1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW"

Transkript

1 Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž jen Správa a provozní podpora APV ROS ), rozvoj programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž jen Rozvoj APV ROS ) a správa a servis technického vybavení pro informační systém Základní Registr Osob (dále rovněž jen Správa a provozní podpora HW ROS a základního SW ). Předmětem zakázky není nákup maintenance výrobce HW ani SW, toto má zadavatel zajištěno do smlouvou s jiným dodavatelem. Informačním systémem Základního Registru osob ROS nebo jeho část je myšlena jak část IS ROS, tak i agendový systém IAIS ROS. Předmět veřejné zakázky musí vycházet ze zadání a technických specifikací Globální architektury systému základních registrů (viz příloha č.8 a č.9 Doplněk k zadávací dokumentaci), Globální architektury Registru osob (viz příloha č. 10 zadávací dokumentace) a Požadovaných technických parametrů základních registrů (viz příloha č. 11 zadávací dokumentace), které definují požadavky na základní registr osob a jeho součinnost s ostatními základními registry. Dále musí vítězný uchazeč při plnění předmětu této veřejné zakázky respektovat dokument Rámcové bezpečnostní politiky ZR, která vymezuje práva a povinnosti všech subjektů využívajících služby ZR a Systémové bezpečnostní politiky ROS - IAIS ( 205 Základní Registr osob ROS Implementace informačního systému). Tyto výchozí dokumenty definující bezpečnost IS ROS budou předány na CD pouze vítěznému uchazeči, a to při prvním jednání po uzavření smlouvy. Předmět veřejné zakázky se skládá z částí Správa a provozní podpora a Rozvoj Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Předmět plnění veřejné zakázky v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS (ROS, IAIS ROS), čímž se rozumí systémové řešení a odstraňování provozních problémů/havárií tak, aby nebyl v žádném okamžiku ohrožen řádný výkon a data IS ROS, tj. splnění Požadovaných technických parametrů základních registrů (viz příloha č. 11 zadávací dokumentace). B) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu HW ROS a základního SW dodaného na základě smlouvy č. 105/2010 ze dne uzavřené s firmou ADASTRA s.r.o. včetně jednotlivých dodatků tak, aby byly splněny Požadované technické parametry základních registrů (viz příloha č. 11 zadávací dokumentace). Popis jednotlivých částí HW a základního SW je popsán v příloze č. 6 zadávací dokumentace. Jde o zajištění správy HW, základního SW a komunikací po dobu provozu nad rámec služeb datových center ZR, kde jsou zajištěny vybrané služby poskytované na úrovni komerčního vysoce dostupného datového centra. ZR ROS je komplexní systém sestávající z jednotlivých nezávislých komponent. Služby ZR ROS registrů jsou poskytovány na vnějším referenčním rozhraní ISZR ve formě služeb. Pro každou jednotlivou službu je definována úroveň poskytování této služby viz Příloha č.11 zadávací dokumentace (Požadované technické parametry), kde je definováno minimálně: Dostupnost služby- ve formě procentuální dostupnosti služby mimo plánované odstávky služby. Zaručená doba obnovení služby čas, za který je zaručeno obnovení dodávky služby v případě neplánovaného výpadku. Odezva čas, za který je předán výsledek volání služby Průchodnost jaký je maximální počet volání služby za sekundu, který neovlivní výše uvedené parametry atd. 1

