Obec Senice na Hané okres Olomouc, PSČ , tel , IČO ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Senice na Hané okres Olomouc, PSČ , tel , IČO ,"

Transkript

1 okres Olomouc, PSČ , tel , IČO , Věc: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení podle 6 zákona č. 137/2006 Sb. Zadavatel: Obec Senice na Hané, zastoupená starostou Michalem Tichým IČ: DIČ: CZ Obec Senice na Hané vypisuje výběrové řízení za účelem zajištění dodavatele na akci Obnova zeleně veřejných prostranství Senice na Hané. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006sb. zákona o veřejných zakázkách. Jedná se o výběrové řízení malého rozsahu v souladu s ustanovením 6 odst. zákona č.137/2006 Sb. zákona o veřejných zakázkách. Předpokládaná hodnota zakázky: ,-Kč (bez DPH) Dokumentaci je možno si vyzvednout na adrese: Obecní úřad Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, Senice na Hané v pracovní dny od hod. Podmínky dodávky jsou stanoveny v průvodní zprávě, která je přílohou této dokumentace. Termín plnění: Termín odevzdání nabídky: do hodin Kontakty: starosta obce Michal Tichý: , Nabídku zašlete v českém jazyce na : Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, Senice na Hané v levém rohu nahoře napište Nabídka - neotvírat. Vyzvaní dodavatelé mohou nabídku poslat elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání zakázek, který je k dispozici na adrese: Výběrová kritéria: Cena 100% Základní kvalifikační předpoklady 53 zákona doložit čestným prohlášením Profesní kvalifikační předpoklady: 54 zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

2 - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Technické kvalifikační předpoklady: 56 zákona - doklad o tom, že zhotovitel realizoval v minulých 3 letech minimálně 3 zakázky obdobného charakteru v hodnotách cca 0,5 mil.kč. Záruční podmínky: min. 3 roky Platební podmínky: Proplacení proběhne na základě faktury vystavené dodavatelem až po skončení realizace díla a to se splatností 60 dní. Součástí nabídky bude smlouva o dílo, která bude obsahovat sankce za nedodržení termínu realizace ve výši 1% z ceny díla za každý den prodlení, vyplněný slepý rozpočet (příloha této dokumentace). Podmínky pro realizaci opatření: Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle ČSN , technologie vegetačních úprav v krajině ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení dřevin a terénní úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny. Nové výsadby budou realizovány mimo inženýrské sítě v souladu s ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN Výpěstky okrasných dřevin. Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu, dle schválené projektové dokumentace Všem nově založeným vegetačním prvkům bude poskytnuta odpovídající následná péče až do jejich ujmutí. Termín otevírání obálek: v hodin v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Senici na Hané, Jos. Vodičky 243, Senice na Hané V případě nutnosti konzultací týkajících se zadávací dokumentace mě kontaktujte na uvedeném u popř. telefonu. Celá akce je za finanční spoluúčasti fondů Evropské unie. V Senici na Hané Ing. Michal Tichý starosta obce Přílohy: 1 x Průvodní zpráva 1 x Slepý rozpočet

3 O B E C S E N I C E N A H A N É O B N O VA Z E L E Ň E V E Ř E J N Ý C H P R O S T R A N S T V Í S E N I C E N A H A N É V Senici na Hané, červenec 2009 Ing. Michal Tichý

4 1. Úvod Projekt se zabývá řešením vybraných ploch veřejných prostranství v intravilánu i extravilánu obce Senice na Hané, a v místních částech Odrlice a Cakov. Na některých z vytipovaných míst zeleň úplně chybí, na některých plochách je stávající zeleň v nevhodném zdravotním a pěstebním stavu. Často zde také najdeme druhy dřevin, které jsou pro venkovské prostředí nevhodné (přestárlé jehličnany smrky stříbrné, jalovce, zeravy apod.). Návrh řešení zeleně si klade za cíl pomocí výsadeb zlepšit celkový obraz obce a místních částí, zlepšit prostředí pro obyvatele obce a celkově ekologické, hygienické i estetické funkce za pomoci výsadeb vhodných dřevin a celkových úprav veřejných prostranství. Ve venkovských sídlech byly vždy přítomny vzrostlé dřeviny, a jejich návratem do vybraných prostranství se projekt pokouší obnovit typický krajinný ráz této venkovské obce. 2. Celkové řešení 2.1 Zahrada mateřské školy V zahradě mateřské školy se v současné době nachází výsadba již odrostlých dřevin středního věkového stadia. Časté jsou přerostlé jehličnaté dřeviny. Některé javory vykazují špatný zdravotní a pěstební stav. Také trávníky jsou místy ve špatném stavu, s plevely jako jsou kopřivy apod. Ke zlepšení stavu je třeba celkové rekonstrukce zeleně této plochy. Návrh počítá s následujícími úpravami v zahradě mateřské školy: - Odstranění dřevin kácení stromů - Odstranění dřevin keřů - Zdravotní řez a ořez suchých větví u pěti stromů - Rekonstrukce trávníků - Založení trvalkových záhonů - Výsadba nových stromů - Výsadba živého plotu - Výsadba popínavých dřevin Inventarizace dřevin stávající stav: č. Taxon latinsky Taxon česky pozn. 1 Acer platanoides Javor mléč Suché větve 2 Acer platanoides Javor mléč Suché větve 3 Acer platanoides Javor mléč Suché větve 4 Acer platanoides Javor mléč 5 Acer platanoides Javor mléč 6 Acer platanoides Javor mléč Suché větve 7 Thuja occcidentalis Zerav západní 8 Rhus typhina Škumpa ocetná 9 Pinus jeffreyi Borovice Jeffreyova 10 Acer platanoides Javor mléč 11 Acer platanoides Javor mléč 3 kmeny 12 Pinus sylvestris Borovice lesní 13 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný 14 Pinus nigra Borovice černá 15 Pinus sylvestris Borovice lesní 16 Acer platanoides Javor mléč Suché větve 17 Acer platanoides Javor mléč Suché větve str. 4

