Rekonstrukce západního křídla 4.NP a JV schodiště Alberov 6, Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce západního křídla 4.NP a JV schodiště Alberov 6, Praha 2"

Transkript

1 Rekonstrukce západního křídla 4.NP a JV schodiště Alberov 6, Praha 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE T E C H N I C K Á Z P R Á V A Praha 5 1/11

2 Příloha 1 - Technická zpráva: Obsah Úvod a projekční podklady Koncepce systémů EPS Popis systémů EPS Ústředna EPS Hlásiče EPS Rozvodné vedení Připojení systému EPS na síť Specifikace zařízení Zařízení pro montáž Náhradní díly Provozní podmínky Ochrana a bezpečnost Zodpovědní pracovníci Předání díla a zkušební provoz Průvodní dokumentace Servis zařízení Změny a doplňky Závěrečná ustanovení Přílohy TZ: 9. a 10. linka systému EPS Osvědčení zpracovatele PD Příloha - Výkresová část: 02 Dispozice EPS 4.NP sekce A a B 03 Dispozice EPS 4.NP sekce B a C 04 Dispozice EPS 4.NP. schodiště 05 Dispozice EPS 1.PP schodiště 06 Schéma EPS Příloha Výkaz výměr: 07 Výkaz výměr Praha 5 2/11

3 2. Úvod a projekční podklady Při rekonstrukci západního křídla ve 4.NP bude demontována stávající Elektrická požární signalizace a bude instalován nový systém v takovém rozsahu, aby splňoval požadavky příslušných norem, závazných předpisů a rovněž splňoval podmínky projektu Požárně bezpečnostní řešení stavby, které zpracovala v 11/2010 Ing. Ilona Muziková (ČKAIT ). Na rekonstruovaném JV schodišti bude stávající systém EPS rozšířen. Předmětem této PD je provedení slaboproudých a bezpečnostních instalací: Elektrická požární signalizace (EPS) Podklady pro zpracování projektové dokumentace: TZ požárně bezpečnostního řešení stavby (11/2010) stavební půdorysy konzultace s investorem TP zařízení jednotlivých systémů Zpracovatelem navrhovaný systém EPS je homologován pro provoz v ČR. V objektu je systém EPS již provozován a bude rozšířen o dvě hlásící linky. Projektant byl proškolen a je držitelem oprávnění výrobce k projektování navrženého systému. Projektant prohlašuje, že tato dokumentace splňuje podmínky stanovené právními předpisy, normativní požadavky a průvodní dokumentací výrobce navrhovaného zařízení. 3. Koncepce systému EPS Stávající stav: Ústředna EPS byla navržena a je provozována jako společná pro dvě budovy UK v Praze PřF: Hlavova 8 a Albertov 6. Objekt Hlavova má stálou ostrahu. V místě se stálou službou vrátnici je umístěn ovládací panel s tiskárnou. V objektu Albertov je umístěn ve vrátnici druhý ovládací panel. Ústředna EPS bez ovládacích prvků je umístěna v objektu Albertov. Ústředna je zasíťována s dvěma dalšími ústřednami určenými pro další budovy UK v blízkosti. Je napájena z hlavního rozvaděče budovy. Napájení ústředny je zálohováno na 72 provozních hodin. Ústředna obsahuje čtyři analogové karty. Na každou kartu jsou připojeny dvě kruhové analogové linky, po kterých komunikují všechny bodové opticko-kouřové, teplotní a tlačítkové hlásiče. Bodové hlásiče jsou umístěny téměř ve všech místnostech objektu, tlačítkové jsou rozmístěny na chodbách. Dvě posluchárny objektu Albertov jsou chráněny lineárními opticko-kouřovými hlásiči. Lineární hlásiče se samostatným napájecím vedením jsou připojeny rovněž do analogových smyček. Ústředna neovládá žádná periferní zařízení. K vyhlášení požárního poplachu jsou užity vnitřní piezo sirény Praha 5 3/11

