Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu"

Transkript

1 Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a přílohy č. 6 této vyhlášky okres Praha-západ kraj Středočeský koneèné znìní øíjen 2012 (toto znění bylo schváleno Zastupitelstvem obce Zlatníky-Hodkovice dne 15. října 2012) Vydává pořizovatel: Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 41, Zlatníky, Dolní Břežany Ing. Jiří Rezek v. r. starosta obce

2 Zadání zpracoval výkonný pořizovatel, PRISVICH, s.r.o.: Bc. Ladislav Vich, DiS. Ing. Ladislav Vich Spolupráce: Ing. Jiří Rezek, určený zastupitel O B S A H Z A D Á N Í 1. Důvody k pořízení změny č. 1 ÚP Zlatníky-Hodkovice a vymezení řešeného území Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Požadavky na rozvoj území obce Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Požadavky na vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu na udržitelný rozvoj území Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č. 1 územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Grafické přílohy zadání změny č. 1 ÚP Zlatníky-Hodkovice

3 1. Důvody k pořízení změny č. 1 ÚP Zlatníky-Hodkovice a vymezení řešeného území Obec Zlatníky-Hodkovice má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Zlatníky-Hodkovice (dále také jen ÚP Zlatníky-Hodkovice ), vydaný dne 20. září 2010 jako opatření obecné povahy Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice a účinný od 11. října Zastupitelstvo obce Zlatníky-Hodkovice schválilo usnesením č. 3 ze dne 23. července 2012 pořízení změny č. 1 ÚP Zlatníky-Hodkovice (dále jen změna č. 1 ) z vlastního podnětu podle 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), v návaznosti na 55 odst. 2 stavebního zákona a současně pověřilo starostu Ing. Jiřího Rezka určeným zastupitelem. V souvislosti s rozhodnutím Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice o pořízení změny č. 1 bylo následně rozhodnuto Zastupitelstvem obce Zlatníky-Hodkovice, usnesením č. 3 ze dne 23. července 2012, o 15 podnětech na pořízení změny č. 1. Zastupitelstvem obce Zlatníky-Hodkovice bylo schváleno do zadání změny č. 1 zařadit všech 15 podnětů. Pořizovatelem změny č. 1 je Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice, který zajistil v souladu s 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy s výkonným pořizovatelem, právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ , jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení změny č. 1 schválilo Zastupitelstvo obce Zlatníky-Hodkovice usnesením ze dne 23. července 2012 podle 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. Důvodem pořízení změny č. 1 je prověření jednotlivých lokalizovaných záměrů na změnu funkčního využití území, náprava některých nesrovnalostí v územním plánu Zlatníky- Hodkovice a zhotovení nového územního plánu, který se bude nazývat změna č. 1, protože kromě lokalit změny se bude řešit i harmonizace územního plánu celého území obce s požadavky MINIS (minimální standard pro zpracování územních plánů v GIS). Řešené území změny č. 1 (dále jen řešené území ) je vymezeno územím změnových lokality Z1-1 až Z1-14 (celkem 6,75 ha), které leží jak v katastrálním území Zlatníky u Prahy tak i v katastrálním území Hodkovice u Zlatníků a jsou plošně vymezeny v grafických přílohách zadání. Změna Z1-14 je popsána pouze textově. Dále budou změnou revidovány veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v rámci celého územního plánu. Podrobné informace o požadavcích na změnu platného ÚP Zlatníky-Hodkovice jsou uvedeny v kapitole 4 tohoto zadání. Území obce Zlatníky-Hodkovice o výměře 766 ha je tvořeno dvěmi katastrálními územími, a to Zlatníky u Prahy (469) a Hodkovice u Zlatníků (297 ha) v okrese Praha-západ a kraji Středočeském. 3

