Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc."

Transkript

1 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

2 ! Minimální povinná účast na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu činí 50%.! Předmět je zakončen zkouškou.! Témata pro složení zkoušky vychází ze sylabu předmětu Řízení rizik a souhrnných indika7vních okruhů (viz dále).! Témata mohou být zpracována formou strukturované písemné přípravy pro složení zkoušky v rozsahu 5 až 10 stran (vhodné uvést použité zdroje a závěr jako shrnuy myšlenek a výsledků) Indika<vní okruhy pro písemnou přípravu! Popis vytváření systému řízení rizik v podniku nebo státní správě! Popis procesu řízení rizik! Popis vybraných dílčích kroků procesu řízení rizik na konkrétních příkladech! Popis koncepce 3 linií obrany v podniku nebo státní správě! Přístupy k řízení rizik dané standardy řízení rizik a jejich popis! Popis vytváření Registru rizik v podniku nebo státní správě! Organizační struktura a systém řízení rizik, role a odpovědnos7! Kultura řízení rizik (risk culture) a její zavádění

3 ! Úvod do problema7ky rizik v podnikání a v řízení. Historické a celkové souvislos7 risk managementu s řízením podniku.! Procesní model řízení podniku a jeho vazby na řízení rizik. Ovládání, řízení a regulace rizik. Vazby řízení rizik na controlling (zejména na strategický a opera7vní controlling). Systémový pohled na řízení rizik.! Proces řízení rizik a jeho fáze. Možnos7 strukturování procesu řízení rizik, modely užívané v ČR, v podnikové a státní sféře.! Interní rizika v podniku. Rizika vlastníka, statutárního a výkonného managementu. Strategická rizika a opera7vní rizika. Rizika ztráty image. Finanční rizika. Komerční rizika. Rizika informačního systému, komunikačních technologií a konkurenčního zpravodajství (Compep7ve Intelligence). Rizika pohledávek, projektů, přírodní a ekologická rizika. Rizika úniku duševního vlastnictví. Rizika tunelování (Asset stripping).! Externí (mimopodniková) rizika. Bankovní rizika, pojistná rizika, rizika trhu cenných papírů. Dodavatelsko - odběratelská rizika. Rizika poli7cká. Rizika technologického pokroku. Rizika odvětví. Globální rizika. Rizika korupce. Rozlišení rizik na tzv. měkká (marke7ngová, personální, inovační) a tvrdá rizika (finanční a obchodní), jejich vztah na krátkodobé a dlouhodobé plány a fungování podniku.! Systémová klasifikace rizik. Riziko spekula7vní a podnikatelská. Celkové a zbytkové riziko. Elementární a nadstavbové, stálé a proměnlivé riziko. Dynamické, akceptovatelné, dobrovolné riziko. Holis7cké riziko. Rizika vis mayor, ovlivnitelná a neovlivnitelná rizika. Hrozby a zranitelná místa podniku. Náhody a rizika.

4 ! Vnímání, rozpoznání a iden7fikace rizik. Seznam (registr) rizik. Empirická zjišťování rizik. Dotazníková metoda. Delfi metoda. Procesní iden7fikace rizik, modely, sítě a diagramy.! Kauzální analýza rizik a procesů. Smysl, způsoby a formy využiy příčinnos7. Kauzální modely a rizika. Interakční modely. Vyvozování důsledků rizik a jejich vztah na strategii, controlling a opera7vu.! Analýza a hodnocení rizik. Koncepty hodnocení. Kritéria hodnocení (Pravděpodobnost/důsledky a další kritéria.) HodnoYcí stupnice. Elementární a složitější metody.! Zmírňování rizik. Selekce, retence, retardace, redukce, přenos a pojištění, udržení a diversifikace rizik. Rezervy, zmírnění a kryy rizik.! Organizace řízení rizik v podniku. Risk manažer, jeho profil a činnos7. Organizační formy. Přičlenění činnos7 jiné pozici. Risk management jako štábní útvar, jako funkcionální útvar, risk manažér jako exeku7vní ředitel a jiná řešení. Nositelé rizik a jejich odpovědnost. Výbory řízení rizik. Kontrola (supervize), monitoring a interní audit rizik. Compliance rizik, shody a neshody, jejich analýza a řešení. Procesy compliance managementu. Fraud Risk Management.! Odlišnos7 řízení rizik ve velkých a malých podnicích. Opatření k řešení rizik. Vlastnická, statutární, exeku7vní a podnikatelská rozhodnuy; příkazy, směrnice a jiné akty, jejich evidence a kontrola. Očekávané efekty řízení rizik.

