Využití elektronických podatelen a elektronického podpisu v orgánech veřejné správy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití elektronických podatelen a elektronického podpisu v orgánech veřejné správy"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Využití elektronických podatelen a elektronického podpisu v orgánech veřejné správy Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Kateřina Bílková Brno 2011

2 Děkuji touto cestou vedoucí mé bakalářské práce JUDr. Haně Kelblové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a připomínky. Dále bych také chtěla poděkovat tajemníkovi Městského úřadu Moravská Třebová Ing. Stanislavu Zemánkovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí Ing. Pavlu Šafaříkovi a Ing. Marku Němcovi za odborné konzultace, poskytnuté informace a cenné náměty.

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Využití elektronických podatelen a elektronického podpisu v orgánech veřejné správy vypracovala samostatně s použitím zdrojů, které jsou uvedeny v seznamu literatury. V Brně dne 20. května 2011

4 Abstract BÍLKOVÁ, K., The Use of Electronic Filling and Electronic Signature in Public Administration. Bachelor thesis, Brno 2011 This bachelor thesis deals with the use of electronic filling and the electronic signature of the public authorities to communicate with individuals, legal persons and other public authorities. This thesis is divided into two parts: a theoretical and practical. The theoretical part deals with the development of egovernment in the Czech Republic and clarifies the concept of room and e-signature, and their use in public administrations. The practical part is focused on describing and evaluating the use of room and e-signature, namely at Municipality of Moravská Třebová. Keywords EGovernment, electronic communications, room, data message, e-signature Abstrakt BÍLKOVÁ, K., Využití elektronických podatelen a elektronického podpisu v orgánech veřejné správy. Bakalářská práce, Brno 2011 Tato bakalářská práce se zabývá využitím elektronických podatelen a elektronického podpisu orgány veřejné správy při vzájemné komunikaci s fyzickými osobami, právnickými osobami a ostatními orgány veřejné moci. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje vývoji egovernmentu v České republice a objasňuje pojmy e-podatelna a e-podpis. Zabývá se také jejich využitím v orgánech veřejné správy. Praktická část je zaměřená na popis a zhodnocení využití e-podatelny a e- podpisu, konkrétně na Městském úřadě v Moravské Třebové. Klíčová slova egovernment, elektronická komunikace, e-podatelna, datová zpráva, e-podpis

5 Obsah 5 Obsah 1 Úvod 9 2 Cíl práce a metodika Cíl práce Metodika Literární přehled Vývoj egovernmentu v České republice CZECH POINT kontaktní místa veřejné správy KIVS Komunikační infrastruktura veřejné správy Zákon o egovernmentu Základní registry veřejné správy Informační systém datových schránek Datová schránka Datová zpráva Elektronické podepisování Zákon o elektronickém podpisu Elektronický podpis Certifikační autorita, certifikáty Elektronická podatelna Datová zpráva v prostředí elektronické podatelny Elektronická spisová služba Vlastní práce Město Moravská Třebová Městský úřad Moravská Třebová Elektronická komunikace jako součást elektronizace veřejné správy Elektronická spisová služba Implementace a činnost elektronické spisové služby Elektronická podatelna... 36

6 Obsah Implementace a provoz elektronické podatelny Příjem, evidence a oběh elektronických dokumentů Elektronický podpis, elektronická značka a časové razítko Zavedení a užívání elektronického podpisu Přínosy a zápory elektronizace Přínosy a zápory spisové služby Přínosy a zápory elektronické podatelny Přínosy a zápory elektronického podpisu Finanční dopady elektronizace na MěÚ Moravská Třebová Zhodnocení elektronizace na MěÚ Moravská Třebová Zhodnocení přínosů a záporů elektronizace Celkové zhodnocení elektronizace Závěr 48 7 Literatura Knižní publikace Právní předpisy Elektronické zdroje A Vzor potvrzující datové zprávy 53

7 Seznam obrázků 7 Seznam obrázků Obr. 1 egon a Klaudie 15 Obr. 2 Přenos nezašifrovaného, ale podepsaného dokumentu 23 Obr. 3 Přenos zašifrovaného a podepsaného dokumentu 23 Obr. 4 Práce s aplikací E-spis Dokumenty na stole 35 Obr. 5 Elektronicky podepsaná příloha DZ ve formátu PDF 41

8 Seznam tabulek 8 Seznam tabulek Tab. 1 Statistika doručených a odeslaných zásilek 42 Tab. 2 Cena kvalifikovaných časových razítek CA Postsignum 43 Tab. 3 Cena poštovních služeb a el. komunikace za rok Tab. 4 Potencionální cena poštovních služeb za rok

9 Úvod 9 1 Úvod Dvacáté první století se vyznačuje vysokým rozvojem informatiky a informačních technologií. S tímto rozvojem souvisí i problematika egovernmentu, která se stala velmi diskutovaným tématem nejen v zemích Evropské unie, ale i mimo ni. Nelehkým úkolem veřejné správy je zajištění elektronizace základních procesů, které jsou v současnosti úzce spjaty s efektivním fungováním státu. Elektronizace by měla přinést zjednodušení, výrazné zrychlení, snížení nákladů činnosti orgánů veřejné správy a v neposlední řadě také zvýšení kvality komunikace správních orgánů s širokou veřejností. Dnešní společnost nemůže bez kvalitní státní správy a samosprávy fungovat a právě elektronizace má dovést veřejnou správu k efektivní činnosti jejích orgánů. Známé a vyspělé země, které v oblasti egovernmentu dosáhly velkého rozvoje, jsou Spojené státy americké, Francie nebo Finsko. V České republice celý proces přechodu k elektronické veřejné správě trvá již od devadesátých let dvacátého století a nese s sebou velké množství překážek, které musí být postupem času veřejnou správou řešeny. Dle Matesa a Smejkala (3, s. 13) cestu k rozvoji egovernmentu umožnily především nové politické poměry na počátku 90. let a současně možnost využití výpočetní techniky, která byla dříve dostupná jen určitému okruhu lidí. Elektronizace prošla krušnými začátky, které jsou spojeny především s nedostatečně kvalitním legislativním zabezpečením egovernmentu nebo s již zmiňovaným špatným technickým zajištěním orgánů veřejné moci (nedostatek kvalitní výpočetní techniky na úřadech a nedostatek počítačově gramotných úředníků). Na počátku 21. století se hlavním cílem veřejné správy stalo odstranění komunikačních bariér mezi občany a orgány veřejné moci. Prvním významným krokem k odstranění těchto bariér byl zákon o elektronickém podpisu umožňující první elektronické podání. Novelizací tohoto zákona, v roce 2004, bylo zřízeno povinné vedení elektronické podatelny orgány veřejné moci, která se stala prvním důležitým prostředníkem elektronické komunikace. Další pokrok v komunikaci veřejné správy byl zaznamenán v roce 2007, zřízením kontaktních míst veřejné správy známých jako CZECH POINT. Odstranění komunikačních bariér mělo přinést zrychlení a zjednodušení komunikace s úřady. V roce 2009 byl zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi uveden do provozu institut datová schránka. Tímto vznikla zákonem vymezeným subjektům povinnost přijímat a odesílat elektronické dokumenty přes datovou schránku. V rámci elektronické komunikace to byl významný krok, který měl zajistit zvýšení efektivní komunikace orgánů veřejné moci s fyzickými osobami, právnickými osobami a dalšími orgány moci veřejné.

10 Úvod 10 V souvislosti s datovou schránkou zaznamenal velký rozvoj také elektronický podpis, který se stal významným nástrojem bezpečné elektronické komunikace. Hlavním cílem současné vlády a ministra vnitra v oblasti elektronizace veřejné správy by mělo být zprovoznění čtyř základních registrů veřejné správy (registru obyvatel, registru práv a povinností, registru osob a registru územní identifikace, adres a nemovitostí), které byly do legislativy České republiky implementovány zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Ministerstvo vnitra by také mělo zajistit vytvoření a zajištění nových projektů, které povedou k efektivnějšímu a rychlejšímu výkonu veřejné správy. Elektronizace veřejné správy trvá již řadu let a je dlouhodobým procesem, který ještě stále není u konce. Důkazem této skutečnosti může být odložení spuštění provozu základních registrů na rok 2012, nedokončený proces elektronizace datové základny nebo snaha o stále efektivnější a udržitelnou veřejnou správu realizací nových projektů.

