ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE"

Transkript

1 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte, Ïe jsem se poté, co jsem se stala pfiirozenû tíhl m ãlovûkem, vydala plnit úkol: najít cestu ke zdraví pro kaïdého. Vafiím pro slavné lidi a radím pfiátelûm, jak mají zdravû jíst, ale proã by celebrity a moji kamarádi mûli b t jediní, kdo z toho má prospûch? Celebrity mívají ãasto práci, která po nich doslova vyïaduje, aby vypadaly skvûle, jenomïe to neznamená, Ïe vy byste jejich tajemství znát nemûli. Ony nepatfií do nûjakého tajného hubeného klubu, kam vy nemáte pfiístup. Do toho klubu patfiíte taky. Jenom jste si je tû nezaïádali o ãlenství. Myslím, Ïe si v ichni zaslouïí b t zdraví a dostat se do nejlep í formy. Proto jsem posbírala v echna prostá fakta, která jsem se uãila dvacet let, a získala z nich deset jednoduch ch pravidel. A ty vám nyní pfiedám. 31

2 PRAVIDLA MÛÏete b t pfiirozenû tíhlí. Je jedno, jak máte tûlesn typ, krevní skupinu nebo jak typ osobnosti jste. Je jedno, kolik váïí va e matka nebo bez jakého jídla se prostû neobejdete. VÏdyÈ i celebrity jako Oprah Winfreyová nebo Britney Spearsová mají co dûlat, aby si udrïely svoji tûlesnou hmotnost, pfiestoïe mají vlastní dietní kouãe a osobní trenéry je tû totiï nepochopily, co to znamená b t pfiirozenû tíhlá. Já strávila dvacet let pekelného trápení s dietami, neï jsem koneãnû pochopila, Ïe pfiirozená tíhlost nemá nic spoleãného s rychl m metabolismem nebo genetikou nebo ãímkoli jin m, co kontrolovat opravdu nemûïete. Jsem pûtatfiicátnice a jsem tíhlej í, neï jsem byla ve dvaceti. Lidé se mû ãasto ptají, jestli drïím nûjakou rychlou dietu, anebo sl chám: No jo, kdyï ty jsi tíhlá od pfiírody. Ano, to je pravda, jsem pfiirozenû tíhlá teì. Ale vïdycky to tak nebylo. Miliony Ïen se lapí v nerozumném kolobûhu neustálé diety, jejího nedodrïení a opûtovné diety. Tak uï je na ãase toho nechat. UÏ Ïádné diety. Rozumíte? OkamÏitû s tûmi dietami pfiestaàte. Nejspí se vám to zdá jako nûco nepfiedstavitelného. Pfied pár mûsíci mi jedna kamarádka fiekla: A ví co? Mám toho dost. Ka lu na diety a cviãení. UÏ to dûlat nebudu. Vzpomínám si, Ïe jsem na tom byla stejnû. A kdyï teì dr- Ïíte v rukou tuto knihu, asi to uï znáte také. Tak to udûlejte. Hned teì s tím pfiestaàte a pfiijmûte za své právo b t tíhlí. Jste dospûlí. Je na ãase pfiestat s tím, Ïe vám nûkdo jin bude fiíkat, co máte jíst, jak máte jíst nebo proã to máte jíst. Na to zapomeàte. Odkopnûte toho tyranského oféra jménem dieta od volantu svého 32