2 Parametry uvedené v příloze č.11 zadávací dokumentace definující kvalitu provozování musí být dodavatelem sledovány, vyhodnocovány, zabezpečeny a garantovány. Technologická infrastruktura ZR ROS se nachází v datových centrech: DC Malešice - Datové centrum Česká Pošta, Sazečská 7, Praha 10 DC SP - Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. Na Vápence 14, čp. 915, Praha 3 Součástí správy a provozní podpory je i zajištění podpory veškerého SW, kromě maintenance od výrobců (nárok na aktualizace), který zajišťuje ČSÚ na základě samostatné smlouvy, mimo rámec této smlouvy. Správa a provozní podpora se sestává zejména ze služeb uvedených v následující tabulce. Reaktivní podpora Identifikace a kategorizace požadavků Identifikace a kategorizace hlášených chyb Identifikace a kategorizace hlášených chyb APV Standardní provozní změnové požadavky - change management Servisní požadavky (Service management) Technická provozní a datová podpora Aplikační provozní podpora - incident management Expertní podpora Zahrnuje služby součinnosti a spolupráce v rámci řešení krizových stavů (vzniklých incidentů / problémů) technické infrastruktury (HW) a aplikačního SW, které mají vliv na provoz a funkcionalitu ZR. Zápis analýzy příčin problému, který byl nahlášen do HelpDesku. Kategorizace: chyba APV/drobná změna APV/změna APV/chyby HW/chyba SW Zápis analýzy příčin problému, který byl nahlášen do HelpDesku. Kategorizace: chyba APV/chyby HW/chyba SW Zápis analýzy příčin problému, který byl nahlášen do HelpDesku. Kategorizace: chyba APV Předmětem řešení změnových a rozvojových požadavků jsou typicky např.: konfigurace technické infrastruktury související s použitím nových verzí nebo funkcionality HW a základního SW poskytování metodických, aplikačních a technických informací k vydaným i připravovaným verzím SW či HW podpora při instalaci vyšších verzí SW úpravy a rozvoj vyvinutého aplikačního SW na základě požadavků zákazníka a legislativních změn v ČR a EU Jde o službu řešení krizových stavů a obnovy funkcionality technické infrastruktury a základního SW. Incidentem se rozumí jakákoliv krizová událost, která způsobí, nebo může způsobit přerušení poskytování služeb, nebo snížit jejich kvalitu. Řešení provozních požadavků na technologickou infrastrukturu a datový fond (zejména správa HW a SW, správa účtů, nastavení rolí, optimalizace a přizpůsobování konfigurace systému, aktualizace systému, migrace dat). Poskytnutí služeb zajišťující co nejrychlejší obnovení chodu ZR v požadované kvalitě a minimalizaci důsledků výpadků služeb na fungování ZR dle SLA uvedených v příloze č.11 zadávací dokumentace. Incidentem se rozumí jakákoliv krizová událost, která způsobí, nebo může způsobit přerušení poskytování služeb nebo snížit jejich kvalitu. Expertní a systémová činnost k správě, provozu a funkcionalitě, koordinaci, komunikačnímu rozhraní, úpravám a rozvoji systému ZR. Výsledkem konzultace může být založení změnového nebo rozvojového požadavku. 2

3 Proaktivní podpora Monitoring provozní Monitoring pro identifikaci zjištěných závad Profylaxe Synchronizace, zálohování a obnova dat Konfigurační management monitoring a vyhodnocování provozního stavu infrastruktury (HW, SW a bezpečnosti) monitoring a vyhodnocování provozních charakteristik infrastruktury (HW, SW a bezpečnosti) pro identifikaci zjištěných závad: monitoring a vyhodnocování stavu infrastruktury (HW, SW a bezpečnosti) monitoring a vyhodnocování charakteristik infrastruktury (HW, SW a bezpečnosti) Preventivní a profylaktické činnosti, směřující k udržení provozní spolehlivosti, výkonnosti a funkcionality systému ZR. Zahrnuje také realizaci opravných opatření v rámci existující technické infrastruktury, které směřují k udržení bezporuchového stavu a předcházejí tak vzniku incidentů. pravidelné kontroly technologické infrastruktury pravidelné kontroly a testování provozní bezpečnosti aktualizace provozní a bezpečnostní dokumentace systému aplikace service packů, hotfixů kontroly logů (systémy, databáze) pravidelné testování havarijních plánů pravidelné testování DRP scénářů a scénářů obnovy capacity management - vyhodnocování výkonostních charakteristik systému, plánování kapacit, návrh na změny a další rozvoj Synchronizace dat mezi lokalitami datových center, zálohování dat, kontrola zálohování. Disaster recovery. Údržba konfigurační databáze. ServiceDesk / HelpDesk ServiceDesk / HelpDesk provozní ServiceDesk / HelpDesk hlášení a identifikace zjištěných závad Jednotné kontaktní místo pro příjem a administraci požadavků. příjem a řízení životního cyklu všech požadavků prvotní analýza požadavků, přidělování požadavků k řešení řešení vybraných typů požadavků monitoring a reportování stavů požadavků a plnění parametrů SLA koordinace provozu ZR s provozem ostaních základních registrů eskalace na výrobce HW a SW dokumentace problémů, příčin vzniku a jejich řešení kontrola a řízení následných protiopatření v souladu se standardy ZR Jednotné kontaktní místo pro příjem a administraci zjištěných závad. příjem a řízení životního cyklu hlášených závad prvotní analýza závad, přidělování k řešení eskalace na výrobce HW a SW dokumentace problémů, příčin vzniku a jejich řešení 3

