Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE"

Transkript

1 Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2 OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Článek 1 Základní ustanovení Článek 2 Vymezení pojmů ČÁST II. - CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH V TUZEMSKU Článek 3 Schvalování pracovní cesty Článek 4 Náhrada jízdních výdajů a použití soukromého dopravního prostředku Článek 5 Náhrada výdajů za ubytování Článek 6 Stravné Článek 7 Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů Článek 8 Přerušení pracovní cesty ČÁST III. - CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH V ZAHRANIČÍ Článek 10 Postup schvalování zahraniční pracovní cesty Článek 11 Použití dopravního prostředku a náhrada jízdních výdajů spojených se zahraniční pracovní cestou Článek 12 Náhrada výdajů za ubytování při zahraniční pracovní cestě Článek 13 Stravné při zahraniční pracovní cestě Článek 14 Kapesné Článek 15 Přerušení zahraniční pracovní cesty Článek 16 Ukončení zahraniční pracovní cesty ČÁST IV. - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu s ustanovením 35 odst. 2 písm. r) a ustanovením 53 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění (dále jen zákon o krajích ), a s ustanoveními části sedmé zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákoník práce ), stanovuje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje tyto Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen Zásady ). (2) Zásady realizace pracovních cest a poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje upravují postup při přípravě, schvalování a vyúčtování tuzemských i zahraničních pracovních cest členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. (3) Tyto Zásady se vztahují na všechny členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen člen zastupitelstva nebo zastupitel ). (4) Královéhradecký kraj (dále jen zaměstnavatel ) je povinen poskytovat zastupiteli, není-li v zákoně a v těchto Zásadách dále stanoveno jinak, náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva, v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně a v Zásadách. (5) Uvolněný člen zastupitelstva, který je při pracovní cestě za účelem výkonu veřejné funkce v postavení řidiče motorového vozidla, je s ohledem na rizikovost řidičem vykonávané práce povinen se zúčastnit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ustanovení 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce. Článek 2 Vymezení pojmů (1) Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání člena zastupitelstva k výkonu své funkce mimo jeho pravidelné pracoviště. (2) Tuzemskou pracovní cestou se rozumí pracovní cesta konaná na území České republiky. Zahraniční pracovní cestou se rozumí pracovní cesta konaná mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva zastupitele na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou zastupitel oznámí zaměstnavateli, nebo doba odletu a příletu letadla při letecké přepravě. (3) Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zastupiteli cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou zastupiteli při a) pracovní cestě, b) cestě mimo pravidelné pracoviště. (4) V souladu s 34 odst. 2 zákoníku práce se pravidelným pracovištěm uvolněného člena zastupitelstva rozumí sídlo Královéhradeckého kraje, pravidelným pracovištěm neuvolněného člena zastupitelstva místo jeho trvalého pobytu

4 (5) Výkonem práce (funkce) člena zastupitelstva pro účely cestovních náhrad je zejména účast na zasedáních Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, schůzích Rady Královéhradeckého kraje, zasedáních výborů zastupitelstva a komisí rady, popřípadě dalších orgánů, do kterých byl člen zastupitelstva zvolen nebo jmenován zastupitelstvem či radou kraje, a účast na jednáních, která souvisejí s výkonem jeho funkce. Výkonem práce (funkce) člena zastupitelstva kraje je i účast na jednání politických klubů zastupitelstva kraje, za podmínek, že se konají jedenkrát měsíčně v územním obvodu Královéhradeckého kraje. ČÁST II. CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH V TUZEMSKU Článek 3 Schvalování pracovní cesty (1) Zastupitelstvo kraje zmocňuje hejtmana kraje ke schvalování tuzemských pracovních cest zastupitelům. Hejtman kraje přitom vůči členům zastupitelstva a řediteli krajského úřadu plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů. V případě nepřítomnosti hejtmana schvaluje tuzemské pracovní cesty zastupitelům příslušný náměstek hejtmana. Hejtmanovi podepisuje cestovní příkaz 1. náměstek hejtmana. (2) Každá pracovní cesta musí být předem projednána a schválena. Člen zastupitelstva elektronicky požádá o schválení pracovní cesty zpravidla nejpozději tři pracovní dny před nástupem na pracovní cestu následujícím způsobem: vyplněný cestovní příkaz (Příloha č. 1) doručí zastupitel elektronickou poštou (nebo fyzicky) zaměstnanci odboru vnitra a krajský živnostenský úřad pověřenému ke zpracování cestovních náhrad (dále jen pověřený zaměstnanec ). Pověřený zaměstnanec zajistí předložení cestovního příkazu ke schválení hejtmanovi, v případě jeho nepřítomnosti příslušnému náměstkovi hejtmana. O schválení pracovní cesty informuje člena zastupitelstva tento pověřený zaměstnanec. Ve výjimečných případech, kdy z objektivních důvodů nelze dodržet uvedenou lhůtu, lze schválit tuzemskou pracovní cestu dodatečně. (3) Hejtman kraje určí podmínky pracovní cesty (místo nástupu a místo ukončení pracovní cesty, dobu trvání, způsob dopravy, způsob a cenu ubytování, případně další podmínky pracovní cesty). Článek 4 Náhrada jízdních výdajů a použití soukromého dopravního prostředku (1) Člen zastupitelstva může při pracovní cestě za účelem výkonu veřejné funkce v souladu s částí sedmou zákoníku práce použít soukromé silniční motorové vozidlo, pokud uzavře s Královéhradeckým krajem Dohodu o použití soukromého silničního motorového vozidla podle Přílohy č. 4 nebo č. 5 Zásad. Pokud této možnosti využije a má-li uzavřenou smlouvu o havarijním pojištění, předloží k cestovnímu příkazu při první pracovní cestě smlouvu o havarijním pojištění a doklad o zaplacení havarijního pojištění. Vždy je třeba předložit doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z provozu vozidla (dále jen povinné ručení ) a technický průkaz silničního motorového vozidla. V případě uzavřené smlouvy o havarijním pojištění člen zastupitelstva uzavře Dohodu o použití soukromého silničního motorového vozidla podle Přílohy č. 4 těchto Zásad. V případě neuzavřené smlouvy o havarijním pojištění - 2 -

