Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech"

Transkript

1 Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

2 Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012.

3 ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel: Městys Štoky Štoky Štoky Zpracovatel: GREENBERG designing outdoor spaces Adresa organizace: Vídeň 127, Velké Meziříčí Tel.: IČ: DIČ: CZ Statutární zástupce: Ing. Sjoerd Willem van den Berg zahradní a krajinný architekt Odpovědný řešitel a zpracovatel úkolu: Ing. Sjoerd Willem van den Berg tel.: Ing. Sjoerd Willem van den Berg Ve Vídni

4 OBSAH: PŘEDMLUVA KAPITOLA 1. ÚVOD KAPITOLA 2. NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ ŠTOKY ÚVOD ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI NÁVRH Koncepce návrhu a výsadbový plán Cenová kalkulace a výkaz výměr KAPITOLA 3. NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ STUDÉNKA ÚVOD ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI NÁVRH Koncepce návrhu a výsadbový plán Cenová kalkulace a výkaz výměr KAPITOLA 4. NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ PETROVICE ÚVOD ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI NÁVRH Návrh obnovy zeleně Cenová kalkulace a výkaz výměr KAPITOLA 5. SOUHRNNÁ CENOVÁ KALKULACE

5 PŘEDMLUVA. Tato studie řeší návrh komplexní revitalizace vzrostlých a letitých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech, kterými jsou Studénka a Petrovice. Městys Štoky se nachází 12 km jižně od Havlíčkova Brodu v kraji Vysočina. V městyse žije celkem 1751 obyvatel. Patří k němu celkem pět místních částí. Vedle již zmíněných lokalit patří do místních částí také obce Pozovice, Zvonějov a Smilov. Městys Štoky zaznamenal v posledních deseti letech výrazný nárůst počtu obyvatel a to především díky intenzivní výstavbě nových rodinných domů, která v městyse proběhla a stále probíhá. O rozvoji městyse svědčí také činnost různých dobrovolných spolků a sdružení. V samotném centru Štoků se nachází celkem 94 letitých, vzrostlých stromů. Díky tomuto vysokému počtu vzrostlých stromů je tato lokalita naprosto výjimečná oproti jiným obcím. Tyto stromy jsou situovány podél silnic v centru a v parku s kašnou, který se nachází v jeho středu. Dominantou tohoto parku jsou právě letité, vzrostlé stromy. Nachází se zde jak lípy srdčité a velkolisté, tak také téměř stoleté duby červené. Většina stromů je ovšem kvůli neodborným a nesystematickým zásahům, které u nich byly prováděny v minulých letech, ve velmi špatném stavu. Kritická situace, co se týče počtu vzrostlých stromů a jejich zdravotního stavu, je také v centru obcí Studénka a Petrovice, které jsou vyhlášeny památkovou zónou. Představitelé obce proto přišli s návrhem vypracovat komplexní plán obnovy stávajících letitých stromů a výsadby nových stromů v intravilánu městyse a tím zde podpořit výskyt zeleně s dlouhodobou perspektivou, která má velký význam pro současné a příští generace. Hlavním cílem této akce je zachránit co možná největší počet vzácných letitých stromů, které se nachází v centru městyse a jeho místních částech. Vzhledem k tomu, že některé stromy jsou již ve velmi špatném stavu, je v návrhu zahrnuta také výsadba nových stromů. Nová výsadba je navržena tak, aby navazovala na stávající výsadbu stromů a podpořila tak výskyt dlouhodobě perspektivních stromů v intravilánu městyse, které mají pro obec a její obyvatele velký význam. Tato studie byla vypracovaná firmou Greenberg designing outdoor spaces na základě objednávky městyse Štoky. Je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje krátký úvod s popisem městyse Štoky a jeho místních částí a znázorněním poloh řešených lokalit. Pro každou ze tří lokalit byla vypracována samostatná studie. Tyto studie jsou v kapitolách 2 až 4. Na závěr následuje souhrnná cenová kalkulace, která je obsažena v kapitole 5. Greenberg designing outdoor spaces ve Vídni,

6 KAPITOLA 1. ÚVOD. Městys Štoky a jeho místní části se nachází cca 12 km jižně od Havlíčkova Brodu (Obrázek 1.1). Tento projekt zahrnuje celkem tři oblasti a to Štoky a jeho místní části Studénku a Petrovice, které jsou vyhlášeny památkovou zónou (Obrázek 1.2). U každé lokality byla nejprve provedena inventarizace zeleně v celé řešené oblasti a zhodnocení stavu a perspektivity stávající zeleně. Hlavní důraz byl kladen na zdravotní stav vzrostlých letitých stromů, které se nacházejí v intravilánu jednotlivých lokalit. Na základě této inventarizace byly vyhodnoceny jednotlivé kroky péče o stávající stromy. Ty zahrnují ošetření vzrostlých stromů případně eliminaci stromů, které jsou výrazně poškozené nevhodnými řezy či napadené hnilobou a houbami. Na základě inventarizace zeleně byly dále navrženy lokality, kde je vhodné provést novou výsadbu alejových stromů s dlouhodobou perspektivou. Řešené oblasti zahrnují pouze plochy, které jsou v majetku městyse. Studénka Petrovice Štoky Obrázek 1.2: Poloha řešených lokalit v městyse Štoky. (Fotografie: Geodis, 2009, editováno: Greenberg 2012) Obrázek 1.1: Poloha městyse Štoky a jeho místních částí. (Mapa: editováno: Greenberg 2012) 3

7 KAPITOLA 2. NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ ŠTOKY 4

8 2.1 ÚVOD Městys Štoky se nachází jižně od Havlíčkova Brodu. Podél městyse prochází hlavní silnice č. 38 vedoucí z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Centrum městyse leží západně od silnice č. 38. Zde se nachází kostel Sv. Jakuba Starší. Dominantou centra Štoků je poměrně rozlehlý park. V jeho centru je nově zbudovaná kašna. V parku byly nedávno obnoveny cestní sítě a vysázena drobná keřová výsadba po obvodu parku a kolem kašny. V centru městyse se dále nachází osázený prostor památníku obětí světových válek a menší park s kašnou. Tato zelená prostranství tvoří dominantu centra Štoků a to především díky velkému počtu letitých vzrostlých stromů, které se zde nachází. Přesto jsou tyto stromy ve velmi špatném stavu a vyžadují nutně komplexní odborné ošetření. Budova obecního úřadu stojí v blízkosti památníku obětí světových válek (Obrázek 2.1). Severně od centra Štoků se nachází budova základní školy a mateřské školky. Výraznou dominantou městyse jsou především vzrostlé letité stromy, které se nachází v jeho centru a v prostoru kolem školy. Velké procento těchto stromů ovšem trpí výraznými defekty koruny a vyžaduje nutné ošetření. Mnoho stromů je dále ve špatném zdravotním stavu, případně na konci své životnosti. Zbývající stromy, které nevykazují výrazné defekty, mají přehoustlé koruny, které nebyly po dlouhou dobu nijak udržovány. Vzhledem k velmi špatnému zdravotnímu stavu stromů, je nutné tyto stromy ošetřit tak, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá perspektiva a bezpečnost. Tomu přispívá také fakt, že v místě výskytu vzrostlých stromů je soustředěn velký pohyb dětí a obyvatel Štoků. Cílem představitelů městyse je v co největší míře zachovat vzrostlé letité stromy a zajistit jejich dlouhodobou vitalitu a tím perspektivu pro obec. Současně chtějí představitelé obce zakládat novou výsadbu stromů na místech, kde musely být stromy odstraněny a navázat tak na stávající výsadbu alejových stromů v městyse. B Obrázek 2.1: Fotografie zachycující městys Štoky (A budova úřadu a památník světových válek, B- kostel Sv. Jakuba Starší se sousedícím parkem, C budova základní školy a mateřské školky). (Fotografie: Geodis, editováno: Greenberg 2012) C A 5

