ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU"

Transkript

1 ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2 2.B Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - Popis vzdělávacího programu Název žadatele: Název vzdělávacího programu Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb 1. Typ vzdělávání * ) Specializované profesní Obecné X 2. Oblast vzdělávání*) Celkové téma vzdělávacího programu 1) Kvalifikační kurz 2) Legislativa 3) Standardy kvality 4) Inspekce kvality 5) Metody kvality 6) Manažerské dovednosti 7) Komunikace 8) Měkké dovednosti 9) Ostatní 3. Úroveň vzdělávání ) *)Označte jednu variantu

3 Základní (vstupní) X Pokračující 4. Forma vzdělávání *) Prezenční X Kombinované 5. Cíle (vypsat): Celkový cíl Modul 1 Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Dílčí cíl 4 Dílčí cíl 5 Dílčí cíl 6 Dílčí cíl 7 Dílčí cíl 8 Dílčí cíl 9 Dílčí cíl 10 Dílčí cíl 11 Umožnit účastníkům získat dovednosti v oblasti vedení lidí. Představit stručný vývoj řízení lidského potenciálu včetně současných přístupů k vedení a řízení a seznámit účastníky s jednotlivými manažerskými styly a vhodností jejich využití tak, aby je byli schopni uplatňovat v manažerské praxi. Představit účastníkům principy efektivního motivování pracovníků a umožnit jim nácvik uplatňování hlavních nástrojů motivace Představit účastníkům možnosti, způsoby a důležitost řízení rozvoje pracovního výkonu a umožnit jim nácvik tvorby plánu rozvoje pracovního výkonu Objasnit důležitost nadstavení a tvorby osobních cílů pracovníků, ukázat praktické stanovení cílů a umožnit účastníkům nácvik zpracování plánu provedení akce Seznámit účastníky se zásadami tvorby popisů náplně práce, přiblížit problematiku pracovních kompetencí a umožnit účastníkům praktické procvičení tvorby popisu náplně práce Přiblížit účastníkům principy rozvoje a vzdělávání pracovníků včetně plánu osobního rozvoje a umožnit účastníkům praktické procvičení jeho tvorby. Představit zásady poskytování a přijímání zpětné vazby i operativní pochvaly / kritiky na pracovišti a provést jejich nácvik. Vysvětlit účastníkům význam a výhody efektivního hodnocení jako nástroje personálního řízení, nabídnout způsoby účinného hodnocení pracovníků a umožnit účastníkům nácvik hodnotícího pohovoru Poskytnout informace, které povedou k pochopení příčin vzniku konfliktních situací na pracovišti a k využívání efektivních metod jejich zvládání. Seznámit účastníky s hlavními principy týmové práce a možnostech jejich praktického využití v práci manažera Umožnit účastníkům integrovat znalosti a dovednosti získané v modulu Vedení lidí formou samostatné práce dle zadání a získat k ní zpětnou vazbu

4 Celkový cíl Modul 2 Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Dílčí cíl 4 Dílčí cíl 5 Dílčí cíl 6 Dílčí cíl 7 Dílčí cíl 8 Dílčí cíl 9 Dílčí cíl 10 Dílčí cíl 11 Dílčí cíl 12 Umožnit účastníkům seznámit se s metodou strategického řízení a prakticky procvičit některé jeho prvky, zejména stanovování priorit a cílů v rámci rozvoje organizace Představit model strategického řízení včetně rozlišení pojmů a procvičení některých kroků Ukázat metody strategické analýzy včetně jejich procvičení Představit a umožnit účastníkům prodiskutovat principy klientsky orientované organizace Prostřednictvím praktických cvičení umožnit účastníkům porozumět pojmům vize a mise Představit techniky na stanovení priorit a vytyčení strategických cílů za aplikace metody SMART a umožnit jejich praktické procvičení, včetně jejich propojení na strategii Procvičit postupy pro formulování strategie a procvičit tvorbu plánu organizace Seznámit účastníky se zásadami a metodami provádění strategie v organizaci, s vazbou na motivaci a umožnit jim nácvik některých kroků Prostřednictvím praktického přístupu a příkladů umožnit účastníkům orientovat se v rozpočtu organizace a jeho vazbě na strategické cíle Umožnit účastníkům procvičit dovednosti potřebné k vyhodnocování provádění strategie (controlingu) Seznámit účastníky s finanční analýzou, jejími zdroji a nástroji a umožnit účastníkům nácvik dovedností Představit účastníkům analýzu služeb, analýzu trhu a marketingovou analýzu, včetně nácviku postupů a dovedností Umožnit účastníkům integrovat znalosti a dovednosti získané v modulu Strategické řízení formou samostatné práce dle zadání a získat k ní zpětnou vazbu

