Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec"

Transkript

1 Projekt MAP Jindřichův Hradec reg. číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec

2 Obsah 1 Vize Popis zapojení aktérů Priority a cíle Přehled priorit a cílů Popis priorit a cílů Priorita 1 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Priorita 2 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Priorita 3 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Vazba cílů MAP na opatření Prioritizace témat

3 Úvod Strategický rámec MAP pro ORP Jindřichův Hradec vznikl na základě dohody o prioritách, která je konsensem spolupráce aktérů ve vzdělávání. 1 Vize Základním předpokladem úspěšného zvýšení kvality ve vzdělávání na území správního obvodu ORP Jindřichův Hradec je jasná formulace dlouhodobých priorit a cílů. Na základě komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území budou tyto cíle naplňovány. Tím bude dosaženo stavu, který heslovitě shrnuje vize. VIZE V přátelské atmosféře společně rozvíjet kvalitní vzdělávání pro šťastný život Kvalitní vzdělávání na území ORP Jindřichův Hradec funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci. Děti a žáci se rádi učí a jsou motivováni k celoživotnímu učení. Vědí, co se od nich v oblasti vzdělávání očekává a co mohou oni očekávat od něj. Učitelé jsou spokojení, motivovaní a cíleně se rozvíjejí. Pomáhají dětem a žákům k dosažení maxima jejich možností. Školy jsou otevřené pro soustavnou spolupráci s vnějším světem. Vzdělávání podporuje tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce. Vize Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec je v souladu s vizí Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

4 2 Popis zapojení aktérů Příprava a tvorba Strategického rámce MAP pro ORP Jindřichův Hradec proběhla v souladu s principy komunitě řízeného plánování. Metoda komunitního plánování umožňuje, aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu a aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. Tvorba Strategického rámce MAP pro ORP Jindřichův Hradec proběhla se zapojením zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů v oblasti vzdělávání, a to zapojením do aktivit Řídícího výboru, pracovních skupin, vzdělávacích akcí a dalších aktivit realizace MAP pro ORP Jindřichův Hradec. Příprava plánování byla zahájena na konci roku Ředitelé základních a mateřských škol se scházeli a společně diskutovali o možnostech budoucí spolupráce (Radíkov). V období byly navštíveny všechny základní a mateřské školy v území ORP Jindřichův Hradec a projednána možnost zapojit se do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Mimo MŠ Zahrádky, která písemně odmítla se do projektu zapojit, všechny základní a mateřské školy souhlasily se zapojením do nového projektu vzdělávání. Dne rozhodla Rada města Jindřichův Hradec, že projekt místní akční plán vzdělávání bude zpracovávat Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s. Dne 1. června 2016 byla zahájena informační kampaň. Jejím cílem je oslovování aktérů ve vzdělávání i široké veřejnosti a podpora jejich zapojení do procesu tvorby MAP. Pro informování jsou využita média, internet, letáky a osobní schůzky. Byl zformován Řídící výbor, který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Jindřichův Hradec. Dále byly zformovány tyto pracovní skupiny: Pracovní skupina zřizovatelů škol Pracovní skupina MŠ Pracovní skupina ZŠ Pracovní skupina neformálního a zájmového vzdělávání (formuje se, spolupráce zatím probíhá s jednotlivými organizacemi). V průběhu přípravy strategického rámce se konala setkání pracovních skupin, 2 setkání řídícího výboru a další aktivity podporující přípravu MAP. 4

5 3 Priority a cíle 3.1 Přehled priorit a cílů Přehled priorit a cílů Priorita 1 Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Cíl 1.1 Cíl 1.2 Cíl 1.3 Cíl 1.4 Cíl 1.5 Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání odpovídající potřebám území Zvyšování kvality předškolního vzdělávání Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání Všeobecná podpora předškolního vzdělávání Osobnostní rozvoj pedagogů s naplněním cílů KLIMA Priorita 2 Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Cíl 2.1 Cíl 2.2 Cíl 2.3 Cíl 2.4 Cíl 2.5 Zajištění dostupnosti základních škol odpovídající potřebám území Zvyšování kvality základního vzdělávání Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání Všeobecná podpora základního vzdělávání Osobnostní rozvoj pedagogů s naplněním cílů KLIMA Priorita 3 Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Cíl 3.1 Cíl 3.2 Cíl 3.3 Cíl 3.4 Cíl 3.5 Rozvoj a zkvalitnění zájmového vzdělávání Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání Všeobecná podpora neformálního a zájmového vzdělávání Osobnostní rozvoj pedagogů s naplněním cílů KLIMA 5

