PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE Veřejná zakázka 1 / 2 SUSEN Elektroinstalace v objektech F2 a G2 Technická specifikace

2 Místo stavby: K.ú. Skvrňany, ulice Morseova, pozemek č.1538/160, č1538/161 Obec: Průmyslová zóna Borská pole Plzeň 3 Předmět plnění Realizace silnoproudé elektroinstalace v objektech F2 a G2 v areálu VTP. Rozsah předmětu plnění je definovaný v dokumentaci pro výběr zhotovitele, která je uvedena v jednak v listinné příloze této technické specifikaci č. 1 tohoto dokumentu pro: objekt F2: objekt G2: příloha č. 1.1: Technická zpráva TZ-F2-E-01 příloha č. 1.2: Hala F2 NP 1 (pdf) příloha č. 1.3: Hala F2 NP 2 (pdf) příloha č. 1.4: Hala F2 (dwg) nativní datový formát Přílohy č.1.2 a 1.3 příloha č. 1.5: Technická zpráva TZ-G2-E-01 příloha č. 1.6: Hala G2 NP 1 (pdf) příloha č. 1.7: Hala G2 NP 2 (pdf) příloha č. 1.8: Hala G2 (dwg) - nativní datový formát Přílohy č.1.6 a 1.7 a jednak ve své elektronické formě (viz zip příloha dokumentace objektů F2 a G2). Tento soubor obsahuje i přílohy č.1.4 a 1.8 ( formát dwg ) Dokumentace F2-G2.zip Upozornění Vlastníkem objektů F2 a G2 je Vědeckotechnický park a Zadavatel je nájemcem těchto objektů. Stávající část elektroinstalací bude zachována v celém svém rozsahu a s výjimkou rozhraní (připojovací body, vývody ze stávajících rozvaděčů apod.) do této elektroinstalace nebude zasahováno. Pohledové komponenty v laboratořích (přístrojové osazení, zásuvkové rozvaděče ) musí mít stejný vizuální vzhled, jako mají stávající komponenty v objektu. Veřejná zakázka 2 / 2 SUSEN Elektroinstalace v objektech F2 a G2 Technická specifikace

3 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší rozšíření stávající silnoproudé elektroinstalace objektu F2 v areálu Plzeňského vědecko-technologického parku v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů v digitální podobě, poskytnutých zpracovatelem architektonického řešení a stavební části stavby. Podklady: Stavební půdorysy objektu Dokumentace stávající elektroinstalace Příslušné normy a předpisy, zejména níže uvedené: o ČSN EN Rozvaděče NN o ČSN Značení vodičů barvami nebo číslicemi o ČSN Stanovení základních charakteristik o ČSN ed.2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem o ČSN Ochrana proti nadproudům o ČSN Výběr soustav a stavba vedení o ČSN ed.2 - Prost. s vanou nebo sprchou a umývací prostory o ČSN Vnitřní elektrické rozvody o ČSN EN Předpisy pro ochranu před bleskem o ČSN Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách o ČSN EN Osvětlení vnitřních pracovních prostorů o ČSN EN Nouzové osvětlení o ČSN Prostorové uspořádání sítí 2. Základní technické údaje 2.1. Rozvodná soustava 3 + N +PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-C-S, bod rozdělení soustavy TN-C na TN-S je v rozvaděči RP1 umístěným v 1.NP objektu Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN živých částí: Krytím a izolací - neživých částí: Samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase dle ČSN ed.2, doplňkovým ochranným pospojováním, proudovými chrániči 2.3. Vnější vlivy Předpokládané vnější vlivy působící na elektrické rozvody jsou určeny v Protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN , který je součástí projektové dokumentace. 3. Popis technického řešení - 1 -

