Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP"

Transkript

1 Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin spoleënosti AMOS Software. Toto ËÌslo vïnujeme Ñhork mì novink m Adobe ñ zejmèna InDesign a GoLive 4.0. GoLive 4.0 je neobvykle propracovanï napsan aplikace, jeû reprezentuje skuteën pr nik Adobe do oblasti profesion lnìho internetovèho publikov nì a podrobnïji se o nïm doëtete na stranï 8. Jenûe, co naplat, i program jako GoLive 4.0 z st v ponïkud ve stìnu takovè revoluënì novinky, jakou je systèm pro profesion lnì zlom str nek Adobe InDesign. TÈto novince z pochopiteln ch d vod vïnujeme podstatnou Ë st tohoto vyd nì. NezapomeÚme ani na obchodnì akce, kterè jsme pro v s p ipravili pro letoönì lèto. P ÌjemnÈ poëtenì a mnoho spïch nejen s novinkami Adobe v m p eje Martin äkorpil, nov editel Amos Software LetnÌ promo akce Pro uûivatele Windows UûivatelÈ platformy Windows mohou bïhem lèta nakupovat Adobe Illustrator 8.0 CZ za mimo dnou cenu KË. Tato akce se t k pln ch verzì do vyprod nì z sob. Uveden cena je doporuëen prodejnì cena a platì u prodejc spoleënosti Amos Software. Pro uûivatele Macintosh Ve spolupr ci s ofici lnìm distributorem po- ËÌtaË Apple, firmou CDS jsme p ipravili spoleënou akci: p i n kupu poëìtaëe PowerMacintosh G3 je moûnè k nïmu p iobjednat Adobe Publishing Collection 4.0 CZ za velmi atraktivnì ceny. VÌce informacì v m poskytnou autorizovanì prodejci Apple. Vöechny uvedenè ceny jsou bez DPH. ZmÏny vyhrazeny. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Dlouho p ipravovan, m ty op eden a netrpïlivï oëek van program, d Ìve zn m pod v vojov m kûdov m oznaëenìm K2. O tèto aplikaci jiû bylo a jeötï bude mnoho naps no i eëeno, takûe j zde p ipomenu jeden, u n s na rozdìl od Z padu ponïkud opomìjen aspekt ñ konkurenci. Ano, InDesign rozöi uje konkurenci v oblasti program pro grafick n vrh a zlom stran, kde dosud v znamnou pozici zaujìmal konkurenënì QuarkXPress. äkarohlìd zde urëitï s potïöenìm p ipomene, ûe takov ch aplikacì, kterè sv mi parametry aspirovaly na roli ÑQuark Killerì jiû za ta lèta bylo mnoho, ale na to m me protiargument. Je to poprvè, kdy s takov mto projektem p ich zì skuteënï v znamn spoleënost, mnohem silnïjöì, neû jejì protihr Ë, a navìc s mnohaletou reputacì dodavatele, kterèho trh vnìm jako nositele kladn ch vlastnostì, jeû AmeriËanÈ r di shrnujì pod pojem Ñhonesty in businessì. Uû na vodnìm p edvedenì Adobe InDesignu 2. b ezna tohoto roku v r mci Seybold Seminars v Bostonu bylo patrnè, jak netrpïlivï odborn ve ejnost Ëekala na moûnost d t st vajìcìmu dodavateli najevo sv j n - zor na jeho p Ìstup k uûivatel m a od tè doby je st le vìce zn t, ûe p jde skuteënï o mohutnè Ñhlasov nì nohamaì, neboli p echod ke konkurenci (nïkterè zdroje dokonce pouûìvajì tak expresivnìch formulacì, jako Ñmasov exodus biblick ch rozmïr ì). Toto vöe je, spolu s konkurenënì cenou, samoz ejmï dobr (a nutn ) z klad pro spïönost novinky na trhu, ale u Adobe si uvïdomujì, ûe to nestaëì. Proto v voji In- Designu vïnovali skuteënï maxim lnì pèëi aû do poslednìho detailu. Tak, vedle neb val ch typografick ch moûnostì (zde mal osobnì odboëka ñ jsem velmi potïöen, ûe s InDesignem m me moûnost vracet do grafickè pr ce to, co z nì poë tkem devades t ch i s naöìm p iëinïnìm bylo vypuzeno, a to klasickou typografickou Ëistotu), a dalöìch vynikajìcìch koncepënìch (zcela klìëov je t eba otev enost modul rnìho eöenì, jeû InDesign p Ìmo p edurëuje, aby se stal platformou redakënìch a vydavatelsk ch systèm budoucnosti) a funkënìch vlastnostì, nebylo zapomenuto t eba ani na to, ûe s kaûdou zmïnou p ich zì i nutnost adaptace na ni. Tento fakt InDesign reflektuje nap Ìklad zapìnatelnou (a modifikovatelnou!) sadou kl vesov ch zkratek shodn ch s Quarkov mi, aby i ti nejzbïhlejöì rutinè i mohli bezbolestnï p ejìt na novou aplikaci. Ale tyto a ostatnì informace technickèho charakteru budou jiû podrobnï diskutov ny v n sledujìcìm Ël nku. Tom ö MetliËka ProsÌme, poznamenejte si... nov telefonnì ËÌsla do firmy AMOS SOFTWARE. Jsou to: (+420-2) , , , , , , FaxovÈ ËÌslo z st v v platnosti. RuöÌ se p vodnì ËÌsla a Nov ËÌsla jsou jiû funkënì. Vöem, kdo se k n m nemohli nïjakou dobu dovolat, se omlouv me. Strana 11