5 člen zastupitelstva uzavře Dohodu o použití soukromého silničního motorového vozidla podle Přílohy č. 5 těchto Zásad. Svým podpisem na Dohodě se v tomto případě zavazuje, že použije vozidlo pouze na svoji odpovědnost, tzn. že úhrada případných následků odpovědnosti za způsobenou škodu na svém či jiném motorovém vozidle, popř. na zdraví nebo životech jeho nebo ostatních účastníků silničního provozu, nebude požadována na Královéhradeckém kraji. Uzavření Dohody o použití soukromého silničního motorového vozidla zajistí pověřený zaměstnanec na základě výše uvedených předložených dokladů. (2) Jakoukoliv změnu týkající se soukromého silničního motorového vozidla je nutno neprodleně doložit aktuálními dokumenty (např. nový technický průkaz, nový doklad o zaplacení havarijního pojištění, nový doklad o zaplacení povinného ručení). (3) Za použití soukromého silničního motorového vozidla přísluší za každý 1 km jízdy sazba základní náhrady ve výši stanovené v 157 odst. 4 zákoníku práce, v závislosti na vývoji cen stanovených vyhláškou MPSV ČR podle 189 zákoníku práce, a náhrada spotřebované pohonné hmoty. Náhradu výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty prokazuje zastupitel dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li zastupitel cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zastupitelem prokázaných cen. Jestliže zastupitel odnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle 189 zákoníku práce. Údaje pro výpočet spotřeby pohonné hmoty silničního motorového vozidla jsou uvedeny v technickém průkazu použitého vozidla. Při určení spotřeby pohonné hmoty se použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropských společenství. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá se spotřeba pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených. (4) Zastupitel je povinen k cestovnímu příkazu předložit veškeré doklady prokazující jízdní výdaje vztahující se k datu konání pracovní cesty. Jedná se zejména o výdaje na jízdenku, taxi, městskou hromadnou dopravu. V případě ztráty dokladu bude ve zcela výjimečných případech poskytována náhrada, o jejíž výši rozhodne písemně osoba oprávněná ke schválení pracovní cesty. V případě požadovaných úhrad za kilometry ujeté soukromým silničním motorovým vozidlem je součástí vyúčtování pracovní cesty také Příloha k cestovnímu účtu (viz Příloha č. 2). Článek 5 Náhrada výdajů za ubytování (1) Výdaje za ubytování, které člen zastupitelstva vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, budou zastupiteli uhrazeny ve výši, kterou prokáže písemným dokladem. Při výběru ubytovacího zařízení je každý povinen postupovat co nejhospodárněji. Při úhradě ubytování musí zastupitel dbát, aby byl na dokladu uveden nejprve Královéhradecký kraj a dále jméno ubytovaného zaměstnance. Nebude-li mít doklad uvedené náležitosti, nemůže být ze strany Královéhradeckého kraje uznán. (2) V případě ztráty dokladu o ubytování je člen zastupitelstva povinen obstarat si duplikát. Ve zcela výjimečných případech v případě ztráty dokladu bude poskytována náhrada, o jejíž výši rozhodne písemně osoba oprávněná ke schválení pracovní cesty

