o poskytování a účtování cestovních náhrad

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o poskytování a účtování cestovních náhrad"

Transkript

1 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, Karlovy Vary IČ: Označení dokumentu: SM2 /2015 Počet stran: 7 Počet příloh: 3 Verze: 2 Platnost od: Doba platnosti: bez omezení Směrnice o poskytování a účtování cestovních náhrad 1. Účel Tato směrnice upravuje poskytování a účtování cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách v Karlovarské krajské nemocnici a.s. (dále jen "společnosti"), v souladu s právem Evropských společenství a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění. 2. Poskytování a účtování cestovních náhrad Pracovní cestou je časově omezené vyslání zaměstnance: - na pracovní cestu (tj. vyslání mimo sjednané místo výkonu práce), - mimo místo pravidelného pracoviště, - cesta konaná za účelem mimořádného výkonu práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce či pravidelného pracoviště. Dále je pracovní cestou přeložení dle 43, přijetí do zaměstnání v pracovním poměru a výkon práce v zahraničí. S vysláním na pracovní cestu musí zaměstnanec vyslovit souhlas. Ve společnosti je zpravidla tento souhlas sjednán v pracovní smlouvě se zaměstnancem, popř. jej projeví samotným nástupem na pracovní cestu. Společnost poskytuje za podmínek uvedených v 155 i cestovní náhrady zaměstnancům, kteří konají pro zaměstnavatele práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zahraniční pracovní cestou je cesta konaná mimo území České republiky, tj. cesta z ČR do zahraničí, ze zahraničí do ČR a samotná cesta v zahraničí. Zaměstnanec má nárok na náhradu cestovních výdajů v cizí měně od doby přechodu státní hranice ČR. Tuto dobu zaměstnanec uvede ve svém cestovním příkazu po ukončení cesty (při dopravě po silnici, po železnici), resp. je tato doba dána dobou odletu a příletu letadla. Při těchto pracovních cestách může dojít k souběhu náhrad v české a cizí měně. Pravidelným pracovištěm se rozumí místo dohodnuté účastníky v pracovní smlouvě a je dohodnuto v okamžiku sjednání pracovní smlouvy. Pokud takové místo dohodnuto není, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. 3. Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci Základní podmínky Vyslání zaměstnance na pracovní cestu je ve společnosti vždy závislé na účelu a cíli pracovní cesty. Ta musí být uskutečněna za účelem plnění pracovních povinností. Vyslání na pracovní cestu musí být nahlášeno zaměstnanci alespoň dva dny před zahájením pracovní cesty. Pro případ překážek na straně zaměstnance (např. nemoc) může být v odůvodněných případech stanoven náhradník, který musí být seznámen s cílem a povinnostmi pracovní cesty. Začátek a konec pracovní cesty určuje vždy zaměstnavatel. Stanovení rozsahu a cíle pracovní cesty se určuje na Cestovním příkazu, na kterém musí být již před započetím pracovní cesty písemně stanoveny tyto údaje: název zaměstnavatele včetně jeho organizační součásti, jméno, příjmení a bydliště zaměstnance, počátek cesty (místo, datum a hodina nástupu na pracovní cestu), Směrnice_o poskytování a účtování cestovních náhrad Strana 1 (celkem 7)

