PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015"

Transkript

1 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování

2 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie Zadavatel díla: Projektant: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova Chomutov ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, Pardubice odborný garant projektu: vypracoval: zodpovědný projektant: Ing. Lukáš Řádek Ing. Helena Vondrušková Ing. Martin Jaroš Řešené úseky: První úsek PKP II Jirkov intravilán je situován v ř. km 2, 825 3,484m PKP II Druhý úsek PPV - Chomutov intravilán se nachází v ř. km 4,330-4,996m Třetí úsek PPV- Prunéřov extravilán je zasazen do ř. km 17,029-17,625

3 Specifikace projektu Předmětem zpracovaného díla je vyhodnocení vlivu vegetace na stabilitu, funkci a bezpečnost hráze PPV a PKP, s ohledem na výšku, tvar, sklon i délku líce a trasu hráze (extravilán, intravilán). Studie mapuje stávající stav vegetace a posuzuje rizika spojená s jednotlivými dřevinami (druhová skladba, spon) ve vazbě na konkrétní úseky. Návrh hodnotí bezpečnost hráze, bezpečnost obyvatel, možnosti kontrol a realizovatelnost provádění strojní údržby travních porostů a dřevin. V současné době se na hrázi vodního díla nachází vzrostlá vegetace z náletových dřevin, případně vysázených majiteli sousedních pozemků bez souhlasu Povodí Ohře, státní podnik. Vegetace se rozrůstá v převážné míře na vzdušním svahu hráze. Na návodním svahu se v souhrnu všech úseků vyskytuje pouze několik izolovaných jedinců.

4 Základní informace o vodním díle Vodní díla Přivaděč průmyslové vody (PPV) i Podkrušnohorský přivaděč (PKP) jsou součástí vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov (NOD). Hlavním účelm soustavy NOD je řešení odtokových poměrů po likvidaci nádrže Dřínov, ochrana povrchových lomů před účinky velkých vod, zásobování povrchovou vodou pro vyjmenované účely a zajišťování minimálních průtoků ve vybraných tocích a profilech soustavy. Přivaděč průmyslové vody vede po jihovýchodním úpatí Krušných hor od uklidňovacího objektu gravitačního řadu ČS Rašovice až po vyrovnávací nádrž Březenec a má funkci jak ochrannou, tak i zásobní. Současná délka je 23, 980 km. Manipulace s vodou PPV a PKP podléhá ustanovením Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy NOD, zpracovaného v dubnu 2007, s aktualizací 2011 a dílčího manipulačního řádu II.2 Čerpací stanice Rašovice, Přivaděče průmyslové vody a Podkrušnohorského přivaděče, zpracovaného v březnu Oba dokumenty řeší mimo jiné podrobně manipulaci v běžném provozu, za povodní, v zimním provozu a za mimořádných událostí.

5 Analýza podkladů pro hodnocení pokryvu na ochranných hrázích Základním metodickým podkladem pro vyhodnocení pokryvu na ochranných hrázích je Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR č. j. 720/ Pokyn byl vydán pro potřebu ošetřování, údržby a ochranu vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží, ale doporučuje využití jednotlivých ustanovení i pro ochranné hráze vodních toků. Pokyn prakticky beze zbytku přepisuje Metodický pokyn Ministerstva Životního prostředí z roku 1998, který charakterizuje vegetaci na nízkých sypaných hrázích, navrhuje způsob péče a vyjmenovává podmínky pro přípustnost dřevin na hrázích. Metodický pokyn byl vytvořen v návaznosti na povinnosti vlastníka vodního díla vyplývající ze zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění, konkrétně v souvislosti s 55 a 59. Paragrafy zejména upozorňují na fakt, že hráze jsou stavbou a vlastník vodního díla je povinen udržovat je v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů.

6 Aspekty hodnocení porostů PPV Chomutov 1) Hledisko: dřevina stromy Zdravotní stav perspektivními dřevinami jsou pouze zdraví jedinci. Příznaky onemocnění je prosychání korun, změny ve vybarvení a neobvyklých tvarech listů, květů, letorostů i kořenů. Do tohoto bodu lze zahrnout i mechanická poškození - zejména poškození bazí a kořenových náběhů, která jsou vstupní branou infekce. Zdravé stromy neohrožují ochranné hráze zhoršením průsakových podmínek a průsakových množství. Naopak vegetace s odumírajícím kořenovým systémem může vést při střídání aerace s občasným zaplavením vést k degradaci dřevní hmoty kořenů a k postupnému vytvoření privilegované průsakové cesty. Lokální zvýšení propustnosti pak může ve vzniklých kanálcích v návaznosti způsobit činnost živočichů (hlodavců). Poškozený kořenový systém může být příčinou vývratů i u hluboko kořenujících dřevin. Zhoršený zdravotní stav může zapříčinit větší lomivost kmene či velkých větví a to jak při silnějším větru, tak při zatížení sněhem.