4 Navrhovaný stav: Část páté hlásící linky monitorující rekonstruované západní křídlo bude zdemontována a nahrazena propojovacím vedení k jejímu uzavření. Dojde tím k uvolnění páté stávající linky, která pro svojí vysokou obsazenost by rekonstruované prostory již neobsáhla. Pro rekonstruované křídlo bude vybudována nová hlásící linka, která vedle hlásičů bude rovněž obsahovat vstupně výstupní modul k ovládání oken na chodbách, určených pro odvod kouře a tepla. Pro novou, devátou kruhovou linku bude od ústředny EPS vybudována samostatná trasa, která ve své svislé části bude vedena neužívaným komínovým tělesem. Pro odlehčení vedení od namáhání v tahu budou kabely v každém podlaží nejméně na dvou místech v pravidelných vzdálenostech připevněny ke komínovému tělesu příchytkami zaručujícími funkční schopnost při požáru. V souběhu s linkovým vedením bude uložen kabel pro vyhlášení požárního poplachu akustickými sirénami. Popsané řešení vychází z požadavku investora na minimalizaci stavebních prací v budově. Nová, devátá kruhová linka bude připojena na kartu DAI2 doplněnou do stávající ústředny. Karta je určena pro připojení dvou kruhových linek EPS. Zbývající desátá linka je navržena pro monitorování místnosti UPS a ovládání odvětrání rekonstruovaného JV schodiště vstupně výstupním modulem. Rekonstruované JV schodiště bude doplněno jedním hlásičem do stávající 5. linky na stropě své nejvyšší podesty. Pro rekonstrukci schodiště je nutné propojovací krabici 5. linky EPS na stěně posluchárny přemístit na opačnou stranu stěny. Místnost UPS č. S 21a napájející ventilátory pro odvětrání rekonstruovaného schodiště umístěná pod schodištěm v 1.PP bude vybavena jedním hlásičem a vstupně výstupním modulem. Vzhledem k požadavku ovládání odvětrání musí být vybudována nová trasa s garantovanou funkcí při požáru mezi ústřednou a místností UPS. Do nově vybudované kruhové desáté linky bude zařazen automatický hlásič i vstupně výstupní modul pro ovládání stykače ke spuštění nucené ventilace schodiště. Kabeláž pro sirény i hlásicí linky je v provedení s garantovanou funkcí v ohni včetně jeho uložení. Provedení hlásicí linky umožňuje v kterémkoliv místě připojení ovládacích a signalizačních modulů. Ty lze vložit dle požadavků ostatních profesí ke splnění požadavků PBŘS. Elektrická požární signalizace (EPS). Tlačítkové hlásiče požáru budou instalovány na chodbách a u vstupů na ÚC. Automatické hlásiče budou osazeny ve všech místnostech mimo místnosti bez požárního nebezpečí (umývárny, koupelny a WC). Rekonstruované západní křídlo 4.NP objektu bude vybaveno požárními sirénami pro vyhlášení poplachu akustickým signálem Praha 5 4/11