5 18 Acer platanoides Javor mléč Suché větve 19 Acer platanoides Javor mléč Suché větve 20 Pinus nigra Borovice černá 21 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný 22 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný 23 Acer platanoides Javor mléč Špatný zdravotní stav 24 Acer platanoides Javor mléč 5 kmenů, Suché větve 25 Acer platanoides Javor mléč Suché větve 26 Acer platanoides Javor mléč 4 kmeny 27 Juniperus communis Hibernica Jalovec obecný 28 Pinus nigra Borovice černá 29 Betula pendula Bříza bělokorá 2 kmeny 30 Rhus typhina Škumpa ocetná 31 Rhus typhina Škumpa ocetná 32 Rhus typhina Škumpa ocetná 33 Betula pendula Bříza bělokorá 34 Picea abies Smrk ztepilý 35 Picea abies Smrk ztepilý 36 Betula pendula Bříza bělokorá 37 Betula pendula Bříza bělokorá 38 Picea abies Smrk ztepilý 39 Thuja occcidentalis Zerav západní 40 Betula pendula Bříza bělokorá Návrh dřeviny k odstranění: č. Taxon latinsky Taxon česky průměr kmene cm 7 Thuja occcidentalis Zerav západní 30 8 Rhus typhina Škumpa ocetná Pinus sylvestris Borovice lesní Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný Acer platanoides Javor mléč Juniperus communis Hibernica Jalovec obecný 8 28 Pinus nigra Borovice černá 8 30 Rhus typhina Škumpa ocetná Picea abies Smrk ztepilý 8 35 Picea abies Smrk ztepilý 9 38 Picea abies Smrk ztepilý 9 39 Thuja occcidentalis Zerav západní Malus Royalty Okrasná jabloň Royalty Malus floribunda Jabloň okrasná Prunus cerasifera Nigra Slivoň Nigra Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Aesculus carnea Briottii Jírovec červený Briottii Aesculus carnea Briottii Jírovec červený Briottii Aesculus carnea Briottii Jírovec červený Briottii Acer platanoides Javor mléč str. 5

6 112 Lyriodendron tulipifera Liliovník tulipámokvětý Tilia cordata Lípa srdčitá Rekonstrukce trávníků Na některých místech zahrady MŠ je kvalita trávníků nedostatečná. Část plochy je zarostlá plevely (Urtica dioica), a taktéž na plochách kde byly odstraněny stromy nebo keře je trávník špatné kvality či úplně chybí. Pro lepší možnosti využití zahrady pro hru dětí je navrženo na těchto vybraných místech kompletní založení trávníku nového. Plocha bude před výsevem obdělána, urovnána, zbavena větších kamenů a případně všech nežádoucích zbytků po stavební činnosti. Zemina nesmí být nadměrně zhutněná např. přejezdem stavební mechanizace. V rámci přípravy stanoviště před provedeném výsevu je nutno věnovat dostatečnou pozornost odplevelení. Substrát nesmí obsahovat velké množství diaspor plevelů, a veškeré plevelné rostliny budou před provedeném výsevu chemicky odstraněny herbicidem. Na kvalitní přípravě bezplevelné plochy bude v budoucnu záležet celá kvalita travnaté plochy. Před výsadbou bude provedeno pohnojení plochy startovací dávkou hnojiva (plného hnojiva) v dávce cca 30 g/m2. Travnatá plocha bude založena výsevem příslušné travní směsi. Výsev je nutno provádět v období s dostatečnou vlhkostí, případně zajistit závlahu v počáteční fázi růstu. Nejvhodnějším termínem pro výsev je přibližně první polovina měsíce září (do 15.X.), vhodný je též termín v jarním období od 10. dubna. Pro výsev bude využita parková trávníková směs, s doporučeným výsev cca 100 kg/ha. Po výsevu bude provedena dostatečná zálivka, jemným kropením aby nedošlo k vyplavení výsevu. Při zakládání travnatých ploch budou respektována ustanovení normy ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství Zakládání trávníků. Celková plocha takto upravená založením nového trávníku bude v součtu 730 m2. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ - Řez (zdravotní, tvarovací, odlehčovací ) Pěstební opatření byla navržena podle zhodnocení v rámci inventarizace dřevin. Na vybraných dřevinách bude proveden ořez suchých nebo poškozených větví. Rozsah zásahů na jednotlivých dřevinách je patrný z tabulky. Zásah bude proveden ručním ořezem ze země nebo nízké konstrukce (nízký žebřík, nákladní automobil apod.), výše v koruně ořezem z plošiny či v nepřístupných místech také ořezem stromolezeckou technikou arboristy. Dřeviny s navrženým řezem jsou přibližně stejného věkového stadia. Tabulka navržených pěstebních zásahů: č. Taxon latinsky Taxon česky návrh opatření 1 Acer platanoides Javor mléč Ořez suchých větví 2 Acer platanoides Javor mléč Ořez suchých větví 3 Acer platanoides Javor mléč Ořez suchých větví 6 Acer platanoides Javor mléč Ořez suchých větví 16 Acer platanoides Javor mléč Ořez suchých větví 17 Acer platanoides Javor mléč Ořez suchých větví 18 Acer platanoides Javor mléč Ořez suchých větví 19 Acer platanoides Javor mléč Ořez suchých větví 24 Acer platanoides Javor mléč Ořez suchých větví str. 6

