Strategický rámec MAP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický rámec MAP"

Transkript

1 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rožnov pod Radhoštěm CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm 1

2 Obsah 1 Vize Popis zapojení aktérů Priority a cíle Přehled priorit a cílů Popis priorit a cílů Priorita 1 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Priorita 2 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Priorita 3 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Vazba cílů MAP na opatření Prioritizace témat

3 Úvod Zkvalitněním vzájemné spolupráce chceme dosáhnout dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. Strategický rámec priorit MAP vznikl v rámci projektů určených ke zvyšování kvality vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm na základě dohody o prioritách, která je konsensem spolupráce aktérů ve vzdělávání. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm řeší zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území SO ORP Rožnov p. R. Věnuje se systémové spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů v oblasti vzdělávání. Cílem je plánovat společné a sdílené aktivity v území vedoucí ke zvýšení kvality a zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání. 3

4 1 Vize Základním předpokladem úspěšného zvýšení kvality ve vzdělávání na území správního obvodu ORP Rožnov pod Radhoštěm je jasná formulace dlouhodobých priorit a cílů. Na základě komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území budou tyto cíle naplňovány. Tím bude dosaženo stavu, který heslovitě shrnuje vize. VIZE Zkvalitněním vzájemné spolupráce dosáhneme dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm Na území ORP Rožnov pod Radhoštěm probíhá kvalitní vzdělávání. Funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci. Děti a žáci jsou motivováni k celoživotnímu učení, vědí, co se od nich v oblasti vzdělávání očekává, co oni mohou očekávat od něj, a mají představy o možnostech uplatnění se na trhu práce. Učitelé jsou motivovaní a cíleně se rozvíjejí. Pomáhají dětem a žákům k dosažení maxima jejich možností. Školy jsou otevřené pro soustavnou spolupráci s rodinou a okolním světem. Vzdělávání podporuje tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce. Vize Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Rožnov pod Radhoštěm je v souladu s vizí Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

5 2 Popis zapojení aktérů Příprava a tvorba Strategického rámce MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm proběhla v souladu s principy komunitně řízeného plánování. Metoda komunitního plánování umožňuje, aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu a aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. Tvorba Strategického rámce MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm proběhla se zapojením zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů v oblasti vzdělávání, a to zapojením do aktivit Řídícího výboru, vzdělávacích akcí a dalších aktivit realizace MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm. Navazuje na již realizovaný projekt: Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm, který byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na přelomu let 2014 a Příprava plánování byla zahájena již v minulém programovacím období, a to realizací projektu: Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. Podpora spolupráce mezi základními školami a dalšími subjekty působícími v oblasti vzdělávání. Během realizace projektu byla vytvořena spolupracující síť mezi rožnovskými základními školami a dalšími ZŠ, které se nacházejí v obcích na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. Do této sítě se také zapojili zástupci města Rožnova p. R., zejména pak ze školského a sociálního odboru, dále pak z oddělení sociálně právní ochrany dětí. Také zástupci městské policie a další spolupracující subjekty v oblasti vzdělávání. Při tvorbě sítě došlo také ke spolupráci pedagogů ze ZŠ praktické a speciální v Rožnově p. R., kteří byli zdrojem zkušeností práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogy z běžných škol. Pro zástupce organizací, kteří se zapojili do nově vzniklé sítě, bylo zrealizováno 6 workshopů zaměřených zejména na výměnu zkušeností a dobré praxe v oblasti práce s žáky ohroženými studijním neúspěchem. Dále pak na téma zlepšování školního klimatu, které bylo vybráno jako nejvhodnější téma k podpoře pro všechny zapojené školy. V rámci setkávání na jednotlivých workshopech byla oceněna spolupráce ředitelů základních škol z rožnovského regionu, kteří si zde mohli vyměňovat zkušenosti. Na setkáních se cítili dobře, navazovali přátelství. Blíže se seznámili se speciálním školstvím, absolvovali praxi v základní škole praktické a měli možnost na společných setkáních řešit individuální případové studie. 5

6 Jedním z výstupů realizovaného projektu je: Návrh lokální strategie rozvoje kvality základního vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm do roku 2025, která se stala významnou oporou v tvorbě místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. V červnu 2016 byl zahájen navazující projekt. Došlo k ustanovení a konečnému potvrzení členů Řídícího výboru pro tvorbu MAP, který na svém jednání, konajícím se v zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm schválil jednací řád. Byla spuštěna informační kampaň, jejímž cílem je oslovování aktérů ve vzdělávání, ale i široké veřejnosti a podpora jejich zapojení do procesu tvorby MAP. Pro informování jsou využita média, internet, letáky a osobní schůzky. Byl zformován Řídící výbor, který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. 6

7 3 Priority a cíle 3.1 Přehled priorit a cílů Přehled priorit a cílů Priorita 1 Cíl 1.1 Cíl 1.2 Cíl 1.3 Cíl 1.4 Priorita 2 Cíl 2.1 Cíl 2.2 Cíl 2.3 Cíl 2.4 Priorita 3 Cíl 3.1 Cíl 3.2 Cíl 3.3 Cíl 3.4 Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Dostupné předškolní vzdělávání odpovídající potřebám území Kvalitní předškolní vzdělávání Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání Všeobecná podpora předškolního vzdělávání Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Dostupné základní vzdělávání odpovídající potřebám území Kvalitní základní vzdělávání Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání Všeobecná podpora základního vzdělávání Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Dostupné a kvalitní zájmové vzdělávání Dostupné a kvalitní neformální vzdělávání Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání Všeobecná podpora neformálního a zájmového vzdělávání 7

