MORAVA DĚJINY ZEMĚ UPROSTŘED EVROPY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVA DĚJINY ZEMĚ UPROSTŘED EVROPY"

Transkript

1 MORAVA DĚJINY ZEMĚ UPROSTŘED EVROPY Učebnice pro střední školy / víceletá gymnázia a žáky druhého stupně ZŠ k obohacení základního učiva Ondřej Hýsek / středověk, raný novověk, XIX. století Lukáš Hadwiger Zámečník / pravěk, XX. století Anna Hýsková / obrazová část, umění Vytvořeno v rámci projektu ESF CZ.1.07/1.1.02/ Jak učit Moravany o Moravě moderně a evropsky. Gymnázium INTEGRA BRNO, 2012 ISBN

2 Recenzovali: doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. (20. století, současnost) Mgr. Ondřej Mlejnek (pravěk, raná doba dějinná) Mgr. Petr Hřebačka (středověk, raný novověk, 19. století) Děkujeme těmto institucím a firmám: Akademie věd ČR, Antikvariát Ztichlá klika, Antropark, Arcibiskupství olomoucké, Archeologický ústav AV ČR, Archeopark, Archeoskanzen Modrá, Archiv města Brna, Archiweb, Augustiniánské opatství na Starém Brně, Biskupství brněnské, Brunensis, Časopis Duha, FOIBOS BOHEMIA, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Genealogická Ventura, Gymnázium INTEGRA BRNO, HD Productions, Historický fond MZK v Brně, Historický ústav AV ČR, Houska & Douda, Horský hotel Primavesi, GVU v Hodoníně, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Kavárna ERA, Konventní kostel sv. Leopolda řádu sv. Jana z Boha na Starém Brně, Kostel Povýšení sv. Kříže v Prostějově, Kostel sv. Janů v Brně, Kraj Vysočina, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Magistrát města Brna, Magistrát města Jihlavy, Magistrát města Znojma, Masarykova univerzita, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Městské muzeum Horažďovice, Městský úřad Žďár nad Sázavou, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Moravská galerie Brno, Moravská zemská knihovna, Moravské zemské muzeum, Moravský zemský archiv, Muzeum města Brna, Muzeum Jana Amose Komenského, Muzeum Komenského v Přerově, Muzeum Znojmo, Národní památkový ústav, Numismatika Ostrava, Římskokatolická farnost u sv. Jakuba v Jihlavě, Římskokatolická farnost Adamov, Římskokatolická farnost Vranov u Brna, Sdružení výtvarných umělců moravských, Slovácké muzeum, Slovanské hradiště v Mikulčicích, Správa budov Psychiatrické léčebny v Kroměříži, Statutární město Jihlava, Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6, Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106, Turistické informační centrum města Brna, Turistické informační centrum Valtice, UMČ Brno-Líšeň, Ústav archeologické památkové péče Brno, Veletrhy Brno, VILA TUGENDHAT, samostatné oddělení Muzea města Brna, Vojenská nemocnice Olomouc, Zámek Světlov, Zámek Tovačov, Zastupitelský úřad ČR ve Vatikánu, Zprávy Proglas, ZŠ a MŠ Adamov, ZŠ a MŠ Horníkova, Brno. Děkujeme těmto osobám: Mgr. Petru Alexandridisovi, Liboru Balákovi, Lucii Balákové, Jitce Bendové, Evženu Bočkovi, Petru Ivanu Božikovi, OPraem, Ing. Milanu Buchtovi, Mgr. Janě Burianové, PhDr. Pavlu Ciprianovi, K. Červené, Věře Čižmářové, doc. M. Čižmářovi, Janu Dobrovolnému, Anežce Dočekalové, Kláře Dokoupilové, Petru Doudovi, Ing. Vladimíře Durajkové, PhDr. Evě Dvořákové, Mgr. Josefu Fanturovi, Radku Folprechtovi, Tomáši Formánkovi, Ing. Simoně Frankové, Jaroslavu Frecerovi, doc. PhDr. Luďku Galuškovi, CSc., prof. PhDr. Michaele Soleiman pour Hashemi, CSc., Ing. Anně Hájkové, Světlaně Hanákové, Ing. Pavlu Havlíčkovi, Michaele Havránkové, PaedDr. Dalimile Hodaňové, Ivaně Holáskové, Ivanu Houskovi, Ing. Vítu Hýskovi, Jindřichu Chatrnému, PhD., Mgr. Darji Chládkové, Mgr. Evě Chodějovské, Mgr. Ireně Chovančíkové, Mgr. Tereze Chrástové, Ing. Chrástovi, Ince, Janě Janečkové, Mgr. Kristýně Jirátové, Mgr. Šárce Juračkové, J. Kaňovi, Vladimíru Kejlovi, Michalu Klementovi, Mgr. Petru Kostrhunovi, Václavu Košťálovi, Pavlu Kouřilovi, Mgr. Heleně Kovářové, Danielu Kozákovi, Ing. Jaroslavu Krábkovi, Mgr. Vojtěchu Královi, Mgr. et Mgr. Monice Kratochvílové, Janu Kratochvílovi, Mgr. Olze Kšicové, Mgr. Jiřímu Kučerovi, PhDr. Katině Lisé, Br. Martinu Mackovi O.H., Lukáši Malému, Mgr. Veronice Machálkové, Mgr. Jitce Machové, Danu Markovi, PaedDr. Janu Markovi, ThDr. Ing. Lukáši Evženu Martincovi, Jakubu Meissnerovi, Mgr. Maciejovi Molakovi, MUDr. Petru Možnému, Mgr. Janě Nešporové, PhDr. Františku Novákovi, Josefu Novotnému, Mgr. Pavlu Němcovi, Pavle Obrovské, Vojtěchu Ondruchovi, Petru Pakostovi, Mgr. Evě Pánkové, Mgr. Daně Pavlíkové, Bc. Janě Petrůjové, Zdence Pěnčíkové, Marku Pokornému, PhDr. Pavlu Popelkovi, Mgr. Et Bc. Stranislavu Popelkovi, Evě Raškové, Bc. Gabriele Rebendové, Ing. Michaele Robičkové, Mgr. Šárce Rouzkové, Jakubu Rybářovi, DiS., Mgr. Daniele Satkeové, Mgr. Haně Smetanové, Mgr. Tamaře Spoustové za korekturu, Pavlu Svetlošákovi, Petru Starému, Ondřeji Suchému, Lence Štefanové, Mgr. Břetislavu Štefanovi, Mgr. Iloně Šturchové, PhDr. Václavu Trojanovi, Ph.D., P. Tryščukovi, Iloně Tunklové, JUDr. Tomáši Tylovi, Ph.D., Mgr. Elišce Veselovské, Ing. Renatě Vlčkové, Martině Volešákové, Evě Vrbové, Mgr. Pavlu Vybíhalovi, Mgr. Marcele Vrchotové, Otovi Wapienikovi, prof. PhDr. Martinu Wihodovi, Ph.D., Květě Zajícové, Jaroslavu Zemanovi, Ing. Petře Zimčíkové, Mgr. Petře Zvarové, P.Danu Žůrkovi, našim recenzentům Mgr. Petru Hřebačkovi, Mgr. Ondřeji Mlejnkovi a doc. PhDr. Jiřímu Pernesovi, PhD., našim rodinám a mnoha dalším, kteří se na vzniku učebnice a úspěšném průběhu projektu Učíme o Moravě podíleli. Symboly: shrnutí; podstatné a zajímavé informace otázky a úkoly 2

3 Obsah První kapitola: Namísto úvodu...7 POZOR! ATTENTION! ACHTUNG! UWAGA! ATTENZIONE!...7 Dlouhý, těžký, ale NUTNÝ (ne nudný, doufejme), možná i PROVOKATIVNÍ NÁVOD KE ČTENÍ TÉTO KNIHY...7 Nic než národ?...7 Vrátíme se ke své zemi?...8 Jaká je tato kniha?...9 Pravěká Morava...10 Morava před příchodem člověka Paleolit (starší doba kamenná) na Moravě Starý paleolit Střední paleolit Mladý paleolit Pozdní paleolit a mezolit Neolit (mladší doba kamenná) Eneolit (pozdní doba kamenná) Raný eneolit Starý eneolit Střední eneolit Mladý eneolit Pozdní eneolit Doba bronzová na Moravě Doba železná na Moravě Starší doba železná halštat RANÁ DOBA DĚJINNÁ (450 př. Kr. 568 po Kr.)...26 Mladší doba železná latén Doba římská na Moravě Starší doba římská Morava jako součást Marobudova kmenového svazu Morava po pádu Marobuda Markomanské války ( AD) Mladší doba římská Doba tzv. stěhování národů na Moravě Nové germánské kmeny na Moravě STŘEDOVĚK ( )...37 Úvod Raný středověk na Moravě ( století) Počátky slovanského osídlení na Moravě (6. 8. století)...38 Stará Morava Velkomoravská říše (9. století) Temné desáté století? (počátky knížecí Moravy) Morava v době knížecí ( ) Vrcholný středověk ( století) Moravské markrabství ve století posledních Přemyslovců ( ) Lucemburská Morava ( )...68 Pozdní středověk ( ) Boje pokračují, Albrecht Habsburský jako markrabě moravský ( )...89 Konec středověku

