8,1 [9] [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ±

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ±"

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 2 ZDROJE S KONDENZÁTORY (NÁBOJOVÉ PUMPY) S obvodem 555 lze konstruovat celou øadu zapojení, pracujících na principu pøeèerpávání náboje Na prvním zapojení (obr 2 1) je popsán zdroj, který z kladného napìtí +12 [V] generuje na výstupu napìtí invertované a menší V následujících zapojeních jsou obvodovì rozvedeny možnosti pøeèerpávání náboje kondenzátorù pomocí obvodu Zdroj 12 [V]/ 5 [V] 25 [m] jako invertující multivibrátor Pro pochopení funkce obvodu 555 v zapojeních spínaných zdrojù je užiteèné uvést jeho základní èinnost v jednom z typù obvodù, pro který byl konstruován Nicménì i takovýto obvod mùže být doplnìn tak, aby byl zdrojem, obr 2 1 Obr 2 1 Napì ový snižující invertor, využívající zapojení astabilního multivibrátoru s obvodem 555 Na obr 2 1 je k obvodu pøipojen vnìjší kondenzátor C 2 (mezi spojené vstupy 2 a 6 a GND), který je po zapnutí na napájecí zdroj nabíjen pøes odpory R1 + R2 = = 13,2 [kw] z napájecího napìtí U IN = +12 [V] Kondenzátor C 2 se zaène nabíjet a napìtí na nìm roste Na výstupu OUT je logická jednièka Jakmile však napìtí na kondenzátoru U C2 pøekroèí hodnotu napìtí U IN /3 = 12/3 = 4 [V], pøeklopí K2 (s výstupem OUT se však nic nedìje, je na nìm stále logická jednièka) Napìtí na kondenzátoru C 2 roste dále a v okamžiku, kdy pøesáhne hodnotu napìtí 2/3 U IN = 2/3 12 = 8 [V], tak pøeklopí jednak výstup komparátoru K1, jednak i výstup OUT (vývod 3) do logické nuly (malé saturaèní napìtí sepnutého tranzistoru), ale také sepne vnitøní tranzistor T, jehož kolektor (vývod 7) je spojen se zemí (napìtí U CES tranzistoru T) Tím nejen že se kondenzátor C 2 pøestane nabíjet, ale naopak pøes odpor R2 (a sepnutý tranzistor T) se zaène vybíjet a napìtí na nìm zaène klesat Když napìtí na kondenzátoru poklesne do intervalu 1/3 U IN < U C2 < 2/3 U IN, nedìje se s výstupem OUT nic, je stále v logické nule a kondenzátor C 2 se vybíjí dále 16 lexandr Krejèiøík: Spínané zdroje s èasovaèem 555

3 ž teprve poklesne napìtí na kondenzátoru C 2 pod hodnotu 4 [V], pak pøeklopí K2 i výstup OUT do logické jednièky, tranzistor T rozepne a dìj nabíjení kondenzátoru C 2 se bude periodicky opakovat Malou výjimkou je ale prvotní nabíjení kondenzátoru z nuly do 1/3 U IN, které odpovídá skuteènosti, že první nabíjení bude delší, než všechna ostatní, která se konají v rozmezí napìtí 1/3 U IN < U C2 < 2/3 U IN Doba nabíjení (standardní, ne první periody) je pak dána vztahem: t nabíjení = 0,693 (R1 + R2) C2 [s; s/w, W] doba vybíjení kondenzátoru je: t vybíjení = 0,693 R2 C2 [s; s/w, W] Doba periody výstupního signálu (na výstupu OUT vývod 3 i na výstupu otevøeného kolektoru tranzistoru T vývod 7) je daná souètem obou dob (støída není 1 : 1): T = t nabíjení + t vybíjení = 0,693 C2 (R1 + 2 R2) [s; s/w, W] Na výstupu OUT (vývod 3) tak vzniká obdélníkový prùbìh napìtí se stejnosmìrnou složkou, obr 2 2 U IN Obr 2 2 Prùbìh výstupního napìtí na výstupu OUT Na výstup tedy mùžeme pøipojit usmìròovaè (obr 2 1), pracující na principu pøeèerpávání náboje z jednoho kondenzátoru do druhého Je-li na výstupu OUT (vývod 3) právì logická úroveò H (témìø tak vysoká jako napájecí napìtí U IN ), pak je v obvodu OUT C1 D1 vývod 1 nabíjen kondenzátor C1 o kapacitì 10 [µf] Velikost kapacity tohoto kondenzátoru je omezena odpory v tomto obvodu, které omezují nabíjecí proud C1 na maximálnì 200 [m] V této fázi je dioda D2 uzavøená a proud zátìže je kryt odèerpáváním náboje z kondenzátoru C3 a napìtí na tomto kondenzátoru v této fázi èinnosti klesá Jakmile napìtí na výstupu OUT klesne na logickou nulu (na napìtí U CES vnitøního tranzistoru na výstupu invertoru), pak je dioda D1 polarizována v závìrném smìru a nevede, dioda D2 naopak vede proud pøebíjení náboje z kondenzátoru C1 do kondenzátoru C3 v obvodu: plus kondenzátoru C1 výstup invertoru obvodu 555 vývod 3 zemní vývod 1 obvodu 555 plus kondenzátoru C3 anoda diody D2 mínus kondenzátoru C1 Kondenzátor C1 se tedy chová jako zdroj a kondenzátor C3 jako spotøebiè, na kondenzátoru C1 napìtí klesá a na kondenzátoru C3 napìtí roste Opìt proud pøebíjení by nemìl pøesáhnout hodnotu 200 [m], kterou vydrží výstup OUT obvodu 555 lexandr Krejèiøík: Spínané zdroje s èasovaèem

