Přehled obsahu. Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle ZŘS 15 28

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled obsahu. Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle ZŘS 15 28"

Transkript

1 Přehled obsahu O autorech Předmluva Obsah Seznam použitých zkratek str. m. č. V VII XI XXVII Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle ZŘS Část druhá. Řízení rozhodčí Kapitola 1. Obecné výklady Kapitola 2. Řízení před rozhodci Kapitola 3. Kontrolní funkce soudu v rozhodčím řízení Část třetí. Civilní proces s mezinárodním prvkem Kapitola 1. Mezinárodní právo soukromé a jeho vztah k civilněprocesnímu právu Kapitola 2. Unijní úprava mezinárodní příslušnosti a uznávání cizích soudních rozhodnutí Kapitola 3. Mezinárodní právo soukromé v pramenech mezinárodního práva Kapitola 4. Kolize pramenů mezinárodního práva soukromého Resumé 333 Summary 335 Seznam použité literatury 337 Věcný rejstřík 341 IX

2

3 str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Přehled obsahu...ix Seznam použitých zkratek...xxvii Část. Řízení nesporné Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví I. K nespornému řízení obecně II. Diferenciační kritérium nesporného soudnictví III. Předmět nesporného soudnictví... 4 IV. Historický vývoj právní úpravy nesporného soudnictví V. Prameny právní úpravy nesporného soudnictví VI. Odlišnosti sporného a nesporného soudnictví Odlišnosti z hlediska principů (zásad) řízení ovládajících řízení a jeho průběh Odlišnosti z hlediska opravného systému v odvolacím řízení Odlišnosti z hlediska pravomoci a příslušnosti soudů Odlišnosti z hlediska účastenství Postavení státního zastupitelství Odlišná meritorní forma rozhodnutí Odlišnosti v principech ovládajících náhradu nákladů řízení Kapitola 2. Řízení dle ZŘS I. Obecné výklady Základní charakteristika ZŘS Systematika ZŘS Obsah ZŘS (pravomoc soudů dle ZŘS) Vztah ZŘS a OSŘ Příslušnost soudů v řízeních upravených v ZŘS Věcná příslušnost Místní příslušnost Přenesení příslušnosti Funkční příslušnost a obsazení soudu Účastenství v řízeních dle ZŘS Zákonné definice účastníků řízení Předpoklady účastenství Zastoupení účastníků řízení Jiné instituty účastenství Zvláštní procesní subjekty v řízeních dle ZŘS Činnost soudu před zahájením řízení v řízeních dle ZŘS Průběh řízení dle ZŘS Zahájení řízení a jeho účinky Příprava jednání Jednání Dokazování Povinnost informovat nezletilého účastníka řízení XI

4 10. Rozhodnutí v řízeních dle ZŘS, jeho právní moc a vykonatelnost Náklady řízení v řízeních dle ZŘS Náprava vadných rozhodnutí vydaných dle ZŘS II. Jednotlivá řízení dle ZŘS Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti Úvodní výklady Obecný hmotněprávní rámec řízení Řízení o některých podpůrných opatřeních a) Povaha a účel řízení b) Průběh řízení ba) Věcná a místní příslušnost soudu bb) Zahájení řízení bc) Účastníci řízení bd) Obecná pravidla řízení be) Rozhodnutí Řízení o svéprávnosti a) Povaha a účel řízení b) Průběh řízení ba) Zahájení řízení bb) Příslušnost soudů bc) Účastenství bd) Obecná pravidla řízení be) Rozhodnutí Řízení ve věcech opatrovnictví člověka a) Povaha a účel řízení b) Průběh řízení ba) Zahájení řízení bb) Příslušnost soudů bc) Účastenství bd) Obecná pravidla řízení be) Rozhodnutí bf) Dohled bg) Rozhodnutí ve věcech opatrovnické rady Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti Obecné výklady Řízení o prohlášení člověka za nezvěstného a) Povaha a účel řízení b) Průběh řízení ba) Příslušnost soudů bb) Zahájení řízení bc) Účastenství bd) Obecná pravidla řízení be) Rozhodnutí bf) Agenda pro vydání rozhodnutí Řízení o prohlášení za mrtvého a) Povaha a účel řízení aa) Obecné výklady ab) Hmotněprávní základy řízení o prohlášení za mrtvého ac) Východiska procesněprávní úpravy b) Průběh řízení XII