7 Nalezené proschlé, poškozené dřeviny

8 Kořenový systém nevhodné jsou stromy mělkokořenící. Typickým příkladem je smrk ztepilý (smrk pichlavý koření hlouběji). Nebezpečí spočívá opět v možnosti vývratů. Pozor na mělké zakořenění v místech s trvalým podmáčením půd. Zde může dojít k mělkému rozvoji kořenového systému i u dřevin, které jinak koření poměrně hluboko.

9 Charakter kmenu - osa kmenů by měla směřovat více méně kolmo k rovině PPV Chomutov koruny hráze, samozřejmě vždy ve vztahu k charakteristickému habitu dřeviny; (některé druhy mají kmeny přirozeně zprohýbané např. borovice pokroucená); nebezpečné jsou dřeviny s vykloněnými kmeny, neboť zde hrozí větší nebezpečí vývratů i zlomů. Charakter koruny koruna by neměla být výrazně asymetrická. K tomuto vývoji vede například jednostranné zastínění. Strom s nápadně asymetrickou korunou má tendenci se vyvracet směrem k místu větší zátěže.

10 Fyzické stáří stromy, které jsou v mládí bezproblémové, s dosažením fyzického stáří mohou být nebezpečné. Viditelným znakem je např. prosychání koruny při dosažené maximální výšce a síle kmene (to znamená, že každé prosychání není znakem fyzického stáří). Stromy lze zařazovat podle věku, kterého se běžně dožívají, do skupiny dřevin dlouhověkých, resp. krátkověkých. Dřeviny dlouhověké především rod dub a lípa Dřeviny krátkověké - ovocné dřeviny, rod jeřáb, rod topol druhy osika a hybridní topoly Spony Pokud jsou spony vyskytujících se dřevin víceméně rovnoměrné /vhodné rozmezí (2)3-5 m u druhů s nižším vzrůstem, 6-10 m u druhů s mohutnějším habitem/,vždy spon umožňující zdravý vývoj jedinců, převažuje klad stabilizace kořenovým systémem. Zastínění korunami neumožnuje masivní rozvoj ruderální vegetace, která naopak způsobuje totální nepřehlednost svahu. Každé větší prosvětlování spolu nese výše uvedené riziko. Pod korunami se přirozeně rozvíjí druhy trav a bylin přizpůsobené polostínu.

11 Autochtonní, alochtonní rody a druhy Z části jde o posouzení vhodnosti výskytu z pohledu ochrany genofondu. Je však třeba si uvědomit, že druhy domácí jsou většinou ve svém místě původního výskytu zdatnější a zdravější. Příkladem může být smrk ztepilý v nižších polohách, kde neprospívá. Stromy s cizím areálem rozšíření: trnovník akát, smrk pichlavý, borovice pokroucená, vejmutovka, kleč, douglaska tisolistá, z hlediska geobiocenologie je v hodnoceném území nepůvodní i smrk ztepilý a borovice lesní.

12 Specifická je problematika pařezových a kořenových výmladků. Řezné plochy pařezů jsou vstupní branou infekcím, zejména houbovým chorobám. Dřeviny vzrostlé z pařezových výmladků jsou krátkověké a mnohem více jsou ohroženy lámavostí. Výmladky dále často ohrožují lokalitu nepřehledností, vyplývající z bujného růstu.