4 3.1. Připojení na distribuční rozvod elektřiny, měření odběru Realizace nového objektu je podmíněna zajištěním dodávky elektrické energie z distribuční soustavy NN. Měření odběru elektrické energie se bude řídit pravidly příslušné energetické distribuční společnosti. Objekt je napájen z Experimentální haly, přípojka NN je ukončena v přípojkové skříni PS, umístěné na fasádě objektu. V přípojkové skříni PS jsou osazeny pojistky 200A. Vedle přípojkové skříně je elektroměrov Napojení objektu je provedeno z DS 1kV dle pravidel vyhlášky 51/2006 Sb. Pravidla provozování distribuční soustavy, Připojovací podmínky provozovatele a Podmínky dodávky elektřiny. Přípojka NN není součástí projektové dokumentace Napájecí rozvody a rozvaděče Rozvaděč RP1 Rozvaděč je umístěn v m. č Z rozvaděče je připojena veškerá spotřeba 1.NP a část zařízení VZT na střeše objektu. Do rozvaděče budou doplněny jističe pro nově instalované podružné rozvaděče R 108, DIL, BET, LIS, OBR, SVAR v hale Rozvaděče R 108, DIL, BET, LIS, OBR, SVAR Rozvaděče budou umístěny v hale, v m. č. 107, 108,109. Z rozvaděčů budou připojeny nově instalované zásuvky pro technologie v hale Uzemnění, ochrana proti přepětí Uzemnění Uzemnění bude napojeno na společnou zemnící síť provedenou obvodovým zemničem okolo objektu páskem FeZn 30/4. Vývody pro uzemnění bleskosvodu budou provedeny páskem FeZn do výšky 2m nad upravený terén. Svorky v zemi ošetřit zalévací hmotou K Ochranné pospojení Sběrnice hlavního ochranného pospojování (HOP) bude umístěna pod rozvaděčem RE a přes zkušební svorku bude pomocí pásku FeZn připojena na uzemnění objektu. Ze sběrnice hlavního ochranného pospojování budou připojena všechna vodivá potrubí a kovové předměty vstupující do prostor objektu a dále všechny lokální sběrnice ochranného pospojování umístěné v jednotlivých podružných rozvaděčích RP1 a R. Na lokální sběrnice ochranného pospojování v podružných rozvaděčích budou připojeny všechny podružné uzemňovací sběrnice umístěné v místnostech, ve kterých bude provedeno místní pospojování. Všechny rozvaděče budou ze sběrnice hlavního ochranného pospojování připojeny vodičem CY

5 3.3.3 Ochrana proti přepětí Pro ochranu objektu proti přepětí bude v hlavním rozvaděči RP1 umístěn svodič přepětí třídy B+C. V podružném rozvaděči R bude umístěn svodič přepětí třídy C. Na pracovištích bude ve vybraných zásuvkách osazen svodič přepětí třídy D Zásuvková a motorová elektroinstalace Rozmístění zásuvek bude provedeno v takovém počtu, aby pohyblivé přívody byly co nejkratší a nebylo nutno využívat prodlužovacích šňůr. Výška a přesné rozmístění zásuvek bude upřesněno investorem, popřípadě architektem Kabelové rozvody Kabelové rozvody budou uloženy v sádrokartonových příčkách, pod sádrokartonovými podhledy, v PVC lištách, parapetních žlabech, v kabelových žlabech případně pod omítkou. Kabely budou pod sádrokartonem uloženy pomocí kabelových příchytek a úchytů. V technických místnostech budou kabely uloženy na povrchu v kabelových žlabech nebo PVC lištách. U technologických zařízení se provede ochranné pospojení. Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Případné elektrické rozvody pro zajištění funkce zařízení k protipožárnímu zabezpečení objektu budou napojena samostatnými vedeními z náhradního zdroje a budou provedena se sníženou hořlavostí a s požární odolností nebo budou vedeny v krytu s požární odolností. Elektrické rozvody v chráněné únikové cestě budou v provedení se sníženou hořlavostí s požární odolností minimálně 30 minut. Uložení kabelů bude provedeno v souladu s ČSN , ČSN , ČSN a ČSN Popis zařízení Rozvaděče budou označeny štítky s č. rozvaděče a původem napájení. Všechny kabely budou v rozvaděči označeny štítkem s údaji o typu kabelu a koncovém zařízení. Všechna instalovaná zařízení (spínače, svítidla, zásuvky, zásuvkové skříně, ) budou opatřena štítkem, na kterém bude vyznačen popis zařízení a odkud je zařízení napájeno (příklad popisu: ZS1-RH1/FA2 - tj. okruh ZS1 připojený z rozvaděče RH1, z jističe FA2. Označení musí korespondovat se schématem příslušného rozvaděče) Pokyny pro obsluhu a údržbu Při provozu, údržbě a opravách zařízení elektroinstalace (svítidla, spínače, zásuvky, topidla, atd.) je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem a předpisů. - Provozní předpisy nejsou součástí projektové dokumentace. - Opravy a údržbu na zařízení, včetně spínačů a zásuvek můžou vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci a pouze při vypnutém zařízení. - Pravidelnou údržbu nouzového osvětlení (pravidelné prohlídky a zkoušky) dle ČSN EN provádí kompetentní osoba určená provozovatelem prostor

6 4. Závěr Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem ČSN a souvisejících předpisů. Nedílnou součástí technické zprávy je výkresová dokumentace. Elektroinstalace (vč. uzemnění) musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Dodavatelská firma musí zajistit vedení realizace stavby autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992Sb. ve znění pozdějších změn č. 164/1993Sb. a č. 275/1994Sb. na základě požadavku stavebního zákona. Při bouracích, stavebních a montážních pracích je nutné se řídit platnými předpisy a zákony. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace dle ČSN

