Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle"

Transkript

1 Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba Veltruská 532/ Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR STAVBA VÝKRES PROJEKT - SERVIS MÍSTO STAVBY MČ Praha 4 Na Líše 936/16 OKRES Táborská 350/32, Praha 4 Praha 4, k.ú. Michle ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace nového multifunkčního sportoviště včetně zázemí a úprav stávajících sportovišť Projekt zeleně dendrologický průzkum a návrh zeleně Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO STUP.DOKUMENTACE Projekt pro stavební povolení DATUM - FORMÁT ČÁST DOKUMENTACE Ing. Stojan Z. Ing. Marek T. Ing.Bittnerová M., Ph.D PP Č. PŘÍLOHY

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Lokalita: Základní škola Na Líše 936/16 Praha 4, k.ú. Michle Investor: Městská část Praha 4 Táborská 350/32 Praha 4 Zpracovatel: Ing. Marcela Bittnerová, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba Veltruská 532/ Praha 9 tel: IČO: DIČ: Datum zpracování: květen 2009 Stupeň dokumentace: Projekt pro stavební povolení V Praze dne Ing. Marcela Bittnerová, Ph.D. 2

3 Obsah: 1. Charakteristika území 4 2. Popis současného stavu 5 3. Metoda zpracování 6 4. Dendrologický rozbor území 8 5. Navrhované úpravy Výsadba dřevin Legislativní rámec Technologie výsadby Ošetření a ochrana po výsadbě 25 3

4 1. Charakteristika území Zpracovávaný prostor zahrady Základní školy Na Líše se nachází v ulici Na Líše 936/16, v k.ú. Praha 4 Michle (viz obr.č.1 a 2). Rozsáhlý rovinatý pozemek se rozkládá podél objektu základní školy, ke které přiléhá ze severovýchodní a východní strany. Historie školy se píše od roku 1947, od roku 1984 se vyučuje ve stávajících pavilonech, touto dobou byly pravděpodobně realizovány i dnešní úpravy areálu zahrady. Přilehlá oplocená zahrada představuje obdélný zatravněný prostor s hřištěm a vzrostlou zelení zastoupenou jehličnatými i listnatými stromy doplňovanými keřovými porosty. Obr.č.1 Letecký snímek na zájmové území v rámci širších vztahů Prahy 4, k.ú. Michle ( Obr.č.2 Vymezení pozemku, kde byl proveden dendrologický průzkum ( 4

5 2. Popis současného stavu Areál základní školy v ulici Na Líše, Praha 4 se nachází v klidové části Michle. Řešené území představuje prostranství přiléhající ze severovýchodní a východní strany k objektu školy. Jedná se o podélný zatravněný pozemek se vzrostlou stromovou i keřovou zelení. Na pozemku se v současné době nachází oplocené hřiště, betonové plochy, pískové doskočiště, pozůstatky veřejného osvětlení a mobiliáře. Z hlediska zeleně se v prostoru nachází 83 vzrostlých stromů, z toho 2 jehličnaté a 81 listnatých (viz foto č.1-9). Zeleň je soustředěna zejména do obvodových částí areálu. Druhová skladba je různorodá, v porostu jsou zastoupeny běžné domácí i introdukované druhy dřevin, značný podíl představují také stromy ovocné. Velká část stromů rostoucích na pozemku vykazuje známky vysokého stáří, jde zejména o javory horské Acer pseuodoplatanus, jasany ztepilé Fraxinus excelsior a trnovníky akáty Robinia pseudoacacia. Foto č.1 3 Funkční prvky zpracovávaného areálu základní školy Foto č. 4 6 Současná podoba zeleně (stav z května 2009) Foto č. 7 9 Současná podoba zeleně (stav z května 2009) 5

