REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH"

Transkript

1 REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ

2 Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Současný stav 4. Ošetření dřevin 5. Celkový návrh 6. Realizace 7. Výkaz výměr 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Objednatel: Revitalizace parku Petra Bezruče v Klimkovicích SO 10 Vegetační úpravy Město Klimkovice Místo stavby: k.ú. Klimkovice, p.č. 6, 7, 10/1, 11, 12, 13, 14 Stupeň: Vypracoval: RDS Ing. Alena Vavříková, autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba, číslo autorizace ČKA 1270 Hodoňovice 147, Baška

3 2. Úvod Na základě požadavku města byla vypracována studie, která se zabývá hlavními problémy v parku a snaží se o stanovení hlavních cílů a směrů rekonstrukce. Na tuto studii navazují projekty, které detailněji rozpracovávají jednotlivé objekty. Park je zařazen mezi významné krajinné prvky. Prvořadým východiskem pro další postup prací bylo zjištění současného stavu dřevin a návrh opatření. V rámci studie byla proto zpracována podrobná inventarizace dřevin, v níž bylo provedeno vyhodnocení veškerých dřevin. Inventarizace tak sloužila jako podklad pro další návrhy v parku ošetření dřevin, které to vyžadují, nebo je nutné z hlediska jejich zdravotního stavu, návrh probírek kácení dřevin starých, nemocných, nevhodných, ošetření dřevin perspektivních. Stav dřevin, jejich perspektiva a kvalita jsou rozhodujícím kritériem pro veškeré další zásahy v parku. Inventarizace byla podrobně zpracována ve studii, navržené probírky sumarizuje objekt SO 03, objekt SO 10 sestává ze dvou částí - ošetření dřevin a návrhu dosadeb, jejichž součástí je i obnova trávníkových ploch. 3. Současný stav Současný stav dřevin je podrobně vyhodnocen ve studii. Navržené probírky jsou poměrně radikální v horní části parku, méně rozsáhlé v oblasti kolem rybníků. Trávníkové plochy jsou většinou nekvalitní, nerovné, v zastíněných plochách a na sešlapaných místech trávník vůbec neroste (nejhorší úseky jsou na svažitých plochách kolem altánu). V hojném množství se v plochách zeleně vyskytují nejrůznější kameny, pravděpodobně pozůstatek dřívějších skalek (viz obrázky z archívu NPÚ ve studii). Nedílnou součástí parkových úprav jsou i vodní plochy. Vedle rozlehlých rybníků se v parku nachází nad objektem WC malý rybníček, který je zanesený a zarostlý. 4. Ošetření dřevin Ošetření stromů je nezbytnou součástí rekonstrukce parku. Jedná se především o zdravotní a bezpečnostní řez, tj. odstranění suchých a poškozených větví, pahýlů po zlomech a špatně provedených ořezech. U stromů, které by měly v porostu ještě dlouhodobě zůstat, je zpracována tabulka "Návrh komplexního ošetření". Jedná se o ošetření starých ran, prasklin a dutin, preventivní vazby korun apod. Jde o speciální ošetření, které musí provádět odborná firma. Návrh ošetření stromů: Návrh ošetření vychází z toho, že je potřeba zajistit u všech ponechaných stromů provozní bezpečnost. Všechny by měly být udržovány v takovém stavu, aby pádem suchých větví nedošlo k ohrožení návštěvníků parku. Výjimku tvoří pouze některé staré stromy s rozsáhlými hnilobami, které rostou zcela mimo cesty nebo mají silný náklon nad rybník, a nemohou tedy v případě rozlamování bezprostředně ohrozit návštěvníky. Některé z nich jsou navrženy k ponechání. Staré stromy s mrtvým vyhnívajícím dřevem jsou významným biotopem pro mnohé druhy živočichů, často vzácné a zákonem chráněné. Jedná se především o různé bezobratlé, ale také ptáky a drobné savce. Tito jedinci výrazně zvyšují biodiverzitu v parku. U těchto stromů by bylo vhodné zachovat i část mrtvého dřeva, aby zůstaly jako biotopy pro řadu živočichů, především hmyzu a ptáků. Návrh ošetření je uveden v přiložené tabulce.