4 2. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Obec Zlatníky-Hodkovice je součástí rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha, vymezené pro řešené území správním obvodem města Černošice, obce s rozšířenou působností, a ploch dopravní infrastruktury multimodálního koridoru M1, koridoru dálnice D3 (úsek Praha Tábor České Budějovice Dolní Třebonín) a koridoru Silničního okruhu kolem Prahy (úsek 513 Vestec Lahovice), dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008), schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července Pro řešené území změny č. 1 nevyplývají z PÚR ČR 2008, vyjma obecně platných republikových priorit, žádné konkrétní požadavky, které je nutné respektovat. Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč. kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle 41 stavebního zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 22. února Veřejně prospěšné stavby ani jiné koncepční záměry stabilizované v ZÚR Stč. kraje nebudou řešenou změnou dotčeny. Z hlediska širších územních vztahů, vzhledem k poloze a velikostem nových rozvojových lokalit, nedojde změnou č. 1 k žádným zásahům ani úpravám vazeb na sousední obce hlavní město Praha (městské části Praha-Libuš a Praha 12), obce Dolní Břežany, Libeř, Psáry, Jesenice a Vestec. 3. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Řešené území je součástí ORP Černošice, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady (ÚAP) ve smyslu 26 stavebního zákona. Vzhledem k charakteru změny a vymezení dotčeného území nevyplývají ze zpracovaných ÚAP pro řešení změny č. 1 takové požadavky, které by měly negativní vliv na možnost prověřit jednotlivé záměry na změnu funkčního využití území. Jako podklad pro návrh zadání dále sloužil platný územní plán a pracovní doplňující průzkumy a rozbory zpracovatele k vyhodnocení limitů území a jeho hodnot. 4. Požadavky na rozvoj území obce O zařazení podnětů na pořízení změny č. 1 rozhodlo Zastupitelstvo obce Zlatníky-Hodkovice usnesením č. 3 ze dne 23. července Lokalita Z1-1 Požadavek na změnu funkčního využití z ZV zeleň na veřejných prostranství a NO plochy zemědělské-orná půda u pozemku parc. č. PK 323/2 (součástí parcely č. 316/1 dle KN), k. ú. Hodkovice u Zlatníků, na funkční využití OV plochy občanského vybavení pro umístění hasičské zbrojnice. 4

5 Lokalita Z1-2 Požadavek na změnu funkčního využití z SM plochy smíšené obytné u pozemků parc. č. 364 a 41, k. ú. Hodkovice u Zlatníků, na funkční využití OV plochy občanského vybavení (návrh) a zařadit tuto plochu do veřejně prospěšných staveb. Lokalita Z1-3 Požadavek na změnu funkčního využití z ZV zeleň na veřejných prostranství u části pozemků parc. č. 320/45, PK 421/5 až PK 421/8 a PK 325 (součástí parcely č. 320/1 dle KN), k. ú. Zlatníky u Prahy, na funkční využití BI plochy pro bydlení v rodinných domech do části, která je rovnoběžná ze severní hranicí pozemku parc. č. 320/49, zbytek se navrhuje na funkční využití RZ plochy pro bydlení-zahrady. Lokalita Z1-4 Na pozemcích parc. č. 37/3 a 37/10, k. ú. Zlatníky u Prahy, požadavek na změnu funkčního využití z OV plochy občanského vybavení (stav) na funkční využití OV plochy občanského vybavení (návrh) a zařadit tuto plochu do veřejně prospěšných staveb. Lokalita Z1-5 Požadavek na změnu funkčního využití z SJP smíšené plochy jádrových ploch obce u pozemků parc. č. 299/76 a 299/77, k. ú. Zlatníky u Prahy, na funkční využití BI plochy pro bydlení v rodinných domech. Lokalita Z1-6 Požadavek na změnu funkčního využití z ZO zeleň-ochranná a izolační u části pozemků parc. č. 60/33, k. ú. Hodkovice u Zlatníků, na funkční využití BI plochy pro bydlení v rodinných domech do části, která je rovnoběžná z východní hranicí pozemku parc. č. 60/41, zbytek od této hranice zůstane dle ÚP. Lokalita Z1-7 Požadavek na změnu funkčního využití z SJP smíšené plochy jádrových ploch obce u pozemků parc. č. st. 44/1, 5/2, 6/3 a 7, k. ú. Zlatníky u Prahy, na funkční využití ZV zeleň na veřejných prostranství v pásu 10 m podél potoka. Lokalita Z1-8 Požadavek na změnu funkčního využití z BI plochy pro bydlení-v rodinných domech u pozemků parc. č. st. 218, st. 156, 4/4, st. 162, st. 220, st. 221, 5/7, 5/6, st. 371, k. ú. Zlatníky u Prahy, na funkční využití SVS smíšené plochy drobné výroby a služeb. Jedná se o nápravu dle skutečného stavu využití pozemků. Lokalita Z1-9 Požadavek zařadit do veřejně prospěšných staveb stávající i návrhovou plochu TV plochy technické infrastruktury areálu ČOV v Hodkovičkách. Rybník pod ČOV Hodkovice bude označen jako plocha vodní a vodohospodářská a nikoliv jako plocha technická infrastruktura ČOV. 5

