu. Vítaným zpestřením je celoroční soutěž Sova ví, sova zná, sova napoví, šachová soutěž O pohár školy. Soutěží se v udržování pořádku v šatnách odměnou je na konci školního roku nanuk, letos ho vyhráli čtvrťáci. Významného úspěchu naši žáci dosáhli v atletických závodech v Mikulově. Naše děti se účastní kulturních akcí pořádaných pro veřejnost a svým programem přispívají k příjemné pohodě. Velice pěkný program byl předvedený na vánoční besídce pro důchodce či na besídce pro důchodce k MDŽ, žáci vystupují i na Rozsvěcování vánočního stromku, pěknou odezvu mělo pásmo na Den matek v Kinosále v Drnholci. Výbornou akcí je projekt Ovoce a mléko do škol, který je spolufinancován EU. Velice osvědčené jsou i návštěvy divadla Radost v Brně po ročnících, pro děti to je nezapomenutelný kulturní zážitek. Některé třídy navštívily Technické muzeum a Planetárium v Brně. Žáci druhé a třetí třídy jezdí v rámci výuky na plavání letos do Hrušovan nad Jevišovkou. Po celý rok je vedený přehled o sportovních výkonech jednotlivých žáků, na konci roku je vyhlašovaný za jednotlivé kategorie Sportovec roku. Konec roku patří také sportovním aktivitám, Drnholeckému trojboj, ve kterém se soutěží v běhu, skok do dálky a šplhu na tyči. K pěkným akcím patří i projekt prvňáčků s deváťáky, jejich vzájemná spolupráce a pomoc, různé aktivity. První vysvědčení dostali prvňáčci na Radnici v Drnholci z rukou paní ředitelky Kalandrové a pana starosty městyse Ivičiče. Na každé schůzce se členové komise pravidelně navzájem seznamují s plněním tematických plánů, s klasifikací žáků, zejména těch, kteří aktuálně neprospívají, s chováním žáků a vyměňují si zkušenosti s metodami práce s dětmi s SPU nebo nadanými dětmi. Hedvika Škrabalová 14

16 Zhodnocení činnosti předmětové komise přírodních věd Ve školním roce 2018/2019 se členové předmětové komise přírodních věd (Mgr. Zabloudilová Soňa, RNDr. Zejda Tomáš, Mgr. Vlková Hana, Mgr. Tesařová Radka, Procházka Tomáš, Mgr. Pichanič Stanislav) sešli třikrát na naplánovaných schůzkách, na kterých byla vždy přítomna i paní ředitelka RNDr. Kalandrová Jana. Tato komise zahrnuje předměty matematika, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, informatika a volitelný předmět přírodovědné praktikum. SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ Na jednotlivých setkáních se pedagogové věnovali stálým bodům, kterými jsou seznámení se s kritérii hodnocení ČŠI na daný školní rok, kontrola plnění tematických plánů, hodnocení žáků (zvláště pak zaměření se na neprospívající žáky a dopomoc ke zvládnutí učiva), sebehodnocení žáků, práce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a talentovanými žáky (začlenění doporučených metod pro práci), naplánování a realizace exkurzí a soutěží, a také vzájemných hospitací pedagogů, spolupráce školy na projektech, využívání inovativních a aktivizujících prvků ve výuce získaných na seminářích či samostudiem a aktualizace počtu učebnic či návrhy na pořízení nových pomůcek do výuky. VZDĚLÁVÁNÍ V uplynulém školním roce byla nedostatečnou klasifikována jedna žákyně ze 7. ročníku, a to z matematiky. Termín opravné zkoušky je ustanoven na Žáci se SVP byli vzdělávání dle doporučení, se kterými jsme se seznámili na pravidelných poradách, ať už provozních či pedagogických a dle potřeby konzultovali metody a formy výuky s výchovnou poradkyní Mgr. Juřenovou Janou. Pedagogové se při vzdělávání snažili propojovat vědu s reálnými životními situacemi, využívali různé metody a formy vzdělávání a také hodnocení a sebehodnocení žáků, a to dle možností a potřeby. Ze vzájemných hospitací pedagogů vyplynulo, že ve třídách panuje pozitivní klima a žáci se o přírodní vědy zajímají. PROJEKTY Žáci 7. a 8. ročníku se zapojili do projektu PolyGram, podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Jde o projekt praktické spolupráce SOŠ a SOU Hustopeče se školami základními v prostorách dílen elektro a dílny na zpracování dřeva, kovu a plastu. Žáci tento projekt hodnotili velmi kladně, a to nejen z hlediska zajištění dopravy a jídla, ale především z hlediska nových dovedností a znalostí. Žáci 9. ročníku se zapojili do pokračování úspěšného projektu s Gymnáziem Mikulov, kdy se žáci v dílnách a laboratořích vzdělávali v přírodních vědách. Žáci i tento projekt hodnotili velmi kladně. SOUTĚŽE Z velké nabídky soutěží, které jsou pravidelně na začátku každého školního roku vyhlašovány, se naši žáci zapojili do těchto: pišqworky s podprůměrnou úspěšností, okresní kolo zeměpisné olympiády se spíše podprůměrnými výsledky, matematický klokan s průměrnou úspěšností, přírodovědný klokan s průměrnou úspěšností a okresní kolo Pythagoriády, do kterého se probojovali 3 žáci (5., 6. a 8. ročník), což považujeme za velký úspěch. Žákům za reprezentaci školy patří velké díky a věřím, že nabyli pocitu, že nejen sportovní soutěže, ale i ty znalostní, mohou přinášet potěšení a touhu stále se obohacovat o nové znalosti. Mgr. Hana Vlková 15