6 Článek 6 Stravné (1) Dle zákona číslo 262/2006 Sb. v platném znění nebo platné vyhlášky MPSV ČR, která stanoví vždy pro příslušný kalendářní rok výše sazeb stravného, přísluší za každý kalendářní den pracovní cesty členovi zastupitelstva stravné ve výši: a) 68,-- Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin b) 101,--Kč trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin c) 158,--Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (2) Bylo-li členovi zastupitelstva během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které člen zastupitelstva finančně nepřispívá, bude stravné kráceno o 25% za každé uvedené jídlo, a to následujícím způsobem. základní stravné (bez krácení) počet poskytnutých jídel míra krácení stravného počet hodin částka po krácení ,00 1 jídlo krácení o 25 % 51,00 2 jídla krácení o 50 % 34,00 3 jídla krácení o 75 % 17, ,00 1 jídlo krácení o 25 % 76,00 2 jídla krácení o 50 % 51,00 3 jídla krácení o 75 % 25,00 > ,00 1 jídlo krácení o 25 % 119,00 2 jídla krácení o 50 % 79,00 3 jídla krácení o 75 % 40,00 (3) Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro člena zastupitelstva výhodnější. Jednodenní tuzemské pracovní cesty se vždy posuzují samostatně, i když jich je několik v jednom kalendářním dnu. (4) Je-li zastupitel vyslán na pracovní cestu do místa svého bydliště, které je odlišné od místa jeho pravidelného pracoviště, přísluší mu stravné pouze za cestu do místa jeho bydliště a zpět a za dobu výkonu funkce v tomto místě. (5) Vznikne-li uvolněnému zastupiteli nárok na poskytnutí stravného, nelze poskytovat stravenky. Článek 7 Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů (1) Členovi zastupitelstva budou uhrazeny další přiměřené nutné vedlejší výdaje vzniklé v souvislosti s pracovní cestou (např. poplatky za použití telefonu a faxu, parkovné, poplatek za úschovu zavazadel), a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže. Zastupitel je povinen veškeré doklady o zaplacení vedlejších výdajů přiložit k cestovnímu příkazu

7 Článek 8 Přerušení pracovní cesty (1) Po dobu předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně člena zastupitelstva se náhrada za výdaje spojené s ubytováním a zvýšenými stravovacími výdaji neposkytují. Podmínky přerušení pracovní cesty musí být sjednány písemnou formou jako příloha cestovního příkazu. Za použití dopravního prostředku po ukončení předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zastupitele, po kterém již nenásleduje výkon práce, bude uhrazena náhrada jízdních výdajů pouze do výše, která by náležela zastupiteli v případě, že by k přerušení pracovní cesty nedošlo. Obdobně se postupuje při předem dohodnutém přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zastupitele před výkonem práce. Článek 9 Záloha na cestovní náhrady, skončení pracovní cesty a její vyúčtování (1) Požádá-li člen zastupitelstva o poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, bude mu poskytnuta před zahájením pracovní cesty, a to do výše předpokládané náhrady. Na základě schváleného cestovního příkazu mu bude vyplacena záloha na cestovní náhrady na pokladně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Pokud člen zastupitelstva před schválením pracovní cesty nevyznačí do cestovního příkazu (Příloha č. 1), že požaduje zálohu na cestovní náhrady spojené s pracovní cestou, vyjadřuje souhlas s tím, že záloha na cestovní náhrady mu poskytnuta nebude. (2) Po skončení pracovní cesty vyplní člen zastupitelstva vyúčtování pracovní cesty uvedené v cestovním příkazu (Příloha č. 1) včetně data a podpisu. (3) Člen zastupitelstva odevzdá řádně vyplněný cestovní příkaz včetně vyúčtování a všech dokladů nezbytných pro poskytnutí cestovních náhrad nejpozději do 10 dnů od ukončení cesty pověřenému zaměstnanci. Ukončení pracovní cesty ověří svým podpisem a datem hejtman, popřípadě příslušný náměstek hejtmana pověřený jeho zastupováním. Pověřený zaměstnanec převezme řádně vyplněný formulář, provede kontrolu vyúčtování pracovní cesty a správnost vyúčtování potvrdí svým podpisem, a to v termínu do 10 pracovních dní od předložení písemných podkladů členem zastupitelstva. Po provedení kontroly jsou formuláře předávány ekonomickému odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k proplacení. (4) V případě, že byla zastupiteli poskytnuta zúčtovatelná záloha na cestovní náhrady, která nebyla plně vyčerpána, je zastupitel povinen vrátit nevyčerpanou část poskytnuté zálohy na pokladně krajského úřadu, a to nejpozději při odevzdání vyúčtování cesty. Vyúčtovaná částka bude zaokrouhlena na celé koruny směrem nahoru. (5) Náhrada cestovních výdajů bude členovi zastupitelstva poukázána na účet na základě žádosti (viz Příloha č. 3), případně proplacena v hotovosti na pokladně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