7 Příloha č. 1.2 Hala F2 1 NP PROSTOR DÍLNY 107 7,27 PODL. STĚNY S1,S4 STROP S.V.=2800mm 14,79 S4 T1 nástupní a výstupní rameno ,20 14,03 1,44 1,44 89,40 271,64 86,44 7,27 14,79 20,20 6,43 11,63 17,90 17,90 S nástupní a výstupní rameno mezipodesta +1,675 a podesta +3,350 S3 T2 V.O.=2650mm, S.V.=2600mm S3 T2 V.O.=2650mm, S.V.=2600mm S3 T2 V.O.=2650mm, S.V.=2600mm P1 S1,S4,S5 T4 S.V.=6130mm P1 S1,S4,S5 T4 S.V.=6130mm P1 S1,S4,S5 T4 S.V.=6130mm S1,S4 S4 S4 T S.V.=2800mm nástupní a výstupní rameno mezipodesta +1,675 a podesta +3,350 P1 S1,S4 T1 S.V.=3072mm P1 S1,S4 T1 S.V.=3072mm S1,S4 T1 S.V.=3072mm S1,S4 T1 S.V.=3072mm -světlá výška místnosti V.O.=3050mm -výška obkladu 13,40 PODL. STĚNY STROP S4 nástupní rameno-mezipodesta výstupní rameno E-05

8 Příloha č. 1.3 Hala F2 2NP 20,20 S nástupní a výstupní rameno mezipodesta +1,675 a podesta +3, ,03 1,44 1,44 89,40 271,64 S3 T2 V.O.=2650mm, S.V.=2600mm S3 T2 V.O.=2650mm, S.V.=2600mm S3 T2 V.O.=2650mm, S.V.=2600mm P1 S1,S4,S5 T4 S.V.=6130mm P1 S1,S4,S5 T4 S.V.=6130mm 86,44 7,27 P1 S1,S4,S5 T4 S.V.=6130mm S1,S4 S.V.=2800mm 14,79 20,20 S4 S4 T nástupní a výstupní rameno mezipodesta +1,675 a podesta +3,350 6,43 11,63 P1 S1,S4 T1 S.V.=3072mm P1 S1,S4 T1 S.V.=3072mm 17,90 S1,S4 T1 S.V.=3072mm 17,90 S1,S4 T1 S.V.=3072mm světlá výška místnosti V.O.=3050mm -výška obkladu ,40 PODL. STĚNY STROP S4 nástupní rameno-mezipodesta výstupní rameno E-06

9 Příloha č Hala G2 NP 1 PODL. STĚNY STROP 7,42 S2,S4 S.V.=3400mm 11,27 5,46 S2,S4 T1 S nástupní rameno 4,17 P1 S8 T4 3,30 3,86 P1 S4 T1 P1 S2,S4 T1 S.V.=4036mm 7,22 S2,S4 T1 S.V.=4036mm ,18 20,27 8,34 2,28 8,33 S2,S6 P1 S2,S3,S4 T1 S3 T2 S3 T2 S3 T2 V.O.=3000mm, S.V.=3850mm V.O.=3050mm, V.O.=3050mm, V.O.=3050mm, 106,70 P1 S2,S4,S5,S7 T4 S.V.=3750mm ,30 11,94 33,56 21,00 36,22 P1 S2,S5,S7 T4 S.V.=3750mm S2,S6 S2,S3,S4,S5 S2,S3,S4,S5 S2,S3,S4,S5 S.V.=3300mm V.O.=3350mm, S.V.=3300mm V.O.=3350mm, S.V.=3300mm V.O.=3350mm, S.V.=3300mm ,00 23,40 31,04 P5 P1 P1 S2,S3,S4,S5 S2,S4,S5 S.V.=3300mm POZOR- v prostoru lab. bude provedena možnost napojení na faradayovu klec V.O.=3350mm, S.V.=3300mm S.V.=3300mm ,48 26,07 S2,S4,S5 P5 S.V.=3300mm S.V.=3300mm POZOR- v prostoru lab. bude provedena možnost napojení na faradayovu klec 110 5,57 7,75 7,42 12,04 5,46 P1 S3 S2,S4 S2,S4 S2,S4 T1 T1, T1 S V.O.=3350mm, S.V.=3300mm S.V.=4036mm S.V.=3400mm výstupní rameno 109 0,44 P1 S2 T1 -světlá výška místnosti V.O.=3050mm -výška obkladu E-05

10 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší rozšíření silnoproudé elektroinstalace objektu G2 v areálu Plzeňského vědecko-technologického parku v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů v digitální podobě, poskytnutých zpracovatelem architektonického řešení a stavební části stavby. s ohledem na zařízení nájemce. Podklady: Stavební půdorysy objektu Dokumentace stáavjící elektroinstalace Příslušné normy a předpisy, zejména níže uvedené: o ČSN EN Rozvaděče NN o ČSN Značení vodičů barvami nebo číslicemi o ČSN Stanovení základních charakteristik o ČSN ed.2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem o ČSN Ochrana proti nadproudům o ČSN Výběr soustav a stavba vedení o ČSN ed.2 - Prost. s vanou nebo sprchou a umývací prostory o ČSN Vnitřní elektrické rozvody o ČSN EN Předpisy pro ochranu před bleskem o ČSN Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách o ČSN EN Osvětlení vnitřních pracovních prostorů o ČSN EN Nouzové osvětlení o ČSN Prostorové uspořádání sítí 2. Základní technické údaje 2.1. Rozvodná soustava 3 + N +PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-C-S, bod rozdělení soustavy TN-C na TN-S je v rozvaděčích RP1.1 a RP1.2 umístěných v 1.NP objektu Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN živých částí: Krytím a izolací - neživých částí: Samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase dle ČSN ed.2, doplňkovým ochranným pospojováním, proudovými chrániči 2.3. Vnější vlivy Předpokládané vnější vlivy působící na elektrické rozvody jsou určeny v Protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN , který je součástí projektové dokumentace