2 místo jednání nebo výkonu práce (místo plnění pracovních úkolů), účel cesty, určení spolucestujících, určený dopravní prostředek (u vlastního vozidla: druh, ev. značku a předložit kopii TP, fotokopii havarijního pojištění motorového vozidla), způsob a bližší podmínky ubytování včetně případného určení finančního limitu, stanovení zálohy včetně oznámení o způsobu vyplacení, ukončení pracovní cesty (místo a datum a hodina ukončení), případně další podmínky pracovní cesty, zejména plánované přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance, případné přesčasy apod., datum a podpis vedoucího zaměstnance oprávněného k povolení cesty. Oprávněným vedoucím zaměstnancem za vyslání na pracovní cestu a stanovení jejich dalších podmínek je ve společnosti (dále jen "oprávněný zaměstnanec"): - generální ředitel - bez omezení v rámci celé společnosti včetně pracovní cesty do zahraničí a použití soukromého vozidla při pracovní cestě - ekonomický ředitel- bez omezení v rámci celé společnosti včetně použití soukromého vozidla při pracovní cestě, s výjimkou pracovní cesty do zahraniční - technický ředitel - v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci celé společnosti s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní cestě - náměstek pro chirurgické obory a komplement v Karlových Varech- v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci celé společnosti s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní cestě - náměstek pro nechirurgické obory nemocnice v Karlových Varech- v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci celé společnosti s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní cestě - náměstek lékařské péče nemocnice v Chebu- v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci celé společnosti s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní cestě - vedoucí lékárny v Karlových Varech- v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci celé společnosti s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní cestě - hlavní sestra nemocnice v Karlových Varech a Cheb- v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci příslušné nemocnice s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní cestě - vedoucí úseků a oddělení - v rozsahu své působnosti u podřízených zaměstnanců v rámci svého úseku s výjimkou pracovní cesty do zahraniční a případů použití soukromého vozidla při pracovní cestě. Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště Náhrada jízdních výdajů Ve společnosti se k pracovním cestám používají zejména služební motorová vozidla nebo určený hromadný dopravní prostředek dálkové nebo místní přepravy, případně i taxislužby, výjimečně a v odůvodněných případech za níže přesně stanovených podmínek i silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem (dále jen "soukromé vozidlo"). Způsob dopravy při pracovní cestě a dopravní prostředek určuje vždy oprávněný zaměstnanec s ohledem na úsporu nákladů společnosti, ale tak, aby zaměstnanec byl schopen splnit cíle pracovní cesty ve stanovených termínech. Náhradu jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové a místní přepravy nebo i taxislužby poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v prokázané výši, s výjimkou místní hromadné přepravy při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, které nemusí zaměstnanec prokazovat. Použije-li zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, včetně soukromého vozidla, přísluší mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek. Při přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance, po které již nenásleduje výkon práce, uhradí společnost zaměstnanci náhradu jízdních výdajů pouze do výše, která by mu náležela v případě, když by k přerušení cesty nedošlo. Směrnice_o poskytování a účtování cestovních náhrad Strana 2 (celkem 7)

3 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny Zaměstnanci společnosti vyslanému na pracovní cestu delší než 7 po sobě následujících kalendářních dnů přísluší náhrada prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny do místa trvalého pobytu rodiny, nebo jiném dohodnutém přerušení pracovní cesty. V případě potřeby může zaměstnanec požádat oprávněného zaměstnance o schválení změny - v podobě dohodnutého pobytu rodiny (je-li odlišný od místa trvalého pobytu, např. při přechodném ubytování, dovolené rodiny, umístění v nemocničním prostředí apod.). Schválení této změny musí být učiněno před nástupem na pracovní cestu. Náhrada výdajů za ubytování Zaměstnanci společnosti vyslanému na pracovní cestu přísluší náhrada prokázaných výdajů za ubytování v rámci předem dohodnutých bližších podmínek ubytování (např. kategorie hotelu). Maximální finanční limit za 1 noc je 1000,- Kč. Výjimky povoluje pouze generální ředitel před nástupem na pracovní cestu. Výdaje za ubytování se prokazují originálním (daňovým) dokladem, kde musí být uvedeny náležitosti (daňového) dokladu včetně jména zaměstnance a zaměstnavatele. V případě ztráty dokladů je možné proplacení výdajů za ubytování jen v případě doložení duplikátu dokladu. Ten je povinen zajistit zaměstnanec. V případě, že zaměstnanec nedoloží duplikátem výdaje za ubytování, není možné proplatit takto vzniklé výdaje a zaměstnavatel je oprávněn je vymáhat na zaměstnanci. Náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravné) Zaměstnanci společnosti vyslanému na tuzemskou pracovní cestu přísluší stravné, jehož minimální výše se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem podle 189 a je rozlišeno podle délky trvání pracovní cesty. S platností od je s ohledem na uvedené zákonné podmínky společností stanoveno takto: 5-12 hodin 69,- Kč hodin 104,- Kč více než 18 hodin 163,- Kč Jídlo poskytnuté na pracovní cestě, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá (dále jen bezplatné jídlo ), přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu a) 70% stravného, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin b) 35% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin c) 25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin Kromě toho je v 176 odst. 4 ZP stanoveno, že zaměstnanci nepřísluší žádné stravné, pokud mu během pracovní cesty, která trvá: 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla 12 až 18 hodin, byla poskytnuta3 bezplatná jídla Náhrada nutných vedlejších výdajů Zaměstnanci společnosti vyslanému na pracovní cestu přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů, pokud mu tyto vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to v prokázané výši. Tyto výdaje se: - prokazují příslušnými doklady (např. poplatky na dopravu a úschovu zavazadel, za parkování vozidla, účastnické poplatky apod.), -popř. prohlašují. Náhrady při přeložení V souvislosti s výkonem práce může ve společnosti dojít k přeložení zaměstnance do jiného místa výkonu práce, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, které je současně odlišné od bydliště zaměstnance. V tomto případě společnost poskytuje zaměstnanci náhrady jako při pracovní cestě v rozsahu a do stanovené výše tímto příkazem a za podmínek uvedených v 157 až 165. Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě V souladu s ustanovením 170 společnost poskytuje zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě, kterou podepisuje pouze generální ředitel obdobné druhy náhrad (s dále uvedenými odlišnostmi) jako při tuzemské pracovní cestě s tím, že kromě tuzemského stravného za část cesty po území ČR mu přísluší Směrnice_o poskytování a účtování cestovních náhrad Strana 3 (celkem 7)