4 Technologický postup při ošetření: řez Při řezu větví nesmí dojít k poškození dřeva kmene nebo dokonce tvořícího se kalusu. Současně by mělo být odstraněno co nejvíce dřeva odstraňované větve nebo pahýlu, aby nevznikaly tzv. "věšáčky", které komplikují hojení rány. Vzniklá rána musí být mít optimální tvar vzhledem ke tvorbě budoucího kalusu, aby došlo k co nejrychlejšímu hojení. Mrtvé dřevo se odstraňuje co nejtěsněji u okraje živého pletiva mateřské větve nebo kmene. Živé větve (pahýly) se řežou na větevní límeček. Je potřeba znát anatomii, fyziologii, fungování obranných systémů a architekturu korun jednotlivých druhů dřevin, proto by tyto práce měl provádět pouze pracovník znalý technologie řezu. Zatírání ran po řezu je vhodné provést vodou ředitelnými barvami vhodného odstínu s přídavkem 5 % Fundazolu nebo prostředky určenými k ošetřování řezných ran u ovocných stromů (Stromový balzám, Kambilan a další). období řezu Práce na ošetřování dřevin je potřeba provádět v období vegetace, kdy jsou stromy schopny okamžitě reagovat a začít hojit rány (duben září). Navíc tak bude zajištěno, že budou odstraněny pouze suché větve, protože jsou jednoduše vizuálně zjistitelné, a to všechny. Optimální období z hlediska fyziologie stromů je duben až červen (nejrychlejší tvorba kalusu). V korunách ovšem není vhodné pracovat v době hnízdění ptactva - tj. právě od března do června. Nevhodné je také období velkých veder. Je tedy potřeba zvolit vhodný kompromis a reagovat dle aktuálních podmínek ve vymezeném období. zdravotní řez Jde o komplexní řez, jehož cílem je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu. U tohoto řezu odstraňujeme suché, mechanicky poškozené, zlomené nebo jinak provozně nebezpečné větve. Dále části odumírající, napadené chorobami a škůdci, navzájem se křížící, zahušťující korunu a nevhodně postavené. Odřezávají se také pahýly a výmladky z podnoží. Je potřeba počítat s nutností jeho opakování, zvláště u starých stromů, kde dochází k přirozenému prosychání. Obvyklý interval je co 5 15 let, dle aktuální potřeby. bezpečnostní řez Jedná se o minimální variantu řezu, účelově zaměřenou k splnění požadavku provozní bezpečnosti stromu. Odstraňují se při něm suché, mechanicky poškozené, nalomené či zlomené větve, které hrozí bezprostředně pádem na zem. Používá se v případech, že není efektivní investovat do nákladného zdravotního řezu. speciální řez snížení korun Bude použit u habrů podél komunikace ve spodní části u rybníků. Větší část těchto habrů byla už v minulosti radikálně seřezána a dnešní sekundární koruny vyrůstají z vyhnívajícího dřeva. Jsou proto poměrně nestabilní a hrozí vylamování celých částí korun. Vzhledem k dobré výmladnosti habrů, je zde možno použít tento radikální řez. Jinak by musela být velká část z nich z bezpečnostních důvodů odstraněna. Seřezáním dojde k vytvoření stříhaných zelených stěn. Snížením korun se také vytvoří lepší podmínky pro novou výsadbu, která by měla postupně staré stromy nahrazovat. Habry budou seřezány shora o jednu čtvrtinu až jednu třetinu výšky, dorovnány do stěny budou i případné přesahující větve. Je potřeba počítat s tím, že takto seřezané stromy už budou vyžadovat trvalou údržbu. ošetření dutin tj. jejich vyčištění, dezinfekce a zastřešení vyčištění Hrubé odstranění vytvářejícího se humusu, ve kterém by mohly vyklíčit náletové dřeviny. Při odstraňování nesmí být poškozeno živé dřevo a hlavně kalus (nevydlabávat ostrými předměty), aby nedošlo k proražení bariérové zóny.

