tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012"

Transkript

1 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z Září 2012

2 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str. 27) 4. Označení ukládací jednotky (str. 57) 5. Protokol o předání dokumentů do spisovny (str. 58) 6. Žádanka o zapůjčení spisu (str. 59) 7. Metodická příručka (str. 60) 8. Zásady oddělené evidence dokumentů živnostenského odboru prostřednictvím spisové služby Registru živnostenského podnikání (str. 64) 2

3 ČÁST PRVNÍ SPISOVÝ ŘÁD... 4 Článek 1 Úvodní ustanovení... 4 Článek 2 Základní zásady...5 Článek 3 Datová schránka...5 Článek 4 Doručení, kontrola...6 Článek 5 Elektronická podatelna... 7 Článek 6 Škodlivý kód zprávy... 8 Článek 7 Evidování datové zprávy... 8 Článek 8 Odeslání potvrzení...8 Článek 9 Datové nosiče...8 Článek 10 Třídění...8 Článek 11 Evidování dokumentů...9 Článek 12 Konverze dokumentu...10 Článek 13 Otevírání zásilek...10 Článek 14 Příjem hodnot Článek 15 Dobírka Článek 16 Dodejky Článek 17 Veřejné zakázky Článek 18 Přidělení dokumentů spisovým uzlům Článek 19 Postoupení dokumentu nebo spisu Článek 20 Vyřízení dokumentu Článek 21 Ukládací znaky...14 Článek 22 Náležitosti dokumentu...14 Článek 23 Podepisování dokumentů a užívání razítek Článek 24 Doručení dokumentu adresátu Článek 25 Vedení spisu...16 Článek 26 Uzavření spisu Článek 27 Opisy a výpisy...16 Článek 28 Spisová rozluka...16 Článek 29 Příruční registratura...17 Článek 30 Zápůjčka spisu z příruční registratury...17 Článek 31 Spisovna Článek 32 Péče o spisy Článek 33 Rekonstrukce spisu Článek 34 Ochrana osobních údajů Článek 35 Ochrana utajovaných informací Článek 36 Ochrana zvláštních skutečností ČÁST DRUHÁ SKARTAČNÍ ŘÁD Článek 37 Vyřazování dokumentů a spisů Článek 38 Skartační řízení Článek 39 Skartace Článek 40 Zvláštní způsob zacházení Článek 41 Dohled a kontrola na úseku spisové služby ČÁST TŘETÍ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ Článek 42 Příručky Článek 43 Určení kompetencí ČÁST ČTVRTÁ USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ Článek 44 Přechodná ustanovení Článek 45 Ruší se Článek 46 Účinnost

4 Městská část Praha 7 Úřad Městské části Spisový a skartační řád V souladu s ustanovením 81 odst. 5 písm. d) a dále 103, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a k provedení ustanovení 66 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tajemník Úřadu Městské části Praha 7 tento v y d á v á Spisový a skartační řád: ČÁST PRVNÍ SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád upravuje výkon spisové služby Úřadu Městské části Praha 7 ( dále jen Úřad ). Pravidla a pracovní postupy stanovené tímto řádem jsou v souladu se zákonem č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o archivnictví ), s vyhláškou č.191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen vyhláška o spisové službě ), a se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). 2. Pro účely tohoto řádu se rozumí a) archivem Státní oblastní archiv v Praze se sídlem Archivní 4, Praha 4 Chodovec PSČ , b) boxem místo v prostorách podatelny, určené k přenechání dokumentu ve fyzické podobě přiděleného spisovému uzlu, c) dodejkou (i doručenkou) služba držitele poštovní licence k doručení zásilky adresátu a vrácení odesílateli potvrzeného dokladu o převzetí, v elektronické podobě potvrzení o doručení datové zprávy do datové schránky adresáta, d) dokumentem každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti Úřadu nebo mu byl doručen, e) identifikátorem datové zprávy doručené Úřadu prostřednictvím elektronické podatelny nebo datové schránky její označení mající charakter podacího razítka, f) identifikátorem doručeného dokumentu je čárový kód uvedený na štítku nebo v tištěné formě na vlastním dokumentu, který obsahuje povinné údaje pro identifikaci dokumentu: zkratku Úřadu, číslo jednací, počet listů a počet příloh, datum doručení. Nahrazuje podací razítko, g) iniciačním dokumentem dokument, kterým byl spis založen, 4

5 h) osobním podáním dokumentu doručení dokumentu Úřadu fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím podatelny Úřadu nebo ve výjimečných případech přímo zaměstnanci. i) podacím deníkem Úřadu je evidenční seznam Úřadu došlých nebo z činnosti Úřadu vzešlých dokumentů, j) reprezentantem spisového uzlu zaměstnanec spisového uzlu pověřený výkonem činností spisového uzlu, k) spisovým uzlem administrativní jednotka odboru nebo útvaru Úřadu vykonávající soubor činností spisové služby, l) vedoucím spisového uzlu člen zastupitelstva, tajemník Úřadu MČ Praha 7, vedoucí odboru, m) výkonem spisové služby zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti, Úřadu zahrnující jejich řádný příjem, třídění, evidenci, označování, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností, n) zpracovatelem zaměstnanec vyhotovující nebo vyřizující dokument, o) e-spisem elektronická aplikace sloužící k výkonu spisové služby, p) datovou zprávou , dokumenty Úřadu doručované prostřednictvím datové schránky a úkony prováděné vůči Úřadu prostřednictvím datové schránky, Článek 2 Základní zásady 1. Manipulaci s dokumenty Úřadu provádějí podatelna, výpravna, spisovna a spisové uzly. Seznam spisových uzlů je uveden v příloze č Dokumenty doručené Úřadu a dokumenty vzniklé z jeho činnosti podléhají zápisu do spisové evidence v chronologickém pořadí podle doručení nebo podle jejich vzniku a do věcného a jmenného rejstříku; seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci je uveden v příloze č Spisová služba je zajišťována elektronickou formou za použití výpočetní techniky v programové aplikaci e-spis. Zápisy do spisové evidence provádějí pracovníci podatelny (výpravny, spisovny), spisové uzly a zpracovatelé. 4. Zásilky doručené Úřadu do 12 hodin je povinna podatelna předat spisovým uzlům ještě týž den. Pošta doručená po 12. hodině se předává spisovým uzlům následující den. 5. Pokud zaměstnanci podatelny, adresát, popřípadě jeho sekretariát, zaměstnanec určený k otevření zásilky apod. zjistí, že zásilka obsahuje další obálku označenou stupněm utajení VYHRAZENÉ (zkráceně V ), DŮVĚRNÉ (zkráceně D ), TAJNÉ (zkráceně T ) nebo PŘÍSNĚ TAJNÉ (zkráceně PT ), tuto další obálku neotevírá, o zásilce neprodleně informuje Bezpečnostního ředitele Úřadu MČ P7 a postupuje viz. nařízení Tajemníka Úřadu MČ P7 č.5/2012 k zajištění ochrany utajovaných informací. Článek 3 Datová schránka 1. Datová schránka je elektronické úložiště určené k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. 2. Pokud má adresát zřízenu datovou schránku, je referent povinen ji pro doručení použít. 1 Dokumenty doručované a vypravované prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy. 1 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 5

