1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA"

Transkript

1

2 ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD JENEČ LIDICKÁ 82, JENEČ, IČ STAROSTA OBCE ING.PAVEL BURGR TEL , FAX ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o. NAD ORIONEM 140, DAVLE,, IČ KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560, PRAHA 4 JEDNATEL ING. LADISLAV VICH TEL , FAX PROJEKTANT ZMĚNY KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, PRAHA 2 VED. PROJEKTANT ING. AKAD. ARCH PETR FOGLAR ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ TEL.,FAX PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, IČ ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, VED. ING.JAROSLAV SMÍŠEK TEL , FAX

3 ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ, NÁVRH 05/ ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ 1) Změnou č. 4 není dotčeno vymezení zastavěného území. 2) Změnou č. 4 není dotčena textová část ÚP Jeneč B-Řešení územního plánu v kapitolách: 4. Vymezení řešeného území 5. Předpoklady a podmínky vývoje obce 8. Limity využití území 9. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území 10. Doprava 11. Vodní hospodářství 12. Energetika 13. Spoje 14. Nakládání s odpady 15. Krajina ÚSES 16. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 17. Řešení požadavků civilní a požární ochrany 18. Vyhodnocení důsledků na ŽP 19. Vyhodnocení důsledků na ZPF a pozemky určené k plnění funkcí lesa 20. Návrh lhůt aktualizace 3) Změnou č. 4 se do kapitoly č (ve znění platné změny č.2 ÚPO Jeneč) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ doplňuje následující text: Vydání regulačních plánů zastavitelných ploch Z2-2 (regulační plán Jeneč západ bydlení) a Z2-5 (regulační plán Jeneč střed) je z podnětu. Lhůta pro vydání regulačních plánů se stanovuje do 4 let od účinnosti změny č. 4. 4) Změnou č. 4 se doplňuje text Zadání regulačního plánu Jeneč západ bydlení (Z2-2) (ve znění platné změny č.2 ÚPO Jeneč) takto: Do kapitoly 8 -DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ se doplňuje: Při tvorbě návrhu regulačního plánu je třeba zohlednit požadavky civilní ochrany v souladu s 2 odst.1 písm.k) bod 3 a 19 odst.1 písm.k) stavebního zákona. Požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu jsou uvedeny v 21 vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Je možné víceúčelové využití navrhovaných pozemků odpovídající potřebám obce. Nehodící body není nutné zpracovávat. 5) Změnou č. 4 se doplňuje text Zadání regulačního plánu Regulační plán Jeneč střed(z2-5) (ve znění platné změny č.2 ÚPO Jeneč) takto: Do kapitoly 8 -DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ se doplňuje: Při tvorbě návrhu regulačního plánu je třeba zohlednit požadavky civilní ochrany v souladu s 2 odst.1 písm.k) bod 3 a 19 odst.1 písm.k) stavebního zákona. Požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu jsou uvedeny v 21 vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Je možné víceúčelové využití navrhovaných pozemků odpovídající potřebám obce. Nehodící body není nutné zpracovávat. 6) Změnou č. 4 není dotčena závazná část ve formě regulativů ÚPO Jeneč. 7) Grafická část ÚPO Jeneč není změnou č.4 dotčena 8) Údaje o počtu listů změny č. 4 ÚPO Jeneč Změna: 1 list textové části, 0 listů grafické části Odůvodnění změny: 5 listů textové části, 0 listů grafické části 1

4

5 OBSAH- TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY 2.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, souladu s cíli a úkoly územního plánování a souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Vyhodnocení souladu návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Vyhodnocení souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Vyhodnocení splnění zadání změny č Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, cíle řešení, koncepce řešení změny č Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umisťování Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch změnou č. 4 ve vazbě ke stávajícím vymezeným zastavitelným plochám v ÚPO a vydaných změnách Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů Údaje o počtu listů změny územního plánu 5