5 ba) Příslušnost soudů bb) Zahájení řízení bc) Účastenství bd) Obecná pravidla řízení be) Rozhodnutí Řízení o stanovení data smrti a) Povaha a účel řízení b) Průběh řízení ba) Příslušnost soudů bb) Zahájení řízení bc) Účastenství bd) Obecná pravidla řízení be) Rozhodnutí Řízení o přivolení k zásahu do integrity, Účel a povaha řízení Průběh řízení a) Příslušnost soudů b) Zahájení řízení c) Účastníci řízení d) Obecná pravidla řízení e) Rozhodnutí Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu, Účel a povaha řízení Druhy detenčního řízení a) Obecné výklady b) Oznámení o převzetí pacienta Průběh řízení a) Věcná a místní příslušnost soudu b) Zahájení řízení c) Účastenství d) První fáze detenčního řízení da) Obecná pravidla řízení db) Rozhodnutí v první fázi detenčního řízení e) Druhá fáze detenčního řízení ea) Obecná pravidla řízení eb) Rozhodnutí ve druhé fázi detenčního řízení f) Náklady řízení g) Náprava vadných rozhodnutí h) Detence člověka na jednotkách intenzivní péče i) Detence člověka v zařízení sociálních služeb ia) Obecné výklady ib) Objektivní podmínky přípustnosti řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb ic) Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb v. řízení ve věcech opatrovnictví člověka id) Subjektivní podmínky přípustnosti řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu XIII

6 5.1. Obecné výklady Řízení o některých otázkách právnických osob a) Povaha a účel řízení b) Průběh řízení ba) Zahájení řízení bb) Příslušnost soudů bc) Účastenství bd) Obecná pravidla řízení be) Rozhodnutí Řízení ve věcech statusu veřejné prospěšnosti Řízení ve věcech svěřenského fondu a) Historický exkurz b) Hmotněprávní úprava c) Povaha a účel řízení d) Průběh řízení da) Zahájení řízení db) Příslušnost soudů dc) Účastníci řízení dd) Obecná pravidla řízení de) Rozhodnutí Řízení ve věcech pozůstalosti dle ZŘS Řízení o pozůstalosti (obecné výklady) a) Povaha a účel řízení b) Příslušnost soudu c) Zahájení řízení d) Soudní komisař e) Účastenství v řízení o pozůstalosti ea) Účastníci řízení o pozůstalosti eb) Opatrovník dědice ec) Procesní nástupnictví Projednání dědictví a) Předběžné šetření ( 139 a násl. ZŘS) b) Zastavení řízení c) Správa pozůstalosti d) Vypořádání majetku patřícího do SJM e) Zjišťování dědického práva ea) Vyrozumění o dědickém právu a možnosti odmítnutí dědictví eb) Spor o dědické právo f) Aktiva a pasiva fa) Zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti fb) Svolání věřitelů ( 174 ZŘS) fc) Soupis pozůstalosti ( 175 až 179 ZŘS) g) Obvyklá cena pozůstalosti ( 180 a 181 ZŘS) h) Projednání dědictví Rozhodnutí a) Rozhodnutí o dědictví b) Účinky rozhodnutí c) Zrušení rozhodnutí d) Náprava vadných rozhodnutí ( 129 až 136 ZŘS) XIV