6 Opatření prostupující prioritami a cíli Povinná opatření (témata) dle Postupů MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) Kariérové poradenství v základních školách Průřezová a volitelná opatření (témata) dle Postupů MAP Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Investice do rozvoje kapacit základních škol Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Doplněná opatření pro ORP Jindřichův Hradec Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a individualizace výuky dětí a žáků 6

7 3.2 Popis priorit a cílů Priorita 1 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Priorita 1 Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Cíl 1.1 Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání odpovídající potřebám území Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) Vazba na průřezová a volitelná témata Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Systematické posilování sítě mateřských škol a jejich kapacit. Vytváření podmínek pro to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, mohlo být přijato do předškolního vzdělávání. Rozvoj kapacit školek a jejich modernizace. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet škol zapojených do čerpání z IROP, počet realizovaných projektů, počet akcí Priorita 1 Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Cíl Zvyšování kvality předškolního vzdělávání Zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zejména v oblastech: Cíl a popis cíle Čtenářská a matematická pregramotnost Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí Rozvoj kompetencí dětí v polytechnickém vzdělávání Rozvoj digitálních kompetencí dětí Rozvoj kompetencí dětí pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí 7

8 Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Vazba na průřezová a volitelná témata Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků Počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí Priorita 1 Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Cíl Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání formou: Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) - posílení vzájemné spolupráce mateřských škol - posílení spolupráce mateřských škol a rodičů - posílení spolupráce mateřských škol a základních škol - posílení spolupráce mateřských škol a jejich zřizovatelů - posílení spolupráce mateřských škol s neziskovými organizacemi, ostatními institucemi a podniky. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Vazba na průřezová a Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 8

9 volitelná témata Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků počet realizovaných projektů, počet akcí spolupráce Priorita 1 Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Cíl Všeobecná podpora předškolního vzdělávání Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) Vazba na průřezová a volitelná témata Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Vzdělávání pracovníků mateřských škol. Poradenství a administrativní servis (právní, ekonomické a grantové poradenství, podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativy, BOZP). Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí Priorita 2 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Priorita 2 Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Cíl a popis cíle Cíl 2.1 Zajištění dostupnosti základních škol odpovídající potřebám území Udržení sítě základních škol s kapacitami odpovídajícími potřebám území. Vytváření podmínek pro to, aby každý žák mohl být zařazen do hlavního vzdělávacího proudu. Rozvoj kapacit základních škol a jejich modernizace. 9

10 Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) Vazba na průřezová a volitelná témata Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Investice do rozvoje kapacit základních škol Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet škol zapojených do čerpání z IROP, počet realizovaných projektů, počet akcí Priorita 2 Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Cíl Zvyšování kvality základního vzdělávání Zvyšování kvality základního vzdělávání, zejména v oblastech: Cíl a popis cíle Čtenářská a matematická gramotnost Rozvoj podnikavosti a iniciativy žáků Rozvoj kompetencí žáků v polytechnickém vzdělávání Rozvoj digitálních kompetencí žáků Rozvoj kompetencí žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků Rozvoj kariérového poradenství v základních školách. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Kariérové poradenství v základních školách Vazba na průřezová a Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 10

11 volitelná témata Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí Priorita 2 Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Cíl Spolupráce aktérů v základním vzdělávání Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání: - posílení vzájemné spolupráce základních škol - posílení spolupráce základních škol a jejich zřizovatelů - posílení spolupráce základních škol a rodičů - posílení spolupráce základních škol a mateřských škol - posílení spolupráce základních škol a středních škol - posílení spolupráce základních škol s neziskovými organizacemi, ostatními institucemi a podniky - posílení spolupráce se školami ze zahraničí Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Kariérové poradenství v základních školách Vazba na průřezová a volitelná témata Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků počet realizovaných projektů, počet akcí spolupráce 11