6 3. Datová schránka se nepoužije : a) adresát nemá zřízenou datovou schránku nebo Ministerstvo vnitra oznámilo odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, je znepřístupněna, b) povaha dokumentu to neumožňuje (např. dokument obsahuje utajované informace, dokument nelze zkonvertovat z listinné podoby do datové zprávy, z důvodů většího formátu než A4, velikost zprávy přesahuje 10 MB, jedná se o dokument v papírové podobě, který má obsahovat podpisy dvou nebo více subjektů, c) při doručení veřejnou vyhláškou, d) při doručení na místě, e) při zavedení jiné formy elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci z bezpečnostních důvodů f) při předávání spisu odvolacímu orgánu (předává se vždy originál), g) v případě, že se postupuje spis v listinné podobě pro nepříslušnost (postupuje se vždy originál doručeného spisu) h) při osobní korespondenci, která nemá úřední povahu i) u uzavíraných smluv j) při odmítnutí podání (žadateli se vrací vždy originál) 4. K přístupu do datové schránky Úřadu jsou oprávněni starosta, administrátoři a pověřené osoby. Administrátoři datové schránky jsou starostou určené osoby, které určují pověřené osoby a určují rozsah jejich oprávnění. Pověřenými osobami jsou zaměstnanci podatelny. 5. Podatelna se přihlašuje do datové schránky několikrát denně, nejméně však třikrát za den, poslední přihlášení 1 hodinu před koncem pracovní doby. 6. Datovou zprávu doručenou prostřednictvím datové schránky podatelna zaeviduje v e-spisu a připojí ve formě elektronického dokumentu a přiděluje příslušnému spisovému uzlu. Jestliže obsahuje datová zpráva elektronický podpis, elektronickou značku nebo časové razítko, je automaticky provedeno ověření jeho platnosti a výsledek ověření je připojen k datové zprávě. Jestliže datová zpráva neobsahuje elektronický podpis, elektronickou značku nebo časové razítko, je zpráva automaticky opatřena kvalifikovaným časovým razítkem. Článek 4 Doručení, kontrola 1. Dokumenty doručované Úřadu jsou zpravidla přijímány v podatelně a dále na externích informačních centrech. 2. Pracovník podatelny je povinen u došlých zásilek a) při jejich převzetí na poště nebo od doručitele zkontrolovat I. správnost adresy příjemce uvedené na zásilce, II. neporušenost obalu zásilky, 6

7 III. IV. počet doručených zásilek s evidencí na soupisce doručené pošty, zjistí-li pracovník u přebírajícího dokumentu závady, je povinen je ihned u doručitele reklamovat, V. omylem došlé dokumenty ihned vrátit doručiteli, VI. potvrdit příjem doporučené a cenné zásilky, b) při jejich otevírání zkontrolovat, zda je obsah zásilky určen Úřadu. Pracovník podatelny provede ve spisové evidenci zápis o zjištěné závadě, kterou následně vyjasní zpracovatel s odesílatelem dokumentu. Článek 5 Elektronická podatelna 1. Elektronická podatelna je pracoviště určené pro příjem datových zpráv ve formě ů, opatřených zaručeným elektronickým podpisem, doručovaných Úřadu a pro odesílání datových zpráv Úřadu, opatřených zaručeným elektronickým podpisem. Datovou zprávu podatelna zaeviduje v e-spisu a připojí ve formě elektronického dokumentu a i zajistí listinnou podobu. V případě, že je zpracovateli zasláno podání, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, na jeho služební elektronickou adresu, je povinen kontaktovat odesílatele, aby podání poslal na adresu elektronické podatelny. 2. Dokument může být doručen i podáním přímo do elektronické podatelny Živnostenského rejstříku ( dále jen EP ŽR). Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese: Reprezentant spisového uzlu odboru kontroluje schránku EP ŽR 1 x denně, a to na počátku pracovní doby. Po zjištění nového podání provede kontrolu elektronického podpisu a podání zaeviduje do podacího deníku. Následně provede tisk podání včetně příloh a protokolu o ověření elektronického podpisu. 3. Doručení datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, podatelna odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je c) zaručený elektronický podpis nebo zaručená elektronická značka Úřadu, d) datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, e) identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou. 4. Adresa elektronické podatelny je: 7

8 Článek 6 Škodlivý kód zprávy Podle vyhlášky MVČR 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, 4 odst. 3 a 4, datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu podatelnou automaticky zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu. Článek 7 Evidování datové zprávy 1. Údaje o datové zprávě, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, jsou automaticky převedeny do spisové evidence e-spisu. 2. Datová zpráva (tzv. ), jež není opatřena zaručeným elektronickým podpisem, je po dohodě s odborem, kterému věcně náleží, vytištěna a po zaevidování opatřena identifikátorem. Článek 8 Odeslání potvrzení Přijetí datové zprávy je od jejího doručení potvrzeno nejpozději v úředních hodinách v pracovních dnech do 6 hodin a v mimoúředních hodinách v pracovních dnech max. 18 hodin. Datové zprávy, doručené ve dnech pracovního klidu jsou potvrzeny následující pracovní den v průběhu úředních hodin, nejpozději však do 6 hodin od jejich začátku. Přijetí datové zprávy, jež není opatřena zaručeným elektronickým podpisem, není potvrzováno. Článek 9 Datové nosiče Podatelna slouží i pro osobní a poštovní přijímání dokumentu na datovém nosiči. Podatelna zaeviduje datový nosič jako dokument. Podatelna všechny soubory, umístěné na datovém nosiči, uloží jako elektronické přílohy zaevidovaného dokumentu k záznamu dokumentu v e-spisu a předá dokument i v listinné podobě. Článek 10 Třídění 1. Podatelna vyčlení z došlé pošty dokumenty, které nepodléhají evidenci a bez jejich zaevidování ve spisové evidenci je předá na příslušný spisový uzel. 2. Podatelna vyčlení z došlé pošta stížnosti, které přímo předá ÚKIA. 3. Podatelna roztřídí a zaeviduje došlé dokumenty podle spisových uzlů. 8

9 Článek 11 Evidování dokumentů 1. Prvotní evidenci dokumentu provádí podatelna. Úplnou evidenci provádí zpracovatel u dokumentů, které mu byly přiděleny k vyřízení nebo u dokumentů vlastních. 2. Živnostenský odbor vede oddělenou evidenci dokumentů. Pro vedení oddělené evidence dokumentů agendy živnostenského podnikání (dokumenty došlé nebo vzniklé z činnosti odboru na úseku výkonu státní správy v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) je využíván informační systém Registru živnostenského podnikání. Zásady oddělené evidence dokumentů jsou uvedeny v příloze č Odbor sociální a zdravotnictví kromě e-spisu využívá k evidenci a vyhodnocování svojí dokumentace rovněž systém OK a systém Ginis. 4. Faktury jsou pouze evidovány v e-spisu a zpracovány dále v systému Ginis. 5. Prvotní evidencí dokumentu se rozumí: zaznamenání dokumentu ve spisové evidenci, opatření dokumentu identifikátorem, naskenování (do formátu A4) (nejde-li o dokument podléhající příslušnému stupni utajení nebo o typ dokumentu, který vyřizující odbor nepožaduje skenovat). Dokumentace v přílohách např. pro OVT, ODO či OŽP bude skenována po dohodě s příslušným odborem. Do spisové evidence pracovník podatelny uvede údaje týkající se doručení: a) datum doručení, b) údaje o odesílateli, c) způsob doručení (poštou, osobně, kurýrem, atd.), d) způsob zacházení (dodejka, doporučeně, obyčejně, atd.) e) počet listů, f) počet příloh, g) věc, h) druh zásilky, i) č.j. odesílatele, j) pošta, kurýr, atd. k) spisový uzel (v aplikaci e-spis kód OJ organizační jednotka), kterému byl dokument předán k vyřízení. 6. Příjem zaevidovaného dokumentu je podatelnou potvrzen jeho označením identifikátorem v den, kdy byl dokument doručen Úřadu. 7. Zápisem dokumentu do spisové evidence je dokumentu automaticky přiděleno číslo jednací. Číslo jednací je tvořeno jednou vzestupnou souvislou řadou čísel pro celý Úřad lomenou kalendářním rokem lomenou zkratkou odboru (oddělení) lomeno zkratkou zpracovatele (MC P7/000000/RRRR/ODD/REF. Číselná řada jednacích čísel počíná 1. lednem kalendářního roku a uzavírá se 31. prosince kalendářního roku. Pro případ, že není elektronická spisová služba z důvodu mimořádné situace v provozu, je v podatelně vedena kniha náhradních evidenčních čísel ve tvaru MC P7/0000/RRRR/ODD/REF/Náhr, která podatelna na vyžádání přidělí příslušnému odboru. 8. Evidenci dokumentů v režimu zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje Bezpečnostní ředitel Úřadu MČ P7 (viz. nařízení Tajemníka Úřadu MČ P7 č.5/2012 k zajištění ochrany utajovaných informací). 9. Identifikátor se umísťuje zpravidla v pravém horním rohu, případně na jiném volném místě dokumentu. Pokud by identifikátorem došlo k porušení textu dokumentu umístí se identifikátor na rubovou stranu dokumentu, příp. se k němu pevně připne nebo jiným způsobem připojí čistý list, který se opatří identifikátorem. 10. Zaevidováním dokumentu do spisové evidence se daný dokument stává součástí spisové služby. 9