4 S výhodou je zde využito nesymetrie støídy výstupního obdélníkového signálu (viz odvozované vztahy výše), kdy pro nabíjecí odpor R1 + R2 = = 13,2 [kw] trvá úroveò logické jednièky t nab = 30,2 [µs] a pro vybíjecí odpor R2 = 12 [kw] trvá úroveò logické nuly t vyb = 27,4 [µs], tedy ménì Pøi pøebíjení kondenzátorù mùžeme udìlat odhad zatížení výstupu OUT (vývod 3) obvodu 555 Zde mùžeme vycházet z úvahy, že kondenzátor C1 je nabit na cca +10 [V] (uvažujeme-li úbytek na diodì D1 v propustném smìru a napìtí U CES vnitøního tranzistoru výstupu OUT) Vybíjet se mùže tak dlouho, pokud napìtí na nìm neklesne na hodnotu napìtí výstupního (+5 [V] na C3), zvýšeného opìt o úbytek napìtí na diodì D2 a napìtí U CES Klesne-li tedy napìtí pøi vybíjení na C1 o 1 [V] za dobu t ON = 30,2 [µs], pak se zmenší jeho náboj o: DQ = C DU = = [C] a tento náboj je doplnìn z výstupu OUT za dobu t OFF = 27,4 [µs] proudem: I = DQ/Dt vyp = /27, = 0,365 [] Tato hodnota vysoko pøekraèuje povolenou hodnotu proudu výstupu OUT a tak by bylo vhodnìjší snížit hodnotu kapacity C1 Ve skuteènosti kolísá i výstupní napìtí U = 5 [V] a výpoèty jsou ještì složitìjší Vzhledem k tomu, že výstupní kapacita kondenzátoru C3 je shodné velikosti jako kapacita kondenzátoru C1, platí pro pøenos náboje: DQ = C1 DU 3 = C3 DU OUT Z toho plyne i stejné kolísání napìtí (špièka-špièka) na výstupu: DU OUT = DU 3 = 1 [V] Toto kolísání je vzhledem k velikosti výstupního napìtí znaèné (10 [%] ze jmenovité hodnoty), takže by bylo nutno volit podstatnì vyšší hodnoty kapacit kondenzátorù, jak je ukázáno na dalších typech mìnièù Pokud by byl obvod zapojen bez zpìtné vazby (odporovým dìlièem R3 R4), pak by mohlo dojít volbou pomìrù kapacit C1 a C3 k tomu, že výstupní napìtí by mìlo rùznou hodnotu, ale zapojení by bylo nestabilní Proto je zde zavedena záporná zpìtná vazba pomocí vstupu 4 (RESET), pro který platí, že klesne-li na nìm hodnota napìtí pod rozhodovací úroveò (v rozsahu od 0,4 [V] do 1,0 [V]), je zablokována èinnost RS obvodu a obvod 555 pøestane kmitat a pracovat jako multivibrátor Proto zapojujeme odporový dìliè mezi bod U IN (potenciál +12 [V]) a bod výstupu, který má mít potenciál 5 [V] Pokud by napìtí na výstupu rostlo (do záporných hodnot), pak potenciál støedu dìlièe R3 R4 bude klesat až do zareagování vstupu RESET (vývod 4) Pøestane-li však multivibrátor kmitat, nebude dobíjen kondenzátor C3, který je vybíjen do zátìže Tímto vybíjením se potenciál výstupu pohybuje smìrem k nule, v jistém okamžiku potenciál vstupu RESET vzroste nad zapínací hodnotu a obvod 555 zaène opìt kmitat Napì ový dìliè R3 R4 se navrhuje na základì rovnice, popisující potøebné napì ové pomìry tak, jak byly popsány výše: R3/R4 = (U IN U FD1 )/(U výst + U FD2 ) kde U FD jsou propustná napìtí, která jsou pro Schottkyho diody okolo 0,5 [V] Další podmínkou je to, že odpory R3 a R4 by nemìly mít pøíliš vysoké ohmické hodnoty (vzhledem k malému vstupnímu odporu vstupu RESET, který je okolo 10 [kw]) a tak se obvykle navrhují tak, aby jejich paralelní kombinace nepøekroèila 2 [kw] 18 lexandr Krejèiøík: Spínané zdroje s èasovaèem 555