2 Adobe InDesign ñ jak je? M tus zvan InDesign byl odhalen. P edstavil se zkraje b ezna na Seybold Seminars v Bostonu, koncem b ezna jej mïli moûnost vidït uûivatelè v»eskè republice a na Slovensku v r mci sèrie prezentacì Adobe RoadShow v Praze a v BratislavÏ. PojÔme se na nïj spoleënï nynì podìvat. Jak tedy je ñ Adobe InDesign 1.0? Integrovan Je prok z no, ûe naprost vïtöina grafick ch poëìtaëov ch pracoviöù vyuûìv nïkter z program Adobe, nap Ìklad Photoshop nebo Illustrator. PrvnÌ, co v s po spuötïnì InDesignu upout, je zn mè pracovnì prost edì. UvidÌte stejn n strojov panel, stejnè palety, stejnè nabìdky, stejnè p Ìkazy i stejnè kl vesovè zkratky vöude tam, kde je to moûnè. UûivatelskÈ rozhranì typickè pro produkty Adobe, kterè bylo jiû mnohokr t vysoce hodnoceno, je implementov no nynì i do InDesignu, a tak kaûd uûivatel nïkterèho jinèho programu Adobe bude v InDesignu okamûitï jako doma. P edevöìm to znamen znaënou sporu Ëasu a tudìû n klad p i p echodu na tento nov program, protoûe Ëas pot ebn k jeho osvojenì je minim lnì. DalöÌ sporu p edstavuje kompatibilita mezi platformami a jednotliv mi aplikacemi. To znamen zaprvè, ûe program pracuje naprosto rovnocennï v operaënìm systèmu Windows a Mac OS; vöechny funkce programu na jednè platformï v m budou k dispozici i na platformï druhè. Mezi platformami m ûete snadno p esouvat soubory a sdìlet tak pr ci s kolegy nez visle na typu poëìtaëe, na kterèm kaûd z v s pracuje. Kompatibilita mezi aplikacemi zase vyjad uje, ûe v InDesignu lze velmi snadno pracovat s nativnìmi form ty soubor Photoshopu a Illustratoru. Vyhnete se tedy exportu obraz do univerz lnìch form t (nap. EPS nebo TIFF), a tìm uöet Ìte nejen mìsto na disku, ale i spoustu Ëasu a vaöe Ëinnost bude daleko p ÌmoËa ejöì a efektivnïjöì. Integrace jde vöak jeötï d le. UmÌstÌte-li do publikace InDesignu kresbu z Illustratoru (nebo ji tam prostï p et hnete myöì), objekty z stanou dokonce editovatelnè pomocì vektorov ch n stroj InDesignu (nap. pero nebo n stroj pro p Ìm v bïr), kterè pracujì naprosto stejnï jako v Illustratoru. Je samoz ejmè, ûe InDesign nem ûe nahradit Illustrator v celè öì i a komplexnosti jeho funkcì (ostatnï to ani nenì jeho cìlem), nicmènï zjistìte, ûe drobnè vektorovè pravy objekt jsou v InDesignu snadnè a velmi p ÌjemnÈ. P i importu obraz s o ezov mi cestami z Photoshopu m ûete p evèst o ezovou cestu na r meëek, kter lze d le upravovat jako jakoukoli jinou vektorovou k ivku. Mimo to lze o ezovou cestu vytvo it s vysokou p esnostì p Ìmo v InDesignu. Tv rëì ZamÏ ujete-li se na vytv enì str nky, chcete takovè n stroje, kterè pracujì intuitivnï a pom hajì v m vykon vat poûadovanè kony, aniû by naruöovaly vaöe soust edïnì. Software Adobe InDesign je navrûen tak, aby v m poskytoval naprostou tv rëì svobodu, odstraúoval jakèkoliv softwarovè barièry, kterè by p ek ûely vaöemu tv rëìmu rozletu, a pom hal v m dïlat takovè vïci, jakè jste jeötï nikdy p edtìm prov dït nemohli. Je to moûnè kromï jinèho dìky implementaci n sledujìcìch vlastnostì. Vno enè r meëky Pat Ì mezi nejpruûnïjöì n stroje InDesignu. R meëkem m ûe b t jak koli objekt, nap. obdèlnìk, ov l, mnoho helnìk, od ruky nakreslen tvar, ale i obrys pìsmene nebo, jak jsme si jiû ekli, o ezov cesta importovanèho obr zku. R meëky m ûete vkl dat jeden do druhèho v libovolnèm poëtu rovnì a pomocì tïchto vno en ch r meëk vytv et jednoduch m zp sobem i nejsloûitïjöì kompozice publikace. P itom m te nad kaûd m z r meëk plnou kontrolu: m ûete je p esouvat, mïnit jejich velikost, ot Ëet, prov dït jejich zkosenì a manipulovat s nimi jak mkoli zp sobem. PomocÌ n stroje pero lze v InDesignu upravovat vektorovè kresby importovanè z Illustratoru BarevnÈ p echody V InDesignu nynì m ûete na objekty aplikovat barevnè p echody v plnì a tah (gradienty). Pracujete naprosto stejn m zp sobem jako v Illustratoru nebo ve Photoshopu, protoûe m te k dispozici stejnou paletu Gradient. V nì nastavìte, m -li b t p echod line rnì nebo kruhov, hel a barvy, z nichû se p echod skl d. P echod pak m ûete aplikovat na nïkolik jednotliv ch objekt nebo na jejich skupinu. M ûete jej rovnïû aplikovat na text, kter p itom samoz ejmï z st v plnï editovateln. Strana 2

