Pojistné na sociální pojištění v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistné na sociální pojištění v ČR"

Transkript

1 Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy Veřejné zdravotní pojištění (VZP) Důchodové pojištění - I. pilíř (DUP) Nemocenské pojištění (NEP) Státní politika zaměstnanosti (SPZ) platba platby pojistného platba pojistného od poplatníka příspěvku od pojiš- od poplatníka těnce výplata plnění plnění podpory poplatníkovi poplatníkovi poplatníkovi Zdravotní pojišťovny Česká správa sociálního zabezpečení příjem státního rozpočtu samostatný účet DUP Úřady práce plnění Poskytovatel zdravotních služeb 1

2 Systémy sociálního pojištění Veřejné zdravotní pojištění (VZP) Důchodové pojištění - I. pilíř (DUP) Nemocenské pojištění (NEP) Státní politika zaměstnanosti (SPZ) Platby do systémů pojistné na veřejné zdravotní pojištění pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Plnění ze systémů zdravotní služby jako věcné plnění důchody starobní invalidní pozůstalostní (vdovské, vdovecké, sirotčí) nemocenské ošetřovné peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství peněžitá podpora v nezaměstnanosti podpora tvorby nových pracovních míst 2

3 Je pojistné na sociální pojištění daní nebo pojištěním? prvky daní prvky pojištění vyhlášeno ve Sbírce zákonů formou zákona povinnost placení platba je v penězích platba plyne do státního rozpočtu - pojistné na sociální zabezpečení platba plyne mimo státní rozpočet - pojistné na VZP plyne zdravotním pojišťovnám odvětvová účelovost prvek návratnosti - u důchodového pojištění - u nemocenského pojištění prvek ekvivalence - u důchodového pojištění 1 - u nemocenského pojištění 1 Viz například Nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 8/07 z 23. března

4 Účastníci systému sociálního pojištění Veřejné zdravotní pojištění (VZP) Rozhodné kritérium pro účast osoby v systému: trvalý pobyt na území ČR (bez ohledu na věk, stav, občanství...) POJIŠTĚNEC = má právo na plnění ze systému VZP 1 : (a) pokud do něho přispívá PLÁTCE zaměstnanec 2 OSVČ 3 (b) i v případě, že do něho nepřispívá STÁTNÍ POJIŠTĚNEC pojistné za něj platí stát osoba bez zdanitelných příjmů Základní princip: Ne každá fyzická osoba, která má právo na plnění ze systému VZP, musí do tohoto systému sama přispívat prvek ekvivalence může zcela chybět. 1 S výjimkou zaměstnavatele. 2 A jeho zaměstnavatel. 3 Osoba samostatně výdělečně činná. 4

5 Sociální zabezpečení (SZ) Rozhodné kritérium pro účast osoby v systému: vykázat zdanitelný příjem, tj.: příjmy ze zaměstnání příjmy ze samostatné výdělečné činnosti POPLATNÍK = má právo na plnění ze systému SZ 1, pokud do tohoto systému přispívá zaměstnanec 2 OSVČ Základní princip: Fyzická osoba, která má právo na plnění ze systému SZ, musí do něho také konkrétní částkou přispívat vždy prvek ekvivalence. 1 S výjimkou zaměstnavatele. 2 A jeho zaměstnavatel. 5

6 Tři pilíře důchodové reformy v ČR I. pilíř státní důchodové pojištění II. pilíř důchodové spoření III. pilíř doplňkové penzijní spoření Legislativní úprava: 1 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Legislativní úprava: 1 zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření Legislativní úprava: 1 zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Důchodové pojištění (DUP) jako jeden ze tří subsystémů sociálního zabezpečení představuje povinné státní důchodové pojištění, tzv. I. pilíř. Existovalo již před rokem Důchodové spoření (II. pilíř) je soukromé spoření zavedené od roku Vstup do systému je dobrovolný, věkově limitovaný 2, bez možnosti předčasného ukončení účasti a jednorázového výběru naspořených peněz. Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) je soukromé dobrovolné spoření, které existovalo již před rokem 2013 v podobě penzijního připojištění. 1 Vždy ve znění pozdějších předpisů. 2 S výjimkou do

