ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda"

Transkript

1 12.předn ednáška Systémy xdsl - rozbor vlastností a aplikací Ing. Bc. Ivan Pravda

2 Systémy xdsl přehled - efektivnější využití metalických dvoudrátových vedení v přístupových sítích využití existujících telefonních vedení pro vyšší přenosové rychlosti - technologie xdsl (Digital Subscriber Line) na rozdíl od telefonních modemů řeší přenos pouze do místa nejbližší telefonní ústředny, kde musí být k dispozici přístup do datové sítě - společným znakem digitálních účastnických přípojek (DSL) je relativně vysoká přenosová rychlost dosahující řádově aždesítek Mbit/s - do skupiny systémů xdsl patří: - IDSL (ISDN DSL) - HDSL (High-bit-rate DSL) HDSL 2 - SDSL (SymmetricalDSL) - SHDSL (Single-pair HDSL) - ADSL (AsymmetricalDSL) ADSL Lite, ADSL, ADSL 2 a ADSL 2+ - VDSL (Very-high-bit-rate DSL) VDSL 2

3 Systémy xdsl IDSL a HDSL - IDSL je nejstarším členem xdsl technologií přenosová rychlost 128kbit/s bez možnosti změny, k oddělení směrů přenosu se používá metoda EC (Echo Cancellation) - použití IDSL je v podstatě omezeno jen na přenos ISDN-BRA přenos vzákladním pásmu s použitím čtyřúrovňovéholinkového kódu 2B1Q - výhodou je skutečnost, že se nejedná o vytáčenou službu (Dial-up) - HDSL (ITU-T G.991.1) nabízí možnost přenosu obousměrného digitálního toku E1 srychlostí 2,048 Mbit/s v obou směrech po 2 nebo 3 párech účastnického vedení (symetrické přenosové pásmo) každé vedení nese dílčí část datového toku (2 páry polovina, 3 páry třetina snížení modulační rychlosti), k oddělení směrů přenosu se používá metoda EC (Echo Cancellation) - systémy HDSL pracují vzákladním pásmu a přenášený signál je podroben kódování 2B1Q, tzn. že bitový tok je rozdělen do dvojic bitů a každá dvojice je následně vyjádřena jednou ze čtyř úrovní signálu

4 Systémy xdsl HDSL a HDSL 2 - příchozí datový tok je seskupen do tzv. aplikačních rámců, přenášený tok (2,048Mbit/s) se následně mapuje do tzv. Core Frame (CF), jejichždélka je 144 bytů a doba trvání je 500ms dále dojde k doplnění CF rámců oslužební a kontrolní bity a rovněžse přidají služební kanály celkový datový tok naroste na 2,3 Mbit/s a je následně rozdělen do dvou nebo tří směrů a transceivery HDSL vyslán na vedení (při použití dvoupárové varianty je na každém páru realizován přenos rychlostí 1168kbit/s, při třípárové variantě je to 784kbit/s - přípojky HDSL se nasazují již řadu let, přičemžse s nimi můžeme nejčastěji setkat u připojení pobočkových ústředen a při realizaci pronajatých okruhů - nevýhoda spočívající vnutnosti použití dvou nebo tří metalických párů vedla ke vzniku vylepšené verze HDSL HDSL 2 tato varianta využívá jednoho symetrického páru a modulaci Trellis-Coded Pulse Amplitude Modulation (TC-PAM), přenosové rychlosti jsou shodné jako v případě HDSL

5 Systémy xdsl SDSL a SHDSL - SDSL a SHDSL (ITU-T G.991.2) jsou vývojovým pokračováním technologie HDSL přenos po jednom účastnickém vedení (2-dr.) oběma směry - efektivnějšímu využití dvoudrátového vedení přispěla šestnáctistavová pulsně amplitudové modulace (16-PAM) smřížkovým kódováním (TC) ze čtyř bitů, které se přenáší vjednom kroku se tři používají pro přenos uživatelské informace a čtvrtý bit je využit pro kontrolu chyb, resp. zabezpečení - novou vlastností oproti HDSL je možnost pracovat i s nižší přenosovou rychlostínež je maximální nastavení maximální přenosové rychlosti je možno provést automaticky při sestavování spojení vzávislosti na parametrech přenosového vedení nebo je možno ji ručně nastavit dle konkrétních požadavků zákazníka možné rozpětí rychlostí se pohybuje mezi 192kbit/s až2,312mbit/s v krocích po 64kbit/s (příp. 8kbit/s) - u systémů SDSL a SHDSL se jižpředpokládá možnost přenosu více úzkopásmových kanálů