11 3. Popis technického řešení 3.1. Připojení na distribuční rozvod elektřiny, měření odběru Realizace nového objektu je podmíněna zajištěním dodávky elektrické energie z distribuční soustavy NN. Měření odběru elektrické energie se bude řídit pravidly příslušné energetické distribuční společnosti. Objekt je napájen Experimentální haly, přípojka NN je ukončena v přípojkové skříni PS, umístěné na fasádě objektu. Napojení objektu je provedeno z DS 1kV dle pravidel vyhlášky 51/2006 Sb. Pravidla provozování distribuční soustavy, Připojovací podmínky provozovatele a Podmínky dodávky elektřiny. Přípojka NN není součástí projektové dokumentace Napájecí rozvody a rozvaděče Z elektroměrového rozvaděče RE1 bude připojen hlavní rozvaděč objektu RP1.1. Z rozvaděče RP1.1 bude připojen rozvaděč RP Rozvaděč RP1.1 Rozvaděč je umístěn v m. č Z rozvaděče bude připojena veškerá spotřeba 1.NP a část zařízení VZT na střeše objektu Rozvaděč RP1.2 Rozvaděč bude umístěn v m. č Z rozvaděče bude připojena veškerá spotřeba nově instalovaných technologií v 1NP Ochrana před bleskem, uzemnění, ochrana proti přepětí Uzemnění Uzemnění bude napojeno na společnou zemnící síť provedenou obvodovým zemničem okolo objektu páskem FeZn 30/4. Vývody pro uzemnění bleskosvodu budou provedeny páskem FeZn do výšky 2m nad upravený terén. Svorky v zemi ošetřit zalévací hmotou K Ochranné pospojení Sběrnice hlavního ochranného pospojování (HOP) bude umístěna pod rozvaděčem RE a přes zkušební svorku bude pomocí pásku FeZn připojena na uzemnění objektu. Ze sběrnice hlavního ochranného pospojování budou připojena všechna vodivá potrubí a kovové předměty vstupující do prostor objektu a dále všechny lokální sběrnice ochranného pospojování umístěné v jednotlivých podružných rozvaděčích RP1 a R. Na lokální sběrnice ochranného pospojování v podružných rozvaděčích budou připojeny všechny podružné uzemňovací sběrnice umístěné v místnostech, ve kterých bude provedeno místní pospojování. Všechny rozvaděče budou ze sběrnice hlavního ochranného pospojování připojeny vodičem CY

12 3.3.3 Ochrana proti přepětí Pro ochranu objektu proti přepětí bude v hlavním rozvaděči RP1.1 a RP1.2 umístěn svodič přepětí třídy B+C. V podružném rozvaděči R bude umístěn svodič přepětí třídy C. Na pracovištích bude ve vybraných zásuvkách osazen svodič přepětí třídy D Zásuvková a motorová elektroinstalace Rozmístění zásuvek bude provedeno v takovém počtu, aby pohyblivé přívody byly co nejkratší a nebylo nutno využívat prodlužovacích šňůr. Výška a přesné rozmístění zásuvek bude upřesněno investorem, popřípadě architektem Kabelové rozvody Kabelové rozvody budou uloženy v sádrokartonových příčkách, pod sádrokartonovými podhledy, v PVC lištách, parapetních žlabech, v kabelových žlabech případně pod omítkou. Kabely budou pod sádrokartonem uloženy pomocí kabelových příchytek a úchytů. V technických místnostech budou kabely uloženy na povrchu v kabelových žlabech nebo PVC lištách. V místnostech č. 119 a 123 budou provedeny opatření proti šíření EM pole. Kabeláž vedoucí ve stěnách a stropech těchto místností bude uložena v ocelovách trubkách, v těchto místnostech bude vyveden ze základů pásek FeZn 30/4. U technologických zařízení se provede ochranné pospojení. Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Případné elektrické rozvody pro zajištění funkce zařízení k protipožárnímu zabezpečení objektu budou napojena samostatnými vedeními z náhradního zdroje a budou provedena se sníženou hořlavostí a s požární odolností nebo budou vedeny v krytu s požární odolností. Elektrické rozvody v chráněné únikové cestě budou v provedení se sníženou hořlavostí s požární odolností minimálně 30 minut. Uložení kabelů bude provedeno v souladu s ČSN , ČSN , ČSN a ČSN Popis zařízení Rozvaděče budou označeny štítky s č. rozvaděče a původem napájení. Všechny kabely budou v rozvaděči označeny štítkem s údaji o typu kabelu a koncovém zařízení. Všechna instalovaná zařízení (spínače, svítidla, zásuvky, zásuvkové skříně, ) budou opatřena štítkem, na kterém bude vyznačen popis zařízení a odkud je zařízení napájeno (příklad popisu: ZS1-RH1/FA2 - tj. okruh ZS1 připojený z rozvaděče RH1, z jističe FA2. Označení musí korespondovat se schématem příslušného rozvaděče) Požární ochrana a bezpečnost provozu Po instalaci rozvodů se provedou následující opatření: při přechodech rozvodů z jednoho požárního úseku do druhého (např. mezi jednotlivými sekcemi objektů) se vzniklé průrazy a prostupy zabezpečí proti možnosti šíření požáru nehořlavými ucpávkami, případně se průrazy po instalaci zabetonují eventuelně použité vkládací lišty a příp. oceloplechové žlaby se v místech průrazů rovněž vyplní ucpávkami. Nově instalované rozvody neovlivní ani nezhorší bezpečnost provozu a práce v dotčených prostorách ani - 3 -