4 Školení Drobné úpravy Řízení projektu a poradenství Realizace školení připravených podle potřeb zákazníka, realizace workshopů na stanovené téma. Potřebný rozsah činností uchazeče na zajištění služeb souvisejících se školením a workshopy bude definován prováděcími smlouvami Realizace drobných úprav aplikací a požadavků na datové exporty apod. v rozsahu maximálně 36 člověkodnů za kalendářní rok dle katalogových listů uvedených v příloze ke smlouvě řízení projektu, vedení projektové dokumentace, administrace projektu, koordinace jednání zejména: účast na projektových schůzkách, řízení projektu účast na koordinačních poradách základních registrů (s řešiteli ZR, se SZR apod. v rozsahu alespoň 2x měsíčně) stanovení dopadu navrhovaných změn na prostředí ZR oponentura předložených dokumentů k technologii ZR metodického, procesního a bezpečnostního poradenství hodnocení kvality dat editorů, návrhy na opravu dat Primárním požadavkem na správu, provoz a servis IS ROS je zajištění odezvy informačního systému základních registrů pro čtení referenčních údajů, které musí vyhovovat požadavkům na SLA dle přílohy č. 11 zadávací dokumentace. Správa a servis musí vytvářet předpoklady pro bezpečný a vysoce dostupný informační systém základního registru. Pod správou systému IS ROS rozumíme administrativní činnosti, které nemění datový obsah systému, ale mají vliv na jeho budoucí chování a provozování. Organizace činnosti Dodavatele bude ve všech vrstvách správy a provozu dodávaného APV, HW i licencovaného základního SW řízena ve shodě s principy ITIL (IT Infrastructure Library knihovna infrastruktury IT), které budou použity jako rámec pro správu dodávaných služeb. Životní cyklus poskytovaných služeb se skládá z těchto základních částí: Strategie služeb (Service Strategy), Návrh služeb (Service Design), Přechod služeb (Service Transition), Provoz služeb (Service Operation), Kontinuální zlepšování služeb (Continual Service Improvement). Pro zabezpečení servisu poskytne Dodavatel službu Service Desk, která bude využita pro následující činnosti: a dále pak pro: podporu reklamačních procesů souvisejících se servisem, podporu správy Registru osob v období provozu, podporu souvisejících orgánů veřejné moci editorů Registru osob, zajištění správy HW, SW a komunikací po dobu provozu nad rámec služeb poskytovaných datovými centry základních registrů. Proto, aby mohl Dodavatel splnit poskytované záruky, bude v rámci servisu: monitorovat chod, parametry provozu a zjišťovat případné závady, službou Service Desk přijímat hlášení o závadách, 4

5 zajišťovat opravy vad, řádné a včasně předávat Zadavateli potřebné nebo vyžádané dokumenty, předpisy, informace, rozhodnutí, specifikace a dalších podklady souvisejících se správou IS, poskytovat konzultace za účelem analýz současného stavu správy, upřesňování požadavků IS ZR, splnění Požadovaných technických parametrů základních registrů (viz příloha č. 11zadávací dokumentace). Základní parametry poskytované služby Dohledového centra a Service Desk jsou: pracovní režim dle splnění Požadovaných technických parametrů základních registrů (viz příloha č. 11 zadávací dokumentace), nahlašování prostřednictvím webového rozhraní, telefonu a mailu, podpora v českém jazyce, řízení požadavků dle ITIL Incident, Problem, Change a Service level management, logování přístupů a veškerých provedených změn, automatické notifikace v případě důležitých změn stavu požadavků, měření a vyhodnocování SLA a KPI, napojení na dohledové systémy proaktivní monitoring, řešení s vysokou dostupností. Dohledové centrum Dohledové centrum musí být funkční v režimu SLA dle plnění Požadovaných technických parametrů základních registrů (viz příloha č. 11 zadávací dokumentace). Dohledové centrum musí být schopno sledovat zvolené parametry významné pro chod systému v požadovaném režimu. Součástí dohledového centra musí být: monitoring dostupnosti služeb, monitoring stavu zařízení v racku (teplota, napájení), výstupy z monitoringu, služba elektronické komunikace prostřednictvím SMS a u, napojení na Service Desk, který zajistí předání informace o odchylce a tím i její řešení. Service Desk Dodavatel bude v rámci servisu přijímat hlášení o poruchách od okolí spravované infrastruktury Základního registru osob - ROS, tedy od provozovatele IS registru osob, od provozovatelů návazných systémů základních registrů a od provozovatelů a uživatelů agendových informačních systémů veřejné správy. Způsob nahlášení závady závisí od uživatelem zvoleného kanálu. Službou Service Desk se rozumí zajištění příjmu požadavků, jejich evidence a přiřazení odpovědného řešitele. Hlášení požadavků probíhá prostřednictvím systému Service Desk. Prostřednictvím této internetové aplikace lze i přímo sledovat řešení požadavků on-line. Službu Service Desk mohou vyžádat pouze oprávnění pracovníci, které definuje objednatel. 5