3 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Ïivota a sednûte si na jeho místo. To vy tohle fiídíte. Trápení právû teì konãí. 1. pravidlo: Způsob stravování je jako účet v bance Pojìme rovnou k prvnímu pravidlu. PovaÏuji ho za jakési hlavní, v efiídící pravidlo, matku v ech dal ích pravidel. Je to ta první vûc, kterou lidem fieknu, kdyï se mû ptají, jak mûïu b t tak pfiirozenû tíhlá. KaÏdé pravidlo je dûleïité dokonce klíãové, ale toto pravidlo zastfie uje i v echna ostatní. Je to vûc, kterou mám na mysli den co den, kdykoli nûco jím. Myslet na nû a fiídit se jím se pro mû stalo souãástí Ïivota. Je to tak prosté a rozumné, aï nebudete vûfiit, jak je moïné, Ïe jste se tím nikdy nefiídili. Tady to máme: Způsob stravování je jako účet v bance. To je první vûc, kterou je tfieba si kaïd den pfiipomínat a zaãít ji v Ïivotû aplikovat. Dokud se vám to nestane druhou pfiirozeností, musíte si neustále pfiipomínat: ZpÛsob stravování je jako úãet v bance. Stejnû jako vyrovnáváte mnoïství utracen ch a u etfien ch penûz, musíte vyrovnávat i svoje jídlo. Nejezte moc od jednoho, nejezte stejnou vûc dvakrát, vyrovnejte mnoïství krobû (polysacharidû) s mnoïstvím bílkovin, zeleninu a ovoce se sladkostmi a vïdycky vyrovnejte nûjaké divoãej í fiádûní zase etfiením. To vyrovnávání je samozfiejmû pfiibliïné ale funguje a funguje to bez poãítání, mûfiení nebo nûjakého posedlého sledování. 33

4 PRAVIDLA MYŠLENÍ PRO PŘIROZENOU ŠTÍHLOST Milujete čokoládu nebo sýr? Anebo nesnášíte cvičení? Žádný problém. U většiny přirozeně štíhlých lidí je to stejné. Přesto můžete být sami sebou, ať jste kdokoli, a zároveň přirozeně štíhlí. Jestliže nejíte, co jíst chcete, jestliže se omezujete, budete si připadat ošizení a nakonec se na všechno vykašlete. Nebudete se tím řídit. Proto jezte, co jíst chcete. Jenom si uvědomujte, co jíte, a když víte, že je to nákladná investice, užijte si každičké sousto ale dejte si jich jenom pár. Anebo si to uvědomte, a vyrovnejte to později. Potom si nenabouráte rozpočet a účet vám zůstane vyrovnaný. Jestliže nesnášíte jakékoli cvičení, jezte o trochu méně. Jestli cvičíte moc rádi, můžete jíst trochu více. Prostě to vyrovnejte. Ve vût inû pfiípadû u vût iny jídel, mlsû a ve vût inû dnû investujte chytfie do zdrav ch jídel, která vás naplní a zasytí. KdyÏ si potom chcete opravdu vyhodit z kop tka, udûlejte to. Nejste na dietû, pamatujete si? Îijete. Pfiesto je kaïdé takové vyhození z kop tka vykoupeno urãitou cenou. Musíte ho vyrovnat tím, Ïe se potom tro iãku omezíte, dokud se vám úãet zase nesrovná. Je to prosté. Opravdu chcete spotfiebovat svoje kalorie na nûco, co ani nemáte rádi? To je jako utrácet peníze za nûco, co nikdy nepouïijete nebo co vám nesedí. Je to pl tvání. Investujte chytfie do toho, co bude dobré pro va e tûlo a po ãem se budete cítit lépe. Pak je takové dopfiání si nanejv rozumné. KdyÏ rozumné není, u etfiete si kalorie na pozdûji. Tomu se fiíká zdravû spravovan úãet. Jistû, i dietní vyváïenost mûïe b t stejnû jako finanãní nezávislost obãas dost namáhavá. JestliÏe jste se uï nûko- 34