4 Raný novověk ( )...93 Úvod Matyáš Korvín ( ) Jagellonci ( )...94 Morava v době stavovství, renesance a reformace (16. století) Nástup Habsburků, Turci na obzoru Moravy Stavovská povstání a třicetiletá válka (1. polovina 17. století) Moravské stavovské povstání 1607/1608. Karel starší ze Žerotína Moravské stavovské povstání, Moravsko-rakousko-uherská konfederace Barokní absolutismus Absolutismus a nová společnost Kultura baroka na Moravě Doba osvícenského absolutismu Marie Terezie a Josefa II. ( ) Morava od merkantilismu k liberalismu Umění pozdního baroka ( ) Dlouhé 19. století ( ) Úvod Obava z šíření revolučních myšlenek a vznik moderní vědy na Moravě ( ) Napoleon a Morava ( ) Vídeňský kongres a Morava (1814/1815) Vrcholný rozkvět hospodářství od roku 1781 do krize roku Moravští osvícenští vlastenci (do r. 1830) Hospodářská krize a její překonávání v letech Moravští buditelé ( ) Umění na Moravě Revoluční rok 1848 a 50. léta na Moravě Počátky moderního moravského zemského parlamentarismu Počátky politických stran na Moravě Morava od liberalismu k omezující hospodářské politice Umění na Moravě Od Moravy slovanské k Moravě české ( ) Moravští Slované (první polovina 60. let 19. století) Moravští Čechoslované (2. polovina 60. let a 70. léta 19. století) Moravští Češi (80. a 90. léta) Všeobecná hospodářská krize let Umění na Moravě v letech Morava před první světovou válkou ( ) Rozpad moravské národní strany a formování stran národně-liberálního tábora Moravské vyrovnání Vzestup ekonomiky ( ) Umění na Moravě v letech

5 Krátké a kruté dvacáté století ( ) První světová válka ( ) První československá republika ( ) Německý separatismus Poválečné projevy radikalismu Území a obyvatelstvo Správní vývoj Hospodářský vývoj Politický vývoj Kulturní život první republiky Druhá republika ( ) Důsledky Mnichova Politický vývoj Česko-Slovenska Protektorát Čechy a Morava ( ) Protektorátní správa Projekty germanizace Moravy Politický a národnostní útisk Veřejný život v protektorátu Hospodářství a sociální poměry Kulturní život Odboj Válečné operace na Moravě Morava mezi nacistickou a komunistickou totalitou ( ) Vysídlení německého obyvatelstva Nástup komunistické moci Zrušení Moravskoslezské země Politické procesy na Moravě Protikomunistický odboj na Moravě Moravské jaro Morava v době normalizace ( ) Sametová revoluce SOUČASNOST ( ) Morava po sametové revoluci ( ) Morava v ČSFR ( ) Morava v ČR ( ) Morava v Evropě (od roku 2004) Namísto závěru Prameny a literatura Internetové zdroje Seznam vyobrazení a jejich autorů/zdrojů

6 6

7 První kapitola: Namísto úvodu POZOR! ATTENTION! ACHTUNG! UWAGA! ATTENZIONE! Dlouhý, těžký, ale NUTNÝ (ne nudný, doufejme), možná i PROVOKATIVNÍ NÁVOD KE ČTENÍ TÉTO KNIHY Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tato učebnice dějepisu se v mnohém odlišuje od u nás běžně používaných historických pomůcek. Nezaměřuje se na dějiny světa, Evropy ani českého státu, ale na dějiny jedné z jeho historických zemí. Činí tak ve zkratce, ovšem s důrazem na nejnovější vědecké poznatky. Považujeme za důležité hned na začátku objasnit základní pojmy, jimž by měl rozumět každý občan České republiky: Česká republika (ČR, popř. Česko; angl. Czech Republic), je stát s přibližně 10,6 miliony obyvatel, který je rozdělen na čtrnáct správních jednotek kraje a hlavní město Prahu. Je složen ze tří historických zemí: Čech (angl. Bohemia), Moravy (angl. Moravia) a menší části Slezska (angl. Silesia). Média jsou plná omylů typu závod se pojede v Čechách, v Novém Městě na Moravě, Víno z Čech dobývá Čínu, či Zámek v Lednici, česká památka UNESCO atd. Autoři si neuvědomují, že podobným omylem by bylo napsat jeli jsme se na Moravu podívat na Pražský hrad. Dochází také k záměně termínů stát a národ např. fotbalový český národní tým je ve skutečnosti českým státním týmem, jelikož nereprezentuje pouze národ Čechů (k němuž se hlásí přes 6 milionů obyvatel), ale občanský stát Českou republiku (s více než 10 miliony obyvatel). V Ústavě ČR je zakotven občanský, nikoliv národní princip citujme z její preambule: My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky. Nic než národ? Někteří občané ČR se cítí být součástí moderního kulturního a politického národa Čechů k české národnosti se ve sčítání lidí v roce 2011 přihlásilo asi 6,7 milionů obyvatel ČR; k moravské národnosti se přihlásilo něco přes občanů, přičemž na Moravě žijí přibližně 4,2 miliony lidí. Moderní národ je umělým výtvorem skupiny intelektuálů z přelomu 18. a 19. století. V 18. století ještě moderní národy neexistovaly, lidé se identifikovali s náboženstvím, stavovstvím a svou zemí. V době Velké francouzské revoluce (1789) vznikala v Evropě národní hnutí, která byla metaforicky nazývána národními renesancemi, probuzeními či obrozeními, ve skutečnosti však šlo o vytváření moderních národů. Když přestávalo být hlavní součástí identity Evropanů křesťanství, stala se příslušnost k národu hlavním stmelujícím prvkem společnosti. Podobně vznikla v 19. a 20. století většina evropských národů nejdříve se snažily osamostatnit kulturně, poté politicky a nakonec vytvořit vlastní národní stát. Český národ byl definován, podobně jako většina jiných moderních evropských národů, především společným jazykem, což byla myšlenka německého filozofa 18. století Johanna Gottfrieda Herdera, kterou pro české prostředí upravil Josef Jungmann: Čech je ten, kdo mluví česky. Slovanští obyvatelé Moravy až do poloviny 19. století tvrdili, že mluví moravštinou (popř. jazykem slovanským nebo moravsko-slovanským) v různých nářečích, ovšem od 60. let začali označovat češtinu za svůj mateřský jazyk. Ideu dějin dal modernímu českému národu v polovině 19. století František Palacký ač původem Moravan, moravské dějiny chápal ve svých Dějinách národu českého v Čechách i v Moravě jen jako doplněk českých národních dějin společných pro Čechy, Moravu i Slezsko. Prostřednictvím středověké Kosmovy Kroniky Čechů i na Moravě uměle zdomácněl český přemyslovský mýtus, ten původní, moravský mojmírovský, byl zapomenut. České národní hnutí uskutečnilo své kulturní i politické cíle: na konci 19. století se většina slovanských Moravanů nacionalizovala a začala považovat za Čechy (příslušníky moderního českého národa, české vlastence), po první světové válce vzniklo Masarykovo Československo (1918) a po Sametové revoluci (1989) a rozpadu federace i Česká republika (1993); ta byla přijata do Severoatlantického obranného společenství (1999) a na základě referenda se integrovala do Evropské unie (2004). S národem je spojen pojem národovectví (tj. nacionalismus), tedy svůdná a prostá ideologie založená na mylném přesvědčení, že lidstvo je přirozeně/od Boha rozděleno do národů, každý z nich je jedinečný a má určité vlastnosti; národ je takto iracionálně chápán jako živý organismus. Je nápadné, že každé národní hnutí považuje za nejlepší právě ten svůj národ, který prý má nějaké zvláštní poslání ; vůči jiným národům vznikají zobecnění, stereotypy a předsudky. Nacionalismus můžeme takto chápat jako chybný pocit, že právě náš (český) národ je nejspravedlivější a ostatní národy (např. německý či ruský) nám chtějí ublížit. Pro svoji jednoduchost se stal nacionalismus v 19. století hlavní evropskou ideologií. Dnes je nacionalismus vnímán jako nebezpečné přesvědčení o výjimečnosti či nadřazenosti vlastního národa nad jiné. Nacionalismus se může projevovat nenápadně, např. nadáváním soupeři v mezinárodním sportovním utkání. Často se však projevuje agresivně a spojuje se s hloupými a nebezpečnými 7