4 zahraniční stravné ve výši 75% základní sazby stanovené pro příslušný stát při trvání cesty déle než 18 hodin, ve výši dvou třetin při trvání cesty v rozmezí od 12 do 18 hodin a ve výši jedné třetiny trvá-li cesta 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. S ohledem na náročnost a délku cesty může být zaměstnanci na základě rozhodnutí generálního ředitele poskytnuto i kapesné do výše 40% zahraničního stravného. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty v cizí měně je poskytována za kilometry ujeté okamžitě od přejetí hranice ČR. Náhrady výdajů k návštěvě člena rodiny jsou poskytovány při trvání zahraniční cesty déle než 1 měsíc. Zahraniční stravné za podmínek dle 170 ZP společnost krátí. Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty, poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda, nebo večeře na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu: a) 25 % jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby, b) 35 % jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby, c) 70 % jde-li o zahraniční stravné ve třetinové výši základní sazby. Pro vyúčtování zahraniční cesty se vychází z nárokových částek stravného v cizí měně dle vyhlášky vydané MFČR dle 189 ZP. Zaměstnanec vyjíždějící na zahraniční pracovní cestu je povinen uzavřít cestovní pojištění pro jím konanou zahraniční cestu. Tento náklad je posuzován jako nutný vedlejší výdaj. V případě zahraniční pracovní cesty (a v odůvodněných případech i při tuzemských pracovních cestách) bude zaměstnanec před cestou vybaven tiskopisem pro předání zprávy o průběhu pracovní cesty - cestovní zpráva, který je zaměstnanec povinen předat svému nadřízenému do deseti dnů po ukončení pracovní cesty. Její odbornou část (sborníky, materiály z konferencí apod.) je pak povinen tento nadřízený předat do knihovny společnosti. V této cestovní zprávě zaměstnanec uvede: rozsah služební cesty (kam, v jakém termínu apod.), - účastníky cesty, - účel cesty (přehled navštívených obchodních partnerů a institucí apod.), - odbornou část zprávy (naplň jednání, poznatky z těchto jednání, získané materiály, zhodnocení získaných informací, návrhy na využití nových poznatků apod.), - vyjádření ostatních okolností pracovní cesty, - jiné údaje s ohledem na účel a průběh pracovní cesty. Náhrady při výkonu práce v zahraničí Bylo-li sjednáno místo výkonu práce, případně i pravidelné pracoviště mimo území ČR, poskytne společnost zaměstnanci za dny cesty z ČR do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště a zpět cestovní náhrady jako při zahraniční pracovní cestě. 4. vyúčtování cestovních náhrad Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty nebo jiné skutečnosti zakládající právo na cestovní náhradu předložit zaměstnavateli zcela vyplněný cestovní příkaz, jeho přílohy a písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu. Ve stejné lhůtě je povinen seznámit svého nadřízeného s průběhem a výsledkem pracovní cesty, předat mu zprávu o průběhu pracovní cesty (cestovní zprávu). Tato skutečnost je zachycena na cestovním příkazu s uvedením dne, kdy byla zpráva o výsledku pracovní cesty podána a data a podpisu nadřízeného zaměstnance a bude součástí cestovního příkazu. Na druhé straně cestovního příkazu zaměstnanec vyplní tyto údaje: - datum služební cesty, - do jednoho řádku odjezd odkud + cena jízdenky + místní přeprava, - do dalších řádků příjezd + cena zpáteční jízdenky + místní přeprava + stravné + výdaje za ubytování + nutné vedlejší výdaje, - zaměstnanec dále vlevo dole označí, zda bylo ubytování či strava poskytnuto bezplatně. Částka celkem se uvádí jako dílčí součet řádků i sloupců /křížová kontrola/. Všechny tyto údaje /výpočty/ provede zaměstnanec. Vpravo dole je uvedeno datum a podpis zaměstnance. K příkazu jsou přiloženy originální daňové doklady se všemi náležitostmi, které dokládají prokazované náklady vynaložené při pracovní cestě. Směrnice_o poskytování a účtování cestovních náhrad Strana 4 (celkem 7)