5 Celkový cíl Modulu 3 Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Dílčí cíl 4 Dílčí cíl 5 Dílčí cíl 6 Dílčí cíl 7 Dílčí cíl 8 Dílčí cíl 9 6. Cílová skupina*) Cílovými skupinami se rozumí pracovníci sociálních služeb (kvalifikační kurz dle 37 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. a další vzdělávání), sociální pracovníci, vedoucí pracovníci v sociálních službách a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči v domácím prostředí (odborná podpora pečujících), ve smyslu Zákona č. 108 / 2006 Sb. (dále jen Zákon ) Představit účastníkům systém procesního řízení organizace Umožnit účastníkům rozpoznat procesy v organizaci Prostřednictvím praktických úkolů umožnit účastníkům rozlišit klíčové, podpůrné a řídící procesy Představit charakteristiky procesu a ukázat způsoby, jak je využít Umožnit účastníkům umět procesy popsat několika způsoby ve vhodné míře detailu Procvičit definování měřítek výkonnosti a kvality procesů Ukázat na praktických příkladech některé techniky odhalování slabých míst a zlepšování procesů Předvést nastavení jednoduchého systému zlepšování procesů a jeho aplikaci v praxi Na praktických příkladech umožnit účastníkům porozumět vazbě procesů na zodpovědnosti a motivaci zaměstnanců Umožnit účastníkům integrovat znalosti a dovednosti získané v modulu Řízení procesů formou samostatné práce dle zadání a získat k ní zpětnou vazbu a) pracovníci v sociálních službách-kvalifikační kurz (dle 37 vyhlášky 505/2006 Sb.) b) pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) c) sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) d) vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle 117a Zákona) e) odborná podpora pečujících (dle 117a Zákona) Označte jednu variantu 7. Počet účastníků Vypište minimální a maximální počet účastníků 8. Náklady na účastníka Podíl celkových nákladů vydělených minimálním počtem účastníků; jste-li účastníků

6 plátci DPH, uveďte částku bez DPH, DPH a částku vč. DPH *)Označte jednu variantu 9. Stručný obsah (vypsat jednotlivá témata): Pořadové číslo Obsah Modulu 1: Vedení lidí Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina=45min) 1. Úvod 0,5 hodiny 2. Vedení lidí a manažerské styly 4 hodiny 3. Motivace pracovníků 3,5 hodiny 4. Rozvoj pracovního výkonu 4 hodiny 5. Stanovování cílů 4 hodiny 6. Náplň práce a pracovní kompetence 4 hodiny 7. Vzdělávání a rozvoj pracovníků/týmu 4 hodiny 8. Zpětná vazba 2 hodiny 9. Hodnocení pracovníků 6 hodiny 10. Řešení konfliktů 2 hodiny 11. Práce s týmem 2,5 hodiny 12. Vyhodnocení samostatných prací 2 hodiny 13. Ověření znalostí prostřednictvím modelové situace 1,5 hodiny 14. Hodnocení modulu, a závěr Celkový počet výukových hodin Nezapočítává se časová dotace pro závěrečné hodnocení a zkoušky 40

