REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, Brno - Černá Pole tel , fax ,

2 Obsah Identifikační údaje.. 3 Úvod. 4 Základní údaje o projektu 5 Popis zájmového území Přehled lokalit Vlastnické poměry Časová realizace projektu... 8 Komentář k nákladovým položkám projektu 9 Detailní řešení podle jednotlivých lokalit. 10 Lokalita 1 Zámecký park 10 Lokalita 2 - Točna.. 16 Lokalita 3 - Hřbitov 19 Lokalita 4 Potok 21 PŘÍLOHY Příloha č. 1A: Zámecký park Inventarizace (tabulka) Příloha č. 1B: Zámecký park Plán péče (tabulka) Příloha č. 2: Točna Plán péče (tabulka) Příloha č. 3: Mapové přílohy Příloha č. 4: Rozpočet 2

3 Identifikační údaje Zadavatel projektu: Městys Litultovice Litultovice 1, Litultovice Zastoupený: Jan Raida, starosta městyse IČ: tel: Zpracovatel projektu: EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, Brno - Černá Pole pracoviště Opava: Otická 37, Opava Zastoupený: Dr.Ing.Jiří Vrubel, jednatel Ve věcech technických: ing. Pavel Kotrla Autoři projektu: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.: tel Ing. Eva Brhelová: tel: Lokalizace projektu: Moravskoslezský kraj, okres Opava, ORP Opava, obec Litultovice, katastrální území Litultovice 3

4 Úvod Projekt Revitalizace dřevin zámeckého parku a obecní zeleně v Litultovicích je zpracován s cílem následného podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny. Navrhovaná řešení v zastavěném území obce naplňují cíle oblasti podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny, lokality mimo zastavěné území obce spadají do oblasti podpory 6.3. Obnova krajinných struktur. Plánovaná výsadba zeleně se soustřeďuje do 2 oblastí městyse Litultovice: - v oblasti zastavěného území městyse Jedná se o aktualizaci inventarizace a návrh péče o vzrostlé stromy zámeckého parku a inventarizaci a návrh péče o zeleň kolem točny autobusů uvnitř obce. Prioritním cílem je ošetření vzrostlých stromů, s ohledem na jejich perspektivu a bezpečnost. - oblast mimo zastavěné území městyse Výsadby nových rostlin, včetně jejich následné péče, na dvou lokalitách - u hřbitova a podél Litultovického potoka. Prioritním cílem je provedení nových výsadeb (stromů i keřů) na katastru městyse. 4

5 Základní údaje o projektu Popis zájmového území Městys Litultovice se nachází v Moravskoslezském kraji, 12 km jihozápadně od Opavy, přibližně na půl cesty mezi Opavou a vodní nádrží Slezská Harta. Obcí prochází silnice 1. tř./46 Opava Olomouc. Počtem obyvatel 835 a rozlohou 1035 ha patří Litultovice mezi menší obce západního Opavska. Městys leží ve východní části geomorfologického celku Nízký Jeseník, podcelku Stěbořická pahorkatina, střed obce se nachází v nadmořské výšce 320 m. n. m. Obec připomínána r jako léno olomouckých biskupů, status městyse z r byl obnoven v roce Součástí městyse jsou tři přilehlé osady: Choltice, Luhy a Pilný Mlýn. Litultovice s okolím byly manským statkem olomouckého biskupství a tvořily moravskou enklávu ve Slezsku. Držitelé statku se až do konce 18. století často střídali. Od roku až do druhé světové války náležel zámek spolu se statkem nepřetržitě Rollsbergům. Poslední majitelka z rodu Rollsbergů objekt po válce opustila a teprve 26. srpna 1947 ho ministerstvo zemědělství přidělilo místnímu národnímu výboru. Generální oprava zámku proběhla v letech Dnes je v objektu zámku umístěn obecní úřad s historickou obřadní síní, lékárna, zámecká restaurace, knihovna a garáže hasičské zbrojnice. U zámku byl zřízen počátkem 19. století přírodně krajinářský park s cizokrajnými stromy, ve kterém byla umístěna kuželna. Park je obehnán zámeckou zdí. 5