6 Lokalita Z1-10 Požadavek na změnu funkčního využití z SJP smíšené plochy jádrových ploch obce u pozemek parc. č. 299/79, k. ú. Zlatníky u Prahy, na funkční využití SM plochy smíšené obytné. Lokalita Z1-11 Prověřit možnost změny trasování lokálního biokoridoru LBK 71 v průmyslové zóně Hodkovice a jeho uvedení do souladu s právě probíhajícími pozemkovými úpravami. Lokalita Z1-12 Požaduje se změna stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, doplnit v přípustném využití plochy možnost stavby rodinných domů s pultovou nebo rovnou střechou. Lokalita Z1-13 Na pozemku parc. č. 123/16, k. ú. Hodkovice u Zlatníků, požadavek na změnu funkčního využití z BI plochy pro bydlení v rodinných domech na funkční využití SVS smíšené plochy drobné výroby a služeb (stav). Jedná se o nápravu dle skutečného stavu využití pozemku. Lokalita Z1-14 Požadavek na vymezení historického jádra v Hodkovicích. Požadavky na rozvoj území obce, resp. požadavky na řešení změn využití území v lokalitách označených Z1-1 až Z1-14 jsou uvedeny v následující tabulce ZMĚNA Č. 1 ÚP ZLATNÍKY-HODKOVICE PŘEHLED LOKALIT a představují řešené území o výměře celkem 6,75 ha, zastavitelné plochy se rozšiřují celkem o 2,38 ha v kat. územích Zlatníky u Prahy a Hodkovice u Zlatníků. Změna č. 1 ÚP Zlatníky-Hodkovice PŘEHLED LOKALIT ZMĚN Označení lokality Z1-1 Z1-2 Z1-3 Dotčené pozemky parc. č. PK 323/2 (316/1) v k. ú. Hodkovice u Zlatníků v k. ú. Hodkovice u Zlatníků 320/45 PK 421/5 PK 421/6 PK 421/7 PK 421/8 PK 325 (320/1) v k. ú. Zlatníky u Prahy Rozloha lokality [ha] (orient.) 1,20 0,07 1,00 dle platného ÚP ZV zeleň na veřejných prostranství NO plochy zemědělské orná půda SM plochy smíšené obytné u pozemků ZV zeleň na veřejných prostranství Funkční využití území navrhované změnou č. 1 OV plochy občanského vybavení OV plochy občanského vybavení (návrh) BI plochy pro bydlení v rodinných domech (cca 850m 2 ) RZ plochy pro bydlení zahrady Rozšíření zastavitelné plochy [ha] (orient.) +1,20 +1,00 6

7 Změna č. 1 ÚP Zlatníky-Hodkovice PŘEHLED LOKALIT ZMĚN Označení lokality Z1-4 Z1-5 Z1-6 Z1-7 Z1-8 Z1-9 Z1-10 Z /79 v k. ú. Zlatníky u Prahy Dotčené pozemky parc. č. 37/3 37/10 v k. ú. Zlatníky u Prahy 299/76 299/77 v k. ú. Zlatníky u Prahy 60/33 v k. ú. Hodkovice u Zlatníků st. 44/1 5/2 6/3 7 v k. ú. Zlatníky u Prahy st. 218 st. 156 st. 162 st. 220 st. 221 st /4 5/7 5/6 v k. ú. Zlatníky u Prahy 266/7 300/12 316/5 316/7 316/4 316/6 266/6 266/5 300/15 266/8 300/14 300/10 st. 121 st. 122 st. 123 st /9 300/6 300/13 300/3 v k. ú. Hodkovice u Zlatníků Rozloha lokality [ha] (orient.) 0,15 0,14 0,26 0,08 0,85 1,02 0,27 ZO zeleň-ochranná a izolační SJP smíšené plochy jádrových ploch obce BI plochy pro bydlení-v rodinných domech TV plochy technické infrastruktury (stav a návrh) SJP smíšené plochy jádrových ploch obce dle platného ÚP OV plochy občanského vybavení (stav) SJP smíšené plochy jádrových ploch obce Funkční využití území navrhované změnou č. 1 OV plochy občanského vybavení (návrh) BI plochy pro bydlení-v rodinných domech BI plochy pro bydlení-v rodinných domech ZV zeleň na veřejných prostranství SVS smíšené plochy drobné výroby a služeb TV plochy technické infrastruktury (návrh) VV plochy vodní a vodohospodářské (návrh) SM plochy smíšené obytné Změny trasování lokálního biokoridoru LBK 71 Rozšíření zastavitelné plochy [ha] (orient.) +0,26-0,08 7