7 25 Acer platanoides Javor mléč Ořez suchých větví Výsadba živých plotů Výsadba živých plotů bude provedena podél okraje řešené plochy k optickému i funkčnímu oddělení prostoru pro pohyb a hru dětí. Živý plot bude vysazen ve třech skupinách: K3 živý plot v délce cca 15m, K4 živý plot v délce cca 35m, a K5 živý plot v délce cca 6 m. Celková délka vysazeného živého plotu je tedy 56 bm. Situace je patrná z výkresové přílohy C.6 Zahrada MŠ - situace návrhu. Živý plot bude vysázen z mladých sazenic habru (Carpinus betulus), velikosti min 1m, v kontejneru 1,5l a více. Rozestup mezi sazenicemi bude 0,75m. Na celkovém úseku délky 56 m bude tedy vysázeno 75 ks dřevin. Jamky pro výsadbu budou vyhloubeny min. 1,5 násobek šířky kořenového systému nebo balu. Výsadba bude provedena s výměnou zeminy 100%. Při výsadbě bude aplikováno pomalu rozpustné minerální tabletové hnojivo (vhodné např. SILVAMIX). K jedné rostlině bude aplikována 1 tableta á 10g. Po provedení výsadby bude upravena kořenová mísa a provedeno mulčování. Pro mulčování bude využito přírodního materiálu (drcená borka nebo dřevěná štěpka). Po výsadbě bude též provedena dostatečná zálivka cca 25 l vody ke každé rostlině. Výsadba popínavých dřevin Podél západní zdi severního pavilonu školky bude vysazena řada sazenic popínavých dřevin. Celá zeď tedy bude v budoucnu popnuta. Některé z popínavých dřevin se budou pnout po konstrukci dřevěné treláži, která bude obcí předem nainstalována. Pro výsadbu budou použity vitální sazenice Parthenocissus tricuspidata Veitchii a Campsis radicans. Na celkové délce zdi bude vysazeno 8 ks popínavých dřevin, z toho 6 x Parthenocissus tricuspidata Veitchii, a 2x Campsis radicans. Výsadba popínavých dřevin bude provedena standardní technologií jako výsadba solitérních keřů. Jamky pro výsadbu budou vyhloubeny min. 1,5 násobek šířky kořenového systému nebo balu. Výsadba bude provedena s výměnou zeminy 100%. Při výsadbě bude aplikováno pomalu rozpustné minerální tabletové hnojivo (vhodné např. SILVAMIX). K jedné rostlině bude aplikována 1 tableta á 10g. Po provedení výsadby bude upravena kořenová mísa a provedeno mulčování. Pro mulčování bude využito přírodního materiálu (drcená borka nebo dřevěná štěpka). Po výsadbě bude též provedena dostatečná zálivka cca 25 l vody ke každé rostlině. 2.2 Areál zahrady Kulturního domu Zahrada za kulturním domem je hojně využívána k nejrůznějším společenským akcím obce. Nachází se zde místo s pódiem a parketem pro kulturní vystoupení, které je stíněno skupinou vzrostlých lip. Návrh představuje zdravotní řez těchto lip a dosadbu dalších nových vzrostlých dřevin (lípy, jabloně) dle situace návrhu. Inventarizace dřevin stávající stav: č. Taxon latinsky Taxon česky pozn. 1 Betula pendula Bříza bělokorá 2 Betula pendula Bříza bělokorá 3 Betula pendula Bříza bělokorá 4 Betula pendula Bříza bělokorá 5 Betula pendula Bříza bělokorá 6 Picea omorica Smrk pančičův 7 Picea omorica Smrk pančičův 8 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný 9 Picea omorica Smrk pančičův str. 7