8 nenávistmi. Propojením nacionalismu a xenofobie, nenávisti k cizincům, vzniká šovinismus vyhrocený nacionalismus v podobě nenávisti k jiným národům. Nacionalismus byl ve 20. století spoluviníkem dvou světových (původně evropských) válek, které měly zničující dopad na značnou část naší planety. Ve spojení s rasismem (nenávistí k lidem určitého etnika) vedl k holocaustu (šoa vyvraždění přibližně šesti milionů evropských Židů; vyvraždění statisíců evropských Romů atd.). Nacionalismus je tedy spojen s nelidskými hrůzami, které byly ve jménu toho či onoho národa spáchány i proto má smysl se jím zabývat, abychom nepomáhali opakovat chyby minulosti. Na základě italského nacionalismu vznikl fašismus. Na základě německého nacionalismu vznikl hitlerovský nacismus, který chtěl zničit ostatní národy a způsobil mnoho nevýslovného utrpení (šoa). Jako pomsta (oko za oko, zub za zub) byli po druhé světové válce obyvatelé Čech a Moravy německé národnosti (jejichž předkové zde po staletí žili a tvořili hodnoty) za tragických okolností vyhnáni představiteli českého národa z českých zemí (Gándhí však říkal: Oko za oko a všichni budou slepí. ) nebyla prokazována individuální vina, šlo o uplatnění nespravedlivého principu kolektivní viny. V současnosti se v Česku tyto negativní jevy projevují především jako romofobie, nenávist k Romům (hloupé a nebezpečné tvrzení, že všichni Romové, či většina, jsou špatní) to vede k házení zápalných lahví do bytů nevinných lidí kvůli jejich příslušnosti k romskému etniku. Lidé si dělají názor podle toho, že to přece o (většině/všech) Romech říkají/vědí všichni a takto pomáhají šířit předsudky. Důkazem budiž to, že když spáchá zločin někdo bílý, žádné demonstrace proti nepřizpůsobivým se nekonají. Po útocích islamistických teroristů na New York ( ) se začal vzmáhat i antiislamismus (hloupé a nebezpečné tvrzení, že všichni muslimové, či většina, jsou teroristy apod.), popř. antimultikulturalismus (různé kultury prý nemohou žít společně) důsledkem pak bylo např. vraždění Turků v Německu či masakr v Norsku (obojí 2011). Cítit se součástí nějakého národa je opravdu pouze pocit. Máme-li rádi svoji zemi, nemusíme být nacionalisty (národovci), můžeme být třeba patrioty (vlastenci). Vysvětlíme rozdíl: Vrátíme se ke své zemi? Na území dnešního Česka se odpradávna nacházejí tři země Čechy, Morava a část Slezska (většina Slezska je dnes součástí Polské republiky). Pro pořádek: současné krajské uspořádání Česka nerespektuje vnitřní hranice mezi jednotlivými, dříve autonomními, zeměmi. Ukažme si problém na textu státní hymny Česka (angl. Czechia): Josef Kajetán Tyl se v polovině 19. století tázal: Kde domov můj? a jako obyvatel Čech (angl. Bohemia) si odpověděl: Země česká ; byl by překvapen, že si tak v budoucnu odpoví i obyvatel Moravy či Slezska. Dnes tak dochází k záměně termínů stát (ČR) a země (Čechy, Morava či Slezsko), které jsou považovány za synonyma. Čeština rovněž nerozlišuje mezi homonymy český (týkající se státu Česko, angl. Czech) a český (týkající se země Čechy, angl. Bohemian). Vlastenectví, tj. patriotismus, je mnohem starší, ovšem také intelektuálně náročnější myšlenkou než nacionalismus, provází lidstvo minimálně od dob antiky. Dnes znamená především citový vztah k vlasti, zemi k patrii, tj. otčině, zemi zděděné po otcích. V tomto pojetí je Čech, Moravan či Slezan ten, kdo žije v Čechách, na Moravě či ve Slezsku (ať už mluví jakýmkoliv jazykem). Zemský vlastenec (patriot) by se neměl vyvyšovat nad obyvatele jiných zemí. I zemský patriotismus však může přerůstat v nacionalismus, jak ukazuje např. zneužívání moravské vlajky na nenávistných pochodech českých neonacistů. My jsme se rozhodli tuto knihu vytvořit právě v rámci moravského zemského (tedy nikoliv českého státního či národního, často pragocentrického) konceptu dějin. Takovéto pojetí se nám zdá vhodné, jelikož tvoří uzavřený celek, je detailní, ale zároveň poskytuje i možnost zobecnění, je uchopitelné, blízké, vysvětlující, srozumitelné. Rádi bychom seznámili všechny zájemce s dějinami Moravy, země uprostřed Evropy, která je slovy slavného moravského básníka Jana Skácela podivuhodná už proto, že je a není. Kdysi v dávné historii bývala markrabstvím volně spojeným s Českým královstvím. Dnes splynula s Československou federativní republikou a její jméno se vyskytuje už jenom v celostátních předpovědích počasí a v národních písních. Jan Skácel,Vilenica ve Slovinsku, 1988 Morava je evropskou historickou zemí o rozloze větší, než mají třeba státy Makedonie či Izrael, žije v ní podobný počet obyvatel jako v Irsku, její metropole Brno je svou populací srovnatelná např. s estonským hlavním městem Tallinnem. Na západě sousedí s Čechami, na severu se Slezskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Dolními Rakousy. Moravskou zemi zrušil protiprávní zásah komunistického režimu, přesto v ní žijeme. Denně se s ní setkáváme v názvech mnoha institucí či firem (Moravské zemské muzeum, Moravská zemská knihovna), jídel (moravské uzené), vín (muškát moravský) či obcí a měst (Moravský Krumlov). Moravané, tedy obyvatelé moravské země a zároveň občané státu Česká republika, o sobě někdy mluví jako o Češích, Moravu omylem zaměňují se sousedními Čechami. Moravané se stali politickými Čechoslovany a Čechy až ke konci 19. století, když přijali Palackého myšlenku národa českého na Moravě. Předtím o sobě obyvatelé země moravské hovořili výlučně jako o Moravanech (mluvících buď moravsky, nebo německy) rozhodně se však nepovažovali za Čechy nebo Němce. Právě z Moravy pocházející František Palacký byl velkým obdivovatelem Karla IV. (nejprve moravského markraběte), který vytvořil politický útvar země Koruny české, a Viléma z Pernštejna, jenž v roce 1520 přesvědčil Ludvíka Jagellonského, že Morava nepatří pod uherskou, ale pod českou pečeť. Čechy a Moravany chápal jako části celku, kdy jedněm bez druhých není možno rozumět. Cílem této knihy rozhodně není snaha oddělovat Čechy (bývalé království) od Moravy (bývalé markrabství), vzájemně si nejbližší sousední země s mírně odlišným vývojem. Moravské dějiny byly úzce spjaty s českými, ale i rakouskými a uherskými dějinami, někdy však jde o různé příběhy. Morava měla svébytné panovníky (ač většinou podřízené českému králi, popř. šlo o totožné osoby), měla vlastní stavovské instituce právě stavovství propůjčilo moravským dějinám svébytnost Morava byla zemí s širokou autonomií, s jiným vývojem právním a správním, než měly Čechy. Pokud Moravané (a Češi i Slezané) nebudou znát svoje dějiny, nebudou mít vztah ke svým zemím, ztratí svoje kořeny. Tím se dostáváme k problematice identity: Kým jsme? Tuto otázku si zřejmě kladl každý z nás. Odpovědi mohou být různé: jsme sami sebou jedinečnými individualitami, jež byly 8

9 označeny jménem a příjmením. Jsme členy našich rodin. Jsme křesťany (třeba ve smyslu kulturním). Jsme obyvateli našich obcí (např. Brňany) a krajů (např. Jihomoravany). Jsme obyvateli našich zemí jsme Čechy, Moravany a Slezany. Jsme občany našeho státu, Česka, občany Evropské unie. Jsme obyvateli planety, kosmopolity. Jsme dočasnými obyvateli celého vesmíru, universa Jaká je tato kniha? Nabídneme vám příběh historické země sestavený na základě současného stavu historického poznání. Je zřejmé, že tato kniha může pouze naznačovat, zkracovat, zjednodušovat; některé pasáže jsou naopak velmi hutné a na studium náročné. Skutečný zájemce o moravské dějiny ať tedy knihu považuje za vstup do problematiky, historik-vědec nechť správně chápe její funkci a omezení. V žádném případě autoři nechtěli rezignovat na odbornost, popř. upravovat dějiny k pochybným cílům různého zabarvení. Přesto historie (dějiny) prostřednictvím historiografie (dějepisectví) budou vždy literárním textem, tedy do jisté míry fabulací. Věnovali jsme se také významným moravským osobnostem i moravským památkám, z nichž mnohé byly zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO (z poslední doby např. i tradiční tanec jihovýchodní Moravy, slovácký verbuňk, či další lidový zvyk Slovácka, Jízda králů). Máte jiné názory na jevy naznačené v úvodním textu? Nevadí! Respektujeme to! Ověřujte si je, čtěte, vzdělávejte se, samostatně myslete, své myšlenky formulujte, řiďte se fakty, ne předsudky a povrchními dojmy. Vstupme však nyní společně do krásných, nepříliš známých a velmi tajemných dějin Moravy, sledujme jejich spojitost s evropským kontextem, v němž má i dnes Morava své pevné místo, a pokud se o ni budeme starat, bude ho mít navždy. 1. Ze kterých zemí se skládá Česká republika? 2. Jak se řekne anglicky (popř. německy, francouzsky, latinsky ) Čechy a jak Česko? Utvořte z těchto substantiv (podstatných jmen) adjektiva (přídavná jména) a ta přeložte do češtiny jaký je rozdíl mezi zněním slov a jejich významem? K čemu to vede? 3. Jaký je rozdíl mezi patriotismem a nacionalismem? K čemu může vypjatý nacionalismus vést? 4. Jaká je vaše identita, kým se cítíte být? Zkuste na toto téma napsat krátou esej. 5. Zamyslete se nad pojmy: autonomie, centralismus, regionalismus, patriotismus, nacionalismus, identita, popř. jejich význam vyhledejte ve Slovníku cizích slov. 9