7 Rozhodné období pro výpočet pojistného kalendářní měsíc týká se: zaměstnance 1 osoby bez zdanitelných příjmů státního pojištěnce kalendářní rok týká se: OSVČ Výpočet pojistného na sociální pojištění (obecný postup) vyměřovací základ pojistného příslušného sociálního pojištění za rozhodné období x sazba pojistného příslušného sociálního pojištění pojistné příslušného sociálního pojištění (zaokr. na celé Kč ) 1 A jeho zaměstnavatele. 7

8 (1) Zaměstnanci Zaměstnanec je osoba mající příjmy ze zaměstnání; ty se odvozují od příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle 6 zákona o dani z příjmů fyzických osob. Není-li osoba považována za zaměstnance, není jí z dosaženého příjmu sráženo příslušné pojistné. Pojistné na sociální zabezpečení (pro r. 2013): Rozhodnou hranicí příjmu zakládající účast na nemocenském pojištění (a tím i na důchodovém pojištění) je částka Kč/kal. měsíc 1 (tzv. rozhodný příjem). Za zaměstnance se nepovažuje osoba vykonávající: krátkodobé zaměstnání (zaměstnání netrvalo a ani nemělo trvat > 14 kalendářních dnů) zaměstnání malého rozsahu (sjednaný příjem je Kč/kal. měsíc nebo nebyl sjednán vůbec). Pojistné na zdravotní pojištění (pro r. 2013): Za zaměstnance se nepovažuje osoba vykonávající činnost na základě dohody o pracovní činnosti, pokud je sjednaný příjem Kč/kal. měsíc. Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění (a tím i důchodového a veřejného zdravotního pojištění), jestliže jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce > Kč za kal. měsíc. 1 Vypočtená jako Kč/10; zaokr. na 500 Kč dolů. 8

9 Základními pracovněprávními vztahy podle zákoníku práce 1 jsou: pracovní poměr (uzavřený na základě pracovní smlouvy) dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti I. Pracovní poměr uzavřený na základě pracovní smlouvy Účast na pojištění 15 kal. dnů a sjednaný příjem Kč/měsíc Krátkodobé zaměstnání Zaměstnání malého rozsahu VZP SZ II. Dohoda o provedení práce Účast na pojištění VZP SZ Sjednaný příjem Kč/měsíc Sjednaný příjem Kč/měsíc III. Dohoda o pracovní činnosti Účast na pojištění 15 kal. dnů a sjednaný příjem Kč/měsíc Krátkodobé zaměstnání Zaměstnání malého rozsahu VZP SZ Legenda: VZP... veřejné zdravotní pojištění SZ... sociální zabezpečení měsíc kalendářní měsíc... pojistné je vybíráno 1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 3. 9

10 Zaměstnanec pouze status zaměstnance viz následující text souběhy zaměstnání s výkonem jiné činnosti nebo s jinými statusy viz SOUBĚHY Následující text se zabývá zaměstnancem, který má se svým zaměstnavatelem sjednán pracovní poměr, přičemž nejde ani o krátkodobé zaměstnání ani o zaměstnání malého rozsahu. 10