6 Service Desk zajišťuje následující požadavky: příjem a evidence chybových hlášení a požadavků, potvrzení přijetí hlášení, analýza požadavků, předání požadavků řešitelům, sledování stavu řešení požadavků, sledování a eskalační mechanizmy pro zajištění plnění termínů, vytváření přehledů a statistik o řešených problémech. Doba dostupnosti Service Desku pro hlášení závad a požadavků je 7x24x365, tj. 24 hodin 7 dní v týdnu každý den v roce. Servisní zásah Dodavatel v rámci správy infrastruktury IS ROS provede servisní zásah na odstranění vady. Základní parametry poskytované podpory jsou: režim hlášení závad a režim Hotline dle plnění Požadovaných technických parametrů základních registrů podpora v českém jazyce Spravované komponenty HW a SW jsou včetně potřebné servisní a provozní podpory. Řízení a údržba bezpečnosti při provozu systému ISZR Zadavatel v rámci správy požaduje po dodavateli zabezpečit udržení bezpečnostního rámce ZR ROS, který v rámci životní cyklu zahrnuje zejména následující cíle: udržení souladu stavu bezpečnost s bezpečnostními požadavky prostředí, udržení souladu stavu bezpečnost s bezpečnostními potřebami systému Základních registrů v souvislosti s jeho změnami v rámci jeho provozu a užívání. Udržení souladu s plněním povinností vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti pro IS ROS (bude zařazen mezi kritické IS). Proto zadavatel požaduje provádění kontinuálního monitoringu technologie IS ROS z hledisek: Provozního zda všechny komponenty jsou dostupné. Musí být sbírána data pro stanovení metrik a stanovení úrovně dodávaných služeb. Bezpečnostního monitoring oprávněnosti komunikace. Detekce pokusů o obejití či narušení bezpečnostních pravidel. Dle zákona se požaduje provádění dohledu a správy IS ROS. Pro tyto účely slouží servisní rozhraní, které pro jednotlivé komponenty musí poskytovat: Události (events) údaje o provozním stavu jednotlivých komponent IS ROS a změnách těchto stavů. Metriky údaje o provozních údajích IS ROS a číselné vyjádření jednotlivých provozních parametrů. Varování (warnings) údaje o kritických stavech jednotlivých komponent, které mohou mít vliv na úroveň dodávaných služeb. 6

7 Logy záznamy o transakcích prováděných v rámci IS ROS. Publikace aplikací aplikace pro správu IS ROS, pokud budou poskytovány. Řízení přístupu Univerzální správa identit v rámci IS ROS. Tato správa identit bude cílově navázána na informace o osobách v registru ROB. Autentizační mechanismus bude poskytován jak pro přístup k IS ROS, tak pro autentizační mechanismy v AIS jednotlivých agend. Nedílnou součástí správy je zabezpečení provozní bezpečnostní dokumentace. V rámci provozování zadavatel požaduje udržování v aktuálním stavu provozní následující bezpečnostní dokumentace: Systémová bezpečnostní politika Bezpečnostní směrnice pro činnosti administrátorů/správců Havarijní plán systému IS ROS Globální architektura Základních registrů Zadavatel požaduje v rámci správy provádění pravidelných auditních záznamů s tímto obsahem: identifikátory uživatelů (uživatelská ID), datum, čas a podrobnosti klíčových událostí, např. přihlášení a odhlášení, identifikátor terminálu nebo místa, pokud je to možné, záznam o úspěšných a odmítnutých pokusech o přístup k systému, záznam o úspěšných a odmítnutých pokusech o přístup k datům a jiným zdrojům, změny konfigurace systému, použití oprávnění, použití systémových nástrojů a aplikací, soubory, ke kterým bylo přistupováno, a typ přístupu, sítě, ke kterým bylo přistupováno, a použité protokoly, alarmy vyvolané systémy pro kontrolu přístupu, Dodavatel bude provádět čtvrtletní kontrolu plnění SLA na základě aplikací sloužících k monitoringu a vyhodnocování metrik a předloží Zadavateli zprávu k ověření plnění SLA Rozvoj APV ROS Rozvojem IS ROS se rozumí modifikace částí existujícího systému, spočívající zejména v promítání potřebných změn vyplývajících z vývoje legislativy, přizpůsobování obecnému vývoji v oblasti informačních systémů veřejné správy (dále jen ISVS ) a realizaci Smart Administration a egovernment a rozvoje v oblasti základních registrů veřejné správy s cílem jeho dalšího rozšiřování o nové funkcionality a zkvalitňování za účelem poskytování lepších služeb pro uživatele, a to jak formou zdokonalování aplikačního, tak i systémového programového vybavení. Rozvojem IS ROS se rovněž rozumí modifikace databází a aplikačního programového vybavení vyplývající z přechodu na jiný nebo vyšší operační systém nebo na vyšší verze databázového SW, případně z přechodu na jinou platformu HW. Zadavatel hodlá uzavřít s Dodavatelem rámcovou smlouvu na služby, kterými bude zajištěn rozvoj APV IS ROS v letech (dále též Rámcová smlouva ) tak, aby jej mohl Zadavatel bezproblémově a v souladu s vývojem legislativy a dalších předpisů využívat pro podporu výkonu státní správy registru osob a návazně integrovaného agendového informačního systému IAIS ROS. Institut rámcové smlouvy je volen proto, že je nezbytné zajistit soulad IS ROS s definováním nároků na doplnění funkcionalit, které budou vznikat v průběhu využívání IS ROS všemi orgány veřejné moci, a s vývojem legislativy, který nelze z objektivních důvodů na delší časové období předvídat, avšak vzhledem k rozsahu a komplexnosti IS ROS není účelné a hospodárné vybírat dodavatele rozvoje a údržby IS ROS na kratší časové období. 7