8 Změna č. 1 ÚP Zlatníky-Hodkovice PŘEHLED LOKALIT ZMĚN Označení lokality Z1-12 Z1-13 Z1-14 Dotčené pozemky parc. č. Pozemky v lokalitě Z3 dle územního plánu v k. ú. Zlatníky u Prahy 123/16 v k. ú. Hodkovice u Zlatníků Pozemky řešeného území v k. ú. Hodkovice u Zlatníků Rozloha lokality [ha] (orient.) 1,55 0,16 BI plochy pro bydlení-v rodinných domech (návrh) dle platného ÚP Funkční využití území navrhované změnou č. 1 U rodinných domů umožněna pultová nebo rovná střecha. SVS smíšené plochy drobné výroby a služeb (stav) Vymezení historického jádra v Hodkovicích Rozšíření zastavitelné plochy [ha] (orient.) CELKEM 6,75 +2,38 Dále se uplatňuje požadavek na provedení revize veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření v rámci celého územního plánu. 5. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Urbanistická koncepce, stanovená ve schváleném ÚP Zlatníky-Hodkovice, se zpracovávanou změnou č. 1 nemění. V zastavitelné ploše Z1-12 (dle územního plánu Z3) se požaduje změna stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, doplnit v přípustném využití plochy možnost stavby rodinných domů s pultovou nebo rovnou střechou. Podmínky využití lokality Z1-13 budou nastaveny tak, aby akceptovaly současné využití plochy jako pily výrobny stavebního a truhlářského řeziva, jeho sušení a impregnace. Na celé území obce Zlatníky-Hodkovice se požaduje zrevidování stávajících stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 6. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 6.1 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Změna č. 1 nezasahuje podstatně do koncepce dopravy vydaného územního plánu. Kruhová křižovatka u plochy H2 bude zrušena a pozemní komunikace bude pokračovat ve stejné šířce podél severního okraje plochy H2 a H POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ KONCEPCE TECH. INFRASTRUKTURY Změna č. 1 bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury, včetně příslušných ochranných pásem. 8

9 Vodohospodářské sítě Koncepce zásobování území obce pitnou vodou bude v návrhu změny č. 1 doplněna o údaje, vyplývající z požadovaných bilancí nově navrhovaných ploch. Návrh změny č. 1 bude řešit koncepci odkanalizování nově definovaných území a bude se podle potřeby zabývat řešením dopadů nově zastavovaných ploch na odtokové poměry v území. Změnu v lokalitě Z1-6 podmiňuje vodoprávní úřad, Městský úřad Černošice, realizací intenzifikace ČOV Hodkovice, která je v současnosti již přetížená, a u lokality Z1-3 je nutné ověření volné kapacity na ČOV Zlatníky. Srážkové vody v řešených lokalitách musí být likvidovány vsakem na pozemcích jednotlivých investorů. Zásobování zemním plynem Změna č. 1 se nedotýká koncepce zásobování obce Zlatníky-Hodkovice zemním plynem. Zásobování elektrickou energií Změna č. 1 se nedotýká koncepce zásobování obce Zlatníky-Hodkovice elektrickou energií. Nakládání s odpady Změna č. 1 se nedotýká koncepce likvidace odpadů na území obce Zlatníky-Hodkovice. 6.3 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Změna č. 1 vymezuje nové plochy pro občanskou (veřejnou) vybavenost v lokalitách Z1-1 a Z POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Požadavky na veřejná prostranství obecně řeší 7 a 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které je nutno při řešení všech lokalit změny respektovat. Součástí veřejných prostranství se stanou rovněž obslužné, pěší a cyklistické komunikace, zařazené mezi požadavky na dopravní infrastrukturu. 7. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Změna č. 1 bude v dotčených lokalitách změny usilovat o zajištění trvale udržitelného rozvoje všech složek území a osídlení tedy zachování historických, kulturních a přírodních hodnot v území při zajištění podmínek pro rozvoj obce. Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny V návrhu změny č. 1 dojde ke změně trasování (Z1-11) lokálního biokoridoru LBK 71 v průmyslové zóně Hodkovice v souladu s právě probíhajícími pozemkovými úpravami. Ochrana nemovitých kulturních památek Změnou č. 1 budou dotčeny zájmy státní ochrany památkové péče. Požadavky na území s možnými archeologickými nálezy jsou stanoveny v ÚP Zlatníky-Hodkovice. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) V návrhu změny č. 1 bude provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení změny na zemědělský půdní fond. 9