12 Priorita 2 Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Cíl Všeobecná podpora vzdělávání Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) Vazba na průřezová a volitelná témata Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Vzdělávání pracovníků základních škol. Poradenství a administrativní servis (právní, ekonomické a grantové poradenství, podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativy, BOZP). Přenos příkladů dobré praxe. Pedagogicko-psychologické poradenství Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí Priorita 3 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Priorita 3 Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Cíl Rozvoj a zkvalitnění zájmového vzdělávání Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená Udržení dostupnosti zájmového vzdělávání, jeho rozvoj a zvyšování kvality. Vytváření podmínek pro to, aby se každé dítě a žák mohli zapojovat do zájmového vzdělávání. Rozvoj kapacit organizací, modernizace budov a vybavení. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita 12

13 opatření (témata) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Vazba na průřezová a volitelná témata Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí Priorita 3 Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Cíl Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání Cíl a popis cíle Udržení dostupnosti neformálního vzdělávání, jeho rozvoj a zvyšování kvality. Vytváření podmínek pro to, aby se každé dítě a žák mohli zapojovat do neformálního vzdělávání Rozvoje kapacit organizací, modernizace budov a vybavení. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Vazba na průřezová a volitelná témata Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 13

14 Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí Priorita 3 Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Cíl Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání Cíl a popis cíle Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání: - posílení vzájemné spolupráce organizací neformálního a zájmového vzdělávání (NZV) - posílení spolupráce NZV a mateřských škol - posílení spolupráce NZV a základních škol - posílení spolupráce NZV a rodičů - posílení spolupráce NZV a středních škol - posílení spolupráce základních škol s neziskovými organizacemi, ostatními institucemi a podniky. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Vazba na průřezová a volitelná témata Kariérové poradenství v základních školách Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků počet realizovaných projektů, počet akcí spolupráce 14

15 Priorita 3 Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Cíl Všeobecná podpora neformálního a zájmového vzdělávání Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) Vazba na průřezová a volitelná témata Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Vzdělávání pracovníků NZV. Poradenství a administrativní servis (právní, ekonomické a grantové poradenství, podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativy, BOZP). Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Poradenství a administrativní podpora Zdravý životní styl Podpora a rozvoj individualizace výuky dětí a žáků počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí 15

16 3.3 Vazba cílů MAP na opatření Cíle MAP a jejich návaznost na povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX střední, XXX - silná) Šedé pole = přímá vazba cíle na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Kariérové poradenství v základních školách Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Investice do rozvoje kapacit základních škol Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 xxx xxx xxx xxx x x x x xxx xxx xxx x x x x x x xxx xxx x xxx xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x x x x x x xxx xxx x x x xxx x x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x x x x x xxx x x x x x x x xx xx x xx xx xx xx xx xx xx xx xx 16

17 4 Prioritizace témat Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV 17

18 Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Jindřichův Hradec Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP Cizí jazyk Přírodní vědy ** Technické a řemeslné obory ** Práce s digitál. technologiemi *** Bezbariérovost školy, školskéh o zařízení **** Rozšiřování kapacit kmenových učeben mateřských nebo základních škol ***** MŠ Číměř, okr. J.H. IČO: RED IZO: IZO: sociálního zařízení investice Stavební úpravy výměna oken v části budovy provozní prostory - investice , ; , ; 1.2 MŠ Horní Pěna IČO: RED IZO: IZO: MŠ Hospříz 31 Zateplení spojovací chodby ; 1.2 Dopravní hřiště ; 1.4 Zahradní altán ; 1.4 IČO: RED IZO: IZO:

19 1.MŠ JH II, Růžová 39 IČO: RED IZO: IZO: MŠ JH III, Jáchymova 209 IČO: RED IZO: IZO: Oprava a nátěr střechy (nemovitá kulturní památka) budovy ve dvorním traktu k využití pro potřeby MŠ (nemovitá kulturní památka) varny školní kuchyně Odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019 školní kuchyně hygienických zařízení pro děti i pro personál Odloučené pracoviště Havlíčkova 175 Vybudování pískovišť se zastíněním na školní zahradě (4x5 m) ; ; ; ; ; ;

20 3.MŠ JH III, Vajgar 594 IČO: RED IZO: IZO: Zastínění teras u přízemních tříd markýzami pr. 594 Zastínění pískovišť dřevěnými přístřešky pracoviště 594-2x Zřízení mlžící sprchy se 4 květy Smart Soft pr. 594 hygienických zařízení pro děti i personál školní kuchyně Odloučené pracoviště Vajgar 690 Zastínění pískovišť dřevěnými přístřešky - 2x Zřízení mlžící sprchy s květy Smart Soft hygienických ; ; ; ; ; ; ; ;