11 Vyměřovací základy VZP u zaměstnance ) skutečně dosažené příjmy za kal. měsíc ) minimálním vyměřovacím základem (minvz) konfrontované s: Maximální vyměřovací základ není uplatněn (od r. 2013). ) SKUTEČNĚ DOSAŽENÝ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO VZP = úhrn skutečně dosažených zdanitelných příjmů ze závislé činnosti (podle 6 zákona o daních z příjmů) za kalendářní měsíc (tj. včetně například zaměstnaneckého benefitu v podobě motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely) = minimální mzda = Kč/kal. měsíc ) MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO VZP minvz se nepoužije (výběr): - v těch dnech měsíce, kdy byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti Výpočet alikvótní částky minvz = [(počet dnů prac. neschopnosti/počet kalendářních dnů v měsíci) x 8 000]. vyměřovací základ se zvyšuje za každý den: neplaceného pracovního volna neomluvené nepřítomnosti v práci o částku = (8 000/počet kalendářních dnů v měsíci) x počet dnů neplaceného pracovního volna, resp. neomluvené nepřítomnosti v práci. 11

12 pojistné (v Kč) Česká daňová soustava Výuková prezentace Stav k Pojistné na VZP sražené zaměstnanci z jeho měsíčního příjmu a dopad minimálního vyměřovacího základu příjem/měsíc (v Kč) Poznámka: U příjmů nižších než Kč/kal. měsíc je efektivní sazba pojistného na VZP vyšší než 4,5 %, a to vlivem doplatku pojistného sraženého zaměstnanci ve výši 13,5 % z rozdílu mezi minimálním vyměřovacím základem (8 000 Kč) a skutečně dosaženým vyměřovacím základem (hrubou mzdou) zaměstnance. 12

13 Vyměřovací základy DUP u zaměstnance ) skutečně dosažené příjmy za kal. měsíc ) maximálním vyměřovacím základem (maxvz) konfrontované s: Minimální vyměřovací základ není uplatněn. ) SKUTEČNĚ DOSAŽENÝ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO DUP = úhrn skutečně dosažených příjmů ze zaměstnání za kalendářní měsíc ) MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO DUP = 48násobek průměrné mzdy/kal. rok = Kč/kal. rok = Kč pro rok 2013 = všeobecný vyměřovací základ x přepočítací koeficient Kč x 1,0315 (zaokr.) 13

14 pojistné (v Kč) Česká daňová soustava Výuková prezentace Stav k Pojistné na DUP sražené zaměstnanci z jeho měsíčního příjmu a dopad maximálního vyměřovacího základu / / / / / / měsíční příjem/příjem kumulativně od počátku roku (v Kč) Poznámka: V grafu uvažujeme se sazbou pojistného na DUP ve výši 6,5 %. Výše sazby pojistného na DUP se liší podle toho, zda-li je zaměstnanec v rozhodném období účasten důchodového spoření (II. pilíř) nebo není. Zaměstnanec účasten důchodového spoření v rozhodném období: není je 6,5 % z vyměřovacího základu 3,5 % z vyměřovacího základu 1 1 Do II. pilíře se přesměrují zbylá 3 % (z 6,5 %) a navíc k nim zaměstnanec přidá další 2 % z vyměřovacího základu. 14

15 Technika srážení pojistného zaměstnavatelem Pojistné na veřejné zdravotní pojištění vyměřovací základ zaměstnance A vyměřovací základ zaměstnance B vyměřovací základ zaměstnance C 13,5 % 13,5 % 13,5 % 1/3 sražena ze mzdy zaměstnance A (2/3) daň. náklad zaměstnavatele 1/3 sražena ze mzdy zaměstnance B (2/3) daň. náklad zaměstnavatele 1/3 sražena ze mzdy zaměstnance C (2/3) daň. náklad zaměstnavatele 4,5 % 9 % 4,5 % 9 % 4,5 % 9 % Pojistné na sociální zabezpečení vyměřovací základ zaměstnance A vyměřovací základ zaměstnance B vyměřovací základ zaměstnance C 6,5 % (3,5 %) 6,5 % (3,5 %) 6,5 % (3,5 %) sraženo zaměstnanci sraženo zaměstnanci sraženo zaměstnanci z jeho mzdy z jeho mzdy z jeho mzdy součet 1 vyměřovacích základů zaměstnance A + zaměstnance B + zaměstnance C 25 % daňový náklad zaměstnavatele 1 Při výpočtu příkladů ze Cvičebnice budeme vycházet pouze z vyměřovacího základu jednoho zaměstnance. 15

