Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 5.2.5 Meziharmonické usmìròovaèù odmínky nutné pro vznik meziharmonických jsou popsány v kapitole V pøípadì usmìròovaèù jsou podmínkou pro vznik meziharmonických nestacionární stavy v prùbìhu analýzy (mìøení). 16) Mezi nejèastìjší pøíèiny mùžeme øadit: l Zmìna fázového napìtí napájecí soustavy zmìna ve všech tøech fázích zmìna pouze v jedné fázi l Zmìna øídicích impulzù pro jednotlivé spínací prvky (tyristory) zmìna øídicího úhlu pro všechny spínací prvky zmìna øídicího úhlu pouze pro jednu skupinu (anodová, katodová) zmìna øídicího úhlu pouze pro jeden spínací prvek l Zmìna zátìže Na výsledek analýzy má pochopitelnì nejvìtší vliv dynamika zmìn, které meziharmonické zpùsobují. Zde budou ukázány takové vlivy, kde dynamika zmìn èiní 10 % pùvodní hodnoty za dobu sledování T w = 0,1 s. V reálných podmínkách se mohou projevovat všechny výše uvedené dynamické zmìny obvodových velièin souèasnì. Meziharmonické vzniklé zmìnou napìtí v napájecí soustavì. øi zmìnì hodnoty fázového napìtí ve všech tøech fázích napájecí soustavy dochází ke stejným prùbìhùm velièin v jednotlivých fázích. Tøífázová zmìna napìtí vede na vznik meziharmonických složek všech øádù (daných frekvenèním krokem f = 10 Hz). Jejich hodnoty s rostoucí zmìnou napìtí témìø lineárnì narùstají. S nárùstem hodnoty indukènosti ve stejnosmìrném obvodu usmìròovaèe amplitudy meziharmonických složek klesají. Obrázek 5.20 Frekvenèní spektrum fázového proudu pøi tøífázové zmìnì napìtí ( U = 10 %) 16) ro úèely analýzy s cílem získat informace o meziharmonických pøedpokládejme v souladu s ÈSN-EN interval T w o délce trvání 10násobku délky trvání základní harmonické. Analýza je tedy provádìna z doby T w = 0,1 sekundy. Vzdálenost jednotlivých frekvenèních èar je tedy 10 Hz, první meziharmonická má hodnotu 10 Hz, základní harmonická má hodnotu 50 Hz. A 101 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

3 øi jednofázové zmìnì napìtí dochází k rozdílným prùbìhùm velièin v jednotlivých fázích. Vlivem indukènosti zátìže L není tento rozdíl velký. Dochází sice k vìtšímu rozkmitu usmìrnìného napìtí u d, nicménì støední hodnota U d je vyšší. To vede k menšímu poklesu fázových proudù bìhem jednofázové zmìny napìtí a tím pádem k menším amplitudám meziharmonických proudù. Obrázek 5.21 Frekvenèní spektrum fázového proudu pøi jednofázové zmìnì napìtí ( U = 10 %) Meziharmonické vzniklé zmìnou øídících impulzù Na následujících obrázcích jsou znázornìny detaily meziharmonických pro rùzné možnosti zmìn úhlu øízení. Vždy se jedná o zmìnu úhlu o 10. rvní pøípad je pro stav, kdy dochází ke zmìnì u všech tyristorù. Hodnoty meziharmonických pøi této velikosti zmìny úhlu øízení nepøesahují 5 % 17). V druhém pøípadì uvažujme zmìnu pouze u jedné komutaèní skupiny, druhá èást mìnièe pracuje beze zmìny. Zvyšují se hodnoty necharakteristických harmonických, u meziharmonických se projevují zmìny nepatrnì. Nejvyšší zmìna nastává v tøetím pøípadì. Zde pøedpokládáme, že (napøíklad poruchou v øízení) došlo k posunutí úhlu øízení pouze u jednoho prvku. Dochází zejména ke vzniku necharakteristických harmonických. Hodnoty meziharmonických jsou v tomto pøípadì ale nejnižší. Závislost na zmìnì úhlu je u všech meziharmonických opìt lineární. Meziharmonické vzniklé zmìnou zatížení mìnièe Z hlediska praxe je tento zpùsob nejèastìjší. Základní otázkou je velikost zmìny zátìže bìhem doby, po kterou provádíme analýzu 18). Se zvyšováním zmìny zátìže dochází k nárùstu meziharmonických složek (dosahují témìø hodnoty 10 %). øi zmìnì zátìže by mìly prùbìhy obvodových velièin pro jednotlivé fáze vycházet stejnì a nemìlo by docházet k nesymetriím v obvodu. odobnì jako v pøípadì tøífázové zmìny napìtí nebo zmìny úhlu øízení dochází vlivem èasové konstanty 17) Jiný pøípad nastane, pokud bude docházet k dynamické zmìnì úhlu øízení bìhem analyzované doby. okud bychom vedli usmìròovaè až k øízení do nulových otáèek motoru, mùžeme detekovat meziharmonické až do hodnoty 60 %. 18) Jak již bylo døíve uvedeno, jsou pøípady, kdy dojde k velkým dynamickým zmìnám z hlediska analýzy meziharmonických, diskutabilní. ovažujme za mezní stav bìžných zmìn kolísání zátìže v rozsahu 25 % bìhem doby T w = 0,1 sekundy, tj. 10násobek trvání pùlperiody základní harmonické. 102 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