5 Zaměstnanec předá cestovní příkaz včetně připojených dokladů odpovědnému zaměstnanci finanční účtárny, do jehož pracovní náplně spadá vyúčtování cestovních náhrad. Tento zaměstnanec provede kontrolu vyúčtování a dodržení všech podmínek stanovených tímto příkazem a právními předpisy, případně vyúčtování upraví a poté cestovní příkaz podepíše v části "Vyúčtování upravil" a předá cestovní příkaz na pokladnu společnosti k proplacení. Pověřený zaměstnanec jedenkrát týdně vyhotoví soupis Cestovních příkazů, který předá v přehledné tabulce ekonomickému řediteli k podpisu. Podepsaný soupis přiloží účetní finanční účtárny k pokladním dokladům. Nedohodnou li se smluvní strany na jiné době, je společnost povinna do deseti pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem tento cestovní příkaz proplatit. Pokud však cestovní příkaz nebude obsahovat všechny zde uvedené náležitosti nebo zaměstnanec nebude schopen prokázat cestovní výdaje stanoveným způsobem, nebude cestovní příkaz proplacen. Zcela výjimečně může oprávněný zaměstnanec v souladu s 185 rozhodnout o poskytnutí náhrady v jím uznané výši, která odpovídá určeným podmínkám. Cestovní příkazy se účtují zápisem 512/211, při dodržení časové souvislosti na přelomu účetního období. Společnost poskytne zaměstnanci při tuzemské i zahraniční pracovní cestě zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak a to nejdříve 7 dní před nástupem na pracovní cestu. Tuto zálohu schvaluje osoba odpovědná za povolení provozní zálohy tj. ekonomický ředitel. Další podmínky poskytování a vyúčtování záloh jsou uvedeny v 183. Záloha se zúčtuje operací 335/211, při vyúčtování cesty je vrácena formálně celá záloha operací 211/335 a následně jsou vyúčtovány skutečné, podložené náklady operací 512/211. Stravné, sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se zaokrouhlují na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. 5. Poskytování a vyúčtování cestovních náhrad ve zvláštních případech Vyúčtování služebních cest při použití soukromého vozidla O použití soukromého vozidla při pracovní cestě rozhoduje výhradně generální ředitel nebo ekonomický ředitel, vedoucí ekonomického oddělení a to ve zcela výjimečných a odůvodněných případech. Před samotným použitím soukromého vozidla vyplní zaměstnanec první stranu "cestovního příkazu" a nechá si zde v kolonce "Datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty" podepsat od generálního ředitele nebo ekonomického ředitele, vedoucího ekonomického oddělení. Zaměstnavatel nesmí povolit použití soukromého vozidla zaměstnance, pokud není vozidlo havarijně pojištěné a pojištění zaplacené. Na cestovní příkaz se uvede číslo pojistky soukromého vozidla. Odpovědnost za uvedení pravdivých údajů má zaměstnanec. Při použití soukromého vozidla pro služební účely přísluší zaměstnanci náhrada podle 157 a 158. Generální ředitel, nebo ekonomický ředitel, vedoucí ekonomického oddělení může se zaměstnancem sjednat též poskytování náhrady za použití soukromého vozidla ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy. V ostatních případech použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele soukromé vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Základní náhrada je aktuálně určena v závislosti na vývoji cen prováděcím předpisem vydaným podle 189, v roce 2015 u osobních silničních motorových vozidel činí 3,70 Kč. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy se při použití přívěsu zvyšuje o 15% (u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů se poskytne zaměstnanci v dvojnásobné výši). Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty, tedy vychází z ceny prokázané zaměstnancem dokladem od čerpací stanice, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokáže-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu v souvislosti s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Pokud po skončení pracovní cesty zaměstnanec hodnověrným způsobem neprokáže cenu pohonné hmoty, vypočte se výše náhrady z průměrné ceny pohonné hmoty stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí platné na dané období. Spotřebu vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit, popř. prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropských společenství. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených. Společnost je povinna odvést za tento automobil denní sazbu silniční daně na příslušný účet finančního úřadu, pokud jí už neodvedl zaměstnanec. Směrnice_o poskytování a účtování cestovních náhrad Strana 5 (celkem 7)