8 ČÁST III. CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH V ZAHRANIČÍ Článek 10 Postup schvalování zahraniční pracovní cesty (1) Zahraniční pracovní cesty členů zastupitelstva, popř. dalších osob, které se jednotlivých zahraničních pracovních cest zúčastní, schvaluje rada kraje na základě návrhu předloženého prostřednictvím vedoucího odboru kancelář hejtmana (dále jen odbor KH ) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. (2) Člen zastupitelstva předloží odboru KH v dostatečném časovém předstihu, tj. minimálně 15 dní před konáním nejbližší schůze rady kraje, řádně vyplněný Cestovní příkaz k zahraniční pracovní cestě (viz Příloha č. 6 těchto Zásad) včetně veškerých podkladů k pracovní cestě nezbytných ke zpracování zprávy pro projednání pracovní cesty radou kraje (kopie pozvánky na jednání, pracovní program zahraniční pracovní cesty apod.). (3) V písemně podaném cestovním příkazu určeném k projednání a schválení zahraniční pracovní cesty musí být uvedeny tyto údaje: a) zdůvodnění zahraniční pracovní cesty, včetně uvedení programu a zastoupení Královéhradeckého kraje na jednání, b) termín a místo konání zahraniční pracovní cesty, c) jmenovitý návrh účastníků pracovní cesty (včetně uvedení účasti zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Královéhradeckého kraje), d) použití dopravních prostředků, e) uvedení, jakým způsobem bude zahraniční pracovní cesta hrazena, tj. zda budou náklady, popř. jejich část, hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje, f) odhad veškerých nákladů na rozpočet Královéhradeckého kraje, jsou-li náklady na zahraniční pracovní cestu, popř. jejich část, hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje, g) informace o zajištění ubytování, dopravy atd., včetně předpokládaných nákladů, případně jasně specifikované požadavky oddělení mezinárodních vztahů odboru KH vztahující se k ubytování (požadavek na zajištění), dopravě (letenky, jízdenky), věcným darům (počet, obsah) aj., h) požadovaná výše zálohy. (4) Cestovní příkaz k zahraniční pracovní cestě člena zastupitelstva podepisuje hejtman kraje, popř. jeho náměstek po předchozím souhlasném vyjádření rady kraje. V případě naléhavé zahraniční pracovní cesty, kterou nebylo možno předpokládat a která nesnese odkladu, schvaluje zahraniční pracovní cestu člena zastupitelstva hejtman nebo v případě jeho nepřítomnosti náměstek hejtmana pověřený jeho zastupováním. Hejtmanovi kraje v případě naléhavé zahraniční pracovní cesty schvaluje tuto pracovní cestu 1. náměstek hejtmana a v případě jeho nepřítomnosti příslušný náměstek hejtmana. Hejtman, popř. náměstek hejtmana, který zahraniční pracovní cestu schválil, podá informaci o schválení této cesty radě kraje na její nejbližší schůzi. Naléhavými pracovními cestami se rozumí zejména pracovní cesty, které je nutno vykonat v důsledku živelní katastrofy, ohrožení zdraví nebo majetku občanů kraje, zástup za člena zastupitelstva, který se ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů nemůže plánované zahraniční pracovní cesty zúčastnit, pozvání s kratším termínem apod

9 (5) V případě, že se zahraniční pracovní cesty nezúčastní delegovaný člen zastupitelstva a účastí na zahraniční pracovní cestě hodlá pověřit zaměstnance kraje zařazeného do Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen zaměstnanec zařazený do krajského úřadu ), je povinen o této skutečnosti informovat radu kraje na její nejbližší schůzi s uvedením důvodu tohoto opatření a požádat ji o schválení zahraniční pracovní cesty zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu. (Další úkony spojené se zahraniční pracovní cestou zaměstnance zařazeného do krajského úřadu se řídí Příkazem ředitelky č. 8 k přípravě, schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních cest zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu). Účast zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu na zahraniční pracovní cestě konané společně s členem zastupitelstva musí být vždy projednána radou kraje. (6) Podmínkou pro zahájení zahraniční pracovní cesty je pojištění příslušného zastupitele pro cesty a pobyt v zahraničí. Toto pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí je zastupitel povinen prokázat před zahájením zahraniční pracovní cesty. Pojištění si sjedná zastupitel samostatně a náklady spojené s uzavřením pojistné smlouvy (úhrada pojistného) mu budou následně uhrazeny po předložení příslušných dokladů (včetně pojistné smlouvy) z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Úhrada bude provedena ekonomickým referentem odboru kancelář hejtmana. Pokud má zastupitel pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí sjednáno v rámci soukromé platební karty, je povinen tuto skutečnost doložit čestným prohlášením (viz Příloha č. 7). V takovém případě zastupiteli nárok na úhradu nákladů spojených s uzavřením pojistné smlouvy (úhradu pojistného) nevzniká. (7) Členu zastupitelstva bude poskytnuta zúčtovatelná záloha na zahraniční pracovní cestu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud nebude v cestovním příkaze sjednáno, že záloha nebude poskytnuta. Výplata zálohy na zahraniční pracovní cestu bude prováděna na valutové pokladně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, která je vedena na odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Článek 11 Použití dopravního prostředku a náhrada jízdních výdajů spojených se zahraniční pracovní cestou (1) K přepravě může člen zastupitelstva použít prostředky hromadné přepravy, služební vozidlo s řidičem, referentské vozidlo nebo soukromé vozidlo. (2) Předpokladem pro použití soukromého silničního motorového vozidla pro účely zahraniční pracovní cesty je uzavření Dohody o použití soukromého silničního motorového vozidla. Postup při uzavření Dohody o použití soukromého silničního motorového vozidla je stanoven čl. 3.2 odst. 2 těchto Zásad. (3) V případě použití služebního (popř. soukromého) vozidla pro cestu do zahraničí je účastník zahraniční pracovní cesty povinen uzavřít pojištění pro zahraniční pracovní cestu, pokud se nejedná o vozidlo, které je pro cesty do zahraničí pojištěno Královéhradeckým krajem