11 Cíl práce a metodika 11 2 Cíl práce a metodika 2.1 Cíl práce Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza elektronické komunikace s využitím elektronických podatelen a elektronického podpisu v souladu s právními normami upravující elektronizaci veřejné správy. Dílčí cíle práce: popis vývoje egovernmentu a jeho nástrojů, popis informačního systému datových schránek, rozbor zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a charakteristika elektronického podpisu problematika elektronického podání a elektronické spisové služby elektronizace MěÚ Moravská Třebová zhodnocení přínosů a záporů elektronizace 2.2 Metodika Tato bakalářská práce se skládá z několika částí: literární přehled, vlastní práce, závěr, seznam použitých zdrojů a příloh. V první části nazvané Literární přehled jsem se věnovala vývoji egovernmentu v České republice a přiblížila jsem několik základních pojmů jako elektronický podpis, egon, elektronická podatelna či elektronická spisová služba. K napsání této části práce jsem využila psané i elektronické zdroje uvedené v Literatuře. Nejčastějším použitým elektronickým zdrojem byly webové stránky Ministerstva vnitra České republiky či webový portál časopisu egovernment, z psané literatury to pak byly knihy Úvod do egovernmentu či egovernment bezpečně. V neposlední řadě jsem čerpala také ze základní legislativy elektronizace veřejné správy, a to ze zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů či zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. V části zvané Vlastní práce jsem nejdříve popsala charakteristiku Městského úřadu Moravská Třebová a jeho jednotlivých odborů. Další část práce věnovanou elektronické spisové službě, elektronické podatelně a elektronickému podpisu jsem definovala po odborných konzultacích na MěÚ Moravská Třebová. Přínosy a zápory elektronizace MěÚ Moravská Třebová jsem vyhodnotila na základě těchto konzultací s vedoucím odboru vnitřních věcí Ing. Pavlem Šafaříkem a správcem informačního systému městského úřadu Ing. Petrem Němcem.

12 Literární přehled 12 3 Literární přehled 3.1 Vývoj egovernmentu v České republice Proces elektronizace veřejné správy v České republice začal v devadesátých letech dvacátého století a ještě stále není u konce. Slovo egovernment slýcháme denně například v politických diskuzích, na odborných seminářích či debatách nebo ve školách, Lidinský a kol. (2, s. 7). Různé publikace nabízí hned několik definicí pojmu egovernment. Definice egovernmentu: E-government lze definovat jako sérii procesů, vedoucích k výkonu státní správy a samosprávy a uplatňování občanských práv a povinností fyzických a právnických osob, realizovaných elektronickými prostředky. Štědroň (1, s. 9) egovernment je využívání informačních technologií veřejnými institucemi pro zajištění výměny informací s občany, soukromými organizacemi a jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování efektivity vnitřního fungování a poskytování rychlých, dostupných a kvalitních informačních služeb. Lidinský a kol. (2, s. 7) Mezi hlavní cíle egovernmentu patří především zvýšení výkonnosti veřejné správy a zjednodušení vzájemné komunikace mezi orgány veřejné správy, občanů a firem. Komunikace mezi orgány veřejné moci a občany byla vždy zdlouhavá a nákladná, a klienti museli často docházet na úřad, což se v dnešní uspěchané době stalo nemyslitelné, a proto byl přechod činnosti orgánů veřejné správy z papírové podoby komunikace na elektronickou nevyhnutelný. Dle Štědroně (1, s. 20) je vývoj elektronizace veřejné správy následující: Za počátek vývoje egovernmentu je považován rok 1999, kdy občané České republiky poprvé mohli prostřednictvím elektronické pošty podat žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Většina orgánů veřejné moci na tento krok však vůbec nebyla připravena. V roce 2000 došlo k implementaci institutu elektronického podpisu do českého právního řádu a to zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, jehož prostřednictvím měla být občanům umožněna elektronická komunikace s orgány veřejné moci. S velkým zpožděním, teprve po roce a půl, byl vydán prováděcí právní předpis, který umožňoval využití elektronického podpisu v praxi. Se zavedením elektronického podpisu do praxe úzce souvisela i novela správního řádu, která přinesla možnost využití elektronického podpis ve většině správních agend. Většina úřadů však dříve elektronický podpis nevyužívala a nebyla

13 Literární přehled 13 na elektronickou komunikaci a elektronické podání připravena. V tomtéž roce byly schváleny i další právní normy jako zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, které společně se zákonem o elektronickém podpisu vytvořily základnu hned pro několik instrumentů egovernmentu. Nově byl zřízen Úřad pro veřejné informační systémy, který měl zajistit vzájemnou komunikaci a výměnu dat mezi jednotlivými systémy a také Úřad na ochranu osobních údajů, jehož úkolem bylo dohlížet na zpracovávání osobních dat. Úřad pro veřejné informační systémy zanikl k 1. lednu Jeho kompetence byly převedeny na nově vzniklé Ministerstvo informatiky 1. Dle webového portálu Ministerstva vnitra (11) byla role ministerstva informatiky především v oblastech tvorby legislativy, provozování Portálu veřejné správy, koncepci základních registrů veřejné správy, podpoře rozvoje počítačové gramotnosti, elektronického zadávání veřejných zakázek a v dalších oblastech. Se schválením zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ministerstvo mimo jiné prosadilo novelu zákona o elektronickém podpisu, ve kterém byla všem úřadům uložena povinnost spravovat a provozovat elektronické podatelny. V roce 2007 bylo Ministerstvo informatiky zrušeno a veškerá agenda byla přesunuta do kompetencí Ministerstva vnitra, které bylo v té době také pod vedením ministra Ivana Langera a to do května roku Rok 2007 byl důležitý především z důvodu zrození egona, který se stal významným symbolem a maskotem českého egovernmentu. Dle portálu Ministerstva vnitra (14) je cílem tohoto projektu usnadnění života občanů a zvýšení efektivity veřejné správy za použití výpočetní techniky. Velká část roku 2007 byla věnována právě přípravě projektů, které egona představují (například hlavní projekt CZECH POINT) a také legislativním úpravám, které zajišťují jeho život. Dle časopisu egovernment (13) byla na jaře roku 2008 představena vize Strategie rozvoje služeb pro informační společnost. Pro její dosažení byly stanoveny základní projekty a jejich vhodné načasování. Byly stanoveny čtyři základní milníky této strategie, a to: 1. zprovoznění rozsáhlé sítě datových schránek a existence kontaktních míst veřejné správy (CZECH POINT) v roce 2009, 1 Dle otevřené encyklopedie Wikipedie (10) byl prvním ministrem informatiky Vladimír Mlynář, a to v období od do Novou hlavou Ministerstva informatiky se pro období stala Ing. Dana Bérová. Třetím a také posledním ministrem této instituce byl MUDr. Mgr. Ivan Langer, a to do , kdy došlo ke zrušení Ministerstva informatiky. 2 Dalšími ministry vnitra byli Ing. Martin Pecina, MBA a Mgr. Radek John. V současnosti je ministrem bývalý elitní policista Jan Kubice.