8 10 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný 11 Thuja occcidentalis Zerav západní 12 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve 13 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve, špatný zdravotní stav 14 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve 15 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve 16 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve, špatný zdravotní stav 17 Picea omorica Smrk pančičův 18 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve 19 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve, špatný zdravotní stav 20 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve 21 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve 22 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve, špatný zdravotní stav 23 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve 24 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 25 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 26 Betula pendula Bříza bělokorá 27 Betula pendula Bříza bělokorá 28 Betula pendula Bříza bělokorá 29 Betula pendula Bříza bělokorá 30 Betula pendula Bříza bělokorá 31 Betula pendula Bříza bělokorá 32 Betula pendula Bříza bělokorá 33 Betula pendula Bříza bělokorá 34 Thuja occcidentalis Zerav západní 35 Thuja occcidentalis Zerav západní 36 Thuja occcidentalis Zerav západní Návrh dřeviny k odstranění: č. Taxon latinsky Taxon česky průměr kmene cm 6 Picea omorica Smrk pančičův 15 7 Picea omorica Smrk pančičův 15 9 Picea omorica Smrk pančičův Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný Thuja occcidentalis Zerav západní Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Thuja occcidentalis Zerav západní Thuja occcidentalis Zerav západní Thuja occcidentalis Zerav západní Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá str. 8

9 58 Acer platanoides Javor mléč Drummondii 59 Acer platanoides Javor mléč Drummondii 60 Acer platanoides Javor mléč Crimsonn King 61 Malus Royalty Okrasná jabloň Royalty Malus Royalty Okrasná jabloň Royalty Malus Royalty Okrasná jabloň Royalty PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ - Řez (zdravotní, tvarovací, odlehčovací ) Pěstební opatření byla navržena podle zhodnocení v rámci inventarizace dřevin. Na vybraných dřevinách bude proveden ořez suchých nebo poškozených větví. Rozsah zásahů na jednotlivých dřevinách je patrný z tabulky. Zásah bude proveden ručním ořezem ze země nebo nízké konstrukce (nízký žebřík, nákladní automobil apod.), výše v koruně ořezem z plošiny či v nepřístupných místech také ořezem stromolezeckou technikou arboristy. Dřeviny s navrženým řezem jsou lípy, přibližně stejného věkového stadia. Tabulka navržených pěstebních zásahů: č. Taxon latinsky Taxon česky Ořez suchých větví hodin 12 Tilia cordata Lípa srdčitá 3 14 Tilia cordata Lípa srdčitá 3 15 Tilia cordata Lípa srdčitá 3 18 Tilia cordata Lípa srdčitá 3 20 Tilia cordata Lípa srdčitá 3 21 Tilia cordata Lípa srdčitá 3 23 Tilia cordata Lípa srdčitá 3 CELKEM HODIN areál hřiště Tělovýchovné jednoty Hřiště tělovýchovné jednoty je lemováno vzrostlými dřevinami, jako jsou lípy, hlohy, ale i dřevinami náletového charakteru. V rámci návrhu budou z této plochy odstraněny nevhodné dřeviny, stávající lípy ošetřeny řezem, a vysazeny nové dřeviny (okrasné jabloně). Inventarizace dřevin stávající stav: č. Taxon latinsky Taxon česky pozn. 1 Tilia cordata Lípa srdčitá 2 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve 3 Rhus typhina Škumpa ocetná 4 Rhus typhina Škumpa ocetná 5 Rhus typhina Škumpa ocetná 6 Tilia cordata Lípa srdčitá Výchovný řez 7 Rhus typhina Škumpa ocetná 8 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve 9 Tilia cordata Lípa srdčitá Suché větve 10 Crataegus Pauls Scarlet Hloh Pauls Scarlet 11 Crataegus Pauls Scarlet Hloh Pauls Scarlet 12 Crataegus Pauls Scarlet Hloh Pauls Scarlet 13 Crataegus Pauls Scarlet Hloh Pauls Scarlet str. 9

10 14 Crataegus Pauls Scarlet Hloh Pauls Scarlet 15 Tilia cordata Lípa srdčitá 16 Sophora japonica Jerlín japonský Návrh dřeviny k odstranění: č. Taxon latinsky Taxon česky průměr kmene cm 3 Rhus typhina Škumpa ocetná 15 4 Rhus typhina Škumpa ocetná 15 5 Rhus typhina Škumpa ocetná 15 7 Rhus typhina Škumpa ocetná Crataegus Pauls Scarlet Hloh Pauls Scarlet Crataegus Pauls Scarlet Hloh Pauls Scarlet Crataegus Pauls Scarlet Hloh Pauls Scarlet Crataegus Pauls Scarlet Hloh Pauls Scarlet Crataegus Pauls Scarlet Hloh Pauls Scarlet Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Veřejné prostranství v centru před č.p. 29 Plocha mezi řadovou zástavbou a hlavní silnicí přímo v centru obce, nedaleko obchodu a kulturního domu. Stávající dřeviny budou z velké části odstraněny (lípy ve velmi špatném stavu, přerostlé jehličnany nevhodné) a nahrazeny jednoduchou výsadbou okrasných jabloní ve formě aleje. Celkem zde bude vysazeno 6 ks vzrostlých stromů. Inventarizace dřevin stávající stav: č. Taxon latinsky Taxon česky pozn. 1 Tilia cordata Lípa srdčitá Velmi špatný zdravotní a pěstební stav 2 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný 3 Tilia cordata Lípa srdčitá 4 Tilia cordata Lípa srdčitá 5 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný 6 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný Návrh dřeviny k odstranění: č. Taxon latinsky Taxon česky průměr kmene cm 1 Tilia cordata Lípa srdčitá 80 2 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný 30 str. 10