8 Předmět plnění veřejné zakázky v části Rozvoj zahrnuje: A) Rozvoj APV ROS zahrnuje všechny časové a věcné etapy změnových požadavků IS ROS (ROS, IAIS ROS), to je zejména jeho analýzu, návrh, vývoj, testování, implementaci a instalaci veškerého aplikačního programového vybavení, integraci jednotlivých komponent tvorbu dokumentace, školení v potřebném rozsahu a koordinaci výše uvedených činností. B) Rozvoj HW a SW ROS zahrnuje analýzu, návrh, instalaci, zprovoznění, testování, integraci jednotlivých komponent infrastruktury, včetně návazností na APV ROS. Popis jednotlivých částí HW a základního SW je popsán v příloze č. 6 zadávací dokumentace. Služby spadající do Rozvoje mohou být provedeny pouze na základě objednávky Zadavatele a budou fakturovány na základě výkazů práce, odsouhlasených a potvrzených Zadavatelem. Požaduje se, aby uchazeč v nabídkové ceně uvedl ohodnocení služby na objednávku v rozsahu 1 člověkoden (8 h). Rozvoj se sestává ze služeb uvedených v následující tabulce. Změnové a rozvojové požadavky Legislativní změny Změny Rozvojové požadavky - change management Poradenství Poradenství Změnová řízení vyvolaná změnou legislativy Požadavky na úpravy APV Předmětem řešení změnových a rozvojových požadavků jsou typicky např.: konfigurace technické infrastruktury související s použitím nových verzí nebo funkcionality APV ROS poskytování metodických, aplikačních a technických informací k rozvojovým verzím SW či HW pro APV ROS úpravy a rozvoj vyvinutého aplikačního SW na základě požadavků zákazníka a legislativních změn v ČR a EU řešení technických a aplikačních rozvojových požadavků na připojení AIS a dalších informačních systémů služby spojené se změnou, rozšiřováním a stěhováním technické infrastruktury Služby poradenství umožňují vyžádat si na konkrétní činnost konzultanty, kteří poskytují odborné konzultace formou: účasti na projektech třetích stran konzultací k dalšímu rozvoji systému ZR ServiceDesk / HelpDesk Školení Řízení rozvojového projektu Pro příjem požadavků na Rozvoj bude využit ServiceDesk z části Provozní podpora Realizace školení připravených podle potřeb zákazníka, realizace workshopů na stanovené téma a činnosti uchazeče na zajištění služeb souvisejících se školením a workshopy dle prováděcí smlouvy. řízení rozvojového projektu, vedení dodatků projektové dokumentace, administrace změnových požadavků 8

9 Základní parametry poskytované služby projektového řízení Dodavatel i Zadavatel vyvinou úsilí k tomu, aby: bez zbytečného prodlení po podpisu Smlouvy byl definován a přijat plán projektu odpovídající použité metodice projektového řízení, který bude definovat jednotlivé projektové orgány a jejich konkrétní členy, dále bude upravovat zejména způsob a formu komunikace smluvních stran, akceptační proces, pravidla změnového řízení a pravidla eskalace. K termínu zahájení projektu (podle platné Smlouvy na dodávku Díla) proběhlo jmenování odpovědné osoby (osob) Zadavatele do orgánů projektu na potřebných úrovních a jejich vybavení pravomocemi nezbytnými pro výkon příslušných funkcí včetně zajištění jejich řádného fungování v rolích, do kterých byli delegováni. Byla zajištěna koordinace prací v rámci projektu, především ve vztahu k projektům ostatních částí systému ZR a dalších souvisejících projektů. 9

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu...3 2

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 3. října 2014 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK ředitel Správy základních registrů 130 00 Praha 3 Strana

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 41 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 41 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 2. prosince 2015 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 41 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK vedoucí služebního úřadu ředitel Správy základních

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 25 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 25 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 6. srpna 2014 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 25 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK ředitel Správy základních registrů 130 00 Praha 3 Strana

Více

Stavíme informační systém

Stavíme informační systém Stavíme informační systém Best practices postupů při pořizování informačních systémů vytvořený pracovní skupinou ICT Unie a RV KIS Aktuální stav IT projekty nejsou v čase a rozpočtu Poskytují jiný rozsah

Více

Jan Slezák, Zdeněk Dutý 9.11.2011 Oracle Day. Využití SW a HW technologií Oracle v projektu ISZR a potenciál pro egoverment