14 Literární přehled zprovoznění základních registrů veřejné správy v roce 2010 a ukončení legislativních procesů souvisejících s normami upravující egovernment v tomtéž roce, 3. zajištění funkční aplikace pro oblasti jako zdravotní péče, sociální péče, správního, soudního a daňového řízení a funkční infrastruktura pro dlouhodobé ukládání a archivaci elektronických dokumentů, a to již v roce 2012, 4. dokončení procesu elektronizace datové základny (včetně elektronizace geografických informací) do konce roku Dle časopisu egovernment (13) se podařilo z těchto čtyř uvedených cílů strategie, splnit první milník. Došlo tedy k vytvoření kontaktních míst CZECH POINT a do jisté míry i rozsáhlé sítě datových schránek. Naopak prozatím nebyly zprovozněny základní registry. Spuštění jejich ostrého provozu je naplánováno na červen roku Ukončení legislativního procesu je považováno z velké části za splněné, protože základní zákony týkající se egovernmentu jsou již právně zakotveny. Spuštění základních registrů zaznamenalo nemalé zpoždění, proto zda poslední dva stanovené cíle strategie budou splněny včas, nelze posoudit. Rok 2008 byl významný zejména z důvodu egonova oživení, a to přijetím zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, někdy též nazývaný jako zákon o egovernmentu, který k uvádí v provoz datové schránky. Dle portálu Ministerstva vnitra (14) byl následně rok 2009 věnován hlavně rozvoji KIVS a oběhové soustavě egona. Elektronizace veřejné správy prošla rozsáhlým vývojem. V současnosti tento rozvoj brzdí nedostatek finančních prostředků ve státním rozpočtu a také rychlé a vysoké zadlužovaní České republiky. Ministerstvo vnitra se tuto situaci snaží řešit úspornými opatřeními. Efektivnější veřejné správy se pokusí dosáhnout prostřednictvím druhého symbolu egovernmentu nazvaného Klaudie.

15 Literární přehled 15 Obr. 1 egon a Klaudie Zdroj: portál Ministerstva vnitra (34) Dle portálu Ministerstva vnitra (32) byl v dubnu 2011 představen projekt nazvaný Klaudie od správy majetku k modelu poskytování a odebírání služeb, který symbolizuje prostředky cloud computingu 3. Klaudie by se měla stát nepřetržitým a celoplošným poskytovatelem centrálních či regionálních průřezových a agendových služeb pro orgány veřejné moci a jejich klienty. Protože je projekt Klaudie na samém počátku svého vývoje, vrátíme se nyní zpět k jednotlivým částem prvního symbolu egovernmentu egona. Dle portálu Ministerstva vnitra (14) existenci a životaschopnost egona zajišťují: Prsty (soustava dostupných kontaktních míst CZECH POINT), Oběhová soustava (KIVS = Komunikační infrastruktura veřejné správy), Srdce (Zákon o egovernmentu), Mozek (Základní registry veřejné správy) CZECH POINT kontaktní místa veřejné správy Dle Lidinského a kol. (2, s. 17) je CZECH POINT neboli Český Podací Ověřovací a Informační Terminál státem garantovaná služba pro komunikaci občanů s orgány veřejné správy z jednoho univerzálního místa. Cílem tohoto projektu je zjednodušení komunikace se státem, tak aby obíhaly pouze data a ne občan. 3 Dle otevřené encyklopedie Wikipedie (33) je cloud computing na vzdáleném připojení založený model vývoje a používání informačních technologií, který zajišťuje poskytování služeb a programů uložených na serverech na internetu. Uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče.

16 Literární přehled 16 Dle portálu Ministerstva vnitra (31) jsou univerzální kontaktní místa CZECH POINT dostupné na poštách, úřadech, pobočkách hospodářské komory či v kancelářích notářů. Občan zde může získat nebo ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, může si nechat převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, úředně ověřit listiny a jiné dokumenty nebo získat informace o průběhu správních řízení, jež se jeho osoby týkají. Základními formuláři, které tyto kontaktní místa veřejné správy poskytují, jsou například Výpis z katastru nemovitostí, Výpis z Obchodního rejstříku, Výpis z rejstříků trestů, Žádost o zřízení datové schránky nebo Výpis z insolvenčního rejstříku. Dle Lidinského a kol. (2, s. 17) by v konečné fázi projektu CZECH POINT občané mohli vyřizovat veškeré záležitosti z pohodlí svého domova prostřednictvím internetu KIVS Komunikační infrastruktura veřejné správy Komunikační infrastruktura veřejné správy neboli KIVS jednoduše řečeno představuje sjednocení datových linek subjektů veřejné správy do jedné datové sítě. webový portál Ministerstva vnitra (15) Dle portálu Ministerstva vnitra (15) byli při zavádění KIVS brány v potaz dva hlavní cíle, a to sjednocení datových linek (vytvoření ucelené datové sítě), jež uživatelům poskytne bezpečné připojení a vysoký standard nabízených služeb; a odstranění monopolů poskytovatelů datových služeb. KIVS je hlavním elementem zajišťujícím efektivní propojení orgánů s informačními systémy veřejné správy (např. s CZECH POINTY nebo registry). Realizace tohoto projektu přinesla velké úspory a zkvalitnění informačních systémů (zrychlení připojení a zlevnění služeb) Zákon o egovernmentu Dle portálu Ministerstva vnitra (16) EGONa přivedl k životu zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který nabyl účinnosti 1. července Hlavním účelem tohoto zákona bylo vytvoření co nejpříznivějších podmínek k elektronické komunikaci mezi orgány veřejné moci a občany, a též mezi orgány navzájem. Pro provádění elektronických úkonů bylo klíčové zavedení institutu datové schránky a vytvoření informačního systému datových schránek, který zabezpečuje doručení datových (úředních) zpráv v elektronické podobě. Dalším velmi důležitým prvkem zákona o egovernmentu je zrovnoprávnění papírové a elektronické podoby dokumentu. Hlavním a nejdůležitějším procesem, který s tímto zrovnoprávněním úzce souvisí, je autorizovaná konverze dokumentů.

17 Literární přehled Základní registry veřejné správy Dle Lidinského a kol. (2, s. 77) jsou hlavními důvody vytvoření základních registrů veřejné správy duplicita (dvojitost) informací a neaktuálnost vedených údajů v informačních systémech veřejné správy (dále jen ISVS ). Základní registry veřejné správy by měly vyřešit tyto dva základní problémy, které vedou k nejednotnosti a rozdílnosti těchto informací. Mozek egona dle zákona o základních registrech (7) tvoří čtyři registry veřejné správy: Registr obyvatel Tento registr obsahuje referenční údaje o občanech s trvalým bydlištěm na území ČR, cizincích s povolením k pobytu a občanech jiných států se záznamem v jiném českém registru. Příkladem těchto údajů může být jméno a příjmení, adresa místa pobytu, datum a místo narození, státní občanství, číslo elektronicky čitelných identifikačních údajů a další. Správcem registru obyvatel je Ministerstvo vnitra. Registr práv a povinností Dle zákona jsou v tomto registru vedeny referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci a údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a právech a povinnostech k věcem. Správcem tohoto registru je opět Ministerstvo vnitra. Registr osob Registr osob dle zákona obsahuje údaje o fyzických osobách podnikajících na základě živnostenského oprávnění, které nejsou zapsané v Obchodním rejstříku, fyzických osobách podnikajících na základě jiných oprávnění a které také nebyly zapsány v Obchodním rejstříku, dále pak tuzemské, zahraniční a mezinárodní právnické osoby, organizační složky státu či organizační složky právnické osoby. Příkladem referenčních údajů vedených o osobě může být obchodní firma, datum zápisu či výmazu z evidence, právní vztah a jiné. Správcovství registru osob přísluší do kompetencí Českého statistického úřadu. Registr územní identifikace Tento poslední, ale ne méně významný registr spravuje údaje o základních územních prvcích, kterými jsou například území státu, kraje, obce, městské části, katastrální území, stavební objekty či adresní místa. Správcem registru územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální.