6 3. Metoda zpracování dendrologického rozboru území Hodnocení porostu bylo provedeno formou terénního průzkumu, zanesením měřených údajů do map a tabulek, vyhotovením fotodokumentace. U dřevin byl změřen obvod a průměr kmene ve výšce 130 cm nad zemí, zhodnocen zdravotní stav, u dřevin kolidujících s navrhovanou výstavbou také sadovnická hodnota. Průzkum zeleně byl vykonán na přelomu měsíce dubna a května Jako podklad sloužilo geodetické zaměření zeleně (GEOTON Praha s.r.o., 04/2009) Hodnocení jednotlivých stromů má následující posloupnost: Číslo stromu: Název stromu: evidenční číslo, pod kterým je strou uveden v tabulkové i grafické části český i latinský ekvivalent Obvod kmene: dendrometrická veličina, jejíž hodnota je změřena ve výšce 1,3 m, udává se v cm Průměr kmene: dendrometrická veličina, jejíž hodnota je změřena ve výšce 1,3 m, udává se v cm Zdravotní stav: zhodnocení zdravotního stavu stromů vychází z míry narušení jejich kořenového systému, kmene a větví. Pro zhodnocení je použita stupnice Metodiky oceňování solitérních stromů (dle AOPK ČR) POUŽITÁ STUPNICE PRO HODNOCENÍ: 0 výborný, 1 dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků), 2 zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah), 3 výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu hodnoceného stromu), 4 silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva), 5 havarijní (akutní riziko rozpadu). Sadovnická hodnota:vyjadřuje celkovou hodnotu stromu ze zahradního a krajinářského hlediska, shrnuje soubor několika faktorů, jako např. estetický, ekologický, fyziologický, biomechanický apod. 1 velmi vysoká strom s ideálně vyvinutým habitem, který odpovídá danému taxonu, pěstebnímu tvaru a věku většinou v solitérní pozici a pravidelně zavětvený, zcela vitální, zdravý, nepoškozený, bezpečný funkčně a kompozičně velmi významný dlouhodobě perspektivní 6

7 2 vysoká strom se ve všech kvantitativních a kvalitativních znacích jen mírně odchyluje od ideálu v příslušném věku (viz 1) odchylky podstatně nezhoršují jeho typický vzhled, kondici, funkci a bezpečnost kompozičně a funkčně významný dlouhodobě perspektivní 3 průměrná strom má již výraznější odchylky od ideálního habitu v příslušném věku vykazuje menší i větší fyziologické poruchy či vady v architektuře celková kondice, poškození a stabilita nesnižuje jeho relativně příznivou funkčnost i bezpečnost a stále umožňuje jeho střednědobou až dlouhodobou existenci 4 nízká strom se značně poškozeným habitem např. v důsledku zápoje, chorob, trvale působících škůdců, věku či absence odborné péče málo olistěný, slabě až velmi slabě vitální, v dospělosti a senescenci zpravidla s vysokou mírou nebezpečnosti pro své okolí existenčně krátkodobý, neperspektivní 5 velmi nízká (žádná) strom s velmi slabou nebo již žádnou vitalitou, těžce nemocný, málo olistěný, odumírající nebo už suchý celkově velmi silně habituálně poškozený, v dospělosti a senescenci často i vysoce nebezpečný až havarijní absolutně bez perspektivy 7

8 4. Dendrologický rozbor území Posuzovaný prostor tvoří z hlediska zeleně 83 vzrostlých stromů, z toho 2 jehličnaté a 81 listnatých. Druhová skladba dřevin je různorodá, nejpočetněji je zde zastoupen jasan ztepilý Fraxinus excelsior (17 jedinců) a javor klen Acer pseuodoplatanus (15 jedinců), značný podíl představují také stromy ovocné (viz tabulka č.1 a 2). Zeleň je soustředěna zejména do obvodových částí areálu. Velká část stromů rostoucích na pozemku vykazuje známky vysokého stáří, jde zejména o javory horské Acer pseuodoplatanus, jasany ztepilé Fraxinus excelsior a trnovníky akáty Robinia pseudoacacia. Keřové patro je tvořeno běžnými listnatými druhy soustředěnými po obvodu zahrady v nepravidelném uspořádání bez hlubšího kompozičního záměru. Z hlediska druhové skladby je zde zastoupen především zimolez tatarský, který je doplňován nálety šípku, černého bezu, trnky a mladých javorů, v jihovýchodní části pozemku pak pustorylem. Tabulka č.1 Druhová skladba porostu stromy jehličnaté Druh Latinský název Počet kusů Smrk Picea 2 Tabulka č.2 Druhová skladba porostu stromy listnaté Druh Latinský název Počet kusů Javor klen Acer pseudoplatanus 15 Jeřáb černý Aronia melanocarpa 3 Bříza bradavičnatá Betula pendula 1 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 17 Jabloň Malus ssp. 7 Morušovník bílý Morus alba 3 Topol Populus ssp. 2 Slivoň Prunus ssp. 2 Třešeň Prunus ssp. 6 Hrušeň planá Pyrus pyraster 3 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 9 Bez černý Sambucus nigra 1 Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 2 Šeřík obecný Syringa vulgaris 2 Lípa srdčitá Tilia cordata 8 8