8 Opatření prostupující prioritami a cíli Povinná opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučená opatření Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Kariérové poradenství v základních školách Průřezová a volitelná opatření Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Investice do rozvoje kapacit základních škol Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Doplněná opatření pro ORP Rožnov pod Radhoštěm Zdravý životní styl Znalost regionu a tradic Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Všeobecná podpora vzdělávání (poradenství a administrativní servis) 8

9 3.2 Popis priorit a cílů Priorita 1 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Priorita 1 Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Cíl 1.1 Dostupné předškolní vzdělávání odpovídající potřebám území Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Vazba na průřezová a volitelná témata dle Postupů MAP Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Systematické posilování sítě mateřských škol a jejich kapacit. Vytváření podmínek pro to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, mohlo být přijato do předškolního vzdělávání. Rozvoj kapacit mateřských škol a jejich modernizace. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet škol zapojených do čerpání z IROP, počet realizovaných projektů, počet akcí 9

10 Priorita 1 Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Cíl Kvalitní předškolní vzdělávání Zvyšování kvality předškolního vzdělávání zejména v oblastech: Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Čtenářská a matematická pregramotnost Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti, kreativity a iniciativy dětí Rozvoj kompetencí dětí v polytechnickém vzdělávání Rozvoj digitálních kompetencí dětí Rozvoj kompetencí dětí pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí Rozvoj kulturního povědomí a prezentačních dovedností dětí Zdravý životní styl Znalost regionu a tradic Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Vazba na průřezová a volitelná témata dle Postupů MAP Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a prezentačních dovedností dětí a žáků Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Zdravý životní styl Znalost regionu a tradic Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí 10

11 Priorita 1 Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Cíl Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání formou: Cíl a popis cíle - posílení vzájemné spolupráce mateřských škol, - posílení spolupráce mateřských škol a rodičů, - posílení spolupráce mateřských, základních a středních škol, - posílení spolupráce mateřských škol a jejich zřizovatelů, - posílení spolupráce mateřských škol s neziskovými organizacemi, ostatními institucemi a podniky. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Vazba na průřezová a volitelná témata dle Postupů MAP Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a prezentačních dovedností dětí a žáků Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Zdravý životní styl Znalost regionu a tradic Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí počet realizovaných projektů, počet akcí spolupráce 11

12 Priorita 1 Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání Cíl Všeobecná podpora předškolního vzdělávání Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Vazba na průřezová a volitelná témata dle Postupů MAP Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Vzdělávání pracovníků mateřských škol. Poradenství a administrativní servis (právní, ekonomické a grantové poradenství, podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativy, BOZP). Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Všeobecná podpora vzdělávání (poradenství a administrativní servis) počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí 12

13 3.2.2 Priorita 2 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Priorita 2 Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Cíl 2.1 Dostupné základní vzdělávání odpovídající potřebám území Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Vazba na průřezová a volitelná témata dle Postupů MAP Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Udržení sítě základních škol s kapacitami odpovídajícími potřebám území. Vytváření podmínek pro to, aby každý žák mohl být zařazen do hlavního vzdělávacího proudu. Rozvoj kapacit základních škol (včetně zřízených dle 16, odst. 9 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) a základních uměleckých škol a jejich modernizace. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Investice do rozvoje kapacit základních škol Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet škol zapojených do čerpání z IROP, počet realizovaných projektů, počet akcí 13

14 Priorita 2 Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Cíl Kvalitní základní vzdělávání Zvyšování kvality základního vzdělávání, zejména v oblastech: Cíl a popis cíle Čtenářská a matematická gramotnost Rozvoj podnikavosti, kreativity a iniciativy žáků Rozvoj kompetencí žáků v polytechnickém vzdělávání Rozvoj digitálních kompetencí žáků Rozvoj kompetencí žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků Rozvoj kulturního povědomí a prezentačních dovedností žáků Zdravý životní styl Znalost regionu a tradic Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Rozvoj kariérového poradenství v základních školách. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Kariérové poradenství v základních školách Vazba na průřezová a volitelná témata dle Postupů MAP Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a prezentačních dovedností dětí a žáků Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Zdravý životní styl Znalost regionu a tradic Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí 14

15 Priorita 2 Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Cíl Spolupráce aktérů v základním vzdělávání Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání: - posílení vzájemné spolupráce základních škol, - posílení spolupráce základních škol a jejich zřizovatelů, - posílení spolupráce základních škol a rodičů, - posílení spolupráce základních škol a mateřských škol, - posílení spolupráce základních škol a středních škol, - posílení spolupráce základních škol s neziskovými organizacemi, ostatními institucemi a podniky, - posílení spolupráce se školami ze zahraničí. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Kariérové poradenství v základních školách Vazba na průřezová a volitelná témata dle Postupů MAP Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a prezentačních dovedností dětí a žáků Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Zdravý životní styl Znalost regionu a tradic Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí počet realizovaných projektů, počet akcí spolupráce 15

16 Priorita 2 Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání Cíl Všeobecná podpora vzdělávání Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Vazba na průřezová a volitelná témata dle Postupů MAP Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Vzdělávání pracovníků základních škol. Poradenství a administrativní servis (právní, ekonomické a grantové poradenství, podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativy, BOZP). Přenos příkladů dobré praxe. Pedagogicko-psychologické poradenství. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Všeobecná podpora vzdělávání (poradenství a administrativní servis) počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí 16