5 Podmínkou realizovatelnosti obdobných mìnièù napìtí s obvodem 555 je to, aby napájecí napìtí bylo vyšší než absolutní hodnota požadovaného napìtí výstupního a to o: úbytek napìtí na sepnutém horním tranzistoru výstupního invertoru (obr 1 3), úbytek napìtí na sepnutém spodním tranzistoru výstupního invertoru (obr 1 3), úbytek napìtí na diodì D1 v propustném smìru, úbytek napìtí na diodì D2 v propustném smìru, rezervu na zvlnìní výstupního napìtí, pokles napájecího napìtí, úbytky na vodièích atd, celkem se proto požaduje, aby napájecí napìtí bylo minimálnì o (2 3) [V] vyšší, než je absolutní hodnota napìtí výstupního Poznámka: Vstup øídicího napìtí (vývod 5) v tomto zapojení neužíváme, ale dají se jím mìnit zvenku obvodu napì ové pomìry na dìlièi R1 R2 R3 (obr 1 1), tedy i velikost hystereze Nìkdy se doporuèuje jako ochrana proti rušení obvodu blokovat tento vývod keramickým (bezindukèním) kondenzátorem o kapacitì 10 [nf] až 100 [nf] proti zemi Protože je hodnota výstupního napìtí odvozována dìlièem R3 R4 od hodnoty napìtí vstupního, závisí výstupní napìtí lineárnì na napìtí vstupním (tab 2 1 a obr 2 3) Pokud bychom této znaènì silné závislosti chtìli zabránit, pak je možnost ze zdroje +12 [V] napájet parametrický stabilizátor se Zenerovou diodou s napìtím vyšším, než je rozhodovací napìtí vstupu 4, které je maximálnì 1 [V] Levý vývod odporu R3 na obr 2 1 by se místo na U IN tedy pøipojil na U ZD Zvolíme-li napø Zenerovu diodu se Zenerovým napìtím 3 [V], je však pro výstupní napìtí 5 [V] nutno pøepoèítat hodnoty odporù dìlièe R3 R4 Tab 2 1 Pøevodní charakteristika 8,1 [9] [9] Mají-li tyto odpory být v pomìru 3 : 5 (pomìr U ZD /½U OUT ½) a souèasnì jejich ohmická hodnota pøi paralelním zapojení nemá pøekroèit 2 [kw], pak s dostateènou pøesností vyhovují napø odpory R3 = 1,8 [kw] a R4 = 3,0 [kw] z øady E24 Protože tìmito odpory protéká proud: I d = (U ZD U OUT )/(R3 + R4) = (3 + 5)/( ) = 1, = 1,7 [m] a jeho hodnota se pøíliš nemìní, je tøeba, aby proud Zenerovou diodou I ZD nastavil její pracovní bod za koleno její charakteristiky do oblasti stabilizace napìtí Tento proud se nastaví sériovým odporem k Zenerovì diodì o velikosti: R S = (U IN U ZD )/I ZD = (12 3)/ = 9 [kw] použili bychom napø odpor 9k1 z øady E24 lexandr Krejèiøík: Spínané zdroje s èasovaèem