10 (4) Cenu pohonné hmoty prokazuje člen zastupitelstva dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li člen zastupitelstva cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zastupitelem prokázaných cen. Jestliže člen zastupitelstva hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty neprokáže, použije se pro určení výše náhrady průměrná cena příslušné pohonné hmoty stanovená prováděcím právním předpisem vydaným podle 189 zákoníku práce. Údaje pro výpočet spotřeby pohonné hmoty silničního motorového vozidla jsou uvedeny v technickém průkazu použitého vozidla. (5) Náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně a doložené ceně bude uhrazena členu zastupitelstva pouze za kilometry ujeté mimo území České republiky. (6) V případě úhrad za ujeté kilometry je součástí vyúčtování pracovní cesty Příloha k cestovnímu účtu (viz Příloha č. 2 těchto Zásad), která musí být odsouhlasena odborem KH. Článek 12 Náhrada výdajů za ubytování při zahraniční pracovní cestě (1) Členu zastupitelstva vyslanému na zahraniční pracovní cestu bude poskytnuta náhrada výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou prokáže písemným dokladem. Při výběru ubytovacího zařízení je každý povinen postupovat co nejhospodárněji. (2) V případě ztráty dokladu o ubytování je člen zastupitelstva povinen obstarat si duplikát. Ve zcela výjimečných případech v případě ztráty dokladu bude poskytována náhrada, o jejíž výši rozhodne písemně osoba oprávněná ke schválení pracovní cesty. Při úhradě ubytování musí zastupitel dbát, aby byl na dokladu uveden nejprve Královéhradecký kraj a dále jméno ubytovaného zastupitele. Nebude-li mít doklad uvedené náležitosti, nemůže být ze strany Královéhradeckého kraje uznán. Článek 13 Stravné při zahraniční pracovní cestě (1) Členu zastupitelstva vyslanému na zahraniční pracovní cestu bude poskytnuto stravné při zahraniční pracovní cestě v cizí měně ve výši a za podmínek dále stanovených. (2) Stravné při zahraniční pracovní cestě bude určeno z výše základní sazby zahraničního stravného pro stát, ve kterém zastupitel stráví v kalendářním dni nejvíce času. Výše základní sazby zahraničního stravného je stanovena prováděcím předpisem vydaným podle 189 zákoníku práce

11 (3) Členu zastupitelstva, popř. jinému účastníkovi zahraniční pracovní cesty, bude poskytnuto zahraniční stravné ve výši základní sazby podle předchozího odstavce, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, bude poskytnuto zahraniční stravné v poloviční výši této sazby zahraničního stravného, a ve čtvrtinové výši této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 6 hodin, avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. (4) Bylo-li členu zastupitelstva vyslanému na zahraniční pracovní cestu poskytnuto během zahraniční pracovní cesty jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zastupitel finančně nepřispívá, zkrátí zaměstnavatel zahraniční stravné ve výši základní sazby: a) 25 % za každé uvedené jídlo, jde-li o zahraniční stravné v plné výši základní sazby, b) o 35 %, jde-li o zahraniční stravné v poloviční výši základní sazby, c) o 70 %, jde-li o zahraniční stravné ve čtvrtinové výši základní sazby. (5) V souladu s 179 odst. 2 zákoníku práce přísluší hejtmanovi a jeho náměstkům stravné do výše přesahující stanovenou sazbu stravného o 15%. Článek 14 Kapesné (1) Členu zastupitelstva vyslanému na zahraniční pracovní cestu bude poskytnuto kapesné v cizí měně ve výši 40 % poskytnutého zahraničního stravného. Článek 15 Přerušení zahraniční pracovní cesty (1) Za použití dopravního prostředků po ukončení předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně člena zastupitelstva, po kterém již nenásleduje výkon práce, bude členu zastupitelstva uhrazena náhrada jízdních výdajů pouze do výše, která by mu náležela v případě, že by k přerušení pracovní cesty z důvodu na straně člena zastupitelstva nedošlo. Obdobně se poskytuje při předem dohodnutém přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zastupitele před výkonem práce. Stanovení podmínek přerušení pracovní cesty musí být písemnou formou jako příloha cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě. (2) Po dobu předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně člena zastupitelstva nebude náhrada výdajů za ubytování poskytnuta, i když si musel člen zastupitelstva s ohledem na podmínky pracovní cesty nebo ubytovací služby výdaje za ubytování uhradit. (3) Po dobu dohodnutého přerušení zahraniční pracovní cesty z důvodů na straně člena zastupitelstva zahraniční stravné zastupiteli nepřísluší. Doba rozhodná pro právo na zahraniční stravné před dohodnutým přerušením zahraniční pracovní cesty z důvodu na straně člena zastupitelstva končí ukončením výkonu práce (funkce), nebo jiným předem dohodnutým způsobem a po přerušení zahraniční pracovní cesty z důvodů na straně člena zastupitelstva začíná současně se začátkem výkonu práce (funkce), nebo jiným předem dohodnutým způsobem