7 e) Dodatečné projednání dědictví f) Následný dědic ( 194 ZŘS) Likvidace pozůstalosti a) Nařízení likvidace ( 195 až 202 ZŘS) b) Likvidační správce ( 197, 203 až 211 ZŘS) c) Zpeněžení majetku likvidační podstaty ( 212 až 237 ZŘS) d) Přihlašování a přezkoumání pohledávek ( 238 až 268 ZŘS) e) Zastavení likvidace pozůstalosti ( 280 ZŘS) Úschovy v řízení o pozůstalosti Řízení o úschovách Účel a povaha řízení Průběh řízení a) Zahájení řízení b) Příslušnost soudu c) Účastníci řízení d) Obecná pravidla řízení e) Rozhodnutí o úschově ea) Obecný výklad eb) K rozhodnutí o dalším osudu úschovy ec) Vydání předmětu úschovy příjemci ed) Vydání úschovy tomu, kdo uplatnil právo na vydání úschovy ee) Vydání úschovy složiteli ef) Připadnutí úschovy státu eg) Žaloby o nahrazení souhlasu s vydáním úschovy Exkurz: tzv. povinné úschovy a) Obecné výklady b) Povinné úschovy podle ZOK c) Povinné úschovy podle PřemZ Řízení o umoření listin Účel a povaha řízení Průběh řízení a) Příslušnost soudů b) Zahájení řízení c) Účastníci řízení d) Obecná pravidla řízení e) Rozhodnutí Řízení ve věcech kapitálového trhu Účel a povaha řízení Průběh řízení a) Věcná a místní příslušnost soudu b) Zahájení řízení c) Účastníci řízení d) Obecná pravidla řízení e) Rozhodnutí Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže Pojem a účel řízení Průběh řízení a) Příslušnost soudů XV

8 b) Účastníci řízení c) Obecná pravidla řízení d) Rozhodnutí Řízení o nahrazení souhlasu zástupce ČAK k seznámení se s obsahem listin Účel a povaha řízení Průběh řízení a) Zahájení řízení b) Účastníci řízení c) Obecná pravidla řízení d) Rozhodnutí Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva Pojem a účel řízení Průběh řízení a) Příslušnost soudů b) Zahájení řízení c) Účastníci řízení d) Obecná pravidla řízení e) Rozhodnutí Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti Účel a povaha řízení Průběh řízení a) Věcná a místní příslušnost b) Zahájení řízení c) Účastníci řízení d) Obecná pravidla řízení e) Rozhodnutí Řízení o soudním prodeji zástavy Povaha a účel řízení Průběh řízení a) Příslušnost soudů b) Zahájení řízení c) Účastníci řízení d) Obecná pravidla řízení e) Rozhodnutí Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry Účel a povaha řízení a) Obecné výklady b) Ochrana vytěsňovaného akcionáře c) Řízení o dorovnání protiplnění d) Řízení o dorovnání protiplnění žaloba na plnění v. žaloba na určení e) Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry Průběh řízení a) Věcná a místní příslušnost soudu b) Zahájení řízení XVI

9 c) Účastníci řízení d) Obecná pravidla řízení e) Rozhodnutí a jeho účinky Řízení ve věcech manželských a partnerských Obecné výklady Řízení o povolení uzavřít manželství a) Povaha a účel řízení b) Průběh řízení ba) Příslušnost soudů bb) Zahájení řízení bc) Účastenství bd) Obecná pravidla řízení be) Rozhodnutí Řízení ve statusových věcech manželských a) Přehled řízení b) Řízení o určení, zda tu manželství je či není ba) Povaha a účel řízení bb) Průběh řízení bba) Příslušnost soudů bbb) Zahájení řízení bbc) Účastenství bbd) Obecná pravidla řízení bbe) Rozhodnutí bbf) Postup po deklaraci zdánlivosti manželství c) Řízení o neplatnost manželství z důvodu existence zákonné překážky manželství ca) Povaha a účel řízení cb) Průběh řízení cba) Příslušnost soudů cbb) Zahájení řízení cbc) Účastenství cbd) Obecná pravidla řízení cbe) Rozhodnutí d) Řízení o neplatnost manželství z důvodu vad ve sňatečném projevu vůle da) Povaha a účel řízení db) Průběh řízení dba) Příslušnost soudů dbb) Zahájení řízení dbc) Účastenství dbd) Obecná pravidla řízení dbe) Rozhodnutí e) Řízení o rozvod manželství ea) Povaha a účel řízení eb) Průběh řízení eba) Příslušnost soudů ebb) Zahájení řízení ebc) Účastenství ebd) Obecná pravidla řízení cbe) Rozhodnutí XVII