6 U OUT [V] U IN [V] Obr 2 3 Závislost výstupního napìtí na vstupním bez stabilizace porovnávacího napìtí pøi zátìži proudem I OUT = 11,8 [m] Tab 2 2 Zatìžovací charakteristika, 287 [P$] [9] Výstupní napìtí lze vlivem malých kapacit kondenzátorù C1 a C3 zatìžovat pouze malými proudy Pøi rostoucím proudu do zátìže u tohoto zdroje výstupní napìtí roste pøi pøekroèení hodnoty odebíraného proudu cca 10 [m] Tento jev je zpùsoben rostoucím zvlnìním výstupního napìtí, kdy špièky v minimech záporné polarity na napìtí U OUT ponechávají obvod 555 zapnutý, pøestože støední hodnota je zápornìjší, než je požadovaných 5 [V] Opìt lze tento jev potlaèit v pøípadì nutnosti odbìru vyšších proudù zvýšením kapacity výstupního kondenzátoru C3 V uvedené konfiguraci je vhodné provozovat zdroj z pøedstabilizovaného napìtí +12 [V] a odbìrem do 10 [m] U OUT [V] I OUT [m] Obr 2 4 Zatìžovací charakteristika zdroje podle zapojení na obr 2 1 pøi vstupním napìtí U IN = 12 [V] 20 lexandr Krejèiøík: Spínané zdroje s èasovaèem 555

7 Tab 2 3 Rozpis souèástek R]QDþHQt W\S KRGQRWD FHQD SR]QiPND,2 1(.þ ',/ && &709 0[m)].þ WDQWDO & &.19 [Q)].þ NHUDPLND & &709 [m)].þ WDQWDO & &.19 [Q)].þ NHUDPLND '' 1 [9][$].þ 6FKRWWN\ [NW].þ PHWDOL] [NW].þ PHWDOL] [NW].þ PHWDOL] [NW].þ PHWDOL] 2 2 Zdroj 12 [V]/20 [V] jako dvojnásobiè napìtí Pøedcházející zapojení výstupní napìtí oproti napìtí vstupnímu snižovalo S obvodem 555 lze však konstruovat i zapojení, kdy lze výstupní napìtí proti vstupnímu zvyšovat Na obr 2 5 je k obvodu pøipojen vnìjší kondenzátor C 2 (mezi spojené vstupy 2 a 6 a GND), který je po zapnutí zapojení na napájecí zdroj nabíjen pøes odpory R1 + R2 = = 13,2 [kw] z napájecího napìtí (+5 15) [V] Kondenzátor C 2 se zaène nabíjet a napìtí na nìm roste Na výstupu OUT obvodu 555 je logická jednièka Jakmile však napìtí na kondenzátoru U C2 pøekroèí hodnotu napìtí U IN /3, pøeklopí K2 (s výstupem OUT se však nic nedìje, je na nìm stále logická jednièka) Obr 2 5 Zapojení dvojnásobícího mìnièe s obvodem 555 Napìtí na kondenzátoru C 2 roste dále a v okamžiku, kdy pøesáhne hodnotu napìtí 2/3 U IN, tak pøeklopí jednak výstup komparátoru K1, jednak i výstup OUT (vývod 3) do logické nuly (malé saturaèní napìtí sepnutého tranzistoru), ale také sepne vnitøní tranzistor T, jehož kolektor (vývod 7) je spojen se zemí (napìtí U CES tranzistoru T) Tím nejen že se kondenzátor C 2 pøestane nabíjet, ale naopak pøes odpor R2 (a sepnutý tranzistor T) se zaène vybíjet a napìtí na nìm zaène klesat lexandr Krejèiøík: Spínané zdroje s èasovaèem