6 Systémy xdsl SDSL a SHDSL - pro sníženípřeslechového rušení do sousedních párů nastavují modemy SHDSL vysílací úroveň podle parametrů vedení na nejnižší přijatelnou hodnotu pro dosažení dostatečného odstupu užitečného signálu od šumu - u systémů SDSL je možný provoz s časovým dělením kanálů (TDM) ale i provoz ATM nebo TCP/IP může existovat i smíšený provoz, lze např. přenášet úzkopásmové kanály TDM a datový kanál v ATM - vmasivním nasazení těchto technologií brání fakt, že každá zfirem vyvíjí svůj vlastní systém nekompatibilita mezi systémy různých výrobců - tyto technologie však nepodporují současnou koexistenci sanalogovou či digitální telefonní přípojkou neumožňují na jednom účastnickém dvoudrátovém vedení současný přenos hovorového signálu v telefonním kanálu a vysokorychlostních datových kanálů - koexistenci telefonních přípojek s vysokorychlostními datovými kanály umožňuje ažtechnologie ADSL

7 Systémy xdsl ADSL - charakteristika - systémy ADSL umožňují na jednom účastnickém vedení koexistenci analogové telefonní přípojky (varianta Annex A) zajišťující službu POTS (PlainOld Telephone Service) ADSL over POTS, resp. přípojky ISDN-BRA (varianta Annex B) ADSL over ISDN svysokorychlostními datovými kanály - směrem od účastníka lze dosáhnout přenosové rychlosti až1mbit/s, opačným směrem až8mbit/s (2.generace ADSL 2 až12mbit/s, ADSL 2+ až24mbit/s) pomocí modulace svíce nosnými DMT (Discrete Multi-Tone) - tato asymetrie přenosových rychlostí vychází ze samotného charakteru širokopásmových služeb, jako je rychlý přístup do sítě Internet nebo video na přání (Video-on-demand), kdy je zapotřebí přenášet větší objemy dat směrem kúčastníkovi - pro zajištění kmitočtového oddělení telefonního kanálu a vysokorychlostních datových kanálů je nutné, svýjimkou varianty ADSL Lite (splitterless), instalovat na obou stranách účastnického metalického vedení tzv. rozbočovače (splitter)

8 Systémy xdsl ADSL konfigurace přípojkyp pojky - vysokorychlostní přenos digitálních signálů ADSL zajišťují ADSL modemy: - ATU-R (ADSL Termination Unit Remote) na straně účastníka - ATU-C (ADSL Termination Unit Central) na straně poskytovatele - modem na straně ústředny (ATU-C) je nejčastěji součástí účastnického multiplexoru DSLAM (DSL Access Multiplexor), který soustřeďuje digitální toky od všech přípojek v dané lokalitě

9 Systémy xdsl ADSL - charakteristika - přípojka ADSL se vyskytuje v několika různých variantách a podle vlastností vedení, na kterém se provozuje, může dosahovat různých parametrů - frekvenční pásmo 0 až1,104 MHzje pro účely modulace DMT smnoha nosnými rozděleno do 256 subkanálů skanálovou roztečí 4,3125 khz - spodní část spektra je však využita pro telefonní kanál nebo kanál ISDN-BRA subkanály obsazené těmito signály se proto nevyužívají - základní dělení frekvenčního spektra ADSL je na následujícím obrázku, kde jsou téžvyznačeny základní varianty - zásadní rozdíl mezi plnou variantou podle doporučení ITU-T G a redukovanou verzí Lite podle doporučení ITU-T G zvanou též splitterless je v celkové šířce využívaného kmitočtového pásma zatímco plná varianta ADSL pracuje aždo 1,104MHz(ADSL2+ aždo 2,208MHz), zjednodušená varianta vystačí spoloviční šířkou pásma do 552kHz(využití jen 128 nosných) nižší dosahované přenosové rychlosti v sestupném směru (downstream)

10 Systémy xdsl ADSL kmitočtov tové pásmo - pro vyřešení přenosu datových toků vobou směrech na jednom vedení se používá metoda frekvenčního dělení FDD (Frequency Division Duplex) svyhrazenými pásmy sdělícím kmitočtem 138kHz, nebo metoda potlačení ozvěny EC (Echo Cancellation), kteráumožňuje překrývání pásem obou přenosových směrů rozšíření downstreamu