10 16.4. Řízení ve statusových věcech partnerských ( 399) a) Účel a povaha řízení b) Průběh řízení ba) Neplatnost a neexistence partnerství bb) Zrušení partnerství Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí Povaha a účel řízení Průběh řízení a) Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí aa) Příslušnost soudu ab) Zahájení řízení ac) Účastníci řízení ad) Rozhodnutí soudu b) Prodloužení doby trvání předběžného opatření ba) Obecné výklady bb) Návrh na prodloužení doby trvání bc) Průběh řízení bd) Rozhodnutí soudu c) Zrušení rozhodnutí d) Zánik předběžného opatření Řízení o určení a popření rodičovství Účel a povaha řízení Průběh řízení a) Obecné výklady b) Určení otcovství postupem dle 415 a 416 ZŘS ba) Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů ( 415 ZŘS) bb) Určení otcovství postupem dle 416 ZŘS (určení otcovství po rozvodu manželství nebo prohlášení manželství za neplatné) c) Řízení ve věci samé ca) Příslušnost soudů cb) Zahájení řízení cc) Účastenství cd) Obecná pravidla řízení ce) Rozhodnutí Řízení ve věcech osvojení Druhy řízení Řízení ve věcech osvojení nezletilého a) Povaha a účel řízení b) Přijetí prohlášení o souhlasu s osvojením c) Průběh řízení ca) Příslušnost soudů cb) Zahájení řízení cd) Účastníci řízení ce) Obecná pravidla řízení cf) Rozhodnutí Řízení o osvojení zletilého a) Povaha a účel řízení b) Průběh řízení XVIII

11 ba) Příslušnost soudů bb) Zahájení řízení bc) Účastenství bd) Obecná pravidla řízení be) Rozhodnutí Péče soudu o nezletilé Obecné výklady Předběžné opatření upravující poměry dítěte a) Obecné výklady b) Řízení o nařízení předběžného opatření c) Rozhodnutí d) Doba trvání předběžného opatření e) Zrušení předběžného opatření f) Odvolání proti rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů dítěte Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (řízení ve věci samé) a) Povaha a účel řízení aa) Obecné výklady ab) Předmět řízení ac) Rychlost řízení b) Průběh řízení ba) Zahájení řízení bb) Příslušnost soudu bc) Účastenství bd) Obecná pravidla řízení be) Rozhodnutí Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí a) Účel a povaha řízení b) Průběh řízení ba) Předpoklady zásahu a rychlost řízení bb) Příslušnost soudů bc) Zahájení řízení bd) Účastenství e) Obecná pravidla řízení be) Rozhodnutí Část druhá. Řízení rozhodčí Kapitola 1. Obecné výklady I. Základní charakteristika rozhodčího řízení II. Hlavní právní prameny rozhodčího řízení III. Arbitrabilita Pozitivní vymezení Negativní vymezení IV. Přenos pravomoci na rozhodce Arbitrovatelnost sporu Rozhodčí smlouva ve spotřebitelských věcech V. Rozhodce Obecné výklady Předpoklady XIX