18 Literární přehled Informační systém datových schránek Vzhledem k tomu, že je elektronický podpis důležitý nástrojem bezpečné elektronické komunikace s orgány veřejné moci využívaný k podepisování datových zpráv zasílaných prostřednictvím datových schránek, je na místě se seznámit s pojmem informační systém datových schránek (dále jen ISDS ). Dle časopisu egovernment (18) je ISDS informačním systémem veřejné správy, který obsahuje datové schránky, metadata o uživatelích, jejich oprávněních a datových zprávách, které jsou prostřednictvím tohoto systému zasílány (informace o odesílateli, příjemci či přílohách datové zprávy, nikoliv však o jejím obsahu). Institut datové schránky je v současnosti využíván jako hlavní nástroj komunikace právnických osob s orgány veřejné moci a mezi nimi navzájem. Datová schránka a ISDS byly implementovány do českého právního systému výše zmiňovaným zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Správcovství ISDS přísluší Ministerstvu vnitra České republiky. Provozovatelem a držitelem poštovní licence je Česká pošta, s. p Datová schránka 2 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi (6) popisuje datovou schránku jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Zřizovatelem datových schránek je Ministerstvo vnitra. Datovou schránku si mohou na požádání bezplatně zřídit fyzické osoby či podnikající fyzické osoby. Právnickým osobám uvedeným v 5 odst. 1 zákona (6) zřídí datovou schránku toto ministerstvo, a to též bezplatně. S datovými schránkami souvisí tyto služby poskytované na kontaktních místech CZECH POINT: zřízení datové schránky (na žádost či ze zákona), znepřístupnění datové schránky, zpřístupnění datové schránky, zrušení datové schránky, a další Datová zpráva Datovou zprávu zákon o elektronickém podpisu v 2 definuje jako: elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou. (5)

19 Literární přehled 19 Používání datových schránek a odesílání a přijímání datových zpráv je revolučním krokem v elektronické komunikaci s veřejnou správou. Využívání datových zpráv je úzce spojeno s užíváním uznávaného elektronického podpisu jako bezpečného prostředku komunikace. Datové zprávy jsou po doručení přijímány zaměstnanci orgánů veřejné moci prostřednictvím elektronických podatelen a aplikací elektronické spisové služby. Datovou zprávu dle portálu Businessinfo.cz (24) tvoří obálka a obsah zprávy. Přípustné formáty příloh datové zprávy 4, které jsou dodávané do datové schránky, stanovuje vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek v příloze č. 3. Tato vyhláška (9) stanovuje maximální velikost datové zprávy na 10 MB. Doba jejího uložení v datové schránce činí 90 dnů od dne, kdy se do datové schránky přihlásila osoba, která má k dokumentu v datové zprávě přístup. Datová zpráva (digitální dokument) je podepsaná, je-li opatřena uznávaným elektronickým podpisem s platným kvalifikovaným certifikátem. 3.3 Elektronické podepisování Elektronický podpis patří mezi hlavní nástroje bezpečné elektronické komunikace. Dle Lidinského a kol. (2, s. 38, 39) slouží k identifikaci a autentizaci fyzických osob v prostředí internetu. Používání elektronického podpisu nám umožňuje zajistit důvěryhodný komunikační systém a cíle jako důvěrnost informací, integritu 5 či neodmítnutelnost odpovědnosti (autorství, odeslání či vlastnictví zprávy). Do českého právního řádu byl tento institut vpraven zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Dle portálu Ministerstva vnitra (17) patří mezi další právní předpisy upravující problematiku elektronického podpisu: nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb Zákon o elektronickém podpisu Zákon o elektronickém podpisu nabyl účinnosti 1. října Tento zákon upravuje základní pojmy a postupy, používání a ověřování elektronických podpisů a hlavně zaručených elektronických podpisů jako institutů v souladu se stanovenými právními normami. Kromě toho v zákoně nalezneme úpravu práv a povinností poskytovatelů či držitelů certifikátů. 4 Příkladem formátů jsou PDF, xml, html/htm, doc/docx, txt, xls/xlsx, jpg/jpeg a další. 5 zabezpečení informací proti modifikaci (2, s. 38)

20 Literární přehled 20 Zákon o elektronickém podpisu (5) v 2 vymezuje základní pojmy jako: 1. Elektronický podpis údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. (5) 2. Zaručený elektronický podpis elektronický podpis, který splňuje následující požadavky je jednoznačně spojen s podepisující smlouvou, umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoli následnou změnu dat. (5) 3. Elektronická značka údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které splňují požadavky dané tímto zákonem: jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu, byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod naprostou kontrolou, jsou k datové zprávě připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat. 4. Kvalifikované časové razítko je datová zpráva vydaná kvalifikovaným poskytovatel certifikačních služeb, která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s určitým časovým okamžikem a také zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem. Zákon o elektronickém podpisu definuje také mnoho dalších pojmů, které jsou pro elektronickou komunikaci stěžejní. Příkladem jsou pojmy jako poskytovatel certifikačních služeb, elektronická podatelna, kvalifikovaný certifikát, kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a mnoho dalších, se kterými se seznámíme blíže v dalších kapitolách Elektronický podpis Dle Matesa a Smejkala (3, s ) je elektronický podpis výsledkem technologického procesu, vyplývajícího z rozhodnutí podepisující osoby, jehož cílem je stvrdit vůli osoby či její identitu. Naproti tomu vlastnoruční podpis je výsledkem uplatnění návyku psaní, který má podobu individuálního a poměrně stálého písemného projevu člověka. U dokumentů podepsaných elektronickým podpisem

21 Literární přehled 21 či vlastnoručním podpisem vždy zjišťujeme dvě stejné věci, a to obsah právního úkonu a osobu, která tento právní úkon učinila - identifikace a autentizace osoby 6. Dle Matesa a Smejkala (3, s ) se v současnosti vyskytují dva duhy elektronických podpisů, a to elektronický podpis tzv. obyčejný a zaručený. Obyčejný elektronický podpis je definován v zákoně o elektronickém podpisu (5) jako údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Tento zákon však neuvádí, jakými technologiemi mají být data vytvořena a jak má dojít k ověření totožnosti. Dle (3, s ) se s obyčejným elektronickým podpisem můžeme setkat například v bankách, při porovnávání podpisu na papíře s podpisovým vzorem v počítači. U zaručeného elektronického podpisu mluvíme o údajích, které jsou připojeny k obsahu elektronického dokumentu, a které jsou vytvořeny zvláštním postupem s využitím kryptografie nebo šifrování. Zaručený elektronický podpis má dle Matesa a Smejkala (3, s. 127) hned několik funkcí: identifikuje původce podpisu (tzn., že příjemce bezpečně ví, kdo je odesílatelem zprávy), zaručuje integritu (neporušitelnost) zprávy, zaručuje nepopíratelnost (podepisující osoba nemůže popřít, že danou datovou zprávu vytvořila), je vytvořen prostředky, které má podepisující osoba pod kontrolou. Kvalifikovaný elektronický podpis je zákonem o elektronickém podpisu (5) definován jako zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu a vytvořený pomocí prostředků pro bezpečné vytváření služeb. Bezpečnost zaručených elektronických podpisů je pak dána použitou podepisovací a ověřovací metodou, dále důvěryhodností poskytovatele certifikačních služeb a spolehlivostí oprávněné osoby, Mates a Smejkal (3, s. 141). Dle Smejkala (4, s. 14, 15) se pro tvorbu elektronického podpisu převážně využívá metody digitálního podpisu (tj. metoda na bázi asymetrické kryptografie). Tato metoda pracuje na bázi dvou klíčů, které patří podepisující osobě, a to na klíči soukromém a veřejném. Je důležité zdůraznit, že digitální podpis je pouhé číslo (není to tedy digitalizovaný podpis ani podpis oskenovaný) vyjádře- 6 Dle Matesa a Smejkala (3, s 125) je identifikace zjištění totožnosti subjektu, která se uskutečňuje porovnáním osobních údajů nebo projevů osobní povahy člověka s jinými, které jsou obvykle zachyceny na nějakém nosiči. Autentizace je pak ověření, že dokument skutečně podepsala uvedená osoba (podpis před svědky, ověření totožnosti pověřenou osobou nebo legalizace formou úředně ověřeného podpisu či notářského zápisu).