17 Zhodnocení činnosti předmětové komise humanitních věd Předmětová komise humanitních věd pracovala v tomto školním roce v následujícím složení: předseda: Mgr. Soňa Zabloudilová, členové: Jitka Radkovičová, RNDr. Jana Kalandrová, Tomáš Procházka, Mgr. Dagmar Peřinová, Mgr. Kristýna Lukáčová, Mgr. Jana Palíková (zástup za nemoc a MD p. Peřinové), Mgr. Hana Vlková, Mgr. Hedvika Škrabalová. Proběhly celkem tři schůzky v srpnu, v lednu a v červnu. Na první schůzce byl vypracován celoroční plán práce, podle kterého pak schůzky probíhaly. Na každé schůzce se členové komise pravidelně navzájem seznamují s plněním tematických plánů, s klasifikací žáků, zejména těch, kteří aktuálně neprospívají, s chováním žáků, vyměňují si zkušenosti s metodami práce s dětmi se SVP nebo nadanými dětmi a informují se o aktuálním stavu exkurzí a jazykových konverzačních soutěží, navrhují případné změny v tematických plánech v rámci jednotlivých předmětů, navrhují případné nové lokality exkurzí. Na červnové schůzce je hned po závěrečné klasifikaci nejdůležitějším bodem seznam učebnic a pracovních sešitů, které je třeba objednat pro další školní rok, zejména pro 7. ročník - druhý cizí jazyk (německý a ruský jazyk). Ve školním roce 2018/19 se ve třetím ročníku učilo podle nových učebnic AJ Happy Street. Každý ze členů předmětové komise nahlásí požadavky za svůj předmět paní sekretářce. Opět se hodnotí dodržování tematických plánů a jejich případné změny. Osvědčily se vzájemné hospitace kolegů. V letošním školním roce proběhla konverzační soutěž pouze v anglickém jazyce - ve školním kole, které proběhlo 15. ledna 2019, se vítězi stali: v kategorii: I. A Václav Jakubík (6.A), II.A Gabriela Luknarová (9. A) a do okresního kola, které se konalo , postoupili oba dva. Místo Václava Jakubíka však do okresního kola jela náhradnice Adéla Jurkasová (6. A). Děvčata v okresním kole nedosáhla na umístění na prvních třech místech, ale zodpovědně reprezentovala naši školu. Konverzační soutěž v ruském jazyce proběhla formou předvedení znalostí jazyka ukázkové čtení, v německém jazyce neproběhla pro nezájem žáků. Exkurze konané v letošním školním roce: žáci šestého ročníku v rámci výuky českého jazyka navštívili místní knihovnu v Drnholci ( ). Na podzim ( ) se šesťáci zúčastnili exkurze do Archeoparku v Pavlově v rámci výuky dějepisu - pravěk. Na konci 3. čtvrtletí (24. dubna 2019) jsme jeli ještě do Mikulova na zámek do expozice Tajemství římské mince Římané a Germáni pod Pálavou, kde jsme zažili zajímavou exkurzi na téma Partnerství nebo boj?, žáci sedmého ročníku navštívili v rámci výuky dějepisu Slovanské hradiště v Mikulčicích , kde se zúčastnili soutěže O Mojmírův pohár, v rámci projektového týdne se zúčastnili dne exkurze do Muzea romské kultury Brno a absolvovali prohlídku centra Brna, zaměřenou na stavební slohy, které probírali v rámci výuky dějepisu, žáci osmého ročníku absolvovali exkurzi do Komunitního centra válečných veteránů Brno, program s názvem Najdi si svého legionáře byl zaměřen na I. sv. válku a návrat československých legionářů do vlasti, žáci devátého ročníku absolvovali dne exkurzi do bývalé věznice na Cejlu v Brně, kde proběhl program k 1OO. výročí republiky, holocaustu a v rámci něj se žáci seznámili s osudem lidí zde vězněných. V lednu ( ) tradičně proběhla beseda o zahraničních misích Armády ČR s bratry Huškovými. Výchovná představení: 16