3 SpoleËnÈ grafickè uûivatelskè rozhranì profesion lnìch aplikacì Adobe Adobe Noviny N strojov liöta Jestliûe jste uûivatel program Photoshop nebo Illustrator, urëitï zn te zpamïti kl vesy pro volby jednotliv ch n stroj, kterè mnohokr t za den vyvol v te. Dobrou zpr vou je, ûe se v InDesignu nemusìte uëit novè kl vesovè zkratky. DÌky tomu, ûe vöechny programy Adobe sdìlejì spoleënè n zvy n stroj, majì rovnïû spoleënè zkratky pro jejich vyvol nì. Paleta Vrstvy (Layers) Vrstvy umoûúujì snadno uspo dat jednotlivè prvky n vrhu, izolovat ty prvky, na kter ch chcete pracovat, nebo vytv et vìce verzì publikace v jednom souboru. S pouûitìm vrstev m ûe mìt v ö n vrh mnohem bohatïji texturovan vzhled, protoûe m te vïtöì kontrolu nad umisùov nìm veöker ch prvk n vrhu. Vrstvy m ûete libovolnï pojmenov vat, zobrazovat a skr vat, nebo uzamykat. Nejd leûitïjöì je, ûe s vrstvami v InDesignu pracujete stejn m zp sobem jako v Illustratoru nebo ve Photoshopu. Paleta Navig tor Ve vaöem dokumentu se neust le pot ebujete p esouvat z mìsta na mìsto, ale nechcete vïnovat p Ìliö velkou pozornost tomu, jak to dïl te, protoûe se pot ebujete soust edit p edevöìm na tv rëì Ëinnost. Z tohoto d vodu vyvinula firma Adobe unik tnì paletu Navig tor. Bez ohledu na to, v jakèm programu pracujete ñ v InDesignu, ve Photoshopu nebo v Illustratoru ñ m ûete svè dìlo zvïtöovat, zmenöovat a pohybovat se v nïm pomocì stejnèho navigaënìho systèmu. Paleta Barvy (Color) Kolikr t dennï vytv Ìte nebo upravujete barvy? V Adobe InDesignu m ûete specifikovat a zkouöet barvy v pr bïhu pr ce pomocì palety Barvy. V p ÌpadÏ, ûe se v m nelìbì to, co m te na obrazovce nebo ve vzornìku barev, rychle a snadno m ûete nastavenì hodnot barev zmïnit. Pak m ûete nastavenè barvy ukl dat do palety VzornÌk (Swatches), coû umoûnì jejich opakovanè pouûitì. A to nejlepöì? Vytv enì, pravy, ukl d nì a aplikov nì barev funguje stejn m zp sobem ve vöech t ech programech ñ v InDesignu, Photoshopu i Illustratoru. Podpora o ezov ch cest S nejvïtöì pèëì jste ve Photoshopu vytvo ili o ezovou cestu, abyste zajistili naprosto p esnou masku. Kdyû nynì takov obr zek vloûìte do publikace InDesignu, program tuto cestu uchov a vytiskne vymaskovan obr zek s dokonal m v sledkem. O ezovou cestu m ûete ovöem takè s vysokou p esnostì vytv et nebo upravovat p Ìmo v InDesignu. Palety VzornÌk (Swatches) Pr ce s barvami je jednou ze z kladnìch souë stì vaöì Ëinnosti. To je d vod, proë Adobe do sv ch profesion lnìch program zaëleúuje shodnou paletu VzornÌk. Pro urëitou zak zku nebo pro danèho klienta m ûete specifikovat urëitou sadu barev, tuto sadu pak uloûit do souboru knihovny se vzorky barev a tu pak otev Ìt v InDesignu nebo Illustratoru. P i importu kresby z Illustratoru do InDesignu se p ÌmÈ barvy objevì v paletï VzornÌk, takûe je pak m ûete aplikovat na objekty v In- Designu. Strana 3