9 Tabulka č.3 Celková druhová skladba porostu Pořadové Dřevina Latinský název d1/3 Průměr kmene Zdravotní Poznámka číslo stromu (obr.č.4) (cm) v 1/3 (cm) stav 1 Trnovník akát Robinia pseudoacacia Trnovník akát Robinia pseudoacacia Trnovník akát Robinia pseudoacacia Trnovník akát Robinia pseudoacacia Trnovník akát Robinia pseudoacacia nevhodný prořez 6 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 11 3,5 1 polámané postranní větve 7 Třešeň Prunus ssp Třešeň Prunus ssp vylámané větve 9 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 14 4,5 2 vylámané větve 11 Morušovník bílý Morus alba Javor klen Acer pseudoplatanus v 0,5 m se dělí na dva kmeny Morušovník bílý Morus alba nevhodný prořez v 0,5 m se dělí na dva kmeny 14 Šeřík obecný Syringa vulgaris zhoršený, starý jedinec s více kmeny 15 Hrušeň planá Pyrus pyraster v 0,7 m se dělí na dva kmeny Jasan ztepilý Fraxinus excelsior byl by vhodný výchovný řez 17 Třešeň Prunus ssp růst nakřivo 18 Třešeň Prunus ssp růst nakřivo 19 Morušovník bílý Morus alba růst nakřivo, prosychá 20 Javor klen Acer pseudoplatanus Bez černý Sambucus nigra růst nakřivo, prorůstá plotem 22 Javor klen Acer pseudoplatanus u paty kmene hniloba kmeny

10 Pořadové číslo stromu (obr.č.4) Dřevina Latinský název d1/3 (cm) Průměr kmene v 1/3 (cm) Zdravotní stav Poznámka 23 Hrušeň planá Pyrus pyraster Javor klen Acer pseudoplatanus Třešeň Prunus ssp. 4 výlam, v 0,7 m se dělí na 4 hnijící větve 26 Jabloň Malus ssp Javor klen Acer pseudoplatanus růst nakřivo 28 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Topol Populus nigra nepravidelný kmen 30 Topol Populus nigra Jasan ztepilý Fraxinus excelsior nepravidelný kmen 32 Trnovník akát Robinia pseudoacacia Trnovník akát Robinia pseudoacacia Trnovník akát Robinia pseudoacacia prosychá, od 1 m 2 kmeny Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Trnovník akát Robinia pseudoacacia prosychá 37 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior prosychá 38 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior prosychá 40 Slivoň Prunus ssp Jabloň Malus ssp prosychá 4 sazenice vysazené k sobě, dvě již srostlé 42 Lípa srdčitá Tilia cordata Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Lípa srdčitá Tilia cordata sazenic vysazených k sobě

11 Pořadové číslo stromu (obr.č.4) Dřevina Latinský název d1/3 (cm) Průměr kmene v 1/3 (cm) Zdravotní stav Poznámka 45 Javor klen Acer pseudoplatanus od 0,5 m 2 kmeny Jasan ztepilý Fraxinus excelsior prosychá 47 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior prosychá 48 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior prosychá 49 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior prosychá 50 Javor klen Acer pseudoplatanus Jasan ztepilý Fraxinus excelsior , Třešeň Prunus ssp Javor klen Acer pseudoplatanus Hrušeň planá Pyrus pyraster Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia Smrk Picea ssp nevhodné stanoviště 64 Slivoň Prunus ssp. 1 cca 10 kmenů 65 Jabloň Malus ssp Jeřáb černý Aronia melanocarpa 1 roub v 0,5 m, celková výška 2 m 67 Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia Jeřáb černý Aronia melanocarpa 1 roub v 0,5 m, celková výška 2 m 69 Jeřáb černý Aronia melanocarpa 1 roub v 0,5 m, celková výška 2 m 70 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Šeřík obecný Syringa vulgaris 1 72 Bříza bradavičnatá Betula pendula