10 Morava před příchodem člověka Pravěká Morava 2,5mld. BP 0,54 mld. BP 0,25 mld. BP 65 mil. BP 2,6 mil. BP Přítomnost STAROHORY PRVOHORY DRUHORY TŘETIHORY ČTVRTOHORY Na konci starohor v sobě největší kontinent, tzv. Gondwana, zahrnoval zárodky současné Afriky, Jižní Ameriky, Indie, Austrálie, Antarktidy a jižní Evropy. Morava byla v té době součástí některého z mikrokontinentů, které lemovaly severní okraj Gondwany. Zárodky dnešních Čech tvořil pravděpodobně jiný mikrokontinent ve stejné oblasti. V Brně se nachází vůbec nejstarší vulkanické horniny, jaké byly na území Moravy objeveny, jsou asi 725 milionů let staré. Povaha těchto hornin dokládá, že v té době se nacházela oblast Brna hluboko pod hladinou oceánu. V prvohorách se Gondwana postupně přemístila k severozápadu, a její okraj se tak i s moravským mikrokontinentem ocitl blízko rovníku. Před zhruba 360 miliony let došlo k prvnímu spojení Čech a Moravy, neboť se moravský mikrokontinent připojil k českému. Později byla velká část střední Evropy zaplavena mořem, které brázdili trilobiti. Převážnou část dnešní Moravy v té době pokrývalo mělké moře, v němž se nacházely rozlehlé ostrovy. Pod mělkou hladinou moře se skrývaly korálové útesy. Vápence, které se usazovaly v teplém moři, můžeme nalézt na vrchu Hády a v Moravském krasu, kde bylo vodou vymodelováno přes tisíc jeskyní a jiných útvarů, např. propast Macocha. V druhohorách oceán Tethys rozdělil Gondwanu na dvě části a oddělil tak Evropu od Afriky. Velká část Evropy se spolu s jihovýchodní částí dnešní Čech a téměř celou Moravou opět ocitla pod hladinou moře. Na Hádech a Stránské skále můžeme nalézt druhohorní vápence s pozůstatky mořské fauny, která byla typická pro korálové útesy druhohor (lilijice, ježovky ad.). Také v třetihorách zůstávala velká část Moravy na dně moře, nad jehož hladinu vystupoval výrazný ostrov Pavlovských vrchů. Mezi zdejší mořskou faunu můžeme zahrnout velké rejnoky, želvy a obří třetihorní žraloky. Před zhruba 10 miliony lety začalo moře pozvolna ustupovat. Pro čtvrtohory je charakteristické opakování ledových dob (glaciálů), během kterých byla velká část zemského povrchu zaledněna. Ledovce zasahovaly také na sever Moravy. Prostor v Evropě byl postupně ovládnut nejprve člověkem heidelberským (Homo heidelbergensis) a následně člověkem neandertálským (Homo neanderthalensis). Paleolit (starší doba kamenná) na Moravě 10 Obr. 1 Schematická mapa Moravy a Slezska v paleolitu a mezolitu

11 1 mil. BP 250 tis. BP 40 tis. BP 10 tis. BP 8 tis. BP STARÝ PALEOLIT STŘEDNÍ PALEOLIT MLADÝ PALEOLIT MEZOLIT Starý paleolit Obr. 2 Neandrtálci v jeskyni Kůlna, dioráma v pavilonu Anthropos První lidé jsou na Moravě doloženi nejdříve před 800 a nejpozději před 600 tisíci lety (BP before present). Nejstarší doklad přítomnosti člověka heidelberského na Moravě máme z Brna Stránské skály, další doklady pocházejí z teras řek Jihlavy a Svratky. Člověk heidelberský používal jednoduché úštěpy, znal oheň a dokázal jej také udržovat. Zřejmě nejstarší (přes 780 tis. let starý) opracovaný valoun (polyedr) nalezený na území ČR pochází z cihelny na Červeném kopci v Brně. Nejsme si však zcela jisti, zda se skutečně jedná o lidský nástroj. Obr. 3 Zlomky čelistí neandrtálců, ten nejmenší je z Moravy, z jeskyně Šipka u Štramberka (dětská čelist) Střední paleolit V této době je na Moravě doložen pobyt člověka neandertálského. V chladných obdobích (poslední byl würmský glaciál) využívali neandrtálci jeskyně (Kůlna, Švédův stůl, Šipka, Čertova díra ad.), živili se lovem sobů, mamutů a srstnatých nosorožců. V teplejších obdobích (poslední byl eemský interglaciál) žili pod širým nebem (Předmostí u Přerova), lovili jeleny, losy, bizony a koně. Stále se vedou spory o duševních schopnostech člověka neandertálského, moravské nálezy každopádně nepotvrzují, že by dosahovaly úrovně moderního člověka (Homo sapiens). Nejstarší lidské kosterní nálezy na Moravě jsou právě neandertálské z jeskyní Švédův stůl u Ochoze (spodní čelist, snad z počátku poslední doby ledové), Šipka u Štramberka (zlomek spodní čelisti dítěte) a Kůlna u Sloupu (zlomky lebky). K základním kulturám patří taubachien (starší, drobnotvará industrie Kůlna), moustérien (mladší, levalloiská technologie, Šipka, Švédův stůl) a micoquien (plošné opracování nástrojů, klínky, Kůlna). Obr. 4 Mužská lebka z Předmostí u Přerova (gravettien, let) Obr. 5 Pěstní klín z žilkovaného radiolaritu, Karolín 11

12 Obr. 6 Trvalé zimní sídliště pavlovienců v Předmostí u Přerova rekonstrukční imitace ( Libor Balák, Antropark) Mladý paleolit V tomto období existovalo na území Moravy několik pravěkých kultur, které se lišily svým geografickým umístěním, používanými kamennými nástroji a asi také příslušností k lidskému druhu. Nejstaršími kulturami mladého paleolitu jsou na Moravě bohunicien a szeletien, první kulturou nesenou s jistotou moderními lidmi je aurignacien, nejznámější je ovšem kultura lovců mamutů gravettien (pavlovien) a lovců sobů a koní magdalénien. Bohunicien (nálezy: Brno-Bohunice, Stránská skála, Líšeň, Tvarožná) je typický vyspělou technikou úpravy kamenných nástrojů. Jeho tvůrci mohli být moderní lidé, soudíme-li podle některých nálezů (např. barvení předmětů), které svědčí o rozvinutější úrovni abstraktního myšlení. Aurignacien (nálezy: Mladečské jeskyně, Brněnsko, Prostějovsko, Kroměřížsko, Dolnomoravský úval, oblast pod Pavlovskými vrchy) je kultura typická pro takřka celou Evropu, jejímiž tvůrci byli již s jistotou moderní lidé. Nálezy z Mladečských jeskyní jsou nejstaršími kosterními pozůstatky moderního člověka ve střední Evropě. Tito lidé používali charakteristickou čepelovou industrii (škrabadla, rydla), kamennou surovinu přitom dopravovali i ze vzdálenějších míst (Slezsko, Slovensko). Mezi první skromné umělecké projevy aurignacienu na Moravě patří rýhy na kostech a používání šperku (zdobení), což je doloženo nálezem provrtané ulity třetihorního plže (Líšeň-Čtvrtě). Pavlovien (asi BP, nálezy: Pavlov, Dolní Věstonice, Milovice, Předmostí) je moravskou variantou gravettienu a je často nazýván kulturou lovců mamutů. Přesněji řečeno se jedná o starší gravettien, protože jeho mladší období je označováno jako willendorf-kostěnkien (Podunají, Slezsko, Brno- -Francouzská ulice). V příhodném podnebí a prostředí Pálavy umožnil intenzivní lov mamutů rozkvět kultury, která se může pyšnit celou řadou světových unikátů. Kromě dalšího rozvoje kamenných nástrojů (otupené čepele a hroty, mikrolity) se jedná především o rozkvět umělecké tvorby. Mezi umělecká díla patří skulptury (řezby z kosti a mamutoviny), rytiny (antropomorfní a zoomorfní motivy) a vypalované hliněné figurky, které zřejmě představují nejstarší známou keramiku na světě. Materiální kultura pavlovienu byla na poměry paleolitu bohatá, rovněž duchovní život dosáhl značného stupně rozvoje. Pavlovien představoval kulturní vrchol, po němž následoval pokles způsobený posledním zaledněním (22 18 tis. BP), kdy se celá Morava téměř vylidnila, až na malé skupinky epigravettienských lovců, kteří se dokázali přizpůsobit zhoršení klimatu (Brno-Stránská skála, Vídeňská ulice). Tento pokles byl opět překonaný až v závěru mladého paleolitu s příchodem magdalénských lovců. Umění a náboženství gravettienu. Významnými nálezy v evropském měřítku jsou hroby: trojhrob z Dolních Věstonic a hrob kouzelníka z Brna, v němž byla nalezena slavná soška muže z mamutoviny nejstarší loutka na světě. Umělecké předměty zahrnují: skulptury zvířat, typické svou realističností (plastika mamuta), stylizované a abstraktní skulptury lidí (Věstonická venuše), obličej ženy (evropsky mimořádný nález), soška muže z mamutoviny. Unikátní je také rytina na klu mamuta, pokládaná někdy za schematickou mapku pavlovských kopců s označenou polohou tábořiště. Pokud by to byla pravda, jednalo by se o nejstarší mapu na světě. Pavlovien je typický rozvojem přírodního náboženství, charakteristického magií lovu a plodnosti (dynamismus víra v tajemnou sílu, a manismus uctívání předků), používáním fetišů a amuletů (terčíky, závěsky) a uctíváním zvířecích předků rodu (totemismus). Zřejmě můžeme uvažovat i o počátcích animismu (víra v existenci duše). O dalším rozvoji duchovního života svědčí nalezené zvukové nástroje (píšťaly), světovým unikátem je kostěná Panova flétna z Dolních Věstonic. Lovci mamutů používali při lovu signalizační nástroje a dovedli měřit čas (počítací hůlky). Doloženy jsou také lékařské praktiky. Štípaná industrie byla důležitou součástí hmotné kultury od paleolitu až po dobu bronzovou. Jedná se o kamenné artefakty vyráběné štípáním ze štěpných surovin, jako jsou např. silicity (pazourek, rohovec, radiolarit), obsidián nebo křemenec. Štípání probíhalo zpočátku metodou tvrdého otloukače (kamenem o kámen), od středního paleolitu je doloženo také užití měkkého otloukače (kost, paroh) a od mladého paleolitu také těžba tlakem. Pro starý paleolit (kultura acheuléen /pěstní klíny/, valounové a drobnotvaré industrie) jsou typické sekáče, drásadla (Stránská skála, Červený kopec) a později pěstní klíny. Ve středním paleolitu dochází ke zdokonalení pěstního klínu, je vyráběna drobnotvará industrie (především hroty). V mladém paleolitu dochází k dalšímu výraznému zdokonalení nástrojů (čepelová technologie), vznikají škrabadla, retušované čepele, hroty, rydla, mikrolity, vrtáčky ad. 12