5 Toto vyčištění se provádí pouze u nálevkovitých dutin po odlomených větvích a u dutin vzniklých v rozvětvení kmenů. U centrálních dutin kmene a větví se odstraňování trouchu neprovádí. Jeho odstranění zde nemá žádný efekt a při čištění může snadno dojít k poranění živého dřeva. Navíc se v trouchu často vytvářejí sekundární kořeny, které strom časem zpevňují zevnitř. Mohou se zde také vyvíjet různé druhy vzácného hmyzu. dezinfekce Nátěr nebo vystříkaní dutiny dezinfekcí s fungicidními účinky. Možno použít Luxol, který už obsahuje fungicidní přípravky Luxol S 1023 a S zastřešení Dutiny by měly být zakrývány tvarovanými stříškami tak, aby bylo zabráněno zatékání vody (padání sněhu) do dutiny a tím nebezpečí trhání dřeva v případě zamrznutí. Stříšky také zabrání hromadění organické hmoty, tvorbě humusu a následného uchycení náletových dřevin v prasklinách a dutinách, jejichž kořeny mohou opět způsobit trhání dřeva. Stříšky musí být instalovány tak, aby bylo zajištěno provětrávání dutiny (jinak dochází ke srážení vodní páry a vytváření ideálních podmínek pro růst dřevokazných hub). Při zakrývání dutin je třeba pamatovat i na přístup pro ptáky, netopýry a jiné drobné savce (zachování úkrytů a hnízdních možností). kapsy v rozvětvení kmenů a kosterních větví U rozvětvení kmenů a kosterních větví pod ostrým úhlem vzniká často tzv. korní hřebínek (tj. kůra v místě srůstu je při tloustnutí vytlačována směrem nahoru a vytváří hřebínkovitý útvar), který vytváří silný tlak na dřevo, a v případě, že kůra je vtlačována dovnitř, může způsobit časem až jeho rozprasknutí. V prasklinách se v zimě zadržuje a mrzne voda, začíná se ukládat organická hmota. Praskání tak postupuje a časem dojde až k úplnému rozlomení kmene. Rozdvojení, ve kterém vzniká prasklina, je potřeba vyčistit a zabezpečit proti zatékání a zadržování vody tvarovanými stříškami, které musí být instalovány tak, aby bylo zajištěno provětrávání. Důležité je v těchto případech také instalovat preventivní vazbu (nedestruktivní), která omezí rozkyv koruny a sníží tak tlak vedoucí časem k jejímu rozlomení. vazba K zabezpečení korun ohrožených rozlomením se používá nedestruktivní vazba pomocí popruhů nebo lanových systémů. Shrnutí ošetření: Ošetření stromů musí být realizováno specializovanými pracovníky s praxí v ošetřování dřevin, kteří znají techniku řezů, jsou vybaveni potřebnými pomůckami a jsou oprávněni pracovat ve výškách. Veškeré kácení a ošetřování musí být provedeno tak, aby nedošlo k poškození okolních ponechávaných nebo dokonce ošetřovaných dřevin. Ošetření je možno provést jen velmi omezeně z žebříků a z vysokozdvižné plošiny, u části stromů bude nutno práce provádět stromolezeckou technikou pomocí lan. Při využití plošin je nutno dbát, aby při manipulaci nedocházelo k poškození ošetřovaných nebo okolních stromů. Ošetření stromů je nejvhodnější provádět v době vegetace (s výjimkou období sucha a období s vysokými teplotami), protože dochází k okamžitému hojení ran. V té době lze také nejlépe rozpoznat suché a poškozené větve od jejich živých částí. Při ošetření dutin a starých ran nesmí být poškozeno stromem vytvořené hojivé pletivo kalus! Celkem bude provedeno ošetření u 326 ks dřevin.

