Dělená strava: Tak to funguje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dělená strava: Tak to funguje"

Transkript

1 Dělená strava: Tak to funguje

2 Dělená strava podle dr. Haye 5 Co je dělená strava? Projekt dûlené stravy zaloïil pfied více neï stoletím dr. Hay. V té dobû v ak je tû nemohl znát tolik vûdeck ch poznatkû, kolik jich máme v souãasnosti. Pfiesto mu v sledky daly plnû za pravdu. Jeho pacienti se cítili lépe a byli v konnûj í. Reforma stravování dodnes umoïàuje milionûm lidí, aby byli zdraví a cítili se fit. Dělená strava podle dr. Haye Dûlená strava znamená dnes totéï, co znamenala dfiíve: sestavovat potraviny inteligentnû tak, aby jejich zaïívání bylo optimální. Dr. Hay objevil, Ïe pokrmy, které jíme, trávíme rûzn m zpûsobem. Kousek masa, ryby nebo rûzné ovoce potfiebují ke svému tûpení kyselé Ïaludeãní Èávy, zatímco brambory, r Ïe, tûstoviny a obilniny na rozklad sacharidû neutrální prostfiedí. Zažívací proces ZaÏívací proces sacharidû zaãíná jiï v ústní dutinû. Úãinkem amylázy tûpicího enzymu obsaïeného ve slinách se tûpí krob obsaïen v sacharidech na nepatrné ãástice. Kou eme-li del í dobu napfiíklad kousek chleba, po nûjaké dobû bude jeho chuè nasládlá. ZaÏívání sacharidû právû zapoãalo. krob se pfiemûnil na maltózu. DÛkladné roz - mûlnûní stravy v ústech je proto velmi dûleïité. Pokud v ak jíme sacharidy spoleãnû s bílkovinami nebo s kysel m ovocem, proces natrávení se v ústech zastaví. Dal í stanicí zaïívání je Ïaludek, v nûmï panuje kyselé prostfiedí. Pomocí kyseliny solné a zaïívacího enzymu pepsinu zde dochází k natrávení tûpení bílkovin (na peptidy). Pak natrávené bílkoviny a sacharidy putují do tenkého stfieva, kde se odehrává hlavní ãást zaïívacího procesu prostfied nictvím trávicích Èáv produ - kovan ch slinivkou bfii ní. Ta musí spolu se Ïluãí a produkty Ïláz ve stûnû tenkého stfieva vytvofiit rûzné enzymy ke tûpení stravy. Napfiíklad trypsin a chymotrypsin tûpící bílkoviny, amylázu tûpící sacharidy a lipázu tûpící tuky. Mimoto slinivka bfii ní reguluje hladinu cukru v krvi tak, Ïe buì produkuje inzulin, nebo glutagon.

3 6 Dělená strava: Tak to funguje Proč je dělená strava zdravá? Dr. Hay rozdûlil potraviny do tfií skupin a urãil, Ïe bûhem jednoho jídla se nesmí jíst strava obsahující pfieváïnû bílkoviny souãasnû se stravou obsahující pfieváïnû sacharidy. Do tfietí skupiny zafiadil neutrální potraviny, které lze libovolnû kombinovat s jednou nebo druhou z pfiedchozích skupin. Kdo se stravuje podle této zásady, netrpí pálením Ïáhy ani zaïívacími poruchami nebo poruchami v mûny látek v tûle. Diabetici zaznamenají zlep ení své nemoci, lidé s nadváhou se zbavují nadbyteãné tûlesné hmotnosti. Od dob dr. Haye mnoho lidí potvrdilo, Ïe dûlená strava je zdravûj í neï strava nedûlená. Proã tomu tak je, mezitím potvrdily nejrûznûj í vûdecké v zkumy. Prokázaly, Ïe pfii dûlené stravû je jídlo snadnûji stravitelné. Mnohem dûleïitûj í jsou ale dva dal í aspekty: Oddûlení sacharidû od bílkovin sníïí hladinu inzulinu v krvi a kromû toho je dûlená strava zásadotvorná (bazická) a zabrání tûlu v pfiekyselení. Jak produkce inzulinu, tak rovnováha mezi kyselinami a neutrálními látkami jsou dûleïité pro udrïení dobrého zdravotního stavu ãlovûka. Pozitivní výsledky dělené stravy Zkušenosti už získalo mnoho nemocných lidí stravujících se podle zásad dělené stravy. Přechodem na dělenou stravu se jejich celkový zdravotní stav výrazně zlepšil. Nemusejí už brát tolik léků nebo se jich zbavili vůbec. Přestala je bolet hlava, ustaly chronické zažívací potíže, snížil se vysoký krevní tlak i hladina cholesterolu v krvi a neobjevují se u nich potíže při změnách ročních období. Ustoupily dokonce deprese nebo duševní neklid. Klíčová úloha inzulinu V znam hladiny inzulinu v krvi pro zdraví odhalily dvû australské v zkumné pracovnice Susanne Holtová a Jennie Brandová-Millerová ze sydneyské univerzity. Nezávisle na dûlené stravû zkoumaly pfiíãiny vzrûstající obezity na svûtû s jejími vlivy na základní v mûnu látek v lidském v tûle. Sledovaly produkci inzulinu po poïití rûzn ch jídel. Zji Èovaly, kolik inzulinu musí slinivka bfii ní vyprodukovat pfii izolované stravû bohaté pouze na sacharidy a kolik pfii bûïné, nedûlené stravû obsahující tuky, bílkoviny a sacharidy dohromady.