12 3. Určení a jmenování rozhodce Nezávislost a nestrannost rozhodce Přijetí funkce a zánik funkce Stálé rozhodčí soudy a arbitrážní centra Kapitola 2. Řízení před rozhodci I. Obecné výklady II. Základní principy rozhodčího řízení III. Průběh řízení IV. Povinnosti rozhodce v řízení V. Účastníci rozhodčího řízení VI. Zahájení řízení VII. Přezkum pravomoci rozhodci VIII. Dokazování IX. Předběžná opatření v rozhodčím řízení X. Rozhodnutí Rozhodčí nález Usnesení XI. Náklady řízení XII. Doručování XIII. Přezkum XIV. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí XV. Výkon rozhodčích nálezů XVI. Pomocná a další funkce soudu Kapitola 3. Kontrolní funkce soudu v rozhodčím řízení I. Obecné výklady II. Zrušení rozhodčího nálezu III. Zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí Část třetí. Civilní proces s mezinárodním prvkem Kapitola 1. Mezinárodní právo soukromé a jeho vztah k civilněprocesnímu právu I. Obecné výklady II. Cizí prvek v civilním procesu III. Pravomoc, mezinárodní příslušnost, druhy pravomocí IV. Uznání cizích soudních rozhodnutí V. Prameny mezinárodního práva procesního Unijní mezinárodní právo procesní Mezinárodní právo procesní v pramenech mezinárodního práva Vnitrostátní mezinárodní právo procesní Kapitola 2. Unijní úprava mezinárodní příslušnosti a uznávání cizích soudních rozhodnutí I. Nařízení Brusel I bis Obecné výklady Věcná působnost nařízení Brusel I bis Teritoriální působnost nařízení Brusel I bis Časová působnost nařízení Brusel I bis Úprava mezinárodní příslušnosti dle nařízení Brusel I bis XX

13 6. Překážka litispendence a související řízení Předběžná a zajišťovací opatření Uznání a výkon soudních rozhodnutí dle nařízení Brusel I bis Postup při uznávání a výkonu cizích rozhodnutí vydaných v členských státech EU dle nařízení Brusel I Obecné výklady Uznání cizího soudního rozhodnutí Řízení o prohlášení vykonatelnosti (exequatur) Výkon rozhodnutí Postup při uznávání a výkonu cizích rozhodnutí vydaných v členských státech EU dle nařízení Brusel I bis Obecné výklady Uznání Výkon rozhodnutí II. Nařízení Brusel II bis Obecné výklady Působnost nařízení Brusel II bis Určení příslušnosti ve věcech manželských dle nařízení Brusel II bis Určení příslušnosti ve věcech rodičovské zodpovědnosti dle nařízení Brusel II bis Obecné výklady Obecná příslušnost Zachování příslušnosti podle předchozího obvyklého bydliště dítěte Příslušnost v případě únosu dítěte Pokračování příslušnosti (prorogovaná příslušnost) Příslušnost založená na přítomnosti dítěte Zbytková příslušnost Uznání a výkon rozhodnutí dle nařízení Brusel II bis Obecné výklady Uznání rozhodnutí Řízení o prohlášení vykonatelnosti Výkon rozhodnutí III. Nařízení o výživném Obecné výklady Působnost nařízení o výživném Určení soudní příslušnosti Obecné výklady Obecná příslušnost Prorogace Příslušnost založená na účasti odpůrce Podpůrná příslušnost Forum necessitatis Uznání a výkon rozhodnutí o vyživovacích povinnostech IV. Nařízení o dědictví Obecné výklady Působnost nařízení o dědictví Příslušnost soudu Uznání, vykonatelnost a výkon rozhodnutí V. Nařízení o úpadku XXI

14 1. Obecné výklady Působnost nařízení Příslušnost soudu Uznání úpadkového řízení Spolupráce mezi členskými státy VI. Vybraná nařízení Evropské unie Nařízení Rady ES č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady ES č. 1348/ Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech Kapitola 3. Mezinárodní právo soukromé v pramenech mezinárodního práva I. Obecné výklady II. Vybrané mezinárodní smlouvy Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 74/1959 Sb., o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Evropská úmluva o mezinárodní arbitráži vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 176/1964 Sb., o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999, o přistoupení České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vytvořených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 287/1998 Sb., o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vytvořených diplomatickými zástupci nebo konzulárnímu úředníky Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 68/2012 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o mezinárodní ochraně dospělých osob Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 141/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznání a výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí XXII

15 7. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 14/1974 Sb., o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2001 Sb. m. s., o sjednání úmluvy o mezinárodním přístupu k soudům Úmluva o civilním řízení vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 72/1966 Sb., o Úmluvě o civilním řízení Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech civilních a obchodních vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 129/1976 Sb., o Úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 85/1982 Sb., o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních III. Přehled bilaterálních smluv o mezinárodní právní pomoci a uznání a výkonu rozhodnutí Kapitola 4. Kolize pramenů mezinárodního práva soukromého Resumé Summary Seznam použité literatury Věcný rejstřík XXIII

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Úvod... 23 Seznam zkratek... 25 Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních---- 27 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST... 27 1 Úvodní ustanovení...27 2 Řízení upravená tímto zákonem...

