OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE"

Transkript

1

2 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/ Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/ Cesta na Havaji 3.3. Liemrová cesta 3.4. Parčík v centru obce 3.5. Ošetření významných dřevin 4. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 4.1. Metodika dendrologického průzkumu 5. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ 6. VÝSADBY 6.1. Výsadby stromů 7. TRÁVNÍK 7.1. Úprava trávníkových ploch po kácení 8. SEZNAM POUŽITÝCH DŘEVIN 8.1. Výsadby na cestě ppč.1397/ Cesta na Havaji 8.3. Liemrová cesta 8.4. Parčík v centru obce 8.5. Ošetření významných dřevin 9. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A VÝKAZ VÝMĚR 9.1. Asanace 9.2. Pěstební opatření 9.3. Příprava stanoviště 9.4. Výsev parkového trávníku 9.5. Výsadba vzrostlých stromů 9.6. Výsadba ovocných stromů 10. TECHNOLOGIE STANDARDNÍ ÚDRŽBY VÝSADEB Péče o parkový trávník Péče o vzrostlé stromy Péče o ovocné stromy PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE 1

3 1. ÚVOD Předmětem řešení tohoto projektu je osázení a sadové úpravy několika lokalit v intravilánu a extravilánu obce VÝSADBY NA CESTĚ PPČ. 1397/3 Jedná se o lokalitu polní cesty v jižní části katastru obce. 2

4 Cesta vede z ohybu silnice č.455 mezi mi a Písečnou, severním směrem, směrem k lesnímu porostu. Cesta začíná u solitérních topolů a křížku. Tyto topoly však neleží na obecním pozemku a tak nejsou předmětem řešení tohoto projektu. Na cestě se v současnosti nachází dva velké javory kleny a několik menších dřevin, zejména javorů klenů a křovin. V severní části se nachází po obou stranách cesty křoviny. Řešená katastrální území Cesta ppč.1397/3 P.č. Typ parcely Výměra [m 2 ] 1397/3 KN 4793 Katastrální území Druh pozemku Vlastnické právo Ostatní plocha Obec, 130, výměra celkem CESTA NA HAVAJI Jedná se o lokalitu v severní části obce. Jde o ulici, ve svahu, ze severní strany lemovanou domy, z jižní garážemi a technickými prostory. Jižně od asfaltové komunikace roste mezernaté stromořadí lip. Jedná se o mohutné, vzrostlé lípy. Řešená katastrální území Cesta na Havaji P.č. Typ parcely Výměra [m 2 ] 1432/1 KN /1 KN 2449 Katastrální území Druh pozemku Vlastnické právo Ostatní plocha Ostatní plocha Obec, 130, Obec, 130, výměra celkem LIEMROVÁ CESTA Jedná se o lokalitu v severozápadní části katastru. Jde o polní cestu, která navazuje na lokalitu na Havaji a vede západním směrem k remízku a dále jižním směrem ke zbořeništi kapličky a k solitérní lípě a k lesu. Cesta vede mezi pastvinami. Řešená katastrální území Liemrová cesta P.č. Typ parcely Výměra [m 2 ] 1432/1 KN /1 KN /12 KN /1 KN /1 KN /2 KN 2954 Katastrální území Druh pozemku Vlastnické právo Ostatní plocha Orná půda Orná půda Ostatní plocha Orná půda Ostatní plocha Obec, 130, Obec, 130, Obec, 130, Obec, 130, Obec, 130, Obec, 130, výměra celkem

5 1.4. PARČÍK V CENTRU OBCE Jedná se o lokalitu malého parčíku v centru obce. Parčík má ve svém středu postavený altán s větší asfaltovou plochou před ním. Komunikace jsou tvořeny okružní cestičkou, na které jsou umístěny parkové lavičky. V parku roste několik mohutných dospělých stromů. Dále jsou zde nové výsadby keříků a stromků. Řešená katastrální území Parčík v centru obce P.č. Typ parcely Výměra [m 2 ] 441 KN KN KN KN 768 St. 209 KN KN 94 Katastrální území Druh pozemku Vlastnické právo Zahrada Trvalý travní porost Ostatní plocha Trvalý travní porost Zastavěná plocha a nádvoří Vodní plocha Obec, 130, Obec, 130, Obec, 130, Obec, 130, Obec, 130, Obec, 130, výměra celkem OŠETŘENÍ VÝZNAMNÝCH STROMŮ Jedná se o tři stromy, dva mohutné javory kleny a jeden velký tis, rostoucí v prostoru zahrady domu v jižní části obce. Tyto stromy jsou svými rozměry významné. Řešená katastrální území Ošetření významných stromů P.č. Typ parcely Výměra [m 2 ] 591 KN 2117 St.91 KN /4 KN 990 Katastrální území Druh pozemku Vlastnické právo Zahrada Zastavěná plocha a nádvoří Trvalý travní porost Jankesová Lenka, Jánského 52, Česká Ves, , ½ Jankesová Radmila, 64, , ½ Jankes Vladislav, 64, , ½ SJM Jankes Milan a Jankesová Radmila, 64, , ½ Jankesová Radmila, 64, výměra celkem