18 beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, , ročník česko anglické divadlo: The Bear Educational z Brna, tělocvična naší ZŠ, , pro ročník program Love in the Jeans Departement, pro ročník program The Allien Grammar Show. Recitační soutěž školní kolo , všechny ročníky, do okrskového kola v Mikulově postoupila za II. stupeň pouze Adéla Wernerová z 6. A. Zájezdy letos zorganizován zájezd do Osvětimi, solných dolů Vělička a Krakova 22., žáků (8., 9. ročník) naší školy a p. uč. Kalandrová, Radkovičová a Zabloudilová. Deštivé počasí nezkazilo náladu a vzdělávací zájezd byl velmi úspěšný. Všechny exkurze, výchovná představení a zájezdy byly velmi úspěšné a pro žáky byly velkým přínosem. V letošním roce nedošlo ke změně ŠVP, do dlouhodobého plánu práce i nadále zapracovat udržení dosavadní jazykové úrovně žáků, posílení čtenářské gramotnosti. Mgr. Soňa Zabloudilová Zhodnocení činnosti předmětové komise výchov Tato komise zahrnuje předměty tělesná výchova, výtvarná výchova, občanská výchova, hudební výchova, výchova ke zdraví, člověk a svět práce, práce v domácnosti, práce s textilem. Předmětová komise výchov pracovala v tomto školním roce v následujícím složení: předseda: Mgr. Tesařová Radka, členové: Mgr. Stanislav Pichanič, Mgr. Jana Juřenová, Mgr. Kristýna Lukáčová, Jitka Radkovičová, Mgr. Martina Lerch, Mgr. Soňa Zabloudilová, Mgr. Tomáš Procházka, Lucie Krejčiříková. Na první schůzce byl vypracován celoroční plán práce, podle kterého pak schůzky probíhaly. Na každé schůzce se členové komise pravidelně navzájem seznamují s plněním tematických plánů, s klasifikací žáků, zejména těch, kteří aktuálně neprospívají, s chováním žáků, vyměňují si zkušenosti s metodami práce s dětmi se SVP nebo nadanými dětmi a informují se o aktuálním stavu exkurzí a soutěží, navrhují případné změny v tematických plánech v rámci jednotlivých předmětů a kontrolují, zda mají dostatečný počet známek nutných pro klasifikaci. Na červnové schůzce je hned po závěrečné klasifikaci nejdůležitějším bodem seznam učebnic, které je třeba objednat pro další školní rok, zejména pro 6. ročník jelikož se předpokládají dvě třídy. Byl aktualizován tematický plán OV pro devátý ročník z důvodu zakoupení nových učebnic. Exkurze a soutěže konané v letošním školním roce: Žáci se během celého roku účastnili celé řady sportovních soutěží, mezi nejvýznamnější úspěchy patří 1. místo v kopané (pohár starosty města Mikulov) a postup do krajského kola McDonald's Cupu, kde jsme získali 8. místo. Žáci devátého ročníku navštívili Úřad práce a veletrh středních škol v Břeclavi i K- centrum Břeclav. Žáky osmého a devátého ročníku navštívili policisté s projektem To je zákon, kámo. Povedenou akcí byl Drnholecký slavík spojený s oslavou MDD. Slabší účast v celoroční soutěži Bedna školy inovace pro příští rok. Všechny exkurze a soutěže probíhali bez větších problémů a pro žáky byly přínosem jak po výchovné, tak v případě sportovních soutěží i fyzické stránce. Do dlouhodobého plánu práce je nutno začlenit plán Sportovce roku a posilovat tak v žácích kladný postoj k tělesné výchově. Díky změnám v hodnocení TV je minimalizováno 17