4 BÈzierovy k ivky Pokud jde o pr ci s BÈziÈrov mi k ivkami, disponuje InDesign n strojem pero, n strojem n ûky a n strojem pro p Ìm v bïr. Tyto n stroje m ûete vyuûìvat pro tvorbu nov ch kreseb p Ìmo v InDesignu, nebo jimi upravovat kresby importovanè z vektorov ch program. K ivku m ûete rozdïlit n strojem n ûky, nebo tìmto n - strojem slouëit vìce k ivek do jedinè k ivky sloûenè. RovnÏû lze konvertovat text na k ivky a ty pak vyplúovat obr zky, grafikou nebo jin m textem. TÌm lze dos hnout velmi poutav ch a neobvykl ch efekt. Jako uûivatel Illustratoru zjistìte, ûe pr ce s tïmito n stroji je velmi jednoduch, protoûe pracujì naprosto stejnï, jako v Illustratoru. M ûete s nimi prov dït z kladnì ilustraënì lohy, aniû by bylo nutnè p eskakovat do jinèho programu. Manipulace s r meëky V InDesignu lze vybrat nïkolik r meëk a ty pak jako skupinu zvïtöovat Ëi zmenöovat nebo je zkosit, a to vëetnï jejich obsahu. Pro InDesign (ale ne pro jinè programy) je samoz ejmè, ûe nap Ìklad text obsaûen v takto upravenèm r meëku z stane editovateln. DalöÌ podstatn vylepöenì InDesign odstraúuje celou adu p ek - ûek, kterè uûivatele nutily p eruöit tv rëì proces a p em ölet spìöe o technick ch z - leûitostech. Nap Ìklad: V publikaci m te umìstïn velik bitmapov soubor, kter je ale z vïtöì Ë sti zamaskov n, takûe je z nïj vidït pouze mal Ë st. D Ìve bylo nutnè posìlat tisk rnï vöechna obrazov data, tedy i ta, kter ve skuteënosti nebyla vytiötïna. InDesign poöle na v stup jen ta data, kter budou vytiötïna, a tak öet Ì spoustu Ëasu a n klad za zpracov nì ve studiu. Druh m p Ìkladem je moûnost pracovat s vloûen m souborem, kter p esahuje hranice pracovnì plochy. U jin ch program je nutnè t eba p ed otoëenìm obr zku jej nejprve cel posunout do pracovnì plochy. To nenì u InDesignu nutnè. RychlejöÌ a produktivnïjöì Adobe InDesign disponuje mimo dnou ök lou n stroj, kterè v m umoûúujì pracovat s co nejvyööì produktivitou, a dìky tomu zvl dat i ty nejn roënïjöì termìny. PodÌvejme se na nïkterè z nich. Mnohon sobnè ZpÏt a Znovu InDesign v m umoûúuje svobodnï experimentovat s vaöimi n pady, protoûe dìky moûnosti opakovanï odvolat nebo znovu provèst operaci (Undo a Redo) m te jistotu, ûe nikdy nezajdete p Ìliö daleko. DokumentovÈ vrstvy PomocÌ vrstev m ûete v Adobe InDesignu (podobnï jako v dalöìch programech Adobe) udrûovat v jednotliv ch prvcìch publikace velkou mìru po dku. Vrstvy fungujì jako pr hlednè fûlie kladenè na sebe na str nce. JednotlivÈ objekty nebo skupiny objekt m ûete umìstit na r znè vrstvy a ty pak zobrazovat nebo skr vat, uzamykat, mïnit jejich po adì, podle toho, jak pot ebujete. UrËitou vrstvu m ûete nap Ìklad skr t, abyste se mohli soust edit na jinou oblast vaöeho dìla. Vrstvy umoûúujì vytvo- it nïkolik verzì dokumentu v r mci jedinèho souboru. Typick m p Ìkladem je vìcejazyën broûura: ve spoleënè vrstvï m ûete mìt nap Ìklad obr zky spoleënè vöem jazykov m mutacìm a v dalöìch vrstv ch vûdy text v p ÌsluönÈm jazyce. Jin m p Ìkladem mohou b t vizitky, kdy v jednè vrstvï m te vysazeny daje spoleënè pro vöechny zamïstnance firmy (adresa a telefonnì ËÌsla) a v dalöìch vrstv ch pak jmèna, funkce a t eba ovè adresy jednotliv ch pracovnìk. Chcete-li pak vytisknout arch s vizitkami pana Cermana, zobrazìte vrstvu s jeho jmènem a vrstvy spoleënè. VzorovÈ str nky DalöÌ nesmìrnï v konnou vlastnostì je propracovan systèm vzorov ch str nek (master pages). Dokumentu m ûete p i- adit libovoln poëet vzorov ch str nek obsahujìcì r zn z hlavì a patky strany, ËÌsla str nek, grafickè objekty a dalöì prvky, kterè chcete opakovanï vyuûìvat na str nk ch vaöì publikace. Vytvo enou bïûnou str nku lze samoz ejmï snadno p evèst na str nku vzorovou. Velmi uûiteën je vlastnost ÑdÏdÏnÌì vzorov ch str nek. M ûete totiû nadefinovat ÌdÌcÌ vzorovou str nku a str nky od nì odvozenè. M to tu v hodu, ûe provedeteli zmïnu ÌdÌcÌ vzorovè str nky (nap Ìklad ve velikosti okraj ), projevì se odpovìdajìcì zmïna i na vzorov ch str nk ch odvozen ch, a samoz ejmï i na vöech bïûn ch stran ch, kde je tato odvozen vzorov str nka aplikov na. StejnÏ jako vöechny dalöì prvky v InDesignu je i pr ce se vzorov mi str nkami nesmìrnï pruûn. Objekty ze vzorovè str nky m ûete vybìrat a editovat na bïûnè str nce. Nap Ìklad definujeme-li na vzorovè str nce textov nebo grafick r meëek, ten pak na bïûnè str nce slouûì jako Ñkontejnerì obsahu. Pot ebujete-li z jakèhokoli d vodu na nïkterè z bïûn ch str nek (nap Ìklad na str nce 22) zmïnit velikost takovèho r meëku, m ûete tuto zmïnu provèst p Ìmo na danè bïûnè str nce. PochopitelnÏ, ûe ostatnìch str nek, kde je dan vzorov str nka aplikov na, se tato zmïna net k. Rozhodnete-li se pozdïji nap Ìklad pro v plú uvedenèho r meëku nïjakou barvou, staëì, kdyû vybarvìte r meëek na vzorovè str nce. OdpovÌdajÌcÌm zp sobem se zmïna projevì na vöech bïûn ch str nk ch, kde je vzorov str nka aplikov na, vëetnï strany 22, ale rozmïry r meëku, kterè byly na stranï 22 provedeny, z stanou zachov ny. Tato vlastnost je dalöìm p Ìkladem nesmìrnè pruûnosti, kterou In- Design n vrh m nabìzì. Editor kl vesov ch zkratek Dob e propracovan systèm zad v nì p Ìkaz z kl vesnice je dalöìm prvkem, kter velmi podstatnï ovlivúuje rychlost, s jakou se d s programem pracovat ñ ovöem za p edpokladu, ûe oper tor zkratky zn a je zvykl je vyuûìvat. Kl vesovè zkratky jsou v InDesignu navrûeny tak, aby se vöude, kde je to moûnè nebo smysluplnè, shodovaly se zkratkami pouûìvan mi ve Photoshopu Ëi Illustratoru. KromÏ toho nabìzì InDesign rovnïû sadu kl vesov ch zkratek shodn ch s programem Quark Xpress, takûe p echod na novou aplikaci nebude nijak komplikovan ani pro tyto uûivatele. Pokud by v m ani toto nevyhovovalo, m ûete si nadefinovat svou vlastnì sadu zkratek pomocì vestavïnèho editoru kl vesov ch zkratek. Tyto uûivatelskè sady pak m ûete uloûit jako textov soubor na disk a sdìlet je spoleënï se sv mi kolegy. Strana 4