Jan Slezák, Zdeněk Dutý 9.11.2011 Oracle Day. Využití SW a HW technologií Oracle v projektu ISZR a potenciál pro egoverment Jan Slezák, Zdeněk Dutý 9.11.2011 Oracle Day Využití SW a HW technologií Oracle v projektu ISZR a potenciál pro egoverment Informační systém základních registrů Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891

Více

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost Příloha č. 6 -Požadavky na součinnost V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na součinnost Zadavatele, jejichž splnění je nutným předpokladem pro řádné plnění předmětu této veřejné zakázky. ID 1

Více

1. Příloha č.1. Specifikace požadovaných služeb Obecný popis

1. Příloha č.1. Specifikace požadovaných služeb Obecný popis 1. Příloha č.1 Specifikace požadovaných služeb 1.1. Obecný popis Zadavatel požaduje, aby dodavatel prováděl služby v oblasti správy stávajícího zařízení v součinnosti se zadavatelem a dalšími subjekty,

Více

Upravená Příloha č. 4. Rozpis nabídkové ceny

Upravená Příloha č. 4. Rozpis nabídkové ceny Upravená Příloha č. 4 Rozpis nabídkové ceny 1. Povinný obsah nabídky Vzhledem k jednotnému způsobu porovnání nabízeného cenového návrhu vyplní každý uchazeč níže uvedené tabulky. Výpočty, popřípadě jiné

Více

*MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor

*MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor *MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 0000 7064, DIČ: CZ00007064 zastoupená Ing. Jiřím Krumpem ředitelem odboru rozvoje

Více

ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO-BAVORSKÉM REGIONU

ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO-BAVORSKÉM REGIONU ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO-BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-BAYERISCHEN

Více

Definice služby katalogový list (KL-1, KL-2, KL-3)

Definice služby katalogový list (KL-1, KL-2, KL-3) Příloha č. 2 Definice služby katalogový list (KL-1, KL-2, KL-3) OZNAČENÍ SLUŽBY Název služby KL01 - Záruční servis, pravidelné služby a SLA Záruční servis, pravidelné služby a SLA VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní: Zajištění správy a rozvoje informačního systému Základní Registr

Více

OSTRÝ PROVOZ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ZÁKON A KOMERČNÍ SFÉRA

OSTRÝ PROVOZ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ZÁKON A KOMERČNÍ SFÉRA OSTRÝ PROVOZ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ZÁKON A KOMERČNÍ SFÉRA SMART WORLD 2012 Mikulov 4.10. 2012. Ing. Michal PEŠEK Správa základních registrů 1. července jsme startovali registry a bagry.. Česká dálnice egov

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf ROČNÍK XXVI leden 2016 ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Provozní řád Integrovaného systému plnění ohlašovacích

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu a nutných úprav systému DMS spisové služby 2014 Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Česká republika

Více

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky.

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky. Czech POINT Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT v prostředí CMS, stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na přenosu dat a základní bezpečnostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Definice priority požadavku

Definice priority požadavku Příloha č. 8 ke smlouvě Katalogové listy Definice pojmů ID Služby Identifikátor služby, např. ROS01 ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Kdy je služba poskytována od-do, které dny v týdnu (např. 24x7, 8x5, 10x5).

Více

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Příručka pro obce Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 2. 4. 2013 Účel: Stručný návod

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č

DODATEČNÉ INFORMACE Č Na padesátém 81 100 82 Praha 10 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 9 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPRÁVY A ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ZÁKLADNÍ

Více

1. Aplikační architektura

1. Aplikační architektura 1. Aplikační architektura Kapitola popisuje s použitím typové architektury požadavky na architekturu aplikace. Cílem standardizace v této oblasti je optimalizace využití zdrojů, snížení nákladů na provoz

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Technická specifikace úrovně služeb a podmínky provádění technické podpory k programovému vybavení (dále také jen Dohoda, LA, Podmínky technické podpory nebo jen Podmínky) Příloha

Více

Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů

Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT) Článek II. Předmět spolupráce

Více

Návrh nového systému elektronických tržišť veřejné správy. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Lukáš Papula Odbor veřejného investování

Návrh nového systému elektronických tržišť veřejné správy. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Lukáš Papula Odbor veřejného investování Návrh nového systému elektronických tržišť veřejné správy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Lukáš Papula Odbor veřejného investování Implementační plán Etapa 1 povinnost bude uložena na základě usnesení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Portál podpory. Michal Vokáč Minerva Česká republika, a.s. Service Desk

Portál podpory. Michal Vokáč Minerva Česká republika, a.s. Service Desk Portál podpory Michal Vokáč Minerva Česká republika, a.s. Service Desk Helpdesk ve struktuře Minervy Představenstvo Výkonný ředitel Obchodní odd. Realizace Servis Finance & Administrativa Vývoj Helpdesk

Více

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading Technica Solutions Úvodní studie pro Q&X Trading Verze dokumentu Datum Autor Popis změn 0.8 24.11. Michal Kvasničák Doplnění harmonogramů 0.7 23.11. Tomáš Klinský Doplnění kapitoly Roadmapa 0.2 9.11. Petr