6 2. PODKLADY Mapové podklady V rámci řešení sadových úprav jednotlivých dílčích ploch byl použit mapový podklad, získaný internetového portálu Inženýrské sítě V rámci řešení sadových úprav je nutné mít zakreslené inženýrské sítě. Byly obeslány firmy, jejichž inženýrské sítě prochází řešeným územím. Jedná se o firmy: ČEZ Distribuce a.s. (elektřina), Telefonica O2 (telekomunikace). Vodovody a kanalizace byly získány od pana starosty. Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační, proto je nutné si nechat před započetím prací tyto sítě v terénu přesně vytyčit!!! 3.NÁVRH Návrh sadových úprav řešeného území byl zpracován během října roku Návrh vychází z předaných podkladů a z požadavků obce VÝSADBY NA CESTĚ PPČ. 1397/3 Jedná se o lokalitu podél prašné cesty v jižní části katastru obce. Cesta vede od zatáčky a křížku, severním směrem k lesíku. Na cestě rostou dva mohutné javory kleny, které budou ošetřeny a několik menších javorů klenů a jeden jasan, které budou také ošetřeny. Stávající křoviny budou ponechány, zrušena bude pouze část náletových dřevin. Nové výsadby jsou omezeny nadzemním ochranných pásmem radiového signálu, které kříží polní cestu. V tomto ochranném pásmu není možné vysazovat nic vyššího 15m. Z tohoto důvodu byly zvoleny nízké dřeviny. Byla vybrána švestka domácí /Prunus domestica/ ve sponu 8m. Jedná se odolnou domácí dřevinu, v minulosti velmi často vysazovanou kolem polních cest CESTA NA HAVAJI Jedná se o lokalitu v severní části obce, kde jižně od asfaltové místní komunikace rostou mohutné lípy. V minulosti zde bylo stromořadí, které je však nyní pouze mezernaté. Návrh počítá s ošetřením všech dřevin. Jsou navrženy zejména zdravotní řezy a mírné obvodové redukce. Na jedné dřevině je pak navržena bezpečnostní dynamická vazba k eliminaci nebezpečí rozlomení, které by hrozilo díky tlakovému větvení. V horní, západní, části, roste též jedna bříza. Dvě dřeviny jsou navrženy ke kácení. Jedná se o lípu č. 6, která má rozlomenou tlakovou vidlici a nelze ji již zachránit a lípu č. 10, s mohutnou dutinou ve spodní části kmene. Tyto dřeviny byly před započetím prací vykáceny a je potřeba pouze vyfrézovat pařezy. Nové výsadby v aleji již nejsou možné, protože podél komunikace jsou nyní jediná parkovací a vyhýbací místa. Silnice je totiž velmi úzká a neprojedou po ní dvě auta proti sobě. Proto jsou nové výsadby navrženy ve spodní, východní části, v parčíku u autobusové zastávky. Mezi stávající lípy č. 1 a 2 bude vysazena nová lípa velkolistá /Tilia platyphyllos/ a druhá lípa bude vysazena do parčíku do míst dnešního přestárlého šeříku LIEMROVÁ CESTA Jedná se o polní cestu vedoucí od obce západním směrem, úvozem až mezi pastviny, kde se u remízku stáčí jižně a vede mezi ohrazenými pastvinami, okolo solitérní lípy až k lesu. Severní část cesty, vedoucí od obytných domů k remízku je lemována několika solitérními stromy. Ve východní části se jedná o dvě mohutné, mnohokmenné lípy, dále o hlohy a hrušeň. Ve 5

7 východní části roste podél jižní hranice cesty křovinný porost se smrky. Nově navržena výsadba počítá v této části Liemrové cesty s výsadbou nižších domácích jedlých dřevin tj. jabloní /Malus domestica/, jeřábů ptačích /Sorbus aucuparia/ a třešní /Prunus avium/. Byly zvoleny vhodné staré odrůdy s ohledem na místní podmínky. Z jabloní je to Astrachán, z třešní Karešova a jeřábů prakticky domácí jeřáb ptačí sladkoplodý var. moravica. Stromy jsou vysázeny ve sponu 10m na severní stranu cesty. Po vytýčení cesty bude rozhodnuto, zda budou stromy vysázeny na pozemek ppč. 1432/1 /polní cesta/ a nebo na severnější pozemky /ppč. 1289/1 a 1289/12/. Všechny pozemky patří obci. Důležité je, aby stromy byly vysázeny cca 2-3m od hranice cesty. Výsadba začne cca 16m od stávajících lip. Stávající dřeviny budou ponechány. Druhá část cesty, která vede od remízku jižním směrem mezi pastvinami, bude osázena duby letními /Quercus robur/. Duby jsou navrženy ve vzájemné vzdálenosti 15m. V místě stávající lípy u zbořeniště kapličky, bude řada dubů vynechána a bude dále pokračovat až za lípou. Duby budou vysázeny na pozemek 1299/1, 1454/1 a 1454/2, který je pozemkem cesty, co nejvíce na západní stranu, aby vzdálenost mezi vytýčenou cestou a stromořadím byla co největší. Stávající lípa u zbořeniště kapličky bude ponechána. Budou odstraněny přerostlé výmladky u paty kmene, aby lípa získala podchodnou výšku. Stávající křoví s nálety dřevin v jižní části cesty bude upraveno. Budou technickým dozorem vytipovány perspektivní nálety, ty budou ponechány a zbytek křoví a náletů bude vyklučen včetně kořenů. Překryv s ÚSES Dle platného územního plánu obce se lokalita dotýká s ÚSES. Cesta prakticky vede od regionálního biocentra Kamenný Vrch, jižním směrem až k lesnímu masívu, který je biocentrem ze zákona. V novém územním plánu, který je zrovna ve schvalovacím procesu, je tato cesta vedená jako interakční prvek ÚSES. 6