13 Obr. 7 Soška muže z mamutoviny nejstarší loutka na světě, nález z ul. Francouzská v Brně, hrob šamana Obr. 9 Kamenné nástroje jemné pilky Obr. 8 Obličej ženy, realistický portrét z mamutoviny, Dolní Věstonice Obr. 10 Lebka ženy z Dolních Věstonic, stáří asi let BP 13

14 Obr. 11 Reliéfní řezba mamuta z mamutoviny, Pavlov Obr. 13 Věstonická venuše Obr. 12 Hrob starší ženy z Dolních Věstonic Magdalénien (na Moravě 14/13 tis. BP, nálezy: jeskyně Moravského krasu-býčí skála, osídlení před Ochozskou jeskyní, Kůlna, Pekárna, Rytířská jeskyně; Hranice na Moravě) je kultura typická pro převážnou část západní a jihozápadní Evropy. Moravský magdalénien, který bývá také označován jako kultura lovců sobů, se nacházel na periférii evropského magdalénienu. Duchovní kultura byla zřejmě podobná jako v jihozápadní Evropě, proslulá nástěnnými malbami z jeskyní Lascaux a Altamira, ale vzhledem k nepříznivým přírodním podmínkám se nám malby nedochovaly. Přesto i na Moravě nacházíme velmi zajímavé projevy uměleckých schopností, a to hlavně v jeskyni Pekárna. Jedná se především o rytiny souboje bizonů a pasoucích se koní na koňských žebrech a o rytiny medvědů na parohu. Pozdní paleolit a mezolit Koncem poslední doby ledové dochází k postupnému oteplování. Teplejší období (bölling, alleröd) jsou střídána obdobími, kdy dochází k ochlazení (starší a mladší dryas). Jedná se o dobu existence pozdně paleolitických kultur (asi před současností). Stáda chladnomilné zvěře (sobi, koně) odcházejí v této době z území Moravy na sever, lidé se proto nově zaměřují např. na lov ptáků, ryb, losů, ale také ještě posledních sobů. Jednotlivé kultury této doby se navzájem liší zejména používanými typy kamenných hrotů. Celkově se štípaná industrie zmenšuje, dochází k její mikrolitizaci. Jednotlivé mikrolity byly zasazovány do složených nástrojů (hroty, harpuny). Kamenné nástroje z tohoto období již většinou nejsou patinované, proto je těžké je odlišit od industrií z mladších období. To je také jeden z důvodů, proč zatím na Moravě neznáme příliš mnoho pozdně paleolitických lokalit. Jisté je, že v jeskyních Moravského krasu (Kůlna) přechází magdalénien do epimagdalénienu, ze severozápadu se k nám rozšířila kultura s obloukovými nožíky (Federmesser Gruppe Šipka) a pod vlivy ze severu se na Moravě vytvořila nevýrazná místní skupina tišnovienu (lokalita v Tišnově na Dřínové). 14

15 Obr. 14 Život v táboře lovců a sběračů pozdního paleolitu v Tišnově na Dřínové ( Libor Balák, Antropark) V poměrně krátkém období asi před lety dochází k výraznému oteplení, nastává geologická současnost, holocén. Stále poměrně chladné a suché klimatické období preboreálu přechází do teplého boreálu, který je později nahrazen teplým a vlhkým atlantikem. Území Moravy v této době zarostlo listnatými a smíšenými lesy mírného pásu, které obývali jeleni, srnci, losi, pratuři, zubři, kanci, bobři, medvědi, lišky a další lesní zvěř. Nastává období mezolitu ( před současností), ve kterém se museli tehdejší lovci a sběrači vyrovnat s výraznou změnou klimatu a životního prostředí. Mezolitci žili v menších příbuzensky spřízněných osadách často v blízkosti řek. Věnovali se zejména rybolovu, lovu lesní zvěře a sběru lesních plodin a oříšků. Uměli zhotovovat čluny z jednoho kusu dřeva (monoxyly) a složené nástroje vyráběli zasazováním drobných mikrolitů do násad z organických materiálů (dřevo a kost). Ukazuje se, že zatímco ve starším mezolitu převažují trojúhelníky, v mladším mezolitu dominují lichoběžníky (trapézy). Objevují se ale také i jiné tvary mikrolitů (kruhové úseče, pilky, mikročepelky, otupené hroty). Mimo území Moravy se v této době objevují první větší pohřebiště a také doklady násilných střetů. Kromě několika povrchových lokalit bylo na jižní Moravě prozkoumáno sídliště u Smolína na terase nad řekou Jihlavou, které se skládalo ze dvou příbytků lehké konstrukce. Lidé se zde živili rybolovem, lovem lesní zvěře a ptáků a sběrem lískových oříšků a lesních plodin. Kulturně je v této době možné mluvit o zásahu západoevropské kultury beuronienu přes Čechy až na Moravu. Zajímavé je, že některé významné fenomény, které se dříve připisovaly až neolitu, se zřejmě objevily už v mezolitu. Již od paleolitu doprovázel člověka domestikovaný pes. Do mezolitu je možné klást také počátky výrazného odlesňování krajiny, což dokládají poslední paleoenvironmentální výzkumy. První zemědělci měli tedy aspoň v nejúrodnějších oblastech usnadněnou práci a při zakládání polí se nemuseli zdržovat odlesňováním. Nové genetické výzkumy (např. na neolitickém pohřebišti ve Vedrovicích) prokázaly, že většina předků zemědělců žila na území Moravy již v mezolitu. Dokládají to také některé doložené duchovní představy, které přetrvaly z období mezolitu až do neolitu, jako je uctívání některých zvířat, např. labutí (snad důkaz totemismu). Doklady mezolitické umělecké tvorby, které známe z jiných zemí, na Moravě chybí. Je možné tvrdit, že mezolitické kultury byly kulturně připraveny na přijetí inovací z jihovýchodu, které souvisely s neolitickou revolucí. 1. Jaké kultury žily postupně v paleolitu na území Moravy? 2. Jaké památky hmotné kultury po sobě zanechali na Moravě neandrtálci? 3. Uveď některé (nejdůležitější) příklady mladopaleolitického umění Moravy. Pokus se vytvořit několik hypotéz, k čemu mohly tyto předměty sloužit. 4. S pomocí dalších zdrojů (knihovna, internet) zjisti jména nejvýznamnějších moravských archeologů minulosti i současnosti. 5. Společně se spolužáky vytvořte model tábořiště lovců mamutů pod Pálavou a vymodelujte z keramické hlíny plastiky zvířat nalezené v lokalitách lovců mamutů. 15