11 Systémy xdsl ADSL metody přenosup - pro vytvoření dvou nezávislých informačních kanálů se tedy v modemech ADSL používá jeden z těchto dvou způsobů: - frekvenčnídělení FDD (Frequency DivisionDuplex) - vtomto případě je všem kanálům přiděleno vlastní frekvenční pásmo pro upstream se v praxi (při současném provozu spots) využíváfrekvenční pásmo 25,875 až 138kHz a pro downstream pásmo 138 až 1104kHz - výhoda tohoto řešení spočíváv jednoduchéimplementaci do systému, naopak nevýhoda je v méně efektivním využití kmitočtového spektra - metoda potlačeníozvěny EC (Echo Cancellation) - pro využití výhod menšího útlumu kabelu na nižších kmitočtech je výhodné umožnit vzájemnépřekrývání se spekter obou kanálů k jejich následnému oddělení dochází na tzv. vidlici. Kompenzátor ozvěn odstraní nežádoucí signály pronikající (především vlivem nevyvážení vidlice) vysílací části přes vidlici do přijímacích obvodů. Tento způsob oddělení kanálů je složitější, ale nadruhou stranu přináší rozšíření frekvenčního pásma zpětného kanálu

12 Systémy xdsl ADSL modulace DMT - podle doporučení ITU-T G je standardem pro použití ve spojitosti sadsl diskrétnívícetónová modulace (DMT) - princip DMT představuje rozdělení frekvenčního pásma na 256 paralelních subpásem o nominální šířce 4,3125 khz jednotlivým takto vytvořeným dílčím kanálům je přiřazen určitý počet bitů b i, který může být navzájem rozdílný podle přenosových vlastností daného subkanálu v tomto ohledu je směrodatným parametrem odstup signálu od šumu (SNR), který musí být dostatečně velký, aby umožnil přenos sgarantovanou hodnotou bitové chybovosti (BER), jenž byla stanovena na hodnotu 10-7 v každém dílčím kanále je pak signál zpracován kvadraturníamplitudovou modulací (QAM) - vextrémním případě, pokud je v nějakém frekvenčním pásmu výrazný zdroj rušení, může dojít dokonce i k vynechání určitého subkanálu - tato varianta, ježumožňuje provádět změnu přenosové rychlosti bývá označována jako RADSL (Rate-adaptive ADSL)

13 Systémy xdsl ADSL zpracování signálu - ADSL modem provádí vedle vlastní modulace DMT řadu dalších operací se signálem, nežje signál vyslán na vedení snahou je maximum funkcí realizovat digitálně pomocí signálových procesorů - zpracovánísignálu: - příchozí data jsou nejprve sestavena do rámce ADSL, vybavena CRC pro detekci chyb, skramblovánaa zabezpečena v bloku FEC (ForwardError Correction) pro následnou korekci chyb v přijímači - jednotlivébity z ADSL rámce jsou následně rozděleny do subbloků a přiřazeny k jednotlivým nosným v subkanálech pro zajištění detekce stavů při mnohastavové modulaci (DMT) se provádí mřížkovékódování (TC) vdmt modulátoru se pro každý subkanál provádí kvadraturní amplitudovámodulace (QAM) tak, že se pro kombinaci přenášených bitů vypočte stav reprezentovaný komplexním číslem na každou nosnou lze přiřadit 2 až 15 bitů, čemuž odpovídá až 2 15 (32768) stavů QAM (viz konstelační diagram) při modulační rychlosti 4 kbd může dosáhnout přenosovárychlost až 60 kbit/s na subkanál zfrekvenční oblasti se signál převede do časovéoblasti na sled vzorků

14 Systémy xdsl blokové schéma modemu ADSL - princip a blokové schéma DMT modulátoru a demodulátoru viz přednáška č.11 (Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy) - princip a blokové schéma metody EC (Echo Cancellation) viz přednáška č.7 (Sítě ISDN přepojování okruhů, typy přípojek, přenos dat) - skrambler a deskrambler využití logické operace XOR a principu posuvného registru zabezpečení pseudonáhodnou posloupností

15 Systémy xdsl význam operace skramblování - datové skramblery, resp. (deskramblery) jsou nutné proto, aby byla zajištěna nezávislost posloupnosti výstupních dat (dat přenášených po vedení) a vstupních dat skramblováním se odstraňují dlouhé sekvence stejných symbolů, které by mohli vést k existenci stejnosměrné složky v přenosovém spektru (nežádoucí stav) - skrambler transformuje přicházející datové sekvence na pseudonáhodné sekvence dat - skramblery, resp. deskramblery se používají na sériový datový tok bez jakéhokoliv vztahu k vytváření struktury rámců nebo symbolové synchronizaci