6 Přehled lokalit Projekt řeší následující 4 lokality, vybrané zadavatelem, městysem Litultovice. Litultovice přehled lokalit LOKALITA 1 ZÁMECKÝ PARK LOKALITA 2 TOČNA LOKALITA 3 HŘBITOV LOKALITA 4 POTOK 6

7 Z pohledu územního plánu obce se lokality 1 a 2 nacházejí v zastavěném území obce, lokality 3 a 4 jsou mimo zastavěné i zastavitelné území obce. Z hlediska dotačního titulu OPŽP v rámci prioritní osy 6, splňují první 2 lokality podmínky oblasti podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny, lokality 3 a 4 pak podmínky oblasti podpory 6.3. Obnova krajinných struktur. Litultovice zastavěné a zastavitelné území Zdroj: Územně analytické podklady ORP Opava, 2010 Zastavěné území šrafovaně Zastavitelné území - zeleně Platný je Územní plán Litultovice, vypracovaný v roce 2003 (ing. Arch. Jaroslav Haluza). Připravuje se vypracování nového územního plánu městyse. Z obecně závazné vyhlášky o užívání schváleného územního plánu, v zásadách, vyplývajících z péče o životní prostředí na úseku ochrany přírody, se mimo jiné uvádí toto: - doplnit a kultivovat zeleň v zastavěném území obce, zvláště v centrální části, - doplnit doprovodní zeleň kolem vodotečí, polních a záhumenních cest apod. 7

8 Vlastnické poměry Všechny vybrané plochy leží na pozemcích městyse Litultovice, katastrální území Litultovice. lokalita číslo parcely výměra m 2 vlastník Park Městys Litultovice, Litultovice č.p. 1, /1 360 Městys Litultovice, Litultovice č.p. 1, Točna Městys Litultovice, Litultovice č.p. 1, / Městys Litultovice, Litultovice č.p. 1, Hřbitov Městys Litultovice, Litultovice č.p. 1, Potok Městys Litultovice, Litultovice č.p. 1, Městys Litultovice, Litultovice č.p. 1, Časová realizace projektu Při časovém plánování realizace projektu vycházíme z předpokládaného termínu podání žádosti o dotaci při zohlednění časové kalkulace celého procesu od podání žádosti o dotace, jejího schválení, přípravy výběrového řízení na realizaci projektu až po podpis smlouvy se zhotovitelem. Při zohlednění výše uvedených faktorů je předpoklad nejbližšího možného termínu zahájení realizace v cca ½ roku Časová realizace projektu je navržena následovně: Arboristické ošetření stromů VII.-IX. 2014, popřípadě V.-IX (pokud se opozdí zahájení projektu v roce 2014) Kácení, odstranění pařezů X III Výsadba nových stromů IV. polovina V Následná péče V. X Ukončení projektu říjen

9 Komentář k nákladovým položkám projektu Detailní kalkulace rozpočty - (celkový rozpočet a položkové rozpočty jednotlivých lokalit) jsou zpracovány v příloze č. 4 tohoto projektu. Při kalkulacích jednotlivých položek projektu vycházeli zpracovatelé projektu u nákladových položek z tabulek nákladů obvyklých opatření používaných v rámci obdobných projektů OPŽP. Konkrétně se jednalo o: Náklady obvyklých opatření výsadby zeleně ( z poslední 50. výzvy OPŽP - osa 6) Doplňkově pak náklady dle popisů a směrných cen stavebních prací URS Praha (823-1). Kvalita sadebního materiálu Co se týče kvalitativních parametrů použitého sadebního materiálu, požaduje se splnění požadavků uvedených v ČSN Výpěstky okrasných rostlin. 9

10 Detailní řešení podle jednotlivých lokalit LOKALITA 1 ZÁMECKÝ PARK Popis Areál zámku a zámeckého parku se nachází v centru městyse Litultovice, zahrnuje objekty barokizovaných zámeckých budov starého a nového zámku, bývalou oranžérii, v samotném parku (parcela č. 366) je umístěna kuželna, altánek, plochy hřiště a tanečního parketu. Celý areál leží u silnice I/46 Opava Olomouc, z jihovýchodní strany sousedí se zemědělským družstvem. V exponovaných místech je areál obehnán kamennou zdí, v méně exponovaných drátěným pletivem. Pohled na střed obce Litultovice s vyznačením plochy zámeckého areálu Řešená plocha je vyznačena šrafovaně. 10