13 Keře Pro keře platí při hodnocení především hledisko zdravotního stavu, charakteru kořenového sytému, fyzického stáří a areálu výskytu. Zdravotní stav Keře nejsou při onemocnění ohroženy vývraty, důležitý je však aspekt ložiska choroby či škůdce, z kterého se choroby šíří na ostatní dřeviny. Je li patrné prosychání větví, je možné se (dle charakteru dřeviny) pokusit o seřez např. s úrovní terénu. Řeší se tím i problematika fyzického stáří, kdy seřezem rostlinu zmladíme. Autochtonní, alochtonní druhy Ve sledovaném území bylo možné se setkat s řadou zde nepůvodních druhů např. vyskytující se kultivary rodů cypřiš, thuje, netvařec, zimostráz, hlohyně, čimišník, pustoryl, kerie, tis. Je to rozhodně dáno umístěním v intravilánu, kde výsadby obecně nemívají přirozený charakter parkové výsadby, skalkařské výpěstky. V lesním úseku lokality Prunéřov byly nalezeny druhy autochtonní.

14 Kořenový systém Vzhledem PPV k Chomutov habitu není mělčí kořenový systém problémem stability a z toho vyplývajícího ohrožení vývraty. Spony Nepřehlednost - často je tento negativ vyjmenováván právě v souvislosti s existencí keřů. Souvislý výskyt brání možnosti sledování stavu hráze, případných poruch, trhlin, průsaků. Vhodné je zachovávat vhodné proluky u méně vzrůstných druhů, u mohutněji rostoucích ponechávat rozmezí na úrovni jednotlivých sazenic.

15 2) Hledisko: charakter a umístění posuzované lokality Intravilán V intravilánu je situace vždy mnohem složitější. Vzhledem k návaznosti na osídlení je jakýkoli výskyt dřevin chápán především jako zdroj ohrožení. Dvojnásob zde platí zodpovědnost sledování zdravotního stavu, stáří, nevhodného habitu a kořenového sytému. Druhým pohledem na výskyt porostů je začlenění stavby do městského či venkovského na prostředí vycházková zóna, turistická trasa, městská zeleň. U hodnocených lokalit je příkladem úsek č.1 PPV II Jirkov a úsek č. 2 Chomutov. Sklonitost terénu Vodní díla Přivaděč průmyslové vody i Podkrušnohorský přivaděč jsou v hodnocených úsecích zasazeny do svahu. Celková sklonitost terénu, bez ohledu na sklon svahu hrázky je přitěžující okolností. V úseku PKP Chomutov kolísá sklon terénu v rozmezí 14,9 26,3%, PPV II Jirkov v rozmezí 6,5 18,9%. V případě protržení hrázky by odtok vody pokračoval dále na přilehlá sídliště.

16 Šíře koruny hrázky Požadavky na provoz a údržbu vyžadují přístup na korunu hráze a dostupnost ochranných hrází buď z koruny nebo z bermy v předhrází či z prostoru v zahrází alespoň nezbytnou mechanizací. Za minimálně bezpečnou šířku koruny hráze lze obecně považovat cca 2m. Dle TNV a vyhl. 590/20020Sb. v platném znění musí být nejmenší šířka koruny ochranné hráze 2m u hrází do 2m výšky a 3m u hrází vyšších než 2m. Ve všech hodnocených úsecích je šíře v koruně větší než 3m. Sklon svahu hrázky Z logické úvahy vyplývá, že čím je svah pozvolnější, tím můžeme předpokládat i jeho větší bezpečnost. U přivaděčů byly zřízeny sklony vzdušného líce 1:1,5 až 1:2. Patrné jsou zde pomístně i mírnější 1:3. U sklonu příkřejších než 1:1,5 je třeba individuálně a přísně posoudit možnost výskytu stromu vzhledem k jeho dlouhověkosti, habitu a vývoji kořenového systému. Preferovat umístění pouze ve spodních dvou třetinách svahu, kde mohou výrazněji přispět naopak ke stabilizaci svahu.

17 Umístění dřevin na svahu Z hlediska ovlivnění stability svahů ochranných hrází hrají největší roli vzrostlé stromy. Ty mohou mít na stabilitu různý účinek. V případě jejich umístění při patě svahu mohou stromy přitěžovat svah vlastní tíhou a tím zvyšovat pasivní odpor vůči usmýknutí svahu. U zdravých stromů mohou mít významnou úlohu hluboké kořeny, které působí jako kotvy. Naopak nevhodné jsou dřeviny s mělkým kořenovým systémem, které mohou při podmáčení způsobit usmýknutí svahu hráze. Nepříznivé je umístění dřevin při koruně hráze, kde jejich tíha působí na svah jako osamělé břemeno zvyšující aktivní složku. To platí především pro poškozené, přestárlé, nakloněné a nemocné stromy, které zde mohou způsobit vývraty.