6 5. Celkový návrh Po provedení navržených probírek dojde k částečnému prosvětlení parku, uvolnění významnějších dřevin, uvolnění prostoru pod zámkem. Některé z ponechaných dřevin nejsou příliš kvalitní, ale zatím v prostoru parku zůstanou. Teprve po realizaci dosadeb bude možné postupně uvažovat o dalších výchovných probírkách, které by umožnily pokračování postupné obnovy parku. Cílem rekonstrukce je obnovit charakter krajinářského parku, pro nějž je charakteristické střídání volných travnatých ploch se solitérami, skupinami stromů a keřů, případně i terénními modelacemi. Z hlediska budoucího vývoje parku je žádoucí dosáhnout větší věkové různorodosti, vytvořit základ pro další generace. Charakteru parku také odpovídá druhová pestrost dřevin v parku. Navrhované dosadby vycházejí z prostorových možností a provozních potřeb. Výběr dřevin vycházel z mnoha hledisek, která byla důležitá pro daný prostor a záměr. Pro vytvoření kostry parku mají hlavní význam dřeviny kosterní, dlouhověké, které ovšem často bývají pomalu rostoucí. Pro co nejrychlejší vytvoření hmoty zeleně mají význam dřeviny rychlerostoucí, které jsou často krátkověké a postupně ustoupí dřevinám kosterním. Dalšími aspekty jsou habitus dřeviny, struktura, textura, velikostní kategorie, celoroční barevnost, celoroční stálost nebo naopak proměnlivost, kvetení, vzhled borky, atd. Neopominutelným prvkem u dřevin je jejich podzimní zbarvení. Hlavním cílem dosadeb v prostoru parku je dát základ novým budoucím dominantám a solitérám, dalším cílem některých plánovaných dosadeb je posílení funkce krycí uzavřít nevhodné průhledy z parku. Rozhodně se ale musí zlepšit přehlednost v parku, která dodává návštěvníkům pocit bezpečí a omezuje projevy vandalismu. V horní části parku dojde po provedení probírek k uvolnění průhledů na zámek. Proto zde jsou dosadby stromů minimální - jedná se o několik zajímavých solitér (např. výrazně kvetoucí třešeň, šácholan, zajímavě olistěný dřezovec). Výraznější dosadby jsou v obvodových partiích jednak pro optické odclonění objektu budoucího obchodního střediska Hruška a stavebních parcel pod ním, nebo poměrně mohutného objektu fary, který by nevytvářel nejvhodnější pozadí památníku obětem 1. sv.války. Obvodová clona chybí i v prostoru dětského hřiště. Ve vnitřních plochách se jedná spíš o půdopokryvné dosadby, které zakryjí některé obtížně udržovatelné svahy, omezí pohyb návštěvníků mimo komunikace, v některých místech budou sloužit jako náhrada trávníku, oživí prostor barevností. Další skupiny kvetoucích, stálezelených nebo jehličnatých dřevin dodají prostoru zajímavost, proměnlivost, barevný detail apod. Pozůstatkem po původních skalkách je velké množství kamenů. Vzhledem k náročnosti údržby nedoporučujeme skalky obnovovat, ale v některých plochách nižších dřevin a trvalek je možné tyto kameny využít a soustředit do těchto záhonů. Důstojnější prostředí je třeba vytvořit kolem památníků. Kolem opraveného pomníku obětem 1. světové války budou odstraněny přestárlé dřeviny. Nově navržené dřeviny jsou z větší části stálezelené nebo jehličnaté, doplněné kvetoucími listnatými tak, aby zde vzniklo intimnější zákoutí, celoročně zajímavé a svým vzhledem odpovídající významu objektu. Rovněž prostor kolem pomníku obětem 2. světové války, který není součástí parku, ale bezprostředně s ním souvisí, si vyžaduje vhodnější řešení např. dosadbu nižších až středně vysokých dřevin (skalník, pěnišník, střemcha apod.). Kolem společenského prostoru se po probírkách mírně prosvětlí a otevře prostor u mola, kde by tak měly nastat vhodnější podmínky pro trávníkové plochy. Pro nové dosadby zde zatím prostor není, pouze zdevastované svahy nad altánem se zakryjí v různě velkých úsecích kokosovou rohoží a osadí půdopokryvnými dřevinami, které snáší stín. Postupně