22 Literární přehled 22 né v desítkové nebo v dvojkové soustavě. K vytváření nebo ověřování tohoto podpisu se nejčastěji využívají počítače, a to pomocí asymetrického šifrovacího algoritmu. Pro tento algoritmus je typické využití právě dvou odlišných klíčů, které jsou navzájem spojeny. Mates a Smejkal (3, s. 132) uvádí, že stejně jako u ručního podpisu, který máme zakódovaný v mozku a je tajnou nedostupnou informací, tak i u elektronického podepisování se používá tzv. tajný podpisový klíč v odborné terminologii nazývaný jako klíč privátní. Spojením digitálního dokumentu a privátního klíče, které jsou reprezentovány digitálními čísly, dojde k vytvoření nového čísla, které je právě číslem elektronického podpisu. Dle Matesa a Smejkala (3, s. 132) se pro ověření pravosti elektronického podpisu používá veřejné ověřovací číslo neboli veřejný klíč, který má funkci podpisového vzoru. Veřejný klíč je těsně spjat s klíčem privátním a je k dispozici veřejnosti. Tento klíč však nedává schopnost elektronický podpis vytvořit, ale slouží pouze k jeho ověření. Ověření digitálního podpisu probíhá přesně definovaným spojením podpisu na dokumentu a veřejného klíče. Výsledkem tohoto spojení je pak zjištění, zda byl dokument podepsán osobou, která se za podepisujícího vydává a také zda dokument nebyl po podepsání změněn. Jistotu, že elektronický dokument a osoba, která ho podepsala, jsou ve vzájemném spojení, zajišťuje poskytovatel certifikačních služeb vydáním certifikátu. Dle webového portálu Informační systémy veřejné správy (19) je možno provést: 1. Přenos nezašifrovaného, ale podepsaného dokumentu (viz Obr. 2) Kdy odesílatel (osoba A) k podepsání původního dokumentu, který chce odeslat příjemci, použije soukromý neboli privátní klíč (text po podpisu nadále zůstává čitelný i třetí osobou) a následně vhodným způsobem zveřejní zašifrovaný klíč veřejný, který příjemce (osoba B) použije k ověření identity odesílatele a poté získá původní čitelný text dokumentu. 2. Přenos zašifrovaného a podepsaného dokumentu (viz Obr. 3) Je-li třeba aby původní dokument, který odesílatel elektronicky zasílá příjemci, byl skrytý před třetí osobou, je možno využít zašifrování textu původního dokumentu. Odesílatel stejně jako v předchozím postupu k podpisu dokumentu použije svůj soukromý klíč. Dokument však nadále zůstává čitelný třetí osobě, proto odesílatel vezme veřejný klíč osoby B a obsah dokumentu zašifruje. Následně pak příjemce k přečtení dokumentu použije svůj soukromý klíč.

23 Literární přehled 23 Obr. 2 Přenos nezašifrovaného, ale podepsaného dokumentu Zdroj: webový portál Informační systémy veřejné správy (19) Obr. 3 Přenos zašifrovaného a podepsaného dokumentu Zdroj: webový portál Informační systémy veřejné správy (19) Certifikační autorita, certifikáty Elektronický podpis je v praxi úzce spojen s vydáváním certifikátů, jejichž prostřednictvím se zjišťuje identita subjektu, která by měla být svázána s šifrovacími klíči subjektu, a tím i s elektronickým podpisem. Hlavní funkcí certifikátu je zaručit, že k sobě veřejný (ověřovací) klíč a osobní údaje patří. Problematiku poskytování kvalifikovaných certifikátů taktéž upravuje zákon o elektronickém podpisu upřesněný vyhláškou č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb.

24 Literární přehled 24 Pojem certifikát definuje zákon o elektronickém podpisu (5) jako datovou zprávu, která je vydána poskytovatelem certifikačních služeb, spojuje data pro ověřování elektronických podpisů s podepisující osobou a umožňuje ověřit jeho identitu, nebo spojuje data pro ověřování elektronických značek s označující osobou a umožňuje ověřit jeho identitu. Dle Lidinského a kol. (2, s. 41) certifikáty obsahují data pro ověření elektronického podpisu, identifikaci vlastníka dat, dále celý název certifikační autority, datum počátku a ukončení platnosti certifikátu, sériové číslo a další informace spojené s užíváním certifikátu. Do elektronické komunikace mezi odesílatele a příjemce vstupuje jako třetí, nezávislý a důvěryhodný subjekt poskytovatel certifikačních služeb 7. Dle zákona o elektronickém podpisu (5) je certifikační autoritou fyzická nebo právnická osoba či organizační složka státu, která mimo jiné vede evidenci držitelů certifikátů a poskytuje další služby spojené s užíváním elektronického podpisu. Od poskytovatele certifikačních služeb se očekává spolehlivost, kvalita a v neposlední řadě i důvěryhodnost vydaných certifikátů. Nejvyšší kvalitu dle zákona o elektronickém podpisu (5) mají při komunikaci se státní správou kvalifikované certifikáty vydané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Dle portálu Ministerstva vnitra (22) byla prvním kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb na českém trhu První certifikační autorita, a. s., která jako první začala vydávat kvalifikované certifikáty. V současnosti jsou k dispozici tři kvalifikovaní poskytovatelé certifikačních služeb, a to První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p. a eidentity a. s. Dle Lidinského a kol. (2, s ) je k získání certifikátu třeba několika základních kroků: 1. Generování klíčů a žádosti o certifikát Každý žadatel o certifikát si nejdříve sám vygeneruje na svém počítači dvojici šifrovacích klíčů pomocí již nainstalovaného programu nebo přes internet. Výsledkem generování je dokument neboli tzv. žádost o certifikát, která obsahuje identifikační informace o žadateli a veřejný klíč. Následně jsou tyto informace elektronicky podepsány vygenerovaným soukromým klíčem. 2. Příprava identifikačních dat Žadatel dle požadavků certifikační autority nashromáždí osobní informace, které jsou potřeba k vydání certifikátu (číslo občanského průkazu, rodné číslo, IČO, DIČ atd.). 3. Předání žádosti o certifikát certifikační autoritě 7 Dle zákona o elektronickém podpisu (5) kvalifikovaný poskytovatel certifikační služeb vydává kvalifikované certifikáty, kvalifikované systémové certifikáty, kvalifikovaná časová razítka nebo další prostředky pro bezpečné vytváření elektronických podpisů a splňuje ohlašovací povinnost dle tohoto zákona.

25 Literární přehled 25 Žadatel o certifikát předá potřebné informace a další doklady, které dokazují jejich pravost, registrační autoritě 8. Poskytovatel certifikačních služeb provede srovnání a ověření dat v žádosti s předloženými doklady. 4. Ověření informací Certifikační autorita si ověří doklady žadatele, informace z dostupných registrů a jiných datových zdrojů aby mohla žadateli certifikát vydat. 5. Tvorba certifikátu Poskytovatel certifikačních služeb poté vytvoří elektronický dokument, který elektronicky podepíše. Z důvodu vyšší bezpečnosti může být certifikát vydán i off-line. 6. Předání certifikátu Jakmile certifikační autorita certifikát vydá je předán například na datovém nosiči nebo zveřejněn. Součástí zveřejněného certifikátu jsou, jak bylo výše zmíněno i informace o platnosti a stavu certifikátu. Certifikační autorita dle Matesa a Smejkala (3, s. 139) plní dvě základní funkce, certifikační a validační. Certifikační funkce zaručuje, že veřejný klíč přísluší dané osobě. Validační funkce pak potvrzuje platnost certifikátu, který je spojen s konkrétním časovým údajem. S platností certifikátu je úzce spjata i platnost elektronického podpisu. V případě dlouhodobé archivace podepsaných elektronických dokumentů mohou nastat komplikace, které řeší kvalifikovaná časová razítka. Kvalifikované časové razítko je dle zákona o elektronickém podpisu (5) definováno jako datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem. 3.4 Elektronická podatelna Dalším základním pojmem oblasti elektronizace veřejné správy je nástroj elektronické komunikace elektronická podatelna. Elektronická podatelna je legislativně upravena zákonem o elektronickém podpisu, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách a nařízením vlády č. 495/20004 Sb., k provedení zákona o elektronickém podpisu. Dle Lidinského a kol. (2, s. 45) zřízení elektronické podatelny vyplívá z nařízení vlády, které říká, že pokud ze zvláštních právních předpisů (zákon o správě daní a poplatků či správní řád) vyplývá pro orgány veřejné moci povinnost přijímat a odesílat datové zprávy se zaručenými elektronickými podpisy založenými 8 Registrační autority jsou pobočky (kontaktní místa) certifikačních autorit.