4 Klíčová úloha inzulinu 7 Vědecké objevy V zkumnice objevily, Ïe slinivka bfii ní pfii nedûlené stravû vykazuje prudce se zvy ující kfiivku produkce inzulinu je tû vy í neï pfii samotné konzumaci bílého chleba. Zji tûní vysvûtluje, proã lidé pfii dietû redukující tuky a kladoucí dûraz na sacharidy a bílkoviny ve stravû ãasto místo toho, aby hubli, je tû víc pfiib vají. VûdcÛm na Harvardovû univerzitû v Bostonu se podafiil podobn objev: Nikoli tuky a kalorie jsou nepfiátelé obézních lidí, n brï ãasto vlastní vinou zpûsobená nadprodukce inzulinu. Problém mnoh ch lidí s obezitou spoãívá v tom, Ïe nesprávnou v Ïivou nutí slinivku bfii ní, aby produkovala pfiíli velké mnoïství inzulinu. Inzulin ovlivàuje také rychl pokles hladiny cukru v krvi. eãeno jin mi slovy: odebírá sice z krve cukr, ale vytváfií z nûj mastné kyseliny a ukládá je do tukov ch bunûk. âím více inzulinu se vyprodukuje, tím prudãeji klesá hladina cukru v krvi. To má za následek, Ïe krev, nervy a mozek jsou vystaveny nedostatku glukózy a vy lou signál hlad vût inou v podobû chuti na sladké, aby se hladina cukru opût vyrovnala. âlovûk se pak pohybuje v zaãarovaném kruhu. INFO: Při nedostatku glukózy trpí zejména mozek, trvale odkázaný na přísun cukru prostřednictvím krve. Nedostatek vyvolává nervozitu a vede k poruchám soustředění. Člověk začíná být neklidný, pociťuje hlad a zahání ho nejraději sladkým. To jeho postavě samozřejmě neprospívá. Důležité: nízká hladina inzulinu V souãasnosti uï je vûdecky prokázáno, Ïe nízká hladina inzulinu je Ïádoucí a prospû ná nejen pro sniïování tûlesné hmotnosti nebo jejího udrïení v potfiebn ch mezích, ale pro tûlesné zdraví obecnû. âasem totiï musí slinivka bfii ní produkovat stále vût í mnoïství inzulinu. Následky se pak neprojevují pouze v nadváze. Po nûjaké dobû mûïe ãlovûk onemocnût dokonce cukrovkou se v emi jejími záporn mi doprovodn mi jevy a následn mi nemocemi. V Ïiva spoãívající na zásadách dûlené stravy brání pfiíli prudkému sníïení hladiny cukru v krvi a znemoïàuje tûlu, aby si vytváfielo nepotfiebné zásoby tukû. Teprve tehdy, kdy hladina inzulinu v krvi zûstává dlouhodobû nízká, zaãne tûlo spalovat své vlastní nahromadûné tuky. Pfiestavba tedy vyïaduje nûjak ãas, protoïe tuky jsou to poslední, ãeho by se na e tûlo chtûlo vzdát.

5 8 Dělená strava: Tak to funguje Přísun tekutin Stejně jako při běžné výživě, tak i při dělené stravě je důležitý pitný režim. V číslech to znamená, že za den máte vypít 1 2 litry vody nebo čaje. Ovocné šťávy byste měli pít jako střik a sladké nápoje zcela zavrhnout. Cukr v nich obsažený je nejen kaloricky započitatelný, ale zvyšuje hladinu inzulinu na nepotřebnou výšku, což zase může vyvolat pocit hladu. Dal ími tvûrci kyselin jsou káva, ãern ãaj, kakao, alkohol, nikotin a nûkterá léãiva. Také stres, rozladûnost, nepohoda a agresivita vedou ke zv en m hodnotám kyselin v tûle. Na tûstí je ná organismus vybaven fungujícím systémem, aby se tûchto kyselinov ch zbytkû dokázal sám zbavit, pfiesto neustál pfiíliv dlou - hodobû nezdolá ani ten nejzdravûj í. Nemûli byste proto dopustit, aby to do lo aï tak daleko, a mûli byste dbát o rovnováïnou bazickou stravu. Zásady jsou totiï protihráãi kyselin, pûsobí alkalicky a rovnováïnû. Dělená strava je zásaditá (bazická) Rovnováha kyselin a zásad (hydroxidů) Ve zdraví ãlovûka hraje kromû hladiny inzulinu v znamnou roli rovnováha kyselin a zásad. Bílkoviny, sacharidy a tuky jsou dûleïitou souãástí zdravé v Ïivy. Jakkoli cenné mohou tyto v Ïivné látky b t, po jejich tûpení a v mûnû látek zûstává v tûle kyselinov odpad. U potravin bohat ch na bílkoviny jsou to kyselina moãová a mléãná. U potravin bohat ch na sacharidy pfiispívá k tvorbû kyselin oxid uhliãit a odpadové látky obsahující jedy. U tukû jsou to Ïivoãi né tuky a transmastné kyseliny, zvané také ztuïené tuky, které vznikají pfii v robním procesu z podfiadn ch olejû. Zásadité jsou vitaminy, minerální látky, enzymy a stopové prvky. Jsou obsaïeny v zeleninû, ovoci, v honcích, jádrech, semenech a bramborách. Tyto potraviny mají pozitivní vliv na na e hospodafiení s kyselinami a zásadami. Dûlená strava je bohatá na vitaminy, minerální látky a enzymy. To vede ke zlep ení celkové v mûny látek v tûle a krevních hodnot. Kdo se stravuje podle principû dûlené stravy, stará se o vyváïen stav kyselin a zásad ve svém tûle.

6 Každodenní zdraví 9 Každodenní zdraví Dûlená strava pûsobí kladnû na zdraví. Z dlouhodobého hlediska vede k ze tíh - lení, protoïe pfii ní nevzniká pocit velkého hladu a povzbuzuje spalování tukû v tûle. Navíc je dûlená strava zpûsobem stravování, na nûjï lze pfiejít bez sebemen ích problémû. Nemusíte se trápit poãítáním kalorií ani si zapisovat, co jste uï snûdli, ale pfiedev ím mûïete jíst v e, co se vám zachce. Omezit musíte pouze spotfiebu v robkû z bílé mouky a potravin obsahujících pfiíli cukrû, tukû a kyselin. To zase není nic tak tûïkého, protoïe pfii stravování podle principû dûlené stravy se za nûjakou dobu dostaví pocit zdraví a budete se cítit fit. Tyto potraviny jsou uvedeny na stranû 13. Žádné dvojí vaření K dal ímu kladu dûlené stravy patfií její rozmanitost. Pro ãleny své domácnosti, ktefií se nechtûjí stravovat podle zásad dûlené stravy, nemusíte vafiit zvlá È. Pro nû pouze roz ífiíte pokrm bohat na bílkoviny o brambory, r Ïi, tûstoviny nebo o chléb. K pokrmu bohatému na sacharidy pfiidáte rybu nebo vejce. V ichni budete spokojenû nasyceni. Mnohdy i ãlenové rodiny pfiijdou dûlené stravû na chuè a zaãnou se stravovat podle va ich zásad. K následujícím tabulkám Harmonicky kombinovat potraviny není vůbec nic těžkého. Kniha poskytuje všechny potřebné podklady k tomu, abyste si mohli sestavovat své menu sami. Začněte jednoduše tím, že oběd nebo večeři připravíte ze surovin, které se k sobě dobře hodí. Kombinační plán na straně vám poskytuje přehled, do které skupiny potravina patří, zda do převážně bílkovinné (B, dále pak modře vyznačené), do převážně sacharidové (S, dále pak oranžově vyznačené) nebo do neutrální (N, dále pak zeleně vyznačené). Do poslední, neutrální skupiny patří ty potraviny, které je možné kombinovat s jednou nebo s druhou předchozí skupinou. Mějte však na paměti, že některé neutrální potraviny mají vysokou výživovou hodnotu. Proto volně kombinovatelné potraviny zařazené do 1. dílu kombinačního plánu pojídejte jen střídmě, zatímco ve 2. dílu se v konzumaci jejich množství nemusíte nijak omezovat.