16 Neolit (mladší doba kamenná) 6 tis. BC NEOLIT 4 tis. BC ENEOLIT 2 tis. BC Kultura s lineární keramikou Lid s vypíchanou keramikou Lid s mor. malovanou keramikou Kultura nálevk. pohárů Lid s kanel. keramikou Lid se šňůr. keramikou Lid se zvon. poháry Oblasti osídlené kulturami Obr. 15 Schematická mapa Moravy a Slezska v neolitu a raném eneolitu Neolitická revoluce, spojená s nástupem zemědělství a dobytkářství, proběhla na Moravě se zpožděním asi čtyř tisíc let ve srovnání s Předním východem, kde docházelo k přechodu k zemědělství postupně v období kolem let př. n. l. (BC before Christe). Změna na Moravě je spojena s příchodem nového zemědělského lidu, nicméně podle studií DNA je až 80% nositelů kultury s lineární keramikou potomky mezolitického obyvatelstva. Pro přímý vznik zemědělství na území Moravy nejsou známy doklady. Změna způsobu obživy byla podpořena teplým a vlhkým klimatem (období atlantiku, teplota asi o 3 C vyšší než dnes). Moravský neolit se vyznačuje zemědělstvím a chovem dobytka, usedlým způsobem života, tvorbou keramických nádob, broušenými a vrtanými kamennými nástroji a používáním tkaných oděvů. Neolitické zemědělství bylo ve své nejstarší podobě kopaničářské. Využívalo se brázdící tyče a kopáče. Na rozdíl od toho se u lidu s moravskou malovanou keramikou vyskytovalo už přílohové hospodaření (po dvou až třech letech využívání se půda tři až deset let nechávala ležet ladem jako pastvina) a pravděpodobně i použití oradla. Po celý pravěk převládaly ve střední Evropě pšeničné obiloviny. Osada o počtu 200 osob využívala přibližně ha půdy (z toho ha na obdělávání). Výnos se pohyboval okolo metrických centů obilí za rok. Po žních (využití srpu) se zrní vydrtilo, následně dosušilo, zbavilo plev a uložilo do sil (zásobní jámy). Při zužitkování došlo k rozemletí a nejčastěji k výrobě kaší, polévek a placek. V dobytkářství převládal skot, prasata, ovce a kozy. Kromě chovu se využívalo také lovu. Potrava byla tvořena z převážné části cereáliemi a luštěninami (90 %), maso a mléko tvořilo menšinu (10 %). S nástupem zemědělství vzrůstá potřeba soli (lovci ji získávali přirozeně z masa), která byla získávána obchodem. Jednotlivé kultury moravského neolitu se odlišují kromě geografického umístění především způsobem zdobení keramiky. V chronologické posloupnosti se na Moravě v období neolitu vyskytovala kultura s lineární keramikou, lid s vypíchanou keramikou (vypíchání vícehrotým kolkem před vypálením) 16

17 a především lid s moravskou malovanou keramikou. Neolit dělíme na starší (starší stupeň kultury s lineární keramikou), střední (mladší stupeň kultury s lineární keramikou /včetně šáreckého stupně = pozdní kultura s lineární keramikou/ a kultura s vypíchanou keramikou) a mladší (starší stupeň lidu s moravskou malovanou keramikou). Kultura s lineární keramikou na Moravě existovala minimálně 600 let. Jednalo se o kulturu s vyspělým zemědělstvím a dobytkářstvím, kvalitní keramikou, kamennými nástroji i sakrálními (bohoslužebnými) předměty. Tato kultura se vyvinula mimo území Moravy, původem byla z Přední Asie, odkud postupně pronikala přes Balkán do střední Evropy. Velká hustota osídlení (10 20 tis. osob v generaci) byla na Znojemsku, Brněnsku a v Pomoraví, osídleno bylo ale i Zlínsko, Přerovsko a Moravská brána. Byly budovány otevřené osady na úrodných spraších u vody, obrácené k východu. Využívány byly také jeskyně (jeskyně Moravského krasu, Turold), a to v případě nouze nebo z kultovních důvodů v Barové jeskyni je doložena antropofagie (kanibalismus). Osady se snad cyklicky posouvaly (perioda let). V každé osadě se nacházelo tři až pět dlouhých kůlových velkodomů, což odpovídalo asi šedesáti až sto lidem. Někdy byla osada také opevněna příkopem nebo palisádou. Doloženo je používání studen (Mohelnice, Brno-Bohunice). Poprvé dochází k systematickému pohřbívání na pohřebištích do kostrových hrobů (Vedrovice). Keramika byla rozmanitě zdobena antropomorfními a zoomorfními motivy, plastickými úpravami, obličejovými maskami, výstupky v podobě zvířecích hlav. Nádoby byly dále zdobeny rytinami se symbolickým významem (dvojbřité sekery, kosočtverce, křížové značky). Vytvářeny byly také plastiky figurky se zploštělým temenem a rukama v bok. Lid s moravskou malovanou keramikou na Moravě žil přibližně tisíc let (začátek mezi lety BC) a byl součástí lengyelského kulturního okruhu. Tato kultura vznikla v oblasti JZ Slovenska, Panonie a Burgenlandu, odkud pronikala na jihozápadní a jižní Moravu směrem proti přítokům Dyje. Lid s moravskou malovanou keramikou postupně osídlil celou Moravu (až do Slezska) a pronikl také do Čech a do Německa. Pro úplnost je třeba dodat, že tato kultura přetrvala na území Moravy až do eneolitu. Kultura se vyznačovala charakteristickým barevným a ornamentálním zdobením nádob. Malování bylo velmi rozšířené, je doloženo asi u dvou třetin všech nádob. Hrnčířství bylo značně specializovanou činností, hrnčíři zřejmě využívali otočnou turnetu a pece s teplotami do 800 ºC. Kromě běžných tvarů byly vytvářeny také zajímavé antropomorfní nádoby (lidská noha jako pohár). Moravská malovaná keramika. V jednotlivých fázích vývoje kultury se měnil kánon, podle kterého byly nádoby zdobeny. Zpočátku byla nejčastěji používána červeno-žlutá kombinace barev, která byla doplňována další rytou nebo plastickou výzdobou. Postupně více přibývalo žluté, i když nádoby stále zůstávaly vícebarevné (polychromie). V pozdějších fázích se začalo využívat kombinace červené a bílé, doplněné plastickou nebo vhloubenou výzdobou. Nakonec zůstala keramika černá leštěná (nebo červená leštěná, tzv. nepravá terra sigilata), bez maleb, pouze s plastickými doplňky. Obr. 16 Moravská malovaná keramika ( Libor Balák, Antropark) S lidem moravské malované keramiky je spojený značný vzrůst populace na Moravě (30-50 tis. lidí v generaci). Rozlehlá sídliště (20-25 ha) kultury často navazují na starší neolitické osídlení (Kyjovice, Pavlov-Horní pole). Sídliště je členěno na speciální části: socio-kultovní (rondel), výrobní (hliníky, hrnčířské pece, obilní sila) a obytná. Už se nebudují velkodomy, ale menší stavby (6x4 m). Osada čítá asi 200 lidí (40-50 rodin) a jsou k ní vázány další menší přidružené osady s přibližně 50 lidmi (10-15 rodin). Nejhustší osídlení bylo na Znojemsku a Brněnsku. Dochází k rozvoji sezónní specializace: broušená industrie, hrnčířství, prospekce a export surovin, stavitelství. Jsou rozvíjeny dálkové směnné kontakty: lastury (Jadran), obsidián (JV Slovensko), sůl. Rondely. Charakteristickou stavbou kultury jsou rondely kruhové příkopové areály (Sutny u Kyjovic), které mají analogie hojně po Evropě. Rondelová architektura vznikla v oblasti středodunajské lengyelské civilizace, nejpravděpodobněji právě v jihomoravsko-dolnorakouském prostoru. Prosté jednoduché rondely jižní Moravy mohou být nejstaršími rondely vůbec. Uvnitř rondelů asi nestála žádná výraznější stavba (doloženy jámy a pece), jednalo se o prostor pro kultovní ceremonie. Civilizační vyspělost lidu s moravskou malovanou keramikou dosvědčuje také to, že rondely spojovaly několik významných funkcí: paleoastronomickou a kalendářní funkci určování rovnodennosti, pohybů nebeských těles, ročního cyklu, ale také shromažďovací a kultovní funkci, proto jsou rondely označovány jako společensko-sakrální architektura. Náboženské představy už zřejmě překračovaly původní animismus (víra v existenci duše). Lidé uznávali existenci nadpřirozených bytostí, ale ještě se nejednalo o polyteismus (mnohobožství). Důležitou roli zřejmě hrálo univerzální mateřské božstvo, pramáti rodu a velká matka, která byla identifikována se zemí, ornou půdou. Proto byly vyráběny kamenné 17