6 Po ukončení cesty doplní zaměstnanec druhou stranu cestovního příkazu. Zde uvede odkud, a kam bylo použito soukromé vozidlo pro služební účely, doplní datum použití vozidla, uvede počet ujetých km. Sám si propočte náhradu za spotřebované pohonné hmoty a za opotřebení vozidla, viz níže uvedený příklad v bodu 2. Pokud zaměstnanci přísluší stravné, doplní i tento údaj a i jestli mu bylo poskytnuto stravování bezplatně, nebo částečně bezplatně. Na závěr uvede částku k proplacení celkem, uvede datum a svůj podpis. Vyúčtování soukromých cest při použití služebního vozidla Služební vozidlo může použít zaměstnanec společnosti pouze s výlučným souhlasem zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec použije služební vozidlo výjimečně pro soukromé účely, uhradí společnosti vzniklé náklady. Do knihy jízd vozidla použitého pro soukromé účely uvede u takovéto jízdy počet km soukromě ujetých. Při proplácení pohonných hmot předloží v pokladně vlastnoručně vyhotovenou kalkulaci takto vzniklých nákladů v následujícím členění: příklad: soukromě ujeto 20 km, vozidlo Opel Corsa, průměrná spotřeba dle technického průkazu vozidla činí 4,7 l/l00 km (průměrná spotřeba se vypočte jako aritmetický průměr údajů uvedených v TP vozidla, tj. 4,2+5,3+4,6 děleno třemi). Zaměstnanec uhradí: a) spotřeba PH /4,7:100/x20=0,94 l na 20 km x 36,1 Kč/l = 33,93 Kč. b) úhrada opotřebení /amortizace/ 3,60Kč/km x 20 km = 72,-Kč. Celkem k úhradě za soukromé použití vozidla 33, ,0= 106,- Kč. Výše úhrady za opotřebení, /stejně jako ceny PH/ se průběžně mění. Aktuální údaje jsou k dispozici u odpovědného pracovníka finanční účtárny, do jehož pracovní náplně spadá vyúčtování cestovních náhrad. Pracovnice finančního oddělení, do jejíž pracovní náplně spadá vyúčtování cestovních náhrad, zkontroluje uvedené údaje, počet ujetých km porovná s km uvedenými v knize jízd. Po schválení oprávněným pracovníkem zaměstnanec do 10 pracovních dní uhradí v pokladně společnosti tuto odkontrolovanou a schválenou částku pokud se zaměstnavatelem nedohodne jinak. Pokud je úhrada za spotřebované pohonné hmoty u daného vozidla realizována kartou CCS, dostaví se zaměstnanec k vyúčtování soukromé cesty do 10 dnů po jejím ukončení, pokud se zaměstnavatelem nedohodne jinak, a doloží knihu jízd dokládající ujeté km pracovnici finančního oddělení, do jejíž pracovní náplně spadá vyúčtování cestovních náhrad. Tato předá kopii zaměstnancovy kalkulace hlavní účetní, která zajistí správné zaúčtování. Aby nedošlo k naturálnímu nezdaněnému příjmu uvedeného zaměstnance, je nutno v autopůjčovně zjistit, kolik by činila úhrada za výše uvedené zapůjčení vozidla. Rozdíl mezi úhradou zaměstnance a cenou v autopůjčovně je nutno zaměstnanci přidanit ke mzdě. Pokud by docházelo k opakovanému použití služebního vozidla pro soukromé účely, je nutno přidanit zaměstnanci v procentech poměrnou část pořizovací ceny automobilu k platu, podle zákona o dani z příjmů. Pokud zaměstnanec má k dispozici uvedené vozidlo jako tzv. manažerské auto pro služební i soukromé účely, tj. zaměstnanci je vozidlo poskytnuto bezplatně pro částečné soukromé použití, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% ze vstupní ceny motorového vozidla. Tato částka je zaměstnanci měsíčně přidaňována k platu jako tzv. naturální příjem. V případě, že zaměstnanec takto v průběhu měsíce využívá více motorových vozidel za sebou, považuje se za jeho příjem částka ve výši 1% z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Pokud má zaměstnanec v průběhu měsíce k dispozici více motorových vozidel současně, považuje se za jeho příjem částka ve výši 1% z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely, v souladu s novelou zákona o dani z příjmů v platném znění, 6. U takto používaných automobilů, u kterých byla při pořízení odečtena DPH na vstupu (např. nakoupené před , v úpravě N1, dodávkové automobily), je organizace povinna za část pořizovací hodnoty automobilu využitou pro účely nesouvisející s podnikáním (s ekonomickou činností) odvést DPH na výstupu; a to na základě vyhotoveného dokladu o použití. 6. Definice a použité zkratky PH pohonné hmoty, TP technický průkaz, DPH daň z přidané hodnoty 7. Související předpisy Vyhláška č. 242/2014 Sb. Vyhláška č. 328/2014 Sb. Směrnice_o poskytování a účtování cestovních náhrad Strana 6 (celkem 7)