7 10 Dělená strava: Tak to funguje Kombinační plán Skupina s převažujícími bílkovinami Potraviny z této skupiny B (mod rá) kombinujeme pouze se skupinou neutrální N (zelená)! B Tepelně upravené maso všeho druhu jako drůbež hovězí přední husa jehněčí kachna masové vývary mleté hovězí maso pečeně rolády řízky steaky telecí zvěřina Vepfiovému masu se vyhneme. B Tepelně upravené ryby ďas mořský, langusta losos okouník mořský platýs, pražma pstruh, rybí vývar sépie slávky, škeble treska, tuňák B Vejce všeho druhu míchaná vejce omeleta sázená vejce vařená nebo ztracená B Mléko mléko bez ohledu na jeho tučnost B Sýry veškeré druhy zahřívaných sýrů jako například algavský horský sýr bel paese biarom brie cantal čedar čerstvé sýry danbo, donautaler eidam, esrom ementál fontal gorgonzola harvarti chester maasdamer máslový sýr munster niva pecorino pivní sýr, stilton trapistický sýr tylžský sýr B Sójové výrobky sójové maso tofu B Nápoje jablečné víno ovocné šťávy suché bílé, červené a růžové víno suchý sekt B Ovoce angrešt, borůvky broskve, čerstvá jablka hroznové víno hrušky, jahody kdoule maliny meruňky mirabelky, nektarinky rebarbora rybíz, ryngle švestky, třešně višně B Citrusové plody a exotické ovoce ananas, citron granátové jablko grapefruit, kiwi kumkvat, liči limeta mandarinka, mango mučenka papája, pomeranč

8 Kombinační plán 11 B Různé balzamikový ocet malinový ocet sterilovaná rajčata Skupina s převažujícími sacharidy Potraviny z této skupiny S (oranïová) kombinujeme pouze se skupinou neutrální N (zelená)! S Celozrnné obilniny amarant (laskavec) bulgur, ječmen obilné vločky oves, pohanka proso, pšenice pšenice špalda quinoa, žito S Výrobky z celozrnných obilnin celozrnné těstoviny celozrnný chléb koláče a pečivo z celozrnné mouky přírodní rýže S Brambory jakýkoli druh v jakékoli podobě S Ovoce banány čerstvé datle čerstvé fíky nesířené sušené ovoce zralá jablka S Sladidla javorový sirup, med ovocný cukr (fruktóza) zahušťovaná agávová šťáva zahušťovaná jablečná a hrušková šťáva Tato sladila lze pouïít v ma - lém mnoïství také na ochu - cení pokrmû obsa hu jících pfieváïnû bílkoviny. S Různé bramborový škrob pivo sušená rajčata, sušené houby Volně kombinovatelé potraviny (zkratka kombi ) Kombi jsou rozdûleny do dvou skupin: na kyselino - tvornou a zásaditou stravu. Potraviny v dílu 1 konzu - mu jeme ve stfiídmém mnoïství. U potravin v dílu 2 se v kon - zumaci jejich mnoï ství nemusíme nijak omezovat. Kombi díl 1 N Tuky máslo, rostlinné tuky, oleje lisované zastudena N Kysané mléčné výrobky jogurt, kávová smetana kefír, kysané mléko podmáslí tvaroh zakysaná smetana N Sójové výrobky všechny potravinové sójové výrobky sójový krém N Sýry Všechny sýry z čerstvého, nepasterovaného mléka jsou vysrážené bakteriemi mléč ného kvašení, a tak jsou lehce stravitelné. Proto patří do sku piny kombi. Sýry z pastero va ného mléka jsou často vysrá žené sýřením, a proto jsou hůře stravitelné. Ty patří do skupiny převážně bílkovinných potravin. N Tvrdé sýry beaufort caciocavallo comté fiore sardo grana padano gruyère idiazábal kefalotiri manchego montasio parmazán

9 12 Dělená strava: Tak to funguje provolone sbrinz Tyto druhy se ãerstvû nastrouhané hodí na ochucení tûstovinov ch pokrmû. N Nářezové sýry algavský ementál appenzeller asiago pressato fontina halloumi majorero morbier pyrenejský sýr reblochon salers smetanová gouda tomme de Savoie Tyto druhy s rû se hodí na obloïení chleba. N Měkké sýry amalthée banon z kozího mléka brie de Meaux brocciu cabrales camembert coulommiers epoisse feta kozí sýr liptovský sýr munster géromé pouligny rokfór Saint Albray Tyto druhy s ra se hodí na obloïení chleba. N Tvarohové a čerstvé sýry bresso čerstvé sýry kozí sýry mascarpone mozzarella olomoucké tvarůžky ovčí sýry picandou ricotta robiola Osella salašnické sýry Tyto druhy s rû se hodí na obloïení chleba a na smaïení. N Syrové nebo na vzduchu sušené uzené masné výrobky debrecínské párky klobásy ze syrového masa lososová šunka salámy sušené hovězí maso šunka N Syrové maso tatarské maso Konzumujeme ho jen zcela ãerstvé, a ne pfiíli ãasto. N Syrové a nakládané ryby matjes v oleji nakládaný losos sardelky zavináč N Uzené ryby losos makrela platýs pstruh sleď úhoř žralok ostnatý N Ořechy a semena kokos lískové oříšky lněné semínko mák mandle sezam slunečnicová semena vlašské ořechy Ara ídy vynecháme, jsou tûïce stravitelné. N Náhražky octa kvašený syrovátkový výtažek ovocné octy N Čisté vysokoprocentní lihoviny čisté ovocné pálenky jalovcová pálenka žitná N Různé vaječný bílek