26 Literární přehled 26 na kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (tedy přijímat a odesílat datové zprávy se zákonem uznávaným elektronickým podpisem), musí k těmto účelům zřídit elektronické podatelny. Přímá definice pojmu elektronická podatelna je dána zákonem o elektronickém podpisu (5), a to jako pracoviště orgánu veřejné moci určené pro příjem a odesílání datových zpráv. Touto definicí se institut elektronické podatelny měl stát důležitým prostředníkem elektronické komunikace orgánů veřejné moci s fyzickými osobami, právnickými osobami a dalšími orgány státní správy. Rozvoji elektronické komunikace však bránila nedostatečná technická připravenost orgánů a vůbec neochota elektronicky komunikovat. S vývojem informačních technologií a s modernizací veřejné správy došlo ke změně. V současnosti jsou elektronické podatelny součástí všech orgánů státní správy jako důležité nástroje elektronické komunikace. Postup orgánů veřejné moci při zavádění elektronických podatelen a jejich zapojení a fungování v rámci elektronické komunikace je popsán dle Matesa a Smejkala (3, s ). Úřady dle vyhlášky o elektronických podatelnách musely nejdříve zajistit fungování nejméně jedné podatelny, a to s technickým i programovým vybavením. Důležitým krokem bylo také zajištění kvalifikovaných certifikátů vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb oprávněným zaměstnancům, kteří měli mít v kompetenci právní úkony v rámci orgánu veřejné moci. Nařízení vlády k provedení zákona o elektronickém podpisu pak ukládá orgánům veřejné moci přijímat a uplatňovat technická, personální a organizační pravidla pro zajištění provozu elektronické podatelny. Cílem ustanovení těchto pravidel je bezpečnost informačních systémů elektronické podatelny, ochrana dat proti případné ztrátě či neoprávněnému přístupu, ochrana osobních údajů nebo ochrana utajovaných informací. Dle 3 tohoto nařízení mají orgány veřejné moci na svých úředních deskách zveřejnit důležité informace, týkající se doručování datových zpráv. Mezi uveřejněné informace patří elektronická adresa elektronické podatelny, typ datových zpráv, kterým je podatelna určena, kontaktní údaje a parametry datových zpráv pro které má elektronická podatelna technické a programové vybavení. Dále mezi zveřejňované informace patří postup orgánu veřejné moci v případě přijetí datové zprávy obsahující programy, které by mohly poškodit informační systém elektronické podatelny nebo pravidla pro potvrzení přijetí datových zpráv včetně vzorové datové zprávy. V neposlední řadě jsou zveřejňovány informace týkající se způsobu vyřizování dotazů k fungování elektronické podatelny, seznam oprávněných zaměstnanců s oprávněním činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci (jméno, příjmení a pracovní zařazení) a právní předpisy, dle kterých tyto orgány postupují.

27 Literární přehled 27 Dokumenty mohou být vytvořeny uvnitř úřadu v rámci jeho pracovních procesů nebo doručeny různými komunikačními kanály. Příkladem těchto kanálů je využití poštovních služeb, elektronické pošty, datových schránek, faxu či osobního podání na podatelně úřadu Datová zpráva v prostředí elektronické podatelny Dle Štědroně (1, s ) musí zaměstnanec před přijetím jakékoliv datové zprávy prostřednictvím elektronické podatelny ověřit, zda zpráva neobsahuje škodlivý software. Pokud by nedošlo ke kontrole přijatých zpráv a ty by obsahovaly tento škodlivý software nebo jiné viry mohlo by to mít nedozírné následky. V okamžiku, kdy datová zpráva dojde na elektronickou podatelnu, je považována za tzv. dostupnou což znamená, že příjemce (pověřený pracovník) zprávu přijal a může s ní dále pracovat. Doručené datové zprávy se všemi přílohami se ukládají do úložiště doručených zpráv ve tvaru, ve kterém byly přijaty. Dle Matesa a Smejkala (3, s ) má pracovník elektronické podatelny po doručení datové zprávy povinnost zjistit, odpovídá-li zpráva technickým parametrům, zda byl připojen uznávaný elektronický podpis (či uznávaná elektronická značka) případně zda zpráva obsahuje kvalifikované časové razítko. Je nutné zkontrolovat platnost elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka (zda nebyl kvalifikovaný certifikát zneplatněn) a uvedení poskytovatele akreditovaných certifikačních služeb, který certifikát vydal. Pomocí údajů na tomto certifikátu lze pak jednoznačně identifikovat osobu podepsanou pod datovou zprávou. Při komunikaci prostřednictvím datové zprávy může dojít k situaci, kdy kvalifikovaný certifikát v době přijetí zprávy nebude platný. Je zde však možnost, že zaručený elektronický podpis či značka byly vytvořeny v době platnosti certifikátu. Cílem celého tohoto procesu je ověření platnosti elektronického podpisu v závislosti na připojeném platném kvalifikovaném časovém razítku. Jestliže razítko připojeno není, kompetentní zaměstnanec informuje podepsanou osobu o vzniklé situaci, a tu se pak snaží společnými silami vyřešit. Dle Štědroně (1, s. 94) se doručené datové zprávy ukládají v příslušné aplikaci dle spisového a skartačního řádu orgánu veřejné moci. Čas doručení datové zprávy je společně s ostatními obvyklými náležitostmi zaznamenán v evidenci dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a to s přesností na sekundy z důvodu ověřování platnosti uznávaného kvalifikovaného certifikátu. Datová zpráva je poté opatřena identifikátorem elektronické podatelny, jež je obdobou podacího razítka. Oprávněný pracovník orgánu veřejné správy pak potvrzuje doručení potvrzující datovou zprávou. Součástí tohoto potvrzení je uznávaný elektronický podpis zaměstnance orgánu veřejné moci případně uznávaná elektronická značka úřadu, datum a čas doručení zprávy a charakteristika doručené datové zprávy. Elektronická podatelna zjišťuje a zaznamenává náležitosti doručených datových zpráv do identifikátoru, který poskytuje větší přehlednost v systému doručených zpráv. Po splnění všech zmí-

28 Literární přehled 28 něných úkonů podatelna předává datové zprávy příslušným útvarům, které se blíže věnují jejich obsahu. 3.5 Elektronická spisová služba Elektronická podatelna vedle své důležité funkce prostředníka elektronické komunikace s orgány veřejné správy, vytváří zázemí pro fungování elektronické spisové služby a archivnictví v orgánech veřejné moci. Problematiku spisové služby a bezpečné archivace elektronických dokumentů upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. ledna roku Pro představu 1 zákona o archivnictví a spisové službě (8) upravuje například výběr, evidenci a kategorizaci archiválií, práva a povinnosti vlastníků archiválii či držitelů a správců archiválií, ochranu a využívání archiválii, spisovou službu nebo také zpracování osobních dat pro účely archivnictví. Povinnost zřízení elektronické spisové služby vznikla obcím s pověřeným obecním úřadem a obcím se stavebním nebo matričním úřadem, krajům, hlavnímu městu Praze a dalším orgánům veřejné moci. Následně se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů povinnost vést elektronickou spisovou službu rozrostla i o další obce, které musely začít komunikovat prostřednictvím datových schránek. Zákon o archivnictví a spisové službě (8) definuje výkon spisové služby jako zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Spisová služba má dle Štědroně (1, s ) několik základních funkcí: 1. Rychlý příjem a klasifikace doručených dokumentů 2. Vyhledávání Důležitou funkcí spisové služby je zajištění kvalitní evidence dokumentů, která přináší snadné a rychlé vyhledávání, a to například připojením popisných informací k doručenému dokumentu. 3. Souvislosti mezi digitálními dokumenty Spisová služba podporuje zavádění souvislých vazeb mezi dokumenty, které umožní sledovat propojené dokumenty. 4. Otevřenost Systém je otevřený novým možnostem (nadstavbovým modulům či aplikacím) nebo možným propojením s jinými softwary. Systém bere také v úvahu vznik nových typů digitálních dokumentů a jejich datových prvků.

PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY LENKA TUŠEROVÁ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Abstrakt Na výrazný zájem o elektronický podpis, který mu je v několika posledních

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS. Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR

N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS. Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR důsledky

Více

E - GOVERNMENT. Data a informace E-Government Základní registry VS

E - GOVERNMENT. Data a informace E-Government Základní registry VS E - GOVERNMENT Data a informace E-Government Základní registry VS Priority v oblasti Informačních syst. Data vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno přenášet nebo zpracovat (např.

Více

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky.

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky. Czech POINT Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT v prostředí CMS, stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na přenosu dat a základní bezpečnostní

Více

Elektronický podpis. Elektronický podpis. Digitální podpis. Elektronický podpis x vlastnoruční podpis Dva stupně elektronického podpisu:

Elektronický podpis. Elektronický podpis. Digitální podpis. Elektronický podpis x vlastnoruční podpis Dva stupně elektronického podpisu: Elektronický podpis Elektronický podpis Elektronický podpis x vlastnoruční podpis Dva stupně elektronického podpisu: obyčejný zaručeny Digitální podpis Je číslo Využívá se šifrovacích algoritmů: symetrických

Více

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Příručka pro obce Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 2. 4. 2013 Účel: Stručný návod

Více

Ladislav Sommer 1. Datové schránky

Ladislav Sommer 1. Datové schránky Ladislav Sommer 1 Datové schránky Klíčová slova: ISDS, DSČD 1 Elektronizace veřejné správy V posledních letech dochází v ČR k velkým pozitivním změnám v oblasti informatizace nebo též elektronizace procesů

Více

Seznámení s návrhem strategie implementace egovernmentu. Bc. Jaroslav BOŘEK

Seznámení s návrhem strategie implementace egovernmentu. Bc. Jaroslav BOŘEK Seznámení s návrhem strategie implementace egovernmentu Bc. Jaroslav BOŘEK Obsah přednášky : 1. Úvod do problematiky egovernmentu 2. Legislativní rámec 3. Informační systém datových schránek 4. Způsob

Více

Spisová služba a její další rozvoj v souvislosti se zavedením datových schránek

Spisová služba a její další rozvoj v souvislosti se zavedením datových schránek Spisová služba a její další rozvoj v souvislosti se zavedením datových schránek Datová schránka je Elektronické úložiště, které slouží k: - doručování dokumentů orgánů veřejné moci, - provádění úkonů vůči

Více

egon slaví první narozeniny

egon slaví první narozeniny egon slaví první narozeniny Ivan Langer ministr vnitra Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Před rokem se na ISSS narodil egon egon průvodce na cestě k efektivní veřejné správě symbol nového pojetí

Více

Provoz datových schránek

Provoz datových schránek Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Provoz datových schránek Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Jana Laštůvková Brno 2011 Zadání práce Tímto prohlašuji, že jsem

Více

Kurz Informační systém datových schránek (egon)

Kurz Informační systém datových schránek (egon) Kurz Informační systém datových schránek (egon) Vzdělávání v egoncentru Havlíčkův Brod Registrační č. projektu : CZ.1.04/4.1.00/40.00022 PŘÍLOHA č. 9 Obsah kurzu Informační systém datových schránek (egon)

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

Obsah O autorech... 12 Předmluva... 13 Recenzní posudek... 15 Kapitola 1 Pojmy, zkratky a předpisy... 18

Obsah O autorech... 12 Předmluva... 13 Recenzní posudek... 15 Kapitola 1 Pojmy, zkratky a předpisy... 18 O autorech... 12 Předmluva... 13 Recenzní posudek... 15 Kapitola 1 Pojmy, zkratky a předpisy... 18 1.1 Základní pojmy z oblasti e-governmentu a informačních systémů... 18 1.1.1 Informace... 18 1.1.2 Komunikace...

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf ROČNÍK XXVI leden 2016 ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Provozní řád Integrovaného systému plnění ohlašovacích

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ELEKTRONICKÝ PODPIS V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ A PRAXI Jméno autora: Bc. Tomáš Hunal Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ivana Hájková

Více

Certifikační autorita v praxi

Certifikační autorita v praxi České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Certifikační autorita v praxi Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/14 Osnova přenášky Úvod

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Analýza egovernment sluţeb v regionu

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Analýza egovernment sluţeb v regionu VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy Analýza egovernment sluţeb v regionu bakalářská práce Autor: Michael Fiedler Vedoucí práce: ing. Mirka Sigmundová

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 5 Typový postup implementace střední obec s matrikou, stavebním úřadem nebo pověřeným obecním úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16.

Více

II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, je třeba v rámci spisové služby

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb.

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. MALÁ OBEC BEZ MATRIČNÍHO, STAVEBNÍHO NEBO POVĚŘENÉHO OBECNÍHO ÚŘADU verze 2.0 platná od 2. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám důkladně se připravit

Více

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Renáta Máchová Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá tvorbou a vývojem databázových systémů v souvislosti

Více

Czech POINT kontaktní místo veřejné správy. Způsob získání dotace 5. 2. 2009

Czech POINT kontaktní místo veřejné správy. Způsob získání dotace 5. 2. 2009 Czech POINT kontaktní místo veřejné správy Způsob získání dotace 5. 2. 2009 Co poskytuje Czech POINT nyní? Ověřený Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Konverze dokumentů z pohledu klienta egovernmentu. Jiří Peterka, 15.4.2010

Konverze dokumentů z pohledu klienta egovernmentu. Jiří Peterka, 15.4.2010 Konverze dokumentů z pohledu klienta egovernmentu Jiří Peterka, 15.4.2010 připomenutí konverze z listinné do elektronické podoby konverze z elektronické do listinné podoby (autorizovaná) konverze z moci

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Lucie Škubalová

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Lucie Škubalová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Škubalová Analýza projektu Informační systém základních registrů a jeho realizace Analysis

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Elektronický podpis a jeho implementace v nákupním systému

Elektronický podpis a jeho implementace v nákupním systému smooth business flow Elektronický podpis a jeho implementace v nákupním systému con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz Obsah Elektronický

Více

Elektronické certifikáty

Elektronické certifikáty Elektronické certifikáty Martin Sobotka Odbor informatiky Elektronický certifikát Obecně o elektronických certifikátech Zákon č. 227/2000Sb. Je jedním z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických

Více

Zaměstnanecké benefity a jejich význam

Zaměstnanecké benefity a jejich význam Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zaměstnanecké benefity a jejich význam Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Jana Mervartová Ing. Roman Skoták Brno 2013 Poděkování: Děkuji vedoucí

Více

Kam jsme došli a jak dál v egovernmentu

Kam jsme došli a jak dál v egovernmentu Kam jsme došli a jak dál v egovernmentu Zdeněk Zajíček náměstek ministra financí MZT neboli MALÝ ZAJÍČKŮV TEST MZT Jak se jmenuje symbol čtyř projektů egovernmentu, který se právě realizuje? a) zajíček

Více

Certifikační autority - situace v ČR. Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Michal Šírek RNDr. Dagmar Brechlerová

Certifikační autority - situace v ČR. Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Michal Šírek RNDr. Dagmar Brechlerová Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce na téma Certifikační autority - situace v ČR Autor: Vedoucí bakalářské práce: Michal Šírek RNDr. Dagmar Brechlerová Praha

Více

Legislativa v telekomunikacích. 4. přednáška 2.3.2016

Legislativa v telekomunikacích. 4. přednáška 2.3.2016 Legislativa v telekomunikacích 4. přednáška 2.3.2016 1 Obsah přednášky 2.3.2016 Elektronické podatelny, datové schránky, Právo IT softwarové a internetové právo Elektronická kontraktace (smlouvy) Autorský

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

Digitální podepisování pomocí asymetrické kryptografie

Digitální podepisování pomocí asymetrické kryptografie Úvod do kryptologie Digitální podepisování pomocí asymetrické kryptografie Pavel Novotný, 2010 Obsah prezentace 1. Definice podle zákona 2. Definice dalších pojmů 3. Princip digitálního podpisu 4.Vlastnosti

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Reg. č. projektu: CZ 1.04/ 4.1.00/A3.00004 Použití základních registrů Pracovní sešit Materiál vznikl v rámci řešení projektu Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších kmenových projektů egovernmentu,

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Mgr. Zdeněk Zajíček

DATOVÉ SCHRÁNKY Mgr. Zdeněk Zajíček DATOVÉ SCHRÁNKY Mgr. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví ZÁKON O EGOVERNMENTU Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované

Více

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Výrazné změny do vývoje informačního sytému veřejné správy (dále ISVS) přináší zákon číslo 111/2009 Sb. o základních registrech, jehož podstatná část - úplné

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální podpisy

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální podpisy VY_32_INOVACE_BEZP_08 Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Digitální podpisy Základní myšlenkou elektronického podpisu je obdoba klasického podpisu, jež má zaručit jednoznačnou identifikaci

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky obor informatika 2007 Srovnání portálů zdravotních pojišťoven z pohledu malého a středního podniku jako zaměstnavatele (bakalářská práce)

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek Regionservis s.r.o., dne 19. 11. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.:

Více

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Ministerstvo vnitra a veřejná správa Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Struktura přednášky 1. Představení MV 2. Role MV ve vztahu k územním samosprávám 3. Financování územní veřejné správy z pohledu

Více

Městský úřad Čáslav. Poslední zákazník bude obsloužen 10 min. před koncem otevírací doby.