7 Pořadové číslo Obsah Modulu 2: Stanovování priorit a cílů v rámci rozvoje organizace (strategické řízení) Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina=45min) 1. Úvod: představení lektora, účastníků a jejich očekávání, seznámení s programem a cíli kurzu 0,5 hod. 2. Proč strategické řízení? 1 hod Strategická analýza: analýza externího prostředí, analýza vnitřního prostředí Analýza zainteresovaných osob (stakeholderů) Co rozumíme pod pojmem klientsky orientovaná organizace? 4 hod. 2,5 hod. 5. Analýza SWOT 3 hod. 6. Stanovení vize a poslání organizace 2 hod. 7. Techniky na stanovení priorit; vytyčení strategických cílů a indikátorů úspěšnosti 3 hod. 8. Tvorba strategie a plánu rozvoje organizace 5 hod. 9. Provádění strategie - metoda BSC, akční plány; motivace 10. Rozpočet organizace a jeho vazba na měřítka BSC a strategické cíle 3 hod. 3 hod. 11. Strategický controling 2 hod. 12. Finanční analýza organizace: finanční výkonnost a finanční zdraví; měřítka a ukazatele ve vztahu k cílům a plánu rozvoje 13. Analýza služeb; analýza trhu a marketingová analýza 3 hod. 4 hod. 14. Vyhodnocení samostatných prací 2 hod. 15. Ověření znalostí prostřednictvím modelové situace a rekapitulace, 2 hod. 16. Hodnocení a závěr modulu Celkový počet výukových hodin Nezapočítává se časová dotace pro závěrečné hodnocení a zkoušky 40

8 Pořadové číslo Obsah Modulu 3: Řízení Procesů Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina=45min) 1. Úvod 0,5 hod. 2. Co je to proces? 7,5 hod. 3. Procesní přístup ve vztahu k dalším metodám kvality 4hod. 4. Srovnání funkčního a procesního přístupu k řízení organizace 4 hod. 5. Postup při zavádění procesního řízení organizace 8 hod. 6. Monitorování, měření výkonnosti a neustálé zlepšování procesů organizace 8 hod. 7. Procesní analýzy 7 hod. 8. Vyhodnocení samostatného úkolu 1 hod. 9. Ověření znalostí prostřednictvím modelové situace 1 hod. 10. Hodnocení modulu, předání osvědčení o absolvování a závěr kurzu Celkový počet výukových hodin Nezapočítává se časová dotace pro závěrečné hodnocení a zkoušky 40 hod. 10. Další skutečnosti, které by měly být zohledněny při přípravě kurzu Při přípravě bude zohledněna cílová skupina školených osob; tj. praktická cvičení a uvedené příklady budou zaměřeny na praxi / potřeby účastníků. Vyučovací hodina = 45 min. Jednotlivé bloky (1 nebo 2 vyučovací hodiny) budou odděleny 15-minutovou přestávkou; polední přestávka bude 30-minutová.

9 11. Obsahová struktura, rozsah + časový plán (v případě potřeby přidejte řádky) Obsah: Modul 1: Vedení lidí Metody; pomůcky Časová dotace Úvod: - základní informace, představení lektorů a účastníků - zkušenosti účastníků s vedením lidí, identifikace eventuálních specifických vzdělávacích potřeb účastníků - uvedení do problematiky vedení lidí a manažerských procesů Vedení, manažerské styly - vysvětlení pojmů vedení a řízení, jejich rozdílnosti - základní rysy efektivního vedoucího, skupinové cvičení Najděte svého vůdce - stručný přehled teorií manažerského vedení ve vztahu k lidem - charakteristika úspěšného vedoucího pracovníka (teorie rysů, teorie založené na způsobu chování, situacionalistický přístup, nové vedení) - manažerské styly a jejich uplatnění (Teorie X a Teorie Y; Adairova teorie, Tannenbaumova & Schmitova teorie) Motivace pracovníků - motivace jako součást personálního řízení, motivovaný kolektiv, motivační klima - základní současné motivační přístupy a jejich uplatnění v praxi vedoucího pracovníka (poznání motivačních příčin: Maslowova hierarchie potřeb, motivační teorie F. Herzberga, průběh motivačního procesu: Teorie equity) - nejvýznamnější nástroje motivování - hlavní principy procesu motivování pracovníků - propojení na Standard kvality č. 10 Rozvoj pracovního výkonu - definice pracovních pozic (cíl, charakteristika, podmínky, úkoly, kompetence, hodnoty) - tvorba plánu rozvoje pracovního výkonu - řízení pracovního výkonu v průběhu roku - systém hodnocení pracovního výkonu - hodnotící pohovor (fáze) výklad, otázkyodpovědi výklad, otázkyodpovědi, skupinové cvičení, dotazník výklad, otázkyodpovědi, buzz groups, skupinové cvičení otázky-odpovědi, výklad, práce ve dvojicích 30 min.