6 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO JENEČ- 05/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPO JENEČ 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ O pořízení ZMĚNY č.4 ÚPO JENEČ (dále jen změna č. 4 ) rozhodlo Zastupitelstvo obce Jeneč usnesením č.13-1/2015 ze dne 11.listopadu 2015 z vlastního podnětu, podle 6 odst.5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), v návaznosti na 55 odst. 2. Obec Jeneč má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán obce (ÚPO) Jeneč, schválený zastupitelstvem obce dne 22. ledna V průběhu platnosti územního plánu byly pořízeny a vydány změny č. 1, č.2 a č.3. Z hlediska širších územních vztahů nedochází řešením Změny č. 4 územního plánu k žádným zásahům ani úpravám vazeb na sousední obce statutární město Kladno, město Hostivice a obce Červený Újezd, Dobrovíz, Hostouň a Chýni VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Území obce Jeneč je dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č.1 (dále jen PÚR ČR) součástí rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha, vymezené pro řešené území správním obvodem města Černošice, obce s rozšířenou působností (ORP). Změna č. 4 není v rozporu s žádnými konkrétními požadavky vyplývajících z PÚR ČR. Řešené území je součástí ORP Černošice, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady (ÚAP) ve smyslu 26 stavebního zákona. Vzhledem k charakteru změny a vymezení řešeného území, nevyplývají ze zpracovaných ÚAP pro řešení změny č.4 takové požadavky, které by měly negativní vliv na možnost prověřit jednotlivé záměry, vyplývající ze Zadání změny. Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč. kraje) byla schválena usnesením č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 Zastupitelstva Středočeského kraje, a její vydání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce Středočeského kraje dne 7.února 2012, účinnosti nabyla dne 22. Února Usnesením č /2015/zk ze dne schválilo zastupitelstvo Stč.kraje vydání 1.aktualizace ZÚR Stč. Kraje s účinností od Pro obec Jeneč vyplývá ze ZÚR Stč.kraje následující: veřejně prospěšné stavby ani jiné koncepční záměry stabilizované v ZÚR Stč. kraje nebudou řešenou změnou dotčeny VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Návrh změny č. 4 ÚPO Jeneč je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, včetně požadavků na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Změna č.4 je v souladu se stávající platnou územně plánovací dokumentací-úpo Jeneč, s ohledem na stávající podobu území i na krajinný ráz. Změnou nedojde k žádnému zásahu do nezastavěného území, v rámci změny č. 4 ÚPO Jeneč nebyl vymezen žádný zábor zemědělské půdy pro nové zastavitelné plochyjedná se o doplnění lhůty pro vydání regulačních plánů zastavitelných ploch Z2-2 a Z2-5 a doplnění Zadání těchto regulačních plánů o potřebu zohlednit požadavky civilní ochrany. 1

7 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO JENEČ- 05/ VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Zadání bylo zpracováno podle zákona 183/2006 Sb. Obsah změny č.4 ÚPO Jeneč odpovídá požadavkům přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Návrh změny vychází z platné územně plánovací dokumentace obce a je v souladu s požadavky stavebního zákona a s jeho prováděcími předpisy VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY č.4, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ V SOULADU S POKYNY V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE 51 odst.2 NEBO 51 odst.3 NEBO 54 odst.3 NEBO 55 odst.3 STAVEBNÍHO ZÁKONA V návrhu změny č. 4 jsou zohledněny veškeré požadavky, vyplývající ze schváleného zadání. [1] Změnou č. 4 ÚPO se doplňuje lhůta pro vydání regulačních plánů zastavitelných ploch Z2-2 a Z2-5 (kapitola č ve znění platné změny č.2 ÚPO Jeneč): Vydání regulačních plánů zastavitelných ploch Z2-2 (regulační plán Jeneč západ bydlení) a Z2-5 (regulační plán Jeneč střed) je z podnětu. Lhůta pro vydání regulačních plánů se stanovuje do 4 let od účinnosti změny č. 4. [2] Dochází v souladu se zadáním změny k doplnění Zadání těchto regulačních plánů (ploch Z2-2 a Z2-5) o potřebu zohlednit požadavky civilní ochrany (kapitola 8): Při tvorbě návrhu regulačního plánu je třeba zohlednit požadavky civilní ochrany v souladu s 2 odst.1 písm.k) bod 3 a 19 odst.1 písm.k) stavebního zákona. Požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu jsou uvedeny v 21 vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Je možné víceúčelové využití navrhovaných pozemků odpovídající potřebám obce. Nehodící body není nutné zpracovávat KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ CÍLE ŘEŠENÍ A KONCEPCE ŘEŠENÍ ZMĚNY č. 4 Cílem zpracované změny bylo zapracování požadavků na doplnění lhůt pro vydání regulačních plánů zastavitelných ploch Z2-2 (Jeneč západ-bydlení) a Z2-5 (Jeneč střed) a doplnění Zadání těchto regulačních plánů. Důvodem pořízení změny č. 4 je realizovat usnesení zastupitelstva obce Jeneč. Celková urbanistická koncepce územního plánu se nemění a je změnou č. 4 respektována. Členění území a základní klasifikace zastavitelných ploch podle schváleného ÚPO Jeneč zůstává zachována VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Změnou č. 4 není dotčeno vymezení zastavěného území ani nedochází k jeho aktualizaci ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Změna č. 4 nemění základní koncepci rozvoje obce, stanovenou ve schváleném ÚPO Jeneč. Navrženou změnou jsou zachovány podmínky rozvoje území, které zajistí ochranu jeho hodnot, zajistí udržení urbanistické koncepce ÚPO Jeneč i uspořádání jeho krajiny. Změna se týká problematiky koncepce rozvoje území pouze v doplnění lhůt pro vydání regulačních plánů, které jsou této koncepce součástí, tj. zastavitelných ploch Z2-2 (Regulační plán Jeneč západ bydlení) a Z2-5 (Regulační plán Jeneč střed) a stanovuje se do 4 let od účinnosti změny č.4. 2