13 nebudou mít jiný negativní vliv na pracovní prostředí. Z tohoto důvodu není třeba dělat žádná zvláštní opatření Pokyny pro obsluhu a údržbu Při provozu, údržbě a opravách zařízení elektroinstalace (svítidla, spínače, zásuvky, topidla, atd.) je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem a předpisů. - Provozní předpisy nejsou součástí projektové dokumentace. - Opravy a údržbu na zařízení, včetně spínačů a zásuvek můžou vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci a pouze při vypnutém zařízení. - Pravidelnou údržbu nouzového osvětlení (pravidelné prohlídky a zkoušky) dle ČSN EN provádí kompetentní osoba určená provozovatelem prostor. 4. Závěr Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem ČSN a souvisejících předpisů. Nedílnou součástí technické zprávy je výkresová dokumentace. Elektroinstalace (vč. uzemnění) musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Dodavatelská firma musí zajistit vedení realizace stavby autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992Sb. ve znění pozdějších změn č. 164/1993Sb. a č. 275/1994Sb. na základě požadavku stavebního zákona. Při bouracích, stavebních a montážních pracích je nutné se řídit platnými předpisy a zákony. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace dle ČSN

14 Příloha č. 1.6 Hala G2 NP PODL. STĚNY STROP 10,01 S4 mezipodesta-výstupní rameno 7,37 10,27 62,53 10,53 3,68 9,60 10,69 41,30 18,08 17,35 17,80 20,15 41,00 17,80 14,53 21,30 20,15 20,15 18,00 18,00 41,27 19,18 14,76 6,29 S4,S6 S4,S6 T1 S.V.=3700mm S4,S6 S3,S5 T2 S3 T2 S3,S5 T2 S4,S6 S.V.=2600mm V.O.=2800mm, S.V.=2750mm V.O.=2800mm, S.V.=2750mm V.O.=2800mm, S.V.=2750mm VO ZA KUCH. LINKOU, S4,S6 10,01 S4 mezipodesta-výstupní rameno 205 -světlá výška místnosti V.O.=3050mm -výška obkladu E-06

Projektová kancelář Sokolská 199, Liberec 1, , Tel , IČO:

Projektová kancelář Sokolská 199, Liberec 1, , Tel , IČO: 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci pro vybraná zařízení a ochranu před bleskem v rámci zateplení objektu v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Při návrhu technického

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice 1 Projektant: Ing Jiří Horák Valdecká 82 26801 Hořovice Generální projektant: projektový ateliér ASSA spol. s r.o. Praha 4 Dvorecká 32 Zakázka: Investor : OU Březová MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ Stupeň : Dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

D Elektroinstalace

D Elektroinstalace Obsah 1. ZADÁNÍ... 2 1.1. ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2. PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2. SILNOPROUD... 2 2.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.2. ENERGETICKÁ BILANCE... 2 2.3. NAPÁJENÍ... 2 2.4. HLAVNÍ POSPOJENÍ...