17 3.2.3 Priorita 3 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Priorita 3 Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Cíl Dostupné a kvalitní zájmové vzdělávání Cíl a popis cíle Udržení dostupnosti zájmového vzdělávání, jeho rozvoj a zvyšování kvality. Vytváření podmínek pro to, aby se každé dítě a žák mohli zapojovat do zájmového vzdělávání. Rozvoj kapacit organizací, modernizace budov a vybavení. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Vazba na průřezová a volitelná témata dle Postupů MAP Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a prezentačních dovedností dětí a žáků Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Zdravý životní styl Znalost regionu a tradic Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí 17

18 Priorita 3 Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Cíl Dostupné a kvalitní neformální vzdělávání Cíl a popis cíle Udržení dostupnosti neformálního vzdělávání, jeho rozvoj a zvyšování kvality. Vytváření podmínek pro to, aby se každé dítě a žák mohli zapojovat do neformálního vzdělávání. Rozvoj kapacit organizací, modernizace budov a vybavení. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Vazba na průřezová a volitelná témata dle Postupů MAP Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a prezentačních dovedností dětí a žáků Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Zdravý životní styl Znalost regionu a tradic Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí 18

19 Priorita 3 Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Cíl Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání Cíl a popis cíle Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání: - posílení vzájemné spolupráce organizací neformálního a zájmového vzdělávání (NZV), - posílení spolupráce NZV a mateřských škol, - posílení spolupráce NZV a základních škol, - posílení spolupráce NZV a rodičů, - posílení spolupráce NZV a středních škol, - posílení spolupráce základních škol s neziskovými organizacemi, ostatními institucemi a podniky. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Vazba na průřezová a volitelná témata dle Postupů MAP Kariérové poradenství v základních školách Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a prezentačních dovedností dětí a žáků Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Zdravý životní styl Znalost regionu a tradic Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí počet realizovaných projektů, počet akcí spolupráce 19

20 Priorita 3 Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání Cíl Všeobecná podpora neformálního a zájmového vzdělávání Cíl a popis cíle Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Vazba na průřezová a volitelná témata dle Postupů MAP Vazba na doplněná opatření Předpokládané indikátory Vzdělávání pracovníků NZV. Poradenství a administrativní servis (právní, ekonomické a grantové poradenství, podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativy, BOZP). Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR Všeobecná podpora vzdělávání (poradenství a administrativní servis) počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných projektů, počet akcí 20

21 3.3 Vazba cílů MAP na opatření Cíle MAP a jejich návaznost na povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX střední, XXX - silná) Šedé pole = přímá vazba cíle na opatření Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita xxx xxx xxx xxx x x x x xxx xxx xxx x Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání x x x x x xxx xxx x xxx xxx xxx x Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem x xxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Rozvoj podnikavosti, kreativity a iniciativy dětí a žáků x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x Kariérové poradenství v základních školách x x x x x xxx xxx x x x xxx x Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x Rozvoj kulturního povědomí a prezentačních dovedností dětí a žáků x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x Investice do rozvoje kapacit základních škol Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR x x x x xxx x x x x x x x xx xx x xx xx xx xx xx xx xx xx xx 21

22 4 Prioritizace témat Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD, ale i pro další nástroje včetně investic z rozpočtu zřizovatele zpracovaný pro ORP, území MAP ORP Rožnov pod Radhoštěm. V tabulce jsou proto uvedeny veškeré potřebné investiční záměry na podporu zkvalitnění vzdělávání. Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soula d s cíle m MAP* Cizí jazyk Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP Přírodní vědy ** Technické a řemeslné obory ** Práce s digitál. technologiemi *** Bezbari érovost školy, školskéh o zařízení **** Rozšiřování kapacit kmenových učeben mateřských nebo základních škol ***** Aktivity související se zkvalitněním podmínek pro vzdělávání Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, IČ: RED IZO: venkovního hřiště Fyzika zábavně i vědecky Modernizace vzduchotechniky školní kuchyně Výměna myčky na nádobí do školní kuchyně Kč x Kč x Kč x Kč x 22

23 IZO: Bezpečná cesta do školy Oplocení pozemku školy Kč x Kč x Uzamykatelný přístřešek na kola Kč x podhledů v suterénu školy Bezbariérový přístup související s projekty s vazbou na IROP Modernizace počítačové učebny Kč x Kč Kč x x x x Optimalizace výuky výtvarné výchovy a pracovních činností Kč 2. pol X Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení 1180, Výměna oken Kč x Nová školní družina Kč x Barevná škola Kč x Výměna podlahových krytin Kč x 23

24 75661 IČ: RED IZO: IZO: umýváren a sociálního zařízení hygienického zázemí u tělocvičny Kč x Kč x Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Sevastopolská 467, IČ: RED IZO: IZO: Rozšiřování kapacit počítačové učebny školního hřiště Nové zastřešení školy Kč x x x x Kč x Kč x Tělocvična a kabinet Kč x Bezbariérový přístup související s projekty s vazbou na IROP Vybudování běžecké dráhy s doskočištěm Kč Kč x Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Revitalizace atria Revitalizace relaxačního koutku Výměna oken - spojovací chodby Kč 1/2017-7/ x Kč 1/2017-7/ x Kč 8/ x 24

25 Bezručova 293, IČ: RED IZO: IZO: Modernizace učebny cizích jazyků Modernizace učebny fyziky Modernizace učebny chemie Modernizace učebny přírodopisu elektroinstalace Modernizace sociálního zařízení v pavilonech školy Kč 3/2017-8/ x Kč 8/ x Kč 7/ x Kč 7/2018-8/ x Kč 3/2017-8/ x Kč 7/2019-8/ x Modernizace počítačové učebny a IT školy Kč 12/ x x x x Modernizace šk. kuchyňky Bezbariérový přístup související s projekty s vazbou na IROP Náhrada centrální kotelny Kč 7/2019-8/ x Kč 7/2019-8/ Kč x 25