10 Kombinační plán 13 zeleninový vývar droždí čerstvé kokosové mléko olivy rozinky Kombi díl 2 N Zelenina artyčoky avokádo bílé zelí brokolice celer bulvový celer řapíkatý cibule cuketa čekanka černý kořen čerstvá kukuřice červené zelí česnek čínské zelí feferonky fenykl chřest kapusta kapusta kadeřavá kedluben květák kysané zelí lilky mangold melouny mrkev okra okurky palmová srdíčka paprika pórek růžičková kapusta ředkev ředkvičky sladké brambory (batáty) syrová rajčata špenát tykev zelené fazolky zelený hrášek N Listové saláty batávijský červenolistá čekanka hlávkový kadeřavý ledový lollo biondo a rosso polníček rukola římský štěrbák N Houby hlíva ústřičná houby lišky hřiby a ostatní lesní houby lanýže smrže šítake žampiony N Výhonky a klíčky fazol mungo ředkvičky a další vojtěška (alfalfa) N Želírovací prostředky agar-agar z mořské řasy biobin z rohovníku (karob) želatina živočišného původu N Různé ochucovací prostředky borůvky bylinky, bylinné čaje citronová kůra hořčice křen melta pepř stevia (přírodní sladidlo) syrovátka Potraviny, jimž se raději vyhneme: bílá mouka a v robky z ní pfiipravené jako sladké a pikantní peãivo, tûstoviny, le tûná r Ïe cukr a sladila a z nich pfiipravené v robky jako cukráfiské v robky, marmelády a Ïelé tuãné pokrmy a konzervy vepfiové maso, v robky z tohoto masa vãetnû un - ky; maso v syrové úpravû vûbec ztuïené a emulgované tuky, tuky na smaïení zrnková káva, ãern ãaj a kakao ve velkém mnoïství vysokoprocentní lihoviny

11 Recepty: Kombinujte sami!

12 Princip vyhledávání kombinací 15 Jak správně kombinovat? Princip dûlené stravy je snadno pochopiteln, pfiesto je pfii pfiechodu na zmûnu stravování tfieba na zaãátku pfiekonat jist nezvyk a dopfiát tûlu, aby si na zmûnu stravy zvyklo. Kuchafiek s recepty na pokrmy podle dûlené stravy je mnoho, ale svazují vás. Prakticky si nemûïete svobodnû volit podle své chuti. Princip vyhledávání kombinací Pokud si chcete sestavovat jídlo naprosto sami, pomûïe vám kombinaãní plán na stranách 10 aï 13. Dáte-li v ak pfied - nost kombinaci oti tûn ch a vyzkou - en ch receptû, máte jedineãnou moïnost. Zvolen technick postup, je geniálnû prost : kaïdou stranu ve spirálové vazbû tvofií vïdy 2 karty, jejichï obracením si mûïete sami zkombinovat menu, svobodnû zcela podle své vlastní chuti. J Na horní kartû je celkem 54 pokrmû obsahujících pfieváïnû sacharidy nebo bílkoviny. J Na dolní kartû najdete recepty na pfiílohy, vïdy jsou neutrální povahy. Ty mûïete libovolnû kombinovat s pokrmy na horních kartách. KdyÏ si na horní kartû vyberete pokrm obsahující pfieváïnû sacharidy nebo bílkoviny, pfiílohu si zvolíte listováním v dolních kartách. Napfiíklad k zapé - kanému krûtímu fiízku si kromû mnoha a mnoha jiného mûïete zvolit okurkov salát s koprem, rukolov salát s piniov mi ofií ky nebo opékanou zeleninovou smûs ãi opékaná salátová srdíãka. Když spěcháte KaÏd den není ãas na pfiípravu dvou pokrmû, i kdyï jsou recepty v této knize snadné a ãasovû nenároãné. Pak staãí jako pfiílohu nakrájet jen ãerstvou okurku ãi rajãe. Naopak zeleninu nebo zeleninov salát z dolní strany lze nahradit hlavním jídlem podle vlastní volby. J Z neutrálního pokrmu se stane bílkovinn, kdyï ke karbanátku, kufieti, du ené rybû pfiidáte kousek s ra nebo vafiené vejce. J K sacharidovému pokrmu pfiidejte kousek celozrnného chleba a pokrm se stane neutrální. Nebo zuïitkujte zbytek brambor, tûstovin ãi r Ïe ze vãerej ího dne.

Jídelní lístek na 7 dnů

Jídelní lístek na 7 dnů Jídelní lístek na 7 dnů Zde je pro inspiraci příklad jídelního lístku na celý týden. Celkové množství sacharidů v něm nedosahuje ani doporučené maximální množství 200 g za den, přitom skladba stravy je

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK. Od do

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK. Od do Od 01.10.2018 do 05.10.2018 Tvarohová pomazánka s rajčaty, houska, ovocný čaj(1,7) 01.10. Polévka kapustová(1,3) 1. Segedínský guláš, vícezrnné knedlíky, malinový sirup(1,3,7) 2. Pečená cuketa se šunkou

Více

NABÍDKOVÝ LIST. SENDVIČE - Světlý chléb zadělávaný mlékem KÓD PRODUKT GRAMÁŽ / OBSAH CENA VČ DPH

NABÍDKOVÝ LIST. SENDVIČE - Světlý chléb zadělávaný mlékem KÓD PRODUKT GRAMÁŽ / OBSAH CENA VČ DPH NABÍDKOVÝ LIST Svacinari.cz s.r.o. S.K.Neumanna 1135/22 Praha 8 182 00 IČ: 02785064 DIČ: CZ02785064 SENDVIČE - Světlý chléb zadělávaný mlékem KÓD PRODUKT GRAMÁŽ / OBSAH CENA VČ DPH ITALSKÝ (bazalkové pesto,

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

RESTAURACE U VAŘEČKY

RESTAURACE U VAŘEČKY RESTAURACE U VAŘEČKY 18.7. 1. Žampionová (BZL) (žampiony, mléko, cibule, česnek, bylinky, koření) 2. Králičí vývar (BZL) (králičí maso, mrkev, celer, petržel, bylinky, koření) Alergen: 9 Hlíva ústřičná

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK MŠ. Od do

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK MŠ. Od do Základní škola a Mateřská škola Lišov Od 01.10.2018 do 05.10.2018 Tvarohová pomazánka s rajčaty, houska, ovocný čaj(1,7) 01.10. Polévka kapustová(1,3) 1. Segedínský guláš, vícezrnné knedlíky, malinový