5 ! Iden7fikace rizik! Risk Syntax: Riziko <ŠKODY> v důsledku <UDÁLOSTI> způsobené <PŘÍČINOU>.! Analýza rizik! Repor7ng, Monitoring, Akční plány Registr rizik

6 ! Z předchozího setkání vyplynulo, že operační rizika jsou podceňována z důvodu složité kvan7fikace a měření, přesto je potřeba je řešit.! Operační riziko je definováno jako riziko přímé nebo nepřímé ztráty vyplývající z nepřiměřeného nebo selhavšího vnitřního procesu, jednání lidí a systémů nebo v důsledku vnější příčiny (událos7). Jedná se o obyžně kvan7fikovatelné riziko ztráty, spojené s chybami v provádění transakcí a poruchami v řízení činnosy napříč útvary společnos7, včetně selhání systémové podpory.! transakční riziko (transac<on risk) - riziko ztráty z provádění operací v důsledku:! chyb v provedení operací,! chyb vyplývajících ze složitos7 produktů a neschopnos7 současných systémů je provádět,! chyb v zaúčtování obchodů,! chyb ve vypořádání obchodů,! neadekvátní právní dokumentace.

7 ! riziko operačního řízení (opera<on control risk) - riziko ztráty z chyb v řízení ak7vit ve společnos7:! neiden7fikovatelné obchody nad limit,! neautorizované obchodování jednotlivými pracovníky ochodu, key account managery apod.,! podvodné operace, vztahující se k obchodování a zpracování včetně chybného zaúčtování,! praní špinavých peněz,! neautorizovaný přístup k systému a modelům,! závislost na omezeném počtu osob personálu,! nedostatek kontroly při zpracování obchodů;! riziko systémů (systems risk) - riziko ztráty z chyb v systémech podpory.! chyby v počítačových programech,! chyby v matema7ckých vztazích modelů,! nesprávné a opožděné podávání informací vedení,! chyby v jednom nebo více podpůrných systémech,! chyby při přenosu dat,! nesprávné plánování nahodilých událosy v případě výpadku systému nebo přenosu dat.

8 ! Obchodní riziko je méně kvan7fikovatelné riziko spojené s fungováním podniku jako celku. Mezi obchodní rizika patří tyto kategorie rizik:! právní riziko (legal risk) - riziko ztráty z porušení právních požadavků partnera nebo z právní neprosaditelnos7 smluv.! riziko změny úvěrového hodnocení (credit ra<ng risk) - riziko ztráty ze zyžení možnos7 získat peněžní prostředky za přijatelné náklady.! reputační riziko (reputa<on risk) - riziko ztráty dobrého jména na trzích.! daňové riziko (taxa<on risk) - riziko ztráty ze změny daňových zákonů nebo nepředvídaného zdanění.! riziko pohromy (disaster risk) - riziko ztráty z přírodních katastrof, války nebo zhroucení finančního systému.! regulační riziko (regulatory risk) - riziko ztráty z nemožnos7 splnit regulační opatření a z chyb v předvídání budoucích regulačních opatření.! riziko měnové konver<bility (currency conver<bility risk) - je riziko ztráty z nemožnos7 konvertovat měnu na jinou měnu jako následek změny poli7cké nebo ekonomické situace.

9 ! Rizikové skóre (prak7cké příklady) diskuse k hodnocení pravděpodobnos7 a dopadu! Alterna7vní přístupy:! hqps:// hqps://

10 ! Příprava řešení iden7fikovaných a vyhodnocených rizik! Zpracování akčních plánů, určení odpovědných osob pro provedení dílčích úkonů, stanovení termínů plnění! Jak byste reagovali na výsledky vyhodnocení rizik podle jejich velikos7 rizikového skóre?! Zpravidla není vyžadována žádná akce.! Upozornění. Akce může být naplánována. Zpravidla není nutné ji provést.! Plánování. Akce musí být naplánována. Provedení akce může nastat později.! Provádění. Akce musí být naplánována a musí být provedena v krátkém období.

11 ! Došlo ke ztrátě / odcizení pracovního notebooku.! Využijte rizikový syntax pro iden7fikaci možných rizik podniku spojených se ztrátou pracovního notebooku (alespoň 3 scénáře).! Proveďte analýzu rizik (dle zvolených scénářů) z pohledu pravděpodobnos7 a dopadu.! Využijte teplotní mapu (Heat Map) pro zakreslení výsledků rizikového skóre z vámi definovaných scénářů.! Připravte jednoduchý akční plán pro omezení rizik.! Určete potřebné odpovědné osoby.! Prezentujte výsledky své analýzy.! Diskuse nad výsledky, přístupy a prezentacemi.