11 Schéma Zámeckého areálu Litultovice Řešená plocha parku je vyznačena šrafovaně. Stav Rozloha celého areálu je 2,05 ha, Řešená plocha parku se nachází západně od budov na ploše 1,38 ha (na obrázku je vyšrafovaná). Nadmořská výška je 310 m n/m. Terén na území parku je mírně svažitý směrem od jihu k severu, místy téměř rovinný, cesty v areálu, plocha hřiště a tanečního parketu jsou asfaltové. Vlastní park byl založen za vlády Rollsbergů. Za jejich vlády byl zámek barokizován, po zrušení roboty 1848 je při žádosti o půjčku zmíněno neobyčejné uspořádání a estetická působivost hospodářského dvora Litultovice. V následujících úpravách byl zřejmě založen park v anglickém stylu. Toto tvrzení dokazují i letokruhové vývrty některých dřevin (Krkavec, 1982). Nejstarší měřená dřevina Pinus strobus byla vysazena po roce Na území parku se nacházejí některé duby a jasany zjevně starší. V 70. letech 20 stol. proběhla velká rekonstrukce zámku a následně i zámeckého parku. V parku se v současné době nachází objekt kuželny, altánu a asfaltové plochy volejbalového hřiště a tanečního parketu. Mezi nejhodnotnější dřeviny patří Magnolia x soulangeana, Ginkgo biloba, Quecus robur a Fraxinus excelsior. 11

12 Fotodokumentace 12

13 Návrh Současný návrh vychází z projektu Regenerace zámeckého parku Litultovice (fa Omorika, ing. Přemysl Krejčiřík, Kamila Tošková, 09/1998). Z tohoto projektu byla převzata inventarizace dřevin a provedena aktualizace stavu (listopad 2013). Dle tohoto projektu byla v několika etapách provedena asanace keřů a neperspektivních stromů, došlo na ošetření stávajících stromů a významným novým výsadbám keřového patra. V posledních cca 8-10 letech bylo vysázeno v parku 15 mladých stromů. Projekt roku 2013 se po dohodě se zadavatelem zabývá pouze plochou vlastního parku, neřeší tedy vstupní části areálu kolem budov starého a nového zámku a bývalou oranžerii. Cílem řešení je posouzení aktuálního stavu především vzrostlých stromů z hlediska budoucí perspektivy jednotlivých stromů a bezpečnosti návštěvníků. Z tohoto pojetí vychází i návrhy na kácení stromů (10 jedinců). Plánované nové výsadby jsou pojaty především jako náhrada za stromy vykácené v minulosti nebo plánované k vykácení v tomto projektu. Nejdříve byla provedena aktualizace stávajících výsadeb a ploch. Oproti plánu z roku 1998 přibyla cestička k jižnímu zadnímu vstupu do parku. Byla aktualizována inventarizace dřevin z roku 1998 (tabulková Příloha č. 1 A - INVENTARIZACE). V současné době se ve vlastním parku na řešené ploše nachází 124 stromů, u nichž bylo provedeno posouzení stavu a navrženo ošetření (viz tabulková Příloha č. 1 B PLÁN PÉČE) Návrh spočívá v návrhu ošetření stávajících stromů, některé neperspektivní, zanedbané a nemocné stromy jsou navrženy k pokácení. Kromě návrhů výsadeb nových stromů byla v několika případech řešena i dosadba keřového patra (viz Mapové přílohy AKTUALIZACE INVENTARIZACE a STAV A NÁVRH 2013). 1..Ošetření dřevin U každého ze 124 inventarizovaných stávajících stromů byla na základě jeho posouzení určena potřeba jeho ošetření, popř. je strom ponechán bez zásahu. Jako základní metodický podklad byl použit metodický materiál AOPK ČR Řez stromů z řady arboristických standardů (SPPK A02: schváleno AOPK ČR dne ). Navržené typy ošetření byly v terénu konzultovány se specializovaným arboristou Ing. Tomášem Šarapatkou (držitel evropského arboristického certifikátu EUROPEAN TREEWORKER). Rámcový popis jednotlivých typů ošetření (dle standardu SPPK A02, 2013) Zkrácený popis ošetření Bez zásahu strom nevyžaduje ošetření Řez zdravotní cílem je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Redukce obvodová v případě dospělých a senescentních jedinců, zakrácení větví především v horní části koruny s cílem zmenšení náporové plochy koruny stromu s snížení jeho těžiště. S uvedením procenta odstranění asimilačního aparátu. Redukční řez lokální z důvodu stabilizace, účelem je odlehčení nebo symetrizace části koruny, s uvedením bližší specifikace. Podrobná specifikace jednotlivých typů ošetření je popsána ve standardu Řez stromů (SPPK A02:2013), při realizaci tohoto projektu je požadováno dodržení popsaných postupů dle uvedeného standardu. 13