11 5 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný 35 6 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Řešení plochy před bývalou poštou Rozšířený prostor, tvořící jakousi malou náves, s přiléhající silnicí. V současné době zatravněná plocha, přerušená několika vjezdy k řadové zástavbě. Nachází se zde rozptýlená výsadba ovocných dřevin i jehličnatých dřevin. Návrh předpokládá odstranění většiny jehličnanů, celkové rozvolnění kompozice a následnou výsadbu několika stromů. Inventarizace dřevin stávající stav: č. Taxon latinsky Taxon česky pozn. 1 Prunus sp. cv. Třešeň ovocná 2 Betula pendula Bříza bělokorá 3 Prunus sp. cv. Třešeň ovocná 4 Malus domestica cv. Jabloň ovocná 5 Malus domestica cv. Jabloň ovocná 6 Malus domestica cv. Jabloň ovocná 7 Betula pendula Bříza bělokorá 8 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný 9 Pyrus domestica cv. Hrušeň ovocná 10 Malus domestica cv. Jabloň ovocná 11 Malus domestica cv. Jabloň ovocná 12 Prunus serulata Kanzan Třešeň sakura 13 Prunus serulata Kanzan Třešeň sakura 14 Prunus serulata Kanzan Třešeň sakura 15 Prunus serulata Kanzan Třešeň sakura 16 Thuja occcidentalis Zerav západní 17 Thuja occcidentalis Zerav západní 18 Tilia cordata Lípa srdčitá 19 Salix matsudana tortuosa Vrba sp. Návrh dřeviny k odstranění: č. Taxon latinsky Taxon česky průměr kmene cm 8 Picea pungens Glauca Smrk pichlavý stříbrný Thuja occcidentalis Zerav západní Thuja occcidentalis Zerav západní 18 str. 11

12 50 Malus Proffusion Jabloň Royalty Malus Ŕudolph Jabloň Ŕudolph Malus Ŕudolph Jabloň Ŕudolph Cornus mas cv. Dřín obecný ovocný Aesculus carnea Briottii Jírovec červený Veřejné prostranství před domy 143 a 78 Tato plocha představuje rozšířenou ulici s předzahrádkami, kde již v minulosti byla provedena výsadba vzrostlých dřevin. Návrh spočívá v dotvoření tohoto prostoru výsadbou dalších dvou vzrostlých stromů tak, aby stávající alej byla protažena dle prostorových možností. Inventarizace dřevin stávající stav: č. Taxon latinsky Taxon česky pozn. 1 Prunus serulata Kanzan Třešeň sakura 2 Prunus serulata Kanzan Třešeň sakura 3 Prunus serulata Kanzan Třešeň sakura 4 Prunus serulata Kanzan Třešeň sakura 5 Prunus serulata Kanzan Třešeň sakura 10 Prunus serulata Kanzan Třešeň sakura Prunus serulata Kanzan Třešeň sakura Břeh v Hliníkách Na západním okraji části obce Senice V Hliníkách se nachází prudký svah, vzniklý historickou těžbou hlíny pro stavební účely. V dnešní době zde končí soukromé zahrady a nad svahem začíná orná zemědělská půda. Pro lepší zapojení sídla do krajiny a pro zmírnění negativních důsledků těžení hlíny je zde navržena výsadba stromů. Tyto by měly mj. pomoci zpevnit svah. Pro výsadbu jsou navrženy autochtonní dřeviny, a to prostokořenné stromy do velikosti Celkem zde bude vysazeno 15 ks stromů. Stromy budou kotveny jedním kůlem. 10 Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer campestre Javor babyka Acer campestre Javor babyka Acer campestre Javor babyka Carpinus betulus Habr obecný Carpinus betulus Habr obecný Quercus robur Dub letní 8-10 str. 12