7 8. Přílohy Příloha č. 1a Cestovní příkaz 1b Vyúčtování pracovní cesty Příloha č. 2 Cestovní příkaz k provedení zahraniční pracovní cesty Příloha č. 3 Záznam o použití neslužebního silničního motorového vozidla 9. Závěrečné ustanovení 1. Jsou-li některé vnitřní předpisy vydané před nabytím účinnosti tohoto příkazu s ním v nesouladu, jsou osoby oprávněné k jejich změně povinné takový nesoulad odstranit v termínu co nejkratším od jeho účinnosti. Toto ustanovení se netýká grafických úprav. 2. Tento příkaz je závazný pro všechny zaměstnance společnosti, její nedodržení je považováno za porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. Tento příkaz nabývá platnosti dnem jeho schválení oprávněnou osobou a účinnosti téhož dne Dokument nabývá účinnosti dne: Zpracoval: Garant: Schválil: Funkce/ úsek účetní Vedoucí finanční účtárny Ekonomický ředitel Jméno Soukupová Lenka Helena Hustovská Mgr. David Bracháček Podpis Směrnice_o poskytování a účtování cestovních náhrad Strana 7 (celkem 7)

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních pracovních cestách se řídí zákonem č. 262/2006

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 MZPSZN 3/2016 S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD A STRAVNÉHO V RÁMCI ORGANIZACE

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD A STRAVNÉHO V RÁMCI ORGANIZACE SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD A STRAVNÉHO V RÁMCI ORGANIZACE Tato směrnice je vydána v souladu se zákoníkem práce č.262/2006 Sb. 151-190., dále vyhláškami MPSV ČR, kterými se určují sazby stravného

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ ve znění novely č. 3/2012, novely č. 1/2013 a č. 5/2013 Cestovní náhrady Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její

Více

Poskytování cestovních náhrad

Poskytování cestovních náhrad Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Purkyňova 11, 695 26 Hodonín Směrnice ředitele č. 2/2012 Poskytování cestovních náhrad Datum účinnosti: 1.1.2012 Vypracoval: Jana Horňáčková Ing. Iveta Maléřová

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019 Č. j. 900/19/00010 PID 0343750 V Praze dne 22. 1. 2019 SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019 Stanovení podmínek pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) při

Více

Přílohy: Vzory souhlasu zaměstnavatele s použitím soukromého motorového vozidla k pracovní cestě

Přílohy: Vzory souhlasu zaměstnavatele s použitím soukromého motorového vozidla k pracovní cestě Obec Hostín se sídlem: Obecní úřad Hostín, Hostín 56, 277 32 Byšice, IČ: 00510556 tel.: 315 696 480, e-mail: obecniurad@hostin.cz, http://www.hostin.cz Směrnice č. 02/2019 kterou se stanovují pravidla

Více

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov PRAHA 2. Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov PRAHA 2. Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců OBSAH Čl. 1 Předmět úpravy 3 Čl. 2 Pojmy 3 Čl. 3 Obecná ustanovení 3 Čl. 4

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

č. 5/2018 ze dne O poskytování cestovních náhrad Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

č. 5/2018 ze dne O poskytování cestovních náhrad Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Vnitřní předpis NOS PČR č. 5/2018 ze dne 10. 5. 2018 O poskytování cestovních náhrad Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento předpis upravuje poskytování

Více

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Přílohy Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jsem posluchačkou 2. ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty UK v Praze management ve vzdělávání. Dovoluji

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky ( 174 ZP) Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách...

Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách... MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. l, 695 35 Hodonín Bod číslo: projednám: konané dne: ^ 66. schůze rady města 16. 1. 2018 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách... Důvod projednávání: nová vyhláška

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 05 Výtisk č.: 01 Platnost od: 18.10.2011 Účinnost od : 20.10.2011

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci upravena

Více

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / 2014 dne 26. 2. 2014 vydané v souladu

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, vedoucí EO schválil: Ing. Jiří Macháček, kvestor schváleno dne: 31. 10. 2016 nabývá účinnosti

Více

I. Tuzemské pracovní cesty

I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13 / 28Z / 2012 dne 22. 02. 2012 vydané

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF nelze MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194J0A Bod číslo: pro jednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovních náhradách Důvod projednávání:

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

Směrnice č. I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

Směrnice č. I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI botaniky AV ČR, v. v. i. Strana 1 z 14 Rozvojová 263 165 02 Praha 6 - Lysolaje Směrnice č. 2/2013, o cestovních náhradách Směrnice č. 2/2013 o cestovních náhradách I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI Tato směrnice

Více

Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni V Plzni dne 20. 11. 2014 Č.j.: 2060/LFP Opatření děkana č. 11/2014 Cestovní náhrady a pracovní cesty na LF UK v Plzni Čl. 1 Základní ustanovení 1. Opatření upravuje pracovní cesty, vyúčtování tuzemských

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Poskytování vyšších cestovních náhrad

Poskytování vyšších cestovních náhrad 8 Poskytování vyšších cestovních náhrad Poskytování vyšších cestovních náhrad zaměstnancům z podnikatelské sféry při jejich tuzemských a zahraničních cestách může v současném období patřit k významným

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Směrnice č.: 25 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 2 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 24.06.2019 Vydal/schválil: Bc. Petr Štika,

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 13.09.2016 Účinnost: 14.09.2016 Zpracovatel: Odbor organizační Zastupitelstvo

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato směrnice upravuje postup při vyúčtování pracovní cesty zaměstnanců CČSH a volených členů CČSH ve všech církevních právnických osobách

Více

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách VEDENÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE str. 1 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách Ing. Ivan Macháček Daňový poradce Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je povinen poskytnout zaměstnavatel následující

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 27. 3. 2012 č. 04/12 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Pokyn tajemnice č. 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest Vyplňování cestovních příkazů tuzemských cest

Pokyn tajemnice č. 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest Vyplňování cestovních příkazů tuzemských cest Pokyn tajemnice č. 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest Vyplňování cestovních příkazů tuzemských cest Evidenci tuzemských pracovních cest vede ekonomické oddělení. Cestovní náhrady

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 15. 12. 2009 č. 15/09 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 13. 2. 2007 č. 01/07 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2. Směrnice SH ČMS - I/

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2. Směrnice SH ČMS - I/ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Směrnice SH ČMS - I/18-2008 Cestovní náhrady Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Směrnice je vydávána v souladu se Stanovami

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Směrnice č.: 25 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 1 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 01.02.2018 Vydal/schválil: Bc. Petr Štika,

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 22/2016 Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Toto opatření upravuje

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí Obec: Podmolí 1 Legislativní rámec Poskytování náhrad při pracovních cestách upravují tyto zákony: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, Část

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví ZÁKON č. 262/2006 Sb., zákoník práce - znění účinné k 23.11.2016 ČÁST DRUHÁ Pracovní poměr HLAVA II - Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru Mzdové účetnictví 34 (1) Pracovní smlouva

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb., zákoník práce (dále jen ZP), ve znění pozdějších předpisů. Nahrazuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017 Zpracoval: proděkan pro zahraniční vztahy Odpovídá: děkan fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017 č. j. 919/2017 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK Čl. 1 Vymezení pojmu Zahraniční pracovní cestou

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y, z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora Č.j.: Sm.. Směrnice pro poskytování cestovních náhrad ~ 1 ~ Článek

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10629/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 05.11.2018 Účinnost: 05.11.2018 Zpracovatel: Odbor organizační

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11149/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova

Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Pracovní cesta v tuzemsku 2.1

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 05. 12. 2017 Účinnost: 01. 01. 2018 Zpracovatel: Odbor

Více

Cestovní náhrady SR 02/2007. Cestovní náhrady. Zpracovatel Přezkoumal Schválil Jméno: Ing. Tomáš Zouhar doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr.