5 VÌce pohled na publikaci P i pr ci bïûnï tr vìte mnoho Ëasu zvïtöov nìm a zmenöov nìm mï Ìtka pohledu na str nku. InDesign v m umoûúuje otev Ìt si str nku ve vìce oknech a v r zn ch zvïtöenìch. V detailnìm pohledu v jednom oknï tak m ûete prov dït detailnì nastavenì urëitèho typografickèho parametru a v druhèm oknï sledovat, jak se provedenè zmïny projevì v celkovèm pohledu na str nku. Jin m p Ìkladem vyuûitì tèto vlastnosti je moûnost souëasnèho pohledu na nïkolik r zn ch str nek. M ûete tak sledovat, jak se prava rozvrûenì textu uvnit vaöì publikace projevì nap Ìklad na konci kapitoly. Automatick prava rozvrûenì UûivatelÈ PageMakeru jsou jiû zvyklì na tuto funkci, kter dok ûe uöet it spoustu drahocennèho Ëasu: program automaticky upravì rozvrûenì rozpracovanè nebo jiû hotovè publikace v p ÌpadÏ, ûe se rozhodnete zmïnit form t nebo orientaci strany, velikost okraj, poëet sloupc nebo jin podobn parametr. Prost edky umïlè inteligence programu provedou automaticky novè rozloûenì textu, grafiky a dalöìch prvk podle novèho nastavenì. V hody tèto funkce ocenìte, p ipravujete-li publikaci pro vìce pouûitì, nap Ìklad Ëasopis, kter je v EvropÏ tiötïn na form t A4, zatìmco jeho americk mutace bude podle tamnìch zvyklostì tiötïna na form t Letter. Podpora velk ch form t str nek Rozsah velikostì str nek, na nichû m ûete uplatnit svè grafickè schopnosti, je opravdu znaën. InDesign umoûúuje pr ci se str nkami o velikosti od 4,23 x 4,23 mm do 5,48 x 5,48 mm. JednotlivÈ str nky mohou b t navìc uspo d ny do arch obsahujìcìch aû 10 str nek; p i nejvïtöì moûnè velikosti str nek se dost v te na rozmïr archu skoro 55 m. V InDesignu tedy nenì problèm vytv et vöechny typy tiskovin ñ od miniaturnìch reklamnìch kartiëek po obrovskè billboardy. ZnakovÈ a odstavcovè styly StejnÏ jako v p ÌpadÏ odstavcov ch styl zn m ch i z jin ch program umoûúuje Adobe InDesign definovat a pouûìvat i styly znakovè. To znamen, ûe souhrn textov ch parametr m ûete oznaëit jako znakov styl a ten pak aplikovat na libovoln sek textu. Atributy zahrnujì kromï z kladnìch nastavenì pìsma (typ, velikost, proklad dek, vyrovn nì a prostrk nì znak apod.) i takovè speciality jako slitky (ligatury), posun Ëa Ì, p etisk nebo jazyk. Podle nastavenèho jazyka se pak nap Ìklad prov dì dïlenì nebo kontrola pravopisu specificky t eba jen pro jedinè slovo. Kontrola publikace p ed v stupem P ed v nì zak zky osvitovèmu studiu nebo tisk rnï pro koneënè zpracov nì b v zdrojem Ëast ch chyb (chybïjìcì pìsma, nenav zanè obr zky, chybïjìcì barevnè profily apod.), jejichû v sledkem je zmeök nì termìnu nebo nutnost n kladnèho opakov - nì osvitu Ëi tisku. Z tohoto d vodu obsahuje Adobe InDesign funkci na kontrolu publikace a uloûenì zak zky. Tato pom cka prohled vaöi publikaci a identifikuje problèmy, kterè by mohly nastat. Z roveú umì p ibalit k souboru vöechny dalöì nav zanè soubory a pìsma, takûe si m ûete b t jisti, ûe vaöe zak zka bude zpracov na bez problèm a bez zdrûenì. V bornï ovladateln a mimo dnï p esn Adobe InDesign je navrûen tak, aby poskytoval neb valou mìru ovladatelnosti a p esnosti pomocì ady funkcì a vlastnostì, kterè v jin ch programech nenajdete. Jde zejmèna o vysoce p esnè zad v nì mïrn ch jednotek, velmi silnè typografickè prost edky, moûnost extrèmnìch hodnot zvïtöenì a zmenöenì mï Ìtka pohledu, pruûn systèm vodìtek a m Ìûek, spr va barev a dalöì. Jeden ze z kladnìch kol typografie, a p itom nijak jednoduch, je dosaûenì co nejvyrovnanïjöì sazby odstavce. Vöechny DTP programy dosud pracujì pouze s jedinou dkou: jakmile se zjistì, ûe dalöì text se jiû na dku nevejde (dle zadan ch hodnot mezer mezi znaky a slovy, dïlenì a dalöìch parametr ), text pokraëuje na dalöì dce a tam se proces opakuje. V InDesignu m ûete pouûìt revoluënì vìce dkov analyz tor. Ten p i zalamov nì dek nebere v vahu pouze jednu aktu lnì dku, ale zkouöì vöechny moûnè kombinace zalomenì dop edu i dozadu (v extrèmnìm p ÌpadÏ aû 30 dek dozadu a dop edu) a z nich vybere tu, kter je z hlediska kvality zalomenì odstavce nejkvalitnïjöì. DalöÌ inovativnì typografickou funkcì InDesignu je optickè vyrovn nì p r. Je to zp sob vyrovn nì, p i kterèm program nebere v vahu hodnoty vyrovn nì (kerningovè p ry) obsaûenè v metrice pìsma, ale urëuje je na z kladï optickèho posouzenì. Tuto moûnost lze vyuûìt v p ÌpadÏ kombinace r zn ch pìsem Ëi velikostì v jednom slovï nebo tehdy, jsou-li kerningovè p ry v pìsmu navrûeny nekvalitnï. Adobe InDesign nabìzì takovou p esnost, kterou nelze srovn vat s û dn mi jin mi DTP aplikacemi. P i zad v nì rozmïr a polohy objekt m ûete specifikovat tyto hodnoty s p esnostì jednè desetitisìciny (0,0001) mïrnè jednotky. InternÏ vöak program pracuje s p esnostì dokonce jednè miliûntiny bodu. Je tak s velkou rezervou Strana 5