Městský úřad Čáslav. Poslední zákazník bude obsloužen 10 min. před koncem otevírací doby. CZECH POINT Pracoviště CZECH POINTu k nalezení na adrese : Městský úřad Čáslav odbor Obecní Živnostenský úřad (přízemí) Nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 286 01 Čáslav Kontakt : 327 300 214,215,216 Otevírací

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011,

9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, 9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající

Více

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací KS - 7

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací KS - 7 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Směry rozvoje v oblasti ochrany informací KS - 7 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

Počítačové a informační právo

Počítačové a informační právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Počítačové a informační právo Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou právních aspektů práva informačních systémů včetně

Více

egovernment 2009 Ing. Pavel Tykal

egovernment 2009 Ing. Pavel Tykal egovernment 2009 Ing. Pavel Tykal MV ČR Základní strategický rámec Smart Administration i ti V roce 2007 schválena strategie Smart Administration na období 2007-2015 Motto je : efektivní veřejná správa

Více

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů Telefónica O 2 Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Specifika elektronických dokumentů

Více

Elektronický podpis Mgr. Miroslav Pizur Bruntál 1.10.2010

Elektronický podpis Mgr. Miroslav Pizur Bruntál 1.10.2010 Elektronický podpis Mgr. Miroslav Pizur Bruntál 1.10.2010 Obsah Co je elektronický podpis Právní úprava Certifikát veřejného klíče Druhy certifikátů Úložiště certifikátů Poskytovatel certifikačních služeb

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 Tel.: 257 041 111 Fax: 257042609 IČO 00006947 V Praze dne 30. prosince 2015 Č. j.: MF- 57876/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí III.

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí III. Akční plán České republiky III. I. Úvodem Akční plán České republiky O připojení k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí rozhodla vláda České republiky svým usnesením ze dne 14. září

Více

16. INFORMACE STAROSTY

16. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

Společnost ICZ a.s. představuje hostované řešení elektronické spisové služby

Společnost ICZ a.s. představuje hostované řešení elektronické spisové služby e-spis LITE Společnost ICZ a.s. představuje hostované řešení elektronické spisové služby 1 Proč ICZ a proč právě naše spisová služba? ESS ICZ používá více jak 1 500 organizací a 34 000 uživatelů I:171

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí.

Výzva k podání nabídky. Meziříčí. Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu Michal Drábik, Jiří Rogalewicz Atos IT Solutions and Services Obsah prezentace Představení společnosti Atos Elektronické dokumenty a co s nimi? Možnosti ukládání

Více

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 412/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných informací a

Více

OBSAH. Rozklad... 64 Žaloba... 66

OBSAH. Rozklad... 64 Žaloba... 66 OBSAH Personální bezpečnost Personální bezpečnost... 4 Bezpečnostní způsobilost Bezpečnostní způsobilost... 22 Průmyslová bezpečnost Průmyslová bezpečnost... 34 Abecední seznam podnikatelů, kterým bylo

Více

egovernment a komerční sféra: bezpečná a smysluplná spolupráce

egovernment a komerční sféra: bezpečná a smysluplná spolupráce egovernment a komerční sféra: bezpečná a smysluplná spolupráce Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 22. září 2014 Ing. Tomáš Hládek manažer projektů IT Banky v ČR trvalá snaha o rozvoj moderních technologií

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR Co jsme postavili Co budeme stavět. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ČR

Sdílené služby ve veřejné správě ČR Co jsme postavili Co budeme stavět. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ČR Sdílené služby ve veřejné správě ČR Co jsme postavili Co budeme stavět Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ČR Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb

K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb Úvod K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb Při provozování cloudových služeb bude téměř vždy docházet zároveň ke zpracování osobních údajů. Za zpracování osobních

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Elektronický podpis význam pro komunikaci elektronickými prostředky (seminární práce) Lýdia Regéciová, UČO: 108551 Brno 2005 Úvod Snad každý z nás se v životě

Více

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 10 Ročník 2005 Vydáno dne 27. července 2005 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2005 o vydání metodiky k vybraným povinnostem podle zákona č. 61/1996

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PROJEKTY CZECH POINT SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PROJEKTY CZECH POINT SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PROJEKTY CZECH POINT SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí

Více

Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy).

Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy). Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy). Ján Ilavský, Solutions Architect Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011

Více

Inspirace pro slovenský egovernment?

Inspirace pro slovenský egovernment? Inspirace pro slovenský? 02 úřad úřad úřad úřad 03 úřad úřad úřad úřad 04 Seznamte se egon má stejné vlastnosti jako : je vstřícný, jednoduchý a funkční základní registry veřejné správy jako mozek informační

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Dokument je zveřejněn od 5. ledna 2011 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Stavební zákon, územní plánování, územní plán, pozemkové úpravy.

Stavební zákon, územní plánování, územní plán, pozemkové úpravy. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI V OBCI KNÍNICE U BOSKOVIC PLANNING IN PRACTICE IN KNINICE

Více

Důvěryhodný digitální dokument

Důvěryhodný digitální dokument Důvěryhodný digitální dokument Stanovisko ICT UNIE k problematice právně validního dokumentu ICT UNIE Pracovní skupina Archivnictví Verze dokumentu Verze 1.1 Autor Vladimíra Hloušková, Jaroslav Lubas,

Více

Fungování Registru smluv

Fungování Registru smluv Fungování Registru smluv Ing. Pavel Tesař konzultant odboru egovernmentu Ministerstvo vnitra pavel.tesar@mvcr.cz Seminář Asociace pro veřejné zakázky Praha, 18. února 2016 Popis původního řešení Registru

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZÁKON. ze dne 10. února 2006,

ZÁKON. ze dne 10. února 2006, 81 ZÁKON ze dne 10. února 2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Ukládání dokumentů v návaznosti na datové schránky

Ukládání dokumentů v návaznosti na datové schránky Ukládání dokumentů v návaznosti na datové schránky Konference ISSS Hradec Králové 13. dubna 2010 Jiří Rogalewicz Siemens IT Solutions and Services Protection notice / Copyright notice Nárůst elektronických

Více

Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI Bakalářská práce 2011 Eva Hůlková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstvo vnitra Roman Vrba ředitel Odbor egovernmentu Petr Kuchař ředitel Odbor hlavního

Více

CzechPOINT@office. Osnova modulu

CzechPOINT@office. Osnova modulu CzechPOINT@office Kurz seznamuje s využitím rozhraní CzechPOINT@office v úřadech veřejné správy. Upozorňuje na základní legislativu upravující využívání agend přístupných prostřednictvím CzP@, na rozdíl

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

Právní úskalí datových schránek

Právní úskalí datových schránek Právní úskalí datových schránek Jak úspěšně čelit rizikům JUDr. Richard Wagner a JUDr. Tomáš Ščerba Obsah a základní okruhy OBSAH Rozlišení relevantních subjektů Základní přehled klíčových skutečností

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : 128. Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů

Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT) Článek II. Předmět spolupráce

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 3. října 2014 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK ředitel Správy základních registrů 130 00 Praha 3 Strana

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více