10 Stanovování cílů - metoda třístupňového definování cílů (výkon, standard, podmínka) - manažerský plánovací cyklus - metoda SMART praktický nácvik stanovení cílů - manažerské cvičení Květina (praktický úkol zaměřený na zpracování plánu provedení akce) - propojení na Standardy kvality č. 1, 9 a 10 Náplň práce a pracovní kompetence - tvorba popisů náplně práce, definice role, analýza pracovní činnosti, specifikace pracovního místa (účel, charakteristika, úkoly, kompetence) - typy kompetencí - provádění hodnocení kompetencí - tvorba katalogů kompetencí v organizaci - propojení na Standard kvality č. 9 Vzdělávání a rozvoj pracovníků/týmu - definování rozvoje pracovníků v organizaci (učení se, vzdělávání, rozvoj) - Kolbův učební cyklus (vysvětlení čtyř fází) - analýzy potřeb vzdělávání - metody analýzy potřeb vzdělávání (analýza organizačních a personálních plánů, analýza pracovních míst, analýza hodnocení pracovního výkonu, průzkum potřeby vzdělávání) - plán osobního rozvoje (cíl, účel) - postup při tvorbě plánu osobního rozvoje - tvorba katalogu kvalifikací - propojení na Standard kvality č. 10 Zpětná vazba - zpětná vazba (pojem, druhy zpětné vazby) - význam a působení zpětné vazby (Joharovo okno) - zásady poskytování zpětné vazby - skupinové cvičení zaměřené na zásady poskytování zpětné vazby - zásady poskytování operativní pochvaly a kritiky Hodnocení pracovníků - hodnocení (pojem, cíle, funkce) Výklad, otázkyodpovědi, skupinové cvičení, dotazník výklad, otázkyodpovědi, individuální práce výklad, otázkyodpovědi, skupinové cvičení výklad, otázkyodpovědi, práce ve dvojicích, skupinové cvičení výklad, otázkyodpovědi, skupinové 2 x 45 min. 6 x 45 min.

11 - druhy hodnocení (formální, neformální) - metody hodnocení (hodnotící pohovor, hodnotící dotazník, průběžné sledování, stanovení pořadí) - předpoklady úspěšného hodnocení - struktura a průběh hodnotícího pohovoru - chyby v hodnocení podřízených - propojení na Standard kvality č. 10 Řešení konfliktů - druhy konfliktů, - příčiny a důsledky konfliktů, co nás žene do konfliktu - řešení konfliktů na pracovišti (Thomas- Kilmann test) - zvládání konfliktů, co dělat po konfliktu Práce s týmem - vymezení pojmu tým (rozdíl mezi skupinou a týmem, skupinová synergie) - úloha manažera při tvorbě a řízení týmu - teorie týmových hodin (vývoj týmu v čase, práce manažera v jednotlivých fázích) - skupinové role, využití znalosti skupinových rolí v práci manažera (vypracování dotazníku skupinových rolí) Vyhodnocení samostatných prací - prezentace účastníky vypracovaných samostatných prací a jejich vyhodnocení lektorem, zpětná vazba účastníků Ověření znalostí a dovedností z posledních 2 dnů, hodnocení modulu, - řešení modelových situací z témat posledních 2 dnů modulu - stručný závěrečný přehled probrané látky - vyplnění hodnotícího dotazníku - ukončení modulu cvičení výklad, otázkyodpovědi, dotazník, diskuze výklad, otázkyodpovědi, dotazník prezentace, diskuse prezentace, diskuse 2 x 45 min. 2,5 x 45 min. 2 x 45 min. 1,5 x 45 min. Závěr