9 2.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI Řešenou oblast v městyse Štoky tvoří veřejné plochy o rozloze cca m 2. Součástí analýzy řešené oblasti bylo provedení inventarizace stávající zeleně na plochách, které jsou v majetku městyse a zhodnocení jejího stavu. Plochy, na kterých byl proveden celkový přehled zeleně, jsou znázorněny na obrázku 2.2. Kromě veřejné zeleně byly zhodnoceny také dřeviny, které se sice nachází na soukromých pozemcích, ale které svým vzrůstem a kvalitou významně ovlivňují celkový vzhled obce. Návrh opatření byl na základě této inventarizace proveden celkem ve třech lokalitách v intravilánu městyse a to v jeho centru, v okolí zkladní školy a mateřské školky a na jižním okraji městyse u bývalé okresní silnice (Obrázek 2.3). Přehled parcel, na kterých byla provedena inventarizace dřevin a na kterých se nachází stromy, které jsou předmětem této studie, je uveden v tabulce 2.1. Kompletní inventarizace dřevin je uvedena v textové části v příloze 2.A a v mapové části v příloze 2.B. Inventarizace dřevin, jejichž obnova je součástí této studie, je obsažena v tabulce 2.2 na konci této sekce. Umístění stromů v jednotlivých lokalitách v intravilánu obce je znázorněno na obrázcích 2.4, 2.20 a Vzrostlé stromy, které se nachází v intravilánu obce, tvoří z velké části lípy srdčité (Tilia cordata), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), jasany ztepilé (Fraxinus excelsior), javory mléče (Acer platanoides) a jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum). Jedná se o letité, v některých případech až stoleté stromy, které byly v minulosti hojně vysazovány v parku a v okolí kostela a cest v centru městyse. Přímo v centru Štoků se nachází tři mohutné stromy dubu červeného (Quercus rubra), které jsou vzhledem ke své velikosti a stáří hlavní dominantou parku. V intravilánu městyse se nachází skupinové výsadby vzrostlých stromů a stromořadí celkem na třech místech a to v centru městyse, v okolí základní školy a podél bývalé okresní silnice. V samotném centru štoků se nachází celkem 94 letitých, vzrostlých stromů. Tyto jsou na zatravněných plochách, které svojí rozlohou tvoří většinu veřejných ploch centra. Z hlediska uspořádání lze tyto plochy rozdělit na tři části. Jedná se o centrální park s kašnou, plochy v okolí kostela Sv. Jakuba Starší a malý park s kašnou. Inventarizace dřevin v centru Štoků spolu s parcelními čísly dotčených pozemků je ukázána na obrázku 2.4. V centrálním parku se nachází 21 vzrostlých stromů. Dominantou parku jsou tři mohutné duby červené (Quercus rubra, č. 2, 24 a 25, Obrázek 2.5), které jsou umístěny symetricky kolem kašny v centru parku (Obrázek 2.6). U těchto stromů byly prováděny nevhodné redukční zásahy, které způsobily asymetrické větvení. V korunách jsou patrné četné defekty tlakové vidlice neboli větve s vrůstající korunou. Proto je u těchto stromů navržen ošetření koruny zdravotními řezy v kombinaci s instalováním vazeb. Vzhledem k objemu a tvaru koruny je u dubů červených č. 2 a 24 navržena instalace jedné vazby (4tunové) a u dubu červeného č. 25 je doporučena instalace dvoustupňové vazby. V parku se dále nachází 3 vzrostlé stromy lípy srdčité (Tilia cordata, č. 9, 18 a 27), 4 vzrostlé stromy jírovce maďala (Aesculus hippocastanum, č. 4, 10, 23 a 28), 2 vzrostlé javory mléče (Acer platanoides, č. 6 a 19) a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos, č. 5). U těchto stromů byly prováděny výrazné redukce a neodborné řezy. To způsobilo vytvoření vysoké koruny nepravidelného tvaru. Na většině stromů jsou patrné defekty tlakové vidlice neboli větve s vrůstající korunou. Proto je u těchto jedinců navrženo provedení bezpečnostních a zdravotních řezů pro zachování dlouhodobé perspektivity těchto stromů. U zbývajících stromů byly bohužel opakovaně aplikovány nevhodné redukční řezy, které způsobily značné vyvětvení těchto stromů a vytvoření velmi nepravidelné koruny. Jedná se o lípu srdčitou (Tilia cordata, č. 22), jasany ztepilé (Fraxinus excelsior, 6

10 č. 8, 17, 20 a 26) a javor mléč (Acer platanoides, č. 21). U většiny těchto jedinců jsou navíc patrné defekty tlakové vidlice neboli větve s vrůstající korunou. Proto je u těchto jedinců navrženo jejich odstranění a namísto těchto jedinců doplnění nové výsadby stromů. V parku se dále nachází památník padlým sovětským vojákům. V blízkosti památníku se nachází také borovice černá (Pinus nigra, č. 16), která je vměstnaná do malého prostoru mezi perspektivní výsadbu listnatých stromů. Proto je u tohoto jedince navržena eliminace, čímž se vytvoří dostatek prostoru pro růst perspektivních listnatých stromů, které se nachází v okolí památníku. Stromy, které jsou navrženy k odstranění v prostoru parku, jsou ukázány na obrázku 2.7. Na severní straně parku je umístěn kostel Sv. Jakuba Starší, v jehož okolí se nachází velké množství starých stromů. Stromy po obvodu zelené plochy kolem kostela se nachází na parcelách, které patří městysi. Na západní straně se nachází stromy javoru mléče, javoru klanu, lípy srdčité a lípy velkolisté (č , Obrázek 2.8). Na východní straně kostela se v okolí kříže nachází stromy jírovce maďala, lípy velkolisté a lípy srdčité (č , Obrázek 2.9). U těchto stromů nebyly dlouhodobě prováděny prořezy a ošetření koruny, což mělo za důsledek vytvoření přehoustlé koruny. U stromu lípy velkolisté (Tilia platyphyllos, č. 57) jsou na koruně patrné defekty tlakové vidlice. Koruna stromu je navíc velmi přehoustlá. Proto je u tohoto jedince doporučen zdravotní řez s instalací vazby (Obrázek 2.10). U stromů v okolí kříže byly navíc provedeny rozsáhlé redukce. V důsledku těchto redukcí jsou v kmenech těchto stromů na několika místech dutiny. Vzhledem ke stáří a velikosti tvoří tyto stromy významnou dominantu v okolí kostela. Proto je u nich navrženo ošetření zdravotními řezy pro podpoření jejich dlouhodobé perspektivy. U stromů s dutinami je nutné zakrýt a zajistit kmen stromu tak, aby nedocházelo k jeho zanášení listím a aby byl co nejvíce zamezen přístup dešťové vody do koruny stromu. Na jižní straně, po obou stranách schodů vedoucích ke kostelu, se nachází skupina čtyř vzrostlých stromů. Jedná se o javory kleny (Acer pseudoplatanus, č. 59 a 60, Obrázek 2.11) a dvě lípy srdčité (Tilia cordata, č. 61 a 62, Obrázek 2.12). U javorů došlo v důsledku redukcí k značnému vyvětvení. Tyto stromy navíc nevhodně kolidují se sousedními lipami. Proto je u těchto stromů navržena eliminace. U lip došlo ke vzniku výrazného sekundárního větvení. Vzhledem k umístění a velikosti těchto stromů je navrženo jejich ošetření zdravotními řezy. Při provedení řezů je doporučeno provést primárně řezy na kmenové větve. V jihovýchodním rohu je umístěna dosti neuspořádaná výsadba stromů a keřů. Jedná se o neperspektivní zeravy západní, jeřáb muk a jasan ztepilý (č. 63, 64, 65 a 69, Obrázek 2.13). Tyto stromy mají malou perspektivu. Jejich výsadba zde byla provedena nahodile místními obyvateli na velmi malém prostoru a působí neuspořádaně. Proto je na této ploše navržena eliminace těchto jedinců a doplnění nové výsadby, která by plynule navazovala na výsadbu stávající. Na východní straně centra městyse se v jeho jižní části nachází malý park s kašnou. Tento park tvoří zelenou plochu před budovou bývalého okresního soudu (Obrázek 2.14). V parku se nachází 5 lip srdčitých (Tilia cordata, č. 103, 106, 109, 112 a 114) a několik jehličnanů. V okolí kašny se nachází stromy zeravu obrovského a zeravu západního (č. 105 a 108). Tyto vzrostlé stromy jsou krásnou dominantou parku a jsou proto v návrhu zachovány. V blízkosti jehličnanů se nachází na malém prostoru smrk pichlavý (Picea pungens, č. 104, Obrázek 2.15). Tento strom zde byl nahodile vysázen a kvůli k malé vzdálenosti od okolních stromů je navržena jeho eliminace. U lip srdčitých (č. 103, 106 a 109) je vzhledem k dlouhodobě neudržovaným korunám nevržen zdravotní řez. Na horním okraji parku se nachází skupina čtyř stromů. Je zde jedle ojíněná (Abies concolor, č. 111), smrk ztepilý (Picea abies, č. 113) a dvě lípy srdčité (Tilia cordata, č. 112 a 114) (Obrázek 2.16). U lip je tvar jejich koruny poznamenán nevhodnými řezy, které u těchto jedinců byly dlouhodobě prováděny. Vzhledem ke stavu těchto jedinců je u nich navrženo použití zdravotního řezu. V blízkosti parku se u kruhového objezdu nachází letitý strom lípy velkolisté (Tilia platyphyllos, č. 115, Obrázek 2.17). Tento strom je i přes své stáří v relativně dobrém zdravotním stavu. Oproti jiným stromům v centru městyse se u tohoto jedince nevyskytují výrazné defekty 7

11 koruny. Pro zachování dlouhodobé perspektivy a životnosti je u této lípy navržen zdravotní řez. Vzhledem k velkému objemu koruny je dále navrženo zpevnění kosterních větví jednou vazbou. 8