16 Systémy xdsl struktura sítěs - přenos dat zúčastnického modemu k poskytovateli služeb je u ADSL obvykle řešen prostřednictvím protokolu PPP (Point-to-Point Protocol) a sdružovací architektury PTA (PPP Terminated Aggregation)

17 Systémy xdsl struktura sítěs - přístupová síť od multiplexorů DSLAM ke směrovači PTA (širokopásmový server) je založená na technologii ATM a používá protokolovou strukturu PPP over ATM (PPPoA), PPP over Ethernet (PPPoE) - spojení PPP je ukončeno u poskytovatele připojení vserveru PTA, který zajišťuje: - konfiguraci IP adres - autentifikaci uživatele - autorizace aúčtování pomocí protokolu RADIUS - důležitým místem je tzv. agregačníbod mezi serverem PTA a páteřní sítí, řešenou např. technologií MPLS shraničními směrovači (PE) zde dochází ke koncentraci datových toků - koncentrace je dána tzv. agregačním poměrem, který vyjadřuje, kolikrát je nižší přenosová rychlost agregovaného toku oproti součtu smluvních přenosových rychlostí všech účastníků připojených k danému agregačnímu bodu

18 Systémy xdsl struktura sítěs - agregace se provádí separátně pro účastníky každého poskytovatele ISP a odděleně pro skupinu účastníků s agregačním poměrem např. 1:50 či 1:20 pro domácí uživatele - agregačním poměr je stanoven sohledem na slučování toků od velkého množství účastníků využívajících primárně běžné webové služby, z nichžurčitá část není vdaném čase aktivní (nevyužívají datový spoj) a podstatná část přenosu dat vykazuje dávkový charakter (sítě paketového typu) - každý poskytovatel připojení kinternetu (ISP Internet Service Provider), využívající přístupovou síť ADSL, má tak k dispozici pro každý agregační bod celkovou přenosovou rychlost, která odpovídá součtu přístupových přenosových rychlostí přípojky ADSL účastníků připojených k danému agregačnímu bodu dělenou agregačním poměrem - pro každého poskytovatele ISP je zřízena v rámci MPLS sítě nezávislá privátní síť (VPN Virtual Private Network), do nížmá přístup v přístupovém bodě (AP)

19 Systémy xdsl struktura sítěs - spravedlivé přidělováníprostředků sítě účastníkům se provádí pomocí pravidel (Fair User Policy), v nejjednodušším případě např. zavedením objemových limitů na přenesená data za určité období, případně rozlišením provozu vyššími vrstvami RM-OSI (TCP/IP) - architekturu sítě využívající technologii ADSL je možné podstatně zjednodušit, pokud se nepožaduje široká škála služeb od různých poskytovatelů připojení NSP (Network Service Provider) typicky se jedná o vysokorychlostní připojení kinternetu k danému ISP nebo řešení vpodnikových sítích - při přenosu se používá přímo IP protokol bez nutnosti protokolu PPP a roli koncentrátoru DSLAM plní Ethernet přepínač (switch) smožností vytvářet virtuální sítě VLAN - pro rozvody datové sítě je možné využít existující telefonní kabeláž, původní telefonní přípojky zajišťované pobočkovou ústřednou jsou zachovány ADSL Ethernet přepínač spolu sadsl modemy zajistí vzdálené připojení sítí LAN k místnímu serveru a k páteřnímu směrovači

20 Systémy xdsl struktura sítěs ADSL

21 Systémy xdsl VDSL - VDSL technologie je učena pro připojení posledního úseku účastnického vedení (First Mile) v délce 0,3 až1,5 km - vysokorychlostní datový tok z ústředny určený skupině účastníků je přiveden optickým kabelem do rozvaděče (uspořádání sítě FTTC Fiber To The Curb), odkud se distribuuje k jednotlivým účastníkům po metalickém vedení - rozšířením spektra do 12 MHzoproti ADSL (VDSL 2 (až30 MHz)) se dosahuje přenosové rychlosti až52 Mbit/s směrem k účastníkovi (100 Mbit/s uvdsl 2) a až6,4 Mbit/s v opačném směru při nesymetrickém provozu princip činnosti VDSL modemu smodulací DMT je obdobný jako u ADSL - při symetrickém režimu provozu je počítáno s rychlostí do 34Mbit/s v obou směrech - pro vytvoření nezávislých informačních kanálů se používá frekvenčního multiplexu (FDM), při němžjsou obě přenosová pásma frekvenčně oddělena je nutné brát v úvahu i množství nově se objevujících problémů na vedeních, která nebyla konstruována pro přenos takto vysokých kmitočtů