26 Modernizace učebny fyziky a chemie Modernizace učebny přírodopisu Kč Kč 0 08/ / x 2.2 x Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, IČ: RED IZO: IZO: Modernizace učebny pracovních činností Modernizace učebny informačních technologií I. Modernizace učebny informačních technologií II. Bezbariérový přístup související s projekty s vazbou na IROP Kč Kč Kč Kč 0 08/ / / / x 2.2 x x x x 2.2 x x x x 2.1 Modernizace školního hřiště Kč 06/ x Modernizace malé tělocvičny Kč 07/ / x 26

27 Výměna podlah v učebnách ZŠ 5. května Kč 07/ / x Zastínění učeben a kabinetů ZŠ 5. května Kč 07/ / x Modernizace kabinetů na ZŠ 5. května Kč 07/ / x Interaktivita do tříd Kč 0 08/ x x x x Školní server Kč 0 08/ x Modernizace sociálních zařízení ve škole Kč 07/ / x střech Kč x Přírodní učebny Kč 07/ / X 27

28 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1527, IČ: zahrady s vytvořením 3-4 parkovacích míst pro účely MŠ Kč x RED IZO: IZO: Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Na zahradách 644, Bezbariérový přístup do MŠ Tylovice Doplnění vybavení přírodní zahrady v MŠ Na Zahradách Parkoviště u MŠ Kč Kč Kč x 1.2 x 1.1 x IČ: zdroje tepla v MŠ Tylovice Kč x RED IZO: IZO: kuchyně v MŠ Horní Paseky Kč x 28

29 Úprava zadního vstupu do MŠ Horní Paseky Kč x Oprava plotu u MŠ Na Zahradách Kč x Oprava plotu u MŠ Tylovice Kč x Interaktivní tabule Kč x x x Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace Interaktivní seznamování s anglickým jazykem Kč x Zateplení objektu Kč x se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, IČ: RED IZO: IZO: sociálního zařízení Výměna střešní krytiny Speciální třída pro děti s autismem a souběžným postižením více vadami interiér Kč x Kč x Kč x 29

30 Speciální třída pro děti s autismem a souběžným postižením více vadami exteriér Kč x Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace Kazetový strop s rekonstrukcí světel ve 2 třídách Výměna podlahové krytiny Vytvoření sborovny, pracovny pro pedagogy Kč x Kč x Kč x se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1701, IČ: RED IZO: Školní sportoviště Kč x Celková rekonstrukce plotu Nástavba s rekonstrukcí střechy Kč x Kč x IZO: Interaktivní tabule (5 ks) sociálních zřízení 4 tříd Kč x x Kč x 30

31 rozvodu elektřiny a světel Vytvoření přírodní zahrady školní kuchyně Kč x Kč x x Kč x Celková rekonstrukce budovy Kč x Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín se sídlem Dolní Bečva 578, IČ: RED IZO: IZO: (MŠ), (ZŠ) Vybudování dvou odborných učeben - přírodovědná a jazyková Vybudování klimatizace ve školní jídelně Vybavení klimatizace v učebnách v podkroví Vybavení učeben ZŠ interaktivními tabulemi Vybavení školního hřiště ZŠ Kč 0 08/ x x x x Kč x Kč x Kč x x x x Kč x 31

32 Vybudování víceúčelové haly Kč x Základní škola Zubří, okres Vsetín se sídlem Zubří, Hlavní 70, IČ: RED IZO: IZO: Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec, příspěvková organizace Vybudování pobytové místnosti v MŠ Vybudování hygienické kabiny v ZŠ učebny přírodních věd Modernizace učebny chemie Bezbariérový přístup související s projekty s vazbou na IROP Modernizace učebny aplikované elektroniky Bezbariérový přístup související s projekty s vazbou na IROP Rozšíření kapacity ZŠ - nádstavba Kč x Kč x Kč 9/ / Kč x Kč 9/ / x x x Kč x Kč Kč x x x x x x 32

33 se sídlem Hutisko- Solanec, Hutisko 605, IČ: RED IZO: IZO: (MŠ); (ZŠ) Obnova učebny chemie Obnova učebny fyziky Vybudování školního laboratorního pracoviště Obnova praktického pracoviště - kuchyňka Kč x x Kč x x Kč x x Kč x Vybudování řemeslné a rukodělné dílny Kč x Znovuobnovení technickořemeslného pracoviště - školní dílny Vybudování praktického pracoviště - šicí dílny, zpracování textilu Mediální učebna - zpracování zvuku Kč x Kč x Kč x x 33

34 Vybudování počítačové učebny Vybudování mobilní počítačové učebny Vybudování jazykové učebny Vybudování venkovní učebny Rozvoj infrastruktury školy Dovybavení školního hřiště Kč x Kč x Kč x x Kč x Kč x Kč x Happy English Kč x x Deutsch macht Spass Kč x x Zdravstvuj Kč x x Didaktické pomůcky pro větší atraktivitu výuky Rozvoj čtenářské gramotnosti a zájmu o učení Kč x x x Kč x 34

35 Rozvoj matematické gramotnosti a zájmu o matematické představy Zábavná logika a deskové hry v základní škole Obnova zahrady v mateřské škole Dovybavení tříd mateřské školy digitálními technologiemi Dovybavení tříd mateřské školy pro rozvoj hrubé a jemné motoriky Vybavení přírodovědných kroužků mateřské školy Do první třídy v pohodě Kč x x Kč x x Kč x Kč x Kč x Kč x Kč