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Všeobecná část... 2 1.1. Základní údaje... 2 1.2. Rozsah... 2 1.3. Použité podklady... 2 1.4. Předpisy a normy...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) STAVEBNÍ ÚPRAVY, VESTAVBA ŠATNY A SKLADU 11/2015 STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC na pozemku p.č. 1815/1 a 1815/5, v k.ú. Č. Budějovice ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ:

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

Rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ

Rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ plan inženýrská a projekční kancelář Rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ Název stavby: Místo stavby: Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,

Více

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu: Petr Slezák - projekty elektro, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice Akce: SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE MHD, PARDUBICE, ul. KOSMONAUTŮ Vedoucí projektant: Ing. Š. Stačinová ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA. Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice, IČ: , DIČ: CZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA. Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice, IČ: , DIČ: CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Název stavby: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 275 51 Bystřice, IČ: 00231525, DIČ: CZ 00231525 STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE Místo stavby:, Dr. E. Beneše 300,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice 7 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : Ing. Ondřej Červenka Voznice 64 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č. 1043 DOKUMENTACE DLE PŘÍL. 1 VYHL. 499/2006 Sb. D.1.4.b VYTÁPĚNÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY POSÍLENÍ PROUDOVÉ ZATÍŽITELNOSTI KUCHYNĚ Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou ELEKTROINSTALACE INVESTOR Věznice Světlá

Více

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy Inpros F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy Inpros F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka Tato projektová dokumentace je majetkem firmy Inpros F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

Tietz- Projekty elektro F.X. Procházky 42, Brandýs nad Labem, Stavební úpravy prodejny. Z.č. 16/06

Tietz- Projekty elektro F.X. Procházky 42, Brandýs nad Labem, Stavební úpravy prodejny. Z.č. 16/06 Tietz- Projekty elektro F.X. Procházky 42, Brandýs nad Labem, Stavební úpravy prodejny. Z.č. 16/06 Projekt Technická zpráva Elektroinstalace- D-1.4.3. Seznam dokumentace Textová část: 1. Technická zpráva.

Více

CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ ZZSZK V UHERSKÉM BRODĚ

CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ ZZSZK V UHERSKÉM BRODĚ Projekt: Stupeň: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o, Zlín Peroutkovo nábřeží 434 760 01 Zlín Investor: SO / PS: ZZSZK V UHERSKÉM BRODĚ Obsah: Provozní rozvod

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

: Rekonstrukce školní kuchyně SOUz Chvaletice

: Rekonstrukce školní kuchyně SOUz Chvaletice OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 1.1. VÝCHOZÍ PODKLADY 3 1.2. ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU 3 1.3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 3 1.3.1. Zajištění energie 3 1.3.2. Celkové bilanční údaje 3 1.3.3. Napěťová soustava 3 1.3.4.

Více

ELEKTROINSTALACE HASIČSKÁ ZBROJNICE V KEŘKOVĚ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ INVESTOR

ELEKTROINSTALACE HASIČSKÁ ZBROJNICE V KEŘKOVĚ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ INVESTOR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ HASIČSKÁ ZBROJNICE V KEŘKOVĚ ELEKTROINSTALACE INVESTOR Město Přibyslav Bechyňovo náměstí 1 Přibyslav 582 22 VYPRACOVAL Jiří Ostatnický F. A. Jelínka

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I Stavba

Více

1. Identifikační údaje stavby Název stavby STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB MTBS HOLÝŠOV

1. Identifikační údaje stavby Název stavby STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB MTBS HOLÝŠOV 1. Identifikační údaje stavby 1.1. Název stavby STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB MTBS HOLÝŠOV 1.2. Místo stavby parc. č.. 1379/8, 1379/20, 941/1, k.ú. Holýšov 1.3. Investor Město Holýšov, náměstí 5.května

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA O B S A H

TECHNICKÁ ZPRÁVA O B S A H ZŠ Chotěboř, Smetanova 745 Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Chotěboř, Smetanova 745 Rekonstrukce sociálních zařízení část elektroinstalace TECHNICKÁ ZPRÁVA O B S A H 1. Předmět díla... 2 2. Soupis podkladů,

Více

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Vypracoval: Jiří Flosman Odpovědný projektant: Josef Tietz

Více

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část 01.4.1. Protokol o určení vnějších vlivů (Díl 3. zdravotní technika) Výkresová část 01.4.2. 2NP

Více

Karlovy Vary, Základní škola Školní 9A, Modernizace hlavních rozvodů silnoproudé elektroinstalace ZŠ Školní 9A, Karlovy Vary TECHNICKÁ ZPRÁVA

Karlovy Vary, Základní škola Školní 9A, Modernizace hlavních rozvodů silnoproudé elektroinstalace ZŠ Školní 9A, Karlovy Vary TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Projekt řeší nové hlavní rozvody nízkého napětí v prostorech základní školy ve Školní ulici čp.310 v Karlových Varech - Staré Roli. V rámci projektu je řešeno oddělení úředního měření

Více

Elektrické zařízení. PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, Rumburk ELEKTRICKÁ INSTALACE

Elektrické zařízení. PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, Rumburk ELEKTRICKÁ INSTALACE PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk REKONSTRUKCE INFORMAČNÍHO STŘEDISKA - - JETŘICHOVICE část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Textová část Technická zpráva Výkresová část E1 Dispozice

Více

Projektování el. zařízení IČO Korunní Ostrava - Mar. Hory. tel.:

Projektování el. zařízení IČO Korunní Ostrava - Mar. Hory. tel.: Projektování el. zařízení IČO 640 82 351 Korunní 63 709 00 Ostrava - Mar. Hory tel.: 724 978 547 E-mail: chytilasyn@volny.cz 1/5 OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA stavby s názvem Energetické posílení přívodu NN