21 zařízení pro děti i personál 4.MŠ JH II, Röschova 1120 IČO: RED IZO: IZO: MŠ Kunžak IČO: RED IZO: IZO: školní kuchyně školní zahrady (herní prvky, mlhoviště a vybudování dětského hřiště s umělým povrchem + oprava povrchu dvora Odloučené pracoviště Sládkova 742 školní zahrady (herní prvky a rekonstrukce chodníků) školní kuchyně Zastřešení teras pro rozvíjení polytechnických dovedností a pro rozvoj dětí v přírodních vědách ; ; ; ; ; 1.4 MŠ Lásenice, okr. JH 21

22 IČO: RED IZO: IZO: MŠ Nová Včelnice IČO: RED IZO: IZO: Výměna oken a zateplení budovy ; 1.4 MŠ Pluh. Žďár, okr.jh Dětské hřiště ; 1.4 IČO: RED IZO: IZO: MŠ Strmilov, okr. JH IČO: Přístavba třídy mateřské školy Strmilov RED IZO: IZO: MŠ Střížovice, Dětské hřiště ; 1.4 Vlčice 39 IČO: RED IZO: IZO:

23 Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP Cizí jazyk Přírodní vědy ** Technické a řemeslné obory ** Práce s digitál. technologiemi *** Bezbariérovost školy, školskéh o zařízení **** Rozšiřování kapacit kmenových učeben mateřských nebo základních škol ***** ZŠ a MŠ Deštná IČO: RED IZO: IZO: Digitalizace učebny VT Odborná učebna fyziky a chemie Jazyková učebna a inovace školní kuchyně při ŠJ ; 2.4 ZŠ a MŠ Jarošov n/n. IČO: RED IZO: IZO: ZŠ JH I, Štítného 121 IČO: RED IZO: učebny přírodopisu Výměna oken od muzea ;

24 IZO: Výměna oken - ulice Rozšíření sociál. zařízení - družina Nový povrch školní dvůr- hřiště ; ; 3.2 Oprava střechy ; 2.2 ZŠ JH II, Janderova 160 IČO: RED IZO: IZO: ZŠ JH II, Jarošovská 746 IČO: RED IZO: IZO: odborné učebny fyziky a chemie Vybudování školních dílen Vybudování cvičné kuchyně Výstavba tělocvičny v areálu školy Oprava fasády objektu školy Zastřešení terasy u pavilonu 1. st. Vybudování venkovní učebny Modernizace školního pozemku za Geodézií ; ; ; ;

25 školní družiny odborných učeben (M, Hv, D) ; ZŠ JH III, Vajgar 592 IČO: RED IZO: IZO: Digi učebna Školní klub Oprava střechy budovy ZŠ ZŠ JH III, Vajgar 692 IČO: RED IZO: IZO: ZŠ JH V, Větrná 54 IČO: RED IZO: IZO: Venkovní areál školy Vytvoření bezbariérového přístupu do učeben (svislé plošiny) školních dílen sportoviště v areálu školy odborné učebny sportoviště v areálu školy školní kuchyně ; ; ; ;

26 ZŠ a MŠ Kard. Řečice Jazyková učebna IČO: RED IZO: IZO: ZŠ Sira Nicholase Wintona Kunžak IČO: RED IZO: IZO: ZŠ a MŠ Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec IČO: RED IZO: IZO: ZŠ a MŠ Nová Bystřice IČO: RED IZO: IZO: ZŠ Nová Včelnice Úprava zeleně a souvisejících pozemků v okolí školy Revitalizace stávající zahrady MŠ včetně osazení novými herními prvky a oplocením Vybavení odborných učeben Vybavení odborných učeben ; 2.1; ; ; ;

27 IČO: RED IZO: IZO: ZŠ a MŠ Plavsko IČO: RED IZO: IZO: Vybavení školní jídelny elektroinstalace a opravy omítek v ZŠ čp. 39 hospodářských budov v ZŠ vytápění v ZŠ Vytvoření zahrady pro ZŠ Zateplení obvodového pláště MŠ Opravy omítek v MŠ Plavsko Vybudování odpočinkové zóny v MŠ čp ; ; ; ; Vybudování kabinetů a prostor pro uskladnění pomůcek v půdních prostorách školy ; 2.2;