16 (2) OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je osoba mající příjmy ze samostatné výdělečné činnosti; ty se odvozují od příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle 7 zákona o dani z příjmů fyzických osob. Jedná se zejména o příjmy ze zemědělství a lesnictví, ze živnosti a z činností chráněných autorským zákonem. Účast na pojištění nezakládají příjmy Kč/kal. měsíc za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize. Tyto příjmy tvoří samostatný základ daně a jsou zdaněny zvláštní sazbou daně 15 %. 16

17 Samostatná výdělečná činnost (SVČ) - z pohledu VZP účast je povinná bez ohledu na dosažení (z pohledu daně z příjmů) daňového zisku daňové ztráty a pojistné se odvádí alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro VZP - z pohledu DUP (vč. PSPZ) 1 hlavní činnost vedlejší činnost pouze status OSVČ účast je povinná bez ohledu na dosažení (z pohledu daně z příjmů) daňového zisku daňové ztráty souběh SVČ s výkonem jiné činnosti nebo s jinými statusy viz SOUBĚHY a pojistné se odvádí alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro DUP z hlavní činnosti - z pohledu NEP účast je dobrovolná 1 Pod DUP je v tomto a následujícím textu rozuměno důchodové pojištění včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ). 17

18 Skutečně dosažený vyměřovací základ OSVČ pro VZP a DUP ) SKUTEČNĚ DOSAŽENÝ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO VZP A DUP (VČ. PSPZ) dílčí základ příjmy z podnikání aj. samostatné výdělečné činnosti (podle 7 zákona o dani z příjmů fyzických osob) x 0,5 Odlišujme vyměřovací základ pojistného a dílčí základ daně z příjmů fyzických osob podle 7. 18

19 Vyměřovací základy VZP u OSVČ ) skutečně dosažený vyměřovací základ ) minimálním vyměřovacím základem (minvz) konfrontovaný s: Maximální vyměřovací základ není uplatněn (od r. 2013). měsíční: ) MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO VZP průměrná mzda x 0,5 minvz = Kč ( x 0,5) pojistné = Kč ( x 13,5 %) roční: minvz = Kč ( x 12) pojistné = Kč ( x 13,5 %) minvz se nepoužije (výběr): v měsíci, v nichž je pobíráno nemocenské (po celý měsíc) v měsíci, ve kterých OSVČ přerušila činnost (po celý měsíc) 19

20 pojistné (v Kč) Česká daňová soustava Výuková prezentace Stav k Pojistné na VZP placené OSVČ a dopad minimálního vyměřovacího základu daňová ztráta roční vyměřovací základ (v Kč) Poznámka: Je-li skutečně dosažený vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ (v grafu případ daňové ztráty a Kč), pojistné se odvádí alespoň z minimálního vyměřovacího základu. 20

21 Vyměřovací základy DUP u OSVČ ) skutečně dosažený vyměřovací základ, ) ) minimálním maximálním vyměřov. základem vyměřov. základem (minvz) (maxvz) konfrontovaný s: ) MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO DUP (VČ. PSPZ) v rozhodném období pouze hlavní činnost měsíční: průměrná mzda x 0,25 minvz = Kč ( x 0,25) pojistné = Kč (6 471 x 29,2 %) roční:... minvz = Kč (6 471 x 12) pojistné = Kč ( x 29,2 %) minvz se nepoužije v měsících (výběr): v nichž je pobíráno nemocenské (po celý měsíc) ve kterých osoba přerušila činnost (po celý měsíc) 21