18 3) Hledisko: možnosti údržby Nejsnadnější údržbou je sečení bylinného krytu. Bylinné patro by mělo být udržováno pravidelně, minimálně v četnosti 2 x ročně. Daleko problematičtější je údržba lokalit po smýcení dřevin, zvláště byly li ořezány dřeviny s přirozeným bujným zmlazováním (např. jasan). Patrné je obtížné řešení pod elektrovody či v jejich ochranném pásmu. Pařezové výmladky se vyvíjejí velmi rychle a působí naprosté znepřehlednění svahu. K zamezení tohoto nepříznivého efektu je třeba po smýcení dřeviny pařezy okamžitě ošetřit. Přesto řada dřevin je proti herbicidům poměrně odolná. Výmladky se méně intenzivně rozvíjejí v zastínění porostů (příkladem může být lokalita lesa v druhém úseku v Chomutově, či lesní úsek Prunéřov). Shodně pak jsou tyto lokality méně náchylné k zabuřenění (nárosty ostružiníků křovitých, ostružiníku maliníku, vysokých ruderálních bylin a trav). Stávají se tak prakticky bezúdržbové.

19 Závěr 1. modelový úsek Specifika úseku PKP II Jirkov Hodnocený úsek prochází městskou zástavbou, koryto je zasazeno do svahu poměrně velkého sklonu. Na vzdušný svah nasedají v podstatné části trasy přímo ploty zahrad, pomístně jsou ploty i součástí svahu koryta. Pro existenci dřevinné vegetace, zvláště pak stromů, je zde povětšinou málo prostoru. V minulosti se zde kromě náletu přirozených dřevin objevila řada umělých výsadeb a to jak v úrovni stromového, tak keřového patra, zřejmě za účelem odclonění zahrad. Zvláštností je zde výskyt skalek, kde je ovlivněn i bylinný kryt zapojený travní drn nahrazují trsy skalniček různého vzrůstu. Co se týká druhové skladby, vzhledem k výše uvedenému, se zde objevují kromě autochtonních, domácích druhů i druhy cizí provenience, typické pro parkové výsadby a tzv. městskou zeleň.

20 Hodnocení nebezpečnosti Hodnocení zde musí být přísnější než v extravilánu, kde nehrozí bezprostřední ohrožení obyvatel a majetku. Po terénním šetření je patrné, že se zde negativní aspekty, zmíněné v obecné úvodní části studie, vyskytují. Jedná se o snížení přehlednosti svahu vlivem rozrůstání keřů či vlivem přehoustlých výsadeb stromů, výskyt mělkokořenících druhů stromů a stromů s nakloněnými kmeny, absence jakéhokoli krytu povrchu svahu v místě skalek. Bezprostřední ohrožení shledáno nebylo. Upozornit je však třeba na enormní zraňování na kmenech, bazích kmenů a kořenových nábězích dřevin. Je způsobované patrně použitím nevhodné techniky pro údržbu bylinného krytu a neopatrnou manipulaci s touto technikou. Takové masivní poškození nebylo při průzkumech v jiných obdobných lokalitách nalezeno. Důsledkem je samozřejmě nebezpečí vstupu infekce vzniklými ranami, celkové zhoršení zdravotního stavu, větší náchylnost k chorobám a škůdcům. Následně pak může docházet i u relativně mladších jedinců k lomivosti kmenů a větví i k vývratům vlivem poškození kořenového systému.

21 Specifickou problematikou jsou porosty stromů s vysokým vzrůstem, které se vyskytují v blízkosti koruny hráze. Jejich tíha zde působí na svah jako osamělé břemeno zvyšující aktivní složku. Obecně jsou tyto dřeviny umístěny nevhodně. To platí především pro poškozené, přestárlé, nakloněné a nemocné stromy, které zde mohou způsobit vývraty (viz metodické pokyny). Rostou li zde dřeviny dlouhodobě, jsou vysokověké, zdravé a nepůsobí žádné problémy, je možné rozhodnout o jejich ponechání. K eliminaci zjištěných negativních jevů je možné doporučit etapové řešení.