19 zapomínání úboru a tím i vyhýbání se cvičení. Důležité je také posilování spolupráce třídního kolektivu díky soutěži Bedna školy. Svůj důležitý význam mají i exkurze zaměřené na právní povědomí žáků a kariérové poradenství. I v dalším období je důležité začleňování sebehodnotících prvků. Mgr. Radka Tesařová VII. Zhodnocení a závěr Velkou změnou v letošním roce bylo zřízení samostatných právních subjektů v obcích Jevišovka, Nový Přerov a Dobré Pole od Věříme, že tento krok prospěje jak samostatným mateřským školám, tak i vedení příspěvkové organizace a zřizovateli naší školy. Nelze nezmínit první místo tanečního kroužku nejmladších žáků a žákyň v celostátní soutěži Česko se hýbe pod vedením paní Šimčíkové a účast mladších žáků v krajském kole soutěže McDonald s Cup. Naše škola naplňuje své poslání, plní ŠVP. Kvalifikovanost pedagogického sboru je vysoká a snaží se plnit své úkoly zodpovědně a s pochopením k věku žáků a žákyň. Desítky akcí, které uspořádali naši učitelé, učitelky a vychovatelky přispěly k dobrému jménu školy a všem patří upřímné poděkování. Důsledným sledováním a řešením nevhodného chování, neplnění školních povinností, náznaků vandalismu či šikany se po dlouhé době zásluhou celého pedagogického kolektivu podařilo tyto jevy v prostorách školy eliminovat a na konci školního roku jsme neudělili druhý a třetí stupeň z chování. V tomto roce byla škola zapojena do řady projektů. Ovoce a mléko do škol, spolufinancované EU, přispívá dlouhá léta ke zdravému jídelníčku dětí. Dále poskytujeme v rámci projektu JmK bezplatnou stravu dětem ohroženým chudobou. Zapojili jsme se do projektu SSŠ Brno BIG ATCZ 5 příhraniční spolupráce a výuka Nj v MŠ Dobré Pole. Od do byl realizován projekt Drnholec 2017, kde byly čerpány finance na chůvy, školního asistenta, doučování žáků a DVPP. Žáci 7. a 8. ročníku se zapojili do projektu PolyGram, podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Jde o projekt praktické spolupráce SOŠ a SOU Hustopeče se školami základními v prostorách dílen elektro a dílny na zpracování dřeva, kovu a plastu. V průběhu prázdnin proběhly tyto opravy: dokončení elektroinstalace a osvětlení v přízemí budovy 2. stupně (vestibul, šatny), uvedené prostory byly rovněž vymalovány. Dále byla provedena oprava podlahy ve školní družině, oprava rovné střechy a byla vymalována velká tělocvična. Dary škole Poděkování patří více než 60 firmám v Drnholci i okolí, které jak finančně či věcnými dary (školní ples) pomáhají škole v její činnosti a akcích pro veřejnost. Zakončení školního roku Školní rok byl slavnostně ukončen rozloučením s vycházejícími žáky za účasti představitelů obecních úřadů Drnholec, Novosedly, Jevišovka. Žákyní roku se stala Natálie Komínková. RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy 18

20 VIII. Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) Počty fyzický počet úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 specializační studium na Pedagogické fakultě MU Brno vysokoškolské školní metodik prevence 1 specializační studium školní metodik prevence vysokoškolské školní psycholog školní speciální pedagog Věková struktura do 35let let nad 50 let / z toho důchodci výchovný poradce / - školní metodik prevence / - Hodnocení plnění plánu práce výchovného poradce Příprava a plánování vlastní činnosti Plán práce výchovného poradce byl sestaven ke dni Kromě stálých bodů jako je péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky integrované, tvorba a kontrola plnění IVP, příprava zápisu do 1. třídy, kariérové poradenství byl v průběhu školního roku aktualizován dle nabídek DVPP a potřeb, které se vyskytly k aktuálnímu řešení. I. OBLAST KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ V letošním školním roce navštěvovalo 9. ročník 31 žáků. Příprava na výběr dalšího studia vycházejících žáků začala již v říjnu účastí na veletrhu středních škol v Břeclavi. Tato akce byla hodnocena velmi pozitivně od všech žáků. Zhlédli ukázky přímých činností některých nabízených oborů a někteří se již zde rozhodli, kam budou po základní škole směřovat. V září byli zákonní zástupci, kteří se zúčastnili první konzultace, seznámeni s termíny, pravidly při podávání přihlášek a novinkami v přijímacím řízení pro školní rok 19