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.11.2006 2.1 12 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 22. 6. 2005 Daniel Smrtka správce sítě Datum:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s požadavky 156 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s požadavky 156 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zadavatel : Město Nové Město na Moravě Sídlo: Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 osoba oprávněná jednat za zadavatele: Michal Šmarda, starosta města Odůvodnění veřejné zakázky

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

SMLOUVA o poskytování služeb správy a rozvoje informačního systému Základní registr osob ROS

SMLOUVA o poskytování služeb správy a rozvoje informačního systému Základní registr osob ROS SMLOUVA o poskytování služeb správy a rozvoje informačního systému Základní registr osob ROS evid. č. ČSÚ: 064-2016-R Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona Identifikační údaje zadavatele: Úplný název: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana IČO:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Rozšíření kamerového systému Zadavatel: Město Kolín KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu podle odst. 3 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o.

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Úvodní slovo Verze: 3.1.0 Vážení zákazníci, partneři, dodavatelé a vy všichni ostatní, kteří rádi používáte, využíváte či prodáváte produkty a služby společnosti

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Smlouva o servisní a technické podpoře číslo DSj0024j2015jKT SMLOUVA

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Smlouva o servisní a technické podpoře číslo DSj0024j2015jKT SMLOUVA IIINTEGR.OV,ANÝ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí r: VESELí 1::1 NAD MORAVOU Smlouva o servisní a technické podpoře číslo DSj0024j2015jKT SMLOUVA o servisní a technické podpoře číslo DS/0024/2015/KT uzavřená

Více

VYHLÁŠKA o podrobnostech atesta ního

VYHLÁŠKA o podrobnostech atesta ního VYHLÁŠKA ze dne 9. června 2006 o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro

Více

Globální architektura ROS

Globální architektura ROS Verze: 1.1 Obsah: 1. Vymezení cílů dokumentu... 4 2. Pojmy a zkratky... 5 3. Procesní architektura...10 3.1. Upřesnění struktury dokumentu:...10 3.2. Postup tvorby a použité metodiky...10 3.3. Základní

Více

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015 Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě leden 2015 Agenda Koncept sdílených služeb Výhled využívání sdílených služeb ve veřejném sektoru Současná situace využívání sdílených služeb ve

Více

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague František Klíma, 2011 Finanční řízení informatiky, MI-FRI,

Více

Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha

Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha leden 2013 1 Pro připomenutí Aneb Co jsme si to postavili

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry

Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 3. série

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 3. série NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní odbor obchodní V Praze 10. července 2015 Č.j. 2015/076951/CNB/420 Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 3. série Zadavatel níže

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na dodávku systémové podpory stěžejních částí LAN (HW, SW) Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle Vnitřního předpisu města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstvo vnitra Roman Vrba ředitel Odbor egovernmentu Petr Kuchař ředitel Odbor hlavního

Více

Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053

Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053 V Praze dne. prosince 2009 Čj. 107/2009-INV-Z/2 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakáky malého rozsahu Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053 dokumentace

Více

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí Karta projektového okruhu 3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- Číslo a název projektového okruhu: právní ochrana dětí Garant karty projektového okruhu: Spolupracující

Více

Obnova základního registru osob ROS Český statistický úřad

Obnova základního registru osob ROS Český statistický úřad Obnova základního registru osob ROS Český statistický úřad Řešitelé: ADASTRA, ICZ, Asseco, Ness ISSS 1. 4. 2019 Roman Zemánek, Petr Hron Obnova základního registru osob ROS Základní Registry v roce 2019

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

Zajištění dostupnosti vybraných IT služeb

Zajištění dostupnosti vybraných IT služeb Zajištění dostupnosti vybraných IT služeb s využitím služeb MS Azure Pavel Vomáčka, Lubomír Bandžuch ISSS - Hradec Králové 4.4. 2016 Business Continuity proč neopomíjet DR/BC 01 povoďně povoďně DDoS útoky

Více

Komunikace se Základními registry v prostředí MČ Praha 7

Komunikace se Základními registry v prostředí MČ Praha 7 3.4.2013 Komunikace se Základními registry v prostředí MČ Praha 7 Komplexní řešení od firmy GORDIC Ing. Radomír Botek, MČ Praha 7 1. Pracovníci MČ Praha 7 pracující v IS GINIS : Pracují s daty ISZR pomocí

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Základní registry a eidas

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Základní registry a eidas ČESKÉ REPUBLIKY Základní registry a eidas Mikulov, 6. 9. 2016 Základní registry základ propojeného datového fondu Mikulov 4. září 2012 20 000 000 transakcí Celkem připojeno 1 159 AIS 15. Ledna 2013 100