12 Obrázek 2.2: Veřejné plochy (značeno červeně), na kterých byla provedena inventarizace a přehled zeleně v městyse Štoky (týká se pouze intravilánu obce). 9

13 B A C Obrázek 2.3: Lokality se vzrostlými, letitými stromy v intravilánu městyse (značeno červeně), které jsou předmětem obnovy zeleně v městyse Štoky (A-stromy v parcích a podél silnice v centru městyse, B-stromy u budovy základní školy a mateřské školky a C- stromy na jižním okraji městyse u bývalé okresní cesty). 10

14 Obrázek 2.4: Schematické znázornění polohy stromů a keřů v centru městyse Štoky v měřítku 1:

15 Obrázek 2.5: Vzrostlé stromy dubu červeného (značeno šipkou), které se nachází v centru parku v okolí kašny. (Fotografie: Greenberg, 2012) 12

16 Obrázek 2.6: Pohled na kašnu ve středu parku v centru městyse Štoky. (Fotografie: Greenberg, 2012) 13

17 Obrázek 2.7: Fotografie stromů určených k eliminaci v parku v centru městyse Štoky (inventarizační číslo je uvedeno na obrázcích). (Fotografie: Greenberg, 2012) 14

18 Obrázek 2.8: Stromy na veřejných plochách na západní straně kostela. (Fotografie: Greenberg, 2012) Obrázek 2.9: Stromy na veřejných plochách v okolí kříže na východní straně kostela. (Fotografie: Greenberg, 2012) Obrázek 2.10: Strom lípy velkolisté (Tilia platyphyllos, č. 57) na veřejných plochách na jižní straně kostela. (Fotografie: Greenberg, 2012) 15

19 59 60 Obrázek 2.11: Stromy javoru klenu (Acer pseudoplatanus, č. 59 a 60) na jižní straně kostela. (Fotografie: Greenberg, 2012) 16

20 61 62 Obrázek 2.12: Stromy lípy srdčité (Tilia cordata, č. 61 a 62) na jižní straně kostela. (Fotografie: Greenberg, 2012) 17

21 Obrázek 2.13: Výsadba keřů a stromů (č. 63, 64, 65 a 69) určených k eliminaci na východním rohu ploch v okolí kostela. (Fotografie: Greenberg, 2012) 18

22 Obrázek 2.14: Park s kašnou na východní straně centra městyse Štoky. (Fotografie: Greenberg, 2012) Obrázek 2.15: Smrk pichlavý (Picea pungens, č. 104) navržený k eliminaci. (Fotografie: Greenberg, 2012) 19 Obrázek 2.16: Skupina stromů na severní straně parku (Tilia cordata, č. 112 a 114, Abies concolor č. 111 a Picea abies č. 113 ). (Fotografie: Greenberg, 2012)

23 Obrázek 2.17: Strom lípy velkolisté (Tilia platyphyllos, č. 115) v centru městyse Štoky v blízkosti kruhového objezdu. (Fotografie: Greenberg, 2012)

24 Tabulka 2.1: Přehled lokalit se vzrostlými stromy, které jsou předmětem této studie, dle parcelních čísel. Lokalita Parcelní čísla Centrum centrální park s kašnou 2826/9, 2826/7 plochy v okolí kostela 2826/8 malý park s kašnou 2826/10 Základní škola zelené plochy u zákl. školy a dopravního hřiště 278, 1841, 2938, 1856/2, 1856/3, 2917/8 Jižní část plochy v okolí bývalé okresní silnice

25 Druhou lokalitou, ve které se nachází velké množství letitých, vzrostlých stromů, je okolí budovy základní školy, dopravního hřiště a mateřské školky. Obrázek 2.18 znázorňuje inventarizaci dřevin v této lokalitě. V prostoru dopravního hřiště (Obrázek 2.19) byla navržena pěstební opatření pouze u stromů, které vzhledem ke špatnému stavu a tvaru koruny vyžadují nutné ošetření. Jedná se o topol osiku (Populus tremula, č. 159) a břízu bělokorou (Betula pendula, č. 160), které se nachází v samotném prostoru hřiště (Obrázek 2.20). U těchto stromů nebyly dlouhodobě prováděny odborné řezy. Vzhledem k jejich velikosti a umístění ve velmi frekventované lokalitě dopravního hřiště, je u těchto jedinců navrženo ošetření zdravotními řezy. U vchodu do budovy základní školy se nachází vzrostlý strom borovice lesní (Pinus sylvestris, č. 165, Obrázek 2.21) a dvě lípy srdčité (Tilia cordata, č. 169 a 170). Na opačné straně budovy škola jsou u silnice dále tři vzrostlé javory mléče (Acer platanoides, č ). Vzhledem k velikosti těchto jedinců a stavu jejich koruny, jsou zde navrženy zdravotní řezy. U borovice lesní je navržen řez bezpečnostní. Před budovou školy je vysazena kombinace smrků pichlavých a borovic limba (Obrázek 2.21). Na zadní straně školy je umístěno sportovní hřiště. V tomto prostoru se nachází několik ovocných stromů, lípa srdčitá (Tilia cordata, č. 191) a borovice vejmutovky (Pinus strobus, č. 192 a 193). Vzhledem k velikosti těchto jedinců a k umístění v prostoru školy je u lípy navržen zdravotní řez a u borovic řez bezpečnostní. Poslední vzrostlý strom je v blízkosti školy na straně silnice. Jedná se o lípu velkolistou (Tilia platyphyllos, č. 195). U tohoto jedince je značně přehoustlá koruna. Proto je zde použit zdravotní řez. Poslední stromořadí v městyse Štoky se nachází v okrajové části obce a to u bývalé okresní silnice (Obrázek 2.22). Zde se nachází stromořadí 7 vzrostlých jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior, č , Obrázek 2.23). Na opačné straně silnice se nachází řada dvou jasanů ztepilých a lípy velkolisté (Fraxinus excelsior, č. 153 a 155 a Tilia platyphyllos, č. 154, Obrázek 2.24). Přestože u těchto jedinců nebyly prováděny dlouhodobě odborné řezy, jsou tyto stromy v relativně dobrém zdravotním stavu a netrpí výraznými defekty koruny. Svým vzrůstem tvoří výraznou dominantu při příjezdu do městyse. Pro zachování jejich dobrého stavu a podpoření dlouhodobé perspektivy jsou u těchto stromů navrženy zdravotní řezy. Vzhledem k jejich výšce je doporučeno provést spolu s řezy mírnou výškovou redukci. Z celkového hodnocení stavu vzrostlých stromů v městyse Štoky vyplývá, že u těchto jedinců nebyly dlouhodobě prováděny odborné řezy, což velmi negativně ovlivnilo tvar, zdravotní stav a hustotu jejich koruny. Přes nevhodná ošetření, je velké procento stromů v relativně dobrém zdravotním stavu a po odborném ošetření mohou prospívat a být dominantou městyse po dlouhá léta. 22

26 Obrázek 2.18: Schematické znázornění polohy stromů a keřů v okolí základní školy (A) a dopravního hřiště (B) v měřítku 1:

27 Obrázek 2.19: Pohled na vzrostlé stromy v prostoru dopravního hřiště. (Fotografie: Greenberg, 2012) Obrázek 2.20: Stromy v okolí dopravního hřiště (Populus tremula, č. 159 a Betula pendula, č. 160), u kterých jsou navržena pěstební opatření. (Fotografie: Greenberg, 2012) 24

28 Obrázek 2.21: Pohled na budovu základní školy a výsadbu před budovou. (Fotografie: Greenberg, 2012) 25

29 Obrázek 2.22: Schematické znázornění polohy stromů a keřů v okolí bývalé okresní silnice v měřítku 1:

30 Obrázek 2.23: Stromořadí jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior, č ) u bývalé okresní silnice. (Fotografie: Greenberg, 2012) Obrázek 2.24: Jasany ztepilé a lípa velkolistá (Fraxinus excelsior, č. 153 a 155 a Tilia platyphyllos, č. 154) u bývalé okresní silnice. (Fotografie: Greenberg, 2012) 27

31 Tabulka 2.2: Inventarizace vzrostlých stromů a stromořadí v městyse Štoky, u kterých jsou navržena pěstební opatření. Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. číslo** 1 Quercus rubra Dub červený Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Acer platanoides Javor mléč Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Abies nordmannia Jedle kavkazská Pinus nigra Borovice černý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Acer platanoides Javor mléč Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Acer platanoides Javor mléč Tilia cordata Lípa srdčitá Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Quercus rubra Dub červený Quercus rubra Dub červený Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Tilia cordata Lípa srdčitá Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen

32 24 Tilia cordata Lípa srdčitá Acer platanoides Javor mléč Tilia cordata Lípa srdčitá Acer pseudoplatanus Javor klen Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Thuja occidentalis Zerav západní 17/ Thuja occidentalis Zerav západní Sorbus aria Jeřáb muk Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Picea pungens Smrk pichlavý Thuja plicata 'Pendula' Zerav obrovský Tilia cordata Lípa srdčitá Thuja occidentalis Zerav západní 77/