12 Obsah: Modul 2: Stanovování priorit a cílů v rámci rozvoje organizace Metody; pomůcky Časová dotace Úvod: představení lektora, účastníků a jejich očekávání, seznámení s programem a cíli modulu Proč strategické řízení? Základní pojmy, model strategického řízení - jednotlivé fáze Strategická analýza: analýza externího prostředí, analýza vnitřního prostředí Analýza zainteresovaných osob (stakeholderů) Co rozumíme pod pojmem klientsky orientovaná organizace? Analýza SWOT Stanovení vize a poslání Techniky na stanovení priorit; vytyčení strategických cílů - metoda SMART a indikátorů úspěšnosti Formulování strategie: kroky; Tvorba plánu rozvoje organizace Provádění strategie - využití metody BSC: 4 perspektivy; akční plány; systém motivace Prezentace, kolečko - stručné individuální prezentace, zápis na flipchart jmenovky; flipchart; papíry, fixy Prezentace tématu, individuální úkol, diskuze Prezentace tématu, skupinová práce účastníků s prezentací výsledků; diskuze Prezentace tématu, skupinová práce účastníků s prezentací výsledků; individuální práce, brainstorming a diskuze Prezentace tématu, skupinová práce účastníků s prezentací výsledků a diskuze Prezentace, skupinové cvičení s prezentací výsledků a diskuze Prezentace tématu, brainstorming se zápisem na flipchart, skupinová práce s prezentací výsledků, diskuze Výklad s dotazy, případová studie s prezentací výsledků, diskuze Prezentace, skupinové práce 30 min 1 x 45 min. 2,5 x 45 min. 3 x 45 min. 2 x 45 min. 3 x 45 min. 5 x 45 min. 3 x 45 min.

13 Rozpočet organizace a jeho vazba na měřítka BSC a strategické cíle Strategické hodnocení controling: sledování naplňování indikátorů Finanční analýza organizace: finanční výkonnost a finanční zdraví organizace; měřítka a ukazatele ve vztahu k cílům a plánu rozvoje; práce s účetními výkazy a jejich využití v řízení organizace, vnitropodnikové a manažerské účetnictví, controlling a benchmarking organizačních jednotek. Analýza služeb; analýza trhu a marketingová analýza: zdroje informací, stanovení kritérií hodnocení, sběr a zpracování dat, vyhodnocení výsledků, závěry Vyhodnocení samostatných prací Rekapitulace Ověření znalostí a dovedností z posledních 2 dnů, hodnocení modulu - řešení modelových situací z témat posledních 2 dnů modulu - stručný závěrečný přehled probrané látky - vyplnění hodnotícího dotazníku - ukončení modulu Závěr Prezentace, skupinová práce Prezentace, skupinové práce Prezentace, skupinová práce s finančními výkazy Prezentace, skupinová práce Prezentace a zpětná vazba účastníků Prezentace, odpovědi na dotazy, hodnocení 3 x 45 min. 2 x 45 min. 3 x 45 min. 2 x 45 min. 2 x 45 min. Obsah Modulu 3: Řízení procesů Metody; pomůcky Časová dotace Úvod: základní informace, představení lektorů a účastníků, zkušenosti účastníků s procesy procesním řízením, identifikace eventuálních specifických vzdělávacích potřeb účastníků Diskuze, flipchart 30 min.

14 Co je to proces? charakteristika procesu, co je potřeba vědět o procesním řízení, různá důležitost a typy procesů (klíčové, podpůrné a řídící procesy), strategické plánování a vazba na procesy, způsoby popisu procesu? Procesní přístup ve vztahu k dalším metodám kvality procesní přístup a jeho vazba na další metody kvality ve veřejné správě (benchmarking, BSC, ISO, CAF a další) Srovnání funkčního a procesního přístupu k řízení organizace charakteristika funkčního přístupu k řízení, charakteristika procesního přístupu k řízení (principy, hlavní přínosy), srovnání funkčního a procesního řízení Postup při zavádění procesního řízení organizace strategické plánování zavádění procesního řízení, příprava projektu zavádění procesního řízení, popis současného stavu procesů v organizaci, procesní analýzy, návrh a příprava cílového stavu procesů a organizačních změn (Demingův cyklus, PDCA cyklus), reengineering, zkušenosti organizací ze zavádění procesního řízení Monitorování, měření výkonnosti a nastavení systému neustálého zlepšování procesů organizace definice měřítka výkonnosti a kvality procesů, procesní cyklus (jednotlivé fáze procesního cyklu), neustálé zlepšování procesů (průběžné zlepšování, skokové změny, metodika FADE), monitorování a měření výkonnosti (úrovně výkonnosti, měření a monitorování výkonnosti organizace s využitím modelů EFQM, CAF), vazba procesního řízení na ISO Procesní analýzy analýza procesu a jeho vnitřní logiky, analýza variant procesů, analýza očekávání zákazníka, organizační analýza, analýza rizik, vazba procesů na zodpovědnost a motivace zaměstnanců, techniky odhalování slabých míst a zlepšování procesů Ověření znalostí a dovedností z posledních 2 dnů, hodnocení modulu Prezentace, diskuze k vybraným tématům, data-projektor, flipchart Prezentace, diskuze k vybraným tématům, data-projektor, flipchart Prezentace, cvičení, diskuze, dataprojektor, flipchart Skupinová práce, prezentace, cvičení, diskuze, dataprojektor, flipchart Skupinová práce, prezentace, cvičení, diskuze, dataprojektor, flipchart Skupinová práce, prezentace, diskuze, data-projektor, flipchart Řešení modelových situací, diskuze, 7,5 x 45 min. 8 x 45 min. 8 x 45 min. 7 x 45 min. 1 x 45 min.