22 Systémy xdsl shrnutí parametrů xdsl Označení DSL (IDSL) HDSL SDSL SHDSL ADSL Lite ADSL ADSL 2 (ADSL 2+) VDSL Typ provozu symetrický, duplexní symetrický, duplexní symetrický, duplexní asymetrický asymetrický asymetrický, symetrický, duplexní Rychlost (Up/Down) [Mbit/s] 0,128/0,128 2/2 2,3/2,3 0,5/1,5 1/8 1/12 (1/24) 6,4/52 34/34 Frekvenční pásmo [khz] 0 až až až až až až až 1104 (138 až 2208) 300 až až Použitá modulace, kódování 2B1Q 2B1Q 2B1Q 16-PAM DMT, CAP DMT, QAM, CAP QAM, DMT, CAP, DWMT Metoda duplexního přenosu EC EC EC FDD, EC FDD, EC FDD Dosah [km] cca 6 2 až 3 2 až 5 3 až 6 cca 7 cca 8 cca 8 (cca 3) 0,3 až 1,5

23 Systémy xdsl a Ethernet - fyzickou vrstvu převzatou od xdsl používá i nově standardizovaná varianta Ethernetu (IEEE 802.3ah) označovaná EFM (Ethernet in the First Mile) - byly vytvořeny dvě varianty pro metalická vedení EFMC (Ethernet in the First Mile Copper): - pro větší vzdálenosti LR (Long Range) se používá technologie SHDSL a rozhraní soznačením 2BASE-TL s rychlostmi 2 až5,696 Mbit/s na vzdálenost do 2,7km - pro kratší vzdálenosti SR (Short Range) se používá technologie VDSL a rozhraní soznačením 10BASE-TS s rychlostmi přenosu 10 až 100 Mbit/s na vzdálenost do 750m - pro vyšší rychlosti lze použít inverzní multiplex zahrnující až32 vedení, mezi které se rozloží datový tok vrstva Ethernetu (MAC) pak musí zvládnout dynamické přidělování párů (fyzické podvrstvy) a změnu rychlosti za provozu - předpokládaný vývoj nasazení Ethernetu nastiňuje následující obrázek

24 Systémy xdsl vývoj od DSL k Ethernetu

25 Očekávaný rozvoj plně ethernetových služeb - z předchozího obrázku je zřejmé, že Ethernet se jednak bude postupně prosazovat i v druhé míli a optika se postupně bude dostávat do přístupové sítě a pozvolna nahrazovat metalická vedení a xdsl - Ethernet v první míli bude určen pro širokopásmové služby jak pro podnikové, tak pro domácí uživatele - řešení navazující na nejrozšířenější a nejúspěšnější lokální síť má velkou naději na rychlé rozšíření, protože nabízí: - známou a jednoduchou technologii - dostatečnou šířku pásma - snadnou rozšiřitelnost - snadnou instalaci a dodání služeb - nasazování systémů EFM nejprve prostřednictvím přípojek DSL později sprotažením optiky do přístupové sítě přímo prostřednictvím optických přípojek

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

xdsl (vlastnosti a aplikace) Robert Bešák

xdsl (vlastnosti a aplikace) Robert Bešák Systémy xdsl (vlastnosti a aplikace) Robert Bešák Efektivnjší využití metal. dvoudrátových vedení v pístupových sítích Využití existujících telefonních vedení pro vyšší penosové rychlosti Vlastnosti xdsl

Více

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda 3.cvičen ení Úvod do laboratorních měřm ěření Základní měření PCM 1.řádu - měření zkreslení Ing. Bc. Ivan Pravda Měření útlumového zkreslení - Útlumové zkreslení vyjadřuje frekvenční závislost útlumu telefonního

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Technologie xdsl a Frame Relay sítě

Technologie xdsl a Frame Relay sítě KIV/PD Technologie xdsl a Frame Relay sítě Přenos dat Martin Šimek Digital Subscriber Line 2 další vývojový stupeň (po ISDN) využití stávající telefonní přípojky další zvyšování přenosové rychlosti není

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda 11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)