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Přivolení k zásahu do integrity člověka...1 1. Obecný výklad...1 2. Informovaný souhlas se zásahem do integrity...4 2.1 Komu

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Řízení o podpůrných opatřeních...1 1. Rozčlenění podpůrných opatření, jejich vzájemný procesní vztah a vztah k omezení svéprávnosti...1

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Přehled obsahu str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Část první. Exekuční právo... 1 1 Kapitola 1. Obecná část exekučního práva... 1 1 Kapitola 2. Exekuce

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

372 b) Omezení a vrácení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) omezena 430 změna omezení 0 vrácení 538 doba omezení prodloužena 0 jiný výsledek 311

372 b) Omezení a vrácení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) omezena 430 změna omezení 0 vrácení 538 doba omezení prodloužena 0 jiný výsledek 311 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Teplice 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Agenda Dědická Exekuční Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Senáty řeší 13 1,2,4,5,7,8,9,10, 11,12,13,17, 18,19,21,23 Civilní oddíly

Více

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Agenda Dědická Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ Senáty řeší 13 Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Pro všeobecné věci rejstříku D, Sd,

Více

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Předmluva k druhému vydání... IX Obsah...XVII Autoři jednotlivých kapitol...xxxiii Seznam použitých zkratek...xxxv Literatura... XXXIX Obecná část... 1 Kapitola

Více

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní Příloha Rozvrhu práce na rok 2017 - Přehled závazných oddílů agend Nc,, Nt a Ntm: Rejstřík Nc: SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř. 101-200 OSVOB. OD SOP, UST. Návrhy (žádosti) na přiznání

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Děčín 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v předběžném

Více

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Agenda Dědická Exekuční Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Senáty řeší 13 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 17, 18,19,20,21,23 Civilní

Více

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Agenda Dědická Exekuční Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Senáty řeší 13 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,17, 18,19,20,21, Civilní

Více

Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí. JUDr. Jana Herboczková

Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí. JUDr. Jana Herboczková Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí JUDr. Jana Herboczková Kde lze nařízení najít? Informační systém pro aproximaci práva: http://isap.vlada.cz/ Evropský soudní atlas ve věcech občanských:

Více

Základní pojmy mezinárodního práva rodinného v kontextu přeshraniční spolupráce. Marta Zavadilová, Ministerstvo spravedlnosti ČR

Základní pojmy mezinárodního práva rodinného v kontextu přeshraniční spolupráce. Marta Zavadilová, Ministerstvo spravedlnosti ČR Základní pojmy mezinárodního práva rodinného v kontextu přeshraniční spolupráce Marta Zavadilová, Ministerstvo spravedlnosti ČR 1 Přehled semináře Úvod do mezinárodního práva rodinného Pravomoc soudů ve

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Obsah. O autorech...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV. KAPITOLA I. Podstata dovolání... 1

Obsah. O autorech...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV. KAPITOLA I. Podstata dovolání... 1 O autorech...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Podstata dovolání... 1 KAPITOLA II. Přípustnost dovolání... 3 1. Obecné podmínky přípustnosti dovolání... 3 1.1 Obecně... 3 1.2

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Osvobození od poplatku 11 (1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

Více

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti OBSAH O autorech... 5 Autoři jednotlivých kapitol... 8 Seznam zkratek... 9 1 Úvod... 19 1.1 Základní metodologická východiska této publikace... 19 1.2 Struktura předkládané publikace... 22 1.3 Autorský

Více

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV Úvod...1 1. Nástin problematiky...1 2. Praktická relevance institutu předběžných opatření...2 3. Stav problematiky v právní teorii...3 4.