15 Závěr - řešení modelových situací z témat posledních 2 dnů modulu - stručný závěrečný přehled probrané látky - vyplnění hodnotícího dotazníku - ukončení modulu flipchart 12. Použité vzdělávací metody Uveďte: - alespoň 2 u programů zaměřených na předávání informací - alespoň 3 u programů zaměřených na rozvoj dovedností 13. Školicí materiály a pomůcky Uveďte seznam doporučené studijní literatury, pomůcky a školící materiály V rámci vzdělávacího bloku bude uplatňována v co nejširším rozsahu participativní forma výuky a využívány výukové metody: prezentace za použití data-projektoru, výklad s dotazy, individuální a / nebo skupinová práce, samostatná práce dle písemného zadání, případová studie, diskuze, vyplňování dotazníků. Kromě základních metod jako: - výklad s dotazy - prezentace Jsou využity interaktivní a zážitkové metody: - brainstorming - skupinová diskuze s prezentací výsledků - zkušenosti z praxe - diskuze v plénu - nové techniky práce pro analýzy a stanovování priorit - karusel, terč apod. Písemně zpracované materiály pro účastníky, flipchart a fixy, power-pointová prezentace, zadání skupinových a individuálních cvičení, kartičky. V rámci výuky obdrží účastníci studijní materiál o rozsahu cca 50 stran shrnující základní probíranou problematiku a pracovní listy, které budou v rámci výuky doplňovány. Účastníci budou rovněž odkazováni v případě zájmu o detailnější informace na následující studijní literaturu: 1. Armstrong, M.: Personální management, Grada Publishing, Praha, Bělohlávek F.: Osobní kariéra. Grada Publishing, Praha, Bělohlávek,F.: Organizační chování. Rubico, Olomouc, Drucker, P. F.: Řízení neziskových organizací, Management Press, Praha, Hagemannová,G.: Motivace. Victoria Publishing, Praha, Khelerová,V.: Komunikační dovednosti manažera, Grada, Praha 7. Plamínek, J. a kol.: Řízení neziskových organizací, Nadace Lotos, Praha, Rektořík, J.: Ekonomika a řízení neziskových organizací, ES FMU, Brno, 1998

16 9. Šuleř,O.: Manažerské techniky I. Rubico, Olomouc, Šuleř,O.: Manažerské techniky II. Rubico, Olomouc, Hammer,M., Champy,J.: REENGINEERING RADIKÁLNÍ PROMĚNA FIRMY. Praha: Management Press, 2000, ISBN: Goldratt, E., M.: Cíl. Praha: Interquality, s.r.o., 2001, ISBN: Kaplan, N.: BALANCED SCORECARD. Praha: Management Press Goldratt, E., M.: Kritický řetěz. Praha: Interquality, s.r.o., 1999, ISBN Joseph B. Garscha: rozvoj organizace pomocí managementu procesů praktická příručka pro rozvoj systémů managementu. Česká společnost pro jakost, Praha, 2003, ISBN Materiálně technické zabezpečení Specifikujte školicí prostory a vybavení včetně uvedení, zda se jedná o vlastní nebo pronajaté prostory Učebna vybavená stoly a židlemi, resp. židlemi s psacími pulty, flipchartem nebo tabulí, data-projektorem a notebookem. Uspořádání místnosti dle konkrétních možností, potřeb, počtu účastníků a konkrétních praktických cvičení. Moduly se budou konat v pronajatých učebnách v místech poboček VCVS Praha, Liberec, Plzeň, Sokolov, Č. Budějovice, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín, případně u konkrétního poskytovatele sociálních služeb. 15. Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) V rámci celého vzdělávacího programu zpracuje každý účastník celkem 3 případové studie, jejichž obsah se váže k některému z probíraných témat modulu. S cílem umožnit účastníkům integraci získaných znalostí a dovedností z prvních 3 dnů modulu, jakož i ověřit je formálním výstupem, dostanou účastníci po 3. dnu výuky písemné zadání případových studií, které vypracují v písemné formě v předem stanoveném rozsahu a odevzdají lektorovi v předem stanoveném termínu před zahájením 2. části modulu. Lektor je písemně vyhodnotí. V programu 2. části modulu budou tyto práce prezentovány účastníky s cílem získat, kromě hodnocení lektora, rovněž zpětnou vazbu od kolegů účastníků kurzu. Znalosti a dovednosti získané ve 2., dvoudenní části modulu budou rovněž ověřeny, a to na základě řešení modelových situací účastníky poslední den modulu.