8 Jakmile napìtí na kondenzátoru poklesne do intervalu 1/3 U IN < U C2 < 2/3 U IN, nedìje se s výstupem OUT nic, je stále v logické nule a kondenzátor se vybíjí dále ž teprve poklesne napìtí na kondenzátoru pod hodnotu 1/3 U IN, pak pøeklopí K2 i výstup OUT do logické jednièky, tranzistor T rozepne a dìj nabíjení se bude periodicky opakovat Pokud je zátìž zdroje odpojena, je pak doba nabíjení dána vztahem: t ON = 0,693 (R1 + R2) C2 = 0,693 13, = 91,5 [µs] doba vybíjení kondenzátoru je: t OFF = 0,693 R2 C2 = 0, = 83,2 [µs] Doba periody výstupního signálu (na výstupu OUT vývod 3 i na výstupu otevøeného kolektoru tranzistoru T vývod 7) je daná souètem obou dob (støída není 1 : 1): T = t ON + t OFF = 91,5 + 83,2 = 174,7 [µs] což odpovídá opakovacímu kmitoètu: f o = 1/T = 1/174, = 5, ,7 [khz] Na výstup tedy mùžeme pøipojit usmìròovaè (obr 2 5), pracující na principu pøeèerpávání náboje z jednoho kondenzátoru do druhého Jakmile napìtí na výstupu OUT klesne na logickou nulu (na napìtí U CES vnitøního tranzistoru na výstupu invertoru), pak je dioda D1 polarizována v propustném smìru a vede, dioda D2 naopak nevede proud (je-li kondenzátor C1 nabit, polarizuje diodu D2 v závìrném smìru) Dojde k nabíjení kondenzátoru C 3 v obvodu: plus zdroje U IN dioda D1 kondenzátor C3 výstup invertoru obvodu 555 (vývod 3) zemní vývod obvodu 555 è 1 mínus zdroje U IN Kondenzátor C3 je tedy nabit na napìtí cca o 1 [V] menší, než je napájecí napìtí zdroje U IN Opìt proud nabíjení by nemìl pøesáhnout hodnotu 200 [m], kterou vydrží výstup OUT obvodu 555 Je-li na výstupu OUT (vývod 3) právì logická úroveò H (témìø tak vysoká jako napájecí napìtí U IN ), pak je na tento potenciál posazen svým záporným pólem kondenzátor C3 a zaène z nìj (jako ze zdroje) protékat proud v obvodu: plus kondenzátoru C3 dioda D2 kondenzátor C 1 napájecí svorka obvodu 555 (vývod 8) mínus kondenzátoru C3 V tomto obvodu se zaène kondenzátor C 1 nabíjet Protože je kondenzátor C 1 posazen svým záporným pólem na plus zdroje vstupního napìtí U IN, je tento zdroj pomìrnì tvrdý, tj vykazuje malou hodnotu vnitøního odporu Souèasnì s tímto proudem však dodává kondenzátor C3 proud pøes diodu D2 i do zátìže (na obr 2 5 nezakreslena) Proud do zátìže je tak dodáván v dobì t ON (výstup OUT v logické jednièce) z kondenzátoru C3 a v dobì t OFF (výstup OUT v logické nule) z kondenzátoru C1 Protože kondenzátor C3 se mùže nabít pouze na napìtí U IN U FD1 U CES, mùže se posléze kondenzátor C 1 nabít jen na napìtí U IN U FD1 U FD2 2 U CES Nejedná se tedy o èisté dvojnásobení, ale použijeme-li Schottkyho diody D1 a D2 a je-li napìtí U IN dostateènì vysoké, pak hodnota U OUT se blíží hodnotì 2 U IN Výstup mùže být osazen ještì kondenzátorem C OUT poblíž výstupních svorek zdroje Pøedpokládáme-li dobití kondenzátoru C3 o napìtí napø DU = 0,1 [V], mùžeme odhadnout hodnotu omezovacího sériového odporu v nabíjecím obvodu R S Tato hodnota musí být vyšší, než minimální hodnota sériového odporu v obvodu výstupu OUT, který omezuje výstupní proud: R S ³ DU/I OUTmax = 0,1/0,2 = 0,5 [W] Pøi pøebíjení kondenzátorù mùžeme udìlat odhad zatížení výstupu OUT (vývod 3) obvodu 555 Zde mùžeme vycházet z úvahy, že kondenzátor C3 se pøi pøebíjení chová jako zdroj energie 22 lexandr Krejèiøík: Spínané zdroje s èasovaèem 555