21 2018/2019. Byli upozorněni na termíny podávání přihlášek na školy s talentovými zkouškami. O obor s talentovými zkouškami neměl nikdo zájem. Na prosincové schůzce jsem je podrobně seznámila se všemi důležitými daty ohledně přijímacího řízení a náležitostmi při vyplňování přihlášek. V únoru si zákonní zástupci osobně převzali přihlášky a zápisové lístky. Jejich odesílání si již zajišťovali sami. V listopadu absolvovali žáci návštěvu Úřadu práce v Břeclavi, kde se jim snažili nastínit přehled nabízených oborů a hlavně možnosti uplatnění. Na závěr si každý udělal vlastní test osobních předpokladů. Již tradičně jezdí za žáky představit obory své školy studenti SPŠ a OA Břeclav a také bývalí žáci, kteří předávají své zkušenosti a nadšení ze svého oboru. Velmi dobrá spolupráce se podařila navázat s odborným učilištěm v Bosonohách. Její zástupkyni se podařilo nadchnout pro svoji školu dva žáky. I nadále však platí, že pro výběr oboru a školy má největší vliv doporučení starších kamarádů nebo rodičů. Tabulka přijatých žáků 9. a 5. ročníku ve školním roce 2018/2019 Typ studia Počet žáků čtyřleté maturitní obory 19 čtyřleté gymnázium 2 tříleté učební obory 10 dvouleté učební obory 0 osmileté gymnázium 2 Celkem 33 V letošním školním roce byl nejvíce zájem o maturitní obory Ekonomika a podnikání, Bezpečnostně právní činnost, z učebních oborů zedník a kadeřník, kuchař - číšník. Obor se strojírenským zaměřením si nezvolil nikdo. II. OBLAST SPECIÁLNĚ PEDGOGICKÁ V tomto školním roce jsme poskytovali podpůrná opatření a vzdělání podle individuálního vzdělávacího plánu osmi integrovaným žákům. Ve škole působilo šest asistentek pedagoga - čtyři na prvním stupni (1., 2., 3. a 4. třída) a dvě na druhém stupni (6. a 8. třída). Jeden žák osmého ročníku byl osvobozen na žádost rodičů a doporučení školského poradenského zařízení od výuky anglického jazyka. Volnou hodinovou dotací byla posílena výuka matematiky, na kterou docházel do pátého a devátého ročníku. V mateřské škole působila jedna asistentka pedagoga u chlapce s vývojovou poruchou řeči. Ve třídě nejmladších dětí v mateřské škole poskytovala osobní asistenci matka tělesně handicapovanému dítěti. Přehled podpůrných opatření podle stupňů 1. stupeň PO 2. stupeň PO 3. stupeň PO 4. stupeň PO 5. stupeň PO