4 obvodu k setrvaènosti zmìny prùbìhu fázového proudu a tím také k malé nesymetrii. Ta vede k výskytu necharakteristických harmonických. øesto jsou v tomto pøípadì hodnoty meziharmonických opìt nízké. Obrázek 5.22 Frekvenèní spektrum fázového proudu pøi zmìnì øídicího úhlu všech tyristorù ( α = 10 ) Obrázek 5.23 Frekvenèní spektrum fázového proudu pøi zmìnì øídicího úhlu jedné komutaèní skupiny ( α = 10 ) A 103 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

5 Obrázek 5.24 Frekvenèní spektrum fázového proudu pøi zmìnì øídicího úhlu pouze jednoho tyristoru ( α = 10 ) Obrázek 5.25 Frekvenèní spektrum fázového proudu pøi zmìnì zátìže o 25 % 5.3 Harmonické proudy mìnièù napìtí Støídavé mìnièe napìtí jsou používány k øízení napìtí a tím i proudu a výkonu na støídavé stranì zátìže. Zastupují v podstatì funkci plynule regulovatelného snižovacího transformátoru. oužívají se zejména pro øízení výkonu elektrotepelných spotøebièù (elektrické odporové pece, domácí tepelné spotøebièe), pro øízení svítivosti svítidel, pro mìkké spouštìní støídavých motorù velkých výkonù a pro øízení rychlosti univerzálních komutátorových motorù. Dále mùžeme jmenovat svaøování a tavení kovù. Vìtšímu využití v technice elektrických pohonù však zabránila skuteènost, že se snižujícím napìtím se kvadraticky snižuje moment motoru. 104 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

6 5.3.1 Jednofázový mìniè napìtí s odporovou zátìží Základní schéma mìnièe a prùbìhy napìtí na zátìži jsou na obrázku ro nejjednodušší zátìž typu R (napø. elektrická odporová pec, žárovka) je prùbìh proudu tvarovì totožný s prùbìhem napìtí zátìže. Øiditelnost jednofázového mìnièe kmitoètu s odporovou zátìží je v rozsahu 0 < α < π. øi α = 0 se mìniè chová jako bezkontaktní spínaè. Obrázek 5.26 Jednofázový støídavý mìniè napìtí a prùbìhy napìtí na zátìži pro odporovou zátìž ro prùbìh proudu v rozsahu sepnutí mìnièe mùžeme psát: 8 L = L= = VLQωW Fourierovy koeficienty prùbìhu proudu ze vztahu (5.45) jsou: 8 DK = ( FRV[ ( + K) α] ) + ( FRV[ ( K) α] ) π ( ) ( ) K K [( + K) α] ( + K) [( K) α] ( K) 8 VLQ VLQ EK = π5 V dalším vyjádøíme efektivní hodnotu první harmonické a celkovou efektivní hodnotu (RMS): 8 = α π 5, ( π α ) + VLQ α + FRV HI = ( π α) + VLQ α 5.49 π 5, Grafické znázornìní prùbìhù pro nìkteré harmonické proudy je na obrázku 5.27a. S úhlem øízení se souèasnì mìní i efektivní hodnota proudu dle vztahu (5.49). ak mùžeme graf z obrázku 5.27 (na levé stranì) upravit. U obrázku 5.27 (na pravé stranì) jsou na svislé ose vyneseny pomìrné hodnoty harmonických vztažené k maximální hodnotì první harmonické I 0max. V závislosti na úhlu A 105 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