22 pojistné (v Kč) Česká daňová soustava Výuková prezentace Stav k Výše sazby pojistného na DUP se liší podle toho, zda-li je OSVČ v rozhodném období účastna důchodového spoření (II. pilíř) nebo není. OSVČ důchodového spoření: není účastna po celé rozhodné období je účastna alespoň po část rozhodného období 29,2 % z vyměřovacího základu 26,2 % z vyměřovacího základu 1 Pojistné na DUP placené OSVČ a dopad minimálního vyměřovacího základu daňová ztráta roční vyměřovací základ (v Kč) Poznámka: V grafu uvažujeme se sazbou pojistného na DUP ve výši 29,2 %. 1 Do II. pilíře se přesměrují zbylá 3 % (z 29,2 %) a navíc k nim OSVČ přidá další 2 % z vyměřovacího základu. 22

23 pojistné (v Kč) Česká daňová soustava Výuková prezentace Stav k ) MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO DUP (VČ. PSPZ) v rozhodném období pouze hlavní činnost roční: 48násobek průměrné mzdy = Kč/kal. rok pojistné = Kč ( x 29,2 %) měsíční:... maxvz = Kč ( /12) pojistné = Kč ( x 29,2 %) Pojistné na DUP placené OSVČ a dopad maximálního vyměřovacího základu roční vyměřovací základ (v Kč) Poznámka: V grafu uvažujeme se sazbou pojistného na DUP ve výši 29,2 %. V případě účasti OSVČ na důchodovém spoření alespoň po část rozhodného období by sazba činila 26,2 %. 23

24 URČENÝ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD DUP U OSVČ - výši vyměřovacího základu, ze kterého se odvádí pojistné na DUP, si volí OSVČ sama; tento určený vyměřovací základ může být i vyšší než skutečně dosažený vyměřovací základ; důvodem tohoto postupu může být zvýšení základu pro pozdější výpočet důchodu Postavení určeného vyměřovacího základu mezi ostatními vyměřovacími základy: maximální určený skutečný minimální 24

25 Nemocenské pojištění (NEP) - účast OSVČ na NEP je dobrovolná; pokud se OSVČ rozhodne pro účast její výdělečná činnost je považována za hlavní činnost se všemi důsledky - pojistné se platí měsíčně, nikoliv zálohami a vyúčtováním Vyměřovací základy NEP u OSVČ ) vyměřovací základ určený OSVČ, ) ) minimálním maximálním vyměřov. základem vyměřov. základem (minvz) (maxvz) konfrontovaný s: měsíční: MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO NEP tzv. rozhodný příjem pro účast zaměstnance na NEP x 2... minvz = Kč (2 500 x 2) pojistné = 115 Kč (5 000 x 2,3 %) měsíční: MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO NEP roční maxvz pro DUP/12... maxvz = Kč ( /12) pojistné = Kč ( x 2,3 %) 25

26 (3) Státní pojištěnci Vymezení kategorie Státním pojištěncem je osoba (výběr): celodenně osobně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o dvě děti do 15 let která pro přiznání starobního důchodu splnila pouze věk, nikoliv další podmínky za podmínky, že nemá příjmy ze zaměstnání nebo příjmy ze samostatné výdělečné činnosti Pobírá-li osoba uvedené příjmy, pak není státním pojištěncem. Osoba platí pojistné, nevztahuje se ale na ni pravidlo o použití minimálního vyměřovacího základu pro pojistné na VZP. nezaopatřené dítě poživatel důchodu z důchodového pojištění žena na mateřské osoba na rodičovské dovolené nezaměstnaný evidovaný na úřadu práce bez ohledu na druh a výši dosažených příjmů Pobírá-li osoba např. příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, zůstává státním pojištěncem. Na osobu se ale nevztahuje pravidlo o použití minimálního vyměřovacího základu pro pojistné na VZP. měsíční: VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD VZP (PRO STÁT) Kč... pojistné = 723 Kč (5 355 x 0,135) 26