33 49 Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Populus tremula Topol osika Betula pendula Bříza bělokorá Pinus sylvestris Borovice lesní Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Tilia cordata Lípa srdčitá Pinus strobus Borovice vejmutovka Pinus strobus Borovice vejmutovka

34 74 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti 31

35 2.3 NÁVRH Koncepce návrhu a výsadbový plán Předmětem této studie bylo navržení pěstebního opatření u vzrostlých stromů v městyse Štoky, které tvoří převážně lípy srdčité (Tilia cordata), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), jasany ztepilé (Fraxinus excelsior), javory mléče (Acer platanoides) a jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum). Tak jako analytická část, bude i koncepce návrhu rozdělena dle lokalit, ve kterých se vzrostlé stromy nacházejí. Na základě hodnocení stavu jednotlivých stromů zahrnující tvar koruny, výskyt houby a hniloby, tlakové vidlice či sekundárního větvení byla navržena pěstební opatření tak, aby se zvýšila dlouhodobá perspektiva těchto jedinců. Navrhovaná opatření jsou shrnuta v tabulce 2.3 až 2.5. Číselné označení odpovídá značení zakreslenému na obrázcích 2.4, 2.20 a Navržená opatření zahrnují zdravotní a bezpečnostní řez s použitím lezecké techniky pro omezení sekundárních poškození při jejich realizaci. U stromů neperspektivních nebo u stromů, u kterých bylo jasné napadení houbou či hnilobou, případně u kterých se vyskytovaly výrazné defekty koruny, byla navržena jejich eliminace. Realizace prací by měla být provedena odbornou arboristickou firmou. Revitalizace letitých stromů v městyse zahrnuje nejen ošetření stávajících stromů, ale také novou výsadbu alejových stromů v lokalitách, kde je dostatek prostoru pro výsadbu dlouhodobě perspektivních stromů. Pro novou výsadbu byly zvoleny velké alejové stromy s obvodem kmene cm tak, aby nová výsadba již plnila funkci vzrostlé zeleně a lépe zaplnila prostor po eliminovaných stromech a navazovala na stávající výsadby. Nová výsadba alejových stromů je navržena celkem na dvou místech v centru městyse, a to v parku s kašnou a na plochách v okolí kostela. V návaznosti na stávající vzrostlé stromy v těchto lokalitách je doporučeno použít pro novou výsadbu stromy lípy srdčité, javoru mléče a jednoho dubu červeného v parku. Seznam navržených dřevin je uveden v tabulce 2.6. V parku s kašnou je výsadba navržena převážně na místech, kde byly eliminovány stromy, které byly ve špatném stavu. Na severní straně parku je navržena nová výsadba lip srdčitých. Na jižním okraji parku je dále navržena výsadba dvou javorů mléče, která tak doplní stávající stromy v parku. Jak již bylo zmíněno, v centru parku se nachází nově zrekonstruovaná kašna. Cestní síť, která vede ke kašně, rozděluje park na čtyři pole. Ve třech polích jsou kolem kašny symetricky umístěny letité stromy dubu červeného. V posledním poli výsadba chybí. Proto je na západní straně kašny ve volném prostoru navržena výsadba jednoho solitérního stromu dubu červeného. Druhá část výsadeb stromů je na plochách v okolí kostela Sv. Jakuba Starší. Zde je ve východním rohu navržena v návaznosti na stávající vzrostlé stromy výsadba pěti lip srdčitých. U všech nových výsadeb musí být vysazovaný rostlinný materiál v souladu s dokumentací. Pro zdárný růst rostlin je důležité provést výsadbu odbornou firmou. Stromy je třeba ihned po výsadbě opatřit pravidelnou a dostatečnou zálivkou. Dále je důležité provádět následnou péči alespoň po dobu dvou let od založení výsadby. Tato péče není součástí projektu a její provedení bude zajištěno ze strany městyse. U nově vysazených stromů bude prováděn v prvních třech letech výchovný řez odbornou firmou. Dále bude prováděn zdravotní řez, kontrola ukotvení případně znovuuvázání a doplnění mulče. Po dvou letech bude u nově vysázených stromů povolen úvazek a po třech letech se odstraní kotvící systém. 32

36 Tabulka 2.3: Seznam stromů navržených k ošetření v městyse Štoky. Poř. Číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) 33 Průměr kmene (cm) Inv. Číslo** Pěstební opatření 1 Quercus rubra Dub červený Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Acer platanoides Javor mléč Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Abies nordmannia Jedle kavkazská Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Acer platanoides Javor mléč Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Quercus rubra Dub červený Quercus rubra Dub červený Tilia cordata Lípa srdčitá Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Tilia cordata Lípa srdčitá Acer platanoides Javor mléč Tilia cordata Lípa srdčitá Acer pseudoplatanus Javor klen Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia cordata Lípa srdčitá

37 24 Tilia cordata Lípa srdčitá Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Thuja plicata 'Pendula' Zerav obrovský Tilia cordata Lípa srdčitá Thuja occidentalis Zerav západní 77/ Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Fraxinus excelsior Jasan ztepilý

38 49 Populus tremula Topol osika Betula pendula Bříza bělokará Pinus sylvestris Borovice lesní Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Tilia cordata Lípa srdčitá Pinus strobus Borovice vejmutovka Pinus strobus Borovice vejmutovka Tilia platyphyllos Lípa velkolistá * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti Pěstební opatření: 1 řez stromů lezeckou technikou zdravotní 2 řez stromů lezeckou technikou bezpečnostní 35

39 Tabulka 2.4: Seznam stromů, u kterých je vzhledem ke tvaru a stavu koruny navržena instalace vazby. Poř. Číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. Číslo** 1 Quercus rubra Dub červený Quercus rubra Dub červený Quercus rubra Dub červený Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti 36

40 Tabulka 2.5: Seznam stromů navržených k odstranění v městyse Štoky. Poř. Číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene na řezné ploše pařezu (cm) Inv. Číslo** Poznámka 1 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý poškozená koruna, prosychá 2 Pinus nigra Borovice černý strom se kryje, vytlačuje s okolními stromy 3 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý poškozená koruna, prosychá 4 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý poškozená koruna, prosychá 5 Acer platanoides Javor mléč poškozená koruna, stromy se vytlačují 6 Tilia cordata Lípa srdčitá poškozená koruna, stromy se vytlačují 7 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý poškozená koruna, prosychá 8 Acer pseudoplatanus Javor klen poškozená koruna, stromy se vytlačují 9 Acer pseudoplatanus Javor klen poškozená koruna, stromy se vytlačují 10 Thuja occidentalis Zerav západní 17/ neperspektivní jedinec 11 Thuja occidentalis Zerav západní neperspektivní jedinec 12 Sorbus aria Jeřáb muk poškozená koruna 13 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý poškozená koruna, prosychá 14 Picea pungens Smrk pichlavý strom se kryje, vytlačuje s okolními stromy * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti 37

41 Obrázek 2.25: Návrh nové výsadby v centru Štoků v měřítku 1:

42 Tabulka 2.6: Seznam navržených dřevin pro výsadbu stromořadí v intravilánu městyse Štoky. Lokalita Latinský název Český název Velikost Centrum centrální park s kašnou Tilia cordata Lípa srdčitá Počet ks celkem Quercus rubra Dub červený Acer platanoides Javor mléč plochy v okolí kostela Tilia cordata Lípa srdčitá

43 VÝKAZ VÝMĚR 1.I OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ A ALEJÍ Řez stromů - 60 ks Technologie P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j Plochy a úprava území Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 10 ploše koruny stromu do 60 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 17 ploše koruny stromu do 90 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 8 ploše koruny stromu do 120 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 4 ploše koruny stromu do 150 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 7 ploše koruny stromu do 180 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 1 ploše koruny stromu do 210 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 1 ploše koruny stromu do 240 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 1 ploše koruny stromu do 330 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 2 ploše koruny stromu do 360 m Řez stromů lezeckou technikou bezpečnostní ks 1 při ploše koruny stromu do 30 m Řez stromů lezeckou technikou bezpečnostní ks 5 při ploše koruny stromu do 60 m Řez stromů lezeckou technikou bezpečnostní ks 1 při ploše koruny stromu do 90 m Řez stromů lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 120 m2 ks 2 Instalace vazeb - 6 ks 51

44 Technologie P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j Plochy a úprava území 1 Vazba včetně instalace ks 6 1.II ODSTRANĚNÍ DŘEVIN Odstranění stromů - 14 ks Technologie P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j Plochy a úprava území Pokácení stromu listnatého o průměru kmene ks 3 na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene ks 2 na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene ks 3 na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene ks 2 na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru ks 2 kmene na řezné ploše pařezu do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu ks 2 52