5 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE lik let pfiejídali a v bûr potravin nevyvaïovali, asi máte nadváhu. Ty kilogramy navíc jsou jako dluh. Ale mûïete svûj dluh splácet a té nadváhy se zbavovat hezky po kouscích pfiesnû jako v bance. Odlupujte tu zátûï tím, Ïe se budete o vyváïenost snaïit den co den, ale nesledujte posedle kaïd pûtník a nepoãítejte kaïdou kalorii. MÛ- Ïete dosáhnout své ideální hmotnosti finanãní nezávislosti. Sníte více jednoho, dáte si ménû onoho. Dopfiejete si ménû teì, mûïete sníst více pozdûji. TLUSTÝ ZVYK Už jste si někdy řekli: Snědla jsem toho strašně moc, zkazila jsem to, to už klidně můžu jíst dál? A pak vám bylo do pláče, protože jste se vzdali naděje. Znáte ten pocit? Já to přirovnávám k výčitkám nakupujícího. Když si něco dopřejete a pak celou noc nespíte, protože si to vyčítáte, nemůžete nikdy dosáhnout vyrovnaných výběrů. Jenom si to všechno ještě zhoršujete. Zrovna nedávno mi volala jedna kamarádka: Jsem v háji, zvorala jsem to, snědla jsem pět sušenek! Vzpomínám si taky na ten pocit ale už ho nezažívám. Jím, ale nedovolím, aby mě vina a výčitky dohnaly k přejídání. Někdy toho sním hodně. Ale zase se seberu a jdu dál. Nedělám si z toho důvod, proč jíst ještě více (kde je v tom logika?), a říkám si: Způsob stravování je jako účet v bance. Jak bankovní účet vyrovnávat Vím, Ïe teorie je to pûkná. Ale jak ji máte uvést do Ïivota? Uvûdomujte si, co jíte, a rozhodujte se o tom uvûdomûle. Tady nevelí jídlo. Velíte vy, tak to velení 35

6 PRAVIDLA pfievezmûte a rozhodujte se rozumnû a uvûdomûle o tom, co budete jíst. eknûme, Ïe jste k snídani mûli palaãinky. Jsou dobré a taky plné krobu a cukru. Tak co si dáte k obûdu? Tûstoviny? To samozfiejmû ne. To by byly dal í kroby. Teì pfiece svou stravu vyrovnáváte stejnû jako úãet v bance, takïe uï víte, Ïe jste mûli krob a cukr pfiedtím, proto teì potfiebujete bílkoviny a zeleninu. TudíÏ si dáte salát s grilovan m kufietem nebo nûjakou zeleninovou polévku. Anebo jste snídali vajíãka. Îádn problém. K obûdu nebo k veãefii mûïou b t ty tûstoviny nebo sendviã. Vyrovnejte mnoïství bílkovin se kroby, vyrovnejte pfiíjem ovoce a zeleniny se sladkostmi a tuky. Nikdy si nedávejte stejnou potravinu ke dvûma jídlûm po sobû. Dejte si trochu od v eho, ale od niãeho pfiíli. Vyrovnávaní platí také pro mnoïství. JestliÏe jste si dali hodnû lehkou snídani, mûïete sníst k obûdu více. KdyÏ jste hodnû obûdvali, poveãefite lehce. Pokud toho sníte jeden den hodnû, odlehãete ten následující. Jen pofiád myslete na to, co dûláte, a budete si moci dopfiávat jídla, která máte doopravdy rádi vyrovnanû. Právû takto jedí pfiirozenû tíhlí lidé neomezují se, nedrïí diety, jenom jedí vyrovnanû. Jakmile si na to zvyknete, bude to snaz í, neï se vám zdá. Zkuste to nûkolik dní, a zaãne to pro vás b t pfiirozené, vybrousíte si instinkty a ty vám samy fieknou, co va e tûlo potfiebuje a chce. KdyÏ se z vás stane vyladûn nástroj vyrovnání, budete instinktivnû vûdût, jak by mûlo vypadat va e pfií tí jídlo. Budete vûdût, jak kaïdé jídlo zvládnout. Ve druhé ãásti knihy vám o tom, jak zabudovat toto pravidlo do kaïdodenního Ïivota, fieknu je tû více. Ale napfied 36