8 3.4. PARČÍK V CENTRU OBCE Jedná se o menší parkovou plochu v centru obce, u hlavní komunikace. Ve středu parku stojí altán a před ním je větší asfaltová plocha. Parkem vede okružní procházková trasa s lavičkami. V parku roste několik mohutných starších stromů, které budou ošetřeny. U listnatých stromů jsou navrženy zdravotní řezy, v případě výskytu tlakových větvení ještě mírné obvodové redukce a bezpečnostní dynamické vazby. U jehličnatých stromů jsou navrženy bezpečnostní řezy. Mohutná, nahnutá, borovice vejmutovka u altánu, musí být vykácena, protože je natolik nahnutá, že hrozí její pád. Na stejném místě bude vysázena nová borovice vejmutovka. Tak bude dodržena symetrie výsadeb u altánu. V zadní části parku, za altánem, je navrženo vysázení ještě jednoho stromu, listnatého buku. Keřové výsadby nebudou doplňovány, protože v nedávné době proběhla nová výsadba keřů v parku. Dále je nutné zachovat v parku místo, protože zde probíhají kulturní akce OŠETŘENÍ VÝZNAMNÝCH STROMŮ Jedná se o tři mohutné stromy v soukromé zahradě. Dva javory kleny a jeden tis budou ošetřeny. Tis bude ošetřen zdravotním řezem, javory kleny zdravotním řezem, mírnou obvodovou redukcí ke stabilizaci dřeviny. Javor č.3 bude také stabilizován bezpečnostními vazbami. Návrh ošetření je přezvat ze zápisu AOPK, z návrhu na vyhlášení památnými dřevinami. 4.DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Dendrologický průzkum byl proveden ve všech lokalitách mimo lokalitu Liemrová cesta. Dendrologický průzkum byl proveden v průběhu října METODIKA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU Vysvětlivky: Č. - pořadové číslo hodnocené dřeviny Taxon - vědecký název dřeviny V výška dřeviny v metrech, odhad Š šířka koruny dřeviny v metrech Tl./cm/- tloušťka /průměr/ kmene, měřená ve výšce 1,30m, v centimetrech Báze výška nasazení první kosterní větve od země, v metrech Fyziologická vitalita - životaschopnost dřeviny, je dána druhem a intenzitou fyziologických procesů, byly hodnoceny následující ukazatelé. Pokud byl zaznamenán výskyt daného jevu je to označeno +, pokud byl výskyt jevu velký, pak ++ Zavětvení Prosychání koruny Poranění kořenových náběhů, kmenů a větví Výmladky, existence a tvorba Celkové hodnocení fyziologické vitality 1 dřeviny bez poškození, s dobrým předpokladem dlouhodobého zachování tohoto stavu 2 dřeviny mírně poškozené, nebo s mírnými odchylkami od normálu, které však významně nesnižují vitalitu 3 dřeviny výrazně poškozené, vykazující výrazné odchylky od normálu, existence těchto dřevin však není bezprostředně ohrožena, lze ji vhodnými technickými opatřeními prodloužit 7