45 1.III VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba stromů - 14 ks Technologie výsadby P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j Plochy a úprava území Hloubení jámy o velikosti do 0,4 m3 v rovině s ks 14 výměnou půdy na 100% Výsadba stromu s balem v rovině při průměru ks 14 balu do 500 mm Ukotvení dřeviny 3 dřevěnými kůly, průměr ks 14 6cm s příčkami a úvazkem, dékla kůlu do 2 metrů Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou m2 7 vrstvách, 0,5m2/1 strom v rovině Mulčování výsadby při tl. mulče mm m2 14 (drcená kůra) Zalití dřeviny vodou 70l/ks, do 20m2, 5x m3 4,9 Specifikace pomocného materiálu P.č. Popis materiálu M.j. Počet m.j. 7 juta na obalení kmene bm 56 8 kůl 200cm, 3ks/1 strom ks 42 9 příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, ks 42 3ks/1strom 10 popruh (2m/ks) bm zahradní substrát m3 5,6 12 drcená kůra na mulčování m3 0,7 13 zálivka jamky 0,4 m3 ks 14 53

46 1.IV ROSTLINNÝ MATERIÁL Ozn. Latinský název Český název Kvalita / velikost Stromy M.j. Počet m.j. Tilia cordata Lípa srdčitá dtbal / ks 11 Quercus rubra Dub červený dtbal / ks 1 Acer platanoides Javor mléč dtbal / ks 2 Stromy celkem ks 14 REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR Popis prací a dodávek M. j. Počet m.j. 1.I OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ A ALEJÍ Řez stromů ks 60 Instalace vazeb ks 6 1.II ODSTRANĚNÍ DŘEVIN Odstranění stromů ks 14 1.III VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba stromů ks 14 1.IV ROSTLINNÝ MATERIÁL Alejové stromy ks 14 54

47 KAPITOLA 3. NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ STUDÉNKA

48 3.1 ÚVOD Druhou oblastí řešenou v rámci projektu Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech je obec Studénka. Studénka je místní částí městyse Štoky. Obcí prochází hlavní silnice, která vede ze Štoků do obce Okrouhličky (Obrázek 3.1). Ve středu obce se nachází rybník a obecní dům. Výřez řešené oblasti je znázorněn na obrázku 3.2. Při příjezdu do obce je v jejím středu vybudováno dětské hřiště, které je obklopeno řadou lip srdčitých, bříz bělokorých a jírovce maďala. Dominantou obce je staletá lípa velkolistá, která se nachází na ploše nad rybníkem. Při výjezdu z obce směrem na Okrouhličky je silnice lemována stromořadím javorů klenu. Dominantou Studénky je především letitá lípa velkolistá v jejím středu a dále vzrostlé stromy, které se nachází u dětského hřiště a v blízkosti hlavní silnice. U rybníka rostou dále dvě mohutné vrby. Silnice ve středu obce jsou lemovány několika akáty. U lípy velkolisté bylo v nedávné době provedeno odborné ošetření. Zbývající stromy však nebyly odborně ošetřeny. Naopak byly ponechány naprosto bez údržby nebo u nich byly prováděny naprosto nevhodné řezy, což výrazně poznamenalo nynější vzhled koruny stromů. Vzhledem k tomu, že se tyto stromy nachází u dětského hřiště a dále mezi zástavbou domů ve středu obce, je nutné provést jejich ošetření tak, aby byla zajištěna jejich stabilita a bezpečnost. Pěstební opatření jsou hlavním předmětem této studie. Ve středu obce se nachází dostatek vzrostlých stromů, které budou po ošetření plnit funkci dlouhodobě perspektivní zeleně. Výjimkou je veřejná plocha, která se nachází na západním okraji středu obce. Tato plocha je nedostatečně osázena a stávající dřeviny jsou ve špatném stavu. Proto zde chtějí představitelé obce založit novou kvalitní výsadbu, která doplní stávající vzrostlé stromy a zlepší vzhled těchto ploch. Obrázek 3.1: Fotografie zachycující obec Studénka. (Fotografie: Geodis, editováno: Greenberg 2012) 56

49 Obrázek 3.2: Fotografie zachycující polohu veřejných ploch, na kterých se nachází vzrostlé stromy v centru obce Studénka. (Fotografie: Geodis, editováno: Greenberg 2012) 57

50 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI Analýza řešené oblasti zahrnuje inventarizaci dřevin a zeleně na všech veřejných plochách v centru obce Studénka (Obrázek 3.3). Tabulkový výčet stávajících dřevin je v příloze 3.A. Mapová část inventarizace je obsažena v příloze 3.B. Inventarizace dřevin je znázorněna na obrázku 3.4. Řešené území se nachází na parcele číslo 819/1 (Tabulka 3.1). Součástí inventarizace bylo také zhodnocení stavu stávající zeleně v obci. Důraz byl kladen především na zdravotní stav a dlouhodobou perspektivu zeleně. Soupis inventarizované zeleně a navrhovaných opatření je v tabulce 3.2. V centru obce se nachází několik vzrostlých letitých stromů (Obrázek 3.5). Konkrétně se jedná o stromořadí lip srdčitých (Tilia cordata, č. 1, 2 a 8), bříz bělokorých (Betula pendula, č. 3-6) a jírovce maďala (Aesculus hippocastanum, č. 7), které lemuje plochu dětského hřiště ve středu obce (Obrázek 3.6). Další skupiny vzrostlých stromů se nachází v blízkosti obecního domu v centru obce. Dominantou jsou zde především trnovník akát (Robinia pseudoacacia, č. 15) a lípa srdčitá (Tilia cordata, č. 16) (Obrázek 3.7). Při výjezdu z obce směrem na Okrouhličky, stojí v blízkosti silnice stromořadí javorů klenu (Acer pseudoplatanus, č ), na které navazují vzrostlé stromy lípy srdčité (Tilia cordata, č. 18), smrku ztepilého (Picea abies, č 19) a trnovníků akátu (Robinia pseudoacacia, č. 24 a 25). Pod stromořadím se nachází rozlehlá zelená plocha (Obrázek 3.8), která je v majetku obce. Tato plocha nabízí možnost vysadit v centru obce nové stromořadí, které doplní stromořadí stávající. Přímo v centru Studénky se nachází letitá mohutná lípa velkolistá (Tilia platyphyllos, č. 11, Obrázek 3.9). V blízkosti lípy jsou vysazeny tři mladé stromy břízy bělokoré (Betula pendula, č ). Lípa velkolistá byla před několika lety odborně ošetřena arboristickou firmou. Opakované ošetření u tohoto stromu není žádoucí ani nutné. 58 Koruny zbývajících vzrostlých stromů v obci jsou výrazně poznamenány nevhodným ošetřením v průběhu jejich růstu. Naopak běžná údržba nebyla u těchto jedinců dlouhodobě prováděna. To způsobilo vytvoření vysoké, přehoustlé a nepravidelné koruny. Na většině stromů jsou patrné větve s vrůstající korunou neboli tlakové vidlice. U jednoho z jedinců se v důsledku redukce vytvořila dutina (Tilia cordata, č. 8). Zdravotní stav a vitalita stromů nebyla v důsledku řezů výrazně narušena. Vzhledem k tomu, že se vzrostlé stromy nachází na místech, kde je četný výskyt dětí a obyvatel obce, tj. u dětského hřiště, obecního domu a hlavní silnice ve středu obce, je nutné provést jejich odborné ošetření, které zajistí především bezpečnost, stabilitu a dlouhodobou perspektivu těchto stromů. Eliminace je navržena pouze u jednoho stromu (Betula pendula, č. 12, Obrázek 3.10), která je poškozena nevhodnými řezy. Tabulka 3.1: Přehled lokalit se vzrostlými stromy, které jsou předmětem této studie, dle parcelních čísel. Lokalita Studénka 819/1 Parcelní čísla

51 Obrázek 3.3: Veřejné plochy (ohraničené černě), na kterých byla provedena inventarizace zeleně v obci Studénka. 59

52 Obrázek 3.4: Schematické znázornění polohy vzrostlých stromů v centru obce Studénka v měřítku 1:

53 Obrázek 3.5: Rybník a dětské hřiště s posezením v centru Studénky. (Fotografie: Greenberg 2012) Obrázek 3.6: Stromořadí lemující dětské hřiště a posezení v centru Studénky. (Fotografie: Greenberg 2012) 61

54 15 16 Obrázek 3.7: Trnovník akát (Robinia pseudoacacia, č. 15) a lípa srdčitá (Tilia cordata, č. 16) v blízkosti obecního domu. (Fotografie: Greenberg 2012) 62

55 Obrázek 3.8: Trnovníky akátu (Robinia pseudoacacia, č. 24 a 25) (vlevo nahoře) a javory klen (Acer pseudoplatanus, č ) u hlavní silnice v centru obce. Pohled na volné prostranství v centru obce (vlevo dole). (Fotografie: Greenberg 2012)