Cestovní náhrady SR 02/2007. Cestovní náhrady. Zpracovatel Přezkoumal Schválil Jméno: Ing. Tomáš Zouhar doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Strana 1/7 Cestovní náhrady Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností vymezuje podmínky poskytování cestovních náhrad na VŠE při tuzemských i zahraničních pracovních cestách na Vysoké škole ekonomické

Více

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách vychází ze zák.č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákon). Tato směrnice upravuje

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 7/2007, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách Vypracoval: Mgr. Eva Jenčíková,

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO KANCELÁŘ REKTORA V Brně dne 16. května 2014 č.j. 114 327/2014 Směrnice rektora č. ES 18/2014/1 Systém realizace pracovních cest včetně poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VFU Brno Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Systém

Více

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ PRAHA S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 Č S S Výplata cestovních náhrad Ing. Petr Baroch president ČSS Vydává: Český střelecký svaz Účinnost této směrnice je od 1.1.2015 1 Směrnice ČSS

Více

8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad

8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad 8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad Pravidla pro pracovní cesty a proplácení cestovních náhrad Koorou veterinárních lékařů ČR platí pro všechny zaěstnance a členy KVL ČR. Použité

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu)

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd V Praze dne Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Jméno a příjmení zaměstnance: Telefon/E-mail: Cesta

Více

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení nitřní směrnice o cestovních náhradách č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) nitřní směrnice o cestovních náhradách. Oddíl I Úvodní ustanovení

Více

SMĚRNICE PRACOVNÍ CESTY A CESTOVNÍ NÁHRADY S/03/2018. Sekretariát ekonomicko-provozního náměstka

SMĚRNICE PRACOVNÍ CESTY A CESTOVNÍ NÁHRADY S/03/2018. Sekretariát ekonomicko-provozního náměstka SMĚRNICE Název Číslo PRACOVNÍ CESTY A CESTOVNÍ NÁHRADY S/03/2018 Verze 1 Datum účinnosti 1. 1. 2019 Vydávající útvar Zpracoval Vyřizuje Připomínkoval Úsek hospodářsko-technické správy Sekretariát ekonomicko-provozního

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007 č. j.: 2/90340/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007 Závaznost: pro všechny součásti VUT v

Více

Ročník 2018 částka zpřístupněna 26. června OBSAH: 34. Směrnice o cestovních náhradách (platnost 26. června 2018, účinnost 1.

Ročník 2018 částka zpřístupněna 26. června OBSAH: 34. Směrnice o cestovních náhradách (platnost 26. června 2018, účinnost 1. L I S T JAMU Ročník 2018 částka zpřístupněna 26. června 2018 OBSAH: 34. Směrnice o cestovních náhradách (platnost 26. června 2018, účinnost 1. července 2018) SMĚRNICE ze dne 20. června 2018 o cestovních

Více

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč JÍZDNÉ Zaměstnanec Michal Polívka jel na služební cestu do Prahy. Místo výkonu práce má ve smlouvě sjednáno Chrudim. Jel vlastním autem. Ujel celkem 390 km (2 * 195 km). Jeho auto Citroen C5 má v technickém

Více

PŘ kapitola č. 03_1 Postup při plánování, přípravě, realizaci a vyúčtování pracovní cesty dle části sedmé, hlavy II ZP

PŘ kapitola č. 03_1 Postup při plánování, přípravě, realizaci a vyúčtování pracovní cesty dle části sedmé, hlavy II ZP PŘ kapitola č. 03_1 Postup při plánování, přípravě, realizaci a vyúčtování pracovní cesty dle části sedmé, hlavy II ZP Čl. I Vymezení pojmů, finanční zdroje, základní informace 1. Pracovní cestou ( 42

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé osobní motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy

Více

Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C

Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C Č.j. : 58 772/2013-O10 Směrnice o cestovních náhradách Úroveň přístupu C 1 Obsah Kapitola I Úvodní ustanovení 7 Kapitola II Náhrady při pracovních cestách na území ČR.8 Kapitola III Cestovní náhrady při

Více

Směrnice 3/2010 Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách. Základní ustanovení II.

Směrnice 3/2010 Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách. Základní ustanovení II. Směrnice 3/2010 Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách Jednotlivé části směrnice o Pracovních cestách a poskytování cestovních náhrad: Základní ustanovení 1 Zásady a režim

Více

ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD

ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD AUDIT DANĚ, spol. s r.o., Problematika cestovních náhrad je upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také ZP), ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007; 10.4.2007 č. j.: 2/90340/07; 214/90310/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007; 15.4. 2007 Závaznost:

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více