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE listů 6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stupeň projektu: Projektová dokumentace pro ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY Název akce: Centrum denních služeb v ZŠ Hrdlovská, Osek D1:SO 101 Denní centrum D1:SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika

Více

Technická zpráva D.1.4.4-1

Technická zpráva D.1.4.4-1 Stavba: NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE Investor: Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice SO 01 : OBJEKT ŠATEN D.1.4.4. : TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

Více

Technická zpráva Úvod : Základní údaje :

Technická zpráva Úvod : Základní údaje : Technická zpráva 1. Úvod : Tato část projektové dokumentace stavby Rekonstrukce sociálních zařízení OÚ Jablonec nad Nisou, část TPS - Silnoproudá elektrotechnika, byla vypracována na základě objednávky

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

Technická zpráva

Technická zpráva ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technická zpráva Projektová dokumentace elektrického zařízení Stavební úpravy, snížení energetické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY - MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 D.2 PRODEJNÍ SKLAD LEVNÉ ELEKTRO D.2.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNICKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Více

Projektová dokumentace k akci

Projektová dokumentace k akci Čeká školní inspekce Čj. ČŠIG-2058/12-G22 ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Projektová dokumentace k akci ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Výměna elektroinstalace a napojení na rozvodnou

Více

MDO DO MDO+DO β MDO DO MDO+DO

MDO DO MDO+DO β MDO DO MDO+DO Úvod Projektová dokumentace je řeší provedení rozvodů silnoproudu pro hlavní, nouzové a bezpečnostní osvětlení, rozvodů pro zdravotnickou technologii a rozvodů pro technická zařízení VZT, ZTI, UT. Elektroinstalace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 11111-EL-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ SEZNAM DOKUMENTACE: 11111-EL-10. Výkaz materiálů Slepý rozpočet

TECHNICKÁ ZPRÁVA 11111-EL-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ SEZNAM DOKUMENTACE: 11111-EL-10. Výkaz materiálů Slepý rozpočet SEZNAM DOKUMENTACE: Technická zpráva Výkaz materiálů Slepý rozpočet HDS+ER Půdorys 1.PP-Elektroinstalace Půdorys 1.NP-Elektroinstalace Půdorys 2.NP-Elektroinstalace Půdorys Podkroví-Elektroinstalace Rozvaděč

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: TOMÁŠ BEHINA TOMÁŠ BEHINA INVESTOR: OBEC BITOZEVES, BITOZEVES 50, 44001 LOUNY AKCE: MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice 702374, č.p.: st. 45, 825/1 STUPEŇ DOKUMENTACE:

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora

Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

Více

D. P. S. Soudobý příkon (kw)

D. P. S. Soudobý příkon (kw) STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KNĚŽSKÁ 24, ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4.g Zařízení silnoproudé elektroinstalace D.1.4.h Zařízení slaboproudé elektroinstalace T E C H N I C K Á D. P. S. Z P R Á V A Projekt řeší na úrovni

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

ZODP. PROJEKTANT Ing.Stanislav NEMRICH. tel DATUM

ZODP. PROJEKTANT Ing.Stanislav NEMRICH. tel DATUM HLAVNÍ ARCHITEKT VYPRACOVAL René FEGLAR INVESTOR manželé Almerovi PROFESE ZODP. PROJEKTANT Ing.Stanislav NEMRICH René FEGLAR samostatný projektant elektro Květoslava Mašity 465 252 31 Všenory IČO:43167471

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.3 na ulici Rudná

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko 419 735 42 Těrlicko Název : Rekonstrukce elektroinstalace - MŠ Těrlicko Část : D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287 Zakázka : Odběratel: Oprava elektroinstalace společných prostor domu na HS 437, ul. ul.pískovec č.p. 896;897, 471 14 Kamenický Šenov OSBD,Česká Lípa Barvířská č.p.738 Datum:

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň:

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň: Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Část: Stupeň: Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437,

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A

Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A SO 01.13 Dieselagregát Technická zpráva OBSAH: 1. ÚVOD A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU...

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : Ing. Bohuslav

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ V BYTOVÉM DOMĚ ČESKÁ LÍPA, NA

Více

E L E K T R O I N S T A L A C E. Rekonstrukce elektroinstalace v učebně č. 509 Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň

E L E K T R O I N S T A L A C E. Rekonstrukce elektroinstalace v učebně č. 509 Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň zodpovědný projektant : stavebník: akce : část : Ing. arch. Václav Mastný vypracoval / kreslil : Ing. Ladislav Pilný Gymnázium Mikulášské náměstí 23, 326 00 Plzeň Rekonstrukce elektroinstalace v učebně

Více

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Název: Investor: CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice Místo stavby: parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Část projektu: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V ZŠ DOBRONÍN - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

Oprava rozvaděčů nn a zásuvkových obvodů

Oprava rozvaděčů nn a zásuvkových obvodů Projektová dokumentace ev. č. 02/12/2013 Oprava rozvaděčů nn a zásuvkových obvodů druhá část v budovách G a SPŠEI, Křižíkova 1258 Frenštát p. R. Kreslil : ing. Vlastimil Pícha Zodpovědný projektant : ing.