22 Plnění IVP bylo třídními učiteli hodnoceno na konci 2. pololetí a tato hodnocení byla zasílána do příslušných PPP. V únoru a březnu byli zváni zákonní zástupci na individuální konzultace k plnění IVP. Nikdo neměl zásadní připomínky ke spolupráci s třídními učiteli ani k plnění IVP. Ve dvou případech jsme se domluvili na intenzivnější domácí přípravě a kontrole dětí. Proběhly také pravidelné návštěvy speciálních pedagogů, kteří sledují jednotlivé integrované žáky a jejich práci přímo ve výuce. Podle jejich názoru se nám integrace daří a neměli k práci pedagogů a asistentů žádné vážné výhrady. Písemný plán pedagogické podpory vytvořen nebyl. III. PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Na začátku školního roku byl vypracován seznam žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a doporučenými způsoby práce, se kterým byli vyučující seznámeni a který je uložen a kdykoliv k nahlédnutí u výchovné poradkyně. Na provozních i pedagogických poradách jsou pravidelně podávány informace o nových vyšetřeních žáků v pedagogicko-psychologických poradnách. Máme evidováno 42 žáků s platnými doporučeními pro vzdělávání podle 16 školského zákona. Podle IVP se vzdělávalo osm žáků. Slovní hodnocení v některých předmětech obdrželi dva žáci na prvním stupni. Žáci na 1. stupni docházeli do Kroužku náprav poruch učení nebo na doučování financovaného v rámci Šablon. Speciální pedagogická intervence byla poskytována třem žákům s problémovým chováním (4., 5., 6. ročník). Na podzim jsme zjišťovali zájem u zákonných zástupců předškoláků o depistáž školní zralosti. Až na jeden případ, se tato nabídka setkala s kladným ohlasem. Vyšetření školní zralosti proběhlo v mateřské škole v únoru. Bylo vedeno Mgr. Annou Uhrovou z PPP Mikulov. Některé děti byly pozvány následně ještě do poradny. Přehled znevýhodnění podle doporučení ŠPZ Typ poruchy Počet žáků Souběžné postižení více vadami 5 Dlouhodobé SVP vyplývající ze zdrav. stavu 9 Krátkodobé SVP vypl. ze zdrav. stavu 1 Středně těžké tělesné postižení 1 Mírné poruchy chování 6 Středně záv. poruchy chování Závažné poruchy chování 2 Středně závažné poruchy učení 4 Těžké vady řeči 1 SVP vyplývající z jiných životních podmínek

23 Závažné vývojové poruchy učení 2 Mírné vady řeči 1 Žák s ident. nadáním, s potřebou PO 1 Mírné vývojové poruchy učení 5 IV. ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY V měsících únor až duben docházela většina předškoláků na edukačně stimulační program, kde se pod vedením paní učitelek Bronislavy Šimčíkové a Ivety Zelenákové Žaludkové pilně připravovaly na vstup do první třídy. Rodiče si tak mohli udělat představu, jak si jejich dítě vede a podle toho se také mohli zodpovědně do přípravy zapojit. Zápis proběhl 12. dubna Snažily jsme se zápis ještě více zpříjemnit a vést v přátelském duchu, což se podle odezvy rodičů podařilo. Odcházeli s cennými radami a doporučeními, jak dále s dětmi pracovat, aby přechod do školy byl co nejméně problematický. Do 1. ročníku nastoupí 20 dětí z Drnholce, 5 dětí z Jevišovky, 2 děti z Nového Přerova a 1 dítě bude dojíždět z Pasohlávek. O odklad školní docházky požádaly prostřednictvím svých zákonných zástupců pět dětí. Spolupráce s ostatními institucemi Při déle trvajících školních neúspěších jsou zákonným zástupcům doporučována odborná vyšetření v PPP Břeclav, případně na pobočce v Mikulově či Hustopečích. Dále spolupracujeme se SPC Brno Voroněžská a Kociánka a SPC Sekaninova. Konzultace probíhají hlavně ohledně doporučení podpůrných opatření. S OSPOD Mikulov jsme řešili sledované děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. V. DALŠÍ OBLASTI PŮSOBENÍ VÝCHOVNĚ PORADENSKÉ ČINNOSTI Práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči Poradenská činnost v této oblasti byla směrována do tří oblastí: 1. řešení problémů školní docházky dětí 2. řešení problémů prospěchu a kontrola elektronické žákovské knížky 3. řešení vztahových problémů Přehled jednání výchovné komise ve šk. Roce 2018/2019 Důvod svolání Počet Výchovné problémy se zák. zástupci 16 kyberšikana 1 vysoká absence - se zák. zástupci 1 fyzické ublížení, napadení 4 22