7 øízení silnì klesá základní harmonická, proto klesají i pomìrné hodnoty vyšších harmonických v tomto grafu 19). Obrázek 5.27 Harmonické jednofázového mìnièe napìtí pro odporovou zátìž Jednofázový støídavý mìniè napìtí s induktivní a odporovì-induktivní zátìží U mìnièe, pracujícího do èistì induktivní zátìže bude rozsah øízení π/2 < α < π. (rùbìh proudu je na obrázku 5.28 vlevo). Jako spínaè bude mìniè pracovat, bude-li úhel øízení pod π/2. rùbìh proudu pro tento pøípad je: ωw = ω L 8 8 = ωw G( ωw) ( α W) ω/ VLQ = FRV FRV 5.50 ω/ α U reálné zátìže (prùbìh na obrázku 5.28 vpravo), obsahující odpor i indukènost, je minimální hodnota úhlu øízení dána vztahem: α = DUFWJ ω/ LQ ro kladnou pùlvlnu proudu zátìže (a tím i proudu zdroje) platí: L = L= = VLQωW ϕ H[S ωw αvlqα ϕ 5.52 = = ω/ 19) S ohledem na názornost grafu není hodnota základní harmonické vyjádøena. Graf 5.27 (vpravo) je v literatuøe èastìji udávaný. S ohledem na koncepci knihy je proto uvedeno i vyjádøení k základní harmonické na obrázku 5.27 (na levé stranì). Toto je dodrženo i v další èásti kapitoly. (Index 0 je chápán jako minimální úhel øízení pro uvažované zapojení a danou zátìž). 106 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

8 Obrázek 5.28 rùbìhy proudu jednofázového mìnièe napìtí se zátìží L (vlevo) a RL (vpravo) Obrázek 5.29 Harmonické jednofázového mìnièe napìtí pro induktivní zátìž Harmonickou analýzu lze provést pouze pro pøípad induktivní zátìže. ro efektivní hodnotu první harmonické odebíraného proudu a celkovou efektivní hodnotu mùžeme psát 20) : 8 VLQ α = α π ω/, ( π ) ( π ) 8 = ( ) FRV VLQ + α HI π α α α ω/ π 5.54, ro pøípad RL zátìže je nutné postupovat pouze numericky (rovnice 5.52 je transcendentní) ) S ohledem na složitost matematického zápisu u èistì induktivní zátìže nejsou analytické výpoèty uvedeny. V praxi se obvykle použijí opìt grafy. A 107 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

9 V této rovnici je [ = ωw, ϕ = a = = 5 + ( ω/ ) DUFWJ ω/ 5 Je zøejmé, že všechny výsledky budou záviset nejen na úhlu øízení, ale též na vzájemném pomìru èinného odporu a induktivní reaktance zátìže. Zavedeme: 5 5 = = ω/ ( ) Obrázek 5.30 Harmonické jednofázového mìnièe napìtí pro odporovì-induktivní zátìž, R/Z = 0,6 Obrázek 5.31 rùbìh tøetí a páté harmonické proudu jednofázového støídavého mìnièe napìtí zátìž RL 108 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