5 4. Popis prvků systémů Ústředna EPS BMZ Integral Ústředna EPS bez ovládacích a signalizačních prvků je umístěna v objektu Albertov 6 v 1.PP v místnosti telefonní ústředny S34. Její ovládání je popsáno v části 3. Koncepce EPS v odstavci Stávající stav. Signalizace poplachu EPS je dvoustupňová (viz ČSN čl. 67). Časy t1 a t2 jsou navrženy autorem PD předběžně bez dohody s provozovatelem objektu. Předpokládá se min. dvoučlenná ostraha (obsluha ústředny EPS) vybavena mobilními telefony (možnost zrušení poplachu ihned po provedení kontroly jedním z pracovníků ostrahy). Na základě tohoto předpokladu se navrhují předběžně tyto časy: a) čas t1 = 1 minuta (max. 3 min.) = čas, ve kterém obsluha potvrzuje přijetí úsekového poplachu b) čas t2 = 8 minut (max. 20 minut) = čas, ve kterém musí obsluha po kontrole na místě, provést požadovaný úkon na ústředně Tyto časy mohou být na základě provozních zkoušek ještě před uvedením nové části systému EPS do provozu upraveny, ale nesmí být překročeny limitní hodnoty t1 a t2. Hlásiče EPS Automatické hlásiče požáru jsou instalovány ve všech prostorech a místnostech 4.NP rekonstruovaného křídla. Automatické hlásiče jsou označeny originálním štítkem s pořadovým číslem na lince. Na únikových cestách jsou umístěny tlačítkové hlásiče. Všechny hlásiče objektu jsou připojeny na jednu kruhovou stíněnou dvouvodičovou analogovou linku. Každý hlásič obsahuje zkratové izolační obvody, které zajistí oddělení poškozené části kruhové linky mezi dvěma nejbližšími hlásiči. Tím je zajištěna bezporuchová funkce zbývající části linky, která se rozpadne na dvě linky nekruhové, s vyřazením poškozené části původní linky kruhové. Automatické hlásiče EPS Základní technický popis automatického hlásiče MTD 533 Multisenzorový hlásič lze dle potřeby a využití použít jako opticko-kouřový, teplotní nebo kombinovaný senzor. Hlásič lze pokaždé nastavit a naprogramovat podle svého umístění a okolních podmínek. Hlásič rozpozná a vyhodnotí již v prvopočátku doutnající oheň i otevřený oheň a to jak na základě velikosti částeček kouře (dle Tyndallova principu), tak i podle teploty (princip NTC-senzoru). Na základě porovnávání rozdílů parametrů CUBUS, které byly pro tento hlásič vyvinuty, měří hlásič parametry okolí jako např. absolutní teplotu, relativní teplotní nárůst a zákal znečištění vzduchu. Díky tomu je pro každé použití a prostředí zvoleno optimální nastavení, které vede k efektivnímu omezení nákladných chybových poplachů. Hlásič se používá pro připojení na analogovou kruhovou technologii Integral a standardně obsahuje integrovaný zkratový izolátor, který v případě zkratu či přerušení vodiče lokalizuje místo a zachová další bezchybnou funkčnost hlásící linky Praha 5 5/11

6 Umístění automatických hlásičů: Automatický hlásič je umisťován pokud možno do středu místnosti nebo stavebního modulu. Dle doporučení výrobce je nutno dodržet minimální vzdálenosti od svítidla 300 mm, od stěny 500 mm a od sání a výdechu VZT 1 metr. Při montáži je nutno dodržet zásady z přílohy č.3 ČSN Tlačítkové hlásiče EPS Základní technický popis tlačítkového hlásiče MCP545: Manuální hlásič s vestavěným izolátorem pro vnitřní použití slouží k manuálnímu vyvolání požárního poplachu. Hlásič je schválen normou EN-54 a dodává se celkem ve třech provedeních, lišících se mezi sebou ve stupni krytí a montáží jednotlivých provedení. K vyhlášení poplachu dochází okamžitě po rozbití sklíčka, které aretuje v klidovém stavu mikrospínač. Zrušení poplachového stavu je možné až po výměně sklíčka. Hlásič má integrován zkratový izolátor a poplachovou signalizační LED diodu. Umístění tlačítkových hlásičů: Tlačítkový hlásič požáru je umisťován na únikových cestách ve výši 1,5m od podlahy. Dle doporučení výrobce je nutno dodržet minimální vzdálenost hlásiče od zárubně dveří 100 mm na straně kliky ve směru úniku osob. Požadavky na kabelová vedení EPS a) Veškeré kabelové rozvody řešené tímto projektem EPS, včetně vodičů a kabelů zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu, musí být instalovány tak, aby byly splněny požadavky vyhl. 23/2008 Sb., ČSN , ČSN a ČSN a ostatní předpisy a normy platné pro rozvody slaboproudých zařízení, zejména ČSN a ČSN b) Volně vedené kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu: 1. mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2 ca s1d0 nebo 2. mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti P30-P60R s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1d0, nebo 3. musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEN mohou být vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedení v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tl. nejméně 10 mm apod. Tyto ochrany musí v daném případě vykazovat požární odolnost EI 30D1. c) Kabelové vedení EPS, které slouží k ovládání požárně bezpečnostních zařízení je provedeno kabely se sníženou hořlavostí podle ČSN EN a zároveň funkční schopností dle ČSN IEC d) Pro ostatní vedení jsou použity kabely samozhášivé podle ČSN EN Praha 5 6/11