22 V první fázi je třeba řešit: - Nevhodné zřízení skalek na vzdušním svahu hráze - Mělkokořenící jehličnany, které jsou již v období vzrůstu, kdy začíná hrozit jejich vyvrácení - Stromy se skloněnými kmeny - Dřeviny nemocné a přestárlé - Výskyt dřeviny na návodním svahu hráze (jediný kus) Do této etapy lze zařadit i počátek úpravy porostů, které jsou v předchozí kapitole popisovány. Jedná se o: - Proředění přehoustlých výsadeb stromů - Redukce plošného výskytu keřů Je zřejmé, že bezprostředně po zásahu je třeba počítat se zajištěním péče o tyto nově vytvořené prostory. Finanční i časové nároky s každým zásahem vzrostou.

23 Další fáze, kterou lze doporučit v odstupu 5-7 let, se již může odvíjet od reakce na zásah v první etapě. Měla by směřovat k údržbě přiměřených rozestupů mezi dřevinami a kontrole zdravotního stavu ponechaných jedinců. Toto doporučení je samozřejmostí u jakýchkoli dřevinných doprovodů (u správce toků nezbytné sledování zdravotního stavu břehových porostů). Předpokládá se, že pravidelné větší zásahy se mohou opakovat v rozestupu dalších 5-7 let. Postupně pak bude nezbytné začít odstraňovat dřeviny, které se dožijí fyzického stáří a začnou být nebezpečné svoji zvýšenou lomivostí či nebezpečím vývratů. Zejména se bude jednat o břízu bělokorou, která se zde vyskytuje poměrně hojně. Do stadia vývoje, ve kterém budou hrozit vývraty, se postupně dostane i řada dalších jehličnanů. Odstraňovány budou i dožilé ovocné dřeviny. Cílové dřeviny Dřeviny, u kterých je možné jejich ponechání dlouhodobě obhájit, jsou především dřeviny dlouhověké, zdravé, hlubokokořenící vždy společně s dalšími podmínkami, zmíněnými v úvodní kapitole.

24 Závěr 2. modelový úsek Specifika úseku PPV Chomutov Sledovaný úsek přivaděče prochází obdobně jako předchozí zastavěnou částí města, koryto je opět zasazeno do svahu poměrně velkého sklonu. Na vzdušní svah nasedá v první části úseku bezprostředně zástavba sídliště, v dalších částech se mezi zástavbou a korytem rozkládá různě široký pás svahového lesa. Svah kromě drobných lokalit (např. úseky s výskytem ovocných dřevin) nebyl uměle osazován. Od doby výstavby se zde postupně rozrostly náletové dřeviny, které dnes dosahují různého stáří od nejmladších nárostů až po cca 60 letý porost. Druhovou skladbu tvoří v převážné části trasy dřeviny, které zde mají přirozený areál výskytu. Výjimku tvoří akátina vyšší věkové kategorie. Nálety jsou spíše řídké až středně řídké. Přehoustlé jsou pouze úseky s pařezovými i kořenovými výmladky, dále pak prostory, kde po likvidaci dřevin došlo k zabuřenění invazivními druhy keřů (oba ostružiníky, bez černý).

25 Hodnocení nebezpečnosti Bezprostřední nebezpečí, které by představovalo ohrožení obyvatel a majetku, shledáno opět nebylo. Negativní prvky, opakované v průběhu studie, se zde však objevují. Jedná se o: - Snížení přehlednosti svahu vzdušného svahu hráze zde především vlivem šíření nárostů dřevin v podúrovni, dále pak již zmíněným růstem výmladků a zabuřeněním; - Výskyt dřevin skloněných, a především poškozených na bazi a kmenech. Na časté a ve svém důsledku nebezpečné zraňování stromů již bylo upozorněno v předchozím úseku; -V hodnocené části trasy se rovněž vyskytují porosty stromů s vysokým vzrůstem, které se rozrostly v blízkosti koruny hráze; - V části trasy se po odkácení porostů objevila místa buď zcela odkrytá či minimálně s nezapojeným drnem. Vznikají tak lokality ohrožené erozí resp. sesuvy zeminy. - Na návodním svahu hráze se objevuje několik izolovaných jedinců dřevin. K eliminaci zjištěných negativních jevů je možné doporučit opět etapové řešení.