8 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO JENEČ- 05/2016 Změna vytváří předpoklady k zabezpečení souladu hodnot území. K vymezení zastavitelných ploch nedochází, řešené území nezasahuje do chráněných území přírody a krajiny, ani nekoliduje s významnými prvky technického vybavení. Nedochází k nevhodným zásahům do krajinného rázu. Změna nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území, změna se netýká evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura Územní systémy ekologické stability není změnou územního plánu dotčen URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Urbanistická koncepce územního plánu se nemění a je změnou č. 4 zachována. Změna nevymezuje nové zastavitelné plochy. Členění území a základní klasifikace zastavitelných ploch podle schváleného ÚPO Jeneč zůstává zachována. Změna nevymezuje plochy přestavby. Systém sídelní zeleně není změnou dotčen. Řešené území změny č.4 je vymezeno územím zastavitelných ploch Z2-2 a Z2-5 dle změny č.2 ÚPO Jeneč, změnou č. 4 ÚPO se doplňuje lhůta pro vydání regulačních plánů těchto zastavitelných ploch a doplňuje se Zadání těchto regulačních plánů o potřebu zohlednit požadavky civilní ochrany. Nedochází k rozšíření zastavitelných ploch KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Změna č.4 se nedotýká koncepce dopravní infrastruktury. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Změna č.4 se nedotýká koncepce technického vybavení. VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ Změnou č.4 nevznikají nové požadavky oproti ÚPO Jeneč z hlediska bilancí potřeby vody, produkce splaškových vod ani likvidace vod dešťových, které by nebyly obsaženy v platném ÚPO. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Změnou není dotčena koncepce zásobování el.energií. ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM Změnou není dotčena koncepce zásobování zemním plynem. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Změna č.4 se nedotýká koncepce likvidace odpadů. KONCEPCE ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Koncepce vymezení ploch občanského vybavení na území obce není změnou dotčena KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ PRVKY ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V návrhu změny č. 4 nedochází k dotčení prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ 3