9 a jeho napìtí klesá o pøedpokládaných 0,1 [V] Je (pøi zanedbání úbytku napìtí U FD2 ) pøipojen paralelnì ke kondenzátoru C OUT a dodává mu náboj Pøi zatížení zdroje výstupním proudem se však frekvenèní pomìry výstupu mìní Doba periody opakovacího budicího signálu na výstupu OUT obvodu 555 klesne z pùvodní T = t ON + t OFF = = 91,5 + 83,2 = 174,7 [µs] na novou T = t ON + t OFF = = 60 [µs], obr 2 6 Obr 2 6 Prùbìhy napìtí v nìkterých èástech zapojení podle obr 2 5: u OUT je støídavá složka, superponovaná na stejnosmìrné napìtí U OUT, U C3 je stejnosmìrné napìtí mezi kladnou elektrodou kondenzátoru C3 a zemí, U 3 je napìtí výstupu OUT obvodu 555 Tab 2 4 Pøevodní charakteristika 8,1 [9] [9] ni tento zdroj nemá stabilizaci výstupního napìtí smyèkou zpìtné vazby a jeho závislost výstupního napìtí na napìtí vstupním je dána tab 2 4 a obr 2 7 Vzhledem k tomu, že pracuje jako prostý násobiè napìtí (se ztrátou èásti napìtí), oèekávala by se od nìj lineární pøevodní charakteristika mezi vstupním a výstupním napìtím Z toho, že napì ová pøevodní charakteristika je témìø lineární pøi rùzných zatìžovacích proudech (jak vyplývá z obr 2 7), dalo by se oèekávat, že zatìžovací charakteristika bude ve své znaèné èásti nezávislá na odebíraném proudu Tento pøedpoklad je však splnìn jen èásteènì, jak ukazuje tab 2 5 a obr 2 8 Napì ové ztráty pøevodu závisí na úbytcích na spínacích tranzistorech výstupu OUT obvodu 555 a na úbytcích napìtí na diodách Tyto úbytky jsou funkcí proudu, který tìmito souèástkami protéká a tento úbytek se s rostoucím proudem zvyšuje lexandr Krejèiøík: Spínané zdroje s èasovaèem

10 U OUT [V] U IN [V] Obr 2 7 Závislost výstupního napìtí na vstupním, pro zdroj podle zapojení na obr 2 5, pro výstup zatížený odporem 430 [W] (tedy nekonstantním proudem) Tab 2 5 Zatìžovací charakteristika, 287 [P$] [9] U obvodù s nestabilizovaným výstupním napìtím obvykle nepoèítáme hodnoty napì ového a proudového èinitele stabilizace Pro orientaci však mùžeme urèit efektivní vnitøní odpor takovéhoto zdroje z poklesu výstupního napìtí ve zvoleném intervalu: R i = DU OUT /DI OUT = (23,3 18,8)/0,087 = 51,6 [W] Tato hodnota se skládá z pùsobení nìkolika vlivù: U CEST21 = 2 [V] pøi I E = 100 [m] je saturaèní napìtí tranzistoru T21 na obr 1 3, které omezuje velikost napìtí, na které se mùže nabít kondenzátor v okamžiku, kdy je výstup OUT obvodu 555 v logické nule, U FD1 = 0,5 [V] pøi I F = 100 [m] je propustné napìtí na Schottkyho diodì D1 1N5818 na obr 2 5, které omezuje velikost napìtí, na které se mùže nabít kondenzátor v okamžiku, kdy diodou protéká nabíjecí proud kondenzátoru C3, U CEST20 = 2 [V] pøi I E = 100 [m] je saturaèní napìtí tranzistoru T20 na obr 1 3, které omezuje velikost napìtí, na které se superponuje napìtí nabitého kondenzátoru v okamžiku, kdy je výstup OUT obvodu 555 v logické jednièce, U FD1 = 0,5 [V] pøi I F = 100 [m] je propustné napìtí na Schottkyho diodì D2 1N5818 na obr 2 5, které omezuje velikost napìtí, na které se mùže nabít kondenzátor C1 v okamžiku, kdy diodou D2 do nìj protéká vybíjecí proud kondenzátoru C3 Souèet tìchto napìtí je 5 [V] pro proud zátìže 100 [m] a pro proudy menší pøimìøenì klesá Tento odhad vysvìtluje, proè závislost na obr 2 8 nemùže mít menší sklon a výstupní napìtí nemùže být bez zpìtné vazby stabilnìjší 24 lexandr Krejèiøík: Spínané zdroje s èasovaèem 555