27 (4) Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) Vymezení kategorie (výběr): ženy v domácnosti nezaměstnaní neevidovaní na úřadu práce studenti po ukončení studia, pokud nejsou ani zaměstnanci ani OSVČ ani státními pojištěnci osoby pouze s příjmy z kapitálového majetku ( 8), z pronájmu ( 9) nebo s ostatními příjmy ( 10) zákona o daních z příjmů osoby mající další příjmy, které nezakládají účast na VZP (např. z dohody o provedení práce do Kč/kal. měsíc) OBZP může vykazovat zdanitelné příjmy podle zákona o daních z příjmů! měsíční: VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO VZP minimální mzda k 1. dni měsíce Kč... pojistné = Kč (8 000 x 0,135) - Minimální mzda je vyměřovacím základem bez ohledu na to, jak vysokých příjmů osoba dosáhla. - Pojištěnec nabývá status OBZP tehdy, pokud po celý kalendářní měsíc není zaměstnancem ani OSVČ ani státním pojištěncem. 27

28 Souběhy účastí na sociálním pojištění Souběh dvojí: osoba má dvojí status, tj. je současně v postavení: (1) zaměstnance + státního pojištěnce (pracující student, pracující důchodce) (2) OSVČ + státního pojištěnce (podnikající student, podnikající důchodce) (3) zaměstnance u dvou zaměstnavatelů (zaměstnanec firmy AA a firmy BB) (4) zaměstnance + OSVČ (zaměstnanec zároveň podniká) Souběh může být i vícenásobný. Další text se zaměřuje pouze na dvojí souběh. Sleduje vybrané odlišnosti dvojího souběhu od pravidel aplikace pojistného u osoby bez souběhu. Souběh (1) Zaměstnanec + státní pojištěnec VZP u příjmů ze zaměstnání se nepoužije minimální vyměřovací základ (8 000 Kč) pracující důchodce 28

29 Souběh (2) OSVČ + státní pojištěnec VZP u příjmů ze SVČ se nepoužije minimální vyměřovací základ ( Kč/kal. rok) DUP možný přechod z hlavní činnosti na vedlejší podnikající student Samostatná výdělečná činnost je činností: (a) vedlejší (výběr) (b) hlavní OSVČ je zároveň nezaopatřeným dítětem (max. do 26 let) OSVČ je zároveň starobním nebo invalidním důchodcem status státního pojištěnce netrvá po celý kal. měsíc účast na DUP: povinná nevznikla dobrovolná dílčí základ ( 7 DPFO 1 ) dílčí základ ( 7 DPFO 1 ) Kč/kal. rok < Kč/kal. rok pojistné je placeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro DUP z vedlejší činnosti (viz násl. stranu) = 2,4 x DPFO... daň z příjmů fyzických osob. 29

30 Minimální vyměřovací základ DUP pro vedlejší činnost měsíční: průměrná mzda x 0,1 minvz = Kč ( x 0,1) pojistné = 756 Kč (2 589 x 29,2 %) roční: minvz = Kč (2 589 x 12) pojistné = Kč ( x 29,2 %) minvz se nepoužije v měsících (výběr): v nichž je pobíráno nemocenské (po celý měsíc) ve kterých osoba přerušila činnost (po celý měsíc) Uvažujeme se sazbou pojistného na DUP (vč. PSPZ) ve výši 29,2 %. V případě účasti OSVČ na důchodovém spoření alespoň po část rozhodného období je sazba 26,2 %. Poznámka: Maximální vyměřovací základ DUP pro vedlejší činnost dosahuje stejné výše jako pro hlavní činnost ( Kč/kal. rok). 30