9 4 dřeviny silně poškozené, jejich existence je bezprostředně ovlivněna, doporučeno jejich odstranění 5 dřeviny mrtvé Označení + či - značí charakteristiku blížící se k vyššímu /+/ či nižšímu /-/ stupni. Biomechanická vitalita - odolnost dřeviny vůči vývratu a zlomu, posuzují se následující ukazatelé. Pokud byl zaznamenán výskyt daného jevu je to označeno +, pokud byl výskyt jevu velký, pak ++ Výskyt suchých větví Hniloby a dutiny - výskyt a nebezpečnost těchto hnilob a dutin pro stabilitu stromu Dřevokazné houby Nepříznivé umístění těžiště Chybné větvení - výskyt V vidlic, zanedbaný řez Celkové hodnocení biomechanické vitality 1 dřeviny bez poškození, s dobrým předpokladem dlouhodobého zachování tohoto stavu 2 dřeviny mírně poškozené, nebo s mírnými odchylkami od normálu, které však významně nesnižují vitalitu 3 dřeviny výrazně poškozené, vykazující výrazné odchylky od normálu, existence těchto dřevin však není bezprostředně ohrožena, lze ji vhodnými technickými opatřeními prodloužit 4 dřeviny silně poškozené, jejich existence je bezprostředně ovlivněna, doporučeno jejich odstranění 5 dřeviny mrtvé Označení + či - značí charakteristiku blížící se k vyššímu /+/ či nižšímu /-/ stupni. 5. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ Pěstební opatření u jednotlivých stromů i v porostech byla navržena na základě provedeného dendrologického průzkumu a na základě návrhu. Jednotlivá pěstební opatření jsou označena u příslušných dřevin v tabulkách. Ošetření dřevin bude provádět certifikovaný arborista s certifikátem ETW nebo obdobným. ASN - ASANACE DŘEVIN V řešeném území bylo provedeno kompletní hodnocení dřevin se zhodnocením stávající zeleně a navržením vhodných pěstebních opatření. Inventarizace a hodnocení dřevin je přílohou technické zprávy. Asanace dřevin jsou navrženy pouze z důvodů špatného zdravotního stavu dřeviny, její fyziologická i biomechanická vitalita je natolik snížena, že dřevina ohrožuje okolí a bezpečnost provozu nebo nemá žádnou perspektivu pro další existenci. Poté je navrženo její odstranění. Odstranění z tohoto důvodu vyplynulo z dendrologického průzkumu. Asanace budou prováděny buď směrovým kácením nebo postupným kácením dle lokality. Asanace dřevin je v grafických přílohách označena červenými křížky. Dřeviny, jejíchž obvod, měřený ve 130 cm od země, přesahuje 80cm a keřové porosty s plochou nad 40m2 vyžadují dle zákona 114/1992 Sb. /novela 149/2009 Sb./ povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 8

10 FR - ODSTRANĚNÍ PAŘEZU FRÉZOVÁNÍM Pařezy, které vzniknou v průběhu realizace projektu, je potřeba z důvodu estetických a funkčních při realizačních pracích odstranit vzhledem k dlouhé době jejich přirozeného rozpadu. Odstranění pařezů je navrženo odfrézováním, kdy se pařez odstraní motorovou pařezovou frézou pod úroveň terénu a následný prostor se zaplní zeminou a překryje novým výsevem trávníku. Nutnost využití speciálního zařízení na odfrézování s sebou přináší poměrně omezené přístupové prostory, kde bude přítomnost těžké mechanizace opět předem vyloučena, a to jak z důvodu poškození majetku a budov, tak i z důvodu poškození stávajících dřevin, trávníku a ostatních rostlin. V místech frézovaných pařezů je kalkulováno s obnovou trávníku. Je počítáno cca 20m2 obnoveného trávníku na 1 pokácený strom. ZŘ ZDRAVOTNÍ ŘEZ Tento řez je řezem komplexním a cílem zdravotního řezu je zejména zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti dřeviny, při udržení pokud možno co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Je opakován v několikaletých intervalech, nejméně jednou za osm až deset let, samozřejmě s ohledem na aktuální stav dřeviny. Při tomto řezu se odstraňují suché větve, větve napadené patogenními organismy, větve se sníženou vitalitou, křížící se větve a sekundární výhony. RŘ REDUKČNÍ ŘEZ Řez zaměřený na celkovou či jednostrannou redukci koruny. Tento případ se týká většinou dřevin ponechaných delší dobu bez jakékoliv péče, dřevin rostoucích v blízkosti domů nebo jiných překážek nebo dřevin pod elektrickým vedením. Odstraňujeme také větve, které vychylují dřevinu z jejího těžiště, to znamená větve asymetricky postavené. Řez musí být proveden velmi citlivě, jinak by mohlo dojít k nekontrolovatelné korunové výmladnosti. Velice důležité je v tomto případě dřevině pokud možno ponechat přirozený habitus bez trvalé deformace. Rozsáhlejší redukce je třeba provádět postupně, v několika etapách. RŘ redukční řez ORŘ - mírná obvodová redukce, která předpokládá mírné zredukování obvodových partií dřeviny, a tím snížení těžiště za účelem stabilizace dřeviny BŘ BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ Minimální varianta zdravotního řezu, účelově zaměřená na splnění požadavku provozní bezpečnosti stromů. Odstraňují se suché, mechanicky poškozené či zlomené větve. A BEZPEČNOSTNÍ VAZBA Navrženy jsou nepředepjaté, nedestruktivní, dynamické vazby, které umožňují pohyb spojených větví za běžného větru a při extrémních větrných podmínkách zároveň nedovolí v důsledku napnutí statického lana jejich rozlomení. Bezpečnostní vazba např.,,arco se skládá z kmenových pásů a lan. Kmenové pásy se používají v příslušné velikosti a jsou na boku označeny barevným štítkem pro rozlišení roku, kdy byla vazba vyrobena a instalována. Kmenové pásy jsou spojeny dutým PES nebo PP lanem o nosnosti tří nebo pěti tun. Je možno použít statické zajištění od jiných výrobců, např. Cobra, BOA, Gleistein ropes Gemini S. A1 založení jednoduché nedestruktivní bezpečnostní vazby s využitím dynamických polypropylenových lan, za lomítkem potom počet potřebných lan A1/3 = jednoúrovňová vazba, 3 lana A2 založení dvouúrovňové nedestruktivní bezpečnostní vazby s využitím dynamických polypropylenových lan. 9