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

červená LED 1 10k LED 2

červená LED 1 10k LED 2 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. o znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

M R 8 P % 8 P5 8 P& & %

M R 8 P % 8 P5 8 P& & % ážení zákazníci dovolujeme si ás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

lexandr Krejèiøík Spínané zdroje s èasovaèem 555 Praha 1999 lexandr Krejèiøík Spínané zdroje s èasovaèem 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

4.2 Paměti PROM - 87 - NiCr. NiCr. Obr.140 Proudy v naprogramovaném stavu buňky. Obr.141 Princip PROM. ADRESOVÝ DEKODÉR n / 1 z 2 n

4.2 Paměti PROM - 87 - NiCr. NiCr. Obr.140 Proudy v naprogramovaném stavu buňky. Obr.141 Princip PROM. ADRESOVÝ DEKODÉR n / 1 z 2 n Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

D DE = = + [ + D[ [ D = - - XY = = + -

D DE = = + [ + D[ [ D = - - XY = = + - Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. Otázka č.4 Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. 1) Tyristor Schematická značka Struktura Tyristor má 3 PN přechody a 4 vrstvy. Jde o spínací

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech Nejjednodušší stavební návody Verze V.4, stav k 5. prosinci 2014. Byl upraven Stavební návod na Cvrčka. Víte o dalších zajímavých návodech?

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Sirénka. Jan Perný 06.10.2008

Sirénka. Jan Perný 06.10.2008 Sirénka Jan Perný 06.0.2008 www.pernik.borec.cz Krátký popis Kdobynemělrádhluk...aabytohohlukunebylomálo,postavímesinějakou sirénku. Původní návrh byl určen pro skautíky, kteří si ji na schůzce stavěli.

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009 009/ 7. 3. 009 PROPSTNÝ MĚNIČ S TRANFORMÁTOREM A ŘÍDICÍM OBVODEM TOPSWITCH Ing. Petr Kejík Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Email: xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Článek se zabývá návrhem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

R1C - monitorovací jednotka odvadìèe kondenzátu Pøedpis instalace a údržby

R1C - monitorovací jednotka odvadìèe kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 0871750/2 IM-P087-33 MIVydání2 R1C - monitorovací jednotka odvadìèe kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Instalace 4. Uvedení do chodu 5.Spojení s vyšším systémem 6. Práce zaøízení

Více

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí.

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí. FM tuner TES 25S Pavel Kotráš, Jaroslav Belza Návodù na stavbu FM pøijímaèù bylo otištìno na stránkách PE a AR již mnoho. Vìtšinou se však jednalo o jednoduché a nepøíliš kvalitní pøijímaèe s obvody TDA7000

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 ZAŘÍZENÍ PRO KOMPLETNÍ ÚDRŽBU A TESTOVÁNÍ OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ Martin HLAVIZNA Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi

Více

Elektronická stavebnice: Generátor frekvence s optickým a akustickým výstupem

Elektronická stavebnice: Generátor frekvence s optickým a akustickým výstupem Elektronická stavebnice: Generátor frekvence s optickým a akustickým výstupem Generátor se skládá z několika samostatných modulů stavebnice pro zvýšení modulárnosti celého systému a možnosti širšího využití.

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá

Více

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7 Obsah 1 Zadání 1 2 Teoretický úvod 1 2.0.1 doba náběhu impulsu....................... 2 2.0.2 překmit čela............................ 2 2.0.3 šířka impulsu........................... 2 2.0.4 pokles vrcholu

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 NÁVRH A REALIZACI MYO-STIMULACE PRO POSÍLENÍ SVALSTVA A RELAXACI. Marek SONNENSCHEIN

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 NÁVRH A REALIZACI MYO-STIMULACE PRO POSÍLENÍ SVALSTVA A RELAXACI. Marek SONNENSCHEIN Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 NÁVRH A REALIZACI MYO-STIMULACE PRO POSÍLENÍ SVALSTVA A RELAXACI Marek SONNENSCHEIN Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz 1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací

Více

Vážeí zákazíci dovolujeme si Vás upozorit že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To zameá že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø vidìl

Více

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III - 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III (c) Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2015 V p edchozí ásti tohoto lánku jsme dosp li k zapojení horního spína e se dv ma transformátory, které najdete