10 11. Při zaslání jednoho dokumentu jednomu spisovému uzlu s uvedením položky na vědomí a vypsáním dalších spisových uzlů, je ponecháno na zvážení hlavního adresáta, jakým způsobem bude ostatní adresáty informovat (tj. neřeší podatelna). 12. Při osobním podání zpracovatel nebo reprezentant předá dokument k zajištění prvotní evidence podatelně. Ve výjimečných případech zpracovatel může provést prvotní evidenci sám; při evidování postupuje podle čl. 2 odst. 2 a čl. 11 Článek 12 Konverze dokumentu 1. Autorizovanou konverzí je a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. 2. Autorizovaná konverze na žádost se provádí na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT zřízeného ve všech informačních centrech odboru Informační centrum. Autorizovanou konverzi z moci úřední provádějí určení zaměstnanci Úřadu. Vedoucí odboru určí konverzní pracoviště a pověří příslušného zaměstnance, který bude konverzi provádět. Konverze z moci úřední se provádějí prostřednictvím Czech 3. Při autorizované konverzi do listinné podoby zaměstnanec provádějící konverzi ověří shodu výstupu a vstupu a připojí ověřovací doložku. 4. Při autorizované konverzi do dokumentu obsaženého v datové zprávě opatří zaměstnanec provádějící konverzi výstup svým zaručeným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem a připojí ověřovací doložku. 5. Zaměstnanec pověřený prováděním autorizované konverze vede evidenci provedených konverzí. 2 vlistinné nebo elektronické podobě. Článek 13 Otevírání zásilek 1. Všechny zásilky došlé Úřadu se otevírají v podatelně s výjimkou zásilek adresovaných: a) Starostovi, jeho zástupcům či radním. b) Tajemníkovi. c) Příjemci, jehož jméno je uvedeno na prvním místě; za soukromé se nepovažují zásilky adresně znějící na Úřad MČ P7 s doložkou k rukám určitého zaměstnance. 2 Zákon č. 300/2008 Sb.,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 10

11 d) Odboru Sociálnímu a zdravotnictví. e) ÚKIA f) Personálnímu oddělení Kanceláře tajemníka. g) Oddělení krizovému. h) Finančnímu odboru oddělení místních daní a poplatků, výpisy z bankovních účtů. i) Oddělení matrik odboru správních agend. j) Přihláška k veřejné obchodní soutěži, opatřená heslem či názvem soutěže. k) Oddělení dokladů a evidence obyvatel odboru správních agend, obsahující občanský průkaz či cestovní pas nebo kopie matričních dokladů. 2. Zásilky uvedené v odst. 1 písm. a) až i) tohoto článku podatelna eviduje ve spisové evidenci zúženým prvotním zápisem, tzn. vyjma údajů uvedených v čl. 13 odst. 1 písm. e) k). Zpracovatel je povinen po otevření předané zásilky dokončit bez zbytečného odkladu evidenci jejího obsahu. 3. Obálka se ponechává jako součást dokumentu, a) není-li na samotném dokumentu uvedeno datum nebo rozchází-li se výrazně datum uvedené, na dokumentu s datem poštovního razítka, b) není-li dokument podepsán, a to i v případě, je-li uvedeno jméno i adresa odesílatele, c) má-li datum na obálce podání význam z hlediska právního, např. pro dodržení lhůt k vyřízení, d) u zásilek zasílaných doporučeně, e) je-li identifikátor připojen pouze na obálce, f) u stížností a petic, g) je-li adresa odesílatele pouze na obálce; v ostatních případech zpracovatel obálku vyřadí bez skartačního řízení. Článek 14 Příjem hodnot Zásilky, jejichž součástí jsou hotové peníze (ceniny, kolky, příp. jiné hodnoty), zaeviduje podatelna jako jiné dokumenty došlé nebo podané s uvedením těchto hodnot ve spisové evidenci, opatří identifikátorem a předá příslušnému spisovému uzlu. Článek 15 Dobírka Zásilky zaslané Úřadu na dobírku podatelna přijímá a platí pouze do výše cenového limitu stanoveného tajemníkem Úřadu a za předpokladu, že objednání takovéto zásilky bude podatelně příjemcem předem oznámeno. Článek 16 Dodejky Zpracovatel zaznamená ve spisové evidenci k vypravenému dokumentu výsledek doručení. Vrácené doručenky a nedoručené zásilky založí k příslušnému dokumentu. 11

12 Článek 17 Veřejné zakázky a poptávková řízení 1. Pověřený zaměstnanec zadavatele veřejné zakázky nebo poptávkového řízení, vyhlášené Úřadem, uvědomí písemně o zadání veřejné zakázky nebo poptávkového řízení podatelnu s uvedením jejích názvu a popř.čísla přiděleného Centrální adresou, pod kterými jsou veřejná zakázka nebo poptávkové řízení vyhlášeny, přesného data a hodiny ukončení příjmu nabídek. 2. Zásilka týkající se veřejné zakázky nebo poptávkového řízení, která je označená na obálce "název veřejné zakázky." (Neotevírat!), se zásadně eviduje v podatelně. Pokud je zásilka předána Úřadu jinou cestou, je nutné ji neotevřenou neprodleně doručit do podatelny. 3. Každou zásilku nebo podání, týkající se veřejné zakázky nebo poptávkového řízení, zapíše podatelna do spisové evidence a označí identifikátorem. Zároveň podatelna provede zápis došlé zásilky, kterým je určeno pořadové číslo doručení, na zvláštní evidenční arch. Dále se na arch i na obálku doplní přesný časový údaj (datum, hodina, minuta), opíše se číslo jednací ze spisové evidence a zpáteční adresa s názvem firmy. Na obálku zásilky či podání, nad identifikátor zapíše pracovník podatelny čas doručení a pořadové číslo doručení této zásilky. 4. Při osobním doručení nabídky veřejné zakázky nebo poptávkového řízení podatelna vystaví doručiteli na požádání potvrzení o přijetí, s uvedením pořadového čísla a přesného časového údaje (datum, hodina, minuta) Pracovníci podatelny neposkytují informace o doručených nabídkách veřejných zakázek nebo poptávkových řízení a jejich odesílatelích. 5. Po uplynutí lhůty pro podávání nabídek předá podatelna najednou všechny takto označené došlé zásilky s řádně vyplněným evidenčním archem pověřenému zaměstnanci zadavatele veřejné zakázky nebo poptávkového řízení. 6. Zakládání spisu s ukončenou veřejnou zakázkou nebo poptávkovým řízením do spisovny je v kompetenci zadavatele veřejné zakázky nebo poptávkového řízení. Článek 18 Přidělení dokumentů spisovým uzlům 1. Podatelna přiděluje došlé dokumenty v listinné podobě podle označení spisového uzlu na zásilce nebo dokumentu. 2. Dokumenty adresované Úřadu bez bližšího označení spisového uzlu přiděluje podatelna podle obsahu dokumentu s ohledem na organizační řád Úřadu a v případě nejasností je přidělí Odboru kancelář tajemníka. 3. Dokumenty adresované Zastupitelstvu Městské části Praha 7 nebo jeho výborům, Radě Městské části Praha 7 nebo jejím komisím, a dokumenty jmenovitě adresované členům zastupitelstva nebo členům komisí a výborů, podatelna přidělí příslušným spisovým uzlům. 4. Zaevidované a identifikátory označené dokumenty podatelna ukládá do boxů jednotlivých spisových uzlů, odkud si je reprezentanti spisových uzlů přebírají i s obálkami k vyřízení. 5. Reprezentant spisového uzlu zkontroluje, prostřednictvím aplikace e-spis přístupné ze samostatného PC pracoviště umístěného za tím účelem v podatelně, správnost zaevidovaných došlých dokumentů a potvrdí jejich převzetí sejmutím čárového kódu čtečkou, jde-li o doručený dokument v listinné podobě. Doručený dokument prostřednictvím datové schránky převezme reprezentant spisového uzlu prostřednictvím aplikace e-spis. 6. Převzetí dokumentů došlých v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky může reprezentant spisového uzlu ve spisové evidenci odmítnout, jen pokud je dokument adresován, příp. určen jinému spisovému 12