11 LIKVIDACE DŘEVNÍ HMOTY Dřevní hmota vzniklá při realizaci projektu po odpočtu palivové kulatiny tvoří organický odpad. Její likvidace bude ponejvíce prováděna štěpkováním. Ke štěpkování bude použit speciální štěpkovač, který umožní likvidaci dřevní hmoty způsobem šetrným a bezpečným ke svému okolí, tvořenému převážně stávající zelení. Štěpkování je navrženo především z důvodu ekologické likvidace dřevní hmoty šetrné k životnímu prostředí. Pálení dřevní hmoty připadá v úvahu pouze v případně, že místní vyhláška obce pálení organického materiálu nezakazuje nebo povoluje s určitým neomezením. Likvidace dřevní hmoty je záležitostí realizační firmy. 6. VÝSADBY Výsadba dřevin a veškeré sadovnické práce budou provedeny podle normy ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba, ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Práce s půdou, ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Trávníky a jejich zakládání. Veškerý rostlinný materiál bude v 1. jakosti uvedené v normě ČSN Výpěstky okrasných rostlin a v příslušných oborových normách VÝSADBY STROMŮ Stromy budou sázeny ve velikosti obvodu kmene 14-16cm /listnáče/ nebo cm /jehličnany/, jamkovou výsadbou s výměnou půdy na 50% za kvalitní zahradnickou zeminu. Výměna půdy je navrhována z důvodů nekvalitní půdy v lokalitě. Úprava kořenového systému se u stromů dodávaných s balem neprovádí. Drátěné pletivo (černý drát, nikoli pozinkované) a juta se neodstraňují. Stromy se vysází podle výkresu osazovacího plánu. Vysází se stromy o obvodu kmínku uvedeném v rozpočtu. Obvod kmínku se měří v 1,00m výšky. Kmeny stromů se upevní u listnatých stromů 3 kůly. (dle ČSN DIN 18916). Kmeny listnatých stromů budou obalovány rákosovou rohoží výšky 1,8m. Výsadbová jáma bude před výsadbou dřeviny přihnojena Silvamixem v množství 4x10g na jeden strom. Závlahová sonda z flexibilní hadice nebude u stromů vytvářena. Po výsadbě budou stromy zality a výsadbová mísa bude mulčována drcenou borkou v tl. 8cm. Výsadba dřevin bude svěřena kvalifikované firmě s dobrými referencemi. Ovocné stromy budou sázeny ve velikosti cca cm, prostokořenné, jamkovou výsadbou bez výměny půdy. Stromy se vysází mezi tři kůly. Okolo nich bude ovinuto pletivo. Kmeny i s větvemi budou postříkány roztokem Aversol proti okusu zvěří. Výsadbová jáma bude před výsadbou dřeviny přihnojena Silvamixem v množství 4x10g na jeden strom. Výsadbové mísy budou mulčovány drcenou kůrou v tl. 8 cm. V rámci následné péče budou stromy dostatečně zalévány, budou kontrolován systém ochrany proti okusu. Výsadba dřevin bude svěřena kvalifikované firmě s dobrými referencemi. 7.TRÁVNÍK 7.1. ÚPRAVA TRÁVNÍKOVÝCH PLOCH PO KÁCENÍ DŘEVIN Nerovnosti vzniklé při kácení dřevin v trávníkových plochách budou po ukončení asanací vyrovnány trávníkovým substrátem nebo ornicí a bude zde znovu obnoven trávník. Výsev bude proveden parkovou směsí. Trávník bude založen na čisté půdě, tedy běžným způsobem odplevelené a připravené. Plocha bude chemicky odplevelena Roundapem a to 1x celoplošně a ještě jednou na 20% ploch hnízdovitě. Půda bude pohnojena minerálním hnojivem NPK 10