6 p ipraven vyuûìvat i öpiëkovè parametry budoucìch v stupnìch za ÌzenÌ (osvitovè jednotky apod.). UûivatelÈ jistï p ivìtajì i mimo dnï velik rozsah mï Ìtka ñ InDesign umoûúuje zmenöit str nku aû na hodnotu 5% nebo ji naopak zvïtöit aû na 4000%. P Ìjemn m prvkem je kl vesov zkratka umoûúujìcì optim lnï zvïtöit pr vï vybran objekt. Samoz ejmï je zde k dispozici takè paleta Navig tor, pomocì nìû m ûete stejnï jako ve Photoshopu nebo Illustratoru zad vat InDesign vracì do typografie klasickou kvalitu Adobe InDesign p in öì nïkolik unik tnìch funkcì, o nichû lze bez nads zky Ìci, ûe vracì do typografie p vodnì kvalitu, kter odtud byla vytlaëena s n stupem poëìtaëovè sazby dìky omezenìm, kter mi byly dosud vöechny DTP aplikace zatìûeny. VÌce dkov analyz tor Odstavcov analyz tor stanovuje, ve kterèm mìstï m b t dka ukonëena a text m pokraëovat na dce n sledujìcì. Rozhoduje se na z kladï zadan ch parametr odstavce: povolenèm nebo zak zanèm dïlenì slov, na nastaven ch mezer ch mezi slovy a pìsmeny. Dosud kaûd DTP program prov dì anal zu tak, ûe postupnï ÑnalÈv ì text do dky, a v okamûiku, kdy zjistì, ûe dalöì slovo nebo jeho Ë st do povolenèho rozdïlenì se jiû na dku nevejde, dku ukonëì a pokraëuje na dalöì. Adobe InDesign k problèmu p istupuje zcela jinak. P i anal ze se neomezuje pouze na jedinou dku, ale bere v vahu i dky p edch zejìcì a n sledujìcì, a to aû t icet obïma smïry (p ednastaveno je öest). Znamen to, ûe stanovuje vöechny moûnè kombinace rozdïlenì dek v zadanèm rozmezì, a z nich pouûije tu, kter je nejdokonalejöì z hlediska kvality sazby. DÌky tomu nast v konec ÑdÌr mì na pravè hranï odstavc nebo ek m, kterè jsme zvyklì kaûdodennï vìdat v kaûdè tiskovinï. mï Ìtko zobrazenì a pohybovat se po str nce. VodÌtka a m Ìûky napom hajì p esnèmu rozmìstïnì jednotliv ch prvk na str nce. Jednotliv vodìtka nebo jejich sady m ûete r znï obarvovat, zamykat, zobrazovat nebo skr vat, p esouvat, ale i kopìrovat a vkl dat. M ûete je vloûit do jejich vlastnì vrstvy nebo je dokonce uloûit do knihovny a pouûìvat v dalöìch publikacìch. Abyste zejmèna p i vïtöìm poëtu vodìtek nemïli obrazovku tïmito pomocn mi Ë rami zaplavenou, m ûete nastavit pr h jejich zobrazenì. VodÌtka se pak budou zobrazovat jen tehdy, budete-li mìt str nku zvïtöenou nad tento pr h. DalöÌm mimo dnï siln m mìstem Adoï Oba sloupce pouûìvajì stejnè specifikace pìsma, takûe zde jasnï vidìme rozdìl mezi jedno dkov m a vìce dkov m analyz torem. ZatÌmco v jedno dkovèm analyz toru (vlevo) jsou nïkterè dky opravdu velmi rozpadlè (druh, dev t a Ëtrn ct dka), vìce dkov analyz tor (vpravo) poskytuje sazbu nesrovnatelnï vyrovnanïjöì. V InDesignu je navìc moûnost v p edvolb ch si zapnout automatickè oznaëov nì textu, kde jsou poruöena nastavenì parametr odstavce. Tato Ë st textu je oznaëena podbarvenìm o intenzitï z vislè na mì e poruöenì nastavenì. Tato pom cka poskytuje okamûit a n zorn p ehled o dosaûenè kvalitï sazby. OptickÈ vyrovn nì sazby Jinou unik tnì vlastnostì je optickè vyrovn nì sazby. Sazba p sobì na pohled daleko lèpe a vyrovnanïji, jsou-li opticky svïtlïjöì znaky, jako nap. uvozovky, teëka nebo rozdïlovacì znamènko (ì,., -) umìstïny zë sti vnï hranice odstavce. InDesign je v bec prvnì aplikacì, kter umoûúuje takovèto rafinovanosti, jeû d Ìve byly domènou zkuöenèho sazeëe. Hranice odstavce Strana 6