13 uzlu nebo pokud není spisový uzel příslušný k jeho vyřízení. Odmítnutím se dokument dostává zpět podatelně ve spisové evidenci i ve fyzické podobě. Pokud nejsou důvody pro odmítnutí dokumentu, reprezentant spisového uzlu dokument přijme. 7. Dokumenty, které podatelna převezme a nepřísluší žádnému spisovému uzlu, vrací zpět adresátovi. Dokumenty, které reprezentant spisového uzlu převezme a následně zjistí, že mu nepřísluší, nevrací podatelně, ale předá je příslušnému spisovému uzlu nebo vrací adresátovi. Článek 19 Postoupení dokumentu nebo spisu Dokument nebo spis je spisovým uzlem v písemné podobě postoupen jinému spisovému uzlu fyzickým přímým předáním tomuto spisovému uzlu nebo předáním prostřednictvím boxu v podatelně, ve spisové evidenci je postoupen přímo spisovému uzlu. Postoupení probíhá prostřednictvím reprezentantů spisových uzlů. Článek 20 Vyřízení dokumentu 1. Došlé dokumenty předkládá reprezentant spisového uzlu vedoucímu spisového uzlu k jejich rozdělení zpracovatelům. Vedoucí spisového uzlu přidělí dokumenty vedoucím oddělení k rozdělení nebo přímo zpracovatelům k vyřízení a nebo reprezentantovi odboru k předání jednotlivým zpracovatelům. Vpřípadě, že byly dokumenty přiděleny vedoucím oddělení k vyřízení, vedoucí oddělení dokumenty přidělí zpracovatelům. 2. Zpracovatel je oprávněn dokument ve spisové evidenci odmítnout, jen pokud je dokument adresován, příp. určen jinému zpracovateli či jinému spisovému uzlu, pokud není příslušný k jeho vyřízení a pokud mu se záznamem ve spisové evidenci nebyl bez zbytečného odkladu předán dokument ve fyzické podobě. Odmítnutím se dokument dostává zpět reprezentantovi spisového uzlu. O dalším předání odmítnutého dokumentu rozhodne vedoucí spisového uzlu. 3. Pokud nejsou důvody pro odmítnutí dokumentu, zpracovatel dokument přijme. Zpracovatel je při přijetí dokumentu povinen provést úplnou evidenci: dokument označí ve spisové evidenci typem dokumentu, povinně doplní značku zkratka spisového uzlu v rozsahu minimálně 3 písmen/zkratka zpracovatele v rozsahu tří písmen - ODB/ZPR 3 ), příp. upraví věc, uvede způsob vyřízení, místo fyzického umístění, vytvoří spis nebo zařadí dokument do již existujícího spisu vedeného v dané věci. Zpracovatel může uvést agendové číslo (např. smlouva č. 1). V případě potřeby zpracovatel vrátí dokument ve fyzické podobě podatelně k provedení doskenování celého dokumentu. 4. Ve spisové evidenci všechny dokumenty související s iniciačním dokumentem spisu automaticky přebírají jeho spisovou značku. Konečná odpověď na iniciační dokument je evidována pod stejným číslem jednacím i spisovou značkou iniciačního dokumentu. 5. Vyřídí-li zpracovatel záležitost jinak než písemně, učiní o tom záznam na dokumentu a ve spisové evidenci. 6. Zpracovatel je povinen uvádět značku (zkratka spisového uzlu v rozsahu minimálně 3 písmen/zkratka zpracovatele v rozsahu tří písmen - ODB/ZPR) i u vlastního dokumentu. 7. U dokumentu podléhajícímu spisové evidenci zpracovatel při přímém vyvěšení na úřední desku zadá v e-spisu na záložce Vypravení datum vyvěšení, dobu vyvěšení, původce dokumentu, připojí elektronický dokument (popř. označí v seznamu el. dokumentů), uzamkne ho, v profilu dokumentu zadá typ dokumentu výběr sekce elektronické úřední desky a předá celý dokument správci úřední desky. Správce úřední desky dokument převezme a vyvěsí. Po sejmutí z úřední desky vrátí dokument zpracovateli. Za správnost a úplnost zadání vyvěšení dokumentu v e-spisu (datum vyvěšení, doba vyvěšení, připojení el. dokumentu, sekce typ dokumentu) a 3 zkratka spisového uzlu dle přílohy č. 1 13

14 uzamčení elektronického dokumentu odpovídá zpracovatel. Správce úřední desky přijímá dokument k vyvěšení na úřední desku nejpozději den před dnem vyvěšení. Článek 21 Ukládací znaky Každý spisový uzel používá ukládací znaky v závislosti na věcném obsahu dokumentu tak, aby měl přehled o veškerých svých dokumentech a mohl dokumenty, skterými aktuálně pracuje, jednoduše zakládat i vyhledávat. Ukládací znaky věcného obsahu dokumentů konkretizují ukládací znaky spisového a skartačního plánu (spisové znaky) v příloze č. 3. Článek 22 Náležitosti dokumentu 1. Každý dokument musí být evidován ve spisové evidenci a označen číslem jednacím, nejde-li o dokument, který nepodléhá spisové evidenci dle článku 2 odst. 2. Reprezentant spisového uzlu není povinen přijmout dokument neoznačený číslem jednacím, nejde-li o dokument, který nepodléhá spisové evidenci nebo který je doručen při osobním podání. 2. Vzniká-li dokument z vlastního podnětu Úřadu, zpracovatel jej zaeviduje a připojí ve formě elektronického dokumentu do spisové evidence (vyjma dokumentů daňového/poplatkového řízení). Článek 23 Podepisování dokumentů a užívání razítek 1. Podepisování dokumentů se řídí Podpisovým řádem Městské části Praha 7 a Úřadu Městské části Praha 7 který nabyl účinnosti dne Užívání razítek se řídí Nařízením tajemníka č. 8/2009 k používání razítek Článek 24 Doručení dokumentu adresátu 1. Po podepsání dokumentu oprávněnou osobou k němu zpracovatel připojí potřebné přílohy a vhodně zajistí jeho doručení adresátovi. Dokument lze doručit prostřednictvím datové schránky, podatelny, pošty, vyvěšením na úřední desku, osobně, kurýrem, faxem a elektronicky. 2. Při vypravení prostřednictvím datové schránky je zpracovatel povinen ověřit existenci datové schránky adresáta. Dokument převede zpracovatel do výstupního formátu pdf, dokument elektronicky podepíše, příp. zajistí podepsání oprávněnou osobou a připojí elektronický dokument k vypravení. Poté vypravení předá v e-spisu výpravně, která dokument vypraví a nebo předá REPREZ svého odboru, který pak všechny dokumenty svého odboru najednou předá výpravně a ta dokumenty vypraví. Zpracovatel je povinen ve spisové evidenci řádně označit a) způsob zacházení 14