7 tak celý břeh zarostou. Pokud by se nepodařilo zabránit volnému pohybu návštěvníků v těchto místech, vhodné by bylo využití mechanických zábran (oplocení apod.). Ve spodní části parku kolem rybníků navržené dosadby odpovídají prostorovým podmínkám a minimálním probírkám. Především jde o doplnění řady habrů, dále o vytvoření výraznější zelené bariéry vůči rušné ul. Čs. armády. Větší prostor pro dosadby bude na nových parcelách Pozemkového fondu, a to především v horní části, kde je nutno vytvořit optickou bariéru vůči budoucí zástavbě. Na několika místech na břehu rybníků je navržena skupina nízkých vrb, které by ještě mohly být doplněny skupinami vodních rostlin. Sortiment dřevin Navržený sortiment dřevin je zřejmý z výkazu výměr. U některých taxonů bude nutné při realizaci upřesnit použití kultivarů (např. pěnišníky, azalky, trvalky apod.), tak aby bylo z dostupných zdrojů docíleno vhodné kombinace barev. Předpokládá to proto spolupráci realizační firmy s autorem projektu. Trávníkové plochy Vzhledem k rozsahu ploch a rozdílnému charakteru jednotlivých částí parku se nové založení trávníkových ploch předpokládá především v horní části parku, dále po probírkách v prostoru poblíž mola. Po provedení probírek a realizaci nových komunikací bude v prostoru stávajících parcel Pozemkového fondu rovněž nutno založit nový trávník. Na ostatních plochách bude zatím ponechán stávající trávník, protože v současné podobě je pro provoz těchto ploch dostačující. Nesmí být ale zanedbávána jeho údržba! Pravidelným kosením, přihnojováním, vyhrabáváním se jeho kvalita zvýší. V některých místech s větším podílem stromů a tím stinnějšími podmínkami jsou navrženy stínomilné dřeviny a trvalky, které vytvoří náhradu trávníku. 6. Realizace Po provedení navržených probírek a terénních úprav je možno provádět dílčí výsadby v těch částech parku, kde nedojde ke kolizi se stavebními pracemi. Jinde je v prvé řadě třeba provést stavební úpravy (komunikace a zpevněné plochy, rozvody sítí apod.) a ohumusování ploch po odstraněných zpevněných plochách. Při realizaci parku je nutno počítat s tím, že požadované kvalitě upravené parkové plochy bude nutné přizpůsobit i kvalitu údržby. Bez ní by jakékoliv provedené práce neměly smysl. Předpokládá to nejen pravidelné kosení trávníkových ploch, ale i další péči o zeleň. Samozřejmostí by dnes již mělo být při zajišťování údržby odplevelení okolo stromů, zálivka a v prvních letech i přihnojení. Dalším opatřením, ne již tak zcela samozřejmým, je další odborná péče spočívající v kontrole vývoje koruny stromů, její výchovný a zdravotní řez. To má několik etap - péče po výsadbě, do 5 let po výsadbě, do 20 let po výsadbě a dále. U keřových skupin je vedle přihnojování nutno provádět pravidelné zmlazování atd. Také trávníkové plochy vyžadují pravidelné přihnojování, podzimní shrabání listí, jarní vyhrabání trávníku, občasné provzdušnění apod. Při provádění prací je třeba respektovat příslušné platné oborové normy. Jsou to především: ČSN Práce s půdou ČSN Výsadby rostlin ČSN Zakládání trávníků ČSN Technologicko - biologická zabezpečovací opatření