7 Požárně bezpečnostní zařízení a opatření V souladu s vyhláškou č.246/2001 Sb., 7, pol.6, musí být po dobu rekonstrukce nefunkčnost EPS zřetelně vyznačena. Provozuschopnost zařízení po provedených úpravách se prokáže dokladem o jeho zkoušce. 5. Rozvodné vedení Kabely vedené pod omítkou a v SDK konstrukcích jsou chráněny proti mech poškození zatažením do flexibilních trubek. Stoupací vedení je na jednotlivých podlažích u podlahy a u stropu přístupné z protahovacích krabic s víkem fixovaným šrouby. V krabicích u stropu bude ponechána kabelová rezerva pro možnost pozdějšího napojení. Volně vedené kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu budou v provedení dle odstavce 4.b) této zprávy tj. kabely třídy reakce na oheň B2 ca s1,d0. Kabely budou ukládány do tras splňujících třídu funkčnosti dle odstavce 4b) této zprávy. Kabelová vedení sloužící k ovládání požárně bezpečnostních zařízení a pro signalizaci požáru, vedení k ovládaným technologiím a vedení pro předání poplachového stavu ostatním systémům budou v provedení dle IEC kabely s funkčností při požáru. Tyto kabely, jsou-li volně vedené, musí být současně v provedení B2 ca s1,d0 a být uloženy v trasách splňujících třídu funkčnosti dle odstavce 4b) této zprávy. Jedná se o tato zařízení: Zařízení pro akustický poplachový signál (požární sirény), ovládání ventilátoru a ovládání oken určených pro odvod tepla a kouře. Typy použitých kabelů rozvodů jsou uvedeny ve výkazu výměr a výkresech. Linkové vedení mezi ústřednou EPS, tlačítky a automatickými hlásiči je provedeno stíněným, jednopárovým kabelem. Kabel musí splňovat požadavky dle odst. 4. Stínění linkového vedení EPS musí být dle doporučení výrobce po přerušení v přístrojích opět spojeno a nesmí být propojeno s datovými vodiči ani po trase uzemněno. Vedení EPS tvoří jedna kruhová linky. Kabely a svazky kabelů procházející požárními předěly musí být utěsněny dle požadavku ČSN Požární ucpávky budou opatřeny identifikačním štítkem s označením v místě provedení ucpávky. Splněny budou požadavky stanovené v 9, odst.6), vyhl. 23/2008 Sb. prostup rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi bude utěsněn v souladu s požadavky ČSN a prostup bude zřetelně označen štítkem obsahující následující informace: požární odolnost, druh nebo typ ucpávky, datum provedení, název firmy, adresa a jméno zhotovitele, označení výrobce systému. Kabely v přístrojích a rozvaděčích musí být uloženy volně bez mechanického namáhání tahem, jednotlivé žíly s dostatečnou délkovou rezervou. Při montáži a uložení kabelů musí být zachovány minimální poloměry ohybu dle technických specifikací použitých kabelů. Veškeré vedení je uloženo jako celistvé, bez napojování a odbočování. Napojování a odbočování lze provést pouze v přístrojích k tomu určených a způsobem doporučeným výrobcem bez ohrožení funkce, životnosti a elektrických vlastností vedení Praha 5 7/11