13 25 Quercus robur Dub letní 8-10 Všech 15 ks stromů bude vysazeno ve svahu, na parcele 385/7, v přibližně pravidelných rozestupech. Pro tuto lokalitu proto není zpracován výkres situace, výsadba je zde jednoznačná a bude upřesněna specialistou během realizace projektu. Situace je patrná z výkresu katastrální situace Senice na Hané. 2.8 Výsadba aleje podél chodníku k zastávce ČD V roce 2008 byl na severním okraji obce vybudován chodník, spojující okraj zastavěného území se zastávkou ČD. Tento úsek v délce cca 150 m byl vybudován souběžně se silnicí na stávající orné půdě. Logickým doplňkem je zde navržená výsadba alejového doprovodu. Jednostranná alej bude vysazena v travnatém prostoru mezi chodníkem a silnicí. Celkem zde bude vysázeno 9 ks vzrostlých dřevin. 1 Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph podél cesty na Hraničkách Na jižním okraji Senice, na nevelkém horizontu poblíž převaděče mobilních operátorů se od hlavní silnice odpojuje zemědělská účelová komunikace do míst zvaných Na Hraničkách. Tato cesta je současně hranicí katastrálních území Senice na Hané a Náměšť na Hané. Dle historických pramenů zde bývala v minulosti alej stromů. Proto je i nyní součástí návrhu výsadba jednostranné aleje. V prvé řadě bude založen travnatý pás o šířce 1 m, a poté zde bude vysazena jednostranná alej. Rozestup dřevin bude 8m, celkem zde bude na 160 m úseku vysázeno 20 stromů. Pro výsadbu jsou navrženy autochtonní dřeviny, a to prostokořenné stromy do velikosti Stromy budou kotveny jedním kůlem. Druhové složení výsadeb: č. Taxon latinsky Taxon česky Počet Velikost 10 Tilia cordata Lípa srdčitá Betula pendula Bříza bílá Prostranství před školou V prostoru před školou se nachází nevelký parčík, s několika převážně jehličnatými dřevinami, vyššího věkového stadia. Část dřevin bude odkácena tak, aby mohla být provedena nová výsadba str. 13

14 stromů, které lépe korespondují s tradičním venkovským rázem, a které tak vytvoří příjemné prostředí pro děti navštěvující zdejší školu. Prostor bude v budoucnu dovybaven potřebným mobiliářem. Inventarizace dřevin stávající stav: č. Taxon latinsky Taxon česky kmen pozn. 1 Pinus nigra Borovice černá 8 2 Picea abies Smrk ztepilý 49 3 Picea abies Smrk ztepilý 53 4 Crataegus monoggyna Hloh jednosemenný 35 5 Taxus baccata Erecta Tis červený Erecta 6 Taxus baccata Erecta Tis červený Erecta 7 Calocedrus decurens 45 8 Cotinus coggygria Ruj vlasatá 9 Tilia cordata Lípa srdčitá 10 Thuja occidentalis Zerav západní Picea pungens Smrk pichlavý 12 Picea pungens Smrk pichlavý 13 Picea pungens Smrk pichlavý 14 Pinus sylvestris Borovice lesní 15 Pinus sylvestris Borovice lesní 16 Berberis vulgaris Dříšťál obecný Návrh dřeviny k odstranění: č. Taxon latinsky Taxon česky kmen pozn. 1 Pinus nigra Borovice černá 8 3 Picea abies Smrk ztepilý 53 7 Calocedrus decurens Thuja occidentalis Zerav západní 10 Č. Taxon latinsky Taxon česky Velikost 20 Prunus avium Plena Třešeň ptačí plnokvětá Prunus avium Plena Třešeň ptačí plnokvětá Prunus avium Plena Třešeň ptačí plnokvětá Prunus avium Plena Třešeň ptačí plnokvětá Prunus avium Plena Třešeň ptačí plnokvětá Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Malus Rudolph Jabloň okrasná Rudolph Malus floribunda Jabloň okrasná Aesculus carnea Briottii Jírovec červený Briottii U Čamkova kříže Na jižním okraji obce Odrlice, při silnici na Dubčany, se nachází tzv. Čamkův Kříž. Nachází se v těsné blízkosti silnice, v travnatém pásu který komunikaci odděluje od sousedního pole. Místo je bez vzrostlé zeleně. str. 14

15 Návrh počítá s výsadbou 2 ks vzrostlých stromů v pozadí kříže, které mu vytvoří důstojný rámec. Pro výsadbu budou použity javory Acer campestre. 1 Acer campestre Javor babyka Acer campestre Javor babyka Areál hřiště v Cakově Hřiště v místní části Cakov se nachází přibližně uprostřed obce, v hluboce zařízlé rokli v nivě toku Blaty. Hřiště je obklopeno zapojenou skupinou dřevin stromů, místy i s podrostem keřů. Ve skupině stromů se nachází hodnotné lípy středního věkového stadia, které jsou však s proschlými větvemi. Proto je v této skupině navrženo provedení ozdravného řezu, který suché větve odstraní. Celkem zde bude ošetřeno 10 lip, odhadovaná časová náročnost arboristického zásahu je 3 hodiny na každý strom Prostor za kaplí v Cakově Při silnici procházející Cakovem - nad kaplí je rozšířená plocha veřejného prostranství mezi silnicí a vodním tokem Blaty. Pro zformování celého prostoru je zde navržena alejová výsadba dřevin.celkem zde bude vysázeno 7 ks dřevin 3 ks javorů Acer campestre, a 4 ks okrasných jabloní Malus floribunda. 1 Acer campestre Javor babyka Acer campestre Javor babyka Acer campestre Javor babyka Malus floribunda Jabloň okrasná Malus floribunda Jabloň okrasná Malus floribunda Jabloň okrasná Malus floribunda Jabloň okrasná Technologie výsadby dřevin Pro výsadbu dřevin budou použity vzrostlé dřeviny, tak aby došlo k jejich co nejdřívější funkčnosti a aby lépe odolaly v první fázi růstu případnému poškození. Kotvení bude provedeno trojbodové dřevěnými kůly. Pro zdárné založení vegetačních prvků je potřeba dodržet obvyklé biotechnické termíny přípravy stanoviště a výsadby. Nevysazovat v deštivém období, do zamokřené půdy aby bylo možno kořenový bal patřičně obsypat, a aby nedošlo k nadměrnému zhutnění a zabránění přístupu půdního provzdušnění. Pro výsadbu bude použito vzrostlých dřevin. Dřeviny musejí být vzhledem k exponovanosti první třídy kvality, s bezchybnou, dobře zapěstovanou korunkou typickou pro daný druh. Dřeviny musejí mít kvalitní, dostatečně velký kořenový systém bez výrazného negativního poškození. Bude použito výsadbového materiálu se zemním balem. Dřeviny musejí odpovídat str. 15