15 obyčejná je to taková zásilka, kterou může z datové schránky vyzvednout jakákoliv osoba, která má umožněn přístup do datové schránky, dodejka, do vlastních rukou výhradně adresáta je to taková zásilka, kterou může z datové schránky vyzvednout pouze a výhradně statutární zástupce uvedeného subjektu. b) adresáta dokumentu (subjekt) 3. Při poštovním doručení připraví zpracovatel nebo jiný pracovník odboru určený k této činnosti zásilku k odeslání tak, že vyhotoví obálku dokumentu, kterou opatří údaji o adresátovi, číslem jednacím, spisovou značkou, je-li dokument zařazen ve spise, značkou a čárovým kódem. Zpracovatel nebo jiný pracovník odboru určený k této činnosti je povinen ve spisové evidenci řádně označit a) adresáta dokumentu (subjekt), b) druh zásilky, c) způsob vypravení, d) způsob zacházení. 4. Při vypravení dokumentu poštou jej zpracovatel nebo jiný pracovník odboru určený k této činnosti vloží, včetně příp. příloh, do obálky, kterou zalepenou předá reprezentantovi spisového uzlu. Reprezentant spisového uzlu předá připravené zásilky výpravně. Výpravna převezme zásilky. V případě, že údaje týkající se vypravované zásilky, uvedené ve spisové evidenci zpracovatelem (zejména údaje dle odst. 2 tohoto článku) nesouhlasí s předanou zásilkou, výpravna vrátí reprezentantovi spisového uzlu zásilku ke zjednání nápravy a stornuje vypravení ve spisové evidenci. Pokyny výpravny ve věci přípravy zásilky k vypravení jsou pro reprezentanta spisového uzlu a zpracovatele závazné. Výpravna zásilky ofrankuje a vytiskne poštovní podací arch. Ofrankované zásilky včetně poštovního podacího archu předává poště. 5. Zásilky výpravna odešle v den předání, jsou-li jí předány v pondělí až čtvrtek nejpozději do 11:00 hodin, v pátek nejpozději do 10:00 hodin. Výpravna v odůvodněných případech odešle zásilky v den předání, převzaté k vypravení i mimo uvedenou dobu. 6. Při doručení dokumentu vyvěšením na úřední desku zpracovatel připraví jeho vyvěšení prostřednictvím spisové evidence, kdy do záložky Vypravení zadá datum vyvěšení a počet dní, na který má být dokument vyvěšen, údaje o adresátu, připojí elektronický dokument (popř. označí v seznamu el. dokumentů), uzamkne ho, v profilu dokumentu zadá typ dokumentu sekci elektronické úřední desky a předá jej správci úřední desky k vyvěšení. Za správnost a úplnost zadání vyvěšení na úřední desku v e-spisu (datum vyvěšení, doba vyvěšení, připojení el. dokumentu, sekce typ dokumentu) a za uzamčení elektronického dokumentu odpovídá zpracovatel. Správce úřední desky přijímá dokument k vyvěšení na úřední desku nejpozději den před datem vyvěšení na úřední desku. 7. Dokument v podobě datové zprávy, který nepodléhá evidenci a nemusí být označen zaručenou elektronickou značkou nebo zaručeným elektronickým podpisem, doručuje zpracovatel adresátu prostřednictvím u (MS Outlook). 8. K dokumentu v podobě datové zprávy, který podléhá evidenci a má být opatřen nejen zaručenou elektronickou značkou úřadu, ale i zaručeným elektronickým podpisem, připojí zpracovatel svůj zaručený elektronický podpis v MS Word a nebo zajistí zaručený elektronický podpis zodpovědné osoby (vedoucího odboru atd.) a odesílá jej prostřednictvím e-spisu (elektronickou značku přiřadí e-spis automaticky). Dokument musí být ve spisové evidenci připojen jako elektronický dokument. 9.Osobní nebo kurýrní doručení adresátovi zpracovatel je povinen zaevidovat do spisové evidence. V případě potřeby zajistí potvrzení převzetí. 15

16 Článek 25 Vedení spisu 1. Zpracovatel vede v každé konkrétní věci soubor dokumentů - spis. Spis je veden v listinné a v elektronické podobě. Dokumenty v elektronické podobě jsou uloženy ve spisové evidenci (vyjma dokumentů daňového/poplatkového řízení); elektronické dokumenty, uložené na datových nosičích, jsou vloženy v této formě do fyzické podoby spisu. U dokumentů, které jsou pouze v listinné podobě, zajistí zpracovatel jejich skenování, je-li nutné pro řízení a pokud listinný dokument skenování umožňuje (velikost, rozsah do A4). Naskenovaný ekvivalent dokumentu zpracovatel uloží do spisové evidence. 2. Dokumenty obsažené ve spise jsou řazeny chronologicky, vzestupně dle data jednotlivých podání či provedených úkonů, (tj. od zahájení řízení, ústního jednání až po rozhodnutí ve věci), ukončeny sběrným archem spisu. Jednotlivé dokumenty jsou očíslovány. 3. Číslo jednací iniciačního dokumentu vztahujícího se k dané věci ve správním řízení, lomené pořadovým číslem dokumentu uloženého ve spisu, tvoří spolu s písmeny SZ spisovou značku spisu (SZ MC P /RRRR/0). Spisová značka je zaznamenána na spisové obálce a zůstává společná pro všechny dokumenty vložené do spisu. Dokumenty, které jsou součástí spisu, jsou však i nadále označeny původním číslem jednacím, pod nímž byly evidovány ve spisové evidenci. 4. Pokud jsou do spisu vloženy dokumenty s odlišnými skartačními znaky a lhůtami, spis přebírá skartační znak dokumentu s nejvyšším skartačním znakem a skartační lhůtu dokumentu s nejdelší skartační lhůtou. Článek 26 Uzavření spisu 1. Po vyřízení věci zpracovatel uspořádaný listinný spisový materiál ve fyzické podobě uloží do příruční registratury. Spis nebo dokument lze uzavřít pouze v případě předání do spisovny. 2. Uzavřený spis je oprávněn otevřít zpracovatel a vedoucí spisového uzlu. Článek 27 Opisy a výpisy Zpracovatel může z dokumentů tvořících obsah spisu vydávat stejnopisy, opisy nebo výpisy, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Článek 28 Spisová rozluka 1. Před ukončením činnosti spisového uzlu reprezentant spisového uzlu a) předá všechny uzavřené dokumenty do spisovny, b) zhotoví u neuzavřených dokumentů jejich soupis a připraví je k protokolárnímu předání přebírajícímu spisovému uzlu. Soupis je součástí předávacího protokolu a obsahuje označení předmětu dokumentů, jejich časový rozsah a množství. 2. Přebírající spisový uzel pečuje o převzaté dokumenty až do jejich uzavření a ukládá je do spisovny. 16