12 v množství 10g/m2. Výsevek semen je 15g na 1m2, hloubka setí cca 0,5cm. Nejvhodnějším obdobím výsevu je podzim /září/ a jaro /květen/. Po první seči trávníku bude plocha nově založeného trávníku odplevelena selektivním herbicidem k likvidaci dvouděložných plevelů. Je kalkulováno v průměru 20m2 obnovovaného trávníku na 1 pokácený strom. 8. SEZNAM POUŽITÝCH DŘEVIN 8.1. VÝSADBY NA CESTĚ PPČ. 1397/3 Zkr. Taxon Počet ks Velikost Spon Výsadba Údržba Listnaté stromy Prdo Prunus domestica Domácí, podnož myrobalán, /švestka domácí/ 43 Polokmen 1,4m-1,5, prostokořen ný, Po 8m Výsadba ovocných stromů Péče o ovocné stromy 8.2. CESTA NA HAVAJI Zkr. Taxon Počet ks Velikost Spon Výsadba Údržba Listnaté stromy Tpl Tilia platyphyllos /lípa velkolistá/ 2 ok cm, bal Solitérně Výsadba stromů Péče o vzrostlé stromy 8.3. LIEMROVÁ CESTA Zkr. Taxon Počet ks Velikost Spon Výsadba Údržba Listnaté stromy Mal Malus domestica Astrachán /jabloň obecná/ Prav Prunus avium Karešova /třešeň ptačí/ Sorba Sorbus aucuparia var.moravica /jeřáb ptačí/ Quer Quercus robur /dub letní/ 6 Podnož A2, vysokokmen, prostokoř. 6 Podnož ptačka, vysokokmen, prostokoř. 6 Vysokokmen, prostokoř. 39 Ok 14-16cm, bal Po 10m Po 10m Po 10m Výsadba ovocných stromů Výsadba ovocných stromů Výsadba ovocných stromů Péče o ovocné stromy Péče o ovocné stromy Péče o ovocné stromy Po 15m Výsadba stromů Péče o vzrostlé stromy 8.4. PARČÍK V CENTRU OBCE Zkr. Taxon Počet ks Velikost Spon Výsadba Údržba Jehličnaté stromy Pistr Pinus strobus cm, Solitérně Výsadba stromů Péče o /borovice vejmutovka/ bal vzrostlé stromy Listnaté stromy Fagsy Fagus sylvatica 1 Ok 14-16cm, Solitérně Výsadba stromů Péče o 11

13 Zkr. Taxon Počet ks Velikost Spon Výsadba Údržba /buk lesní/ bal vzrostlé stromy 9. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A VÝKAZ VÝMĚR 9.1. ASANACE Odstranění stromů o obvodu kmene 80cm a výše ve výšce 130cm od země a keřových skupin plochy nad 40m2 podléhá schválení orgánů ochrany přírody podle ustanovení 76, odst. 4, zákona ČNR č.114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny /novela 349/2009 Sb., účinnost od / Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru kmene ve výšce 130cm LOKALITA Výsadby na cestě ppč.1397/3 Nad 500 do 600mm Nad 700 do 800mm Cesta Havaji na Liemrová cesta Parčík v centru obce Nad 1200 do 1300mm CELKEM Odstranění keřových porostů vč.kořenů 15m2 0m2 100m2 0m2 0m2 1 Ošetření významných stromů Frézování pařezů Průměr na řezné ráně pařezu Cesta na Havaji Parčík v centru obce Nad 800 do 900mm 1 Nad 1000 do 1100mm 1 Nad 1700 do 1800mm 1 CELKEM PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ Pěstební opatření Výsadby na cestě ppč.1397/3 Cesta Havaji na Liemrová cesta Parčík v centru obce Zdravotní řez Zdravotní řez kombinovaný s mírnou obvodovou redukcí Zdravotní řez 2 2 kombinovaný s redukčním Ošetření významných stromů 12

14 Pěstební opatření řezem Bezpečnostní řez Bezpečnostní dynamická vazba Celkem ošetřených dřevin Výsadby na cestě ppč.1397/3 Cesta Havaji na Liemrová cesta Parčík v centru obce 4 Ošetření významných stromů 1 /A1/1/ 3 /A1/1/ 1 /A1/3/ PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ /POD TRÁVNÍK V MÍSTECH PO ASANOVANÝCH DŘEVINÁCH/- 60m2 Cesta na Havaji 40m2 Parčík v centru obce 20 m2 Doplnění ornice do jam po vyfrézovaných pařezech, cca 0,25m3/ks Chemické odplevelení, odstranění stávajícího porostu, Roundap 5l/ha, opakování 1x celoplošně Chemické odplevelení, odstranění stávajícího porostu, Roundap 5l/ha, pomístně v místech, kde prvotní postřik nezafungoval, cca 20% ploch Hrabání Válcování 9.4. VÝSEV PARKOVÉHO TRÁVNÍKU /V MÍSTECH PO ASANOVANÝCH DŘEVINÁCH/ - 60m2 Cesta na Havaji 40m2 Parčík v centru obce 20m2 Hnojení půdy minerálním hnojivem 10g/m2 Výsev travního semene, parková travní směs 15g/m2 Chemické odplevelení trávníku po první seči selektivním herbicidem proti dvouděložným plevelům Zálivka 40l/m2, opakování 2x 9.5. VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ 42 ks listnatých a 1 ks jehličnatých stromů Cesta na Havaji 2 ks listnatých stromů Liemrová cesta 39 ks listnatých stromů Parčík v centru obce 1 ks listnatých a 1 ks jehličnatých stromů Hloubení jámy s výměnou země na 50% za kvalitní zahradnickou zeminu, jáma do 1m3 Výsadba stromu s balem, obvod kmene cm /listnáče/ nebo výšky cm /jehličnany/ s balem Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix 4x10g jednotlivě k rostlině Ukotvení dřeviny třemi kůly s vrchní hrazdičkou /listnáče/ nebo jedním šikmým kůlem /jehličnany/ - soustružené dřevěné kůly s fazetou, průměr 8cm Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože výšky 1,8m /listnáče/ Povýsadbový řez stromů /listnáče/ Nástřik kmene a spodních větví roztokem Aversol proti okusu zvěří (pouze lokalita Liemrová cesta) Mulčování výsadbové jámy drcenou borkou v tl.8cm Zálivka 200l/ks opakování 2x 13