56 Obrázek 3.9: Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos, č. 11) v centru obce. (Fotografie: Greenberg 2012) Obrázek 3.10: Bříza bělokorá (Betula pendula, č. 12) určená k eliminaci. (Fotografie: Greenberg 2012) 64

57 Tabulka 3.2: Inventarizace vzrostlých stromů a stromořadí v obci Studénka, u kterých jsou navržena pěstební opatření. Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) 1 Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Betula pendula Bříza bělokorá Betula pendula Bříza bělokorá Betula pendula Bříza bělokorá Betula pendula Bříza bělokorá Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Tilia cordata Lípa srdčitá Inv. číslo** 9 Betula pendula Bříza bělokorá Robinia pseudoacacia Trnovník akát Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Robinia pseudoacacia Trnovník akát Robinia pseudoacacia Trnovník akát * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** Inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti 65

58 3.3 NÁVRH Koncepce návrhu a výsadbový plán Návrh obnovy veřejné zeleně v obci Studénka se týká ošetření letitých, vzrostlých stromů v obci. Prioritou obnovy vzrostlých stromů je jejich ošetření tak, aby byla co nejvíce podpořena dlouhodobá perspektiva těchto jedinců. Navrhovaná opatření jsou shrnuta v tabulkách 3.3 a 3.4. Číselné označení stromů odpovídá značení zakreslenému v inventarizaci dřevin na obrázku 3.4. Navržená opatření vzrostlých, alejových stromů zahrnují zdravotní řez s použitím lezecké techniky pro omezení sekundárních poškození při jejich realizaci. Pěstební opatření zvýší dlouhodobou perspektivu vzrostlých stromů v obci a podpoří jejich vitalitu. Eliminace stromu z důvodů výrazného defektu růstu a koruny je navržena pouze u jednoho jedince, a to u Břízy bělokoré (Betula pendula, č. 12, Obrázek 3.10), která se nachází v blízkosti letité lípy v centru obce. Tento strom je z hlediska svého růstu neperspektivní. U stromořadí javorů klenu, které se nachází u silnice v centru obce, je nutné provést mírnou redukci koruny. Koruna těchto stromů je kvůli chybějící údržbě velmi přehoustlá a na několika místech prosychá. Druhá část návrhu se týká nové výsadby. Z hlediska dlouhodobého plánu údržby zeleně je nová výsadba navržena na veřejné ploše v blízkosti silnice ve středu obce. Na ploše není v současné době vysázena žádná zeleň. Proto je na okraji plochy v návaznosti na stávající stromořadí navržena výsadba tří stromů javoru klenu, která navazuje na stávající stromořadí (Obrázek 3.11). Navržené stromy jsou specifikovány v tabulce 3.5. Tato výsadba vhodně doplní stávající stromořadí a opticky sjednotí zeleň v této části obce. 66

59 Tabulka 3.3: Seznam stromů navržených k ošetření v obci Studénka. Poř. Číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. Číslo** Pěstební opatření 1 Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Betula pendula Bříza bělokorá Betula pendula Bříza bělokorá Betula pendula Bříza bělokorá Betula pendula Bříza bělokorá Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Tilia cordata Lípa srdčitá Robinia pseudoacacia Trnovník akát Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Robinia pseudoacacia Trnovník akát Robinia pseudoacacia Trnovník akát * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti Pěstební opatření: 1 řez stromů lezeckou technikou zdravotní 2 řez stromů lezeckou technikou bezpečnostní 67

60 Tabulka 3.4: Seznam stromů navržených k odstranění v Studénce. Poř. Číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene na řezné ploše pařezu (cm) Inv. Číslo** Poznámka 1 Betula pendula Bříza bělokorá poškozená koruna a růst * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti Obrázek 3.11: Návrh nové výsadby v centru obce Studénka v měřítku 1:

61 Tabulka 3.5: Seznam navržených dřevin pro výsadbu v intravilánu obce Studénka. Lokalita Latinský název Český název Velikost Počet ks celkem Studénka Acer pseudoplatanus Javor klen

62 VÝKAZ VÝMĚR 1.I OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ A ALEJÍ Řez stromů - 17 ks Technologie P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j Plochy a úprava území Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 1 ploše koruny stromu do 30 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 4 ploše koruny stromu do 60 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 4 ploše koruny stromu do 90 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 5 ploše koruny stromu do 120 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ks 1 ploše koruny stromu do 150 m Řez stromů lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 180 m2 ks 2 1.II ODSTRANĚNÍ DŘEVIN Odstranění stromů - 1 ks Technologie P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j Plochy a úprava území Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu ks 1 1.III VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba stromů - 3 ks Technologie výsadby P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. 76

63 823-1 Plochy a úprava území Hloubení jámy o velikosti do 0,4 m3 v rovině s ks 3 výměnou půdy na 100% Výsadba stromu s balem v rovině při průměru ks 3 balu do 500 mm Ukotvení dřeviny 3 dřevěnými kůly, průměr 6 ks 3 cm s příčkami a úvazkem, délka kůlu do 2 metrů Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou m2 1,5 vrstvách, 0,5 m2/1 strom v rovině Mulčování výsadby při tl. mulče mm m2 3 (drcená kůra) Zalití dřeviny vodou 70l/ks, do 20m2, 5x m3 1,1 Specifikace pomocného materiálu P.č. Popis materiálu M.j. Počet m.j. 7 juta na obalení kmene bm 12 8 kůl 200 cm, 3 ks/1 strom ks 9 9 příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6 cm, délka 60 cm, 3 ks 9 ks/1 strom 10 popruh (2m/ks) bm 6 11 zahradní substrát m3 1,2 12 drcená kůra na mulčování m3 0,2 13 zálivka jamky 0,4 m3 ks 3 1.IV ROSTLINNÝ MATERIÁL Ozn. Latinský název Český název Kvalita / velikost M.j. Počet m.j. Stromy Acer pseudoplatanus Javor klen dtbal / ks 3 Stromy celkem ks 3 77

64 REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. 1.I OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ A ALEJÍ Řez stromů ks 17 1.II ODSTRANĚNÍ DŘEVIN Odstranění stromů ks 1 1.III VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba stromů ks 3 1.IV ROSTLINNÝ MATERIÁL Stromy ks 3 78

65 KAPITOLA 4. NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ PETROVICE 79

66 4.1 ÚVOD. Poslední lokalitou řešenou v rámci této studie je obec Petrovice. Tato obec leží západně od městyse Štoků na silnici vedoucí ze Štoků do Větrného Jeníkova (Obrázek 4.1). Ve středu obce je náves s památníkem obětí světových válek a kostelem (Obrázek 4.2 a 4.3). Právě zde se nachází několik vzrostlých stromů, které dotváří malebný vzhled centra obce (Obrázek 4.4). Obec Petrovice je díky historicky cenným domům na návsi vyhlášena památkovou zónou. Proto se představitelé obce rozhodli ošetřit vzrostlé stromy v této obci, aby byla podpořena jejich vitalita a aby mohly být zachovány v památkové zóně co nejdelší dobu. Na západním kraji obce je postaven křížek, který je obklopen vzrostlými stromy (Obrázek 4.5). Tyto stromy byly ponechány bez jakékoliv odborné údržby. Několik z nich trpí defekty koruny, které snižují statiku a stabilitu jejich koruny. V blízkosti křížku se na straně silnice nachází skupina vzrostlých jírovců maďalů, které jsou v obdobném stavu. Z důvodů zajištění bezpečnosti, je součástí projektu také revitalizace těchto stromů. Obnova vzrostlých stromů v obci Petrovice je tedy řešena ve dvou lokalitách. Řešené území zahrnuje veřejné plochy, které leží v památkové zóně a dále pozemky, které leží v okolí křížku na západním okraji obce. Obrázek 4.1: Fotografie zachycující obec Petrovice. (Fotografie: Geodis, editováno: Greenberg 2012) 80

67 Obrázek 4.2: Pohled na kostel v obci Petrovice. (Fotografie: Greenberg 2012) Obrázek 4.4: Fotografie zachycující náves Petrovic, která je vyhlášena památkovou zónou. (Fotografie: Greenberg 2012) Obrázek 4.3: Památník obětí světových válek v centru obce Petrovice. (Fotografie: Greenberg 2012) 81 Obrázek 4.5: Pohled na plochy kolem křížku na západním kraji obce. (Fotografie: Greenberg 2012)