8 Uložení musí vyhovovat požadavkům ČSN a normě ČSN Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení. 6. Připojení systémů EPS na síť Pro rozvody zařízení EPS je nutno podle ČSN použít kabely a vodiče s měděnými jádry. Barevné značení dle ČSN Ústředna je napájena napětím 230V/50Hz z hlavního rozváděče objektu. Jištění a dimenzování přívodů elektrické energie pro zařízení EPS se provádí dle ČSN a 5. Síťový přívod pro ústřednu musí být proveden samostatným a v průběhu trasy nepřerušovaným tři žílovým kabelem CYKY 3Cx2,5 mm² a připojen na samostatný jistič jmenovité hodnoty 10 A. Na tento přívod nesmí být připojen žádný další spotřebič. Příslušné svorky a jistič musí být označeny štítkem červené barvy a nápisem EPS. Zejména musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, souběhy a pod. Tyto obvody nesmí být spojeny se zemí nebo ochrannou svorkou a musí být elektricky odděleny od obvodů spojených s napájecí sítí dle ČSN Stínění musí být vzájemně propojeno. Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu musí splňovat požadavky, ČSN a ĆSN Ústředna EPS má vlastní zálohované napájecí napětí - akumulátory. 7. Specifikace zařízení Zařízení pro montáž Zařízení pro montáž systémů EPS je specifikováno ve výkazu výměr. Náhradní díly Náhradní díly prvního vybavení se nedodávají. Jsou předmětem dodávky servisní organizace. 8. Provozní podmínky Ochrana a bezpečnost Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých částí je provedena u ústředny a pomocných napáječů samočinným odpojením od zdroje, u periferních prvků bezpečným napětím. Provedení musí být v souladu s ČSN , ČSN a ČSN Požadavky elektromagnetické kompatibility ve smyslu ČSN jsou splněny. V případě výpadku elektrické sítě se ústředna automaticky přepne na náhradní zdroj, akumulátorové baterie, které jsou umístěny ve skříni ústředny. Baterie jsou ústřednou EPS automaticky dobíjeny a testovány. Montáž zařízení EPS může provádět organizace, která má pro montáž EPS oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost dle ČSN Praha 5 8/11

9 3100 a musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací. Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečné práce podle ČSN Veškeré práce na elektrickém zařízení, tj. údržba, kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN Do provozu lze uvést jen takové zařízení, které prošlo výchozí revizí dle ČSN Zařízení musí vyhovovat všem platným požadavkům elektrotechnických předpisů a norem ČSN, musí být před uvedením do provozu přezkoušeno, zda je provedeno v souladu s dokumentací, zda jako celek má požadované vlastnosti, zda při jeho provozu nemůže dojít k ohrožení života nebo zdraví osob a zda neruší jiná zařízení. Zařízení musí být udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho správná činnost a aby byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti, jakož i všechny ostatní požadavky podle příslušných předpisů. Zodpovědní pracovníci Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby provozovatelem prokazatelně poučené a způsob obsluhy, režimové využití a postup v případě vyhlášení poplachu musí být zpracován do požárních předpisů, které je povinen zpracovat provozovatel. Tento dále určí v dostatečném předstihu před revizí a uvedením zařízení do provozu osobu zodpovědnou za provoz zařízení EPS, osoby pověřené obsluhou EPS a osoby pověřené údržbou zařízení EPS. Zároveň zajišťuje organizační a technickou návaznost zařízení EPS na systém požární ochrany. Pokud provozovatel zařízení EPS není schopen zajistit údržbu a obsluhu vlastními pracovníky, zajišťuje si tyto činnosti smluvně u jiné organizace. Osoba zodpovědná za provoz zařízení EPS: zodpovídá za provoz a bezporuchovou funkci EPS kontroluje činnost osob pověřených obsluhou EPS kontroluje provádění zkoušek činnosti EPS během provozu zodpovídá za dodržení termínů provedení předepsaných revizí zodpovídá za řádné vedení provozní knihy EPS a svoji činnost tam zapisuje zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděly údržbu podle pokynů výrobce a udržovaly zařízení EPS v trvalém provozu zajišťuje neprodlené provedení všech oprav včetně provedení opravy servisní organizací udržuje v pořádku průvodní dokumentaci, ukládá ji na místech k tomu určených a zaznamenává event. změny při vyřazení EPS nebo její části z činnosti zajišťuje potřebná náhradní opatření pro zachování požární bezpečnosti objektu. Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS : musí mít alespoň kvalifikaci osob poučených dle ČSN musí být prokazatelně proškoleny předávající firmou postupují podle pokynů pro obsluhu od výrobce vedou záznamy v provozní knize EPS Praha 5 9/11