14 Další zásahy Zkrácený popis ošetření Rizikové kácení s odfrézováním pařezu Vazba specifikace + počet vazeb Souhrnná celková bilance typů ošetření stromů celkem Ošetření počet stromů Bez zásahu strom nevyžaduje ošetření 81 Řez zdravotní 19 Redukční řez lokální 8 Redukce obvodová 2 Rizikové kácení s odfrézováním pařezu 10 Vazba specifikace + počet vazeb 3 stromy, 10x vazba Nová stabilizace rostliny 1 2. Doplňující (náhradní) výsadba Doplňující výsadba nových stromů a odfrézování pařezů po vykácených stromech byla navržena na základě konzultace se specialistou Národního památkového ústavu (ing. Halamíčková). Celkem je určeno 10 stromů k pokácení a naplánováno provedení výsadby 11 ks stromů a 23 ks keřů. Místa nových výsadeb jsou vyznačena v mapových přílohách. Postup: - vykácení stromů ks (stromy č 102, 103, 104, 105, 121, 122, 144, 145, 156, 173) - odfrézování pařezů po vykácených stromech...10 ks - výsadba nových stromů...11 ks - výsadba keřů...23 ks Výsadbový materiál: a) alejové stromy (vysokokmen, obvod kmínku cm, s balem): Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos).. 4 ks Javor mléč (Acer platanoides Schwedleri ) 1 ks Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)...1 ks Jírovec červený (Aesculus x carnea)....2 ks 14

15 b) jehličiny (výšky cm, s balem): Borovice blatka (Pinus rotundata). 2 ks Jedle kavkazská (Abies nordmanniana).1 ks. c) velké keře (výška cm, s balem): Líska veliká červenolistá (Corylus maxima Purpurea ) 8 ks Dřín obecný (Cornus mas).10 ks Svída bílá, (Cornus alba Sibirica variegata ).5 ks Co se týče kvalitativních parametrů použitého sadebního materiálu, požaduje se splnění požadavků uvedených v ČSN Výpěstky okrasných rostlin. U všech rostlin k výsadbě se požaduje 50% výměna substrátu ve výsadbové jámě za kvalitní zahradnický substrát s pomalu působícím zásobním hnojivem. Alejové stromy budou ukotveny 3 kůly, jehličnaté 2 kůly. Okolí každé vysazené rostliny bude zamulčováno drcenou kůrou, výška vrstvy kůry 10 cm (cca 1 m2 kolem každé rostliny). Další požadavky: U celé akce požadujeme odborný technický dozor. Před výsadbou bude zajištěno podzemní trasování sítí technického vybavení. Následná péče o výsadby, spočívající v dostatečné zálivce vysazených rostlin, ochraně a možných opravách ukotvení stromů, bude probíhat na náklady městyse. 15

16 LOKALITA 2 - TOČNA Popis Jedná se o nejbližší okolí točny autobusů v západní části městyse u hlavní cesty. Fotodokumentace stávajícího stavu 16