8 ČSN Rozvojová a udržovací péče o rostliny ČSN Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při staveb. Rozvržení výsadeb je zřejmé z grafické přílohy. Pro výsadbu je nutno použít kvalitní školkařské výpěstky (ČSN Výpěstky okrasných dřevin). Na kvalitě použitých výpěstků závisí jejich schopnost dalšího zdárného vývoje. Na velikosti závisí i doporučený spon pro výsadbu. Realizaci musí provést odborná firma. Pro výsadbu budou použity dřeviny se zemním balem. Navržené velikostní kategorie alejový strom obvod kmene v rozmezí cm, solitérní pyramida výška cm, jehličnaté stromy výška cm. Výsadba stromů bude provedena do jamek s 50 % výměnou půdy. Jamky je třeba hloubit v šířce, která odpovídá 1,5 násobku průměru zemního balu, hloubka minimálně 0,8 m. Stromy budou ukotveny 3 kůly (pouze Thuja a Betula jedním), přihnojeny tabletovým hnojivem v množství 8 ks tablet/1 strom (např. typ Silvamix), kmen alejových stromů bude na ochranu kmene proti výparu obalen jutovou tkaninou nebo rákosovou rohoží. Kolem solitérních stromů bude vytvořena mísa o průměru cca 1m, která bude zamulčována drcenou kůrou v tl. do 15cm. Výsadba stromů je možná jen ve vhodném vegetačním období, tj. říjen duben, pouze při použití kontejnerovaných výpěstků je možno provádět výsadbu i mimo toto období (závisí na dostupnosti navržených taxonů). Před zahájením výsadby keřů a trvalek je nutno provést důkladné chemické odplevelení celé plochy určené pro výsadbu. Pro výsadbu standardních keřů budou použity výpěstky velikostní kategorie cm (v závislosti na druhu), u solitérních keřů je doporučená velikost cm. Výsadba kontejnerovaných keřů bude provedena do jamek o objemu 0,02 0,125 m3 s 50% výměnou půdy. Při výsadbě trvalek bude do záhonu dodán výsadbový substrát v množství 5 kg/ m2. Při výsadbě budou keře kromě vřesovištních a trvalky přihnojeny tabletovým hnojivem v množství 2 ks tablet/1 keř, resp. 1 ks/1 trvalku (např. typ Silvamix). Pro vřesovištní dřeviny (Rhododendron hybr., mollis) je nutno připravit záhon z rašeliny do hloubky 0,25 m. Plochy záhonů budou zamulčovány drcenou kůrou v tloušťce do 15 cm. Tím se do doby zapojení usnadní následující údržba a omezí prorůstání vytrvalých plevelů. Výsadbu kontejnerovaných keřů je možno provést i mimo hlavní vegetační období. Po výsadbě bude provedena zálivka v množství 100 l/1 strom, resp. 20 l/1 m2. Trávníkové plochy budou založeny standardním způsobem. Pokud to umožní realizační lhůty, po případném ohumusování a urovnání terénu je vhodné nechat vzklíčit plevelné rostliny a následně je totálním herbicidem chemicky zlikvidovat, čímž se omezí jejich následné prorůstání do nově založených travnatých ploch. Plochu pro založení trávníku je třeba před výsevem pečlivě zkypřit (šetrně je ale nutno pracovat v kořenových zónách ponechaných stromů, nesmí dojít k poškození kořenové soustavy). Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají, je nutno odstranit. Jemné urovnání je třeba provést do požadované roviny, která se nemá na měřeném úseku dlouhém 4 m odchylovat v případě parkového trávníku o více než 3 cm. Napojení na obrubníky, kryty ploch apod. mají být plynulá a smí se odchylovat nejvýše o 2 cm směrem dolů. Vegetační vrstva bude vylepšena kvalitním kompostem v tloušťce cca 2 cm, provedeno bude přihnojení minerálním hnojivem v množství 30 g/m2 a osetí parkovou směsí v množství 30 g/m2, uválení. Výsev se může provádět pouze na dobře ulehlých nebo utužených plochách. Nejvhodnější období pro založení trávníku je zpravidla květen až začátek září (trávník musí být do začátku zimy alespoň 1x pokosen). Dokončovací péče Součástí realizace je dle ČSN a i dokončovací péče, kterou realizační firma zajišťuje až do stavu způsobilého k přejímce. U výsadeb dřevin lze úspěšné ujmutí rozpoznat od poslední třetiny měsíce června podle růstu letorostů, u