68 4.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI Řešenou oblast tvoří veřejné plochy na návsi a plochy v okolí křížku na západním kraji obce (Obrázek 4.6, Tabulka 4.1). Plochy, na kterých byla provedena celková inventarizace dřevin, jsou vyznačeny na obrázku 4.7. Inventarizace dřevin v řešených lokalitách je na obrázku 4.8. Seznam stávající dřevin a zákres do mapy jsou v příloze 4.A a 4.B. Jak již bylo zmíněno, náves Petrovic je vyhlášena památkovou zónou. Na návsi se nachází několik dominantních, vzrostlých stromů (Tabulka 4.2). V okolí silnice, která návsí prochází, stojí řada vzrostlých stromů lip srdčitých (Tilia cordata, č. 2, 4-6, 8, 10, 11 a 13). Dále se zde nachází lípa velkolistá (Tilia platyphyllos, č. 12), modřín opadavý (Larix decidua, č. 9), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum, č. 7) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia, č. 3). Tyto stromy tvoří dominantu malebné návsi Petrovic (Obrázek 4.9). Proto je u většiny listnatých stromů navrženo provedení zdravotního řezu tak, aby byla zachována dlouhodobá perspektiva těchto jedinců v památkové zóně. Výjimkou je lípa srdčitá (Tilia cordata, č. 4), která má v důsledku redukcí značně zdeformovanou korunu. Stromy, u kterých je navržena eliminace, jsou ukázány na obrázku Ve středu návsi se nachází požární nádrž, kolem které je vysazena řada trnovníků akátu (Robinia pseudoacacia, č. 16), lípy srdčité, jírovce maďala a jeřábu ptačího (č ) (Obrázek 4.11). Tyto stromy nebyly nijak udržovány, proto je u nich navržen zdravotní řez. Dominantou návsi je vedle lidových staveb také kostel. Na čelní straně kostela a u presbytáře jsou vysázeny celkem čtyři lípy. Lípy u čela kostela (Tilia cordata, 36 a 37) trpí četnými defekty koruny, na kterých se vyskytují defekty tlakové vidlice (Obrázek 4.12). Přesto jsou tyto stromy v dobrém zdravotním stavu a po ošetření mohou být výrazně podpořena jejich dlouhodobá perspektiva. Lípy, které se nachází na zadní straně kostela (Tilia cordata, č. 26 a 27), jsou ve velmi špatném stavu. Jejich koruna je značně deformovaná v důsledku naprosto nevhodných redukcí, které u těchto stromů byly provedeny (Obrázek 4.13). Vzhledem ke krátké perspektivě těchto jedinců je navržena jejich eliminace a náhrada novou výsadbou dlouhodobě perspektivních stromů. Okolí kostela tvoří poměrně rozlehlé zatravněné plochy, na kterých se nachází několik vrb křehkých, dále bříza bělokorá, Cypřišek Lawsonův nebo borovice lesní. Někteří z těchto jedinců zde byly vysazeny naprosto nahodile a do budoucna by svým vzrůstem kolidovaly se vzrostlými stromy. Proto je u těchto jedinců navrženo jejich přesazení na jinou lokalitu. Výjimkou je vrba babylonská (Salix babylonica Tortuosa, č. 24), která usychá a u které je navržena eliminace. Na opačné straně silnice se nachází třešeň ptačí (Prunus avium, č. 39). Tento strom je vzhledem ke svému stáří a špatnému zdravotnímu stavu neperspektivní a je u něj proto navržena eliminace. Druhou lokalitou řešenou v rámci této studie je okolí křížku a hlavní silnice na západním kraji obce. V okolí křížku stojí dvě lípy srdčité (Tilia cordata, č. 42 a 43), javor mléč (Acer platanoides, č. 40), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia, č. 41) a sedm javorů klenů (Acer pseudoplatanus, č ) (Obrázek 4.14). Ve všech případech se jedná o velké stromy. U lip a javoru mléče byly opakovaně prováděny nevhodné redukce, které značně poškodily stabilitu a statiku jejich koruny. Proto je u těchto stromů navržen zdravotní řez pro zajištění bezpečnosti těchto stromů. U javorů klenu nebyly naopak prováděny jakékoliv řezy, což vedlo k vytvoření přehoustlé koruny. Z důvodů bezpečnosti je také u těchto stromů navrženo ošetření zdravotními řezy. Poslední skupinu stromů tvoří jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum, č , Obrázek 4.15), které stojí v blízkosti křížku u hlavní silnice. Jedná se o velké stromy s přehoustlou korunou. Proto je také u těchto stromů navrženo ošetření zdravotními řezy pro zajištění statické stability jejich koruny. 82

69 Obrázek 4.6: Fotografie zachycující polohu veřejných ploch, na kterých se nachází vzrostlé stromy v obci Petrovice. (Fotografie: Geodis, editováno: Greenberg 2012) 83

70 Obrázek 4.7: Veřejné plochy (značeno červeně), na kterých byla provedena inventarizace zeleně v obci Petrovice. 84

71 Vodní nádrž Obrázek 4.8: Schematické znázornění zeleně v obci Petrovice v měřítku 1:

72 Obrázek 4.9: Stromořadí lemující silnici ve středu památkové zóny na návsi Petrovic. (Fotografie: Greenberg 2012) 86

73 Obrázek 4.10: Fotografie stromů, které jsou navrženy k eliminaci (inventarizační číslo stromu je uvedeno na obrázcích). (Fotografie: Greenberg 2012) 87

74 Obrázek 4.11: Stromy u požární nádrže na návsi v centru Petrovic. (Fotografie: Greenberg 2012) Obrázek 4.12: Stromy lípy srdčité (Tilia cordata, č. 36 a 37) na čelní straně kostela. (Fotografie: Greenberg 2012) 88

75 Obrázek 4.13: Detaily koruny lip srdčitých (Tilia cordata, č. 26 a 27) na zadní straně kostela. (Fotografie: Greenberg 2012) 89

76 Obrázek 4.14: Pohled na vzrostlé stromy v okolí křížku na západním kraji obce. (Fotografie: Greenberg 2012) Obrázek 4.15: Jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum, č ) u silnice poblíž křížku na západním kraji obce. (Fotografie: Greenberg 2012) 90

77 Tabulka 4.1: Přehled lokalit se vzrostlými stromy, které jsou předmětem této studie, dle parcelních čísel. Lokalita Parcelní čísla Petrovice 1458/3 1458/2 39/1 1436/3 Tabulka 4.2: Inventarizace vzrostlých stromů a stromořadí v obci Petrovice. Inv. číslo** Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) 1 Prunus serrulata Sakura ozdobná Tilia cordata Lípa srdčitá Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Aesculus Jírovec maďal hippocastanum 8 Tilia cordata Lípa srdčitá Larix decidua Modřín opadavý Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia cordata Lípa srdčitá Fagus sylvatica Buk lesní 24/26 8/8 15 Sambucus nigra Bez černý Robinia pseudoacacia Trnovník akát 50/26/30 16/8/10 17 Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Aesculus Jírovec maďal

78 hippocastanum 19 Tilia cordata Lípa srdčitá Robinia pseudoacacia Trnovník akát Tilia cordata Lípa srdčitá Juniperus Jalovec Tilia cordata Lípa srdčitá Salix babylonica Vrba babylonská Tortuosa 25 Salix babylonica Vrba babylonská 27 9 Tortuosa 26 Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Salix fragilis Vrba křehká 18/49/38/21/28 6/16/12/7/9 29 Salix fragilis Vrba křehká 18/32/11 6/10/4 30 Salix fragilis Vrba křehká 60/67/36/125 19/21/11/40 31 Salix fragilis Vrba křehká 36/21 11/7 32 Salix fragilis Vrba křehká 50/30/26 16/10/8 33 Salix fragilis Vrba křehká 37/32/22/38 12/10/7/12 34 Betula pendula Bříza bělokará Chamaecyparis Cypřišek Lawsonův - lawsoniana - 36 Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Pinus sylvestris Borovice lesní 39 Prunus avium Třešeň ptačí Acer platanoides Javor mléč 119/36 38/11 41 Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen

79 49 Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Aesculus Jírovec maďal hippocastanum 52 Aesculus Jírovec maďal hippocastanum 53 Aesculus Jírovec maďal hippocastanum 54 Aesculus Jírovec maďal hippocastanum 55 Betula pendula Bříza bělokará Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Prunus avium Třešeň ptačí 17 6 * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti 93

80 4.3 NÁVRH Návrh obnovy zeleně Návrh obnovy zeleně v obci Petrovice se týká ošetření vzrostlých stromů ve dvou lokalitách, a to stromů památkové zóny na návsi a dále stromů v blízkosti křížku a silnice na západním kraji obce (Tabulka 4.3). U těchto jedinců je vzhledem k velmi špatnému stavu koruny doporučeno provést ošetření zahrnující ořez koruny stromolezeckou technikou, tj. provedení zdravotního řezu, aby byla co nejvíce podpořena a zachována dlouhodobá perspektiva těchto vzrostlých stromů v obci. Náves Petrovic tvoří poměrně rozlehlé zatravněné plochy, které jsou v majetku obce. Vzhledem k potenciálu tohoto prostoru je na návsi navržena výsadba alejových stromů lip srdčitých (OK 14-16), které doplní stávající výsadbu stromů a zajistí tak výskyt dlouhodobě perspektivní zeleně v památkové zóně v centru obce. Stejný přístup byl zvolen na veřejných plochách kolem kostela, kde je dostatek prostoru pro založení kvalitní výsadby s dlouhodobou perspektivou. Proto také zde byla navržena výsadba velkých stromů lip srdčitých (OK 14-16). Výsadba stromů byla umístěna do zadní části prostoru kolem kostela, aby byl zachován otevřený pohled na kostel, který je opravdovou dominantou Petrovic. Tabulka 4.3: Seznam stromů navržených k ošetření v obci Petrovice. Poř. Číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. Číslo** 1 Tilia cordata Lípa srdčitá Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Robinia pseudoacacia Trnovník akát 50/26/30 16/8/ Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Tilia cordata Lípa srdčitá Pěstební opatření 94