36 Didaktické pomůcky pro větší atraktivitu činností v mateřské škole Rozvoj čtenářské pregramotnosti a zájmu o čtení Rozvoj matematické pregramotnosti a zájmu o předmatematické představy Zábavná logika a deskové hry v mateřské škole šatny pro TV Modernizace elektroinstalace osvětlení a odvětrávání v tělocvičně Modernizace kabinetů ve škole Výměna kotlů v budově školy Kč x x x Kč Kč x Kč x Kč x Kč x Kč x Kč x 36

37 Výměna podlahové krytiny Kč x Bezpečná škola Kč x Rozšíření kapacit mateřské školy Podpora předávání kulturního dědictví - folklorní soubor Podpora kulturního dědictví - školní cimbálová muzika Elektronická regulace vytápění budovy Kč x Kč x Kč x Kč x Sportovní hala Kč x Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace se sídlem Vigantice 88, havarijního stavu tělocvičny I. Vybudování venkovní učebny Vybudování víceúčelového hřiště Kč x Kč x x Kč x 37

38 IČ: RED IZO: IZO: (MŠ), (ZŠ) Vybudování venkovní tělocvičny Vybudování dětského hřiště Vybudování výukové zahrady Vybudování školního nádvoří Vybudování nového oplocení střechy Vybudování bezbariérového přístupu do MŠ Kč x Kč x Kč x Kč x Kč x Kč x Kč x zastaralého topení Kč a 2.1 x Dovybavení učeben ZŠ a MŠ ICT technikou Kč a 2.2 x havarijního stavu tělocvičny II Kč x 38

39 havarijního stavu tělocvičny III Kč x Vybudování učebny MŠ na balkoně tělocvičny ZŠ a MŠ Kč x x x x x x Půdní vestavba ZŠ a MŠ Kč a 2.1 x x x x x x Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva, okres Vsetín se sídlem Horní Bečva 544, IČ: RED IZO: (MŠ); (ZŠ) učebny přírodopisu Učebna pro druhý cizí jazyk Pracovní činnosti pro dívky Inovace počítačové učebny a celková elektronizace evidence školy Bezbariérový přístup související s projekty s vazbou na IROP Kč 9/2017-3/ x Kč 1/2018-6/ x Kč 1/2018-8/ x Kč 9/ / Kč 7/2018-8/ x Veřejné hřiště u ZŠ Kč 9/2018-9/ x 39

40 Oprava podlah a sociálního zařízení v ZŠ Kč 1/2018-8/ x Školní klub Kč 6/ x Učebna hudební výchovy - nahrávací studio Kč 9/2018-6/ x x Chemická laboratoř Kč 9/2018-6/ x Školní klub Kč 7/2017 6/ x x x x Dílny Kč 1/2018-8/ x Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín se sídlem Valašská Bystřice 360, IČ: RED IZO: Jazyková učebna Počítačová učebna Školní kuchyňka Učebna zeměpisu Kč Kč Kč Kč 2.2 x 2.2 x x 2.2 x 2.2 x IZO: Školní dílny Kč 2.2 x 40

41 Bezbariérový přístup související s projekty s vazbou na IROP Kč 2.1 Venkovní učebna Kč 2.2 x x Venkovní relaxační koutek Kč 2.1 x Učebna přírodopisu Kč 2.2 x Učebna Fy-Che Kč 2.2 x x podlahy tělocvičny Kč 2.1 x běžecké dráhy Kč 2.1 x Interaktivní pomůcky pro 1. stupeň ZŠ Kč 2.2 x x x Nové oddělení školní družiny Kč 2.1 x Školní klub Kč 2.1 x 41

42 Pořízení softwarového vybavení Kč 2.2 x x x x teplovodních ventilů a bojleru na TUV Kč 2.1 x Záchytné parkoviště Kč 2.1 x Ústřední topení Kč 2.1 x Přívod vody na školní zahrady Kč 2.1 x stávajících vnitřních omítek tříd včetně vnitřních rozvodů Kč 2.1 x sociálních zařízení v původní budově školy Kč 2.1 x Kolárna Kč 2.1 x Školní zahrady Kč 2.2 x x 42

43 střechy tělocvičny Kč 2.1 x Posilovna Kč 2.1 x Zabezpečení vstupu budovy ZŠ Kč 2.1 x Sociální zařízení ve 2. NP Kč x Učebna pro diferencovanou výuku 2NP Kč x x x x x x Základní škola Vidče, okres Vsetín se sídlem Vidče 181, IČ: RED IZO: IZO: Bezbariérový přístup související s projekty s vazbou na IROP Jazyková učebna - "1. stupeň" Počítačová učebna - 1. stupeň Učebna přírodopisu - 1. stupeň Počítačová učebna - II. stupeň Jazyková učebna - "2. stupeň" Kč Kč x Kč x Kč x Kč x Kč x 43

44 Učebna přírodovědy - II. Stupeň Kč x prostor pro činnost dvou oddělení školní družiny Kč 5/2018 6/ x x x x x Základní škola Sedmikráska, o.p.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, IČ: RED IZO: IZO: Bezbariérový přístup související s Kč projekty s vazbou na IROP Jazyková učebna Kč x Učebna informatiky a mobilní učebna Učebna zeměpisu a přírodopisu Kč x Kč x Řemeslná dílna Kč x Učebna fyziky a chemie Kč x Multifunkční učebna, laboratoř Kč x Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín Sportem ke zdraví Kč x Půdní vestavba Kč x Klimatizace učeben Kč x 44