26 V první PPV Chomutov fázi je třeba řešit: - zatravnění odkrytých částí svahů - odstranění dřevin poškozených (v prostoru pod korunou hráze) a přestárlých - likvidaci masivního zmlazení a zabuřenění po odkácení porostů - redukci plošného výskytu nárostů v podúrovni - smýcení stromů se skloněnými kmeny - odstranění dřevin z prostoru návodního svahu hráze Opět je vhodné upozornit na nezbytnost pravidelného zajištění péče o nově odkryté plochy po smýcení dřevin; zejména důsledné potlačování výmladnosti a nového zabuřenění. Další fáze: s odkazem na řešení prvního úseku lze i zde doporučit provedení dalšího většího zásahu v odstupu 5-7 let dle reakce na odkácení a prosvětlení v první etapě. Shodně by mělo další opatření směřovat k údržbě přiměřených rozestupů mezi dřevinami a kontrole zdravotního stavu ponechaných jedinců. Předpoklad pravidelných razantnějších vstupů je opět v rozmezí dalších 5-7 let. Tím není dotčena nezbytnost intenzivní údržby o bylinný kryt, která by měla být zajištěna minimálně 2x ročně.

27 Závěr 3. modelový úsek Specifika úseku PPV Prunéřov Hodnocený úsek přivaděče je na rozdíl od předchozích situován v extravilánu. V celé délce prochází lesem. Na pravý břeh, který je předmětem sledování, přímo nasedá porost doubravy. Dřeviny, které zde byly vymapovány, jsou přirozené druhové skladby, odpovídající charakteru přilehlého biotopu. Rozrůstající se porosty na svahu nebyly vysázeny uměle, šířily se postupně jako náletové. Jsou různověké - od nejmladších nárostů po věkovou kategorii 60 let. Hustota je různá, hlavní úroveň i podúroveň jsou střídavě řídké, středně řídké, místy i husté. Přehoustlé jsou opět pouze úseky s pařezovými i kořenovými výmladky, dále pak prostory, kde po likvidaci dřevin došlo k zabuřenění a invazivnímu šíření nežádoucích druhů (oba ostružiníky, bez černý). Velmi bujně se rozrůstají osikové a střemchové mlaziny.

28 Hodnocení nebezpečnosti Akutní nebezpečí, např. hrozícími vývraty, nebylo zaznamenáno. Výtky, zmíněné v předchozích částech studie, se zde opakují. Opět se jedná o snížení přehlednosti svahu především vlivem šíření nárostů dřevin v podúrovni, dále pak již zmíněným zabuřeněním a rozvojem pařezových a kořenových výmladků po smýcení porostů a po výraznějším prosvětlení; výskyt stromů zraňovaných zvláště v blízkosti koruny hráze. Shodně je možné doporučit etapové řešení nastíněné problematiky.

29 V první fázi je třeba řešit: - likvidaci masivního zmlazení a zabuřenění po odkácení porostů - redukci přehoustlých náletů stromů - redukci plošného výskytu nárostů v podúrovni - odstranění dřevin poškozených (v prostoru pod korunou hráze) V prosvětlených místech po prvotním zásahu je třeba opět zabezpečit důsledné potlačování výmladnosti a nového zabuřenění. Další fáze: s odkazem na předchozí doporučení je třeba se vracet k opakovanému zásahu v rozmezí 5-10 let. Shodně by mělo další opatření směřovat k údržbě přiměřených rozestupů mezi dřevinami a kontrole zdravotního stavu ponechaných jedinců. Předpoklad pravidelných razantnějších vstupů je opět v rozmezí dalších 5-10 let. Intenzivní údržba o bylinný kryt včetně míst nově odkrývaných musí být pravidelně zabezpečována minimálně 2x ročně.

30 Děkujeme za pozornost

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO?

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou VOBORNÍK PŘEMYSL ABSTRAKT: Les nízký se u LČR,s.p. Lesní správě Znojmo vyskytuje na plochách okolo 2.500ha

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2013. Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2013. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

A.K T I, Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 Použití aktisafe J250 A.K T I

A.K T I, Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 Použití aktisafe J250 A.K T I str. 1/22 Použití Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 aktisafe J250 svahy bez proudící vody, do sklonu 1 : 2, délka svahu do 10 m vhodné současně s mulčování na svahy,

Více

Studie Krásné Březno, Poloostrov - Mapování a pilotní kalkulace pro případový příklad s doporučením dalších kroků ke zvýšení investiční atraktivity

Studie Krásné Březno, Poloostrov - Mapování a pilotní kalkulace pro případový příklad s doporučením dalších kroků ke zvýšení investiční atraktivity Circular Flow Land Use Management (CircUse) Studie Krásné Březno, Poloostrov - Mapování a pilotní kalkulace pro případový příklad s doporučením dalších kroků ke zvýšení investiční atraktivity Report/Tasks