17 Článek 29 Příruční registratura Každý zpracovatel vede příruční registraturu obsahující všechny jím vyřizované dokumenty a spisy a jím vyřízené dokumenty a spisy, jež jsou zde uloženy po dobu jednoho roku. Výjimku mají dokumenty zpracované Odborem finančním, Oddělením personálním a mzdovým (Odbor kancelář tajemníka), které jsou uloženy v příruční registratuře do doby provedení kontroly orgány veřejné správy (zpravidla 3 roky, v případě dokumentů odboru finančního až 20 let) a odborem výstavby a územního rozvoje, kde jsou uloženy všechny neukončené akce. Výjimka platí i pro oddělenou evidenci dokumentů živnostenského odboru vedenou ve spisové službě Registru živnostenského podnikání. Vyřizované a vyřízené spisy ukládá zpracovatel v chronologickém pořadí a dle skupin Spisového a skartačního plánu do ukládacích jednotek (šanony, krabice, tuby, mapovnice apod.). Příruční registratura je prostorem sloužícím k úschově dokumentů a spisů (např. uzamykatelná skříň) a je součástí kanceláře zpracovatele nebo součástí jiné kanceláře téhož spisového uzlu k tomuto účelu určené. Článek 30 Zápůjčka spisu z příruční registratury 1. Spis lze zapůjčit pro potřeby jiného orgánu veřejné správy. O žádosti jiného orgánu veřejné správy rozhoduje vedoucí spisového uzlu. O zapůjčení uvede zpracovatel záznam ve spisové evidenci. Zpracovatel uloží žádost v příruční registratuře místo spisu. Článek 31 Spisovna 1. Spisovna slouží k uložení vyřízených a uzavřených spisů a jiných dokumentů po dobu trvání skartační lhůty, k jejich vyhledávání a předkládání pro potřebu úřadu jiných orgánů a k provádění skartačního řízení. 2. Do spisovny předá reprezentant spisového uzlu všechny již vyřízené a uzavřené spisy a dokumenty z příručních registratur (tuto skutečnost reprezentant spisového uzlu poznamená do spisové evidence). Je-li z důvodu naléhavé potřeby nutno ponechat některé dokumenty, které měly být předmětem předání do spisovny v příruční registratuře spisového uzlu, provede pracovník pověřený vyhotovením předávacího protokolu záznam o této skutečnosti do protokolu. Uvede důvod ponechání a termín, kdy budou dokumenty do spisovny předány s výjimkou utajovaných dokumentů (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů). 3. Reprezentant spisového uzlu je povinen před předáním do spisovny dokumenty vytřídit dle spisů, tj. dle věcného obsahu a Spisového a skartačního plánu, a dle data vyřízení. Dokumenty musí být zbaveny všech duplikátů a konceptů. Takto ošetřené dokumenty jsou uloženy do ukládacích jednotek. Reprezentant spisového uzlu pak ukládací jednotky (archivní krabice) označí štítkem dle přílohy č. 4 a vyplní předávací protokol příloha č. 5. ve dvojím vyhotovení (dle zákona o spisové službě). Protokol podepíše vedoucí spisového uzlu, příp. jím pověřený zástupce nebo reprezentant spisového uzlu nebo pracovník pověřený správou příruční registratury. Převzetí dokumentů potvrdí pracovník spisovny do předávacího protokolu. Jedno vyhotovení vrátí příslušnému spisovému uzlu a druhé založí jako základní evidenční pomůcku spisovny. Zaměstnanec spisovny prověří, zda ukládané dokumenty souhlasí s předávacím seznamem. O uložených dokumentech vede evidenci. Pokyny udělené pracovníkem spisovny vztahující se k uložení dokumentů jsou pro reprezentanta spisového uzlu závazné. O předání dokumentů do spisovny učiní reprezentant spisového uzlu záznam ve spisové evidenci. 4. Pro nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně platí obecná ustanovení o nahlížení do spisů v řízení před správním orgánem 4 ; to neplatí, jestliže dokumenty před uložením ve spisovně byly veřejně přístupné zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 17

18 5. O zapůjčených dokumentech vede spisovna zvláštní dokumentaci (zápůjční lístek), který pracovník spisovny vypisuje dvojmo. Originál zakládá do pořadače evidence zápůjček, kopie do svazku, z něhož byly písemnosti vyňaty. Spisy vyžádané ze spisovny je bezpodmínečně nutné uchovat v původních obalech a v tom pořádku, jak byly ze spisovny vydány. Po vrácení písemnosti pracovník spisovny kopii zápůjčního lístku skartuje. 6. Spisy vyžádané a určené k soudnímu a správnímu řízení se zásadně zapůjčují na útvar k vytvoření ověřené kopie. Originál dokumentace se vrací zpět na původní místo ve spisovně. Vrácená ověřená dokumentace se ukládá jako součást původního spisu. Udělení výjimky z těchto zásad je oprávněn udělit pouze tajemník Úřadu a to podpisem na oficiální žádosti. 7. Za přítomnosti pracovníka spisovny nebo jeho pověřeného zástupce mohou do spisovny vstupovat: a) zaměstnanci archivu, b) zaměstnanci Úřadu, kteří za účelem plnění pracovních povinností mohou nahlížet pouze do dokumentů svého spisového uzlu. Potřebuje-li zaměstnanec nahlédnout do dokumentů jiného spisového uzlu, je povinen prokázat se pracovníkovi spisovny písemným souhlasem vedoucího spisového uzlu, do jehož dokumentů bude nahlížet, c) osoby pověřené tajemníkem Úřadu MČ P7, které se prokáží jeho písemným souhlasem, d) pracovníci útvaru kontroly a interního auditu, kteří mají přístup bez omezení do všech uložených písemností. e) osoby a organizace, které prokáží odůvodněnost svého požadavku nahlížet do stavební dokumentace 8. Ve spisovně se dokumenty ukládají do doby uplynutí skartačních lhůt. Dokumenty s uplynulou skartační lhůtou se stávají předmětem skartačního řízení. Článek 32 Péče o spisy 1. Převzaté dokumenty jsou ve spisovně uloženy v archivních krabicích do regálů podle organizační struktury Úřadu a ukládacích znaků. 2. Spisovna chrání dokumenty proti zcizení, požáru a dalším negativním jevům pomocí řady technických a provozních opatření. Článek 33 Rekonstrukce spisu 1. Spisy a dokumenty, které byly zcela nebo zčásti zničeny nebo se ztratily, rekonstruuje ten, kdo si spis zapůjčil za využití pracovníka spisového uzlu, z jehož činnosti původní spisy a dokumenty vzešly, příp. pracovník, v jehož funkční nebo pracovní náplni tato činnost v době rekonstrukce je. O ztrátě nebo zničení musí být sepsán protokol o ztrátě nebo zničení s uvedením důvodu. Protokol s průvodním dopisem, podepsaným vedoucím odboru, kde ke ztrátě došlo se předá do archivu. 23 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 18

19 2. Při rekonstrukci spisů a dokumentů se vychází ze všech zachovaných a dostupných písemných materiálů, popř. z dokumentů jiných orgánů veřejné správy a organizací, které s rekonstruovanými spisy a dokumenty souvisí a z nichž lze obsah rekonstruovaných spisů a dokumentů spolehlivě odvodit. 3. Ten kdo rekonstruuje spis, pořídí ověřené opisy stejnopisů vyhotovení rozhodnutí, které má sám nebo které si vyžádá od jiného orgánu veřejné správy, příp. od účastníka řízení; na ověřených opisech stejnopisů připojí doložku, že opis nastupuje na místo zničené nebo ztracené listiny. Výjimečně lze rekonstruovat i na základě písemného sdělení osob, pokud nejsou pochybnosti o jejich nestrannosti. 4. Rekonstruovaný spis a dokument se v záhlaví výrazně označí slovem "Rekonstrukce" a současně se uvede, na základě jakých dokumentů, popř. sdělení k rekonstrukci došlo, kdo rekonstrukci provedl a kdy byla ukončena. O provedení rekonstrukce se provede záznam ve spisové evidenci. Článek 34 Ochrana osobních údajů Zpracovatel je oprávněn zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji uvedenými v dokumentech pouze v rozsahu jeho zákonného oprávnění 5. Článek 35 Ochrana utajovaných informací Zpracovatel je povinen při nakládání s dokumenty obsahujícími utajované informace postupovat podle zvláštních právních předpisů. 6 Článek 36 Ochrana zvláštních skutečností Zpracovatel je povinen při nakládání s dokumenty obsahujícími zvláštní skutečnosti postupovat podle zvláštních právních předpisů. 7 ČÁST DRUHÁ SKARTAČNÍ ŘÁD Článek 37 Vyřazování dokumentů a spisů 1. Vyřazování dokumentů se provádí skartačním řízením. Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty, kterým uplynula skartační lhůta, a razítka vyřazená z evidence z důvodu ztráty platnosti nebo opotřebení. 5 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 6 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška NBÚ č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 7 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 19