45 se sídlem Prostřední Bečva 207, IČ: RED IZO: IZO: (MŠ); (ZŠ) Bezbariérový přístup související s projekty s vazbou na IROP Renovace podlah v budově ZŠ Renovace počítačové učebny Multifunkční učebna Kč Kč x Kč x Kč x Zahradní domek Kč x Revitalizace učebny výtvarné výchovy Kč x Didaktické pomůcky Kč x Školní družina Kč x Vybavení družiny Kč x Renovace potravinového výtahu výdejních oken v MŠ střed Kč x Kč x 45

46 Renovace vybavení školní kuchyně a výdejen Kč x Moderní škola Kč x Venkovní žaluzie v ZŠ Venkovní žaluzie v MŠ Kč x Kč x Audio MŠ Kč x Zahrada MŠ Kč x Šatny v MŠ Kč x Bezbariérovost v MŠ Kč x Vybavení heren Kč x Nábytek sklad Kč x IT MŠ Kč x Kotelna Kč x Přístavba ZŠ Kč x x x x Vzdělávání pedagogů ZŠ i MŠ Kč x 46

47 Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, Vybavení ZÚ Digitální fotografie První pomoc pro pedagogy Kč Kč x x x IČ: RED IZO: IZO: D tiskárna Kč x x x Mateřská škola PRAMÍNEK, Valašská Bystřice, okres Vsetín, se sídlem Valašská Bystřice 155, Mateřská škola Vidče, okres Vsetín, se sídlem Vidče 460, Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín, se sídlem Zubří, Sídliště 6. května 1109, Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín, se sídlem Zubří, Na Potoku 369, BEZ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ k BEZ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ k BEZ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ k BEZ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ k Vysvětlivka: V případě, že základní škola má více projektů s vazbou na klíčové kompetence IROP je související bezbariérový přístup uveden na samostatném řádku. A to z důvodu, že je společný pro více projektů. Uvádět ho u každého projektu by nemělo logický smysl. 47

48 Pozn.: zaškrtněte typ projektu, který byl pro příslušnou školu, školské zařízení či další subjekt identifikován jako prioritní pro investiční intervence z IROP; lze zaškrtnout více možností; * uveďte číslo cíle/cílů ** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP. *** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory; **** bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto; ***** rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. 48

49 Schválil řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi 3.0 k V Rožnově pod Radhoštěm dne Ing. Dušan Vrážel předseda řídícího výboru MAP 1 Dokument bude platný do té doby, než bude na ŘO IROP doručena případná aktualizace schválena ŘV MAP. Aktualizace je možná 1x za 6 měsíců. 49

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rožnov pod Radhoštěm CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501 Strategický rámec MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm 1 Obsah 1 Vize... 4 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

Strategický rámec priorit MAP

Strategický rámec priorit MAP Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rožnov pod Radhoštěm CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501 Strategický rámec priorit MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm 1 Obsah 1 Vize... 4 2 Popis zapojení

Více

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 1 Investiční a další priority Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000133 Příloha 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Seznam projektových

Více

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C Příloha č. 6 Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP SO ORP. Identifikace školy, školského

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP*

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: IČO: RED

Více

Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV

Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI,

Více

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP*

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP* Investiční priority - - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci MAP ORP Turnov do roku 2023 a pro SC 2.4 IROP a integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP

Více

Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec

Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec Projekt MAP Jindřichův Hradec reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000077 Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 1 Investiční a další priority Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000133 Příloha 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Seznam projektových

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

Soulad s cílem MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Priorita IV, cíl IV.1a IV.4

Soulad s cílem MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Priorita IV, cíl IV.1a IV.4 Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Český Brod Číslo projekt u Identifikace školy, školského

Více

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Tabulka 1 Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP ORP Lipník nad. Identifikace

Více

Strategický rámec MAP1

Strategický rámec MAP1 Strategický rámec MAP1 Základním finálním výstupem realizace projektů místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské

Více

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ )

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ ) Dohoda o prioritách MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Podkativita Dohoda o prioritách spočívala ve 3 postupných krocích, a to v analýze území, vytvoření strategického

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO SO ORP PRACHATICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000329

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 duben 2018 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 1 Schváleno 30. června 2016 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP 15. 6. 2016 INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP klíčové kompetence Cizí jazyk Přírodní vědy Technické a řemeslné obory Práce s digitálními technologiemi Bezbariérovost Strategický rámec MAP

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 září 2016 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 Říjen 2018 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 2 12. ledna 2017 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGIONU SPOLEČNÁ CIDLINA Strategický rámec

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGIONU SPOLEČNÁ CIDLINA Strategický rámec MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGIONU SPOLEČNÁ CIDLINA 2017-2020 Strategický rámec 3. Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV Investiční priority - seznam projektových záměrů

Více

CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU 2023 PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY

CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU 2023 PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002258 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 18 LETŇANY A MČ PRAHA ČAKOVICE STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Seznam projektových záměrů

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Východisko: Každé dítě má unikátní charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby. Pokud má právo na vzdělávání vůbec něco znamenat, musí existovat takové

Více

Strategický rámec MAP 1

Strategický rámec MAP 1 Strategický rámec MAP 1 Přehled změn Umístění změny Bližší určení změny (oproti verzi 1, platné od 1. 7. 2016) Úvod, odstavec 2 Text částečně přeformulován: Strategický rámec MAP je tvořen na základě SWOT-3

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice Verze 4 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která je personálně i materiálně kvalitně