Více

do Čtvrtek Pátek

do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Přesnídávka Rohlík s pomazánkou s kapií, mléko (A: Polévka Pórková (A: Oběd Krůtí prsíčka, sýrová omáčka, spatzle, mangový nápoj (A: Svačina Směs ovoce, čaj Pátek 2.6.2017 Přesnídávka

Více

Pátek 11.01.2008. 8: 45 voda 200 ml. 9: 30 mandarinka 1 ks, 30 g slaných mandlí

Pátek 11.01.2008. 8: 45 voda 200 ml. 9: 30 mandarinka 1 ks, 30 g slaných mandlí Pátek 11.01.2008 6.00 lehce potřený Florou ( 1 kávová lžička) vegetariánský bylinkový salám 100 g 1 rajče 8: 45 9: 30 mandarinka 1 ks, 30 g slaných mandlí 12:30 salát 500 g 1 vejce, 100 g tuňáka, ledový

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE ELISA POTRAVINOVÉ INTOLERANCE IMUNOANALYTICKÉ SOUPRAVY KE STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK TŘÍDY Ig G A Ig G 4 Standardní formáty (20, 24 a 88 antigenů) Individuální profil - výběr z více než 400 dostupných

Více

EUROLINE-FOOD EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. Váš test na potravinovou intoleranci

EUROLINE-FOOD EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Zpráva pro pacienta EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Ovoce Luštěniny Houby Různorodé Cereálie bez glutenu & alternativní potraviny Byliny & koření Saláty Ryby

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Pátek 2.6.2017 zeleninová Hovězí nudličky s barevnou mrkvičkou, brambory, nápoj ovocný, ovocná miska obsahuje alergeny: 01,01a,01e,07 Špagety po milánsku, nápoj ovocný, ovocná miska rybí

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.09.2015 do 04.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Sýrová pomazánka, chléb, čaj(1,7) 01.09 Polévka z červené čočky(1) 1.Drůbeží rizoto sypané sýrem, sirup, voda(1,7) Okurkový salát Vaječná pomazánka, sezamová hvězdička, bílá

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva 1. 5. 9. 2014 Chléb s pomazánkou z nivy, mléko Polévka bramborová Rizoto z kuřecího masa s kuskusem, červená řepa, jahodový nápoj Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko s drožďovými knedlíčky,09 Vepřové po cikánsku, rýže, citrónový čaj Houska s máslem, banán, voda Celozrnné

Více

Podle funkce v organismu se rozlišují:

Podle funkce v organismu se rozlišují: Ovlivňují chemické děje v živém organismu. Pozitivní zrychlují děje Negativní zpomalují děje Podle funkce v organismu se rozlišují: Enzymy Hormony Vitamíny Jsou nepostradatelné při rozkladu lipidů, sacharidů

Více

Škola- říjen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 6.10.

Škola- říjen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 6.10. Pondělí 2.10.2017 houska, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva polévka bramborová s ovesnými vločkami těstoviny zapečené se zeleninou a sýrem, jablka - příloha chléb, máslo, šunka,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK. Od do

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK. Od do Od 01.06.2016 do 03.06.2016 Bílý chléb, máslo, dušená šunka, ovocný čaj(1,7) 01.06. Polévka hrášková(1,7) 1. Svíčková na smetaně, hovězí maso vařené, houskové knedllíy(1,3,7) 2. Restovaná vepřová játra

Více

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 3.10.2016 Úterý 4.10.2016 Středa 5.10.2016 Čtvrtek 6.10.2016 Pátek 7.10.2016 pomazánka z míchaných vajec, chléb kmínový, zel. obloha, dětské cappucino (A: 01a,01b,03,06,07) kmínová s kapáním (A:

Více

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14.

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14. 2.11. 6.11. 2015 polévka rumburská I. vepřové po cikánsku, brambory II. těstovinový salát s uzeným lososem, dalamánek pribináček s čokoládovou polevou nápojový automat 4 příchutě + voda polévka dršťková

Více

VZOROVÝ JÍDELNÍČEK NA TÝDEN

VZOROVÝ JÍDELNÍČEK NA TÝDEN VZOROVÝ JÍDELNÍČEK NA TÝDEN Bílkoviny: cca 80 g Sacharidy: do 60 g Tuky: 140 g (níže jen B/S/T) PONDĚLÍ 4 míchaná vejce, 20 g ghí 100g kapie, 100g mrkev Pečené kuřecí stehno (s kostí 150g), tuk z výpeku

Více

Jídelní lístek. od do Pondělí Úterý

Jídelní lístek. od do Pondělí Úterý Pondělí 3.9.2018 Přesnídávka chléb, pomazánka ze sýru cottage, rajče, mléko Přesn. D chléb, pomazánka ze sýru cottage, rajče, mléko (dieta 3,4,5) chléb, pomazánka ze sýru cottage, okurka, čaj (dieta 6)

Více

K A T A R Í N A S K Y B O V Á

K A T A R Í N A S K Y B O V Á K A T A R Í N A S K Y B O V Á Potraviny jako aktivátory, stabilizátory a inhibitory Fresh diet jsou klíčem k úspěchu při hubnutí obsah Úvod 9 Jak vznikla Fresh diet 12 Fresh portrét 14 3 základní pravidla

Více

EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci

EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Zpráva pro pacienta EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Gluten obsahující cereálie Maso Ovoce Luštěniny Houby Různorodé Cereálie bez glutenu & alternativní potraviny

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Oběd Velikonoční pondělí

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Oběd Velikonoční pondělí Pondělí 2.4.2018 Oběd Velikonoční pondělí Úterý 3.4.2018 Přesnídávka Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj (A: 01,04,07) Polévka Fazolová se zeleninou (A: 09) Oběd Zapečené těstoviny s masem, zelný salát s

Více

obsahuje alergeny: 01,10 Svačina slunečnicový chléb, máslo, šunka, okurka - zelenina příloha, čaj, mléko obsahuje alergeny: 01,07

obsahuje alergeny: 01,10 Svačina slunečnicový chléb, máslo, šunka, okurka - zelenina příloha, čaj, mléko obsahuje alergeny: 01,07 Pondělí 1.10.2018 chléb, pomazánka sardinková, mrkev, čaj,04,07,10 zelňačka s cizrnou rybí filé pečené na másle a zelenině, brambory m.m., zeleninová obloha,04,07 houska- celozrnná, bylinkové máslo, jablka