9 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO JENEČ- 05/2016 Změnou nejsou vymezeny ani dotčeny plochy Významných krajinných prvků. Změna nevymezuje plochy ÚSES. PROSTUPNOST KRAJINY Vlivem změny č.4 nedojde k negativnímu zásahu do krajiny ani do prostupnosti krajiny. OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Změnou není tato problematika dotčena. REKREACE Změnou nejsou vymezena ani dotčena území pro sport a rekreaci. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Změnou není tato problematika dotčena STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Změna č.4 ÚPO Jeneč nemění ani nedoplňuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovené v platném ÚPO Jeneč VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Změna nevymezuje, neupravuje ani nevypouští žádné veřejně prospěšné stavby, veřejná prostranství a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ani plochy pro asanaci na území obce Jeneč, pro které lze uplatnit předkupní právo VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO Změna nevymezuje, neupravuje ani nevypouští žádné veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství na území obce Jeneč, pro které lze uplatnit předkupní právo STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA Změna nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast, kompenzační opatření nebudou muset být příslušným orgánem ochrany přírody (podle 4 odst. 2 písm. b) stanovena VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vyhodnocení vlivů změny č. 4 na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno- změna č.4 nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ Žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, nejsou předmětem řešení změny č VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL Změnou č. 4 nebude ZPF ani PUPFL dotčen, jedná se pouze o doplnění textové části. 4

10 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO JENEČ- 05/ VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 4 VE VAZBĚ KE STÁVAJÍCÍM VYMEZENÝM ZASTAVITELNÝM PLOCHÁM V ÚPM A VYDANÝCH ZMĚNÁCH. V rámci změny č. 4 ÚPO Jeneč nedochází k žádnému vymezení zastavitelných ploch VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Řešení požadavků požární a civilní ochrany Změnou č. 4 byly Zadání regulačních plánů ploch Z2-2 (Jeneč západ bydlení) a Z2-5 (Jeneč střed) v souladu se Zadáním změny doplněny požadavky HZS Stč.kraje v kapitole 8 DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: Při tvorbě návrhu regulačního plánu je třeba zohlednit požadavky civilní ochrany v souladu s 2 odst.1 písm.k) bod 3 a 19 odst.1 písm.k) stavebního zákona. Požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu jsou uvedeny v 21 vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Je možné víceúčelové využití navrhovaných pozemků odpovídající potřebám obce. Nehodící body není nutné zpracovávat. Pro zpracování změny č. 4 nebyly v Zadání stanoveny žádné další požadavky civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, změna nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy ani plochy přestavby, nedochází ke změně způsobu využití ploch. Všechny požadavky požární a civilní ochrany jsou již součástí platného ÚPO Jeneč a jeho vydaných změn. Požadavky na ochranu veřejného zdraví Změnou č. 4 ÚP není tato problematika dotčena. Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin Změnou č. 4 ÚP není tato problematika dotčena. Požadavky na ochranu geologické stavby území Požadavky na ochranu geologické stavby se nestanovují. Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy Změnou č. 4 ÚP není tato problematika dotčena ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Návrh změny: 1 list textové části, 0 listů grafické části Odůvodnění změny: 5 listů textové části, 0 listů grafické části odůvodnění 5

změny č. 4 územního plánu obce

změny č. 4 územního plánu obce ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

1. ZMĚNA č. 3 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 3 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 3 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD JENEČ LIDICKÁ 82, 252 61 JENEČ, IČ 00241300

Více

ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 2 ÚPO TLUSTICE -TEXTOVÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO TLUSTICE -TEXTOVÁ ČÁST

ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 2 ÚPO TLUSTICE -TEXTOVÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO TLUSTICE -TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 2 ÚPO TLUSTICE -TEXTOVÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO TLUSTICE -TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD TLUSTICE TLUSTICE 203, 268 01 HOŘOVICE STAROSTKA: MGR. HELENA

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD

změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD ZADÁNÍ změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE Únor 2016 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO

Více

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 Seznam dokumentace (včetně připojené grafické části): I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 C. Urbanistická koncepce,

Více

1. ZMĚNA č. 6 ÚPM BUŠTĚHRAD. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 6 ÚPM BUŠTĚHRAD

1. ZMĚNA č. 6 ÚPM BUŠTĚHRAD. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 6 ÚPM BUŠTĚHRAD ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 6 ÚPM BUŠTĚHRAD 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 6 ÚPM BUŠTĚHRAD POŘIZOVATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD BUŠTĚHRAD REVOLUČNÍ 1/4, 273 43 BUŠTĚHRAD STAROSTKA: ING.DANIELA JAVORČEKOVÁ TEL.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Kamen ic e è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Kamenice OBEC KAMENICE ZASTUPITELSTVO OBCE Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, okres