16 požadavkům normy ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství Výsadby rostlin. Jamky pro výsadbu budou vyhloubeny min. 1,5 násobek šířky kořenového systému nebo balu. Výsadba bude provedena s výměnou zeminy 50%. Při výsadbě bude aplikováno pomalu rozpustná minerální tabletové hnojivo (vhodné např. SILVAMIX). K jednomu stromu bude aplikováno 3-5 tablet á 10g. Kořenový systém musí být dobře vyvinutý, kořeny nesmí být odřené nebo jinak poškozené, pokud ano - je potřeba ošetřit je přiměřeným řezem nebo sazenici vyměnit. Stromy budou ukotveny stabilním, dřevěným minimálně trojbodovým systémem. Budou použity dřevěné frézované kůly se špicí a fazetou (250 cm). Výška kotevního systému musí být vzhledem ke stromu dostatečné výšky tak, aby nemohlo dojít při náporu větru k jejímu ohnutí, ale také aby nedocházelo k poškození spodních větví zapěstované korunky. Úvazek musí zajistit kmínek proti bočnímu pohybu, nesmí však kmen zaškrtit či odřít. V rámci rozvojové péče je třeba ukotvení dřeviny pravidelně každoročně kontrolovat a případné vady odstranit. Kmen dřeviny bude po výsadbě opatřen obalem rákosovou rohoží (vhodnější), případně obalen páskou z juty jedné vrstvě. Po provedení výsadby bude upravena kořenová mísa a provedeno mulčování. Pro mulčování bude využito přírodního materiálu (drcená borka nebo dřevěná štěpka), a to v tloušťce min. 10 cm. Po výsadbě bude též provedena dostatečná zálivka cca l vody ke každému stromu. V rámci dokončovací péče v roce výsadby bude v případě potřeby proveden řez specificky dle druhu, velikosti a období řezu. Nejčastěji půjde o výchovný a opravný řez. Poškozené části dřeviny je třeba odstranit a rány hladce seříznout. V následujících letech po výsadbě (minimálně po dobu tří let) je potřeba provádět rozvojovou péči. Pravidelně každoročně bude provedena kontrola uvázání dřeviny a ochrany proti okusu zvěří nutno zkontrolovat zda úvazek rostlinu neškrtí nebo neodírá, případně převazovat. Po zesílení kmínku, kdy již opora nebude potřeba bude kotvení odstraněno. 4. Rozpočet PODROBNÝ ROZPOČET VIZ PŘÍLOHA Náklady celkem DPH 19% Náklady celkem vč. DPH Celkový rozpočet na realizaci sadových úprav činí... Kč vč. DPH. Podrobný položkový rozpočet je uveden v příloze. str. 16

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Současný stav : V současné době je zeleň v parku málo zastoupena, plocha parku je víceméně v pořádku, ale vzrostlé zeleně je zde velký nedostatek.

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY VE ŠLUKNOVĚ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PROJEKT VEGETAČNÍCH ÚPRAV Vypracovala: Ing. Iva Jaburková, červen 2016 str. 1 OBSAH 1. Úvod 2. Popis

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY Výkaz výměr Stavba : Hlavní osy hřbitova a jejich obnova Objekt : Sadové úpravy Poř. Druh Počet ks číslo celkem Velikost J. c. Cena celkem SPECIFIKACE 1/1 Listnaté stromy (zemní bal) 1 Crataegus laevigata

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč Název: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova Obsah: Rekapitulace nákladů Datum: září 2015 I.etapa kácení, PO, výsadba Geodetické vytýčení Kácení dřevin Odstranění pařezů Ošetření stávajících

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Projektová dokumentace veřejná zakázka malého rozsahu 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDJE ZDVTELE: Obec Žáky, Štrampouch 112, 286 01 Čáslav Zastoupená: Tomášem

Více

NÁZEV ZAKÁZKY: Komplexní úprava prostranství včetně údržby zeleně Budčeves. vyzývá

NÁZEV ZAKÁZKY: Komplexní úprava prostranství včetně údržby zeleně Budčeves. vyzývá VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obec Smidary vyzývá podle 6, 12 odst. 3, 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 07 KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Archivní číslo : 12-028-5 / 07-01 Zhotovitel : OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 702

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav 1234536789 12 1.1 Technologické postupy 1.1.1 Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav Před založením výsadeb a realizací ošetření na stromech budou pokáceny určené stromy, odstraněny pařezy (viz.