17 16. Osvědčení Popište kritéria pro získání osvědčení (např. minimálně 70 % účast atd.) a možnost opravných prostředků pro získání osvědčení 17. Monitorování průběhu a způsob hodnocení kurzu Popište způsob hodnocení úrovně kurzu, příklad evaluačního dotazníku přiložit Osvědčení získá účastník za 90 % účast na každém ze tří modulů a na základě ověření získaných znalostí (viz ověření znalostí u jednotlivých modulů) Opravné prostředky pro získání osvědčení: Účastník, který nesplní výše zmíněných 90 % účasti na kurzu si doplní znalosti samostudiem a zpracuje samostatnou práci na zameškané téma dle zadání lektora. V případě, že výsledky individuální písemné práce dle zadání lektora nedosáhnou požadovaného kritéria, dostane ještě jeden písemný úkol dle zadání lektora. Na konci každého modulu účastníci vyplní standardní dotazník zpětné vazby, který je součástí akreditovaných kurzů. Po ukončení modulu organizační pracovník vybere, zpracuje a vyhodnotí zpětné vazby, které zašle lektorovi a na ústředí předkladatele nabídky pro další práci s lektorem.

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Standard kvality č. 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí 1. Typ

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Systém managementu jakosti ISO Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Metody kvality - základní modul Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních služeb Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí 1. Typ vzdělávání 1)

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Vedení týmu Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Efektivní organizace času Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Úvod do standardů kvality Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné X 2.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace v týmu Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Individuální vzdělávací plány Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Finančních řízení neziskových a příspěvkových organizací Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Řešení konfliktů a vyjednávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Cash flow a jeho sledování Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunitní plánování Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Fundraising Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Prevence vyhoření Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace (základní modul) Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Autodiagnostická metoda zjišťování vzdělávacích potřeb Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Interkulturální komunikace Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Ústava ČR a Listina základních lidských práv a svobod Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sociální učení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Pravidla šetrné sebeobrany Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Krizová intervence Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

OKRUHY - SZZ

OKRUHY - SZZ OKRUHY - SZZ - 18. 6. - 20. 6. 2018 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ + ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU, MARKETING, EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ + KVALITA A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH

Více

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě OBSAH Úvod........................................................... 11 1 Podstata problému a východiska jeho řešení........................ 13 1.1 Vymezení pojmu efektivní řízení ve veřejné správě..............

Více

Osnovy kurzů profesních kvalifikací

Osnovy kurzů profesních kvalifikací profesních kvalifikací Základní informace V tomto materiálů najdete osnovy pěti komplexních kurzů. Tyto kurzy odpovídají svým obsahem požadavkům kvalifikačních standardů jednotlivých profesí podle národní

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Motivace a hodnocení pracovníků Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

reg. č. projektu : CZ /0.0./0.0/16_033/ Uchazeč musí garantovat řádný průběh a metodiku zpětné vazby, které poskytuje z realizace kurzů.

reg. č. projektu : CZ /0.0./0.0/16_033/ Uchazeč musí garantovat řádný průběh a metodiku zpětné vazby, které poskytuje z realizace kurzů. Příloha č. 2 předmět veřejné zakázky další činnosti Metodika zpětné vazby Uchazeč musí garantovat řádný průběh a metodiku zpětné vazby, které poskytuje z realizace kurzů. Zpětná vazba musí být zjišťována

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Cíl kurzu: Naučit účastníky technikám efektivní komunikace a zvládání emocí, lépe poznat sám sebe a rozvíjet svoji komunikační obratnost.