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL Zastupitelstvo obce Benešov u Semil příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Zadavatel: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje Obec Tršice Tršice 50 783 57 Tršice Zpracovatel: Ing. arch. Věra Filipová, ČKA

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zastupitelstvo obce Bělá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

I. NÁVRH ZMĚNY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY:

I. NÁVRH ZMĚNY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: I. NÁVRH ZMĚNY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY POŘIZOVATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD BUŠTĚHRAD HŘEBEČSKÁ 660/11, 273 43 BUŠTĚHRAD STAROSTKA: ING.JITKA LEFLEROVÁ TEL. 312250301 e-mail: meu@mestobustehrad.cz

Více

změny č. 3 územního plánu

změny č. 3 územního plánu ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu KLECAN zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

1. ZMĚNA č. 5 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 5 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 5 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 5 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 5 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 2 HLAVNÍ VÝKRES -LOKALITA Z1-1, 1: 5000 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 5 ÚPO

Více

změny č. 3 územního plánu obce

změny č. 3 územního plánu obce ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce CHÝNĚ zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 a 188 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 11 a přílohy č.

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

změny č. 1 územního plánu

změny č. 1 územního plánu ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu NUČIC zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

změny č. 1 územního plánu CHRÁŠŤAN

změny č. 1 územního plánu CHRÁŠŤAN ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu CHRÁŠŤAN zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

změny č. 6 územního plánu města BUŠTĚHRAD okres Kladno; kraj Středočeský návrh k projednání srpen 2016

změny č. 6 územního plánu města BUŠTĚHRAD okres Kladno; kraj Středočeský návrh k projednání srpen 2016 ZADÁNÍ změny č. 6 územního plánu města BUŠTĚHRAD zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan Změna č.1 Územní plán Stružinec POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan 1 VEDOUCÍ PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANT: w Září 2016 W V ZAZNAM 0 ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Oprávněná úřední osoba

Více

změny č. 5 územního plánu města

změny č. 5 územního plánu města ZADÁNÍ změny č. 5 územního plánu města JÍLOVÉ U PRAHY zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 11 a přílohy č. 6

Více

změny č. 3 územního plánu

změny č. 3 územního plánu ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu CHRÁŠŤAN zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) Zastupitelstvo obce Nestrašovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu pit e lst v a obce Jeneč è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 3 územního plánu obce Jeneč OBEC JENEČ ZASTUPITELSTVO OBCE Lidická 82, 252 61 Jeneč, okres Praha-západ, kraj Středočeský,

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

změny č. 4 územního plánu obce

změny č. 4 územního plánu obce ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu obce KAMENICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Kamen ic e è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Kamenice OBEC KAMENICE ZASTUPITELSTVO OBCE Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, okres

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt /OKR_BRNO_VENKOV/SIVICE/SIVICE_ÚP_2013-17/SIV_ÚP_NV/SIV_ÚP_NV_0::2017/SIV_ÚP_NV_VYDÁNO_:9:2017/SIV_TIT-NV_08:2017_upr.doc* 3 října 2017 * 18:30 * SIVICE územní

Více

1. ZMĚNA č.3 ÚP KLECAN TEXTOVÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.3 ÚP KLECAN TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č.3 ÚP KLECAN TEXTOVÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.3 ÚP KLECAN TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č.3 ÚP KLECAN TEXTOVÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.3 ÚP KLECAN TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY DO KLECÁNEK 52, 250 67 KLECANY STAROSTA: IVO

Více

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B2 HLAVNÍ VÝKRES-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ- LOKALITA

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

změny č. 3 územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE

změny č. 3 územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu ZLATNÍKY-HODKOVICE zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

změny č. 11 územního plánu obce MODLETICE

změny č. 11 územního plánu obce MODLETICE ZADÁNÍ změny č. 11 územního plánu obce MODLETICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

Územní plán Kytín. Textová část

Územní plán Kytín. Textová část Územní plán Kytín Textová část říjen 2010 Záznam o účinnosti územního plánu Kytín vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Kytín datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: jméno a funkce:

Více

změny č. 1 územního plánu BŘEZOVÉ-OLEŠKA

změny č. 1 územního plánu BŘEZOVÉ-OLEŠKA ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu BŘEZOVÉ-OLEŠKA zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO

I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO (Doplnění do rozsahu odpovídajícímu úpravě náležitostí územně plánovací dokumentace na podmínky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

změna č. 1 územní plán KRUPÉ

změna č. 1 územní plán KRUPÉ změna č. 1 územní plán KRUPÉ srpen 2011 Změna č. 1 - Územní plán Krupé srpen 2011 POŘIZOVATEL: Obec Krupá 281 63 Kostelec nad Černými Lesy v zastoupení: Martin Mokroš, starosta VÝKONNÝ POŘIZOVATEL: Ing.

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá pořizovatel: Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Květen 2017 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ:

Více

změny č. 6 územního plánu obce VYSOKÝ ÚJEZD

změny č. 6 územního plánu obce VYSOKÝ ÚJEZD ZADÁNÍ změny č. 6 územního plánu obce VYSOKÝ ÚJEZD zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006

Více

změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD

změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD ZADÁNÍ změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 a 188 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Dobře j ov ic e è. 1/2 0 1 4 / O O P ZMĚNA č. 1 územního plánu Dobřejovic OBEC DOBÿEJOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany u

Více

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Zastupitelstvo obce Hodice v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm.

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.1 TEXTOVÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 TEXTOVÁ ČÁST VÝKRESOVÁ ČÁST

I. NÁVRH ZMĚNY č.1 TEXTOVÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 TEXTOVÁ ČÁST VÝKRESOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : I. NÁVRH ZMĚNY č.1 TEXTOVÁ ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 TEXTOVÁ ČÁST VÝKRESOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD STEHELČEVES HLAVNÍ 43, 273 42 STEHELČEVES STAROSTKA OBCE: JAROSLAVA

Více

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol.

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. Křelov, listopad 2016 O B S A H O V Ý L I S T 1. Postup při pořízení

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY Zastupitelstvo obce Oplocany, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Únor 2018 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci

Více

změny č. 6 územního plánu města BUŠTĚHRAD

změny č. 6 územního plánu města BUŠTĚHRAD ZADÁNÍ změny č. 6 územního plánu města BUŠTĚHRAD zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 a 188 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

změny č. 1 regulačního plánu RP3 LIBEŇ

změny č. 1 regulačního plánu RP3 LIBEŇ ZADÁNÍ změny č. 1 regulačního plánu RP3 LIBEŇ zpracované přiměřeně podle 64 odst. 1 a 2 ve spojení s 71 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 17 a přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006

Více

I. NÁVRH ZMĚNY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

I. NÁVRH ZMĚNY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: I. NÁVRH ZMĚNY TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD BUŠTĚHRAD HŘEBEČSKÁ 660/11, 273 43 BUŠTĚHRAD STAROSTKA: ING.JITKA

Více

Územní plán města Kutné Hory

Územní plán města Kutné Hory Územní plán města Kutné Hory II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 16 ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KUTNÉ HORY - ZMĚNA č. 16 územního plánu - návrh Identifikační číslo zhotovitele: 28-009-242 Objednatel:

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 1 ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 03/2014 2 Zastupitelstvo obce Hostěradice Razítko Datum nabytí účinnosti změny č.5: Pořizovatel: MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE

změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE ZADÁNÍ změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti:

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP Záznam o účinnosti správní orgán vydávající územní plán: zastupitelstvo obce Chlustina číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: Městský úřad Hořovice odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE SUCHOHRDLY ( změna č.3 územního plánu obce Suchohrdly) NÁVRH LISTOPAD 2012

I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE SUCHOHRDLY ( změna č.3 územního plánu obce Suchohrdly) NÁVRH LISTOPAD 2012 . Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Suchohrdly, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE SUCHOHRDLY ( změna č.3 územního plánu obce Suchohrdly) NÁVRH LISTOPAD 2012 Název

Více

1. Změna č. 6 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. Změna č. 6 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD NÁVRH ZMĚNY č.6 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- 03/2016 1. Změna č. 6 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Změnou č. 6 dochází k aktualizaci vymezení zastavěného území ke dni 8. 3. 2016. Vymezení je znázorněno

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více