20 2. Při skartačním řízení se spisy, navržené k vyřazení, posoudí podle Spisového a skartačního plánu ÚMČ P7. Spisový a skartační řád stanoví: a. hlavní spisové ukládací znaky a podznaky, kterými jsou označeny jednotlivé druhy dokumentů a spisů ve věcném členění podle hesel jednotlivých agend b. skartační znaky a skartační lhůty 3. Skartační lhůtou se rozumí doba, po kterou spisy zůstávají pro úřední potřebu uloženy ve spisovně. Skartační lhůta počíná běžet dnem 1. ledna roku následujícího po uzavření spisu. 4. Skartační znak (A, S, V) vyjadřuje, jak má být po uplynutí skartačních lhůt se spisy naloženo. a) Znak "A" označuje spisy trvalé dokumentární, historické nebo kulturní hodnoty, které po uplynutí skartační lhůty převezme příslušný archiv. b) Znak "S" označuje spisy, které po uplynutí skartační lhůty mohou být skartovány, tj. zničeny, avšak teprve poté, co příslušný archiv vydá skartační povolení. c) Znak "V" označuje spisy, u nichž nelze v době vzniku určit, zda mají trvalou dokumentární hodnotu, a až po uplynutí skartační lhůty se ve skartačním řízení posoudí, zda je převezme do trvalé úschovy příslušný archiv, nebo zda budou po vydání skartačního povolení skartovány. 5. Za správnost a úplnost označení dokumentů skartačními znaky a lhůtami odpovídá zpracovatel, který dokument nebo spis vyřizuje. 6. Dokumenty, které jsou spisovým uzlům zasílány pouze na vědomí nebo se jedná o multiplicitní dokumenty lze vyřadit ihned, mimo skartační řízení. Článek 38 Skartační řízení 1. Skartační řízení se provádí v kalendářním roce následujícím po uplynutí skartační lhůty dokumentu, a to na základě skartačního návrhu.ve skartačním řízení se vyřazují spisy, které jsou nadále nepotřebné pro činnosti úřadu. Ve spisovnách je vyřazování spisů a písemností prováděno zpravidla jednorázově po schválení skartačních návrhů archivářem hlavního města Prahy, do jehož působnosti spisovna náleží. Seznam dokumentů ke skartačnímu řízení zašle pracovník spisovny spisovému uzlu, v němž byly dokumenty zpracovány spolu se žádostí o posouzení jejich potřebnosti. U znaku V vedoucí odboru rozhodne, zda bude dokument zařazen do skupiny A nebo S. 2. Skartační návrh, ve kterém jsou dokumenty uvedeny zvlášť za skupinu A a zvlášť za skupinu S připraví spisovna ve dvojím vyhotovení. Pracovník zodpovědný za skartační řízení přikládá k tomuto návrhu průvodní dopis, kterým odůvodňuje vyřazení dokumentů s odvoláním na příslušné předpisy. Skartační návrh společně s průvodním dopisem je zaslán archivu k posouzení. 3. Na žádost archivu připraví spisovna dokumenty vyřazené ve skartačním řízení k odborné archivní prohlídce. Příslušný archiv posoudí, zda dokumenty A odpovídají kriteriím stanoveným zákonem, zda dokumenty S nemají trvalou dokumentární hodnotu a zda dokumenty označené V byly správně zařazeny do skupiny A a S. Po písemném vyjádření archivu o výsledku prohlídky a jeho souhlasu k provedení skartace lze dokumenty označené S zničit a dokumenty označené A předat v předem stanoveném termínu archivu k trvalému uložení. 4. Skartační řízení v případě dokumentů evidovaných v automatizovaném systému SSL lze provádět pouze prostřednictvím programového modulu Spisovna. Dokumenty, které nejsou do modulu Spisovna převedeny, nelze do skartačního řízení zahrnout. 20

21 5. Evidenční pomůcky SSL v tiskových výstupech pro trvalé uložení (podací deník, přehled dokumentů a spisů odboru, doručovací knihy, soupis uložených spisů atd.) se odevzdávají do příslušného archivu po uplynutí uschovacích lhůt stanovených Spisovým a skartačním plánem Úřadu MČP7. 6. Skartační návrh, protokol o skartačním řízení, protokol o předání archiválií a potvrzení archivu o jejich převzetí se ukládají u určeného původce a v archivu, ve kterém jsou archiválie uloženy. Ve spisové evidenci u předaných dokumentů, spisovna uvede poznámku archiv s uvedením data předání a nebo skart s datem zničení. Článek 39 Skartace Listinné dokumenty, dokumenty uložené na datových nosičích a vyřazená razítka, určené ke skartaci, jsou znehodnoceny způsobem znemožňujícím jejich rekonstrukci a identifikaci obsahu. Provedení skartace je spisovna povinna zajistit u subjektu se zabezpečenou ochranou proti zneužití dokumentů. Při skartování je preferována recyklace. Článek 40 Zvláštní způsob zacházení 1. Účetní a daňové doklady budou skartovány po uplynutí jejich skartačních lhůt podle zákona o účetnictví (z. č. 563/1991 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, zákona o dani z přidané hodnoty (z. č. 235/2004 Sb.), ve znění pozdějších předpisů a zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (z. č. 499/2004 Sb.), ve znění pozdějších předpisů 2. Spisovna přebírá k uložení dokumenty ze zrušených nebo zaniklých organizací kraje, u nichž dosud neuplynula skartační lhůta. Článek 41 Dohled a kontrola na úseku spisové služby 1. Na výkon spisové služby v Úřadu dohlíží v rozsahu stanovením zákonem odbor Archiv hlavního města Prahy. 2. Státní kontrolu dodržování povinností na úseku spisové služby vykonává podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů) příslušný státní archiv, který je k provádění kontroly oprávněn zvláštním právním předpisem (zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,ve znění pozdějších předpisů, 71. státní kontrolou v oblasti spisové služby MHMP není pověřen Archiv hl. m. Prahy). ČÁST TŘETÍ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ Článek 42 Příručky 1. Součástí tohoto řádu je metodická příručka, která podrobně popisuje postup při oběhu dokumentů v programové aplikaci spisové služby e-spis. Příručka je uvedena v příloze č. 7. Článek 43 Určení kompetencí 1. Správu aplikace spisové služby e-spis zajišťuje oddělení informatiky Odboru kancelář tajemníka. 21

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ směrnice Evidenční číslo 3/INA-KrÚ Číslo vydání: 7 SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012 OBSAH: Směrnice

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1 Zpracovatel: Pracovní skupina Tajemníka MÚ Správce vnitřního předpisu: Oddělení vnitřní správy Platnost: 1.7.2010 Novelizace: Derogace: 2/2003 Rozdělovník: - Všem

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Změna: 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od 1. 1. 2015 Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Tel: +420 485 226 111 Fax: +420

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD Evidenční číslo vnitřního MVNM/18296/2013 předpisu: Městský úřad Veselí nad Moravou,

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 městského úřadu Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 EVIDENČNÍ Č ÍSLO PODLE KATALOGU ŘÍDÍC Í DOKUMENTACE SPISOVÝ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMYŠL, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ZMĚNA Návaznost na řídící dokumentaci

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2015 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen předpisu - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor správní náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Vážený pán M. J. Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují 10815/05.05.2016

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

Spisový a skartační řád CZVV

Spisový a skartační řád CZVV 1. Spisový a skartační řád (materiál pro jednání PVC) -------------------------------------------------------------------------------- Spisový a skartační řád CZVV Čl. 1 Úvodní ustanoven 1. Tento řád upravuje

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Žim Žim 28, 415 01 Teplice IČO: 00266663 tel.: +420 417 87 20 09, email: obeczim@volny.cz, www.zim.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 II. Právní normy a předpisy. 2 III. Všeobecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 5 Typový postup implementace střední obec s matrikou, stavebním úřadem nebo pověřeným obecním úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16.