17 Lokalita 2 Točna: Situace Řešená plocha a poloha jednotlivých stromů je vyznačena červeně Stav Plocha kolem autobusové zastávky zahrnuje parcely č. 113, 95/1 a část obecní komunikace p.č. 953/1. Kolem komunikace se nachází celkem 8 ks vzrostlých stromů lip. Na parcele 95 se jedná o vytáhlé, přeštíhlené stromy, v minulosti nevhodně ošetřené. Na opačné straně, v blízkosti soukromé zahrady jsou lípy lepšího habitu, jejich kmeny však byly v průběhu výstavby točny zasypány zeminou ( může jít až o 1 m kmene). V ostrůvku zeleně (střed plochy točny) roste velká chřadnoucí lípa, 2 středně velké smrky pichlavé a cca 1 rok vysazený převislý buk. Prostor za zastávkou autobusu, západně podél místní komunikace tvoří malý park se vzrostlými stromy převážně lip, doplněné o jasan a buk a několik jedinců mladých jehličin (jedle, borovice, jalovec, modřín, cypřiš). V současné době se na řešené ploše lokality Točna nachází 37 stromů (viz tabulková příloha). Návrh Na základě místního šetření a provedené inventarizace dřevin a po konzultaci s arboristou bylo navrženo ošetření stávajících dřevin. 1..Ošetření dřevin U každého z 37 inventarizovaných stromů byla na základě jeho posouzení určena potřeba jeho ošetření, popř. je strom ponechán bez zásahu. Jako základní metodický podklad byl použit metodický materiál AOPK ČR Řez stromů z řady arboristických standardů (SPPK A02: schváleno AOPK ČR dne ). Navržené typy ošetření byly v terénu konzultovány se specializovaným arboristou Ing. Tomášem Šarapatkou (držitel evropského arboristického certifikátu EUROPEAN TREEWORKER). 17

18 Rámcový popis jednotlivých typů ošetření (dle standardu SPPK A02:2013) Zkrácený popis ošetření Bez zásahu strom nevyžaduje ošetření Řez zdravotní cílem je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Redukce obvodová v případě dospělých a senescentních jedinců, zakrácení větví především v horní části koruny s cílem zmenšení náporové plochy koruny stromu s snížení jeho těžiště. S uvedením procenta odstranění asimilačního aparátu. Redukční řez lokální z důvodu stabilizace, účelem je odlehčení nebo symetrizace části koruny, s uvedením bližší specifikace Podrobná specifikace jednotlivých typů ošetření je popsána ve standardu Řez stromů (SPPK A02:2013), při realizaci tohoto projektu je požadováno dodržení popsaných postupů dle uvedeného standardu. Další zásahy Zkrácený popis ošetření Rizikové kácení s odfrézováním pařezu Vazba specifikace + počet vazeb NÁVRH OŠETŘENÍ PLÁN PÉČE Podrobná inventarizace a plán péče lokality Točna je v tabulkové Příloze č. 2 tohoto projektu. Souhrnná celková bilance typů ošetření stromů celkem Ošetření počet zásahů Bez zásahu strom nevyžaduje ošetření 20 Řez zdravotní 4 Redukce obvodová 3 Redukční řez lokální 7 Rizikové kácení s odfrézováním pařezu 3 Vazba specifikace + počet vazeb Poznámka: u některých stromů dochází ke kombinaci několika typů ošetření 1 strom 3x vazba 18

19 LOKALITA 3 - HŘBITOV Popis Jedná se o pozemek místní komunikace kolem hřbitova, na východním okraji městyse, při výjezdu směrem na Opavu. Fotodokumentace stávajícího stavu 19

20 Lokalita 3 Hřbitov: Situace Řešená plocha výsadby je označená červeně Stav Předmětem revitalizace dle zadání zadavatele je část pozemku komunikace podél hřbitova (parcela č. 2082), vně hřbitovní zdi. Jedná se o dožívající živý plot stálezelených jehličin Thuja occidentalis. Tyto byly v minulých letech velmi radikálně seřezány, takže řada z nich je v současnosti suchá. Návrh Po dohodě s vlastníkem pozemků budou všechny thuje na náklady zadavatele odstraněny (není součástí projektu) a vedle nich dosazeny nové rostliny Taxus baccata. Při výsadbě bude provedena 50% výměna substrátu ve výsadbové jámě, doplněná o hnojivo. Vysazený pás keřů bude zamulčován kůrou. Technologie výsadby a ošetřování Rostlinný materiál: tis červený (Taxus baccata) keřový tvar s balem, výška cm 56 ks Výsadba: V pásu komunikace podél hřbitova, 1 řada rostlin, v řadě rozestupy rostlin 1 m. Výsadbová jamka 40 x 40 x 40 cm, s 50% výměnou půdy (zahradnický substrát). Následná péče: Období 1 vegetační sezóny po výsadbě (v rámci projektu) následná péče, která obsahuje dosadbu uhynulých dřevin, odplevelení pásu a zálivku v době sucha. Další následná péče bude již v režii obce. 20