10 Se zmìnou pomìru R/Z se budou mìnit nejen hodnoty harmonických, vèetnì hodnoty první harmonické, ale též možný rozsah øízení mìnièe napìtí. Na obrázku 5.30 jsou znázornìny harmonické proudu pro pomìr R/Z = 0,6. ro doplnìní jsou na obrázku 5.31 uvedeny prùbìhy 3. a 5. harmonické pro rùzné pomìry R/Z 21) Tøífázový støídavý mìniè napìtí s odporovou zátìží Harmonické proudy tøífázových mìnièù napìtí opìt závisí na zapojeních støídavých regulátorù a transformátorù, na úhlu øízení a na pomìru R/Z. Tøífázové mìnièe se nejèastìji používají jako tzv. sofstartéry nebo pøi tzv. dynamické kompenzaci úèiníku (viz kapitola 6.5.4). Zátìž trojfázového mìnièe mùže být spojena do Y nebo do D. okud je uzel zátìže Y vyveden, pracuje tøífázový mìniè jako tøi vedle sebe spojené jednofázové mìnièe a hodnoty harmonických proudù jsou totožné s hodnotami uvedenými pro jednofázový mìniè. Základní zapojení obou mìnièù je na obrázku ro tøífázovou odporovou zátìž mùžeme rozdìlit èinnost na tøi intervaly. rvní interval øízení je pro 0 < α < π/3. V tomto intervalu vypíná tyristor se zánikem napìtí pøíslušné fáze zátìže, která odpovídá proudu v pøímém smìru tyristoru. V druhém intervalu rozsahu øízení π/3< α < π/2 již intervaly sepnutí jednotlivých tyristorù nekonèí s pøíslušnými pùlvlnami fázových napìtí (odpadá takt se tøemi sepnutými tyristory a spínají pouze dva). V posledním intervalu π/2 < α < 5π/6 se støídají takty se dvìma sepnutými tyristory s nulou. roud sítì je pøerušovaný. Obrázek 5.32 Základní zapojení tøífázových mìnièù napìtí 21) Z dùvodu lepšího znázornìní je v grafech 5.31 znázornìna pomìrná hodnota opìt vztažená k maximální hodnotì první harmonické. A 109 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

11 Obrázek 5.33 Harmonické tøífázového mìnièe napìtí pro odporovou zátìž Tøífázový støídavý mìniè napìtí s induktivní a odporovì-induktivní zátìží øi tøífázové zátìži L je odebíraný èinný výkon nulový, takže první harmonická proudu je zpoždìna o π/2 za napìtím. odobnì jako u jednofázového, pracuje i tøífázový mìniè pro interval øízení 0 < α < π/2 jako spínaè. V intervalu π/2 < α < 2π/3 se postupnì støídají takty se dvìma a se tøemi sepnutými tyristory. roud je nepøerušovaný. øi 2π/3 < α < 5π/6 odpadají nìkteré takty a proud je pøerušovaný. Ukázky obou proudù jsou na obrázku Obrázek 5.34 rùbìhy proudu tøífázového mìnièe napìtí pro zátìž L a rùzné úhly øízení Harmonická analýza prùbìhù proudù, které odebírá mìniè napìtí z tøífázové soustavy je velmi složitá. Obvykle se použijí grafy, znázornìné pro konkrétní typ zátìže. ro induktivní zátìž jsou uvedeny prùbìhy na obrázku Obdobnì jako u všech pøedchozích obrázkù je patrný nárùst procentních hodnot harmonických, vztažený k základní harmonické. rotože s rostoucím úhlem 110 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

12 øízení velmi klesá hodnota základní harmonické, jsou absolutní hodnoty vyšších harmonických nízké. V tìchto pøípadech je vhodné použít grafy vztažené k I ef. Obrázek 5.35 Harmonické tøífázového mìnièe napìtí pro odporovou zátìž V pøípadì kombinované zátìže opìt záleží na pomìru èinné a induktivní složky. Obdobnì jako u jednofázových mìnièù zavedeme pomìr R/Z, definovaný (5.55). Obdobnì grafy znázorníme pro pomìr R/Z = 0,6. Obrázek 5.36 Harmonické tøífázového mìnièe napìtí pro odporovì-induktivní zátìž, R/Z = 0, Zjednodušený zpùsob výpoètu harmonických proudù mìnièù napìtí Z dosud uvedených prùbìhù je zøejmé, že prùbìh odebíraného proudu u mìnièe napìtí je kromì charakteru zátìže též velmi závislý na úhlu øízení. U tøífázových variant pak mùže být charakter proudu nepøerušovaný (úhel øízení je 0 < α < π/3 pro odporovou zátìž a π/2 < α < 2π/3 pro induktivní zátìž) nebo naopak pøerušovaný. Obvykle lze prùbìh zjednodušit tím, že vybereme alternativu A 111 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