24 Vyhrožování, slovní napadání 7 Neprospěch se zák. zástupci 4 neplnění školních povinností - se zák. zást. 8 Další vzdělávání výchovného poradce, metodická činnost květen Agresivní jedinec, A. Drbohlav Závěr V dalším školním roce bych se chtěla zaměřit na zefektivnění spolupráce mezi zákonnými zástupci a školou při řešení výchovných i vzdělávacích problémů a častější kontakt s nimi. Mgr. Jana Juřenová EVALUACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2018/2019 Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo naší školou 265 žáků, a to převážně z obcí Drnholec, Jevišovka a Novosedly. CÍLE Dlouhodobé i krátkodobé cíle jsou naplňovány pomocí školního vzdělávacího programu, minimálního preventivního programu (MPP) a osobním příkladem pedagoga. Mezi tyto cíle řadíme formování zdravé a sebevědomé osoby vážící si zdraví svého i ostatních, zvyšování informovanosti v oblasti zdravého životního stylu a škodlivosti návykových látek, snižování agrese a násilí mezi žáky, posilování pozitivního třídního klimatu, zvyšování motivace vzdělávat se a smysluplně trávit volný čas. Tyto cíle, které odráží aktuální a regionální a situaci, naplňujeme především skrze:» třídní a netřídní pedagogy, kteří monitorují změny v chování dětí, sledují vztahy mezi dětmi a individuálně přistupují ke každému jednotlivci (dobře fungují komunikační kanály mezi pedagogy a třídními učiteli)» školní metodičku prevence (ŠMP), která monitoruje vztahy ve třídách pomocí dotazníků o klimatu třídy a poskytuje konzultační činnost kolegům (dobrá spolupráce mezi třídními učiteli a ŠMP, pedagogický sbor ví, s jakými problémy se obrátit na ŠMP), zákonným zástupcům, ale především žákům školy, kteří požádají o pomoc (osobně či zprostředkovaně) pro sebe nebo pro své kamarády» výchovnou komisi, která se zabývá podněty třídních učitelů, pedagogů, žáků školy či dalších osob zapojených do vzdělávacího procesu (podněty sdělené přímo jakémukoliv zaměstnanci školy či podněty získané nepřímo skrze aplikaci Nenech to být, kde může kdokoliv nahlásit šikanu nebo vzkaz v dotazníku apod.). AKTIVITY V uplynulém školním roce se nám podařilo uskutečnit všechny naplánované aktivity (viz dokument Minimální preventivní program ). Aktivity byly hodnoceny průměrně až nadprůměrně, a to všemi účastníky (žáci školy, zákonní zástupci i pedagogičtí pracovníci). Školní metodička prevence se zúčastnila dvou 23

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016

Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016 Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2016/ 2017 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2016/ 2017 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2016/ 2017 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace 1. Základní charakteristika školy: 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno. nám.míru 3,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1. Školní poradenské pracoviště 2. Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti ŠPP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa Pracovní náplň školního psychologa pedagogicko-psychologické poradenství ve škole spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy spolupráci členů školního poradenského

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNIHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PLÁN PRÁCE ŠKOLNIHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PLÁN PRÁCE ŠKOLNIHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy školní rok

Výroční zpráva školy školní rok Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Výroční zpráva školy školní rok 2016-2017 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Konzultační hodiny: V případě potřeby po telefonické domluvě. ZÁŘÍ - vypracování plánu výchovné poradkyně - stanovení konzultačních hodin - vypracování

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce Školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019

Plán práce Školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019 Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace Plán práce Školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019 Vedoucí školního poradenského pracoviště Školní psycholog

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ tel.: 515322442-3, IČ: 70995087, e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Školní rok 2018/2019-1 - tel.: 515322442-3, IČ: 70995087, e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jana Uhrová speciální pedagog Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michal Bešta

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Schváleno školskou radou dne 28.11.2017 Předseda: Členové: OBSAH Obsah...2 Část I...3 Základní údaje

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2017/2018 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2017/2018 vypracovala: Mgr.Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2018/2019. SRPEN - vypracovat plán výchovného poradce

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2018/2019. SRPEN - vypracovat plán výchovného poradce Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec tel.: 415 726 003, fax: 415 726 003, www.soazatec.cz, e-mail: soa@soazatec.cz PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2018/2019 SRPEN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 30.9.2016 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2018/2019

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2018/2019 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2018/2019 ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00 PRAHA 2 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Výchozím dokumentem je zákon č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE OKRES VYŠKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE OKRES VYŠKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE OKRES VYŠKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2016/2017 V Hodějicích 29. 8. 2017 Mgr. Terezie FLORIANOVÁ ředitelka ZŠ Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Preventivní program školy pro školní rok 2018/2019

Preventivní program školy pro školní rok 2018/2019 Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace Preventivní program školy pro školní rok 2018/2019 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, kombinovaným postižením a PAS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2016/17