7 Nastavte prahy citlivosti n hled, ËÌmû zajistìte, ûe se m Ìûka Ëa Ì objevì pr vï tehdy, kdy ji pot ebujete (tj. p i zvïtöenèm n hledu textu), a zmizì, kdyû by v m spìöe p ek ûela. Kdyû zmenöìme n hled na 100%, m Ìûka Ëa Ì zmizì. be InDesignu je spr va barev. Je zcela otev en vöem systèm m, kterè vyuûìvajì barevnè profily pr myslovèho standardu ICC. V InDesignu m ûete vyuûìvat systèm spr vy barev (CMM, color management module) Adobe, kter pouûìv i Photoshop a Illustrator, nebo pouûìvat CMM Kodak, systèmovè moduly Apple Color Sync 2.51 Ëi ICM 2.0 od firmy Microsoft, nebo jakèkoli dalöì systèmy od jin ch firem. TakÈ jazykov podpora je v InDesignu velmi propracovan. StandardnÏ se bude program dod vat se slovnìky Proximity pro 21 jazyk. Jazyk m ûete uvèst do vztahu se znakem, slovem, odstavcem nebo jakoukoli jinou Ë stì textu. Jazyk m ûete takè vybrat jako jeden z atribut znakovèho nebo odstavcovèho stylu. InDesign pak podle takto nastavenèho jazyka prov dì kontrolu pravopisu a dïlì slova. Program je navìc zcela otev en, takûe ani implementace slovnìk pro jinè jazyky nebo od jin ch v robc nenì problèmem. Uûivatele v naöem geografickèm regionu m ûeme ubezpeëit, ûe pracujeme rovnïû na implementaci ËeskÈho a slovenskèho jazyka. Otev en KromÏ vöech v öe uveden ch skvïl ch funkcì m Adobe InDesign jeötï jednu velice podstatnou vlastnost: otev enost. Program je navrûen tak, ûe obsahuje nevelkè j dro (pouze asi 2 MB!), na nïjû jsou nav - P i zvïtöenì zobrazenì na 400% vidìme m Ìûku Ëa Ì. V stup Skripty N vrh J dro ObjektovÏ orientovan architektura Grafika Z suvnè moduly PÌsma z ny nejr znïjöì z suvnè moduly prov - dïjìcì v podstatï libovolnou funkci. V z - sadï lze Ìci, ûe kaûd souë st programu je v podstatï z suvn m modulem, coû znamen, ûe zmïna nebo vëlenïnì novè funkce je ot zkou v mïny nebo doplnïnì jednoho Ëi dvou z suvn ch modul. PlatÌ to nejen o vlastnì funkënosti programu, ale pomocì technologie tohoto rozöi ov nì lze mïnit nap Ìklad i uûivatelskè rozhranì a jinè vlastnosti. V praxi to znamen nesmìrnï rychlè a snadnè zavedenì dalöìch funkcì nebo vlastnostì programu, kterè m ûete pot ebovat pro specifickè pouûitì. Cel ada doplúujìcìch modul bude k dispozici p Ìmo od Adobe, jinè budou vyvìjeny dalöìmi v robci. KromÏ toho bezplatnou souë stì kaûdèho balìku Adobe InDesign je sada n - stroj pro v voj e z suvn ch modul (software developer kit, SDK), takûe kaûd z uûivatel m k dispozici n stroje k v voji sv ch vlastnìch z suvn ch modul. Program je rovnïû plnï automatizovateln. Libovoln poëet kon lze zautomatizovat pomocì software AppleScript, Microsoft Visual Basic nebo Visual Basic for Applications (VBA). M ûete rovnïû ps t skripty, kterè automatizujì lohy prov dïnè v souëinnosti InDesignu a jin ch aplikacì podporujìcìch skriptov nì. N roën na systèm? InDesign v m sice nebude pracovat sviûnï na pït let starèm poëìtaëi, ale vzhledem k v konu a komplexnosti funkcì, jakè tento program nabìzì, nejsou jeho systèmovè poûadavky nikterak p emrötïnè. K jeho provozu budete na Macintoshi pot ebovat PowerPC 603e, lèpe G3, systèm ne staröì neû 8.5, na platformï PC pak poëìtejte s nutnostì Pentia II alespoú na 300 Mhz a Windows 98 nebo Windows NT 4.0 se service packem 3. V kaûdèm p ÌpadÏ je pot eba nejmènï 48 MB pamïti (lèpe 64 MB), asi 120 MB mìsta na disku, jednotka CD- ROM, grafick karta a monitor s vysok m rozliöenìm a tisk rna s Adobe PostScript Level 2. Adobe InDesign p in öì nïco, co p esahuje r mec jednè softwarovè aplikace: p in öì pruûnou publikaënì platformu, kter se dok ûe neobvykle p esnï a mimo dnï snadno p izp sobit vaöim pot eb m, aù jsou jakkoli neobvyklè. LetnÌ sèrie semin Přihlášku na semináře najdete na našem webu na adrese Konají se u nás ve firmě (Technická 2, Praha 6) a začínají vždy ve 13 hod Acrobat 4.0 Mac/Win Jak co nejlépe využít nové funkce Acrobatu Adobe InDesign (preview) Revoluční DTP program, který mění přístup k počítačové sazbě Adobe GoLive 4.0 Mac/Win Nejlepší nástroj pro tvorbu a správu webových serverů. Jak na něj Photoshop 5.0 s p ekvapenìm Nové postupy a zkušenosti s využíváním tohoto nástroje. A překvapení PublikaËnÌ Ëinnost ve firmï Profesionálně vypadající materiály nemusí dělat jen profesionálové. Strana 7