12 Pořadové číslo stromu (obr.č.4) Dřevina Latinský název d1/3 (cm) Průměr kmene v 1/3 (cm) Zdravotní stav Poznámka 73 Smrk Picea ssp Jabloň Malus ssp. 1 starý strom, nasazení koruny v 0,5 m 75 Jabloň Malus ssp. 1 starý strom, nasazení koruny v 0,5 m 76 Jabloň Malus ssp. 1 starý strom, nasazení koruny v 0,5 m 77 Jabloň Malus ssp. 1 starý strom, nasazení koruny v 0,5 m

13

14 Foto č. 10 Robinia pseudoacacia (p.č.1 5) Foto č.11 Fraxinus excelsior (6) Foto č.12 Prunus ssp. (7,8) Foto č.13 Fraxinus excelsior (9,10) Foto č.14 Morus alba (11) Foto č.15 Acer pseudoplatanus (12) Foto č.16 Morus alba (13) 14

15 Foto č.17 Syringa vulgaris (14) Foto č.18 Pyrus pyraster (15) Foto č.19 Fraxinus excelsior(16)foto č.20 Prunus ssp. (17) Foto č.21 Prunus ssp. (18) Foto č.22 Morus alba (19) Foto č.23 Acer pseudoplatanus (20)Foto č.24 Sambucus nigra (21) 15

16 Foto č.25 a 26 Acer pseudoplatanus (22) Foto č.27 Pyrus pyraster (23) Foto č.28 Acer pseudoplatanus(24) Foto č.29 a 30 Prunus ssp. (25) Foto č.31 Malus ssp.(26) Foto č.32 Acer pseudoplatanus Foto č.33 Fraxinus excelsior (27) (28) 16

17 Foto č.34 Populus nigra Foto č.35 Fraxinus excelsior Foto č.36 Robinia pseudoacacia (29, 30) (31) (32-36) Foto č.37 a 38 Fraxinus excelsior (37 a 38) Foto č.39 Prunus ssp.,malus ssp. (40 a 41) Foto č.40 a 41 Tilia cordata (42) Foto č.42 Fraxinus excelsior (43) 17

18 Foto č.43 a 44 Tilia cordata (44) Foto č.45 Acer pseuodopl. (45) Foto č.46 Fraxinus excelsior (46-49) Foto č.47 Fraxinus excelsior (46 a47) Foto č Fraxinus excelsior (48) + detail Foto č.50 Fraxinus excelsior (49) 18

19 Foto č.51 Acer pseudopl.(50) Foto č.52 Fraxinus excelsior (51) Foto č.53 Acer pseudoplatanus (53 61) Foto č.54 Prunus ssp. (52) Foto č.55 Sorbus aucuparia (62) Foto č.56 Picea ssp. (63) 19

20 Foto č.57 Prunus ssp. (64) Foto č.58 Malus ssp.(65) Foto č.59 Picea ssp., Malus ssp. (73-77) Foto č.60 Aronia melanocarpa (66-69) Foto č.61 Fraxinus excelsior, Syringa vulgaris Betula pendula (70-72) 5. Navrhované úpravy Cílem navrhovaných úprav areálu zahrady ZŠ Na Líše je vytvoření nového multifunkčního sportovního areálu realizovaného včetně zázemí a úprav stávajících sportovišť. Stávající zeleň bude respektována a ve většině případů zachována, dojde pouze k odstranění stromů kolidujících s navrhovanou výstavbou. Stromová zeleň, která bude vlivem realizace navrhovaných úprav areálu vykácena (viz obr.č.5), bude plnohodnotně nahrazena novými výsadbami v množství odpovídajícím odstraňovaným stromům. Náhradní výsadby budou částečně situovány dle požadavku školy do jihovýchodního rohu pozemku, kde se v současné době nachází kompost a z části, po konzultaci na ÚMČ Praha 4 odboru ŽP a dopravy, dovnitř areálu do zatravněného volného prostranství mezi sportovišti (viz obr.č.6). Z hlediska druhové skladby budou do areálu nově vysazeny tři druhy listnatých stromů (viz tabulka č.5) v celkovém počtu 10 kusů. Druhová skladba je volena tak, aby navrhované úpravy respektovaly stávající charakter uspořádání a skladby zeleně. 20