21 LOKALITA 4 - POTOK Popis Jedná se o pozemek Litultovického potoka, v JV části obce Litultovice (Moravskoslezský kraj, ORP Opava). Podél pravého břehu je vedena polní cesta, podél levého břehu je intenzivně obhospodařovaná zemědělská orná půda. Fotodokumentace stávajícího stavu 21

22 Lokalita 4 Potok: Situace Řešená plocha je označena červeně Stav Řešeným územím je úsek Litultovického potoka na okraji městyse směrem k Dolním Životicím. Jedná se o úsek délky cca 280 m. Jak vlastní tok, tak přiléhající polní cesta jsou pozemky ve vlastnictví Městyse Litultovice (parcely parc.č a 2310, v k.ú. Litultovice), správcem toku je Povodí Odry, s.p.. Vlastní koryto potoka je upraveno (napřímeno, zpevněno), na několika místech je břeh potoka porostlý stromovými vrbami (převážně vícekmenné, částečně napadeny hnilobami). Návrh Záměrem je rekonstrukce stávající stromové zeleně a její doplnění jak o stromy, tak keřové patro. Navrhované nové výsadby jsou voleny tak, aby ze strany od obecní polní cesty bylo možno provádět údržbu koryta potoka. Po dohodě se zadavatelem dojde v předstihu k vykácení stávajících vrb, včetně odfrézování pařezů tato fáze není zahrnuta do vlastního projektu, bude provedeno vlastními silami obce. Nová výsadba na levém břehu potoka: Břeh - cca 0,5 1 m pod hranou pole výsadba celkem 22 ks dubu letního, v rozestupu 10 m - pravidelná alej (z původních zde rostoucích dřevin zůstane zachována stávající třešeň ptačí), 22

23 v meziprostorech mezi duby, ve stejné linii výsadby doplnění keřového patra. V meziprostoru mezi 2 stromy vždy 3 sazenice kaliny obecné nebo brslenu evropského (celkem 22 x 3 rostliny celkem 66 rostlin). Nová výsadba na pravém břehu potoka: Jednotlivá výsadba jabloní (vysokokmenného tvaru) mezi korytem potoka a polní cestou v rozestupu cca 20 m tak, aby i do budoucna byla zachována možnost údržby koryta potoka ze stávající polní cesty (celkem 12 ks stromů). Technologie výsadby a ošetřování Rostlinný materiál: Budou použity sazenice domácích druhů stromů a keřů Dub letní (Quercus robur). obvod kmene cm, výška 200 cm, s balem 22 ks Jabloň. 3 letá sazenice, vysokokmen, výška 200 cm, s balem. 12 ks Keře.výšky cm, kontejnerované - brslen evropský (Euonymus europaea)...33 ks - kalina obecná (Viburnum opulus)...33 ks. Způsob výsadby: - mechanické vyhloubení jamek - vlastní výsadba - u stromů instalace ukotvení (2 kůly na strom) - ke každému keři 2 kůly - zálivka po výsadbě - ochrana kmene stromů drátěným pletivem, do výšky 1,2 m - ochrana keřů plastovým pletivem, do výšky 80 cm. Následná péče: Období 1 vegetační sezóny (v rámci projektu) po výsadbě následná péče, která obsahuje dosadbu uhynulých dřevin, odplevelení vyžínáním (alespoň 1m2 kolem každé rostliny), odstranění poškozených a prorůstajících částí, korekce korunky u stromů (výchovný řez), úprava ochrany proti zvěři, doplnění poškozených či zničených stabilizačních kůlů a úvazků, zálivka v době sucha. Další následná péče bude již v režii obce. 23