12 Článek 16 Ukončení zahraniční pracovní cesty (1) Z každé zahraniční pracovní cesty musí být pořízena písemná zpráva (obsahující zejména účel cesty, přínos cesty, případně návrh na další postup či řešení) podle Přílohy č. 8 těchto Zásad, která musí být předána nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení zahraniční pracovní cesty v písemné i elektronické podobě odboru KH, který zprávu následně předloží na nejbližší schůzi rady kraje a zároveň jako součást čtvrtletní zprávy o zahraničních pracovních cestách, absolvovaných zastupiteli kraje). Zúčastní-li se téže zahraniční pracovní cesty více účastníků, mohou podat společnou zprávu o konání zahraniční pracovní cesty. (2) Rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje jednou ročně zprávu o počtech, cílech a výsledcích konání zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnili členové zastupitelstva, případně další osoby vykonávající činnost pro kraj. (3) Každý účastník zahraniční pracovní cesty je povinen předložit nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení cesty ekonomickému referentovi odboru kancelář hejtmana podklady nezbytné pro vyúčtování zahraniční pracovní cesty, zejména: a) doklady o ubytování, b) doklady o jízdních výdajích, c) doklady o směně valut, d) doklady o nákupu pohonných hmot, e) informace o skutečném přechodu hranic ČR (datum a čas), f) doklady o dalších výdajích spojených se zahraniční pracovní cestou (konferenční poplatky, apod.), g) informace o jakýchkoli změnách majících vliv na výši poskytnutých cestovných náhrad (neočekávaně poskytnuté stravování, apod.). (4) V případě, kdy byla členu zastupitelstva poskytnuta zúčtovatelná záloha na cestovní náhrady, která nebyla plně vyčerpána, je zastupitel povinen vrátit nevyčerpanou část poskytnuté zálohy v měně, ve které mu byla poskytnuta, ekonomickému referentovi odboru kancelář hejtmana, případně v české měně na pokladně krajského úřadu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení vyúčtování. Pokud byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě nižší, než činí nároky zastupitele, bude zastupiteli doplacena částka odpovídající jeho nárokům v české měně na pokladně krajského úřadu. (5) S provedeným vyúčtováním zahraniční pracovní cesty bude člen zastupitelstva seznámen a svůj souhlas vyjádří podpisem na formuláři pro vyúčtování zahraniční pracovní cesty. (6) Za ověření správnosti vyúčtování zahraniční pracovní cesty odpovídá referent oddělení mezinárodních vztahů odboru kancelář hejtmana. (7) Referent oddělení mezinárodních vztahů odboru kancelář hejtmana je povinen do 10 pracovní dnů ode dne předložení písemných dokladů členem zastupitelstva zajistit vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit práva účastníka zahraniční pracovní cesty. Referent oddělení mezinárodních vztahů odboru kancelář hejtmana předá zkontrolovaný cestovní doklad a veškeré přiložené doklady k provedení jejich zaúčtování

13 ČÁST IV. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (1) Zrušují se Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. č. 26/1719/2008 ze dne (2) V případech v těchto Zásadách výslovně neupravených se použije ustanovení zákoníku práce a dále ustanovení zákona o krajích. (3) Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/4/218/2009 ze dne a nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. dubna Bc. Lubomír Franc hejtman Královéhradeckého kraje

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019 Č. j. 900/19/00010 PID 0343750 V Praze dne 22. 1. 2019 SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019 Stanovení podmínek pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) při

Více

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / 2014 dne 26. 2. 2014 vydané v souladu

Více

I. Tuzemské pracovní cesty

I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13 / 28Z / 2012 dne 22. 02. 2012 vydané

Více

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 13.09.2016 Účinnost: 14.09.2016 Zpracovatel: Odbor organizační Zastupitelstvo

Více

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ ve znění novely č. 3/2012, novely č. 1/2013 a č. 5/2013 Cestovní náhrady Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její

Více

č. 5/2018 ze dne O poskytování cestovních náhrad Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

č. 5/2018 ze dne O poskytování cestovních náhrad Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Vnitřní předpis NOS PČR č. 5/2018 ze dne 10. 5. 2018 O poskytování cestovních náhrad Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento předpis upravuje poskytování

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách...

Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách... MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. l, 695 35 Hodonín Bod číslo: projednám: konané dne: ^ 66. schůze rady města 16. 1. 2018 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách... Důvod projednávání: nová vyhláška

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10629/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF nelze MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194J0A Bod číslo: pro jednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovních náhradách Důvod projednávání:

Více

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, vedoucí EO schválil: Ing. Jiří Macháček, kvestor schváleno dne: 31. 10. 2016 nabývá účinnosti

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11149/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Přílohy: Vzory souhlasu zaměstnavatele s použitím soukromého motorového vozidla k pracovní cestě

Přílohy: Vzory souhlasu zaměstnavatele s použitím soukromého motorového vozidla k pracovní cestě Obec Hostín se sídlem: Obecní úřad Hostín, Hostín 56, 277 32 Byšice, IČ: 00510556 tel.: 315 696 480, e-mail: obecniurad@hostin.cz, http://www.hostin.cz Směrnice č. 02/2019 kterou se stanovují pravidla

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 05 Výtisk č.: 01 Platnost od: 18.10.2011 Účinnost od : 20.10.2011