Více

Menu duben PO

Menu duben PO 1. 4. PO Polévka: Mrkvová se zázvorem/1a,b,c,d,e,3,7 *mrkev*petržel*cibule*zázvor*mléko*smetana Hlavní jídlo: Obalovaná treska pečená v troubě s vařeným bramborem, jogurtový dip/1 a,b,c,d,e,3,4,7 *treska

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.10.2017 Přesnídávka Celozrnné pečivo s pomazánkou z karotky, kakao (A: 01,03,07,11) Polévka Rýžová s vejcem (A: 03,09) Oběd Milánské špagety se sýrem, nápoj granátové jablko (koktejl), hroznové

Více

Jídelníček. od do Čtvrtek Pátek

Jídelníček. od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 pomazánka sardinková, chléb kmínový, zel. obloha, čaj ovocný (A: 01,01a,01b,04,06,07,10) krupicová s vejcem (A: 01,03,07,09) krůtí prsa po italsku se zeleninou a soj.boby,

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 3.1.2019 Pátek 4.1.2019 Z míchaných luštěnin (A: 01,01a) Rybí prsty, Brambory (A: 01,04,07) Džus-koncentrát, Káva bílá caro, Ovoce (A: 01,07) z míchaných luštěnin bzl Tilápie- ryba na másle, Brambory

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM 31.8. - 4.9.2015 HLAVNÍ PRÁZDNINY polévka z červených fazolí s tomatem I. zeleninové rizoto, strouhaný sýr, pórkový salát s mrkví II. nevaří se z provozních důvodů polévka z rybího filé s houskou I. kuřecí

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

Jídelní lístek pro měsíc březen 2017

Jídelní lístek pro měsíc březen 2017 Jídelní lístek pro měsíc březen 2017 1. týden 1. 3. 2017 2. 3. 2017 3. 3. 2017 Grahamová veka, sýrová pomazánka, ředkvička, čaj citrónový s withanií Mrkvová s hráškem Špagety s rajčatovou omáčkou (bezmasé)

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.9.2019 Úterý 3.9.2019 Středa 4.9.2019 Čtvrtek 5.9.2019 Pátek 6.9.2019 -------------------------------------------------- luštěninová s krupkami,09 Vepřové po milánsku, špagety, strouhaný sýr,

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka sýrová s kapií, mrkev, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka sýrová s kapií, mrkev, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07 Středa 1.3.2017 Přesnídáv. houska, pomazánka tvarohová s vejci, okurka - zelenina příloha, čaj Polévka polévka slepičí s rýží a zeleninou,09 Oběd 1 kuře pečené s nádivkou, brambory m.m., zeleninová obloha

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Oběd Státní svátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Oběd Státní svátek Pondělí 1.5.2017 Oběd Státní svátek Úterý 2.5.2017 Přesnídávka Rohlík s šunkovou pěnou, čaj (A: 01,07) Polévka Květákovo-brokolicová (A: 01,07) Oběd Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, citrónový nápoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Jídelní lístek pro měsíc květen

Jídelní lístek pro měsíc květen Jídelní lístek pro měsíc květen 1. týden 2/5 2016 3/5 2016 4/5 2016 5/5 2016 6/5 2016 Kmínový chléb, máslo, vařené vejce, okurek, čaj "Ovocínek" oběd polévka Italská hlavní chod Rizoto z drůbežího masa

Více

veka, pomazánka ze sardinek, jablko, mléko jahodové, čaj ovocný polévka pórková s vejci

veka, pomazánka ze sardinek, jablko, mléko jahodové, čaj ovocný polévka pórková s vejci s t á t n í s v á t e k veka, pomazánka ze sardinek, jablko, mléko jahodové, čaj ovocný 01,04,06, polévka pórková s vejci vepřová kýta na česneku, bramborová kaše, rajče, čaj ovocný chléb, máslo, ředkvičky,

Více

SLANÉ ŽITNÝ CHLEBÍČEK SE SEMÍNKOVOU RAW POMAZÁNKOU CHLEBÍČEK POHANKOVÝ S CIZRNOVOU POMAZÁNKOU A MRKVOVÝM SALÁTEM

SLANÉ ŽITNÝ CHLEBÍČEK SE SEMÍNKOVOU RAW POMAZÁNKOU CHLEBÍČEK POHANKOVÝ S CIZRNOVOU POMAZÁNKOU A MRKVOVÝM SALÁTEM SLANÉ ŽITNÝ CHLEBÍČEK SE SEMÍNKOVOU RAW POMAZÁNKOU Složení: žitný chléb (bio žitná celozrnná mouka, bio žitný celozrnný kvásek, voda, kmín, sůl), semínková pomazánka se sušenými rajčaty (slunečnicová semínka,

Více

Jídelníček. od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Jídelníček. od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 jogurt ovocný, loupáček - makovka, mléko (A: 01a,03,06,07) čočková s kroupami a zeleninou (A: 01,01c,07,09) rybí filé pečené na másle

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Přesnídávka Chléb se žervé, okurka, mléko (A: 01,07) Polévka Slepičí s nudlemi (A: 01a,03,09) Oběd Zapečené těstoviny s vepřovým masem, červená řepa, čaj (A: 01a,03,07) Svačina Rohlík

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

do Pátek

do Pátek Pátek 1.6.2018 Přesnídávka Rohlík s pomazánkou z taveného sýra, mléko (A: 01,07) Polévka Z červené čočky se zeleninou (A: 09) Oběd Sekaná pečeně, nové brambory, okurkový salát, nápoj lesní směs (A: Svačina

Více

Přesnídáv. houska- celozrnná, pomazánka zeleninová se sýrem, mrkev, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

Přesnídáv. houska- celozrnná, pomazánka zeleninová se sýrem, mrkev, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10 Pondělí 2.1.2017 Přesnídáv. kaše rýžová se skořicí, kompot ovocný - příloha, čaj Polévka zelňačka s cizrnou Oběd 1 kuřecí stehno pečené, dušená rýže s kukuřicí Svačina chléb s máslem, vejce vařené, jablka

Více

Jídelní lístek pro měsíc září přesnídávka - - oběd polévka Dýňová 01a, 07, 09 hlavní chod Špagety s rajčaty a mozzarelou 01a, 07, 09

Jídelní lístek pro měsíc září přesnídávka - - oběd polévka Dýňová 01a, 07, 09 hlavní chod Špagety s rajčaty a mozzarelou 01a, 07, 09 Jídelní lístek pro měsíc září 2019 1. týden 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 přesnídávka - - oběd polévka Dýňová 01a, 07, 09 hlavní chod Špagety s rajčaty a mozzarelou 01a, 07, 09 nápoj Čaj Bezkašlík, mléko, voda 07