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 duben 2017 1 Popis změn Mateřská škola DUHA, Soběslav změna názvu

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk

Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány INVESTIČNÍ PRIORITY pro potřeby

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000680

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ORP TŘEBOŇ

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ORP TŘEBOŇ STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ORP TŘEBOŇ Zdroj: ČSÚ prosinec 2017 1 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň 1 seznam zkratek ORP MŠMT ČR MAP MAS MŠ ZŠ ZUŠ SVP RED IZO IROP ITI CLLD obec

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000386 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP pro území ORP Uherský Brod do roku 2023 Strategický rámec MAP pro území ORP Uherský Brod 10.01.2017 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000386 strana 1 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000386

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 23. BŘEZNA 2017 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání správního obvodu

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Havířov

Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Aktualizace březen 2017 1. Sdílená vize vzdělávání v území ORP Havířov Příznivé a přátelské prostředí pro vzdělávání přizpůsobené potřebám člověka 21. století a zajištění

Více

Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soulad s cílem MAP*

Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soulad s cílem MAP* Příloha č. 1: Investiční záměry škol Jedná se o tabulku sebraných záměrů škol (platné k 27.3.2017) Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP*

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP. Identifikace školy, školského zařízení

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023 Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000095 Strategický rámec do roku 2023 Aktuální verze k 27. 9. 2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis

Více

Inspiromat 7. Dokumentace místního akčního plánu vzdělávání

Inspiromat 7. Dokumentace místního akčního plánu vzdělávání Inspiromat 7 Dokumentace místního akčního plánu vzdělávání listopad 2017 DOKUMENTACE MAP Složka s kompletní dokumentací Místního akčního plánu vzdělávání bude v deskách a bude obsahovat: 1 Titulní list

Více

Strategický rámec MAP. pro ORP Roudnice nad Labem. do roku 2023

Strategický rámec MAP. pro ORP Roudnice nad Labem. do roku 2023 Strategický rámec MAP pro ORP Roudnice nad Labem do roku 2023 Verze 1 2 1. Vize Vzdělání všechny baví - kvalitní vzdělávání funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci. Děti a žáci se rádi

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023 25. BŘEZNA 2019 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk Přírodní

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 16. DUBNA 2018 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání správního obvodu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Strategický rámec Řídící výbor 13. 12. 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGICKÉM RÁMCI Struktura Postup tvorby a zapojení aktérů Vize Tematická opatření SWOT-3

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N )

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N ) Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR -N ) 1. Vize Území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují se pyšní kvalitní a efektivně

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov Strategický rámec MAP pro ORP Benešov 1. Vize Vytvoření optimálního prostředí spolupráce zřizovatelů škol, mateřských a základních škol, rodičů dětí, organizací neformálního a zájmového vzdělávání, vzdělávacích

Více

Místní akční plán pro správní obvod ORP Vrchlabí. Strategický rámec MAP pro správní obvod ORP Vrchlabí

Místní akční plán pro správní obvod ORP Vrchlabí. Strategický rámec MAP pro správní obvod ORP Vrchlabí Místní akční plán pro správní obvod ORP Vrchlabí CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000376 Strategický rámec MAP pro správní obvod ORP Vrchlabí Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Řešitelský tým:

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov Strategický rámec MAP pro ORP Benešov 1. Vize Vytvoření optimálního prostředí spolupráce zřizovatelů škol, mateřských a základních škol, rodičů dětí, organizací neformálního a zájmového vzdělávání, vzdělávacích

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N )

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N ) Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR -N ) 1. Vize Území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují se pyšní kvalitní a efektivně

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice

Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice Projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání pro území ORP Hořovice Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000489 Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice Verze 1, platná k 20. 12. 2016 Schváleno dne

Více

celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do)

celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ, CLLD a ostatní zdroje pro území ORP Šlapanice Identifikace školy, školského

Více

6. INVESTIČNÍ PRIORITY

6. INVESTIČNÍ PRIORITY 6. INVESTIČNÍ PRIORITY Investiční prioriyn seznam projektových záměrů pro investiní intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Mnichovohradišťsko.

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000328 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro SO ORP Vimperk draft Pracovní verze - červen 2016

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Aktualizace březen 2017

Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Aktualizace březen 2017 Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Aktualizace březen 2017 1. Sdílená vize vzdělávání v území ORP Havířov Příznivé a přátelské prostředí pro vzdělávání přizpůsobené potřebám člověka 21. století a zajištění

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno. Popis změn

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno. Popis změn Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Verze 2.0. - 5. 4. 2017 Aktualizace č. 1 Popis změn K uvedeným změnám došlo na základě požadavků jednotlivých subjektů. Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize vzdělávání v

Více

Setkání Řídícího výboru MAP

Setkání Řídícího výboru MAP Setkání Řídícího výboru MAP 16. 4. 2018 Realizace projektu: 4/2016 4/2018 Setkání: Příprava projektu 21. 10. 2015, 11. 2. 2016 Setkání Partnerství 15. 6. 2016, 26. 9. 2017, 11. 4. 2018 Setkání Řídícího

Více

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány)

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000713 (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Schváleno Řídícím výborem dne 30.1.2017 SERVISO, o. p. s. Komenského

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023

Strategický rámec MAP do roku 2023 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Náměšť nad Oslavou Verze č. 1 13. září 2016 Realizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Náměšť nad Oslavou Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000727

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE Vypracovala: Ing. Radka Schusterová koordinátorka MAP ORP Verze č. 1 platná k 18. 1. 2017 Úvod Místní akční plán v oblasti obce s rozšířenou působností (MAP ORP