9 trávníku je způsobilosti k přejímce dosaženo, když v pokoseném stavu dosahuje pokryvnost půdy asi ze 75% rostlinami osevní směsi. Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. Navržená dokončovací péče zahrnuje tyto úkony: Keřové skupiny, stromy 2x ročně ošetření (odplevelení, 1x přihnojení v množství 30 g minerálního hnojiva na 1 m2, odstranění suchých větví, oprava úvazků u stromů apod.), 5x zálivka 100 l/1 strom a 20 l/1 m2 (bude prováděna dle potřeby v závislosti na klimatických podmínkách). Trávníkové plochy 5x ročně pokosení, 2x chemické ošetření selektivním herbicidem (např. typu Lontrel, Starane) proti plevelům a po prvním pokosení přihnojení 5 g dusíku/m2 (např. ledek). Po přejímce je nezbytné provádět pravidelnou rozvojovou a udržovací péči o vegetační plochy, aby bylo zajištěno dosažení a udržení jejich funkčního stavu. 7. Výkaz výměr Celkový počet ošetřovaných dřevin Plocha výsadeb dřevin a trvalek Počet nově vysazovaných dřevin Počet nově vysazovaných trvalek Předpokládaný rozsah nově zakládaných trávníkových ploch 326 ks 2160 m ks 490 ks 9500 m2

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 03 Inventarizace dřevin, probírky PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01 Vedoucí projektant Zodpovědný projektant Vypracoval Autor projektu Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. E. Wagnerová BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY Formát Datum Stupeň 1A4 06/2011

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Odbor správy veřejného majetku Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně Květen 2013 1. ÚVOD Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín index D_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Červen 201 D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Návrh výsadeb Není

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2. 1 Fotodokumentace současného

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ Irena Dundychová Npor. J. Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod, soudní znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie e-mail: dundychova@green-art.cz, www.green-art.cz, Tel.: +420 603857955 Akce : ZELEŇ DO BRODU

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VOLNOČASOVÝ AREÁL V BŘÍZÁCH Správa městských sportovišť ť Kolín, a.s. -------------------------------------------------- p.č.2567/51, k.ú. Kolín, Masarykova 1041, 280 02 Kolín

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVALA: Ing. Jitka Vágnerová, březen 2015 1 OBSAH: 1. Popis území stavby 3 2. Celkový popis stavby 3 3. Připojení

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych 08-2007 Fotodokumentace současný stav 01 Lokalizace projektu 02 Navrhované rostliny 033 Parthenocissus přísavník Hedera břečťan Výsadbový

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

Souhrnná technická zpráva. B.1 Popis území stavby. B.2 Celkový popis stavby

Souhrnná technická zpráva. B.1 Popis území stavby. B.2 Celkový popis stavby B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Jedná se o pozemek zapsaný v katastru nemovitostí p.č.1746, zastavěná plocha a nádvoří 423 m 2. Jedná objekt kotelny

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy 2.b Dotčené pozemky 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy 4. Vlastní provádění prací: 4.a Normy 4.b Harmonogram prací 5. Technologie

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

Zkrácená verze schváleného projektu

Zkrácená verze schváleného projektu Program rozvoje venkova OSA IV. LEADER Zkrácená verze schváleného projektu Rekonstrukce zeleně u KD Třebelovice 7.Výzva MAS Jemnicko Fiche č.5 Krásnější vesnice Třebelovice 2010 Obsah 1 Název projektu...