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK Seminární práce z předmětu: Aplikovaná dendrologie Datum: 3. 7. 2013 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY OZELENĚNÍ VÝSYPEK

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

OBNOVA TOPOLŮ Z PAŘEZOVÝCH VÝMLADKŮ NA LZ ŽIDLOCHOVICE

OBNOVA TOPOLŮ Z PAŘEZOVÝCH VÝMLADKŮ NA LZ ŽIDLOCHOVICE OBNOVA TOPOLŮ Z PAŘEZOVÝCH VÝMLADKŮ NA LZ ŽIDLOCHOVICE Zdeněk Vícha Abstrakt Pěstování topolů má u LZ Židlochovice dlouhodobou tradici. První zmínky o pěstování topolů na Židlochovicku pocházejí z r. 1818.

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava

Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava 1. Národní park Šumava Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky:

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky: Komentář k právním ustanovením na úseku povolování kácení dřevin rostoucích mimo les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k 2 zákona 114/1992 Sb.: Ochrana dřevin

Více

Metodické pokyny a návody. Metodický pokyn. odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní

Metodické pokyny a návody. Metodický pokyn. odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní Metodické pokyny a návody 2. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní ÚVODEM Zákonné ustanovení 41 zákona č.138/73 Sb., o vodách (vodní

Více

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř Závěrečná zpráva projektu Voda živá tok Barovka 1 Předmluva Vážení čtenáři, právě čtete závěrečnou zprávu obsahující naše poznatky z výzkumu na toku Barovka,

Více

Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP. k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999)

Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP. k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999) Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999) ÚVODEM Zákonné ustanovení 41 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ SO 02 REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU F.3.1 TECHNICKÁ

Více

Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky zakázka č. 0653 prosinec 2006

Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky zakázka č. 0653 prosinec 2006 Obsah textu: 1. Identifikační údaje...2 2. Přehled výchozích podkladů...2 3. Širší vztahy...2 4. Současný stav...2 5. Návrh úprav...3 5.1 Varianta č. 1...3 5.2 Varianta č. 2...4 5.3 Varianta č. 3...4 5.4

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2011 o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Investiční záměr Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Předkladatel: Město Polná Husovo náměstí 31 588 13 Polná Zpracoval: Mgr. Tomáš Obořil Investiční záměr Název akce: Rekultivace skládky S-003 Polná

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech www.npsumava.cz Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech Miroslav Černý, Aleš Kučera Správa NP a CHKO Šumava Význam odumřelého dřeva - obsah organické hmoty v lesní půdě - půdní vlhkost - členitost

Více

Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí

Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí (Pilotní projekt Orlice, Hradec Králové) Vypracovaly: Bc. Lucie Kovandová Ing. Ivana Franková Kontroloval: Ing. Karel Dohnal Schválil:

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Dendrologické posouzení dřeviny, rostoucí na pozemku č. 185/17 k.ú. Neratovice Quercus robur dub letní

Více

Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz)

Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz) Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz) Tento dokument obsahuje autorské řešení vybraných úloh, jejichž zadání je

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE

Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE 1. Z historie dolu Tuchlovice V 30. letech minulého století bylo prokázáno geologickým průzkumem, že západní část dobývacího

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Lomnice. na životní prostředí

Lomnice. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Lomnice na životní prostředí Karlovy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy TISKOVÁ ZPRÁVA Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy Strnady 20. 10. 2014 - Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ B. Průvodní zpráva Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku... 2 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání... 4 3. Orientační údaje stavby... 5 1 1.

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ PROSINEC 2012 2 Riziková území při extrémních přívalových srážkách Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Informace o projektu... 4 1.2 Části projektu...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 22 Javor Ing. Hana Márová

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva Dřevo Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál,

Více

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ):

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ): Metodická pomůcka k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

Průvodce "Průvodce Praha"

Průvodce Průvodce Praha Milíčovský les a rybníky Přírodní park 50 1'16.26"N 14 32'18.72"E byla vyhlášena r. 1988 jako ochrana významných společenstev rostlin a živočichů. má rozlohu 93 ha. Autor článku: Michal Šruta Další informace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Brumov-Bylnice. Posouzení lyžařského areálu U koupaliště z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA)