28 stávajícího plynového topení v MŠ ZŠ a MŠ Popelín Kreativní dílna ; 3.4 IČO: RED IZO: IZO: IZO MŠ: Zbudování tělocvičny sociálního zařízení školní kuchyně ; ; 2.2 šaten ; 2.2 střechy Nový nábytek do jídelny Interaktivní tabule a notebooky ; ; Založení přírodní zahrady ; 2.4; 3.4 ZŠ a MŠ Staré Město pod Landštejnem Obměna ICT techniky IČO: RED IZO: Založení přírodní zahrady ; 2.4; 3.4 IZO:

29 ZŠ a MŠ Stráž n/než. Digitalizace učeben IČO: RED IZO: IZO: ZŠ Strmilov, okr. J. H. IČO: RED IZO: IZO: MŠ, ZŠ a Praktická škola, J.H., Jarošovská 1125/II IČO: RED IZO: IZO: Zřízení jazykové učebny Zateplení sportovní haly Vybudování hygienické kabinky Postupná obměna ICT techniky Dovybavení dílen pro výuku pracovních činností Bezbariérovost školy klubovny na školní zahradě ; ; ; ;

30 Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP Cizí jazyk Přírodní vědy ** Technické a řemeslné obory ** Práce s digitál. technologiemi *** Bezbariérovost školy, školskéh o zařízení **** Rozšiřování kapacit kmenových učeben mateřských nebo základních škol ***** Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II. Výstavba přístavby k stávajícímu křídlu budovy tanečního oboru ; 3.2 Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP Cizí jazyk Přírodní vědy ** Technické a řemeslné obory ** Práce s digitál. technologiemi *** Bezbariérovost školy, školskéh o zařízení **** Rozšiřování kapacit kmenových učeben mateřských nebo základních škol ***** Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 Stavební úpravy v objektu 1930/

31 Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k V Jindřichově Hradci dne Podpis předsedy Řídícího výboru MAP Jindřichův Hradec 31

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO SO ORP PRACHATICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000329

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rožnov pod Radhoštěm CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501 Strategický rámec MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm 1 Obsah 1 Vize... 4 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Tabulka 1 Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP ORP Lipník nad. Identifikace

Více

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ )

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ ) Dohoda o prioritách MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Podkativita Dohoda o prioritách spočívala ve 3 postupných krocích, a to v analýze území, vytvoření strategického

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000386 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP pro území ORP Uherský Brod do roku 2023 Strategický rámec MAP pro území ORP Uherský Brod 10.01.2017 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000386 strana 1 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000386

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rožnov pod Radhoštěm CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501 Strategický rámec MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm 1 Obsah 1 Vize... 4 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 1 Schváleno 30. června 2016 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000680

Více

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány)

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000713 (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Schváleno Řídícím výborem dne 30.1.2017 SERVISO, o. p. s. Komenského

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Havířov

Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Aktualizace březen 2017 1. Sdílená vize vzdělávání v území ORP Havířov Příznivé a přátelské prostředí pro vzdělávání přizpůsobené potřebám člověka 21. století a zajištění

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7

Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Název projektu: Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718 Třetí zasedání Řídícího výboru MAP MČ P7 23.2.2017 Název projektu: Místní

Více

Strategický rámec MAP. pro ORP Roudnice nad Labem. do roku 2023

Strategický rámec MAP. pro ORP Roudnice nad Labem. do roku 2023 Strategický rámec MAP pro ORP Roudnice nad Labem do roku 2023 Verze 1 2 1. Vize Vzdělání všechny baví - kvalitní vzdělávání funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci. Děti a žáci se rádi

Více

Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV

Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI,

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 2 12. ledna 2017 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Strategický rámec priorit MAP

Strategický rámec priorit MAP Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rožnov pod Radhoštěm CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501 Strategický rámec priorit MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm 1 Obsah 1 Vize... 4 2 Popis zapojení

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Východisko: Každé dítě má unikátní charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby. Pokud má právo na vzdělávání vůbec něco znamenat, musí existovat takové

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 září 2016 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Strategický rámec MAP1

Strategický rámec MAP1 Strategický rámec MAP1 Základním finálním výstupem realizace projektů místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské

Více

CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU 2023 PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY

CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU 2023 PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002258 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 18 LETŇANY A MČ PRAHA ČAKOVICE STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Seznam projektových záměrů

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ORP TŘEBOŇ

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ORP TŘEBOŇ STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ORP TŘEBOŇ Zdroj: ČSÚ prosinec 2017 1 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň 1 seznam zkratek ORP MŠMT ČR MAP MAS MŠ ZŠ ZUŠ SVP RED IZO IROP ITI CLLD obec

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP*

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: IČO: RED

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 1 Investiční a další priority Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000133 Příloha 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Seznam projektových

Více

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 1 Investiční a další priority Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000133 Příloha 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Seznam projektových

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 duben 2017 1 Popis změn Mateřská škola DUHA, Soběslav změna názvu

Více

Místní akční plán pro správní obvod ORP Vrchlabí. Strategický rámec MAP pro správní obvod ORP Vrchlabí

Místní akční plán pro správní obvod ORP Vrchlabí. Strategický rámec MAP pro správní obvod ORP Vrchlabí Místní akční plán pro správní obvod ORP Vrchlabí CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000376 Strategický rámec MAP pro správní obvod ORP Vrchlabí Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Řešitelský tým:

Více

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023 Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000095 Strategický rámec do roku 2023 Aktuální verze k 27. 9. 2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7

Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Název projektu: Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718 Čtvrté zasedání Řídícího výboru MAP MČ P7 23.3.2017 Název projektu: Místní

Více

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP 15. 6. 2016 INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP klíčové kompetence Cizí jazyk Přírodní vědy Technické a řemeslné obory Práce s digitálními technologiemi Bezbariérovost Strategický rámec MAP

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize vzdělávání v

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 duben 2018 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C Příloha č. 6 Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP SO ORP. Identifikace školy, školského

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov Strategický rámec MAP pro ORP Benešov 1. Vize Vytvoření optimálního prostředí spolupráce zřizovatelů škol, mateřských a základních škol, rodičů dětí, organizací neformálního a zájmového vzdělávání, vzdělávacích

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N )

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N ) Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR -N ) 1. Vize Území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují se pyšní kvalitní a efektivně

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 Říjen 2018 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov Strategický rámec MAP pro ORP Benešov 1. Vize Vytvoření optimálního prostředí spolupráce zřizovatelů škol, mateřských a základních škol, rodičů dětí, organizací neformálního a zájmového vzdělávání, vzdělávacích

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N )

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N ) Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR -N ) 1. Vize Území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují se pyšní kvalitní a efektivně

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000328 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro SO ORP Vimperk draft Pracovní verze - červen 2016

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 1. Vize Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu. Region Turnovska poskytuje kvalitní vzdělávání.

Více

celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do)

celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ, CLLD a ostatní zdroje pro území ORP Šlapanice Identifikace školy, školského

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice Strategický rámec MAP pro ORP Blovice 1. Vize Území SO ORP Blovice disponuje personálně kapacitně i technicky kvalitní sítí vzdělávacích zařízení, které vzájemně spolupracují v oblasti i volnočasových

Více

Strategický rámec MAP 1

Strategický rámec MAP 1 Strategický rámec MAP 1 Přehled změn Umístění změny Bližší určení změny (oproti verzi 1, platné od 1. 7. 2016) Úvod, odstavec 2 Text částečně přeformulován: Strategický rámec MAP je tvořen na základě SWOT-3

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE Vypracovala: Ing. Radka Schusterová koordinátorka MAP ORP Verze č. 1 platná k 18. 1. 2017 Úvod Místní akční plán v oblasti obce s rozšířenou působností (MAP ORP

Více

Strategický rámec MAP. pro správní obvod ORP Sušice

Strategický rámec MAP. pro správní obvod ORP Sušice Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Sušice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000384 Strategický rámec pro správní obvod ORP Sušice Verze schválená Řídicím výborem ORP Sušice k 3. 5. Pro

Více

Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soulad s cílem MAP*

Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soulad s cílem MAP* Příloha č. 1: Investiční záměry škol Jedná se o tabulku sebraných záměrů škol (platné k 27.3.2017) Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023 25. BŘEZNA 2019 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 16. DUBNA 2018 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání správního obvodu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGIONU SPOLEČNÁ CIDLINA Strategický rámec