13 s prùbìhy definovanými v kapitole 5.1 zde je též provedena pøíslušná harmonická analýza. Zejména u tøífázových variant a u induktivních zátìží je náhrada zjednodušeným prùbìhem snadná. ro jednofázovou variantu s induktivní zátìží, obrázek 5.28 lze provést náhradu prùbìhem dle obrázku 5.3 a pro výpoèet harmonických použijeme vztahy (5.17) a (5.18). ro tøífázovou variantu, s nepøerušovaným prùbìhem proudu dle obrázku 5.35 vlevo mùžeme použít náhradu dle obrázku 5.3 s pøíslušnými rovnicemi. ro tøífázovou variantu, s pøerušovaným prùbìhem proudu dle obrázku 5.35 vpravo použijeme náhradu dle obrázku 5.4. ro výpoèet harmonických použijeme vztahy (5.25) a (5.26). Velká závislost prùbìhu proudu na úhlu øízení vede k silnému poklesu základní harmonické proudu. Znamená to, že procentní hodnoty proudù harmonických vyšších øádù se zvyšují, absolutní hodnoty zùstávají stejné nebo se dokonce snižují. Z tìchto dùvodù je u tìchto typù mìnièù vhodné udávat harmonické proudy v absolutních hodnotách nebo v hodnotách vztažených k maximální efektivní hodnotì proudu 22). Závislost zmìny první harmonické proudu vztažené k maximální efektivní hodnotì pro rùzné úhly øízení je na obrázku Obrázek 5.37 Zmìna hodnot první harmonické pro rùzné zátìže Necharakteristické harmonické a meziharmonické mìnièù napìtí ro stanovení necharakteristických harmonických a meziharmonických je nutné pøedpokládat nesymetrie v soustavì sí mìniè spotøebiè nebo promìnný dìj po dobu provádìní harmonické analýzy. øi ustálených stavech a symetrických podmínkách tedy jiné než charakteristické harmonické nevzniknou. Typickým pøedstavitelem užití mìnièe napìtí je softstartér. Softstartéry jsou elektronická výkonová zaøízení, sloužící k plynulým rozbìhùm a dobìhùm pohonù s asynchronními motory. Hlavními 22) roto jsou v této èásti udávány proudy v procentních hodnotách vztažených k 1. harmonické (vždy v levé èásti) i v hodnotách vtažených k celkové efektivní hodnotì (vždy pravý graf). 112 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

14 dùvody k jejich použití jsou omezení zábìrového proudu pøi rozbìhu pohonu, ochrana a snížení opotøebení mechanismu pohonu a ochrana motoru po dobu jeho chodu. Øízení softstartéru však nemusí být konstantní, a proto dochází ke vzniku dalších frekvenèních složek 23). Na obrázku 5.38 je prùbìh proudu odebíraný motorem pøi spouštìní softstartérem. Obrázek 5.38 rùbìh proudu softstartéru a jeho harmonická analýza rotože analýza namìøených vzorkù byla provádìna z doby 0,2 s, objevují se ve spektru rùzné frekvence. ro zjednodušení jsou na obrázku vyneseny pouze hodnoty necharakteristických harmonických. okud provedeme srovnání s proudem pøi pøímém rozbìhu motoru, zjistíme, že softstartér výraznì snižuje rozbìhový proud (první harmonická se snižuje z 27 A na 11,8 A), ale souèasnì se zvyšuje zkreslení proudu softstartéru viz tabulka 5.2. Tabulka 5.2 Srovnání proudu pøi rozbìhu motoru 5.4 Harmonické proudy pøímých mìnièù kmitoètu øímé mìnièe kmitoètu umožòují vytvoøit pøímo (bez stejnosmìrného meziobvodu) ze vstupního støídavého napìtí o vstupním kmitoètu f 1 výstupní støídavé napìtí s øiditelným kmitoètem f 2. Rozlišujeme pøímé mìnièe kmitoètu s vnìjší komutací, u kterých maximální výstupní kmitoèet mìnièe je pomìrnì nízký (asi polovina kmitoètu vstupního) a pøímé mìnièe kmitoètu s vlastní komutací, u nichž je výstupní kmitoèet nezávislý na kmitoètu vstupním. 23) V podstatì se jedná o podobný jev, jako byl popsán u usmìròovaèù. Jedná se o zmìnu úhlu øízení, viz obrázek 5.22 až obrázek A 113 Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù

15 V souèasné dobì jsou pøímé mìnièe kmitoètu využívány pomìrnì málo 24). okud však jsou použity, tak obvykle pro pohony pomìrnì vysokých výkonù. Velmi èasto jsou tyto mìnièe oznaèovány jako cyklokonvertory. Obrázek 5.39 rincipiální schéma pøímého mìnièe kmitoètu a pøíklad tvorby výstupního napìtí Základem jednofázového cyklokonvertoru jsou dva plnì øízené usmìròovaèe, které se vzájemnì støídají v èinnosti. Køivka výstupního napìtí se vytváøí pøímo z èástí køivek trojfázového (vícefázového) napìtí sítì o kmitoètu zpravidla 50 Hz. Z toho vyplývá, že výstupní frekvence f 2 musí být vždy menší než frekvence vstupní f 1. Existuje nìkolik zapojení cyklokonvertorù symetrická se spoleèným èi rozdìleným napájením obsahují obvykle pouze øiditelné prvky. Naproti tomu nesymetrické zapojení (oznaèovaná též jako úsporná zapojení) mají menší poèet tyristorù. O to složitìjší je pak jejich øízení. Obrázek 5.40 Základní schéma tøífázového pøímého mìnièe kmitoètu 24) Z tohoto dùvodu je problematice harmonických sí ového proudu pøímých mìnièù kmitoètu vìnována malá pozornost. Nejdùslednìji je tìmto mìnièùm vìnována kniha [5.60], z hlediska pùsobení na sí je to souèasnì kniha [5.17]. Ostatní literatura, vèetnì norem, více ménì závìry tìchto knih pøejímá. 114 VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER A

M R 8 P % 8 P5 8 P& & %

M R 8 P % 8 P5 8 P& & % ážení zákazníci dovolujeme si ás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

červená LED 1 10k LED 2

červená LED 1 10k LED 2 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. o znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Václav Kùs Vliv polovodièových mìnièù na napájecí soustavu Vydáno s finanèní podporou Grantové agentury Èeské republiky, èíslo úkolu GAÈR 102/02/1355 2002 Kniha se zabývá aktuální problematikou vlivu polovodièových

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

D DE = = + [ + D[ [ D = - - XY = = + -

D DE = = + [ + D[ [ D = - - XY = = + - Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ±

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ± Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážeí zákazíci dovolujeme si Vás upozorit že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To zameá že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø vidìl

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY V této úloze budou řešeny symetrické čtyřpóly jako frekvenční filtry. Bude představena jejich funkce na praktickém příkladu reproduktorů. Teoretický základ Pod pojmem čtyřpól

Více

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj Použití Převodník KINAX WT 711 (obr. 1 a 2) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky své kompaktní konstrukci

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

13. Budící systémy alternátorů

13. Budící systémy alternátorů 13. Budící systémy alternátorů Budící systémy alternátorů zahrnují tyto komponenty: Systém zdrojů budícího proudu (budič) Systém regulace budícího proudu (regulátor) Systém odbuzování (odbuzovač) Na budící

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM. Stránka. Bubnový motor TM 114 1. Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 50 2 4

VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM. Stránka. Bubnový motor TM 114 1. Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 50 2 4 VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM Stránka Bubnový motor TM 114 1 Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 50 2 4 Bubnový motor Typ 850 89 5-6 Typová řada TM 114 Bubnové motory typové řady

Více

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12 Prostup tepla povrchem s žebry 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC Vladimír Kudyn Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC Klíčová slova: usměrňovač, DPF, THD, přídavná tlumivka, kapacitní zátěž, spektrum harmonických složek. 1. Úvod Pro správnou

Více

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (u stejnosměrných střední hodnota) a u střídavých efektivní hodnota napětí a kmitočet. Obr.

Více

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do Vážení zákazníci, dovolujeme i Vá upozornit, že na tuto ukázku knihy e vztahují autorká práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má loužit výhradnì pro oobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích 1. Úvod Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích prof. Ing. Jiøí Pavelka, DrSc., ÈVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrických pohonù a trakce Mìnièe výkonové

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Služby Boskovice Schválil: Energetický regulační úřad dne

Více

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy Důvody kompenzace cos P S P cos S ekv 2 Spotřebiče

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

4.2 Paměti PROM - 87 - NiCr. NiCr. Obr.140 Proudy v naprogramovaném stavu buňky. Obr.141 Princip PROM. ADRESOVÝ DEKODÉR n / 1 z 2 n

4.2 Paměti PROM - 87 - NiCr. NiCr. Obr.140 Proudy v naprogramovaném stavu buňky. Obr.141 Princip PROM. ADRESOVÝ DEKODÉR n / 1 z 2 n Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Západočeská univerzita. Lineární systémy 2

Západočeská univerzita. Lineární systémy 2 Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Lineární systémy Semestrální práce vypracoval: Jan Popelka, Jiří Pročka 1. květen 008 skupina: pondělí 7-8 hodina 1) a) Jelikož byly měřící přípravky nefunkční,

Více

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude: Vzorkování Vzorkování je převodem spojitého signálu na diskrétní. Lze si ho představit jako násobení sledu diracových impulzů (impulzů jednotkové plochy a nulové délky) časovým průběhem vzorkovaného signálu.

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4 Stýskala, 22 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉA 4 Oddíl 1 Sylabus tématu 1. DC stroje a) generátory řízení napětí, změna polarity b) motory spouštění, reverzace, řízení otáček,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Regulace jednofázového napěťového střídače vedoucí práce: Ing. Vojtěch Blahník,

Více

Rozeznáváme tři základní složky vibrací elektrických strojů točivých. Vibrace elektromagnetického původu

Rozeznáváme tři základní složky vibrací elektrických strojů točivých. Vibrace elektromagnetického původu Rozeznáváme tři základní složky vibrací elektrických strojů točivých Vibrace elektromagnetického původu Vibrace mechanického původu Vibrace - hluk ventilačního původu Od roku 1985 pozorují fenomén negativního

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Zásobování teplem Vsetín a.s. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Zásobování teplem Vsetín a.s. Dotazníky pro registrované údaje PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zásobování teplem Vsetín a.s. Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje Vsetín, Listopad 2006 Příloha 1 PDS: Dotazníky pro registrované údaje Obsah Dotazník

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ČÁST VI - K M I T Y A V L N Y

ČÁST VI - K M I T Y A V L N Y ČÁST VI - K M I T Y A V L N Y 23. Harmonický oscilátor 24. Vlnění 25. Elektromagnetické vlnění 26. Geometrická optika 27. Fyzikální optika 28. Nelineární optika 261 Periodické pohyby částic a těles (jako

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #9 Základní experimenty akustiky Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 3.11.014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) V domácí přípravě spočítejte,

Více

Robert Láníèek ELEKTRONIK obvody souèástky dìje V knize jsou probrány základní elektronické obvody Publikace je doplnìna velkým množstvím obrázkù a øadou názornì øešených pøíkladù Pøi øešení pøíkladù se

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Podmínky provozu moderních kolejových vozidel v České republice

Podmínky provozu moderních kolejových vozidel v České republice Podmínky provozu moderních kolejových vozidel v České republice Jan MAJ 1, Jiří POHL 2 1 Ing. Jan Maj, Siemens s.r.o., Siemens Kolejová vozidla s.r.o. 2 Ing. Jiří Pohl, Siemens Kolejová vozidla s.r.o.