81 14 Salix fragilis Vrba křehká 18/49/38/21/28 6/16/12/7/ Salix fragilis Vrba křehká 18/32/11 6/10/ Salix fragilis Vrba křehká 60/67/36/125 19/21/11/ Salix fragilis Vrba křehká 36/21 11/ Salix fragilis Vrba křehká 50/30/26 16/10/ Salix fragilis Vrba křehká 37/32/22/38 12/10/7/ Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Acer platanoides Javor mléč 119/36 38/ Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Aesculus hippocastanum Jírovec maďal * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti Pěstební opatření: 1 řez stromů lezeckou technikou zdravotní 2 řez stromů lezeckou technikou bezpečnostní 95

82 Tabulka 4.4: Seznam stromů navržených k odstranění v obci Petrovice. Poř. Číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene na řezné ploše pařezu (cm) Inv. Číslo** Poznámka 1 Tilia cordata Lípa srdčitá poškozená koruna 2 Salix babylonica Tortuosa Vrba babylonská uschlý strom 3 Tilia cordata Lípa srdčitá poškozená koruna, neperspektivní 4 Tilia cordata Lípa srdčitá poškozená koruna, neperspektivní 5 Prunus avium Třešeň ptačí poškozená koruna, neperspektivní 6 Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí nálet, prosychá 7 Aesculus hippocastanum Jírovec maďal koruna poškozená redukcí terminálu * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti 96

83 Obrázek 4.16: Návrh nové výsadby v obci Petrovice v měřítku 1:1000. Vodní nádrž 97

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ FRANKŮV ZHOŘEC

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ FRANKŮV ZHOŘEC NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ FRANKŮV ZHOŘEC 48 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 48 5.1 ÚVOD.... 51 5.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 52 5.3 NÁVRH... 54 5.3.1 Návrh obnovy zeleně... 54 50 5.1 ÚVOD.

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Současný stav : V současné době je zeleň v parku málo zastoupena, plocha parku je víceméně v pořádku, ale vzrostlé zeleně je zde velký nedostatek.

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE designing outdoor spaces Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE Objednatel: Obec Hodějice Hodějice 41 684 01 Slavkov

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ: 00264784 Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Návrh na ošetření stromů v katastru města Blšany a čtyřech

Více

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /14

ZNALECKÝ POSUDEK č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 197-2 037/14 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v zámecké aleji v Pardubicích. Objednatel posudku : Statutární město Pardubice

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY Na základě prohlídky ze dne 19. 10. 2017 doporučujeme níže popsané pěstební zásahy u stromů rostoucích v parku v obci Vrskmaň. Opatření by měla

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje Pořadové číslo projektu: 11 Název projektu: Revitalizace Jiráskovy aleje Popis projektu: Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Měřín, III. Etapa A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Měřín, III. Etapa A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Měřín, III. Etapa A - Stavební objekt: SO 01 Sadovnické úpravy lokality Nový Hřbitov, ul. Otínská SO 02 Sadovnické úpravy starého hřbitova, ul. Nová,

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci dodatek ke změnovým listům za roky 2016 a 2017 opatření pro rok 2019

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci dodatek ke změnovým listům za roky 2016 a 2017 opatření pro rok 2019 RK-16-2019-75, př. 38 počet stran: 23 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava ZMĚNOVÝ LIST za

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav 1234536789 12 1.1 Technologické postupy 1.1.1 Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav Před založením výsadeb a realizací ošetření na stromech budou pokáceny určené stromy, odstraněny pařezy (viz.

Více

ÚMČ P /2019/OST/Jso-PDo 37935/2018/OST/JSo-PDo Ing. Jiří Sobota ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ÚMČ P /2019/OST/Jso-PDo 37935/2018/OST/JSo-PDo Ing. Jiří Sobota ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: Čj.: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚMČ P15 19885/2019/OST/Jso-PDo 37935/2018/OST/JSo-PDo

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek Povodí Odry, státní podnik - oddělení projekce Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, tel. 596 657 111 Ostravice Staré Město oprava balvanitého skluzu km 26,250 26,400 Projektant: Ing. Dalibor Rajnoch Vedoucí

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6230/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci rok Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci rok Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod RK-16-2019-75, př. 36 počet stran: 16 KUJI 15984/2019 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY Výkaz výměr Stavba : Hlavní osy hřbitova a jejich obnova Objekt : Sadové úpravy Poř. Druh Počet ks číslo celkem Velikost J. c. Cena celkem SPECIFIKACE 1/1 Listnaté stromy (zemní bal) 1 Crataegus laevigata

Více

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Alej do Velké Kraše Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Cesta mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš, která vede podél říčky Vidnávky je oblíbeným místem procházek občanů a z důvodů minimálního

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě.

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. Projekt péče o stromy Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. 2014 SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: info@safetrees.cz Projekt péče

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

NÁZEV ZAKÁZKY: Komplexní úprava prostranství včetně údržby zeleně Budčeves. vyzývá

NÁZEV ZAKÁZKY: Komplexní úprava prostranství včetně údržby zeleně Budčeves. vyzývá VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obec Smidary vyzývá podle 6, 12 odst. 3, 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

NÁVRH ZELENĚ. Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně. Ing. Petr FÖRCHTGOTT

NÁVRH ZELENĚ. Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně. Ing. Petr FÖRCHTGOTT NÁVRH ZELENĚ Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně Ing. Petr FÖRCHTGOTT PROSINEC 2014 OBSAH Úvod Současný stav... str. 3 Rozsah a cíl návrhu... str. 3 Návrh Odstranění... str. 4 Výsadba... str. 5 Výkaz

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah výška / průěr kene/c stáří 4. Acer capestre 6 4 15 X 2 3 3 3 2 Mladý stro, ale výrazně deforovaný nedostatke prostoru, v koruně patrné časté ořezávání, roste nakloněně sěre ke kounikaci (uhýbá sousedníu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

Návrh sadových úprav

Návrh sadových úprav Návrh sadových úprav v Nedrahovicích Ing. Kristýna NEJEPÍNSKÁ +420 605 529 444 kristyna.nejepinska@email.com Kamila MRÁZOVÁ +420 734 114 693 studio@kamilamrazova.com obsah OBSAH STUDIE: návrh sadových

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 03 Inventarizace dřevin, probírky PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR.

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR. Památné stromy správního obvodu Čelákovic Čelákovice jako pověřený obecní úřad zajišťují na svém správním území (zahrnujícím Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč)

Více

OBNOVA ZELENĚ V OBCI CHOCOMYŠL

OBNOVA ZELENĚ V OBCI CHOCOMYŠL VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: Obec Chocomyšl Sídlem: Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč Zastoupený: Josefem Egerem, starostou Obce Chocomyšl IČ: 00572527 Zakázka: OBNOVA

Více

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ 09/2016 OBSAH LOKALIZACE... 2 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN... 2 PŘÍLOHY... 4 A) INVENTARIZAČNÍ TABULKY... 4 B) FOTODOKUMENTACE... 9 C) SITUČNÍ ZÁKRES DŘEVIN...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor: Technická zpráva, Revitalizaci vegetačních ploch Libčice nad Vltavou, 01-2014 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY Název: Investor: Lokality: Autor: Stupeň: Část: REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH Město

Více

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, POHOŘELICE Odbor životního prostředí

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, POHOŘELICE Odbor životního prostředí Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor životního prostředí Vaše zn.: PM-22111/2018/3105/Gru ze dne 10.08.2018 Č.j.: MUPO-37053/2018/ZP/LAJ Spis. zn.: SZ MUPO 6947/2018 Vyřizuje:

Více

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP Tabulka - inventarizace posuzovaných stromů Poř. -1. Acer platanoides 123 A 1-2 3-4 1 1 b 0 S-RZ 3 První strom hned u mostu, jen zdravotní řez+ vyřezání podrostu kolem kmene 0. Ulmus glabra 169 B 5 5 5

Více

ID datové schránky: yhvyups mob ,

ID datové schránky: yhvyups mob , Číslo stromu Číslo štítku Obvod kmene (cm) Katastrální území Číslo parcely Obecní úřad Dublovice Dublovice 33 262 51 Dublovice Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona číslo 114/1992

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více