7 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE si proberme nûkteré pfiekvapivé pfiekáïky, na které mûïete narazit, a také nástroje, které vám mûïou pomoct. MYŠLENÍ PRO PŘIROZENOU ŠTÍHLOST Vyrovnávání není počítání kalorií, gramů tuku, množství škrobů nebo něco takového. S tím si hlavu nedělejte, protože to stejně nevydržíte. Zabírá to moc času a vy máte jiné práce dost. A krom toho je to posedlost, a po té netoužíte. Místo toho stačí jenom docela obyčejně být pozorní a používat zdravý rozum. Toto vyrovnávání je přibližné, ale funguje. Jen na ně nezapomínejte. Kalorie se nějak vyřeší samy. Toto není posedlost, nejste otrokem jídla. Víte, co máte jíst. Jen ten svůj vnitřní hlas poslouchejte. Vnitřní hluk avnitřní hlas Vyrovnat svûj úãet je základem toho, abyste se stali pfiirozenû tíhl mi, ale není to jedin faktor. Dobfie vím, Ïe se vám toho v hlavû oz vá mnohem víc. Proto si nyní pohovofime právû o tûch hlasech, které se mohou stát pfiekáïkou, nebo naopak nástrojem na cestû k úspûchu. Bavme se chvíli o vnitfiním hluku a vnitfiním hlasu. Vnitfiní hluk, to jsou va e negativní my lenky o jídle, ten dialog v hlavû, kter m neustále komentujete a kritizujete cokoli, co sníte, nebo kdyï na jídlo jen pomyslíte, i kdyï nic nesníte. Vnitfiní hluk vám neustále nadává, jak jste to pokazili, kdyï jste si dali ty tûstoviny. Kárá vás za to, Ïe jste se jenom podívali na ten lahodn dortík nebo Ïe jste zrovna dneska necviãili. Vnitfiní hluk vám pfiipomíná, ko- 37

8 PRAVIDLA lik ukazovala ráno va e váha, a jeãí vám do ucha od rána do noci, takïe se cítíte mizernû anebo dobfie, kdyï jste zrovna pár deka shodili, jako by ten kilogram vody znamenal, Ïe jste lep í ãlovûk. Vnitfiní hluk vás nutí soustfiedit se na ãásti tûla, které na sobû nesná íte, a zbavuje vás schopnosti cokoli zmûnit. Vnitfiní hluk je zákefin. Vnitfiní hluk ve vás probouzí patné pocity. Vnitfiní hluk je v sledkem minulosti i tfieba souãasného stresu a úzkostí. Poslouchali jste v dûtství, Ïe jídlo vyjadfiuje lásku? PouÏíváte jídlo k tomu, abyste se uklidnili, kdyï jste ve stresu? Znamená patn den to, Ïe si zaslouïíte sníst celou pizzu? Myslíte si, Ïe nikdy nezhubnete, tak proã byste se mûli snaïit? Vnitfiní hluk fiíká kaïdému z nás nûco jiného, ale musíte poznat ten svûj, abyste umûli rozli it, co si va i odpovûì ani nezaslouïí. Vnitfiní hluk má ov em svûj protipól. KdyÏ vnitfiní hluk pfiirovnáme k tomu ãertíkovi na levém rameni, kter vám na eptává, Ïe máte sníst cheeseburger, protoïe jste ho zrovna zahlédli v reklamû v televizi, tím andílkem na pravém rameni, kter vám doopravdy fiekne, jestli ten cheeseburger chcete, je vá vnitfiní hlas. Vnitfiní hluk vychází z minulosti, vnitfiní hlas se vïdycky dívá do budoucnosti. Vnitfiní hlas vám fiíká, co opravdu, skuteãnû chcete a potfiebujete. Není to ten hlas, kter by vám pfiipomínal, Ïe jste dneska je tû nemûli Ïádné bílkoviny a Ïe uï tedy nûjaké potfiebujete (aãkoli i tohle dokáïe). Je to ten hlas, kter fiekne: Tak moment. Mnû se tyhle su enky bez tuku vûbec nelíbí. Chci opravdovou su enku. Je to tak patné? (Samozfiejmû není.) Tak to mluvil vá vnitfiní hlas. Vnitfiní hlas je vrozen smysl va eho tûla pro sebe sama. Pfiímo v sobû máte v echny informace, které potfiebujete, 38