Více

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Informace o doručené žádosti Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Předmět žádosti: Žadatel se na město obrátil se žádostí o následující informace: 1. V jakém formátu uchovává Váš

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 31. prosince 2007 Částka 298 OBSAH Část I 204. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 31. prosince 2007,

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 37974/2013 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pravidla pro přijímání a vyřizování

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento spisový a skartační řád stanovuje způsob

Více

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna:15. dubna 2005 K a n c e l á ř s k ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 258. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Více

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE Vedení účetnictví obce se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném

Více

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Archivační a skartační řád Místní akční skupiny Broumovsko + Spisový a skartační řád je souhrn pravidel pro vedení spisové služby, která musí : 1) být vedena jednotně, racionálně a přispívat k pružnějšímu

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

ÚČETNÍCTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice o účetnictví Obec: Rousměrov Adresa: Rousměrov 16,591 01 Žd ár nad Sázavou Směrnici zpracovala: Martina Smejkalová Projednáno a schváleno v ZO: 26.1.2009 Směrnice

Více

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice č. 6/2006 města Holešova, kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada města Holešova schválila dne 15. června 2006 podle ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Kancelář tajemníka Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č. j.: Vyřizuje: R. Šimůnek Tel.: +420 481 629 218 +420 721 346 114 Fax: +420 481 629 209 E mail: simunek@mu.

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 81

Více

S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov

S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov Domov Harmonie, centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov V souladu s 175

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 IČ: 259 098 Směrnice č. 29/2011 Rada obce Strašice vydává v souladu s ustanovením 102, odst.2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle 175

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01 Strana 1 / 9 VYŘIVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení za dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb.

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. MALÁ OBEC BEZ MATRIČNÍHO, STAVEBNÍHO NEBO POVĚŘENÉHO OBECNÍHO ÚŘADU verze 2.0 platná od 2. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám důkladně se připravit

Více

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012,

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012, 167/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

Směrnice č. 41 PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

Směrnice č. 41 PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Směrnice č. 41 PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Městského úřadu v Kravařích obce s rozšířenou působností V Kravařích dne: 20. 03. 2013 Zpracoval: Mgr. Marek Zinglar Kontroloval: Ing. Pavel Novotný,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, je třeba v rámci spisové služby

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. A. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední odborná škola technická

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XXVIII. zasedání dne 22.10.2009 rozhodlo usnesením č. 182/2009 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 4. Základní informace k životní situaci Vydání cestovního dokladu Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 VY HLÁŠ KA

Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 VY HLÁŠ KA Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 346 VY HLÁŠ KA ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L Příručka pro archivaci dokumentů Příručka pro archivaci dokumentů Příloha OM OP RLZ L Řízená Řízená kopie kopie elektronická 1.8.2008 2008 Číslo vydání: Číslo 1 vydání: 1 Číslo Číslo revize: revize: 1

Více

Důvěryhodně podle zákona prezentace. Ing. Oskar Macek ředitel projektu elektronické spisové služby Ministerstva vnitra ČR

Důvěryhodně podle zákona prezentace. Ing. Oskar Macek ředitel projektu elektronické spisové služby Ministerstva vnitra ČR Důvěryhodně podle zákona prezentace Ing. Oskar Macek ředitel projektu elektronické spisové služby Ministerstva vnitra ČR 1 Role úložišť v jednotlivých fázích životního cyklu dokumentů 1.1 Tři základní

Více

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky.

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky. Czech POINT Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT v prostředí CMS, stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na přenosu dat a základní bezpečnostní

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada obce Rybí se dne 27. 2. 2006 usnesla podle 102 odst. 2 pís. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění vydat tato pravidla,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

SMĚRNICE ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ

SMĚRNICE ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-04 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 3.1 24 1 SMĚRNICE ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Obchodní podmínky Obsah

Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky... 1 I. Základní podmínky... 2 II. Kupní cena... 2 III. Práva a povinnosti stran... 2 Odběratel se zavazuje... 2 Dodavatel se zavazuje... 2 Odběratel

Více

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 O B S A H: 309. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá

Více

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ SMĚRNICE č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí Jan Herzog, starosta Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O SMLOUVÁCH Garant: Rozsah působnosti: Mgr. Tomáš Tesarčík, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva MČ Zaměstnanci

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Čl. I Předmět směrnice

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Čl. I Předmět směrnice VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Rada Města Klecany schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností 1. Stížnost, podnět, připomínka Stížností se rozumí takové podání na orgán sociálně-právní ochrany, které přináší kritiku a očekávání nápravy či opatření.

Více

OBCE LOĚNICE. ROZDĚLOVNÍK: seznámen s výše uvedenou směrnicí 24.08.2011 DRUH NORMY EVIDENČNÍ ČÍSLO 2/2011 PLATNOST ÚČINNOST AUTOR SMĚRNICE

OBCE LOĚNICE. ROZDĚLOVNÍK: seznámen s výše uvedenou směrnicí 24.08.2011 DRUH NORMY EVIDENČNÍ ČÍSLO 2/2011 PLATNOST ÚČINNOST AUTOR SMĚRNICE OBEC LODĚNICE SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ FINANČNÍ MAJETEK, VEDENÍ POKLADNY, BANKOVNÍ ÚČTY, CENINY, CENNÉ PAPÍRY, PŘÍSNĚ ZÚČTOVATELNÉ TISKOPISY OBCE LOĚNICE DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ ČÍSLO 2/2011 PLATNOST

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Zásady pro poskytování dotací Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Dotace podle těchto zásad se poskytuje v souladu s ustanovením 36 odst. 1 písm. c) nebo 59 odst. 2 písm.

Více

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro projekt REGIONÁLNÍ CENTRUM VÝZKUMU A VZDĚLÁVÁNÍ V MOLEKULÁRNÍ EKOLOGII ŽIVOČICHŮ

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro projekt REGIONÁLNÍ CENTRUM VÝZKUMU A VZDĚLÁVÁNÍ V MOLEKULÁRNÍ EKOLOGII ŽIVOČICHŮ Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR v. v. i Oddělení populační biologie Studenec V Brně dne 25. dubna 2008 Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro projekt REGIONÁLNÍ CENTRUM VÝZKUMU

Více

Ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.) ve znění zákona č. 472/2011

Ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.) ve znění zákona č. 472/2011 Ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.) ve znění zákona č. 472/2011 60 Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole (1) Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy způsobem stanoveným

Více

Město MILOVICE. Směrnice č. 6/2011. O oběhu účetních dokladů

Město MILOVICE. Směrnice č. 6/2011. O oběhu účetních dokladů Město MILOVICE Směrnice č. 6/2011 O oběhu účetních dokladů K zajištění řádného chodu a evidence činnosti města Milovice se vydává následující vnitřní předpis pro oběh účetních dokladů, vycházejících ze

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí.

Výzva k podání nabídky. Meziříčí. Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ZADAVATEL: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky,, Strana 1 z 13 Obsah PREAMBULE... 3 1. Identifikační údaje zadavatele...

Více

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 412/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných informací a

Více