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Justiční akademie SR Pavel Simon, Petr Šuk, Marta Zavadilová květen 2013

Justiční akademie SR Pavel Simon, Petr Šuk, Marta Zavadilová květen 2013 Justiční akademie SR Pavel Simon, Petr Šuk, Marta Zavadilová 22. 23. květen 2013 1 Přehled semináře úvod do evropského mezinárodního práva soukromého, novinky doručování soudních a mimosoudních písemností

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii KAPITOLA I. Soukromé právo pojem, předmět a prameny úpravy 1.1 Pojem soukromého práva, jeho součásti... 1 1.2 Občanské právo hmotné

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Workshop česko-slovenské přeshraniční spolupráce Brno,

Workshop česko-slovenské přeshraniční spolupráce Brno, Workshop česko-slovenské přeshraniční spolupráce Brno, 25.-26.9.2017 Základní pojmy mezinárodního rodinného práva v kontextu přeshraniční spolupráce Marta Zavadilová, Ministerstvo spravedlnosti ČR Přehled

Více

Obsah. Seznam zkratek... 11

Obsah. Seznam zkratek... 11 Seznam zkratek................................................ 11 Kapitola 1 Průběh řízení a dokazování ve zvláštních řízeních soudních.................................... 13 1.1 Formální průběh zvláštních

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Seznam použitých zkratek... XXIX

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Seznam použitých zkratek... XXIX Předmluva... XXV Autoři jednotlivých částí... XXVI Autorský kolektiv...xxvii Seznam použitých zkratek... XXIX Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb... 1 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

Obsah. O autorech... V Ú vod... IX Seznam použitých zkratek...xxi

Obsah. O autorech... V Ú vod... IX Seznam použitých zkratek...xxi Obsah O autorech...... V Ú vod... IX Seznam použitých zkratek...xxi KAPITOLA I. Č lověk a jeho právní o so b n o st... 1 1. Člověk v novém občanském zákoníku... 1 1.1 Ú vod... 1 1.2 Člověk a fyzická osoba...

Více

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost Obsah ČÁST I HLAVA I Správní řád OBSAH Kodex činnosti veřejné správy Přijetí, obsah a struktura správního řádu KAPITOLA 1.1 Přijetí správního řádu... 3 1.1.1 Historie správních řádů... 3 1.1.2 Správní

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XXI

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XXI O autorovi....................................................... V Předmluva...................................................... VII Seznam použitých zkratek...................................... XXI

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium Vyšší justiční úředník Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2012 ZÁŘÍ 2012 LEDEN 2013 Otázky k bakalářské státní zkoušce oboru Vyšší justiční úředník Povinný předmět:

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních. (tisk 931)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních. (tisk 931) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních (tisk 931) Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve 2. čtení nebyl podán. A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

Obsah. O autorovi...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Úvod... 1 1. Rozhodčí řízení jako způsob mimosoudního řešení sporu... 1 2. Nezávislost a nestrannost jako kontinuální tematika...

Více

Doručování. Petra Bohůnová

Doručování. Petra Bohůnová Doručování Petra Bohůnová Osnova 1) Úvod doručování a jeho význam (důsledky nedoručení písemnosti) přeshraniční doručování a doručování v EU 2) Doručování v mezinárodním styku 3) Doručování v komunitárním

Více

Doručování. Petra Bohůnová

Doručování. Petra Bohůnová Doručování Petra Bohůnová Osnova 1) Úvod doručování a jeho význam (důsledky nedoručení písemnosti) přeshraniční doručování a doručování v EU 2) Doručování v mezinárodním styku 3) Doručování v komunitárním

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim SEZNAM PŘEDPISŮ A MATERIÁLŮ pro advokátní zkoušky U všech předpisů rozumí se jejich aktuální stav ve znění pozdějších právních a stavovských předpisů, příp. nálezů Ústavního soudu! U předpisů označených

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv

O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv 1 Základní instituty a pojmy správního práva I. Veřejná správa a správní právo... 1 1. Veřejná správa jako součást

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření Úvod............................... 11 Seznam použitých zkratek............. 12 A. Předběžná opatření....... 15 I. Pravidla řízení o předběžném opatření.......................