8 Adobe GoLive Internet je dynamicky se vyvìjejìcì mèdium. To se t k nejen jeho obsahu, ale i vzhledu a pouûìvan ch technologiì. SpoleËnost Adobe zkraje tohoto roku odkoupila firmu GoLive i s jejìm produktem CyberStudio a tento program d le vyvìjì a prod v pod n zvem Adobe GoLive 4.0. TÌm demonstruje svè odhodl nì dod vat pro web stejnï silnè publikaënì n stroje, jako pro tradiënì DTP. D leûitè je, ûe tento nov program je na rozdìl od CyberStudia nynì k dispozici kromï platformy MacOS takè pro Windows. PodobnÏ jako u InDesignu vidìme v hody Adobe GoLive ve dvojìm smïru: jednak je to program nabit öpiëkov mi funkcemi pro n vrh webov ch str nek a server a jejich spr vu, jednak je to program zcela otev en, takûe do nïj lze velmi snadno a rychle implementovat novè funkce a technologie, jeû zejmèna webovsk v voj p in öì. N vrh str nky N vrh str nky v GoLive 4.0 prov dìme zcela vizu lnï (metoda WYSIWYG). K dispozici m te dokonce takovè n stroje, jako je m Ìûka a vodìtka, takûe p i umìsùov nì jednotliv ch prvk na str nku m ûete vyuûìvat p esnosti aû na jednotlivè obrazovè body. KontextovÏ z visl paleta Inspektor dovoluje p Ìmou kontrolu a zad v nì atribut prakticky jakèhokoli objektu na str nce. TakÈ m ûete vyuûìvat p evratnèho n stroje Ñpoint-and-shootì k p id v nì odkaz, vazeb na obr zky, k nastavenì interaktivnìch tlaëìtek a k mnoha dalöìm kon m. GoLive disponuje osmi zabudovan mi barevn mi paletami, z nichû lze barvy vybìrat pouh m p etaûenìm barvy na objekt (pozadì, text, tabulka ap.), nebo m te samoz ejmï moûnost vytv enì vlastnìch barev zad v nìm hodnot Ëi odstìn. SouË stì programu je pochopitelnï i paleta Web Safe s barvami, kterè lze bezpeënï zobrazit ve vöech prohlìûeëìch na vöech platform ch. D leûit m prvkem je sada osmi palet, z nichû lze jednoduöe myöì p etahovat na str nku nejr znïjöì prvky: text, obr zky, r mce, formul e, tabulky, tlaëìtka, pozadì, adresy URL, Cyber Objects, a dokonce i akce JavaScript a vlastnì elementy. V programu m ûete d le vytv et nebo editovat internì i externì vizu lnì kask dovè styly, vytv et a ovl dat plovoucì vrstvy a nastavovat reûim zobrazenì tak, aby odpovìdal r zn m prohlìûeë m. M ûete v nïm rovnïû vytv et sloûitè multimedi lnì prvky a dynamickè HTML (DHTML). Program disponuje adou p edp ipraven ch akcì JavaScript, vlastnì akce m ûete ukl dat jako externì soubory, m ûete vytv et a Ìdit animace pomocì vestavïnèho editoru s Ëasovou osou a okamûitï nahr - vat sloûitè animaënì cesty. V Adobe Go- Live 4.0 lze rovnïû editovat filmy form tu QuickTime. M te moûnost importovat tabul tory oddïlen textu do tabulek a vyuûìvat funkci automatickèho zarovn v nì a rozmisùov nì objekt. Profesion lnì pr ce se zdrojov m kûdem Adobe GoLive pracuje internï p Ìmo v kûdu HTML. P i vytv enì a kontrole str - nek m ûete kromï vizu lnìho n hledu vyuûìvat samoz ejmï i textov editor se zdrojov m kûdem HTML s mnoha uûiteën mi doplúky (zobrazenì osnovy, ËÌslov nì - dek, barevnè odliöenì atd.) a takè unik tnì a nesmìrnï p ehledn reûim zobrazenì kostry HTML kûdu. GoLive 4.0 podporuje nov standard XML, rozpozn v tagy ÑcizÌhoì kûdu a neporuöenè je zachov v. Automaticky kontroluje syntaxi kûdu a zajiöùuje, ûe vygenerovan kûd je maxim lnï sporn. V konn spr va serveru V programu Adobe GoLive 4.0 m ûete prost ednictvìm okna Site prov dït spr - vu obsahu serveru i tïch nejrozs hlejöìch server. M te moûnost vizu lnï uspo - dat sv j server p etaûenìm hlavnì str nky a st l ch str nek z palety na schèma uspo- d nì serveru. Lze vytv et celè servery na z kladï öablon nebo se zamï it pouze na urëitou Ë st v hierarchii celèho serveru. Str nky m ûete proch zet, mïnit a vytv et odkazy uvnit jednotlivè str nky nebo mïnit atributy str nky. Mapu serveru lze zobrazovat nejr znïjöìm zp sobem, je moûnè sbalit ty Ë sti (vïtve), kterè v danou chvìli nepot ebujete vidït. Tyto mapy samoz ejmï m ûete vytisknout, coû vyuûijete s v hodou p i prezentaci svèho n vrhu z kaznìkovi. VyuûÌvat m ûete öablony a dynamickè komponenty. StaËÌ jednou uloûit jak koli komponent str nky (nap. navigaënì liötu nebo logo), a ty pak m ûete snadno vkl - dat a mïnit v r mci celèho serveru. DynamickÈ komponenty m ûete uloûit na jedno mìsto a pak je pomocì odkaz p id vat k jednotliv m str nk m s vyuûitìm n stroje point-and-shoot. PodobnÏ lze vytvo it öablony str nek a ty pak opakovanï pouûìvat pro tvorbu velk ch a sloûit ch webov ch server. GoLive obsahuje plnohodnotn FTP klient, kter umoûúuje naëìtat a odesìlat data jednoduöe metodou p etaûenì (drag and drop). Pro v stup sestavy serveru do sloûky urëenè pro odesìl nì staëì zvolit p Ìkaz Export. PozdÏji m ûete odesìlat cel server nebo jen jednotlivè str nky. Velmi uûiteën je funkce p Ìr stkovè aktualizace ñ odesl - nì pouze tïch soubor, kterè jsou novè nebo kterè byly zmïnïny. Toto vöe a mnoho dalöìch funkcì a vlastnostì, na jejichû popis zde nezbylo mìsto, ËinÌ z Adobe GoLive 4.0 nejlepöì n stroj pro publikov nì na webu, jak je k dispozici. VÌce informacì najdete na naöich webov ch str nk ch Vyd v AMOS Software spol. s r.o., autorizovan distributor, st edisko technickè podpory a registraënì st edisko Adobe v»r a SR. Adresa: Technick 2, Praha 6. Tel. (02) , fax (02) , Strana 8 Strana 88

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě KAPITOLA 4 Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě Spousta internetových stránek využívá formuláře, a už pro přihlášení na váš účet, na odeslání příspěvku do diskusního fóra, nebo na zadání

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ časopis po pacovníky eklamních agentu s hlavním zaměřením na tiskovou podukci ADSL (novè moûnosti pevnèho p ipojenì k Intenetu) V stava Reklama & Polygaf Co je to signmaking Vznik a v voj tisku Viditelnost

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008 LYX Adam Farnik V B - TU Ostrava Elektronické publikování, 2008 Osnova 1 Co je LYX? 2 Vlastnosti a nástroje Formatování textu Matematický reºim Dal²í moºnosti 3 Instalace 4 Zdroje WYSIWYM WYSIWYG prost

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Krejčí Richard Písmo - Font Sazba Postscriptová písma

Krejčí Richard Písmo - Font Sazba Postscriptová písma Encyklopedie publikačních formátů: Počítačová písma 08.11.2004 - Autor: Krejčí Richard - Typ: Článek Type 1, TrueType, OpenType: všichni uživatelé dnes přinejmenším s některými z uvedených standardů pro

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator Obsah a amu a 2 Pros s a amu 3 Nástroje s 4 Palety a 5 Ilustrované palety 6 Vrác ac a kontextové nab ky Existují dva hlavní typy programů pro vytváření a úpravy grafických dokumentů bitmapové (neboli rastrové)

Více

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE INDEXICAL EXPRESSIONS (I) The goal of this article is a general inspection of indexicals as a specific phenomenon of natural language on the one side,

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

V noce 2008. dárková balení. od 10. listopadu. OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč * po slevě od 209 Kč. www.body-basics.

V noce 2008. dárková balení. od 10. listopadu. OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč * po slevě od 209 Kč. www.body-basics. dárková balení OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč po slevě od 209 Kč V noce 2008 od 10. listopadu Přírodní péče o r ty Balzámy na rty pro stálou krásu vašeho úsměvu na bázi mandlového

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Petr Tumajer Certifikáty z kurzů a školení

Petr Tumajer Certifikáty z kurzů a školení Petr Tumajer Certifikáty z kurzů a školení Seznam kurzů a školení absolvovaných v letech 2007 až 2014 Kurzy grafiky Kurzy tvorby webu Obsah: Rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia...2 InDesign

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více