10 K záboru ZPF dojde pouze v lokalitě Z1-1 a Z1-6. Ostatní bylo řešeno již v ÚP. Předběžná bilance záboru ZPF je shrnuta v následující tabulce: Změna č. 1 ÚP Zlatníky-Hodkovice ZÁBORY ZPF Označení lokality Dotčené pozemky parc. č. Rozloha lokality [ha] (orient.) Navrhované využití dle změn č. 2 Zábor ZPF [ha] (orient.) BPEJ Třída ochrany Z1-1 Z1-6 PK 323/2 (316/1) v k. ú. Hodkovice u Zlatníkù 60/33 v k. ú. Hodkovice u Zlatníkù 1,20 0,26 OV plochy občanského vybavení BI plochy pro bydlení v rodinných domech +1,00 +0, IV. (2225 m 2 ) I. (9170 m 2 ) II. (20%) IV. (50 I. (30%) CELKEM 1,46 +1,26 Plochy zemědělské půdy, navrhované k nezemědělskému využití, budou v návrhu změny č. 1 územního plánu doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných půdně ekologických jednotkách, podklady budou zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a ust. 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) Řešené území změny č. 1 se nedotýká PUPFL, ani neleží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Ochrana ovzduší Změnou č. 1 nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. 8. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Změnou č. 1 se ukládá požadavek na provedení revize veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření v rámci celého územního plánu. Dále se do veřejně prospěšných staveb požaduje zařadit lokality Z1-1, Z1-2, Z1-4 a Z1-9. Změna č. 1 nepředpokládá plošné asanační zásahy v území. 9. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Změnou č. 1 nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany. 10

11 9.1 POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ V řešeném území musí být dodržovány všechny platné hygienické předpisy. V dokumentaci změny č. 1 bude předepsáno, že nové stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci odpadních vod podle platných předpisů. U lokality Z1-6 upozorňuje Krajská hygienická stanice ve stanovisku čj. KHSSC 37440/2012 ze dne 7. srpna 2012 na podmínku splnění hygienických limitů hluku z blízkého Pražského okruhu u objektů určených k bydlení, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v následných řízení. 9.2 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU Z hlediska zájmů požární ochrany bude změna č. 1 obsahovat: 1. Požadavek na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle charakteru jejich požárního nebezpečí vyplývajícího z požadavků ČSN o požární bezpečnosti staveb. 2. Jednoznačné řešení zásobování požární vodou dle ČSN , vztahující se k zamýšleným lokalitám změn, a to ve vztahu k jejich charakteru. 3. Požadavek na splnění 41 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb., a to v případě nutnosti podle požadavku na technologie provozu a stavebního využití zamýšlené zástavby. 9.3 POŽADAVKY NA OCHRANU LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN Na území obce Zlatníky-Hodkovice se nahází chráněné ložiskové území cihlářských hlín (CHLÚ Dolní Jirčany). Řešené lokality změny č. 1 se nachází mimo toto chráněné ložiskové území. Sesuvy ani poddolovaná území, tj. území s nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry ve smyslu 13 zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, se v řešeném území nevyskytují. 9.4 POŽADAVKY NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů se nestanovují. 10. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů se nestanovují. 11. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Obec Zlatníky-Hodkovice je součástí rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha, vymezené pro řešené území správním obvodem města Černošice, obce s rozšířenou působností, s významným nárůstem urbanizace, která je především dána dobrou dostupností na hlavní město Praha. 11

12 Nové zastavitelné plochy se změnou č. 1 vymezují minimálně. Většinou se jedná pouze o změnu funkčního využití již zastavitelných ploch. Z textové části odůvodnění návrhu změny č. 1 v souladu s 55 odst. 3 stavebního zákona musí být zcela zřejmá potřeba vymezování dalších zastavitelných ploch při prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy. Na řešení změny č. 1 se nevztahují žádné zvláštní požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose. 12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií, se neuplatňují. 13. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Zadání změny č. 1 nestanovuje žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které by regulační plán stanovil podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití. 14. Požadavky na vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu na udržitelný rozvoj území Změna č. 1 nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území. Zadání změny č. 1 nestanovuje požadavky na vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj území. Lokality řešené změnou č. 1 nezasahují do evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, upozorňuje ve stanovisku Středočeského kraje, čj / /2012/KUSK ze dne 3. září 2012, že v případě realizace záměrů, které budou předmětem posuzování ve smyslu 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, včetně tzv. podlimitních záměrů ve smyslu 4 odst. 1 písm. d) zákona, bude nutno postupovat v souladu s citovaným zákonem. Toto upozornění bude uvedeno v textové části návrhu změny č