31 Souběh (3) Zaměstnanec se dvěma zaměstnavateli VZP minimální vyměřovací základ (8 000 Kč) se použije pouze u jednoho zaměstnavatele DUP maximální vyměřovací základ ( Kč/kal. rok) osoba má zároveň dvě zaměstnání Zaměstnavatel AA Zaměstnavatel BB hlídá maxvz zaměstnance ( Kč/kal. rok) Alternativa 1: mzda přesáhla maxvz: zaměstnavatel již zaměstnanci pojistné nestrhává (6,5 % 1 ) Alternativa 2: mzda nepřesáhla maxvz: zaměstnavatel strhává pojistné (6,5 % 1 ) hlídá maxvz zaměstnance ( Kč/kal. rok) mzda přesáhla maxvz: zaměstnavatel již zaměstnanci pojistné nestrhává (6,5 % 1 ) mzda nepřesáhla maxvz: zaměstnavatel strhává pojistné (6,5 % 1 ) v součtu je ale přesažen maxvz ( Kč/kal. rok) zaměstnanec má možnost: požádat oba zaměstnavatele o potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů podat žádost příslušné OSSZ 2 o vrácení přeplatku pojistného sraženého z vyměřovacího základu, který převýšil maxvz 1 Zaměstnanec není účasten důchodového spoření (II. pilíř). 2 Okresní správa sociálního zabezpečení. 31

32 Souběh (4) Zaměstnanec + OSVČ VZP minimální vyměřovací základ u osoby-osvč ( Kč/kal. měsíc) se nepoužije za ty měsíce, ve kterých je osobě-zaměstnanci sraženo pojistné alespoň z minvz (8 000 Kč) osoba je zároveň zaměstnancem a OSVČ DUP možný přechod z hlavní činnosti na vedlejší Samostatná výdělečná činnost je činností: (a) vedlejší (b) hlavní OSVČ je zároveň zaměstnancem s příjmy Kč/kal. měsíc není-li splněna podmínka z levého sloupce účast na DUP: povinná nevznikla dobrovolná dílčí základ ( 7 DPFO 1 ) dílčí základ ( 7 DPFO 1 ) Kč/kal. rok < Kč/kal. rok pojistné je placeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro DUP z vedlejší činnosti (viz stranu 30) 1 DPFO... daň z příjmů fyzických osob. 32

33 DUP z vyměřovacího základu převyšujícího maximální vyměřovací základ DUP se pojistné neodvádí; o přesahující částku se přednostně sníží vyměřovací základ dosažený osobou v pozici OSVČ Ilustrativní příklad - maxvz pro DUP = Kč/kal. rok - OSVČ je zároveň zaměstnancem u jednoho zaměstnavatele - údaje jsou v Kč - VZ... vyměřovací základ; maxvz... maximální vyměřovací základ zaměstnanec OSVČ skutečně dosažený skutečně dosažený vyměřovací základ/kal. rok vyměřovací základ/kal. rok (maxvz) (částka VZ nad maxvz) = VZ, ze kterého osoba v pozici OSVČ odvede pojistné na DUP 33

34 Výběr ze správy pojistného na sociální pojištění Lhůty pro podání Přehledu 1 a lhůty pro vyrovnání záloh pojistného na VZP a pojistného na DUP (vč. PSPZ) u OSVČ = podání daňového = podání Přehledu = vyrovnání záloh přiznání k dani z příjmů příslušné okresní (doplatek/přeplatek) fyzických osob správě sociálního zabezpečení = podání Přehledu příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do 1 měsíce od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 8 dnů po dni podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ Poznámka: 1) Schéma uvádí nejzazší lhůty. 2) Schéma neuvažuje s podáním daňového přiznání daňovým poradcem. 1 Přehled o příjmech a výdajích OSVČ květen je v ČR státním svátkem. 34

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Souběhy účastí na sociálním pojištění

Souběhy účastí na sociálním pojištění Souběhy účastí na sociálním pojištění Souběh dvojí: osoba má dvojí status, tj. je současně v postavení: (1) zaměstnance + státního pojištěnce (pracující důchodce, pracující student ) (2) OSVČ + státního

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Pojišťovnictví EKO4 Ing. Pavlína Štréglová. Pojišťovnictví

Pojišťovnictví EKO4 Ing. Pavlína Štréglová. Pojišťovnictví Rozdělení 1. Zákonné Pojišťovnictví Uzavírá se automaticky po nahlášení, registraci Povinné platby, vyplývá ze zákona Nesjednává se smlouva Pro všechny občany stejné podmínky Patří sem: o Zdravotní pojištění

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Praktická aplikace - doplňkový materiál k přednáškám. Daňový systém ČR; BIVŠ LS Téma: Pojistné na sociální pojištění - I.