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2016/17 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2016/17 (podle zákona č. 561/2004 Sb., 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Metodická, poradenská, informační činnost VP Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence 2018/2019

Metodická, poradenská, informační činnost VP Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence 2018/2019 Metodická, poradenská, informační činnost VP Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence 2018/2019 1. Metodická a koordinační činnost získávat odborné informace z oblasti

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2017/ 2018 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2017/ 2018 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2017/ 2018 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy: 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno. nám.míru

Více

Plán práce výchovného poradce Základní a mateřská škola Staré Město

Plán práce výchovného poradce Základní a mateřská škola Staré Město Plán práce výchovného poradce 2018 2019 Základní a mateřská škola Staré Město I. Úkoly vyplývající z vyhlášky 72/2005 o poskytování poradenských služeb na školách Systematické a dlouhodobé sledování a

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy Škola Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola vznikla 1. 1. 2012 sloučením Klvaňova gymnázia se Střední odbornou školou zdravotnickou a sociální, Kyjov

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Statut školního poradenského pracoviště Potřeba školského poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Důvodem

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2016/2017. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2016/2017. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2016/2017 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Jitka Šafářová V Dobrém Poli 24. 8. 2017 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské škole

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Hlavní 78, Sudice

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Hlavní 78, Sudice Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/19 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Hlavní 78, 747 25 Sudice 1 Školní poradenské pracoviště Školní poradenské

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce výchovného poradce. školní rok 2017/2018

Plán práce výchovného poradce. školní rok 2017/2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, J. A. Komenského 340, okr. Most tel. 476 747 357, e-mail: skola@mezibori.cz Plán práce výchovného poradce školní rok 2017/2018 I. OBLAST PROFESNÍ ORIENTACE II.

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 ÚVOD 1. Základní údaje o organizaci 1.1. Organizace 1.2. Zřizovatel 1.3. Součástí školy 1.4. Školská rada 2. Přehled pracovníků školy 2.1. Údaje

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014. Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014. Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné Kamenomlýnská 2, Brno

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné Kamenomlýnská 2, Brno Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 529/5, 118 00 Praha 1 IZO: 600

Více

Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2018/19

Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2018/19 Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2018/19 Konkrétní činnosti výchovného poradenství a prevence zajišťují na pracovištích jednotliví výchovní poradci

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Výroční zpráva 2016-2017 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: Číslo jednací: I. Základní charakteristika školy Základní škola a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2017/2018 ZÁŘÍ 4. 9. Zahájení školního roku VŠ 7. 9. Den otevřených dveří památek ČR 11. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r. 12. 9. Fotografování prvňáčků 19.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/ Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/ Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHDOL NAD ODROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ: 75027712 e-mail: zakladni@skolasuchdol.cz, www.skolasuchdol.cz tel.: +420 556 736

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ve školním roce 2017/2018

ve školním roce 2017/2018 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková 20. 9. 2018 Obsah: 1. Základní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2018/2019 ZÁŘÍ 2018 3. 9. Zahájení školního roku VŠ 7. 9. Den otevřených dveří památek ČR Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r. Fotografování prvňáčků 18. 9. Měsíční

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Program poradenského pracoviště

Program poradenského pracoviště Program poradenského pracoviště 1. PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE Konzultační hodiny: V případě potřeby po telefonické domluvě. ZÁŘÍ - vypracování plánu výchovné poradkyně - stanovení konzultačních hodin - vypracování

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce poradenské činnosti na školní rok 2017/18

Plán práce poradenské činnosti na školní rok 2017/18 Plán práce poradenské činnosti na školní rok 2017/18 Na poradenské činnosti naší školy se zejména podílejí: - výchovný poradce - Mgr. Věra Danišková - školní metodik prevence, zástupce ředitele - Mgr.

Více

Plán výchovné poradkyně

Plán výchovné poradkyně ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou adresa: Majerova 138, Stráž nad Nisou 463 03 telefon: 482 731 428 email: zs.straznnis@volny.cz Plán výchovné poradkyně Školní rok 2018/2019 Vypracovala: Mgr. Marie Spurná email:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2016

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2016/2017

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2016/2017 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2016/2017 Základní škola UNESCO Uherské Hradiště Školní metodik prevence Mgr. Petr Kočíř Vyhodnocení MPP ZŠ UNESCO Uherské Hradiště za školní rok 2016/2017

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více