18 ženské idoly k magickým obřadům za účelem plodnosti a úrody. Obřady byly asi řízeny ženami kněžkami (sedící idoly). To může svědčit o matrilineárním filiačním systému, tj. výrobní prostředky byly děděny po ženské linii, ženy zůstávaly v domech, muži se stěhovali. V mladém neolitu mizí dlouhé domy a lid s moravskou malovanu keramikou stavěl domy menších rozměrů. Usuzujeme proto na rozpad mateřské velkorodiny na párové rodiny v této době. Ženské idoly. Významné místo v kultuře zaujímá figurální plastika ženské idoly velké umělecké hodnoty. Existují různorodé typy: stojící nahé (někdy v říze), sedící na trůně (výjimečné), ženské idoly s redukovanou hlavou a hrudníkem a zvýrazněnou pánví. Někdy je patrné i tetování a účes. Dochovalo se málo velkých plastik (nad 35 cm), častější jsou menší kusy (12-30 cm). Umělecky nejvýznamnější je Hlubokomašůvecká venuše (z eneolitické fáze kultury). Místo šperků bylo časté zdobení tetováním, malováním, účesy a úpravou oděvů. Morava připomínala v eneolitu vřící kotel dochází k častému střídání regionálních kultur většinou na základě nových kulturních impulzů z jihovýchodu. Na sever od Dunaje pronikají prospektoři (průzkumníci) vyspělejších kultur a spolu s nimi se na Moravu také zřejmě dostávají ve velmi omezeném množství první kovy (měď, zlato, stříbro a elektron). K jihu jsou naopak méně vyspělé kultury přitahovány (tzv. dunajská gravitace). Na Moravě se kromě usedlých kultur pohybují nomádi a polonomádi a v několika vlnách sem proniká lid z Asie. Dále se rozvíjí zemědělství a roste populace. Proměňují se sociální vztahy, vzniká patriarchát a prohlubuje se sociální diferenciace vzniká aristokracie. Zřejmě dochází i k vojenským střetnutím, což souvisí s invazemi cizích kultur. Postupně se rozvíjí polyteismus, ale na Moravě nejsou známa žádná sakrální centra, i když pravděpodobně existovala. Raný eneolit Jednotlivé kultury moravského eneolitu se nadále odlišují především tvarem a způsobem zdobení nádob. Hluboko do raného eneolitu zasahuje pokračující lengyelský kulturní okruh v podobě mladší fáze moravské malované keramiky, na kterou navazuje jordanovská skupina. Starý eneolit Kultura nálevkovitých pohárů byla součástí kultury severní a střední Evropy (od Nizozemí po Ukrajinu a od Skandinávie po Dunaj). Morava tvořila periferii této kultury. Důležitou hranicí byla řeka Morava, neboť východně od ní kultura nezasahovala. Jsou doložena nížinná i výšinná sídliště kultury, vlastně první hradiska (Starý zámek u Jevišovic, Rmíz u Laškova) na Moravě v pravém slova smyslu. Na hradisku Rmíz u Laškova je doložena kamenná hradba, zřejmě nejstarší ve střední Evropě. Lidé této kultury budovali dřevo-hlinité chaty a využívali studny. Původně kostrový (kamenné mohyly) pohřební ritus byl následně nahrazován žárovým (hliněné mohyly). Střední eneolit Lid s kanelovanou keramikou (kanelura = žlábkování) vykrystalizoval na rakousko-slovenském pomezí a postupně se rozšířil do všech vhodných oblastí na Moravě. Rozvoj orného zemědělství znamenal hospodářský rozkvět, docházelo k nadprodukci potravin, což umožnilo počátek řemesel a vznik opevněných obchodních a výrobních center. Na hradisku v Hlinsku u Přerova byly nalezeny doklady kovolitecké dílny (měď). Obr. 17 Hlubokomašůvecká venuše Souhrnně můžeme označit společnost lidu s moravskou malovanou keramikou za rodovou, budovanou na mateřských principech, řízenou muži-výrobci, sociálně homogenní, ale se soukromým vlastnictvím. Eneolit (pozdní doba kamenná) Mladý eneolit Tato etapa navazuje na předchozí vývoj, změny byly vyvolány jihovýchodními vlivy. Jevišovická kultura byla součástí tzv. slavonsko-vučedolského okruhu (vzniká pod jihovýchodními vlivy), je známa zejména z nížinných sídlišť a malých hradisek na ostrožnách (Starý zámek u Jevišovic). Byla rozšířena na jižní a jihozápadní Moravě. Je pro ni typická nepříliš zdobená keramika, je zdobena voštinováním (otisky slámy); dochovaly se rohaté idoly, hroby nejsou známy. Bošácká kultura byla rozšířena na východní Moravě a západním Slovensku, navazuje na bádenskou kulturu, je známa ze sídlišť a hradisek (Bánov); keramika je někdy zdobena inkrustací (výzdoba jinobarevným materiálem). 18

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

DOBA KAMENNÁ. Poznámky: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) 3 000 000 8 000 PŘ.N.L.

DOBA KAMENNÁ. Poznámky: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) 3 000 000 8 000 PŘ.N.L. DOBA KAMENNÁ TÉMA: DOBA KAMENNÁ - ČLENĚNÍ - učebnice str.14 DOBA KAMENNÁ - ČLENĚNÍ Starší doba kamenná (paleolit) - vývoj člověka, doba ledová, kamenné nástroje, život v tlupách Střední doba kamenná (mezolit)

Více

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová Pravěk - Doba kamenná Vypracovala: Jana Opluštilová Osnova Starší doba kamenná Paleolit 1.Nejstarší Paleolit 2.Starý Paleolit 3.Střední paleolit 4.Mladý Paleolit Střední doba kamenná Mezolit Mladší doba

Více

Pravěk na našem území. Skládačka

Pravěk na našem území. Skládačka Pravěk na našem území Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme.

Více

PRAVĚK II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné.

PRAVĚK II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné. PRAVĚK II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné. Základní pojmy paleolit mezolit neolit eneolit přisvojovací hospodářství výrobní

Více

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historická kritéria posuzování vývoje techniky v pravěku 1. Kritéria technologická z jakého materiálu a jakým způsobem

Více

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 6. 10. 2012 Datum pilotáže: 24. 10. 2012 Metodika: prezentaci lze použít při seznámení s vývojovými druhy

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/02

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/02 Číslo materiálu: Název materiálu: Doba kamenná Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Mgr. Petra Březinová 1. Dějiny pravěku 1.1. Doba kamenná Dobu kamennou dělíme na 4 období: 1) Starší doba

Více

NEJSTARŠÍ PALEOLIT H. HABILIS. východní Afrika Olduvaj lov drobné zvěře sekáče otloukání, štípání ve skupinách řeč kruhovitá obydlí

NEJSTARŠÍ PALEOLIT H. HABILIS. východní Afrika Olduvaj lov drobné zvěře sekáče otloukání, štípání ve skupinách řeč kruhovitá obydlí VÝVOJ ČLOVĚKA PALEOLIT vývoj rodu Homo před 3 mil. let přisvojovací hospodářství od konce třetihor a čtvrtohory střídání dob ledových (pokles o 10 C) dob meziledových (nárůst o 3 C) vznik lidské kultury

Více

PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_ září 2012

PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_ září 2012 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_160105 15. září 2012 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Nová. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 6. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz duben 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Dělení doby kamenné ve střední Evropě

Dělení doby kamenné ve střední Evropě Doba kamenná Dělení doby kamenné ve střední Evropě A) starší doba kamenná paleolit 4 000 000 9 500 př.n.l. B) střední doba kamenná mezolit 9 500 tis. 5 500 tis. př.n.l. C) Mladší doba kamenná neolit 5

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

VY_32_INOVACE_DVK1105

VY_32_INOVACE_DVK1105 UMĚNÍ NEOLITU VY_32_INOVACE_DVK1105 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace a charakteristika vývoje umění v období neolitu NEOLIT

Více

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK doba od počátku lidských dějin po první starověké státy u nás trvá až do příchodu slovanských kmenů v 6. století n.l.

Více

DĚJINY PRAVĚKU 3. HODINA MLADÝ PALEOLIT

DĚJINY PRAVĚKU 3. HODINA MLADÝ PALEOLIT DĚJINY PRAVĚKU 3. HODINA MLADÝ PALEOLIT MLADÝ PALEOLIT = 40 000 10 000 B.C. PŘECHODNÉ KULTURY STŘEDNÍ / MLADÝ PALEOLIT: bohunicien, szeletien, jerzmanovicien, chatellperonien, uluzzien, aj. - nejistí tvůrci;

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 UČIVO: 1. Úvod do dějepisu seznámení s učebnicí -

Více

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová )

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová ) Pravěk 3miliony př. n. l. až do vzniku prvního písma: 3000let př. n. l nejdelší období v dějinách někdy nazýváme jako prehistorie česky předhistorie žádné písemné prameny, pouze hmotné (malby, sošky, nástroje,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA PRAVĚK ÚLOHA 1: Co rozumíme pod pojmem prehistorie (pravěk)? Od kterého období mluvíme o historii? PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA Existují tři teorie o původu člověka a života K život a lidé byli E život a lidé

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Mezolit Paleolit 3/2,5 mil

Mezolit Paleolit 3/2,5 mil Paleolit a mezolit 2011 periodizace Paleolit 3/2,5 mil. 8.000 Mezolit 8.000 6.000 nejstarší 3/2,5 mil. 1mil. B.P. (oldowan) starý 1 mil./ 800 tis. BP - 250 tis. BP Acheuléen Přezleticien (?) Bohemien (?)