Praktická aplikace - doplňkový materiál k přednáškám. Daňový systém ČR; BIVŠ LS Téma: Pojistné na sociální pojištění - I. Téma: Pojistné na sociální pojištění - I. Příklad 1 Jmenujte dva hlavní subsystémy systému sociálního pojištění v ČR. Příklad 2 Jmenujte dílčí systémy subsystému sociálního zabezpečení v ČR. Příklad 3

Více

Příklad 3.1 1. Jmenujte dva hlavní systémy pojistného na sociální pojištění v ČR. 1. systém: 2. systém:

Příklad 3.1 1. Jmenujte dva hlavní systémy pojistného na sociální pojištění v ČR. 1. systém: 2. systém: Česká daňová soustava - Příklady Stav k 1. 1. 2013 Téma 3: Pojistné na sociální pojištění Téma 3: Pojistné na sociální pojištění Příklad 3.1 1. Jmenujte dva hlavní systémy pojistného na sociální pojištění

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pojištění

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pojištění Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění Právní úprava: zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v listopadu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v listopadu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 dz_12ossz_pok.pdf Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Legislativní změny pro mzdy roku 2019

Legislativní změny pro mzdy roku 2019 Legislativní změny pro mzdy roku 2019 Minimální mzda Od 1.12019 se zvyšuje na výši 13 350 Kč. Průměrná měsíční mzda. Pro rok 2019 je stanovena nařízením vlády č. 213/2018 Sb.ve výši 32 699 Kč. Maximální

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v květnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v květnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v květnu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST Ing. ANTONÍN DANĚK Minimální mzda představuje pro zdravotní pojištění významnou hodnotu, neboť od její výše se přímo odvíjí placení pojistného zaměstnavateli

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Sociální zabezpečení v ČR 11 23.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 11 23.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 11 23.4.2014 1 Cíl předmětu VF 23.4.2014 2 Literatura 23.4.2014 3 Literatura 23.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Pracovněprávní minimum...4 1.1. Právní předpisy... 4 1.2. Pracovněprávní vztah... 4 1.3. Vznik pracovního poměru... 5 1.4. Skončení pracovního poměru... 6 1.5. Dohody o pracích

Více

Legislativní změny pro mzdy roku 2018

Legislativní změny pro mzdy roku 2018 Legislativní změny pro mzdy roku 2018 Slevy na dani a daňové zvýhodnění Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje na 15 204,- ročně, tj. 1 267,- Kč měsíčně. Další děti zůstávají ve stejné výši jako v

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 Pokyny_prehled_2015.pdf Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 Místně příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno uveďte název příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdové účetnictví akreditovaný kurz MŠMT

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdové účetnictví akreditovaný kurz MŠMT TaxReal s.r.o. akreditovaný kurz MŠMT 2018 Obsah 1. Pracovněprávní minimum...4 1.1. Právní předpisy... 4 1.2. Pracovněprávní vztah... 4 1.3. Vznik pracovního poměru... 5 1.4. Skončení pracovního poměru...

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CVIČENÍ 4 1/ zopakování a teorie SZP 2/ praktické příklady ZDAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Platba je povinná: pro všechny osoby, které mají trvalé bydliště v ČR pro osoby, které nemají

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

(I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem

(I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem Zálohy na daň z příjmů fyzických osob (I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem (II.) zálohy na daň z příjmů zaplacené poplatníkem v průběhu aktuálního zdaňovacího období

Více

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ Všechny níže zmíněné smlovy představují z hlediska daně z příjmu vlastně buď tzv. příjem ze závislé činnosti

Více

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte jméno. ř.

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více