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Přestavba půdy na učebnu, kabinet, archiv, obnova IT zařízení v počítačové učebně, vybudování nové učebny pro dělení spojených tříd

Přestavba půdy na učebnu, kabinet, archiv, obnova IT zařízení v počítačové učebně, vybudování nové učebny pro dělení spojených tříd 4 PRIORITIZACE TÉMAT PŘI POSOUZENÍ SOULADU PRO INTERVENCE Z IROP A OP VVV Investiční priority (IROP) Seznam projektových záměrů pro investiční intervence zpracovaný pro ORP Šternberk. Identifikace školy,

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP České

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROSICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROSICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROSICE Projekt: MAP Rosice CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/0000332 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BRÁNA BRNĚNSKA, Z.S. Zpracovatel:

Více

Příloha č. 1 Ročního akčního plánu na rok 2018 Přehled investičních záměrů (aktualizace k ) Investiční priority

Příloha č. 1 Ročního akčního plánu na rok 2018 Přehled investičních záměrů (aktualizace k ) Investiční priority r. č.: CZ.068/0.0/0.0/15_005/0000590 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státních Příloha č. 1 Ročního akčního plánu na rok 2018 Přehled investičních

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška MAP ORP Dobruška reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000102 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Aktuální verze k 28.6. 2016

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC Obsah Vize... 3 Popis zapojení aktérů... 3 Přehled zapojených aktérů a cílových skupin... 4 Popis priorit a cílů... 5 Přehled cílů a jejich vazeb na témata

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7

Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Název projektu: Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718 Třetí zasedání Řídícího výboru MAP MČ P7 23.2.2017 Název projektu: Místní

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3

Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794 Setkání řídícího výboru 7. září 2017 MAP tři rozměry působení Vytvoření místní platformy pro

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Verze 1.0. 19. 9. 2016 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Obsah Vize... 3 1. Popis zapojení

Více

Příloha k Zápisu z II. zasedání Řídícího výboru projektu MAP ORP Třebíč

Příloha k Zápisu z II. zasedání Řídícího výboru projektu MAP ORP Třebíč Snímek 1 II. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000047 Městský úřad Třebíč 22. červen 2016 Snímek 2 Program zasedání 14.45

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Strategický rámec MAP pro ORP Kladno verze 1-26. 9. 2016 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000053 Projekt je spolufinancován

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUŘIM

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUŘIM STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUŘIM Projekt: MAP KUŘIM CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/0000696 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BRÁNA BRNĚNSKA, Z. S. Zpracovatel:

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Bílovec do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Bílovec do roku 2023 Projekt: MAP ORP Bílovec Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Bílovec do roku 2023 Verze schválená řídícím výborem projektu dne 22. 11. 2016. 1 1. Vize Kvalitní vzdělávací systém ORP Bílovec vytváří

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška MAP ORP Dobruška reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000102 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Aktuální verze k 21.09.

Více

MAP. Strategický rámec priorit ve vzdělávání do roku Schváleno Řídícím výborem dne

MAP. Strategický rámec priorit ve vzdělávání do roku Schváleno Řídícím výborem dne MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 4 0 Strategický rámec priorit ve vzdělávání do roku 2023 Schváleno Řídícím výborem dne 19. 1. 2017 Obsah: 1. Úvod..2 2. Vize.2 3.

Více

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP MČ Praha 22 MAP MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP 10. 4. 2019 Žadatelem byla MČ Praha 22 a projekt byl realizován na území správního

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dotazníkové šetření MŠMT

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dotazníkové šetření MŠMT Místní akční plán rozvoje vzdělávání Dotazníkové šetření MŠMT MAP Českolipsko Základní školy V rámci ORP Česká Lípa vyplnilo dotazníkové šetření od MŠMT celkem 100 % Základních škol, což činí 32 organizací.

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU Zpracování Místního akčního plánu městské části Praha 2

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU Zpracování Místního akčního plánu městské části Praha 2 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ MČ PRAHA 2 Zpracování Místního akčního plánu městské části Praha 2 Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001174 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008585 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro SO ORP Vimperk Verze 4.0 Aktualizovaná verze

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7

Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Název projektu: Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718 Čtvrté zasedání Řídícího výboru MAP MČ P7 23.3.2017 Název projektu: Místní

Více

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL 30.3.2016 4. 2. 2016 podána žádost, prošla formálním hodnocením. Žadatel: MAS Slavkovské bojiště, partneři: MAS

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod

Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod Setkání zástupců MŠ, ZŠ a dalších aktérů vzdělávání (Železný Brod, 26. 5. 2016) Realizátor projektu: MAS Achát z.s. Termín realizace:

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň

Strategický rámec MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň Příloha č. 2 k NU OSMT/9 do RMP dne 21. 12. 2017 Strategický rámec MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň Aktualizace č. 2 prosinec 2017 Aktualizace dokumentu je vyznačena modrou barvou. PROJEKT: MÍSTNÍ AKČNÍ

Více

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 06.12.2016 realizace projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU

Více

Strategický rámec MAP. pro správní obvod ORP Sušice

Strategický rámec MAP. pro správní obvod ORP Sušice Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Sušice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000384 Strategický rámec pro správní obvod ORP Sušice Verze schválená Řídicím výborem ORP Sušice k 3. 5. Pro

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice Strategický rámec MAP pro ORP Blovice 1. Vize Území SO ORP Blovice disponuje personálně kapacitně i technicky kvalitní sítí vzdělávacích zařízení, které vzájemně spolupracují v oblasti i volnočasových

Více