10 v případě vyhlášení poplachu postupují dle požárních směrnic zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz EPS Osoby pověřené údržbou nebo opravou : musí mít alespoň kvalifikaci osob znalých dle ČSN musí být prokazatelně proškoleny výrobcem nebo pověřenou firmou provádějí prohlídky a údržbu EPS podle pokynů výrobce provádějí prohlídku a údržbu EPS v předepsaných termínech provádějí opravy v rozsahu stanoveném výrobcem zjištěné závady, které nejsou schopny nebo oprávněny opravit, musí neprodleně hlásit osobě zodpovědné za provoz zařízení EPS musí provést záznam do provozní knihy EPS o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení EPS. Předání díla a zkušební provoz Po ukončení montáže a vypracování výchozí revizní zprávy bude dílo protokolárně předáno odběrateli a zahájen zkušební provoz. Dílo přebírá zodpovědný zástupce odběratele. Během předání bude provedeno proškolení zodpovědných pracovníků, budou předány návody na obsluhu provozní kniha a průvodní dokumentace. Během zkušebního provozu se prověří funkční schopnosti namontovaného zařízení. Uvedení EPS do provozu musí uživatel oznámit územně příslušné inspekci požární ochrany. Předání zakázky do trvalého provozu se provede po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu protokolárně mezi zhotovitelem a odběratelem, resp. uživatelem. Podmínkou pro uvedení do trvalého provozu je dle ČSN čl smluvní zajištění provádění servisu. Průvodní dokumentace Průvodní dokumentace musí být dodána ke každému zařízení EPS a musí odpovídat jeho skutečnému provedení. Průvodní dokumentaci skutečného provedení minimálně tvoří : návody a pokyny k obsluze, provozní kniha EPS, půdorysné schéma přehledové (blokové) schéma zařízení EPS, záruční listy zařízení EPS. Servis zařízení Opravy a pravidelné revize EPS provádí zhotovitel, případně jiná výrobcem pověřená organizace, která má : oprávnění tuto činnost provozovat, pro tuto činnost prokazatelně vyškolené pracovníky, Praha 5 10/11

11 potřebné vybavení zařízením a materiálem. Do trvalého provozu lze dle ČSN čl uvést pouze ta zařízení, pro která je smluvně zajištěno provádění servisu. 9. Změny a doplňky Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a doplňky k projektové dokumentaci, která vyplyne z montáže EPS nebo kabelových tras. Veškeré změny, které oproti projektu vzniknou během montáže, je nutno zaznamenat do výkresové dokumentace. Podstatné změny oproti projektu, tzn. změny, které: zvětší objem dodávky zařízení, zvětší objem montážních prací, mění rozmístění a zapojení prvků, mění kteroukoliv položku ze specifikace materiálu, je nutno předem konzultovat a nechat odsouhlasit projektantem. Změny mohou vzniknout i na základě dodatečného požadavku objednatele. V případě, že by rozsah prací překročil rozpočet, bude toto předmětem dodatku ke smlouvě o dílo nebo samostatné objednávky. 10. Závěrečná ustanovení Tato technická zpráva doplňuje výkresovou část a je nedílnou součástí projektu. Veškeré práce provádějte dle platných předpisů a ČSN, při dodržení zásad bezpečnosti práce na zařízení nn. Při provozu zařízení je uživatel povinen postupovat podle návodu k obsluze. Uživatel je povinen zajistit pravidelné kontroly zařízení EPS podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. a ČSN Zařízení EPS je pouze jedním z prostředků celkového protipožárního zajištění objektu. Instalováním EPS není řešena komplexní ochrana objektu před nebezpečím vzniku požáru. Provozovatel se tím nezbavuje odpovědnosti za veškerá jiná protipožární opatření v souladu s platnými předpisy. Označení výrobků konkrétním výrobcem v této projektové dokumentaci vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, 44, odst. (9). Zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v projektové dokumentaci. Pokud dodavatel nabídne produkt od jiného výrobce, je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží vybraného dodavatele stavby Praha 5 11/11