Více

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov PRAHA 2. Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov PRAHA 2. Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců OBSAH Čl. 1 Předmět úpravy 3 Čl. 2 Pojmy 3 Čl. 3 Obecná ustanovení 3 Čl. 4

Více

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Poskytování cestovních náhrad

Poskytování cestovních náhrad Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Purkyňova 11, 695 26 Hodonín Směrnice ředitele č. 2/2012 Poskytování cestovních náhrad Datum účinnosti: 1.1.2012 Vypracoval: Jana Horňáčková Ing. Iveta Maléřová

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Poskytování vyšších cestovních náhrad

Poskytování vyšších cestovních náhrad 8 Poskytování vyšších cestovních náhrad Poskytování vyšších cestovních náhrad zaměstnancům z podnikatelské sféry při jejich tuzemských a zahraničních cestách může v současném období patřit k významným

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni V Plzni dne 20. 11. 2014 Č.j.: 2060/LFP Opatření děkana č. 11/2014 Cestovní náhrady a pracovní cesty na LF UK v Plzni Čl. 1 Základní ustanovení 1. Opatření upravuje pracovní cesty, vyúčtování tuzemských

Více

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 05.11.2018 Účinnost: 05.11.2018 Zpracovatel: Odbor organizační

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 05. 12. 2017 Účinnost: 01. 01. 2018 Zpracovatel: Odbor

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017 Zpracoval: proděkan pro zahraniční vztahy Odpovídá: děkan fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017 č. j. 919/2017 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK Čl. 1 Vymezení pojmu Zahraniční pracovní cestou

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci upravena

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Přílohy Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jsem posluchačkou 2. ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty UK v Praze management ve vzdělávání. Dovoluji

Více

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních pracovních cestách se řídí zákonem č. 262/2006

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Směrnice č.: 25 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 2 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 24.06.2019 Vydal/schválil: Bc. Petr Štika,

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách VEDENÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE str. 1 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách Ing. Ivan Macháček Daňový poradce Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je povinen poskytnout zaměstnavatel následující

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 13. 2. 2007 č. 01/07 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Směrnice č.: 25 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 1 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 01.02.2018 Vydal/schválil: Bc. Petr Štika,

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky ( 174 ZP) Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci

Více

Směrnice č. I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

Směrnice č. I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI botaniky AV ČR, v. v. i. Strana 1 z 14 Rozvojová 263 165 02 Praha 6 - Lysolaje Směrnice č. 2/2013, o cestovních náhradách Směrnice č. 2/2013 o cestovních náhradách I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI Tato směrnice

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 15. 12. 2009 č. 15/09 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb., zákoník práce (dále jen ZP), ve znění pozdějších předpisů. Nahrazuje

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 27. 3. 2012 č. 04/12 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Pokyn tajemnice č. 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest Vyplňování cestovních příkazů tuzemských cest

Pokyn tajemnice č. 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest Vyplňování cestovních příkazů tuzemských cest Pokyn tajemnice č. 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest Vyplňování cestovních příkazů tuzemských cest Evidenci tuzemských pracovních cest vede ekonomické oddělení. Cestovní náhrady

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato směrnice upravuje postup při vyúčtování pracovní cesty zaměstnanců CČSH a volených členů CČSH ve všech církevních právnických osobách

Více

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách vychází ze zák.č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákon). Tato směrnice upravuje

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 MZPSZN 3/2016 S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova

Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Pracovní cesta v tuzemsku 2.1

Více

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví ZÁKON č. 262/2006 Sb., zákoník práce - znění účinné k 23.11.2016 ČÁST DRUHÁ Pracovní poměr HLAVA II - Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru Mzdové účetnictví 34 (1) Pracovní smlouva

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Cestovní náhrady SR 02/2007. Cestovní náhrady. Zpracovatel Přezkoumal Schválil Jméno: Ing. Tomáš Zouhar doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr.

Cestovní náhrady SR 02/2007. Cestovní náhrady. Zpracovatel Přezkoumal Schválil Jméno: Ing. Tomáš Zouhar doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Strana 1/7 Cestovní náhrady Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností vymezuje podmínky poskytování cestovních náhrad na VŠE při tuzemských i zahraničních pracovních cestách na Vysoké škole ekonomické

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 22/2016 Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Toto opatření upravuje

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2. Směrnice SH ČMS - I/

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2. Směrnice SH ČMS - I/ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Směrnice SH ČMS - I/18-2008 Cestovní náhrady Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Směrnice je vydávána v souladu se Stanovami

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 7/2007, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách Vypracoval: Mgr. Eva Jenčíková,

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: SM2 /2015 Počet stran: 7 Počet příloh: 3 Verze: 2 Platnost od: 1. 10. 2015 Doba platnosti: bez

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 3/2010 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Rada města, na základě ustanovení 102 odst. 3 obecního zřízení a čl. 3 odst. 1 Zásad pro poskytování cestovních náhrad 1,

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu)

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd V Praze dne Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Jméno a příjmení zaměstnance: Telefon/E-mail: Cesta

Více

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 7/2007, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách Vypracoval: Mgr. Eva Jenčíková, Magdalena