24 PŘÍLOHY Příloha č. 1 A: Zámecký park Inventarizace (tabulka) Příloha č. 1 B: Zámecký park Plán péče (tabulka) Příloha č. 2: Točna Plán péče (tabulka) Příloha č. 3: Mapové přílohy Příloha č. 4: Rozpočet 24

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Řešené objekty Kraj (NUTS III): Vysočina Okres (NUTS IV): Pelhřimov Katastrální území: Pacov Obec: Pacov PSČ: 395 01 Popis umístění projektu: intravilán města Pacov Tab.1: Seznam

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Katalog památných stromů Ostravska

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Katalog památných stromů Ostravska UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Lenka PAVELKOVÁ Katalog památných stromů Ostravska Olomouc 2008 Seznam památných stromů 1 Dub v Heřmanicích... 4 2 Jinan u brány Slezskoostravského

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Obsah dokumentace: 1 GRAFICKÁ ČÁST: 1.1. Situace celková bez měřítka 1.1.1 Zákres lokalit do kopie územního plánu bez měřítka Výkresy pro jednotlivé lokality: 1.2.1.1

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 106318/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 7 Počet

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY Výkaz výměr Stavba : Hlavní osy hřbitova a jejich obnova Objekt : Sadové úpravy Poř. Druh Počet ks číslo celkem Velikost J. c. Cena celkem SPECIFIKACE 1/1 Listnaté stromy (zemní bal) 1 Crataegus laevigata

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky Zadávací dokumentace V rámci výběrového řízení pod názvem Vytvoření obecního parku v Dubu nad Moravou 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Sídlo: IČ: Právní forma: Statutární zástupce zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii Evropským fondem pro regionalní rozvoj a Statním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce

Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Oblast 5, Envelopa Obr. 1 výsadba lip srdčitých na tř. Kosmonautů (22. 6. 2014) Obr. 2 vrby

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje Pořadové číslo projektu: 11 Název projektu: Revitalizace Jiráskovy aleje Popis projektu: Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický

Více

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR.

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR. Památné stromy správního obvodu Čelákovic Čelákovice jako pověřený obecní úřad zajišťují na svém správním území (zahrnujícím Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč)

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1.

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1. Příloha č.1 Technická zpráva Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby Zpracoval: odbor životního prostředí Magistrátu města opavy Příloha č.1

Více

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1 Příloha 6: Projektové listy k opatření 1-1 - Projektový list 1. Název projektu 1 - Vnitroblok ul. A. Sovy 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Veřejné zakázky na stavební práce /Veřejné zakázky/

Veřejné zakázky na stavební práce /Veřejné zakázky/ Obchodní partneři - Veřejné zakázky - Veřejné zakázky na stavební práce - Lesy ČR Veřejné zakázky na stavební práce /Veřejné zakázky/ Břehové porosty Josefínský potok; břehové porosty Klimentský potok

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa IČ:260428 oddělení technické správy majetku nám. T.G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa Váš

Více

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r.

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 0 5.10.2013 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek Povodí Odry, státní podnik - oddělení projekce Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, tel. 596 657 111 Ostravice Staré Město oprava balvanitého skluzu km 26,250 26,400 Projektant: Ing. Dalibor Rajnoch Vedoucí

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Objednatel: město Rýmařov Vypracovala: ing. Anna Zábojníková Datum: II./2015 P:Č. KCN Kod položky Popis položky MJ množství cena/mj celkem I. Pěstební

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Zhotovitel: Bc. Robert Kohout Čajkovského 549/12 67401 Třebíč IČ: 68662416 DIČ: CZ7501154551 Tel: +420 777 142 814 Email: robert@arbokohout.cz

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N.

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. hĝbitov Donín a hĝbitov Hrádek HRÁDEK NAD NISOU DOPLNċK AKTUALIZACE þ.1 datum: listopad 2013 vypracovala: ing. arch. Jitka Skalická V Ý K A Z

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Alej do Velké Kraše Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Cesta mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš, která vede podél říčky Vidnávky je oblíbeným místem procházek občanů a z důvodů minimálního

Více