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 037 EZS. Objednatel: METROSTAV,a.s. Stupeň:

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 037 EZS. Objednatel: METROSTAV,a.s. Stupeň: Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace - skladovací hala 1NP 02 Situace - skladovací hala 2NP 03 Situace - vrátnice 04 Situace - pokladny A 05 Situace - rozvodna osvětlovací věže č.2 06 Situace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY:

TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY: TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY: PRACOVIŠT PLZE OSSZ KARLOVY VARY OSSZ NÁCHOD OSSZ LITOM ICE OSSZ P EROV OSSZ BRUNTÁL OSSZ KARVINÁ MSSZ BRNO Objednatel :

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení,

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení, TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany operačního střediska Hasičského záchranného sboru

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. č. 62/2013Sb.,kterou se mění vyhl. 499/2006Sb D dokumentace objektů a technických a technologických

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7 MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Dědibaby OBJEKT: ČÁST: sklad Dědibaby Rozšíření rozvodů SKR pro

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 Systém ASPI - stav k 4.8.2011 do částky 82/2011 Sb. a 40/2011 Sb.m.s. Obsah a text 23/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 268/2011 Sb. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Ze dne 29.01.2008 Částka 10/2008 Účinnost od 01.07.2008 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23 Znění 27.09.2011

Více

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY...

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ŘEŠENÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... 4 7. STRUKTUROVANÁ

Více

01. Technická zpráva. Nástavba objektu E II. Etapa dispoziční úpravy 5.NP Na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území České Budějovice 7

01. Technická zpráva. Nástavba objektu E II. Etapa dispoziční úpravy 5.NP Na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 01. Technická zpráva Nástavba objektu E II. Etapa dispoziční úpravy 5.NP Na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 Datum: 11.12.2015 Revize: 00 Číslo akce: 118/2015/030 Interní číslo:

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

NÁVOD K OBSLUZE A PROVOZNÍ POKYNY. Elektronická akustická siréna Model EAJ HSS 513 DENA - M42/6

NÁVOD K OBSLUZE A PROVOZNÍ POKYNY. Elektronická akustická siréna Model EAJ HSS 513 DENA - M42/6 NÁVOD K OBSLUZE A PROVOZNÍ POKYNY Elektronická akustická siréna Model EAJ HSS 513 DENA - M42/6 OBSAH 1. Popis a použití 2. Popis a funkce jednotlivých částí 2.1. Elektronická jednotka HSS 513 DENA 2.2.

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15

Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15 Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15 Financování: OBECNÁ ČÁST Stavební úpravy bytových jednotek provádí vlastník na své náklady. Za škody způsobené při stavebních pracích

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

PLÁN BOZP Název stavby:

PLÁN BOZP Název stavby: Archivní číslo: Číslo zakázky: 6211620058 Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor BOZP v přípravě

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

TECHNICKÁ ZPRÁVA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE NSN S, s.r.o. Strukturovaná kabeláž pro ÚVZÚ areál ÚVN, udova E TEHNIKÁ ZPRÁV STRUKTUROVNÉ KELÁŽE OJEDNTEL NÁZEV STVY NSN S, s.r.o. Na Pískách 3234/1 tel: +420 518 309 911, fax: +420 518 342 609 www.nsncs.cz