21 Tabulka č.4 Odstraňovaná zeleň kolidující s navrhovanou stavbou Pořadové číslo (dle Druh Latinský název Sadovnická hodnota obr.č.3 a 5) 17 Třešeň Prunus ssp Javor klen Acer pseudoplatanus 2 51 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 2 62 Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 2 63 Smrk Picea ssp Smrk Picea ssp Jabloň Malus ssp Jabloň Malus ssp Jabloň Malus ssp Jabloň Malus ssp. 4 Tabulka č.5 Navrhované výsadby Pořadové číslo (dle Druh Latinský název Počet kusů obr.č.6) 1 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 3 Atlas 2 buk lesní Fagus silvatica 2 Purpurea Latifolia 3 jeřáb Folgnerův Sorbus folgneri 5 21

22

23

24 6. Výsadba dřevin 6.1 Legislativní rámec Technologické zásady výsadby stromů při výsadbových pracích a při výchovné péči o založené výsadby se budou provádět v souladu s následujícími normami: - ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou ( ) - ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin ( ) - ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků ( ) - ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství - Technicko-biologická zabezpečovací zařízení ( ) - ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství - Rozvojová a udržovací péče o rostliny ( ) - ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ( ) Použití výpěstků dřevin se řídí normami: - ČSN Osivo a sadba Sadba okrasných dřevin - ČSN Výpěstky okrasných dřevin Společná a základní ustanovení 6.2 Technologie výsadby Při výsadbě budou použity pouze kvalitní kontejnerované sazenice. Vysazované dřeviny je potřeba při výsadbě pevně ukotvit. Kotvení musí zajistit po určitou dobu kořenovou část dřeviny bez pohybu tak, aby mohla probíhat redukce její kořenové soustavy. Konstrukce kotvení musí být přiměřeně robustní typu vysazované dřeviny, svým vzhledem, materiálem a provedením musí odpovídat účelu, místu a době po kterou má konstrukce na lokalitě zůstat. Česká technická norma ČSN :2006 předepisuje: - Kůly musí být oloupány a musí mít trvanlivost 2 roky. - Materiály pro upevňování rostlin musí mít trvanlivost 2 roky, nesmí poškozovat kmen, musí být ploché nebo tlusté. Nejvýhodnější jsou popruhy a provazy z přírodních materiálů (bavlna, len, juta, kokosové vlákno, konopí, nebo jejich směsi), které se přirozeně rozkládají. - Kotvení: hlavy kůlů nesmí být po zatlučení roztřepené, případně se musí začistit, uvázání rostliny a ukotvení nesmí způsobit žádné poranění nebo zaškrcení kůry, úvazek musí být na kůlu zajištěn proti sklouznutí. Požadavky na výpěstky: - kvalitní kontejnerované sazenice, minimálně 2 x přesazované, - koruna musí odpovídat danému druhu a kultivaru, musí být pravidelná a bez poškození, - kmen sazenice musí být rovný, bez poškození, - výška sazenice minimálně 2,5 m, obvod kmínku ve výšce 1 m minimálně 0,16 0,18 m. 24