ÚZEMNÍ PLÁN. Brumov-Bylnice. Posouzení lyžařského areálu U koupaliště z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) ÚZEMNÍ PLÁN Brumov-Bylnice Posouzení lyžařského areálu U koupaliště z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) Zpracovatel: Pořizovatel: VEGI, s.r.o. Městský úřad Brumov-Bylnice Obvodová 3469 nám. Hildy

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda

Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady Výzkumná stanice Opočno Název zprávy: Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda (3. sdělení) (Poradenské

Více

Účel a doba měření. Měřicí místa a měřené veličiny

Účel a doba měření. Měřicí místa a měřené veličiny Měření kvality ovzduší v Orlických horách a zhodnocení naměřených koncentrací s ohledem na možné poškozující efekty na lesní ekosystémy v Orlických horách pro jednotlivé sloučeniny a jejich vzájemné působení

Více

3.1. Lesní hospodářství

3.1. Lesní hospodářství 3.1. Lesní hospodářství Charakteristika problematiky Lesy jsou v CHKO Jizerské hory nejvýznamnějším přírodním fenoménem a pokrývají 2/3 plochy CHKO. V severní části se dochovaly rozsáhlé komplexy přírodních

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ A. Základní ustanovení I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění

Více

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období Stojatá voda rybníky jezera lomy umělá jezera slepá ramena řek štěrkoviště, pískovny Stručný výtah HYDROLOGIE PRO ZACHRÁNCE Charakteristika stojaté vody Je podstatně bezpečnější než vody proudící, přesto

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce

Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Oblast 5, Envelopa Obr. 1 výsadba lip srdčitých na tř. Kosmonautů (22. 6. 2014) Obr. 2 vrby

Více

PLOCHA ZMĚNY Z4-6 a ZD4-108, k.ú. HABROVICE

PLOCHA ZMĚNY Z4-6 a ZD4-108, k.ú. HABROVICE PLOCHA ZMĚNY Z4-6 a ZD4-108, k.ú. HABROVICE Zpracovatel: MR&S architekti, s.r.o. Ing.arch. David Strach Ing.arch. Dana Strachová Ocelářská 344/10, 190 00 Praha 9 t. 774 212 283, 777 951 255 e. david.strach@mr-s.cz

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

Klíčová aktivita 06 Učebnice Okrasné dřeviny Realizační tým:

Klíčová aktivita 06 Učebnice Okrasné dřeviny Realizační tým: Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách CZ.1.07/1.1.00/08.0042 Klíčová aktivita 06 Učebnice Okrasné dřeviny Realizační tým: Ing. Martin Vlasák, Ph.D. - řešitel klíčové aktivity 06

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI KONCEPTU

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI KONCEPTU Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územ.plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

Průvodní a technická zpráva k akci:

Průvodní a technická zpráva k akci: k akci: Probírka břehového porostu VVT Jihlava, ř. km 105,000-105,200, Přibyslavice a ř. km 119,400 119,750, Přímělkov Provozní úseku závodu Dyje: Vypracoval: Ing. Jiří Šrámek Datum: 20. 9. 2018 strana

Více

ÚDRŽBA SKALNÍCH ZÁŘEZŮ A SVAHŮ

ÚDRŽBA SKALNÍCH ZÁŘEZŮ A SVAHŮ Pavel Buřič, Mgr. Jan Bůžek EXPLOSIVE Service, a.s., Novotného lávka 5/976 116 16 Praha 1, mob. tel. 603 43 7575 ÚDRŽBA SKALNÍCH ZÁŘEZŮ A SVAHŮ Náš příspěvek vychází ze zkušeností naší firmy při provádění

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ HÁĎÁTKO BOROVICOVÉ BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS Odbor ochrany proti škodlivým organismům Ing. Petr Kapitola Ing. Martina Jurášková Ztracená 1099, Praha 6, PSČ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 31 Vady tvaru kmene

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA STAVBA DŘEVA STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY X DVOJDĚLOŽNÉ ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY palmy, bambus Nemohou druhotně tloustnout (přirůstat)!! DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY mají sekundární dělivé

Více

Připravujeme zahradu na zimu

Připravujeme zahradu na zimu Připravujeme zahradu na zimu 103 Petr Pasečný praktické rady v kostce co vysadit, přesadit, vysít které dřeviny řezat a tvarovat a jak jak chránit rostliny před sněhem Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Více