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGIONU SPOLEČNÁ CIDLINA Strategický rámec MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGIONU SPOLEČNÁ CIDLINA 2017-2020 Strategický rámec 3. Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV Investiční priority - seznam projektových záměrů

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Strategický rámec Řídící výbor 13. 12. 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGICKÉM RÁMCI Struktura Postup tvorby a zapojení aktérů Vize Tematická opatření SWOT-3

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Aktualizace březen 2017

Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Aktualizace březen 2017 Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Aktualizace březen 2017 1. Sdílená vize vzdělávání v území ORP Havířov Příznivé a přátelské prostředí pro vzdělávání přizpůsobené potřebám člověka 21. století a zajištění

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. pro ORP Jindřichův Hradec

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. pro ORP Jindřichův Hradec Projekt MAP Jindřichův Hradec reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000077 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec 2018 pracovní verze č. 7 bez jazykové korektury 1 Obsah Úvodní

Více

MAP V ORP MLADÁ BOLESLAV. 1. Jednání řídícího výboru

MAP V ORP MLADÁ BOLESLAV. 1. Jednání řídícího výboru MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MAP V ORP MLADÁ BOLESLAV 1. Jednání řídícího výboru Mladá Boleslav, 7. 6. 2016 PROGRAM Úvod MAP, KAP, CLLD Představení projektu a realizačního týmu Funkce řídícího

Více

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL 30.3.2016 4. 2. 2016 podána žádost, prošla formálním hodnocením. Žadatel: MAS Slavkovské bojiště, partneři: MAS

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 23. BŘEZNA 2017 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání správního obvodu

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Klatovy. Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Klatovy CZ /0.0/0.

Strategický rámec MAP pro ORP Klatovy. Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Klatovy CZ /0.0/0. Strategický rámec pro ORP Klatovy Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Klatovy CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000383 Platná aktuální verze č. 1 k 27. 1. 2017 1 Strategický rámec pro

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Soulad s cílem MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Priorita IV, cíl IV.1a IV.4

Soulad s cílem MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Priorita IV, cíl IV.1a IV.4 Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Český Brod Číslo projekt u Identifikace školy, školského

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Verze 1.0. 19. 9. 2016 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Obsah Vize... 3 1. Popis zapojení

Více

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP*

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP* Investiční priority - - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci MAP ORP Turnov do roku 2023 a pro SC 2.4 IROP a integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Strategický rámec MAP pro ORP Kladno verze 1-26. 9. 2016 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000053 Projekt je spolufinancován

Více

Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice

Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice Verze 1 MAP ORP LITOMĚŘICE Město Litoměřice MAS České středohoří, z.s. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588 Ploskovice 50 map@mascs.cz

Více

Strategický rámec Místní akční plán Trutnovsko

Strategický rámec Místní akční plán Trutnovsko Strategický rámec Místní akční plán Trutnovsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000123 Obsah 1 STRATEGICKÝ RÁMEC TRUTNOVSKO... 3 1.1 VIZE... 3 1.2 POPIS ZAPOJENÍ AKTÉRŮ... 3 1.3 POPIS PRIORIT A CÍLŮ... 5 1.3.1

Více

Setkání Řídícího výboru MAP

Setkání Řídícího výboru MAP Setkání Řídícího výboru MAP 16. 4. 2018 Realizace projektu: 4/2016 4/2018 Setkání: Příprava projektu 21. 10. 2015, 11. 2. 2016 Setkání Partnerství 15. 6. 2016, 26. 9. 2017, 11. 4. 2018 Setkání Řídícího

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. pro ORP Jindřichův Hradec

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. pro ORP Jindřichův Hradec Projekt MAP Jindřichův Hradec reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000077 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec 2018 1 Obsah Úvodní slovo 3 1 Základní informace 4 2 Co je cílem

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008585 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro SO ORP Vimperk Verze 4.0 Aktualizovaná verze

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice Verze 4 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která je personálně i materiálně kvalitně

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro území ORP Bílina

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro území ORP Bílina Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000396 Strategický rámec MAP pro území ORP Bílina Verze 2.0 ze dne 14.05.2018 1 Vize Misí (posláním) organizací působících v

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC Obsah Vize... 3 Popis zapojení aktérů... 3 Přehled zapojených aktérů a cílových skupin... 4 Popis priorit a cílů... 5 Přehled cílů a jejich vazeb na témata