Více

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 20. 3. 2014

Více

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Kmitavý pohyb patří k relativně jednoduchým pohybům, které lze analyzovat s použitím jednoduchých fyzikálních zákonů a matematických vztahů. Zároveň je tento

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Kmitavé pohyby jsou důležité pro celou fyziku a její aplikace, protože umožňují relativně jednoduše modelovat řadu fyzikálních dějů a jevů. V praxi ale na pohybující

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV AH-ENERGY, s.r.o. prosinec 2012 Schválil: energetický regulační

Více

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7 Obsah 1 Zadání 1 2 Teoretický úvod 1 2.0.1 doba náběhu impulsu....................... 2 2.0.2 překmit čela............................ 2 2.0.3 šířka impulsu........................... 2 2.0.4 pokles vrcholu

Více

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Petr Novotný Úloha č. 7 Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Zapojení zesilovače s invertujícím

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Bohumil Koktavý,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA 2 OBSAH 1 Úvod...5

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

ELEKTRONKOVÉ ZESILOVAÈE Karel Rochelt Aèkoliv se dnes vyrábí absolutní vìtšina spotøební audioelektroniky na bázi polovodièù, a koneckoncù by nešla její pøevážná èást bez polovodièù vùbec realizovat, stále

Více

(Auto)korelační funkce. 2. 11. 2015 Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada www.fzu.cz/ ~ cada

(Auto)korelační funkce. 2. 11. 2015 Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada www.fzu.cz/ ~ cada (Auto)korelační funkce 1 Náhodné procesy Korelace mezi náhodnými proměnnými má široké uplatnění v elektrotechnické praxi, kde se snažíme o porovnávání dvou signálů, které by měly být stejné. Příkladem

Více

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity Tlumené kmit V praxi téměř vžd brání pohbu nějaká brzdicí síla, jejíž původ je v třecích silách mezi reálnými těles. Matematický popis těchto sil bývá dosti komplikovaný. Velmi často se vsktuje tzv. viskózní

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Ideální kondenzátor

Více

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC 3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=9 Tímto experimentem ověřujeme známý vztah (3.4.1) pro frekvenci LC oscilátoru, který platí jak pro sériové, tak

Více

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA PRINCIP MOBILNÍ (DYNAMICKÉ) ROVNOVÁHY

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA PRINCIP MOBILNÍ (DYNAMICKÉ) ROVNOVÁHY CHEMICKÁ ROVNOVÁHA PRINCIP MOBILNÍ (DYNAMICKÉ) ROVNOVÁHY V reakční kinetice jsme si ukázali, že zvratné reakce jsou charakterizovány tím, že probíhají současně oběma směry, tj. od výchozích látek k produktům

Více

Regulace frekvence a napětí

Regulace frekvence a napětí Regulace frekvence a napětí Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 5. Regulace frekvence a napětí 1 Osnova Opakování Blokové schéma otáčkové regulace turbíny Statická charakteristika (otáčky, výkon) turbíny Zajištění

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

Obecný úvod do autoelektroniky

Obecný úvod do autoelektroniky Obecný úvod do autoelektroniky Analogové a digitální signály Průběhy fyzikálních veličin jsou od přírody analogové. Jako analogový průběh (analogový signál) označujeme přitom takový, který mezi dvěma krajními

Více

Impulsní LC oscilátor

Impulsní LC oscilátor 1 Impulsní LC oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Upozornění: Tento článek předpokládá znalost práce Rezonanční obvod jako zdroj volné energie. Při praktických pokusech s elektrickou rezonancí jsem nejdříve

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení

Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení ng. Mečislav Hudeczek Ph.D. HDEZEK SEVE s. r. o. Albrechtice. ÚVOD Základem pro bezpečné provozování elektrické sítě je výpočet

Více

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce.

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce. Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více