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.5.2019 státní svátek Čtvrtek 2.5.2019 Ochucené mléko, houska, Pomazánka z taveného sýra s ředkvičkou Polévka hovězí s krupicovými noky, fazolový guláš, Pečivo, limo Rohlík, oříšková pomazánka,08

Více

Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou z lučiny, rajče, mléko

Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou z lučiny, rajče, mléko Středa 1.6.2016 Čtvrtek 2.6.2016 Pátek 3.6.2016 Krupicová kaše sypaná skořicí, ovoce,čaj Polévka slepičí s abecedou, segedinský guláš, houskový knedlík, mírně slazený čaj, voda,,03,06,07,09 Chléb s pomazánkou

Více

do Středa Čtvrtek Pátek Oběd Státní svátek

do Středa Čtvrtek Pátek Oběd Státní svátek Středa 1.5.2019 Oběd Státní svátek Čtvrtek 2.5.2019 Přesnídávka Krupicová kaše s broskvemi, čaj (A: 01,07) Polévka Zelná (A: 01,07) Oběd Zapečené těstoviny se šunkou, červená řepa, rybízový čaj (koktejl)

Více

do Pátek

do Pátek Pátek 1.9.2017 Přesnídávka Loupák, bílá káva (A: 01,03,07) Polévka Hovězí nudlová (A: 01,07,09) Oběd Přírní vepřový řízek, bramborová kaše, červená řepa, čaj (A: 07) Svačina Houska s ramou a okurka, čaj

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 krupicová s vejcem,09 Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík, čaj bylinný Francouzské brambory, salát rajčatový,čaj bylinný zeleninová,09

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

do Pátek

do Pátek Pátek 1.6.2018 slunečnicový chléb, pomazánka sýrová s celerem, mrkev, mléko, čaj, krém tvarohový- nanuk, vždy tác,09 polévka brokolicovo-květáková s majoránkou rajčatové pečené fazole - kovbojské, slunečnicový

Více

Škola- březen do Pátek

Škola- březen do Pátek Pátek 1.3.2019 Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka vaječná, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva,10 Polévka mrkvová polévka se špaldovou krupicí Oběd 1 kuře na paprice, tarhoňa Pondělí 4.3.2019

Více

do Středa Čtvrtek Pátek ŠJ při ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60, PSČ , tel.

do Středa Čtvrtek Pátek ŠJ při ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60, PSČ , tel. Středa 1.2.2017 pomazánka cizrnová se zeleninou, chléb kmínový, zel. obloha, kakao obsahuje alergeny: 01a,01b,06,07,09,10 zeleninová s kuskusem,09 omáčka koprová, vejce na tvrdo, brambory vařené (m.m.),

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Přesnídávka Chléb s drůbeží pomazánkou se zeleninou, čaj (A: 01,07) Polévka Česneková s chlebem (A: Oběd Slovenské halušky se zelím, vepřové výpečky, čaj s citrónem (A: 01,03) Svačina Rohlík

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Pátek 2.6.2017 pomazánka z červené čočky se zeleninou, chléb kmínový, zel. obloha, mléko,09 květáková Pomodoro těstoviny s krájenými rajčaty a zeleninou, těstoviny, strouhaný sýr (eidam

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.2.2016 Úterý 2.2.2016 Středa 3.2.2016 Čtvrtek 4.2.2016 Pátek 5.2.2016 Chléb s budapešťským krémem,hrozny, mléko Zeleninová polévka s jáhly, segedinský guláš, houskový knedlík, mírně slazený čaj,

Více

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Přesnídávka Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj (A: 01,04,07)

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Přesnídávka Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj (A: 01,04,07) Úterý 1.5.2018 Polévka Státní svátek Středa 2.5.2018 Přesnídávka Chléb s pomazánkou z lučiny, čaj (A: 01,07) Polévka Krkonošská zelňačka (A: 01,07) Oběd Rizoto z vepřového masa, salát z červené řepy, pomerančový

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Jídelní lístek pro měsíc květen 2017

Jídelní lístek pro měsíc květen 2017 Jídelní lístek pro měsíc květen 2017 1. týden 01. 05. 02. 05. 03. 05. 04. 05. 05. 05 přesnídávka oběd polévka hlavní chod Státní svátek Svátek práce dezert/salát nápoj Přesnídávka Kmínový chléb, máslo,

Více

Jídelní lístek pro měsíc listopad 2017

Jídelní lístek pro měsíc listopad 2017 Jídelní lístek pro měsíc listopad 2017 1. týden 1. 11. 2. 11. 3. 11. přesnídávka Kmínový chléb, pomazánka z ryb, pórek, šípkový čaj 01a, 01b, 04, 07 oběd polévka Z jarní zeleniny 01a, 07, 09 hlavní chod

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 2.5.2019 Bl Pátek 3.5.2019 Bl Valašská zelňačka (A: 01,01a,06,07,09) Hovězí pečeně na houbách, Rýže dušená (A: 01,01a) Čaj se sirupem, Mléko, Ovoce (A: 07) valašská zelňačka bzl (A: 06,07,09) Hovězí

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.4.2019 Úterý 2.4.2019 Středa 3.4.2019 Čtvrtek 4.4.2019 Pátek 5.4.2019 s masovými knedlíčky Zeleninové smaženky (řízky), brambory m.m., salát okurkový, nápoj ovocný B. Kuřecí špíz, rýže s pečenou

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 3.1.2018 Přesnídávka Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj (A: 01,04,07) Polévka Bramborová (A: 01,07,09) Oběd Zeleninové rizoto s kuřecím masem, strouhaný sýr, okurka, čaj (A: 07,09) Svačina Houska

Více

veka, pomazánka z tuňáka, jablko, kakao, čaj ovocný krůtí prsíčko s ratatouille, kuskus, čaj ovocný

veka, pomazánka z tuňáka, jablko, kakao, čaj ovocný krůtí prsíčko s ratatouille, kuskus, čaj ovocný veka, pomazánka z tuňáka, jablko, kakao, čaj ovocný polévka z míchaných luštěnin krůtí prsíčko s ratatouille, kuskus, čaj ovocný chléb kyjevský žitný, pomazánka vaječná, rajče, mléko, čaj ovocný polévka

Více

Zeleninová polévka s pohankou Vepřové kostky na kmíně, mexická rýže, rajčatový salát s mozzarelou, ovocná šťáva nebo mléko