Více

Město Vítkov Vnitřní předpis číslo 5/2007. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Vítkova

Město Vítkov Vnitřní předpis číslo 5/2007. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Vítkova Město Vítkov Vnitřní předpis číslo 5/2007 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Vítkova Schváleno ZM dne: 28. 2. 2007 Usnesením číslo:195/4 Účinnost od: 1. 3. 2007 I. Úvodní

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO KANCELÁŘ REKTORA V Brně dne 16. května 2014 č.j. 114 327/2014 Směrnice rektora č. ES 18/2014/1 Systém realizace pracovních cest včetně poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VFU Brno Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Systém

Více

SMĚRNICE PRACOVNÍ CESTY A CESTOVNÍ NÁHRADY S/03/2018. Sekretariát ekonomicko-provozního náměstka

SMĚRNICE PRACOVNÍ CESTY A CESTOVNÍ NÁHRADY S/03/2018. Sekretariát ekonomicko-provozního náměstka SMĚRNICE Název Číslo PRACOVNÍ CESTY A CESTOVNÍ NÁHRADY S/03/2018 Verze 1 Datum účinnosti 1. 1. 2019 Vydávající útvar Zpracoval Vyřizuje Připomínkoval Úsek hospodářsko-technické správy Sekretariát ekonomicko-provozního

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Ročník 2018 částka zpřístupněna 26. června OBSAH: 34. Směrnice o cestovních náhradách (platnost 26. června 2018, účinnost 1.

Ročník 2018 částka zpřístupněna 26. června OBSAH: 34. Směrnice o cestovních náhradách (platnost 26. června 2018, účinnost 1. L I S T JAMU Ročník 2018 částka zpřístupněna 26. června 2018 OBSAH: 34. Směrnice o cestovních náhradách (platnost 26. června 2018, účinnost 1. července 2018) SMĚRNICE ze dne 20. června 2018 o cestovních

Více

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y, z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora Č.j.: Sm.. Směrnice pro poskytování cestovních náhrad ~ 1 ~ Článek

Více

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ PRAHA S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 Č S S Výplata cestovních náhrad Ing. Petr Baroch president ČSS Vydává: Český střelecký svaz Účinnost této směrnice je od 1.1.2015 1 Směrnice ČSS

Více

PŘ kapitola č. 03_1 Postup při plánování, přípravě, realizaci a vyúčtování pracovní cesty dle části sedmé, hlavy II ZP

PŘ kapitola č. 03_1 Postup při plánování, přípravě, realizaci a vyúčtování pracovní cesty dle části sedmé, hlavy II ZP PŘ kapitola č. 03_1 Postup při plánování, přípravě, realizaci a vyúčtování pracovní cesty dle části sedmé, hlavy II ZP Čl. I Vymezení pojmů, finanční zdroje, základní informace 1. Pracovní cestou ( 42

Více

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení nitřní směrnice o cestovních náhradách č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) nitřní směrnice o cestovních náhradách. Oddíl I Úvodní ustanovení

Více

~ 1 ~ Zákoník práce cestovní náhrady 2013 (vybrané paragrafy) 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu,

~ 1 ~ Zákoník práce cestovní náhrady 2013 (vybrané paragrafy) 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu, ~ 1 ~ Zákoník práce cestovní náhrady 2013 (vybrané paragrafy) 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu, a) který nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, b) který byl učiněn

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Opatření tajemníka č. 3/2016

Opatření tajemníka č. 3/2016 Opatření tajemníka č. 3/2016 Poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK Toto opatření upravuje podmínky organizace pracovních cest a poskytování cestovních náhrad a je vydáno

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Libereckého kraje při tuzemských pracovních cestách

Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Libereckého kraje při tuzemských pracovních cestách Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Libereckého kraje při tuzemských pracovních cestách 1. Úvod 1. Liberecký kraj (dále jen kraj) je povinen, v souladu se zněním ustanovení

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007; 10.4.2007 č. j.: 2/90340/07; 214/90310/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007; 15.4. 2007 Závaznost:

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007 č. j.: 2/90340/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007 Závaznost: pro všechny součásti VUT v

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé osobní motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy

Více

Z Název materiálu: Ke stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva MČ Praha 15

Z Název materiálu: Ke stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva MČ Praha 15 Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 29.11.2017 Z - 214 Název materiálu: Ke stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva MČ Praha 15 Předkladatel: Milan Wenzl, starosta Obsah materiálu: 1. Návrh

Více

Interní normativní akt volených orgánů pracovní postup NÁHRADY MZDY A UŠLÉHO VÝDĚLKU

Interní normativní akt volených orgánů pracovní postup NÁHRADY MZDY A UŠLÉHO VÝDĚLKU Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Ţerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů pracovní postup NÁHRADY MZDY A UŠLÉHO VÝDĚLKU Evidenční číslo 51/INA-VOK Číslo vydání:

Více

8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad

8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad 8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad Pravidla pro pracovní cesty a proplácení cestovních náhrad Koorou veterinárních lékařů ČR platí pro všechny zaěstnance a členy KVL ČR. Použité

Více