25 Zásady výsadby stromu: - zabezpečení účinného kořenového prostoru zabezpečujícího statiku stromu. Na 1 m 2 projekční plochy koruny potřebuje strom 0,75 m 2 prokořeněného objemu půdy. Prokořeňovací hloubka se uvažuje 0,8 1 m. - výsadbovou jámu je potřeba realizovat s povrchem minimálně 5 m 2 a s hloubkou 1,1 1,5 m. Výsadbová jáma bude realizována se zašikmenými, nebo stupňovitými stěnami ke spodní části balu. - použití optimalizovaného substrátu upraveného pro daný druh a stanoviště. Použitý půdní substrát musí být odolný proti zhutnění a musí umožňovat provzdušnění i v hloubkách kolem 1,5 m. Je nutné zabezpečit vhodnou zrnitost půdy v celém prokořeňovacím prostoru v návaznosti na půdní podmínky okolí. Horní vrstva by měla mít stabilní drobtovitou strukturu. Je vhodné použít alespoň 50 % materiálu z výkopu výsadbové jámy. - použití mulče pro snížení výparu nebo podsazení vhodnými bylinami či dřevinami s malou potřebou vody. - žádné organické látky v neprovzdušněné spodině. Organické materiály v substrátu nesmí přijít do hloubky větší než 0,3 0,4 m. - ochrana před negativními antropogenními vlivy. 6.3 Ošetření a ochrana po výsadbě Kotvení: Po výsadbě je nutno provést kotvení stromů, které se odstraní po dostatečném upevnění vlastními kořeny, tj. minimálně po 3 letech. Bude použit systém kotvení dvěmi třemi dřevěnými kůly spojenými pod korunou do ohrádky, s uvázáním kmene k jednotlivým kůlům. Úvazek musí být dostatečně široký a měkký, aby nedocházelo k poškozování kmene. Pro snížení výparu a pro ochranu proti mechanickému či mrazovému poškozování stromu v prvních letech po výsadbě budou kmeny opatřeny jutovou bandáží. Kůly, úvazky a bandáž musí mít životnost minimálně 2 roky. Zálivka: Po výsadbě musí být bezprostředně provedena zálivka min 20 l/strom. Závlaha stromů musí zajistit dostatečné provlhčení půdy. Dřeviny rostou nejlépe při vodní kapacitě půdy %. Hnojení: Pokud je potřebné provádět hnojení, musí se dávky hnojiva omezit na nezbytnou míru v souladu se stanovištěm. Hnojení musí odpovídat přirozené mineralizaci listového opadu. Dávkování živin se provádí podle rozboru obsahu živin v půdě (ČSN DIN , čl. 4.8.). Závěrečné úpravy stanoviště po výsadbě: Půda v okolí provedených výsadeb se musí upravit, nakypřit celoplošně nebo v rovině, v pásech na svazích nebo ve výsadbových mísách. Následně je půdu zapotřebí urovnat a upravit do požadované výsledné podoby. Vzhled konečných výsadeb musí odpovídat navrhované koncepci, musí být upravený, bez stavební sutě či jiných stavebních odpadů a zbytků, bez kamenů, kořenů a dalších biologických nečistot. Následně po provedené výsadbě bude dokončena úprava okolních ploch, tzn. budou odstraněny veškeré stavební zbytky, biologické odpady a jiné nečistoty. 25

26 Dokončovací péče: Nároky jednotlivých vysazovaných dřevin, rozsah jednotlivých činností a termín jejich realizace je podmíněn způsobem výsadby a dobou její realizace, druhem rostliny, ale také stanovištními podmínkami. Minimální rozsah péče o nové výsadby je jeden rok. 26

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek Povodí Odry, státní podnik - oddělení projekce Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, tel. 596 657 111 Ostravice Staré Město oprava balvanitého skluzu km 26,250 26,400 Projektant: Ing. Dalibor Rajnoch Vedoucí

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín index D_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Červen 201 D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Návrh výsadeb Není

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. TŮNĚ 4.1. PRŮVODNÍ ZPRAVA 4.2. SOUHRNÁ TECHNICKÁ

Více

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Zadavatel: Znalec: Asistent: Datum zadání: MČ Praha 18 Petr Kubal Olga Kubalová, DiS 11/07/2012 Přílohy: 1 CD Počet stran: 18 Počet výtisků: 2 Datum zpracování: 26/07/2012

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. zadávací dokumentace zakázky: OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A NTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTCE, CHOTĚŠOV, NEMLKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Mgr. Vladimír

Více

Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE. únor U-24, s.r.o.

Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE. únor U-24, s.r.o. Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE únor 2016 U-24, s.r.o. Objednatel: Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE LI-VI Praha spol. s.r.o. Jana

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Úvod k lesním ekosystémům

Úvod k lesním ekosystémům Úvod k lesním ekosystémům Lesní ekosystémy jsou nejdůležitějšími klimaxovými ekosystémy pro oblast střední Evropy, která leží v zóně temperátního širokolistého lesa. Této zóně se vymykají malé plochy jehličnatého

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně

Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně Ústav biotechniky zeleně pavel.bulir@mendelu.cz Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. Česká právní úprava péče o dřeviny: - péče o dřeviny,

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY Na základě prohlídky ze dne 19. 10. 2017 doporučujeme níže popsané pěstební zásahy u stromů rostoucích v parku v obci Vrskmaň. Opatření by měla

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Vegetační

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ PORUBĚ

REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ PORUBĚ REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ PORUBĚ Projekt skutečného provedení stavby SADOVÝCH ÚPRAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA Ing. Pavla Miklová, sadovnické úpravy návrh a realizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

Připravujeme zahradu na zimu

Připravujeme zahradu na zimu Připravujeme zahradu na zimu 103 Petr Pasečný praktické rady v kostce co vysadit, přesadit, vysít které dřeviny řezat a tvarovat a jak jak chránit rostliny před sněhem Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Více