Zeleninová polévka s pohankou Vepřové kostky na kmíně, mexická rýže, rajčatový salát s mozzarelou, ovocná šťáva nebo mléko 1.9. 2.9.2016 hlavní prázdniny hlavní prázdniny hlavní prázdniny Zeleninová polévka s pohankou Vepřové kostky na kmíně, mexická rýže, rajčatový salát s mozzarelou, ovocná šťáva nebo mléko 1a), 3, 4, 7

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Pomazánka krabí, bílý chléb, bílá káva(1,3,4,7) 02.11. Polévka bramborová krémová s vločkami (1) 1. Dušené vepřové maso v mrkvi, vařené brambory Ovocné pyré, piškoty, ovoce,

Více

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao Období:28. 2. 2011 4. 3. 2011 Loupáček, jablko, kakao (čaj) Polévka drštková ala kuře Zapečená brokolice, brambory, broskvový kompot, šťáva Chléb, máslo, šunka, mléko (čaj) Chléb, sýrová pomazánka, mrkev,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.1. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.1. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.. do 5..208 Den Polévka Hlavní chod Pondělí STÁTNÍ SVÁTEK STÁTNÍ SVÁTEK STÁTNÍ SVÁTEK PRÁZDNINY PRÁZDNINY PRÁZDNINY chléb, pomazánka pikantní sýrová, Čtvrtek chléb, pomazánka tuttifrutti,

Více

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7)

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) P o l é v k y Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) Hovězí vývar (1,3,7) s masem a domácími nudlemi Jihočeská kulajda (1,3,7) s h o u b a m i P ř e d k r m y 20 Kč 25

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více

Rohlík, pomazánka šunková, pórek (A: 01, 07)

Rohlík, pomazánka šunková, pórek (A: 01, 07) Pondělí 3.12.2018 Chléb jánský, pomazánka mozzarellová s bazalkou, mrkev, horká čokoláda (A: 01, 07) Kmínová s vejci (A: 01, 03, 09) Milánské špagety se sýrem (A: 01, 07) Nápoj hruška Úterý 4.12.2018 Rohlík,

Více

Menu listopad ČT

Menu listopad ČT 1. 11. ČT Přesnídávka: Dalamánek s máslem a plátkem sýra, ovoce/ pečivo 60g, máslo 10 g, sýr 20gr, ovoce 50gr/ 1,3,7 Polévka: Hovězí vývar s masem a tarhoní/1,3,7*hovězí maso*cibule* mrkev*celer*petržel*tarhoně*

Více

Škola- duben do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- duben do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.4.2018 Úterý 3.4.2018 Středa 4.4.2018 Čtvrtek 5.4.2018 Pátek 6.4.2018 státní svátek- nevaří se! polévka drůbková jemná s rýží,09 hovězí pečeně na česneku, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldou

Více

DETOXIKAČNÍ PROTOKOL 1. DEN

DETOXIKAČNÍ PROTOKOL 1. DEN DETOXIKAČNÍ PROTOKOL 1. DEN ODŠŤAVNIT: 3-4 pomeranče + 3-4 mrkve + ½ řapíkatého celeru ZMIXOVAT DO SMOOTHIE: Odšťavněný základ + 1 banán + 1 avokádo + 2 PL lněného oleje Uvařit 1 dýni (hokaido střední

Více

do Čtvrtek Pátek

do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.11.2018 Ochucené mléko, Chléb, Pomazánka cizrnnová, čerstvá zelenina,09,10 Polévka květáková s ovesnými vločkami, bavorské vdolečky, Mléko - čaj Rohlík, Pomazánka hradecká Pátek 2.11.2018 Ochucené

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, máslo, plátkový sýr, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, máslo, plátkový sýr, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07 Středa 1.2.2017 slunečnicový chléb, máslo, plátkový sýr, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva polévka špenátová s vajíčkem hovězí pečeně na česneku, dušená rýže rohlík, pomazánka sýrová s kapií,

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

do Čtvrtek Pátek

do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.2.2018 Přesnídávka Rohlík s plátkovým sýrem a okurkou, kakao (A: 01,07) Polévka Z vaječné jíšky se zeleninou (A: 01,03,07,09) Oběd Kuřecí závitek, dušená rýže, strouhaná mrkev, mangový nápoj

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek Státní svátek Státní svátek Státní svátek Polévka Oběd 1 Oběd 2

od do Středa Čtvrtek Pátek Státní svátek Státní svátek Státní svátek Polévka Oběd 1 Oběd 2 Středa 1.5.2019 Čtvrtek 2.5.2019 Pátek 3.5.2019 slepičí s nudlemi a zeleninou Vepřové maso v mrkvi, brambory, nápoj ovocný Hovězí nudličky s fazolkami na kyselo, brambory, nápoj ovocný zeleninová s ovesnými

Více

Jídelníčky září prosinec 2017

Jídelníčky září prosinec 2017 Jídelníčky září prosinec 2017 Datum 4.9.2017 Oběd1 1, 7, 9 Vločková polévka s mrkví, hovězí kostky na divoko, rýže s kukuřicí, se sirupem, pitná 5.9.2017 Oběd1 1, 3, 6, 7, 9 1, 3, 6, 7, 9 Bramborová polévka

Více

Pondělí Kuřecí vývar se zeleninou a smaženým hráškem

Pondělí Kuřecí vývar se zeleninou a smaženým hráškem Pondělí 2.1.2017 Kuřecí vývar se zeleninou a smaženým hráškem - Kuřecí skelety, mrkev, celer, petržel, sůl, pepř mletý, kmín meletý, petželová nať, smažený hrášek Podkrkonošské kyselo - Směs smíšených

Více

do Pátek

do Pátek Pátek 1.3.2019 Přesnídávka Rohlík s pomazánkovým máslem, mléko (A: Polévka Zeleninová s jáhly (A: 09) Oběd Bramboráčky s masovou směsí, čaj (A: Svačina Houska s paštikovou pomazánkou, čaj (A: Pondělí 4.3.2019

Více

NABÍDKA CATERINGU. jednotko va cena. cena celkem. množství. slané

NABÍDKA CATERINGU. jednotko va cena. cena celkem. množství. slané CATERINGOVÁ NABÍDKA NABÍDKA CATERINGU slané množství jednotko va cena cena celkem žitný chlebíček se semínkovou raw pomazánkou 25 0 chlebíček bezlepkový s cizrnovou pomazánkou a mrkvovým salátem 25 0 chlebíček

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více