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

33 smluv o odměně, jakož i při neoprávněném užití

33 smluv o odměně, jakož i při neoprávněném užití Vypsaná témata diplomových prací pro školní rok 2016/2017 Katedra občanského práva, ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního a centrum zdravotnického práva Název Vedoucí 1 Advokát a

Více

Právomoc súdov v rodinných veciach Omšenie, apríl 2018

Právomoc súdov v rodinných veciach Omšenie, apríl 2018 Právomoc súdov v rodinných veciach Omšenie, apríl 2018 Obvyklý pobyt dítěte Nejlepší zájem dítěte I. Úvod 2 1 Obvyklý pobyt dítěte základní a výchozí určovatel mezinárodní soudní příslušnosti (pravomoci

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava Mgr. Ondřej Peterka advokát Přeshraniční soudní spory a příslušnost soudů Praha, 14.11. 2005 Základní informace Od 1.5. 2004 nová jednotná pravidla: nařízení

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem... 13 Seznam použitých zkratek... 15 A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení... 17 1.

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Obsah Vzory: A. ObčZ Část první. Obecná část ( 1 654)

Obsah Vzory: A. ObčZ Část první. Obecná část ( 1 654) Obsah Úvod... V Úvod k druhému upravenému rozšířenému vydání...vii O autorech...ix Seznam použitých zkratek... XXI Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přehled zákona...xxiii Vzory: A. ObčZ Část první.

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Hlava IV. Prameny pracovního práva Hlava V. Pracovněprávní vztahy

Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty     Hlava IV. Prameny pracovního práva Hlava V. Pracovněprávní vztahy Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva... IX Autoři jednotlivých kapitol... XI Přehled obsahu... XIII Obsah...XV Přehled použitých zkratek...xxvii I. Obecné výklady... 1 Hlava I. Pojetí pracovního

Více

Obsah. Aktuální problémy související se zastavením exekuce... 1

Obsah. Aktuální problémy související se zastavením exekuce... 1 O autorovi...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XIX ČÁST PRVNÍ. Aktuální problémy související se zastavením exekuce... 1 KAPITOLA I. Rozhodování o návrhu na zastavení exekuce s jednáním nebo

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv...

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv... Obsah Seznam autorů...17 Seznam zkratek...19 Předmluva...21 Historický úvod...23 ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA...35 1 Soukromé právo a jeho základní zásady...37 1 Předmět úpravy občanského zákoníku

Více

Cíl prezentace Poskytnout přehled o aplikačním rozsahu nařízení ES z oblasti evropského justičního prostoru (EJP), která upravují problematiku rodinné

Cíl prezentace Poskytnout přehled o aplikačním rozsahu nařízení ES z oblasti evropského justičního prostoru (EJP), která upravují problematiku rodinné Rodinné právo v evropských nařízeních Petra Bohůnová 2010 Cíl prezentace Poskytnout přehled o aplikačním rozsahu nařízení ES z oblasti evropského justičního prostoru (EJP), která upravují problematiku

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 497 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 497 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23. 235 10. funkční období 235 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: ÚVOD DO RODINNÉHO PRÁVA, PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A JEHO ZÁNIKU Předmětem prvního soustředění

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII Kapitola 1. Obecně o likvidaci a jejích alternativách... 1 1. Ukončení činnosti společnosti: možnosti... 1 2. Pojem, účel a obsah likvidace... 1 3. Dobrovolná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

3) Zásada ústnosti znamená, že jako podklad rozhodnutí lze použít jen to, co bylo při jednání u soudu ústně předneseno.

3) Zásada ústnosti znamená, že jako podklad rozhodnutí lze použít jen to, co bylo při jednání u soudu ústně předneseno. OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ POJEM: - souhrn právních norem, který upravuje civilní proces = postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení a právní vztahy, které v důsledku toho vznikají, - jedná se o

Více

Část třetí. Činnost veřejné správy

Část třetí. Činnost veřejné správy str. m. č. Úvod k prvnímu vydání... V Předmluva k devátému vydání...vii Autoři jednotlivých částí... IX O autorech... XI Vzory citace judikátů soudů ČR... XIII Vzory citace judikátů evropských soudů...

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více