12 Rizikové,scénáře Syntax Riziko,1 Riziko,2 Riziko,3 Riziko,čeho finanční,ztráty, notebooku ztráty,reputace,z, mediálního,zmatku finanční,ztráty,z, použití,klientských,dat, konkurencí ŠKODA, (DAMAGE) Risk,Syntax DOPAD,(IMPACT) v,důsledku odcizení,notebooku, včetně,klientských,dat odcizení,notebooku, včetně,klientských,dat odcizení,notebooku, včetně,klientských,dat UDÁLOST, (EVENT) PRAVDĚPODOBNOST, (LIKELIHOOD) způsobené nedbalostí, zaměstnance nedbalostí, zaměstnance nedbalostí, zaměstnance PŘÍČINA, (CAUSE) PRAVDĚPODOBNOST, (LIKELIHOOD) PRAVDĚPODOBNOST1 (LIKELIHOOD) měsíčně'(téměř'jisté) čtvrtletně' (pravděpodobné) ročně'(možné) každé'2'až'3'roky' (nepravděpodobné) méně'než'3'roky'(velmi' nepravděpodobné) 5 4 Riziko'1 Riziko'3 Riziko' zanedbatelný' nízký přiměřený významný kritický DOPAD1(IMPACT)

13 Risk%Strategy% Risk%Response% Risk% Tolerance% Risk% Monitoring% Risk% Iden4fica4on% Risk%Repor4ng% Risk% Assessment%

14 ! Základním předpokladem pro efek7vní řízení rizik je vhodná organizační struktura podniku společně s informačním systémem a so warovou podporou, které vytvářejí vhodné kontrolní prostředí.! Informační systém poskytuje informace nezbytné pro řízení rizik, které jsou předávány prostřednictvím pravidelného repor7ngu představenstvu a vrcholovému vedení podniku! Výchozím prvkem pro řízení rizik je Obchodní strategie podniku.! Výchozím prvkem pro vytvoření a implementaci systému řízení rizik je Strategie řízení rizik.! Řízením rizik se rozumí proces iden7fikace, měření, sledování, kontroly a případné přijímání opatření vedoucích k omezení podstupovaných rizik. Cílem řízení rizik je zajis7t, aby žádné obchodní ak7vity nevystavily podnik takovým ztrátám, které by ohrozily schopnost podniku pokračovat ve své činnos7, a aby podnik unesl veškeré riziko plynoucí z ekonomických, provozních a tržních změn.! Konečná odpovědnost za řízení rizik, stanovení přijatelné míry rizik podniku a alokaci potřebného kapitálu pro kryy rizik nese představenstvo podniku. Představenstvo může delegovat některé odpovědnos7 a výkonné pravomoci v oblas7 řízení rizik na výkonné nebo odborné poradní výbory na základě příslušných vnitřních předpisů.

15 ! Organizace řízení rizik je v podniku zpravidla postavena na představenstvu, jemu podřízených výkonných výborech nebo odborných poradních výborech, útvarech zajišťujících řízení rizik a obchodních útvarech.! Statuty výborů, vymezující zejména kompetence, předmět činnos7, složení výborů a jednací řád, jsou upraveny vnitřními předpisy podniku.! Výbory zpravidla tvoří společně jeden funkční celek, který představuje jednu samostatnou úroveň v procesu řízení rizik, tzv. Risk Management Group (RMG), zařazenou pod úrovní představenstva.! Útvary zajišťující řízení rizik tvoří společně další úroveň řízení rizik, tzv. Risk Management Func<on (RMF) a plní všechny funkce řízení rizik. Jejich prvořadým úkolem je poskytování informací o výši podstupovaných rizik výborům, na základě kterých se tyto výbory rozhodují nebo navrhují představenstvu ke schválení strategické plány rozvoje a chodu podniku, např. alokaci kapitálu, výši limitů, apod.! Nastavení Risk Management Group a Risk management Func7on je závislé na velikos7 podniku, oboru podnikání, složitos7 předmětu podnikání a může být vynecháno (např. jednoduchý malý podnik s 1 specialistou řízení rizik)

16 ! Hlavním úkolem výborů je zajištění implementace a dodržování strategie řízení rizik v rámci každodenní praxe podniku. SoučásY této strategie je definovaná poli7ka řízení rizik odrážející rizikový profil podniku.! S poli7kou řízení rizik úzce souvisí i použiy vhodných metodologií pro řízení jednotlivých kategorií a typů rizik, kterým je podnik vystaven.! Výbory současně zajišťují nebo navrhují představenstvu vhodný informační systém, odpovídající produktové nabídce podniku a náročnos7 a způsobu řízení rizik. Dalším úkolem výborů je repor7ng představenstvu podniku nebo jeho vrcholovému vedení.! V rámci výborů (tj. úrovně RMG) dochází zpravidla k soustředění informací primárně z útvarů zabývajících se plněním jednotlivých funkcí v procesu řízení rizik, ale také i z ostatních útvarů podniku, které mohou mít podstatný vliv na řízení rizik.! Příklady výborů:! Obchodní výbor pro řízení obchodních rizik! Výbor pro řešení rizikových či nedobytných pohledávek za odběrateli! Výbor pro řešení likvidní krize! Výbor pro řešení kon7nuity podnikání! Výbor pro řízení operačních rizik...