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb Obsah Předmluva: Vítejte v ITIL! 13 Úvod 15 IT Infrastructure Library 15 Podpora podniku 15 Myšlenka ABC 15 O této knize 16 Členění knihy 16 Tým stojící za knihou 17 KAPITOLA 1 ITIL (IT Infrastructure

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Reg. č. projektu: CZ 1.04/ 4.1.00/A3.00004 Použití základních registrů Pracovní sešit Materiál vznikl v rámci řešení projektu Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších kmenových projektů egovernmentu,

Více

OTRS Free Open Source nástroj pro Service Management

OTRS Free Open Source nástroj pro Service Management OTRS Free Open Source nástroj pro Service Management www.scanservice.cz Aleš Stiburek Service Desk Manager 24. 5. 2016 scanservice a.s. Náchodská 2397/23 193 00 Praha 9 Česká republika E-mail: info@scanservice.cz

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

CESTA K REGISTRŮM. SZR MICHAL PEŠEK Jihlava 29. 2. 2012. neděle, 4. března 12

CESTA K REGISTRŮM. SZR MICHAL PEŠEK Jihlava 29. 2. 2012. neděle, 4. března 12 CESTA K REGISTRŮM SZR MICHAL PEŠEK Jihlava 29. 2. 2012 SZR PŘEDSTAVENÍ 2011 2012 MATICE ODPOVĚDNOSTÍ SZR NÁKUP MAINTENANCE PROVOZ SPRÁVA/ ROZVOJ L1 SUPPORT L2 SUPPORT L3 SUPPORT HOUSING SM SM HW X? X SM

Více

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT Mezinárodní regulace Národní legislativa Mezinárodní normy Národní normy Oborové standardy Best practices

Více

Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace

Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI STUDIE PROVEDITELNOSTI A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŢÁDOSTI DLE VÝZVY Č. 08 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NA "ROZVOJ SLUŢEB EGOVERNMENTU V KRAJÍCH EGOVERNMENT

Více

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Jiří Dohnal, ICZ a.s. ISSS 2012 1 ROB - EDITOŘI Primární: evidence obyvatel (IS EO), cizinecký informační systém (CIS) UFO v rámci CIS? Potřeba pro:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní na dodávky: Obnova síťových prvků zadávaná v otevřeném řízení

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 12. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

DODATEČNÉ INFORMACE č. 17 k zadávacím podmínkám

DODATEČNÉ INFORMACE č. 17 k zadávacím podmínkám MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor právní Oddělení veřejných zakázek DODATEČNÉ INFORMACE č. 17 k zadávacím podmínkám v zadávacím řízení č. VZN/15/004 vedeném v užším řízení k zadání nadlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Informace platné od 01.07.2012 Zpracovala: Mgr. Radomíra Křenová vedoucí kanceláře tajemníka Městský úřad Žamberk

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI Aktuální stav implementace ROS k 20. 3. 2012 Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR Co jsme postavili Co budeme stavět. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ČR

Sdílené služby ve veřejné správě ČR Co jsme postavili Co budeme stavět. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ČR Sdílené služby ve veřejné správě ČR Co jsme postavili Co budeme stavět Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ČR Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Odborná konference k ukončení realizace projektu

Odborná konference k ukončení realizace projektu Odborná konference k ukončení realizace projektu Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy Centrální

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Smlouva o dílo. č. smlouvy Objednatele: č. smlouvy Zhotovitele: OS 8003/2015

Smlouva o dílo. č. smlouvy Objednatele: č. smlouvy Zhotovitele: OS 8003/2015 Smlouva o dílo č. smlouvy Objednatele: č. smlouvy Zhotovitele: OS 8003/2015 uzavřená v souladu ustanoveními 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP

SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy poskytovatele: SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP kterou uzavřely podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Veřejné zakázky s.r.o., Praha 6, Bubeneč, Na Hutích 661/9, PSČ 160 00 Tel./fax: 224 318 907, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz

Veřejné zakázky s.r.o., Praha 6, Bubeneč, Na Hutích 661/9, PSČ 160 00 Tel./fax: 224 318 907, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz Veřejné zakázky s.r.o., Praha 6, Bubeneč, Na Hutích 661/9, PSČ 160 00 Tel./fax: 224 318 907, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz V Praze dne 9.4.2014 Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č.2

Více

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 20. prosince 2012 PID: MFCR2XLSWF Č. j.: MF-121562/2012/23-232

Více

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu Michal Drábik, Jiří Rogalewicz Atos IT Solutions and Services Obsah prezentace Představení společnosti Atos Elektronické dokumenty a co s nimi? Možnosti ukládání

Více

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ soutěžené po částech

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ soutěžené po částech ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ soutěžené po částech Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: IOP Integrovaný

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zakázky Na informační systém pro základní školu Část A Specifikace požadavků 1 Obsah Obsah Úvod...3 Identifikační údaje... 3 Požadavky na IS...4 Požadavky z hlediska funkčnosti...

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I.

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Barbora Staňková Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru

Více