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Modul napájecího zdroje 0 30 V / 0 5 A Jakub Novotný 2012 Anotace Tato bakalářská

Více

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

13. Budící systémy alternátorů

13. Budící systémy alternátorů 13. Budící systémy alternátorů Budící systémy alternátorů zahrnují tyto komponenty: Systém zdrojů budícího proudu (budič) Systém regulace budícího proudu (regulátor) Systém odbuzování (odbuzovač) Na budící

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Přednáška 7 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Senzory a aktuátory používané v robotických systémech. Regulace otáček stejnosměrných motorů (aktuátorů) Pro pohon jednotlivých os robota jsou často

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

(autor: m.spousta@volny.cz, verze: 1.1. 2006)

(autor: m.spousta@volny.cz, verze: 1.1. 2006) Drobné rady pro majitele vozu řady Škoda 120 (autor: m.spousta@volny.cz, verze: 1.1. 2006) V roce 1999 jsem koupil za 5000 Kč nabouranou Škodu 125L, během zimy jsem ji postupně s pomocí přátel opravil.

Více

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 KONSTRUKČNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 Tento montážní návod a návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty

Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty Úvod Laboratorní úloha se zabývá měřením voltampérových charakteristik vybraných elektrických prvků pomocí

Více

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY ZÁKLDY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Obsah 1. Úvod 2. Polovodičové prvky 2.1. Polovodičové diody 2.2. Tyristory 2.3. Triaky 2.4. Tranzistory Určeno pro bakalářské stdijní programy na FBI 3. Polovodičové měniče

Více

REG10. návod k instalaci a použití 2.část

REG10. návod k instalaci a použití 2.část Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka skleníkového větrání HSV Obsah: 1.0 Obecný popis...2 1.1 Popis programu...2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory

Mechatronické systémy s krokovými motory Mechatronické systémy s krokovými motory V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

ELEKTRONKOVÉ ZESILOVAÈE Karel Rochelt Aèkoliv se dnes vyrábí absolutní vìtšina spotøební audioelektroniky na bázi polovodièù, a koneckoncù by nešla její pøevážná èást bez polovodièù vùbec realizovat, stále

Více

Impulsní LC oscilátor

Impulsní LC oscilátor 1 Impulsní LC oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Upozornění: Tento článek předpokládá znalost práce Rezonanční obvod jako zdroj volné energie. Při praktických pokusech s elektrickou rezonancí jsem nejdříve

Více

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí Střídavý proud Doteď jse se zabývali pouze proude, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný proud). V praxi se ukázalo, že tento proud je značně nevýhodný. kázalo se, že zdroje napětí ůže být

Více

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Petr Novotný Úloha č. 7 Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Zapojení zesilovače s invertujícím

Více

Signálové a mezisystémové převodníky

Signálové a mezisystémové převodníky Signálové a mezisystémové převodníky Tyto převodníky slouží pro generování jednotného nebo unifikovaného signálu z přirozených signálů vznikajících v čidlech. Často jsou nazývány vysílači příslušné fyzikální

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 9. Polovodiče usměrňovače, stabilizátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ Zdeněk Křovina Středisko Vyšší odborná škola a Středisko technických a uměleckých

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 JKPOV 404 229 719

Více

Stopař pro začátečníky

Stopař pro začátečníky Stopař pro začátečníky Miroslav Sámel Před nějakou dobou se na http://letsmakerobots.com/node/8396 objevilo zajímavé a jednoduché zapojení elektroniky sledovače čáry. Zejména začínající robotáři mají problémy

Více

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do Vážení zákazníci, dovolujeme i Vá upozornit, že na tuto ukázku knihy e vztahují autorká práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má loužit výhradnì pro oobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Obvodová ešení snižujícího m ni e 1 Obvodová ešení snižujícího m ni e (c) Ing. Ladislav Kopecký, únor 2016 Obr. 1: Snižující m ni princip Na obr. 1 máme základní schéma zapojení snižujícího m ni e. Jeho princip byl vysv tlen v lánku http://free-energy.xf.cz\teorie\dc-dc\buck-converter.pdf

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rekonstrukce napájecího zdroje. vedoucí práce: Ing. Zdeněk Kubík autor: Pavel Valenta

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více