Více

D1.01 Kobka pro lineární urychlovač. D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika

D1.01 Kobka pro lineární urychlovač. D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika ATELIER PENTA v.o.s. Mrštíkova 12 586 01 Jihlava tel: +420 567 312 451-4 email: penta@penta.ji.cz www.pentajihlava.cz Akce: Investor: Zak. číslo: Nemocnice v Chebu Lineární urychlovač stavební část Dokumentace

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo

2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo Akce: Investor: Projektant: 2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Podklady - stavební dokumentace - požadavky investora a architekta - podklady od zpracovatelů ostatních částí dokumentace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Podklady - stavební dokumentace - požadavky investora a architekta - podklady od zpracovatelů ostatních částí dokumentace TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Předmětem této části dokumentace je silnoproudá elektroinstalace ve výše zmíněném objektu. Jedná se o světelné a zásuvkové rozvody, připojení zařízení ostatních technologií (MaR,

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.3 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.5 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Technické řešení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Technické řešení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Oprava a rekonstrukce 3.NP, ZŠ Mlýnská 1 Investor: Město Mohelnice, U brány č.2, 78985 Mohelnice F.1.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 1.Všeobecně: Nap. soustava: 3PEN,

Více

Masarykova 158 735 81 Bohumín. V Bohumíně dne 18. února 2016

Masarykova 158 735 81 Bohumín. V Bohumíně dne 18. února 2016 MĚSTO BOHUMÍN Masarykova 158 735 81 Bohumín Čj.:MUBO/05963/2016/INV/PeE V Bohumíně dne 18. února 2016 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 425 kw; P p = 320 kw Stavební

Více

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Poznatky z užívání ČSN 730848 Kabelové rozvodynové trendy Požární bezpečnost staveb 30.4.2014 Ostrava Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Zákonné předpisy

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

I O: 64576183 Tel.: e-mail:

I O: 64576183 Tel.: e-mail: FHJ Building spol.s.r.o. Na Boti i5, Praha 10 106 00 Investor : Místo stavby : Stavba : ást : Obsah : eská republika, SSZ, Praha 5-Smíchov, K ížová 25 A.Barcala 1461, eské Bud jovice NÁSTAVBA OBJEKTU GARÁŽÍ

Více

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Stávající a vznikající nová bytová družstva nebo společenství vlastníků mají mimo jiné zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení Úvod Projektová dokumentace řeší návrh sprinklerového hasicího zařízení v prostorách objektů CEN- TRUM MALEŠICE II. ETAPA. Jedná se o několik polyfunkčních objektů se společnými podzemními parkovacími

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení Město Vamberk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 19. veřejném

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY 1. OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY... 2 2. ZÁVAZNÉ PODKLADY... 3 2.1. ROZSAH DOKUMENTACE... 3 2.2. VŠEOBECNÉ PODKLADY... 3 3. TECHNICKÝ POPIS... 3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis OBSAH: 1. Podklady pro zpracování 2. Úvodem 3. Technický popis 4. Nároky na el. energii 5. Požadavky na související profese 5.1 - stavební práce 5.2 - elektro 5.3 - zdravotní instalace 5.4 - tepelné izolace

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2.část Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inženýrská Investor stavby:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069

Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069 V Hradci Králové dne 12.05.2015 Veřejná zakázka č. 1524 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Zadavatel zakázky: Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek Správa nemovitostí Hradec Králové,

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Jaromír Bednář projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 1 460 01 : 604 665 735 a 604 361 655 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva D.1.7 Elektroinstalace

Více

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku Oprava dešťové kanalizace v objektu sídla OP Prostějov uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 273 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy o dílo č.ze dne.., na zhotovení stavby Provozní budova

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným, ředitelem Z A D Á V

Více

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ing. Jiří Kutáč znalec obor: elektrotechnika specializace: ochrana před bleskem a přepětím jiri.kutac@dehn.cz; www.dehn.cz Klíčová slova

Více