Cíl kurzu: Naučit účastníky technikám efektivní komunikace a zvládání emocí, lépe poznat sám sebe a rozvíjet svoji komunikační obratnost. Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění Specifikace jednotlivých kurzů: 1) OSOBNOST MANAŽERA A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Cíl kurzu: Naučit účastníky technikám efektivní komunikace a zvládání emocí, lépe poznat

Více

ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti

ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti Kurz č. 1 Praktický leadership a manager jako coach Praktický leadership a manager jako coach 12 hodin ve 2 školicích dnech / 1 skupina 24 osob / - Seznámení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit / kurzů přehled část A

Specifikace vzdělávacích aktivit / kurzů přehled část A Příloha č.4a - Detailní specifikace předmětu zakázky _část A Specifikace vzdělávacích aktivit / kurzů přehled část A Vzdělávací kurz Místo realizace Cílová skupina Poče t účas tníků Počet skupin Typ kurzu

Více

TVORBA JEDNODUCHÝCH TABULEK... 2 SMÍŠENÝ ODKAZ, VNOŘENÉ FUNKCE, VARIACE FUNKCE KDYŽ... 3

TVORBA JEDNODUCHÝCH TABULEK... 2 SMÍŠENÝ ODKAZ, VNOŘENÉ FUNKCE, VARIACE FUNKCE KDYŽ... 3 Obsah EXCEL 1 EXCEL 2 EXCEL 3 EXCEL 4 TVORBA JEDNODUCHÝCH TABULEK... 2 SMÍŠENÝ ODKAZ, VNOŘENÉ FUNKCE, VARIACE FUNKCE KDYŽ... 3 STATISTICKÉ FUNKCE V KOMPLEXNÍ TABULCE A PODMÍNĚNÝ FORMÁT... 4 VYHLEDÁVACÍ

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

MANAŽER V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANAŽER V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CERTIFIKOVANÝ MANAŽER V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Jedinečné vzdělávání pro vedoucí pracovníky v sociálních službách v rozsahu 20 dnů po 8 vyučovacích hodinách během 2 let Celková cena: 24 900 Kč Právní minimum

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.

Specifikace předmětu veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Předmětem

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Organizační chování. Poslání a cíle organizace

Organizační chování. Poslání a cíle organizace Organizační chování Poslání a cíle organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

A1 Marketingové minimum pro posílení výchovy k podnikavosti (8h)

A1 Marketingové minimum pro posílení výchovy k podnikavosti (8h) A1 Marketingové minimum pro posílení výchovy k podnikavosti (8h) 2.1 Základy marketingové strategie (2,5h) Učitelé se seznámí se základní marketingovou terminologií a s možnými cestami rozvoje firmy. V

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Konference Moderní veřejná správa Integrace metod kvality, možnosti využití ve veřejné správě

Konference Moderní veřejná správa Integrace metod kvality, možnosti využití ve veřejné správě Konference Moderní veřejná správa 2017 Integrace metod kvality, možnosti využití ve veřejné správě Město Valašské Klobouky je centrem Jihovýchodního Valašska je jihovýchodním regionem Zlínského kraje hraničícím

Více

ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽEBNÍCH ÚŘADECH Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ /0.0/0.

ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽEBNÍCH ÚŘADECH Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ /0.0/0. ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽEBNÍCH ÚŘADECH Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173 Konference Moderní veřejná správa Národní konference kvality ve

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Management štíhlého podniku a služeb

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Management štíhlého podniku a služeb VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Management štíhlého podniku a služeb Obsah Štíhlá firma... 2 Management štíhlého podniku a služeb... 3 OBSAH modulu IV.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího programu

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vzdělávací kurz Cílová skupina Počet účastníků Počet skupin Kurz / uzavřený či otevřený Rozsah školení na 1 skupinu v hod. Rozsah

Více

Funkční studium DOTO

Funkční studium DOTO Funkční studium DOTO Bylo nebylo Před 17ti lety Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Co bylo na začátku Praktické studium, 1 rok prezenčního vzdělávání (semináře,

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více