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1.

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1. Příloha č.1 Technická zpráva Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby Zpracoval: odbor životního prostředí Magistrátu města opavy Příloha č.1

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor: Technická zpráva, Revitalizaci vegetačních ploch Libčice nad Vltavou, 01-2014 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY Název: Investor: Lokality: Autor: Stupeň: Část: REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH Město

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD

NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD APROXIMATIVNÍ ROZPOČET ZPRACOVALA: Ing. Ladislava Nagyová, Ing. Kateřina Gajdošová Gard&N

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Návrh sadových úprav

Návrh sadových úprav Návrh sadových úprav v Nedrahovicích Ing. Kristýna NEJEPÍNSKÁ +420 605 529 444 kristyna.nejepinska@email.com Kamila MRÁZOVÁ +420 734 114 693 studio@kamilamrazova.com obsah OBSAH STUDIE: návrh sadových

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice"

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice" Boršice u Blatnice Zpracoval: Ing. Petr Kvapil Obsah: Textová část Položkový rozpočet, včetně krycího listu Výkaz výměr Mapové přílohy Fotodokumentace Výpis

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

Profesionální péče o zeleň

Profesionální péče o zeleň ARBOREA Rakovník s.r.o Dukelských Hrdinů 2663 Tel: 313/512536 Fax: 313/515160 Profesionální péče o zeleň Založení aleje Komenského náměstí Rakovník Investor: Město Rakovník Vypracoval: Ing. Jaroslava Šašková

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY. Obsah technické zprávy: - 1 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY. Obsah technické zprávy: - 1 - Obsah technické zprávy: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2.1. Předmět dokumentace 2.2. Podklady 2.3. Stávající stav 2.4. Návrh řešení 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY 4.1. SO 801 Terénní a sadové

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Alej do Velké Kraše Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Cesta mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš, která vede podél říčky Vidnávky je oblíbeným místem procházek občanů a z důvodů minimálního

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 3 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú.

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

Těškovice 233, Velká Polom. Číslo projektu: 12/2016

Těškovice 233, Velká Polom. Číslo projektu: 12/2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název studie: Revitalizace sakrálních staveb v obci Děhylov Sadové úpravy Zadavatel: Obec Děhylov Výstavní 17 747 94 Děhylov IČ: 00635464 Projektant: Ing. Pavla Miklová Těškovice

Více

Obytný soubor Klecany

Obytný soubor Klecany KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o. V Korytech 12, Praha 10, 100 00 www.krecek-plundra.cz DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Obytný soubor Klecany Místo: ul. Topolová, Klecany parc.č. 171/3, 171/4, 173, 128/2, 629/3, katastrální

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ZADAVATEL Zadávací řízení na: ZALOŽENÍ LINIOVÝCH VÝSADEB V EXTRAVILÁNU OBCE SVÁROV Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Zadavatel: Adresa: Svárov 1, 273 51 Svárov IČO: 00875481 osoba oprávněná

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH REKAPITULACE Trávníky a přípravné práce Výsadby Komunikace Mobiliář a herní prvky Vedlejší rozpočtové náklady % 82,880.50 Kč 73,705.00 Kč 46,905.00 Kč 243,530.00 Kč 6,470.2 Kč CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby keřových skupin 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Prušánky, Moravská Nová Ves, Týnec na Moravě, Tvrdonice.

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Prušánky, Moravská Nová Ves, Týnec na Moravě, Tvrdonice. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 2 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú.

Více

1. Název veřejné zakázky: Obnova zeleně veřejných prostranství Senice na Hané II. etapa

1. Název veřejné zakázky: Obnova zeleně veřejných prostranství Senice na Hané II. etapa OPERAtNí ŽIVOTNf PROGRAM PROSTŘEOf EV ROP S K Á U N I E I Pro vodu, Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Zákona o veřejných zakázkách

Více

Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Výkaz výměr

Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Výkaz výměr Příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Výkaz výměr, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Revitalizace zeleně v obcích Velhartice, Chotěšov, Nemilkov a Hory Matky Boží Výkaz výměr

Více

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych 08-2007 Fotodokumentace současný stav 01 Lokalizace projektu 02 Navrhované rostliny 033 Parthenocissus přísavník Hedera břečťan Výsadbový

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Stavba: města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Číslo zakázky: 1710-12/Hr Stavební objekt: Sadové úpravy Oddíl dokumentace: SO 01.05. Sadové úpravy O B S A H: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více