Více

Technologie v metalických přístupových sítích

Technologie v metalických přístupových sítích Technologie v metalických přístupových sítích Ing. Libor Michalek, Ph.D. 29.4.2014 Tato přednáška je podporována projektem č. CZ.1.07/2.2.00/28.0062 Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy Modulační metody, datové měniče a telefonní modemy Úvodem: objem signálu V s vs. objem kanálu V k 1. Dynamický rozsah signálu D s změna amplitudy signálu vyjadřující rozsah hlasitosti (prakticky: odstup

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

xdsl Přehled xdsl Přehled xdsl Propojení sítí LAN Porovnání ISDN - DSL Řešení přístupu k Internetu Přenosové systémy v přístupové síti přehled systémů

xdsl Přehled xdsl Přehled xdsl Propojení sítí LAN Porovnání ISDN - DSL Řešení přístupu k Internetu Přenosové systémy v přístupové síti přehled systémů Přenosové systémy v přístupové síti přehled systémů Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky ČVUT-FEL vodrazka@feld.cvut.cz http://access.comtel.cz Přehled DSL Digital Subscriber Line

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Definice a seznam zkratkových slov OBSAH 1 DEFINICE... 3 2 ZKRATKOVÁ SLOVA... 4 2 1 Definice Následující tabulka obsahuje seznam termínů, objevujících

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line)

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line) Kvalita služeb 2 15.3.2013 Radek Kocian Technický specialista prodeje radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu Přípojka stejná filozofie jako ADSL Provoz na linkách POTS, ISDN-BRI Datový přenos oddělen

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

Přístupové sítě. Druhy optických a hybridních sítí. Uspořádání metalických přípojek. Rozdělení optických přístupových sítí. FTTEx

Přístupové sítě. Druhy optických a hybridních sítí. Uspořádání metalických přípojek. Rozdělení optických přístupových sítí. FTTEx Přístupové sítě Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky ČVUT-FEL vodrazka@feld.cvut.cz http://access.feld.cvut.cz Druhy optických a hybridních sítí Podle místa ukončení optického vlákna

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND TV, kabelové modemy PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Distribuce TV vysílání

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Systémy pro sběr a přenos dat. Modemy PSTN, kabelové, GSM, PLC, xdsl, rádiové

Systémy pro sběr a přenos dat. Modemy PSTN, kabelové, GSM, PLC, xdsl, rádiové Systémy pro sběr a přenos dat Modemy PSTN, kabelové, GSM, PLC, xdsl, rádiové Modemy Modem slouží k přenosu číslicových dat kanálem, který je pro jejich přímý přenos nevhodný obvykle využívá nějaký druh

Více

Linkové kódy. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Linkové kódy. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Linkové kódy PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Kódy na minulé hodině jsme se

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1. ozsah dokumentu...3 2. Odkazy na standardizační dokumenty...5 3. Limitní hodnoty porušení podmínek Správy spektra...6

Více

Standard IEEE

Standard IEEE Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut

Více

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G 100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu

Více

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze Perspektivy fixních telekomunikačních sítí Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze vodrazka@fel.cvut.cz 1 Trendy v páteřních sítích Nárůst přenosové kapacity n x 1 10

Více

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš Digitální účastnická přípojka VDSL2 Petr Jareš Autor: Petr Jareš Název díla: Digitální účastnická přípojka VDSL2 Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda 7.předn ednáška Sítě ISDN přepojování okruhů, typy přípojek, p pojek, přenos p dat Ing. Bc. Ivan Pravda Sítě ISDN historický vývoj Sítě ISDN historický vývoj - podmínky pro vytvoření digitální sítě integrovaných

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby

Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky Analýza definovaných služeb v závislosti na vzdálenosti účastníka a sítě Analysis

Více

Lekce 8: POTS, ISDN a xdsl

Lekce 8: POTS, ISDN a xdsl verze 4.0, lekce 8, slide 1 : (verze 4.0) Lekce 8: POTS, ISDN a xdsl Jiří Peterka verze 4.0, lekce 8, slide 2 veřejná (pevná) telefonní síť začala vznikat ještě na konci 19. století první patent na telefon

Více

VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘÍSTUP K INTERNETU IVAN PRAVDA

VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘÍSTUP K INTERNETU IVAN PRAVDA VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘÍSTUP K INTERNETU IVAN PRAVDA Název díla: Vysokorychlostní přístup k Internetu Autor: Ivan Pravda Vydalo: České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