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

Ceny PRÁCE BEZ MATERIÁLU

Ceny PRÁCE BEZ MATERIÁLU Ceny Ceny prací jsou orientační, každou zakázku naceňujeme individuálně s ohledem na vzdálenost pro přesun hmot, členitost terénu. Naše nabídky jsou cenově příznivé, využíváme dotací z EU u dodavatelů

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí PŘÍPRAVNÁ STUDIE Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...4 1.1. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA POPISOVANÉ OBLASTI...4 1.1.1.

Více

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA: Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě STUPEŇ PD: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Rýmařov PARCELA Č.: část pozemku parc.

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY. Obsah technické zprávy: - 1 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY. Obsah technické zprávy: - 1 - Obsah technické zprávy: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2.1. Předmět dokumentace 2.2. Podklady 2.3. Stávající stav 2.4. Návrh řešení 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY 4.1. SO 801 Terénní a sadové

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 20 Akát Ing. Hana Márová

Více

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY Výkaz výměr Stavba : Hlavní osy hřbitova a jejich obnova Objekt : Sadové úpravy Poř. Druh Počet ks číslo celkem Velikost J. c. Cena celkem SPECIFIKACE 1/1 Listnaté stromy (zemní bal) 1 Crataegus laevigata

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic

Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic 1. Pomník padlých vojáků v jezdecké bitvě u Střezetic Katastrální

Více

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Obsah dokumentace: 1 GRAFICKÁ ČÁST: 1.1. Situace celková bez měřítka 1.1.1 Zákres lokalit do kopie územního plánu bez měřítka Výkresy pro jednotlivé lokality: 1.2.1.1

Více

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r.

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 0 5.10.2013 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY D1.5 Sadové úpravy 1. IDENTIFIKACE STAVBY Název akce: ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA D PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUDOVA E PŘÍSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY Stavebník:

Více

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky Zadávací dokumentace V rámci výběrového řízení pod názvem Vytvoření obecního parku v Dubu nad Moravou 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Sídlo: IČ: Právní forma: Statutární zástupce zadavatele:

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu. Obnova stromořadí v ulici Střelecká, Hradec Králové

Více

VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Dřevní odpad je významným sekundárním zdrojem dendromasy VYUŽÍVÁNÍ

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

C.1 Tabulka inventarizace sadu

C.1 Tabulka inventarizace sadu C.1 Tabulka inventarizace sadu Souřadnice A8 SS TR 157 50 1649 A9 PS S 73 23 1650 NK A10 PS S 80 25 1651 A11 PS S 83 26 1652 NK A12 DS KV 52 17 1653 obvod hlavni větve 52cm, obvod u paty kmene 117 A13

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky zakázka č. 0653 prosinec 2006

Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky zakázka č. 0653 prosinec 2006 Obsah textu: 1. Identifikační údaje...2 2. Přehled výchozích podkladů...2 3. Širší vztahy...2 4. Současný stav...2 5. Návrh úprav...3 5.1 Varianta č. 1...3 5.2 Varianta č. 2...4 5.3 Varianta č. 3...4 5.4

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 22 Javor Ing. Hana Márová

Více

Výsadby v exteriéru. Letničky Dvouletky Trvalky Výsadby do nádob Specifické technologie

Výsadby v exteriéru. Letničky Dvouletky Trvalky Výsadby do nádob Specifické technologie Výsadby v exteriéru Letničky Dvouletky Trvalky Výsadby do nádob Specifické technologie Výsadby letniček Příprava záhonů základní hnojení (podzim) zrytí, odplevelení, urovnání Termín výsadby: po 15.5. velikost

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Sídlo: IČ: 00261238 DIČ: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV CZ00261238 nezapsáno

Více

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ A. Základní ustanovení I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 5 Části kmene Příčný

Více