9 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE abyste byli pfiirozenû tíhlí. Vá vnitfiní hlas teì moïná mluví dost drsnû, kfiiãí na vás, protoïe ho neposloucháte, snaïí se vám dávat v elijaké signály, ukazuje vám, Ïe si volíte vûci, které pro vás nejsou správné; kdyï ho v ak ve vás pfiehlu uje vnitfiní hluk, mûïe vás trápit patné zaïívání, bolet bfiicho z hladu, bolet klouby i hlava, mûïete b t unavení nebo se vám nûjak nedostává energie. Haló! To volá vnitfiní hlas! SnaÏí se získat va i pozornost. KdyÏ se nauãíte ho poslouchat, rychle zjistíte, Ïe vnitfiní hlas má pro vás spoustu bájeãn ch zpráv. Jakmile zaãnete v jídle investovat moudfie, získáte tím skvûl pocit. ekne vám, co máte jíst podle toho, co va e tûlo doopravdy potfiebuje, a poví vám také, kdy uï máte dost. Vnitfiní hlas je na vás hodn. Probouzí ve vás dobr pocit. Zejména u tûch z nás, kdo máme potíïe rozli it vnitfiní hluk od vnitfiního hlasu a u tûch, komu vnitfiní hluk jejich vnitfiní hlas uï pfiehlu il docela, je naprosto nezbytné, abychom ke svému zpûsobu stravování pfiistupovali stejnû jako ke správû úãtu v bance. Jedinû tak ten zmatek rozmotáme. MYŠLENÍ PRO PŘIROZENOU ŠTÍHLOST Všimli jste si, že někdy sníte nějakou nezdravou lahůdku, a je vám pak příšerně, jste nafouklí a ještě si připadáte provinile; ale jindy se po tomtéž jídle můžete cítit báječně a doslova zářit štěstím? Tak to je práce vašeho vnitřního hlasu. Říká vám, že jste právě jedli proto, že jste to opravdu potřebovali nebo chtěli, a nikoli proto, abyste jenom jedli. A také (a to je důležité) vám říká, kdy máte přestat jíst. 39

10 PRAVIDLA KaÏdé tûlo touïí dosáhnout rovnováhy. Pokud tedy zámûrnû a systematicky zaãnete do svého Ïivota zavádût systém vyrovnávání budete vyrovnávat stravu stejnû jako úãet v bance a fiídit se i dal ími pravidly v této knize, vá vnitfiní hlas automaticky zesílí a získá sebedûvûru. A vnitfiní hluk se stáhne a moïná se nauãí více mlãet. Vyrovnávat zpûsob stravování stejnû jako úãet v bance je cviãení, kterému se mûïete nauãit. MoÏná to zní ze zaãátku trochu obtíïnû, ale rychle se vám to stane pfiirozeností. Va e tûlo to po vás chce. Jakmile to tedy zaãnete dûlat, v echno se spraví. Rozlišování Mám pro vás je tû pár dal ích rad. Chcete-li pochopit, jak nejlépe vyrovnávat utrácení a etfiení, potfiebujete k tomu dûleïit nástroj, kterému fiíkám rozli ování. Tento termín budu v knize pouïívat ãasto, proto si o nûm napfied nûco povûzme. Rozli ování je uvûdomûní si rozdílu mezi dvûma moïnostmi a rozhodnutí, zda je tento rozdíl pro vás dûleïit. Dám vám pfiíklad. Miluji chilli kvûli jeho chutím a textufie: chilli kofiení, kmín, rajãata, papriky a fazole. Ale chilli mûïete dostat na nûkolik zpûsobû hovûzí, krûtí, vegetariánské. Rozli ení mezi mastn m chilli s hovûzím masem a chilli s krûtím masem nebo vegetariánsk m chilli je pro mû nev znamné. âasto to ani nepoznám. TakÏe v pfiípadû chilli je pro mû rozhodnû vhodnûj í zvolit si lehãí, zdravûj í verzi. Ale jindy zase rozli uji dost dûraznû: kdyï si mám vybrat 40

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének Sedící skrãenec (HOMO SEDENS CURVATUS) Z nevysvûtliteln ch dûvodû jsme pov ili sezení na svou hlavní ãinnost. Sedíme pfiíli dlouho, sedíme pfiíli pokfiivenû, sedíme pfiíli neaktivnû. Utrpení na ich plotének

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Lenka Fučíková. www.lenkafucikova.cz

Lenka Fučíková. www.lenkafucikova.cz Napsala: Lenka Fučíková poradce v oblasti zdravého životního stylu, víry v sebe sama a lektor yogy www.lenkafucikova.cz Nejsem přítelem radikálních řešení, a to ani v oblasti stravy. Zkušenost, kterou

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Problémy. Proã jsme obézní?