POPIS SLUŽBY CARRIER INTERNET

POPIS SLUŽBY CARRIER INTERNET POPIS SLUŽBY CARRIER INTERNET Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VÝHODY VELKOOBCHODNÍ SLUŽBY... 3 3 CHARAKTERISTIKA VELKOOBCHODNÍ SLUŽBY... 3 4 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY... 5 5 PROVOZNÍ PARAMETRY... 6 6 CENY... 7 2 / 7 1 ÚVOD

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat

Více

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 Přístupy a ceny SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Broadband mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Přehled rozsahu SLUŽeb a jednotlivých typů přístupů

Více

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL je rychlé a permanentní širokopásmové připojení k internetu s efektivním využitím stávající telefonní sítě. Jak DSL pracuje? K Internetu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. 1 Datum vydání: 1. Července 2016 Obsah Úvod -3- Předmět specifikace -3- Koncový bod sítě -4- Rozhraní G.703-4- Rozhraní

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

Definice pojmů a přehled rozsahu služby

Definice pojmů a přehled rozsahu služby PŘÍLOHA 1 Definice pojmů a přehled rozsahu služby SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Definice základních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 9: "drátový" broadband J. Peterka, 2010 Slide č. 1 co je broadband? spíše "buzzword"

Více

Lekce 9: xdsl, FTTx, PON

Lekce 9: xdsl, FTTx, PON verze 4.0, lekce 9, slide 1 NSWI021: (verze 4.0) Lekce 9: xdsl, FTTx, PON Jiří Peterka verze 4.0, lekce 9, slide 2 rodina xdsl technologií připomenutí: xdsl (Digital Subscriber Line) je celá rodina technologií,

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Obor vzdělání: 18-20-M/01 informační technologie Předmět: programování 1. Příkazy jazyka C# 2. Datové konstrukce 3. Objektově orientované programování 4. Tvorba vlastních funkcí Obor vzdělání: 18-20-M/01

Více

2000MHz? 1600MHz? Cat 8.2? Cat 8.1? Cat 8? Měření metalické kabeláže. Název prezentace Měření metalické kabeláže. Měření metalické kabeláže

2000MHz? 1600MHz? Cat 8.2? Cat 8.1? Cat 8? Měření metalické kabeláže. Název prezentace Měření metalické kabeláže. Měření metalické kabeláže Název prezentace 2015 Brno, 8.3.2018 Radek Praha, Kocian 21.4.2015 Juraj Sukop Cat 8? 40GBase-T? Cat 8? Cat 8.1? Cat 8.2? 1600MHz? 2000MHz? Proč nový standard pro metalické LAN kabeláže Potřeba navýšení

Více

Přístup Carrier IP DSL CA

Přístup Carrier IP DSL CA PŘÍLOHA 1a Přístup Carrier IP DSL CA SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

DEFINICE A SEZNAM ZKRATKOVÝCH SLOV

DEFINICE A SEZNAM ZKRATKOVÝCH SLOV PŘÍLOHA 5 DEFINICE A SEZNAM ZKRATKOVÝCH SLOV Obsah 1 DEFINICE... 3 2 ZKRATKOVÁ SLOVA... 6 2 / 9 Definice 1.1 Následující uvedené pojmy uvozené velkým počátečním písmenem mají ve Smlouvě a jejích přílohách

Více

PŘÍSTUPY A CENY PŘÍLOHA 1. SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Broadband

PŘÍSTUPY A CENY PŘÍLOHA 1. SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 PŘÍSTUPY A CENY SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Broadband mezi společnostmi Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Poskytovatelem

Více

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI Definice a seznam zkratkových slov OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. ZKRATKOVÁ SLOVA... 7 2 1 Definice Následující tabulka obsahuje seznam termínů objevujících se v textu Rámcové

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

CARRIER ETHERNET PROFI POPIS SLUŽBY, CENY ZA PRODEJ, INSTALACI A SERVIS

CARRIER ETHERNET PROFI POPIS SLUŽBY, CENY ZA PRODEJ, INSTALACI A SERVIS CARRIER ETHERNET PROFI POPIS SLUŽBY, CENY ZA PRODEJ, INSTALACI A SERVIS 1 Úvod Carrier Ethernet Profi je Velkoobchodní služba pronájmu okruhu, která umožňuje propojení dvou lokalit Partnera nebo Účastníka

Více

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Vzorkování lidského hlasu Multiplexace kanálů PDH SDH Digitalizace lidského hlasu 3 Při telefonním

Více

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 je ekonomicky výhodné řešení komunikace pro společnosti se středním objemem datového provozu. HiPath HG 1500 mění