15 9.6. VÝSADBA OVOCNÝCH STROMŮ 61 ks Výsadby na cestě ppč.1397/3 43 ks Liemrová cesta 18 ks Hloubení jámy bez výměny země, jáma do 0,4m3 Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix 4x10g jednotlivě k rostlině Výsadba stromu - velikost dle seznamu použitých dřevin Zatlučení tří kůlů a obalení z vnějšku drátěným pletivem - dřevěné kůly, průměr 5cm Povýsadbový řez stromů Nástřik kmene a spodních větví roztokem Aversol proti okusu zvěří Mulčování výsadbové jámy drcenou borkou v tl.8cm Zálivka 100l/ks opakování 2x Následná péče po dobu 2 let 10.TECHNOLOGIE STANDARDNÍ ÚDRŽBY VÝSADEB PÉČE O PARKOVÝ TRÁVNÍK Sečení, opakování 12x Selektivní odplevelení dvouděložných plevelů /Agrofyt/ Podzimní vyhrabání listí Jarní vyhrabání Zálivka dle potřeby PÉČE O VZROSTLÉ STROMY Kontrola kotvení a obalu kmene, případná oprava, po 3 letech odstranění Výchovný a opravný řez Vypletí výsadbové mísy, opakování 2x Zálivka dle potřeby PÉČE O OVOCNÉ STROMY Kontrola ochrany proti okusu, případná oprava, po 5 letech odstranění Výchovný a opravný řez Vypletí výsadbové mísy, opakování 1x Postřik proti okusu zvěří, Aversol, 1x Řez Zálivka dle potřeby 14

16 INVENTARIZAČNÍ TABULKY Výsadby na ppč. 1397/3 Č. TAXON V /m/ Š /m/ Tl. /cm/ BÁZE /m/ FYZIOLOGICKÁ VITALITA BIOMECHANICKÁ VITALITA PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ POZNÁMKA zavětvení proschnutí poranění výmladky celkem suché větve hniloby, dutiny houby těžiště větvení celkem ppč.1397/3, kú. 1 Acer pseudoplatanus 12,0 8, x 3 x 2 ZŘ budka 2 Sambucus nigra, nálety Fraxinus excelsior a Acer pseudoplatanus Acer pseudoplatanus 12,0 12, x 3 x 2 ZŘ 4 Fraxinus excelsior 12,0 6, x 2 2 ZŘ jednostranná koruna 5 Acer pseudoplatanus 12,0 6, x 2 ZŘ jednostranná koruna 6 Acer pseudoplatanus 10,0 6,0 29 1,5 1 1 ZŘ 7 Acer pseudoplatanus 7,0 4, x 1-1- ZŘ 15

17 Cesta na Havaji Č. TAXON V /m/ Š /m/ Tl. /cm/ BÁZE /m/ FYZIOLOGICKÁ VITALITA BIOMECHANICKÁ VITALITA PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ POZNÁMKA zavětvení proschnutí poranění výmladky celkem suché větve hniloby, dutiny houby těžiště větvení celkem ppč. 1432/1, kú. 1 Tilia cordata x x x 2 x 2 ZŘ rána kmene 2 Tilia cordata x 2 x x 2- ZŘ, ORŘ tlakové větvení 3 Tilia platyphyllos x 2 ZŘ 4 Tilia cordata x 2 x 2 ZŘ 5 Tilia cordata x 2 ZŘ, RŘ jednostranná koruna, redukční řez k symetrizaci koruny 6 Tilia cordata x x 2- x x 4 Již pokáceno, FR 7 Tilia cordata ,5 x 2 x 2 ZŘ výmladky v koruně 8 Tilia cordata ,5 2 x x 3- ZŘ, ORŘ, A1/1 tlakové větvení 9 Betula pendula x 2- x 2- ZŘ ptačí budka Již pokáceno, 10 Tilia cordata x 2- x x 3- FR dutina v kmeni tlakové větvení s prasklinou, neodborná vazba popruhy, dvoják 11 Tilia cordata x 3 xx 3 ZŘ, ORŘ suchý terminál, ulámané větve větrem 16