Více

Otázka: Pravěk. Předmět: Dějepis. Přidal(a): BarboraKleckova

Otázka: Pravěk. Předmět: Dějepis. Přidal(a): BarboraKleckova Otázka: Pravěk Předmět: Dějepis Přidal(a): BarboraKleckova Období od osídlení Země prvními lidmi až po období vzniku prvních lidských civilizací; nejdelší období v dějinách lidstva, které trvalo více než

Více

Klíčová slova: Anotace:

Klíčová slova: Anotace: ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Tochovice Tochovice 76 262 81 Tochovice IČO: 71 00 72 02 E-mail: zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

P R A V Ě K. Jeskynní malby

P R A V Ě K. Jeskynní malby Pravěk P R A V Ě K V pravěku lidé žili nejprve kočovně, umění se proto soustředilo spíše na drobné předměty ozdoby. Dochovaly se různé náhrdelníky, magické předměty, hliněné píšťaly, ozdobené předměty

Více

Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Strana 1 Opakování pravěku Strana 2 PRAVĚK starší doba kamenná (před 3 miliony let) probíhá vývoj člověka: člověk zručný homo habilis člověk vzpřímený homo erectus člověk rozumný homo sapiens člověk dnešního

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 1. Pravěk. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. DUM číslo: 1 Pravěk Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 1. Pravěk. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá.  DUM číslo: 1 Pravěk Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Kód studijního oboru Typ studia Forma studia Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Historie se zaměřením na vzdělávání 7105R056 bakalářský Specializace Platnost od 1. 11. 2016 prezenční

Více

MALUJEME BARVAMI Z EMĚ ZEMĚ 2010/2011

MALUJEME BARVAMI Z EMĚ ZEMĚ 2010/2011 MALUJEME BARVAMI ZEMĚ 2010/2011 Projekt Malujeme barvami země vyhlašovatelem soutěže je Jihomoravský kraj ve spolupráci s oddělením Rozvoje země Dolnorakouské zemské vlády realizátorem je Masarykovo muzeum

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VLASTIVĚDA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Matějcová, Mgr. Kateřina Rothová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 4. (4. A, 4. B) Školní rok 2016/2017

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Australopithecus- 1,2,6,13,14, Homo habilis-3,7,15,19,20 Homo erectus-4,8,16,17,21, Homo sapiens neanderthalensis-5,9,18,22,23

Australopithecus- 1,2,6,13,14, Homo habilis-3,7,15,19,20 Homo erectus-4,8,16,17,21, Homo sapiens neanderthalensis-5,9,18,22,23 Interaktivní hra, její součástí je rozmístění fotografií a informací po třídě (identifikace dle čísla) žáci obdrží jmenovku Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus a Australopithecus a mají si vybrat,

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_114_VV6 PRAVĚKÉ UMĚNÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PRAVĚKÉ UMĚNÍ Umění je nám vrozené. Nezačíná v historii,

Více

Pravěk. Časové údaje: 6000 př. n. l př. n. l př. n. l. 750 př. n. l oradlo kolo 0 DOBA ŽELEZNÁ

Pravěk. Časové údaje: 6000 př. n. l př. n. l př. n. l. 750 př. n. l oradlo kolo 0 DOBA ŽELEZNÁ Pravěk 1. Na která období členíme pravěk? Podle čeho? Zaznamenej jednotlivá období na časovou osu. 2. Jakými různými způsoby a teoriemi si vysvětlují lidé původ člověka? 3. V čem spočívá Darwinova evoluční

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.9.2012

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů.

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů. KDE SE VZAL ČLOVĚK? NÁBOŽENSTVÍ Člověk byl stvořen bohem. Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, tj. muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden. (Ivan Olbracht:

Více

Zpráva o projektu Multimediální přehled dějin umění a hmotné kultury od pravěku do 20.století

Zpráva o projektu Multimediální přehled dějin umění a hmotné kultury od pravěku do 20.století Zpráva o projektu Multimediální přehled dějin umění a hmotné kultury od pravěku do 20.století V roce 2006 byla Gymnáziu O. Březiny a Střední odborné škole Telč přidělena dotace v rámci projektu SIPVZ (

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

Rozdělení: Doba bronzová př. Doba železná od 1100 př. PALEOLIT - STARŠÍ DOBA KAMENNÁ

Rozdělení: Doba bronzová př. Doba železná od 1100 př. PALEOLIT - STARŠÍ DOBA KAMENNÁ Umění pravěku Pravěk Z lidkého díla se stává dílo umělecké Základy sochařství Základy malířství Dobové motivy (zvířata,krajina,motivy lovu ) Realistické umění (nevěnuje se fantastickým motivům) Rozdělení:

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 21 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 22. 10. 2013 Pravěk

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů školního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Bývají pravěké

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Antropogeneze člověka PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Byl jednou jeden člověk https://www.youtube.com/watch?v=zwzxpiessxk Sledujte film, vytvořte myšlenkovou

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Dějepis 6. ročník. Podmínky:

Dějepis 6. ročník. Podmínky: Dějepis 6. ročník Podmínky: - výsledná známka bude tvořena známkou z ústních zkoušení, písemek, aktivity, projektu či referátu, domácích úkolů, kompetenční známky a sešitu - mou povinností je si vést sešit,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

MALÍŘSTVÍ PALEOLITU MALÍŘSTVÍ PALEO

MALÍŘSTVÍ PALEOLITU MALÍŘSTVÍ PALEO MALÍŘSTVÍ PALEOLITU VY_32_INOVACE_DVK1102 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje malířství v období paleolitu MALÍŘSTVÍ

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Pravěk. Dělení pravěku. Homo: Nálezy:

Pravěk. Dělení pravěku. Homo: Nálezy: Pravěk Pravěk je nejdelší období ve vývoji člověka. Stáří planety je 4,5 miliardy let, živá příroda je stará 1,5-2 miliardy let. Z hlediska geologického řadíme pravěk do období třetihor - čtvrtohor. V

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

Periodizace. Paleolit 3/2,5 mil. 8.000. nejstarší 3/2,5 mil. 1mil. BP. starý 1 mil./ 800 tis. BP - 250 tis. BP Acheuleen Přezleticien Bohemien

Periodizace. Paleolit 3/2,5 mil. 8.000. nejstarší 3/2,5 mil. 1mil. BP. starý 1 mil./ 800 tis. BP - 250 tis. BP Acheuleen Přezleticien Bohemien Paleolit a mezolit Periodizace Paleolit 3/2,5 mil. 8.000 nejstarší 3/2,5 mil. 1mil. BP starý 1 mil./ 800 tis. BP - 250 tis. BP Acheuleen Přezleticien Bohemien střední 250 tis. - 40 tis. BP Krumlovien Mousterien

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského ţáky

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Nové mlýny a okolní krajina

Nové mlýny a okolní krajina Nové mlýny a okolní krajina Nádrže Nové Mlýny V letech 1975 1988 byly na řece Dyji postaveny nádrže Nové Mlýny. Tvoří ji tři nádrže, ve kterých se rozlévá voda na více než 3000 hektarech. Vznikly jako

Více

VY_32_INOVACE_02_17_VL Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciáln lní vzdělávac vací potřeby Klíčov ová slova Druh učebnu ebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání

Více

Život v neolitu. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009

Život v neolitu. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009 Život v neolitu doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009 Neolit mladší doba kamenná neo lithos = nový kámen Počátky neolitu (zemědělství) jsou spojovány

Více

6. třída DĚJEPIS. Úvod do dějepis. Čas. Období dějin. Lidské dějiny. Pravěk

6. třída DĚJEPIS. Úvod do dějepis. Čas. Období dějin. Lidské dějiny. Pravěk 6. třída DĚJEPIS Úvod do dějepis - dějepis se učíme, abychom lépe porozuměli dějinám a pochopili, proč došlo k různým událostem - dějiny = minulost lidstva - historické prameny = to, co nám po předcích

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1 Příbor - Prchalov Označ. na artefaktech Pr Lokalita publikována: Diviš, J. : Neuvěřitelnou starobylost Příbora prokazují nové archeologické nálezy, Měsíčník města Příbora, leden 1998 Diviš, J. : Legendární

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová Doba bronzová Před 5500 lety (v Evropě před 3000 lety) Kámen je nahrazen kovem = BRONZ Cu -měď Sn cín 20% BRONZ Spojením dvou relativně měkkých kovů vzniká

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu dějepis se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu dějepis se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. - a počátkem 20. století v oblasti hospodářské, - společenské, kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny vzniku ohnisek napětí v Evropě - a v

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Staré Město u Uherského Hradiště, kód:

Staré Město u Uherského Hradiště, kód: Staré Město u Uherského Hradiště Identifikační údaje Lokalita Staré Město u Uherského Hradiště Obec Staré Město Okres Uherské Hradiště Kraj Zlínský kraj Katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště,

Více

Slované na českém území a Sámova říše

Slované na českém území a Sámova říše Slované na českém území a Sámova říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0115 Slovanské kmeny, původně žijící v oblastech mezi Dunajem a Dněprem (dnešní Ukrajina a východní Polsko), během stěhování národů

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenových třídách, multimediální učebně v učebně s interaktivní tabulí a školní knihovně.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenových třídách, multimediální učebně v učebně s interaktivní tabulí a školní knihovně. 7.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 7.5.1 Dějepis (D) Charakteristika předmětu 2. stupně Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně,

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

Obsah. Lenka Bobková, Luděk Březina, Jan Zdichynec a Zuzana Bláhová (pravěk), Libri, ISBN - - - -

Obsah. Lenka Bobková, Luděk Březina, Jan Zdichynec a Zuzana Bláhová (pravěk), Libri, ISBN - - - - Obsah Rukopis knihy byl zpracován v rámci plnění výzkumného záměru MSM: České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, jehož nositelem je FF UK v Praze. Lenka Bobková, Luděk Březina, Jan Zdichynec a Zuzana

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí - sousední světadíly - oceány - ostrovy a poloostrovy - pohoří a nížiny - řeky a jezera Opakování Evropy - přírodní poměry ÚKOL Dunaj: Rýn: Odra: Vypiš státy, kterými tyto řeky protékají! Pobaltí Estonsko,

Více