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 5, 100 43 Praha 10 tel: (+420) 23405 2429, 2386 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz, http://sweb.cz/rok-ttc

Více

Optoelektronika III Návrh optické přístupové sítě EPON v prostředí Optiwave OptiSystem

Optoelektronika III Návrh optické přístupové sítě EPON v prostředí Optiwave OptiSystem Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optoelektronika III Návrh optické přístupové sítě EPON v prostředí Optiwave OptiSystem Datum: 4.1.2012 Autor: Ing. Petr Koudelka, Ing. Jan Látal Kontakt:

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.2 (Plain Old Telephone System) Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha historie telefonní sítě: první telefonní hovor: 10. března, 1876, Boston,

Více

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

(typy a vlastnosti pípojek) p pojek) Robert Bešák

(typy a vlastnosti pípojek) p pojek) Robert Bešák Sít ISDN (typy a vlastnosti pípojek p pojek Robert Bešák 2 ISDN (Integrated Services Digital Network Náhrada analog. multiplexu FDM za digit. multiplex TDM sí IDN Zavedení centralizované signalizace SS7

Více

ZÁKAZNICKÝ ROZBOČOVAČ XDSL

ZÁKAZNICKÝ ROZBOČOVAČ XDSL ZÁKAZNICKÝ ROZBOČOVAČ XDSL OBSAH: 1 POPIS... 3 1.1 ÚČEL... 3 1.2 PŮSOBNOST, ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI... 3 1.3 ZKRATKY A POJMY... 3 1.4 HISTORIE DOKUMENTU... 3 1.5 ZÁSADY SPRÁVY A UŽÍVÁNÍ DOKUMENTU... 4

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Digitální přenosové systémy a účastnické přípojky ADSL

Digitální přenosové systémy a účastnické přípojky ADSL ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechncká LABORATORNÍ ÚLOHA Č. 2 Dgtální přenosové systémy a účastncké přípojky ADSL Vypracoval: Jan HLÍDEK & Lukáš TULACH V rámc předmětu: Telekomunkační

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.

Více

Širokopásmová komunikace

Širokopásmová komunikace Širokopásmová komunikace DSL technologie využívá nehovorová frekvenční pásma existujících telefonních vedení pro vysokorychlostní přenos dat. PLANET poskytuje široké spektrum DSL řešení pro nejrůznější

Více

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Co je třeba znát z teoretických základů? jak vyjádřit schopnost přenášet data jak ji správně chápat jak a v čem ji měřit čím je schopnost přenášet data

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Zajištění integrity služeb... 3 1.3 Správa spektra se týká všech typů služeb

Více

Počítačové sítě, v. 3.2

Počítačové sítě, v. 3.2 Počítačové sítě, v. 3.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 8: POTS, ISDN, xdsl J. Peterka, 2010 Slide č. 1 POTS (Plain Old Telephone System)

Více

Zákaznický rozbočovač xdsl

Zákaznický rozbočovač xdsl Technická specifikace externí TE000006 Účinnost od: 09.11.2012 Verze: 02.00 Platnost do: Strana 1 z 8 Bezpečnostní klasifikace: TE000006 Účel: Dokument popisuje zákaznický rozbočovač xdsl Působnost: Dokument

Více

Širokopásmová komunikace

Širokopásmová komunikace Širokopásmová komunikace Vysokorychlostní spojení DSL technologie využívá nehovorová frekvenční pásma existujících telefonních vedení pro vysokorychlostní přenos dat. PLANET poskytuje široké spektrum DSL

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Malostranské náměstí 25, 8 00 Praha - Malá Strana, v. 3. co je broadband? Lekce II- Slide č. Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce : "drátový"

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu.

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu. 14.03.2014 - Brno Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Passive Optical Network FTTH PON topologie EPON = GEPON GPON Internet Central Office OLT Optical Link Terminal 1490 nm 1310 nm

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 5: Přístupové sítě Ing. Přemysl Mer Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 5 Přístupové sítě Cíl modulu: zařazení přístupové sítě do architektury

Více

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Mikrovlnné systémy MINI-LINK Mikrovlnné systémy MINI-LINK Jaroslav Švarc 18.10.2018 Využití Mikrovlnného spektra v Evropě za Poslední dvě dekády # Microwave hops in use # Microwave hops in use 18 to 26GHz 28 to 80GHz 10 to 15GHz 6

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Odkazy na standardizační dokumenty... 5 3. Limitní hodnoty porušení podmínek Správy spektra...

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická

Více