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023

Strategický rámec MAP do roku 2023 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Náměšť nad Oslavou Verze č. 1 13. září 2016 Realizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Náměšť nad Oslavou Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000727

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod

Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod Setkání zástupců MŠ, ZŠ a dalších aktérů vzdělávání (Železný Brod, 26. 5. 2016) Realizátor projektu: MAS Achát z.s. Termín realizace:

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU Zpracování Místního akčního plánu městské části Praha 2

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU Zpracování Místního akčního plánu městské části Praha 2 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ MČ PRAHA 2 Zpracování Místního akčního plánu městské části Praha 2 Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001174 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3

Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794 Setkání řídícího výboru 7. září 2017 MAP tři rozměry působení Vytvoření místní platformy pro

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROSICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROSICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROSICE Projekt: MAP Rosice CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/0000332 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BRÁNA BRNĚNSKA, Z.S. Zpracovatel:

Více

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Verze 1

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Verze 1 Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000713 (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Verze 1 listopad 2016 SERVISO, o. p. s. Komenského náměstí 17

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice Projekt Místní akční plán vzdělávání MAP ORP Strakonice reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000051 Aktualizace č. 1 Aktuální platná verze k 27.3.2017

Více

Strategický rámec MAP do roku Pro ORP České Budějovice

Strategický rámec MAP do roku Pro ORP České Budějovice Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice ORP ČB reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Strategický rámec do roku 2023 Pro ORP České Budějovice Aktuální verze k 15. 6. 2016 Obsah

Více

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové 1. setkání pracovních skupin 11. 10. 2016 Mžany 1. setkání pracovních skupin Program jednání: 1. Prezence, zahájení 2. Představení dosavadních výstupů

Více

Strategický rámec MAP na území ORP Kaplice do roku 2023

Strategický rámec MAP na území ORP Kaplice do roku 2023 Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709 Strategický rámec MAP na území ORP Kaplice do roku 2023 Platná aktuální verze 2.0 k 03/2017 Změny

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška MAP ORP Dobruška reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000102 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Aktuální verze k 21.09.

Více

Strategický rámec MAP na území ORP Kaplice do roku 2023

Strategický rámec MAP na území ORP Kaplice do roku 2023 Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709 Strategický rámec MAP na území ORP Kaplice do roku 2023 Platná aktuální verze 1.0 k 9. září 2016

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP TACHOV

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP TACHOV STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP TACHOV Verze 3.0 ze dne 19. června 2017 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000035 1. Vize Spolupráce místních

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Hradec Králové do roku 2023

Strategický rámec MAP pro ORP Hradec Králové do roku 2023 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000319 Strategický rámec MAP pro ORP Hradec Králové do roku 2023 ZÁŘÍ 2017 Evropská unie Evropské

Více

Koncepce podpory mládeže a OP VVV

Koncepce podpory mládeže a OP VVV Koncepce podpory mládeže a OP VVV Neformální a zájmové vzdělávání v místních akčních plánech Praha, 23. června 2016 Mgr. Eva Hekrle Ferdinand Hrdlička Obsah: 1) Koncepce podpory mládeže a OP VVV 2) Prioritní

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP MILEVSKO 2018

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP MILEVSKO 2018 Místní akční skupina Střední Povltaví z. s. Kovářov 63, 398 55 Kovářov tel: 727 884 358, 727 896 290 mas-sp@seznam.cz, www.masstrednipovltavi.cz Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Bílovec do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Bílovec do roku 2023 Projekt: MAP ORP Bílovec Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Bílovec do roku 2023 Verze schválená řídícím výborem projektu dne 22. 11. 2016. 1 1. Vize Kvalitní vzdělávací systém ORP Bílovec vytváří

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Sušice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000384 Strategický rámec pro správní obvod ORP Sušice Pro MAS Pošumaví zpracoval Mgr. Jindřich Haišman 1 Obsah

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP České

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň

Strategický rámec MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň Příloha č. 2 k NU OSMT/9 do RMP dne 21. 12. 2017 Strategický rámec MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň Aktualizace č. 2 prosinec 2017 Aktualizace dokumentu je vyznačena modrou barvou. PROJEKT: MÍSTNÍ AKČNÍ

Více