Problémy. Proã jsme obézní? Problémy Lidské tûlo je dobfie uzpûsobeno ke skladování energie. Tato na e obdivuhodná schopnost má svûj pûvod v minulosti, kdy na i pfiedkové proïívali období hojnosti, která se pravidelnû stfiídala s

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE Kurs náboïenství 180R Pfiipravil Církevní vzdûlávací systém Vydala Církev JeÏí e Krista Svat ch posledních dnû

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 4 04 ZDARMA Upfiímnû napsáno, vûbec nevím, jak uvést následující ãlánek. Je opravdu tristní, Ïe se mi podafiilo vyvléct z psaní první

Více

Fyziologick projekt Chicco PrÛvodce o etfiováním a sáním novorozencû. tam, kde je dítû

Fyziologick projekt Chicco PrÛvodce o etfiováním a sáním novorozencû. tam, kde je dítû Fyziologick projekt Chicco PrÛvodce o etfiováním a sáním novorozencû. tam, kde je dítû OBSAH Chicco Nursery Centre je italské v zkumné centrum se sídlem v Milánû; mezi jeho hlavní úkoly patfií v voj produktû,

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 12, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 13.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz CHAMELEON Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit www.tcmach.cz Chameleon je zvífie, jenï se velmi dobfie pfiizpûsobuje okolnímu prostfiedí. Pfiesnû taková je i nová energetická jednotka

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

Lenka mídová S větrem o závod

Lenka mídová S větrem o závod ČASOPIS KLUBU ZDRAVÍ ZÁŘÍ 2005 Zora Jandová Všechno chce svůj čas Pohodová dvojice Když stárnout, tak hezky Ale Cibulka Úplně jsem změnil svůj životní styl Canisterapie Léčba psí láskou Lenka mídová S

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

aaaaaaaaaaaaaa KAPITOLA PRVNÍ

aaaaaaaaaaaaaa KAPITOLA PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ aaaaaaaaaaaaaa A V echno je nanic. Nikdo se o mû nezajímá. Kdybych nemûla pfiipravenej Velkej Plán na znovuzískání sv jedin lásky, sbalila bych si do kapesníãku svejch pût vestek a k tomu

Více

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Pfiedmluva Tato kniha je záznamem cesty, která se udála pfiesnû tak, jak je napsáno. Nûkomu z vás moïná

Více

JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 1/6. Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. +Bonus (úspěch Michaely)

JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 1/6. Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. +Bonus (úspěch Michaely) JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 2014 1/6 +Bonus (úspěch Michaely) Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. Vítejte v prvním díle e-booku Jak správně hubnout 2014 E-book bude vycházet pravidelně

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Prolog Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Ïivá. Bellamy Priceová si pfiitiskla ruce na ústa, ãímï potlaãila v kfiik, a ustoupila od dárkové krabice v lesklém balicím papíru se

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

BÍL TRPASLÍK. ikovn amatér. âíslo 102 2000 listopad

BÍL TRPASLÍK. ikovn amatér. âíslo 102 2000 listopad BÍL TRPASLÍK âíslo 102 2000 listopad ikovn amatér V dne ní dobû má amatér velké mnoïství moïností jak své pozorování zkvalitnit rûznorodou pozorovací technikou. Tak napfiíklad kvalitní ãasov signál. Na

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar Obsah Contents 2 Inovace/Novinky/Racionalizace Portál Web-to-Print Coverstar Innovation/News/Rationalization Portal Web-to-Print Coverstar 3 Kulat stûl Individualizace tiskovin Fotoknihy I. Roundtable

Více

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy.

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy. 58 hardware: srovnávací testy Test 18 mechanik DVD-ROM DV MÍSTO C Asi nastal ten správn ãas na to, pofiídit si mechaniku DVD-ROM nebo nejménû na to, abyste pfii koupi nového poãítaãe popfiem leli, zda

Více