13 15. Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Změna č. 1 bude zpracována pouze v návrhu. Zpracování konceptu ani variant se ve smyslu 47 odst. 5 stavebního zákona nepožaduje. 16. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č. 1 územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Změna č. 1 územní plánu bude zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v digitální podobě nad vektorizovanou katastrální mapou a formátu podle metodiky vydané Krajským úřadem Středočeského kraje MINIS Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS verze 2.2 z dubna Obsah územně plánovací dokumentace a způsob jejího zpracování bude odpovídat ustanovením vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Změna č. 1 územní plánu bude obsahovat textovou a grafickou část, včetně textové a grafické části odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Regulace bude vyjádřena stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem digitální mapy katastru nemovitostí, která bude převedena do měřítka 1 : Obsah grafické části návrhu změny č. 1 územního plánu 1. Výkres základního členění území (bude obsahovat vyznačení hranic řešeného území, zastavěného území a zastavitelných ploch, měřítko 1 : 5000). 2. Hlavní výkres (bude obsahovat graficky vyjádřitelnou urbanistickou koncepci a další údaje odpovídající podrobnosti 1 : 5000 a obsahu stanoveném v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.). 3. Výkres koncepce řešení dopravy a technické infrastruktury (1 : 5000). 4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5000). Obsah grafické části odůvodnění změny č. 1 územního plánu 1. koordinační výkres 1 : 5000, obsahující kromě údajů hlavního výkresu navíc limitů využití území a další významné informace o území. 2. výkres širších vztahů, dokladující vztahy v území mimo řešené plochy změn. 3. výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL. Pro prezentaci návrhu změny č. 1 pro společné jednání a veřejné projednání bude odevzdáno 1 kompletní vyhotovení a 1 otisk dokumentace ve formátu PDF. 13

14 Po vydání změny č. 1 územního plánu bude zpracován čistopis v 5 kompletních vyhotovení, včetně záznamu o účinnosti, a předán také digitálně ve formátu PDF a ve zdrojových souborech v editovatelném formátu. 17. Grafické přílohy zadání změny č. 1 ÚP Zlatníky-Hodkovice Lokality řešené změnou č. 1 jsou vymezeny v grafických přílohách č. 1 až 3 zadání. Příloha č. 1: Přehledná mapa oblasti (na podkladě výřezu platného koordinačního výkresu ZÚR Stč. kraje), grafické měřítko Příloha č. 2: Vymezení lokalit změn na podkladě koordinačního výkresu ÚP Zlatníky-Hodkovice, bez měřítka Příloha č. 3: Vymezení lokalit změn Z1-1 až Z1-14 na podkladě výřezu koordinačního výkresu ÚP Zlatníky-Hodkovice, bez měřítka * * * 14

15

16

17

18

změny č. 4 územního plánu obce

změny č. 4 územního plánu obce ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

změny č. 1 územního plánu CHRÁŠŤAN

změny č. 1 územního plánu CHRÁŠŤAN ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu CHRÁŠŤAN zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD

změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD ZADÁNÍ změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

změny č. 3 územního plánu

změny č. 3 územního plánu ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu KLECAN zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

změny č. 4 územního plánu obce

změny č. 4 územního plánu obce ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu obce KAMENICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

změny č. 1 územního plánu

změny č. 1 územního plánu ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu NUČIC zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

změny č. 3 územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE

změny č. 3 územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006

Více

změny č. 3 územního plánu

změny č. 3 územního plánu ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu CHRÁŠŤAN zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č.

Více

změny č. 11 územního plánu obce MODLETICE

změny č. 11 územního plánu obce MODLETICE ZADÁNÍ změny č. 11 územního plánu obce MODLETICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

změny č. 6 územního plánu města BUŠTĚHRAD okres Kladno; kraj Středočeský návrh k projednání srpen 2016

změny č. 6 územního plánu města BUŠTĚHRAD okres Kladno; kraj Středočeský návrh k projednání srpen 2016 ZADÁNÍ změny č. 6 územního plánu města BUŠTĚHRAD zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

změny č. 5 územního plánu města

změny č. 5 územního plánu města ZADÁNÍ změny č. 5 územního plánu města JÍLOVÉ U PRAHY zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 11 a přílohy č. 6

Více

změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE

změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE ZADÁNÍ změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

změny č. 1 územního plánu BŘEZOVÉ-OLEŠKA

změny č. 1 územního plánu BŘEZOVÉ-OLEŠKA ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu BŘEZOVÉ-OLEŠKA zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky

Více

změny č. 6 územního plánu obce VYSOKÝ ÚJEZD

změny č. 6 územního plánu obce VYSOKÝ ÚJEZD ZADÁNÍ změny č. 6 územního plánu obce VYSOKÝ ÚJEZD zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 4. územního plánu města

Z A D Á N Í. zmìny è. 4. územního plánu města Z A D Á N Í zmìny è. 4 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

změny č. 3 územního plánu obce

změny č. 3 územního plánu obce ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce CHÝNĚ zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 a 188 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 11 a přílohy č.