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : OPLOCENÍ NTM CHOMUTOV : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STUPEŇ E - ELEKTROINSTALACE PŘÍLOHA E - 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA : OPLOCENÍ NTM CHOMUTOV : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STUPEŇ E - ELEKTROINSTALACE PŘÍLOHA E - 1 AKCE STUPEŇ : OPLOCENÍ NTM : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁST : E - ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA E - 1 DATUM : 04/2013 VYPRACOVALI : ING.MILAN ŠKVÁRA PAVEL BUCHTA ÚVODNÍ ÚDAJE: akce :

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5

Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5 Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 360 kw; P p = 270 kw Stavební elektroinstalace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Předmět projektu Předmětem projektu je provedení elektroinstalace při vestavbě podlaží do prostor chovu kontaktních zvířat v objektu technického zázemí v ZOO Praha.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice, včetně výměny zdroje vytápění, č. p. 39 na parcele č. 461 Část: F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod

Více

- ČSN Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 471: Opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 471: Opatření před úrazem elektrickým proudem 1 a/ Všeobecně : Projekt řeší návrh a provedení silnoproudých a slaboproudých instalací, pro stavební úpravy sborovny a skladu učebnic Základní školy DR.- Hrubého 319/2, Šternberk. Součástí projektu je:

Více

B. Technická zpráva technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky

B. Technická zpráva technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky B. Technická zpráva technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky 1. Popis stavby Předkládaná dokumentace řeší výstavbu veřejného osvětlení v obci Lanškroun. Předmětem je napojení nového

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Pardubice-oprava soc.zařízení ubytoven B,E Věznice Pardubice Elektroinstalace silnoproudu PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Obsah projektu A. Technická zpráva : A.1 - Identifikační údaje stavby A.2 - Vymezení rozsahu

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan

Více

ELEKTROINSTALACE PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY. PD

ELEKTROINSTALACE PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY. PD ELEKTROINSTALACE PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY. PD 028-2015 Akce: Stupeň: Stavba : Investor: Zákazka : 028-2015 Zodpovědný projektant : Ing. Josef Kartousek Rodinný dům se zařízením na hlídání dětí novostavba

Více

D.3.1. Technická zpráva

D.3.1. Technická zpráva D.3.1 Název akce: Čištění odpadních vod Hřivno kanalizace s výtlakem na ČOV Chotětov Část: SO 03 - D.3 Čerpací stanice - Přípojka n.n. Investor: Městys Chotětov Zakázkové číslo: VIS 2/16-006 Stupeň: Projekt

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA DOMU ČP.1246; ULICE LIPÍ, K.Ú.HORNÍ POČERNICE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA DOMU ČP.1246; ULICE LIPÍ, K.Ú.HORNÍ POČERNICE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA DOMU ČP.1246; ULICE LIPÍ, K.Ú.HORNÍ POČERNICE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ Část D1.4-4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY,

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek Seznam příloh Textová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek 4 A4 1 A4 2 A4 1 A4 Výkresová část : 1. Přehledové schema instalačního rozvodu

Více

Akce: Stavební úpravy skladu na kanceláře, st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy, areál Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, ulice Za Kasárny

Akce: Stavební úpravy skladu na kanceláře, st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy, areál Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, ulice Za Kasárny TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší silnoproudou a slaboproudou elektrickou instalaci pro stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č. 2862 v katastrálním území Klatovy, obec Klatovy.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA. Kraj Vysočina. Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba SO 01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA. Kraj Vysočina. Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba SO 01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava tel.: +420 564 602 276 munduch.s@kr-vysocina.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Ing.

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, 11 000 PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS SO 07 - ROZVODY ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/ ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU Projekt řeší

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1.0 Účel a předmět stavby 2.0 Přehled výchozích podkladů 2.1 Seznam norem 2.2 Seznam zkratek 3.0 Členění stavby 4.0 Vliv stavby na životní prostředí 5.0 Bezpečnost práce 6.0 Silnoproudé

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Legenda Výpis materiálu

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Legenda Výpis materiálu SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Legenda Výpis materiálu Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.P.P. půdorysné schéma světelných rozvodů E-02 1:50 1.P.P. půd. schéma zásuvkových a technolog.

Více

Projektová kancelář Sokolská 199/17, Liberec 01, 460 01, Tel. 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199/17, Liberec 01, 460 01, Tel. 482 736 374, IČO: 25424491 Projektová kancelář Sokolská 199/17, Liberec 01, 460 01, Tel. 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci nové haly v rozsahu realizační dokumentace.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více