18 Parčík v centru obce Č. TAXON V /m/ Š /m/ Tl. /cm/ BÁZE /m/ FYZIOLOGICKÁ VITALITA BIOMECHANICKÁ VITALITA PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ POZNÁMKA zavětvení proschnutí poranění výmladky celkem suché větve hniloby, dutiny houby těžiště větvení celkem ppč.436, kú. Aesculus hippocastaneum x x x 3 x 3 ZŘ rána kmene, klíněnka Aesculus hippocastaneum x x 3 x x 3- ZŘ, ORŘ, A1/1 tlakové větvení, klíněnka ppč.433, kú. Aesculus hippocastaneum x 3 x 3 ZŘ klíněnka ppč.441, kú. 4 Tilia cordata x 3 x x x 3- ZŘ,ORŘ, A1/1 tlakové větvení ppč.436, kú. 5 Tilia platyphyllos x x 2- x x 3 ZŘ,ORŘ, A1/1 tlakové větvení, budka 6 Tilia platyphyllos x x 3 x 3 ZŘ ppč.441, kú. 7 Tilia cordata x x x 2- x x 3 ZŘ, RŘ rána kmene, špatné těžiště, redukcí upravit těžiště ppč.436, kú. 8 Fraxinus excelsior x x x 2- x 2- ZŘ rána kmene 9 Tilia cordata x x 3 x 3 ZŘ 17

19 Č. TAXON V /m/ Š /m/ Tl. /cm/ BÁZE /m/ FYZIOLOGICKÁ VITALITA BIOMECHANICKÁ VITALITA PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ POZNÁMKA zavětvení proschnutí poranění výmladky celkem suché větve hniloby, dutiny houby těžiště větvení celkem 10 Aesculus hippocastaneum x x 2 x x 3 ZŘ, RŘ 11 Larix decidua x 2 x 2 BŘ 12 Pinus strobus x 2 BŘ rána kmene, klíněnka, špatné těžiště, redukcí upravit těžiště 13 Pinus strobus x xxx 3- ASN, FR velmi nahnutá, problematická 14 Tilia cordata x x 3 x 3 ZŘ, ORŘ uřezané kosterní větve, rána kmene ppč.437, kú. 15 Larix decidua x 2 x 2 BŘ 16 Picea pungens x 1 x 1 BŘ 18

20 Ošetření významných stromů Č. TAXON V /m/ Š /m/ Tl. /cm/ BÁZE /m/ FYZIOLOGICKÁ VITALITA BIOMECHANICKÁ VITALITA PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ POZNÁMKA zavětvení proschnutí poranění výmladky celkem suché větve hniloby, dutiny houby těžiště větvení celkem st.91, kú. 1 Taxus baccata 15,0 7, ZŘ, ORŘ ppč.591, kú. 2 Acer pseudoplatanus 27,0 19, x 2 ZŘ, RŘ ppč.590/4, kú. 3 Acer pseudoplatanus 24,0 14, xx 3 x x x 3- ZŘ, RŘ, A1/3 citlivá obvodová redukce, zakrácení větví, sahajících k budově domu redukční řez symetrizační, mírná obvodová redukce se zakrácením větví do průměru 5-7cm po obvodu koruny s ponecháním dostatečně silné tažné větve, kontrola úžlabí redukční řez symetrizační, mírná obvodová redukce se zakrácením větví do průměru 5-7cm po obvodu koruny s ponecháním dostatečně silné tažné větve, kontrola úžlabí, stabilizace koruny bezpečnostními vazbami 19

21 FOTODOKUMENTACE: Výsadby na ppč.1397/3 20

22 Cesta na Havaji 21

23 Detail problematické lípy č.6, určené ke kácení Liemrová cesta křoví v jižní části 22

24 Pohled na lípu u zbořeniště kapličky Lípa u zbořeniště kapličky 23

25 lipami Severní část Liemrové cesty s dominantními 24

26 Parčík v centru obce 25

27 26

28 Ošetření významných stromů Javor klen č.3 27

29 Javor klen č.2 Tis č.1 28

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby keřových skupin 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY. Obsah technické zprávy: - 1 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY. Obsah technické zprávy: - 1 - Obsah technické zprávy: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2.1. Předmět dokumentace 2.2. Podklady 2.3. Stávající stav 2.4. Návrh řešení 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY 4.1. SO 801 Terénní a sadové

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Řešené objekty Kraj (NUTS III): Vysočina Okres (NUTS IV): Pelhřimov Katastrální území: Pacov Obec: Pacov PSČ: 395 01 Popis umístění projektu: intravilán města Pacov Tab.1: Seznam

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. TŮNĚ 4.1. PRŮVODNÍ ZPRAVA 4.2. SOUHRNÁ TECHNICKÁ

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých dřevin 6.

Více

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu Tyršova 359, 34101 Horažďovice Mobil: +420 774 499 570 Email:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 (V SOULADU S KPÚ CHODSKÁ LHOTA) Vypracoval: Ing. Karel Kuneš - GAN, Klenčí pod Čerchovem

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY Výkaz výměr Stavba : Hlavní osy hřbitova a jejich obnova Objekt : Sadové úpravy Poř. Druh Počet ks číslo celkem Velikost J. c. Cena celkem SPECIFIKACE 1/1 Listnaté stromy (zemní bal) 1 Crataegus laevigata

Více

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Objednatel: město Rýmařov Vypracovala: ing. Anna Zábojníková Datum: II./2015 P:Č. KCN Kod položky Popis položky MJ množství cena/mj celkem I. Pěstební

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více