Více

změny č. 5 územního plánu města

změny č. 5 územního plánu města ZADÁNÍ změny č. 5 územního plánu města VELVARY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

změny č. 1 územního plánu

změny č. 1 územního plánu ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu MOCHOVA zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu obce

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu obce Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu obce VYŠEHOØOVICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

změny č. 4 územního plánu zóny

změny č. 4 územního plánu zóny ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu zóny ZELENEČ ČÁST MSTĚTICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu DOLNÍCH BØEŽAN. okres Praha-západ kraj Středočeský. červen 2009

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu DOLNÍCH BØEŽAN. okres Praha-západ kraj Středočeský. červen 2009 Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu DOLNÍCH BØEŽAN okres Praha-západ kraj Středočeský návrh ke schválení červen 2009 Předkládá pořizovatel: Obecní úřad Dolní Břežany 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany

Více

změny č. 1 územního plánu NUČIC

změny č. 1 územního plánu NUČIC ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu NUČIC zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 11 a 16 a přílohy č. 6 vyhlášky č.

Více

změny č. 1 regulačního plánu RP3 LIBEŇ

změny č. 1 regulačního plánu RP3 LIBEŇ ZADÁNÍ změny č. 1 regulačního plánu RP3 LIBEŇ zpracované přiměřeně podle 64 odst. 1 a 2 ve spojení s 71 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 17 a přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006

Více

změny č. 4 územního plánu města JÍLOVÉ U PRAHY

změny č. 4 územního plánu města JÍLOVÉ U PRAHY ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu města JÍLOVÉ U PRAHY zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006

Více

změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD

změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD ZADÁNÍ změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 a 188 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

čj. 262/2018 V Buštěhradu dne: 1. února 2018 Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o. tel , mobil VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

čj. 262/2018 V Buštěhradu dne: 1. února 2018 Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o. tel , mobil VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD BUŠTĚHRAD Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad, okres Kladno, kraj Středočeský, IČO 00234214, IDS: pmdbg47 Tel.: 312 250 301; fax: 312 278 030; e-mail: meu@mestobustehrad.cz; http://www.mestobusethrad.cz

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

Zpráva o uplatňování BOJANOVIC

Zpráva o uplatňování BOJANOVIC Zpráva o uplatňování územního plánu BOJANOVIC Zpráva o uplatňování Územního plánu Bojanovic je zpracována na základě ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Zpráva o uplatňování. územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE

Zpráva o uplatňování. územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE Zpráva o uplatňování územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE Zpráva o uplatňování územního plánu Zlatníky-Hodkovice je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122 ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu Peřimov POŘIZOVATEL : Městský úřad Jilemnice, Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo

Více

změny č. 6 územního plánu města BUŠTĚHRAD

změny č. 6 územního plánu města BUŠTĚHRAD ZADÁNÍ změny č. 6 územního plánu města BUŠTĚHRAD zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 a 188 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky

Více

lokalita 6A změna funkčního využití z plochy výroby na plochu smíšenou komerční

lokalita 6A změna funkčního využití z plochy výroby na plochu smíšenou komerční ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BŘEZNICE Návrh zadání lokalita 6A změna funkčního využití z plochy výroby na plochu smíšenou komerční lokalita 6B změna plochy stávajícího veřejného prostranství na plochu

Více

změny č. 2 územního plánu

změny č. 2 územního plánu ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu NUČIC zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

změny č. 3 územního plánu obce CHÝNĚ

změny č. 3 územního plánu obce CHÝNĚ ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce CHÝNĚ zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 a 188 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 11 a 16 a přílohy

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Zpráva o uplatňování

Zpráva o uplatňování Zpráva o uplatňování územního plánu LIBŘE Zpráva o uplatňování územního plánu Libře je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

změny č. 1 územního plánu RADĚJOVIC

změny č. 1 územního plánu RADĚJOVIC ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu RADĚJOVIC zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a 16 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006

Více

II. ZMĚNA č. 1 ÚP ZLATNÍKY-HODKOVICE ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č. 1 ÚP ZLATNÍKY-HODKOVICE ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č. 1 ÚP ZLATNÍKY-HODKOVICE ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1, POPŘÍPADĚ

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu obce

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu obce Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu obce MEZOUÒ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU

DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU ZADÁNÍ změny č. 1 regulačního plánu DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracované podle 64 odst. 1 a 2 ve spojení s 71 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 17 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu obce

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu obce Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu obce MEZOUÒ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

Zpráva o uplatňování DOLNÍCH BŘEŽAN

Zpráva o uplatňování DOLNÍCH BŘEŽAN Zpráva o uplatňování územního plánu DOLNÍCH BŘEŽAN Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolních Břežan je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění

Více

změny č. 3 územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE

změny č. 3 územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006

Více

B O R O V A N Y. Návrh zadání. ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zadání změny č.6 ÚP Borovany

B O R O V A N Y. Návrh zadání. ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zadání změny č.6 ÚP Borovany Návrh zadání ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU B O R O V A N Y Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

změny č. 8 územního plánu

změny č. 8 územního plánu ZADÁNÍ změny č. 8 územního plánu DOLNÍCH BŘEŽAN zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚŇANY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN MĚŇANY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚŇANY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Beroun, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum Určený zastupitel: RNDr. Petr Pospíšil, starosta

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA POŘIZOVATEL

Více

Zpráva o uplatňování ZVOLE

Zpráva o uplatňování ZVOLE Zpráva o uplatňování územního plánu ZVOLE Zpráva o uplatňování územního plánu Zvole je zpracována na základě ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

změny č. 3 územního plánu města JÍLOVÉ U PRAHY

změny č. 3 územního plánu města JÍLOVÉ U PRAHY ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu města JÍLOVÉ U PRAHY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

B O R O V A N Y. Návrh zadání. ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zadání změny č.4 ÚP Borovany

B O R O V A N Y. Návrh zadání. ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zadání změny č.4 ÚP Borovany Návrh zadání ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU B O R O V A N Y Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA VRATIMOV

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA VRATIMOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA VRATIMOV ZMĚNA č. 10 N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník

Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník Návrh Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník bylo schváleno usnesením č.. přijatým Zastupitelstvem obce Borovník na. zasedání dne Pořizovatel: Městský úřad

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013 NÁVRH ZADÁNí ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU " HODEJICE ÚNOR 2013 Na základě návrhu vlastníků pozemků schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.8.2012 a dále dne 24.9.2012 rozhodnutí o pořízení Změny

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

změny č. 7 územního plánu města BUŠTĚHRAD

změny č. 7 územního plánu města BUŠTĚHRAD ZADÁNÍ změny č. 7 územního plánu města BUŠTĚHRAD zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 3

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 3 OBEC LÁZNĚ LIBVERDA NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 3 POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD LÁZNĚ LIBVERDA Lázně Libverda 16 463 62 pošta Hejnice zastoupený Společností pořizovatelů (výjimka č.j.: MMR-16422/2013-81

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru TEREZÍN duben 2012 OBSAH

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

změny č. 6 územního plánu města

změny č. 6 územního plánu města ZADÁNÍ změny č. 6 územního plánu města VELVARY zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 a 188 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

KELČANY NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 územního plánu obce

KELČANY NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 územního plánu obce NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu obce KELČANY Pořizovatelem změny č.1 územního plánu obce (ÚPO) Kelčany je Městský úřad Kyjov, odbor územního plánu a rozvoje, a to ve smyslu 6 odst. 1, písm. c) zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST Zadání na zpracování změny č. 3 územního plánu Chrást ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ pro projednání podle 47 stavebního zákona POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HŘEBEČ SRPEN 2012 O pořízení změny č. 3 ÚPO Hřebeč rozhodlo zastupitelstvo obce dne 28.6.2012

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy Pořizovatel : MěÚ Klatovy, OVÚP, Nám. Míru 62, 339 20 Klatovy d ub e n 2 0 1 2 OBSAH a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu zóny ZELENEÈ ÈÁST MSTÌTICE

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu zóny ZELENEÈ ÈÁST MSTÌTICE Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu zóny ZELENEÈ ÈÁST MSTÌTICE zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH OBEC: Obec Radětice, Radětice 27, 262 31 pošta Milín Určený zastupitel: Jitka Buraltová POŘIZOVATEL: Městský úřad Příbram

Více

Zpráva o uplatňování

Zpráva o uplatňování Zpráva o uplatňování územního plánu STEHELČEVSI Zpráva o uplatňování Územního plánu Stehelčevsi je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění (dále

Více

Kounice (OKRES NYMBURK)

Kounice (OKRES NYMBURK) Kounice (OKRES NYMBURK) ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SRPEN 2011 OBSAH: 1) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Obec Velká Skrovnice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ SKROVNICE NÁVRH ZADÁNÍ

Obec Velká Skrovnice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ SKROVNICE NÁVRH ZADÁNÍ Obec Velká Skrovnice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ SKROVNICE NÁVRH ZADÁNÍ Zadání Změny č. 1 ÚP Velká Skrovnice schválilo Zastupitelstvo obce dne. pod číslem usnesení. V Ústí nad Orlicí, červenec 2017

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více