17 ! Útvary zajišťující řízení rizik jsou nezávislé na obchodních útvarech podniku a plní jednotlivé funkce v procesu řízení rizik. Zajišťují Ym každodenní proces řízení rizik, tj. iden7fikaci rizik, jejich měření, sledování, kontrolu a případné navrhování opatření k omezování podstupovaných rizik.! Jsou základní podporou v procesu rozhodování jednotlivých výborů a představenstva. Základními představiteli této úrovně řízení rizik jsou útvary řízení rizik, specialisté řízení rizik, risk manažeři, risk officers apod.! Klíčová role spočívá ve vytváření metodiky řízení rizik, vývoji modelů pro řízení rizik a adaptace na měnící se úroveň a intenzitu podstupovaných rizik.! Vnitřní audit je nezávislý odborný útvar v organizační struktuře podniku zpravidla přímo podřízen představenstvu s vymezenou vazbou na dozorčí radu.! Útvar vnitřního auditu úzce spolupracuje s útvary zajišťujícími řízení rizik (RMF). Vnitřní audit zkoumá a hodnoy zejména funkčnost a účinnost vnitřního řídícího a kontrolního systému, úplnost, průkaznost a správnost vedení účetnictví, systém řízení rizik, dodržování zákonů, jiných obecně závazných právních předpisů, vnitřních norem a předpisů podniku, dodržování záměrů a cílů podniku stanovených jejím vedením, spolehlivost a integritu informací a funkčnost a bezpečnost automa7zovaných informačních systémů.

18 Představenstvo Board of Directors! Příklad organizace řízení rizik korporace Risk Management Group Výbory Committees (sledování, omezování, kontrola) Schválení alokace kapitálu Útvar compliance Útvar právní služby Útvar personalistiky Útvar vnitřního auditu Útvar finančního řízení (strategické plánování) Návrh alokace kapitálu Útvary zajišťující řízení rizik Risk Management Function Departments (identifikace, měření, sledování a kontrola) Útvar podpory obchodu Útvar řízení rizik Útvar finančního řízení Požadavky na kapitál toky informací Obchodní útvary Business units

19 ! Příklad: Enterprise Risk Management (ERM) systém! Sepsat benefity (přidanou hodnotu) systému řízení rizik pro podnik prezentovanou vedení společnos7! Vytvořit a udržovat Společný jazyk ohledně rizik (ustálená terminologie)! Riziko - Potenciál ztráty nebo snížení příležitosg pro zisk, které mohou zabránit dosažení obchodních cílů! Společná terminologie usnadňuje komunikaci napříč útvary společnos7.! Vytvořit Risk Management Steering Commiiee (Řídící výbor pro implementaci řízení rizik)! Představenstvo, vyšší senior management (včetně CEO), vrcholové vedení! Dohled nad implementací a zaváděním systému řízení rizik! Pomáhá nastavit a udržovat role a odpovědnos7 (jasně definované, srozumitelné a komunikované napříč společnosy)

20 Možné příklady benefitů pro vrcholové vedení podniku! Vedení firmy získá jasný obraz o celkové expozici společnos7 vůči riziku /rizikům,! Podporuje dohled představenstva a vedení společnos7 nad řízením rizik,! Zlepšuje porozumění rizikům a interním kontrolám napříč společnosy,! Zlepšuje umístění (alokaci) kapitálu a vede k efek7vnějšímu využiy zdrojů,! Vyrovnává požadavky na rizikový ape7t a firemní strategii (obchodní cíle),! Podporuje transparentnost procesů a zabraňuje tříštění sil při řešení problémů a rizik napříč jednotlivých čásy společnos7,! Snižuje provozní ztráty,! Rozšiřuje možnos7 interní kontroly,! Podporuje obecnou kulturu řízení rizik (risk culture)

21 ! Nastavení rozdělení rolí a odpovědnosg v systému řízení rizik! Představenstvo & CEO (jednatel s.r.o.) konečná odpovědnost za všechna rizika (ul7mate responsibility), příjemce pravidelného repor7ngu; schvalovatel poli7k, koncepcí a metodik v oblas7 řízení rizik,! Senior management design, implementace a udržování efek7vního systému řízení rizik (vývoj poli7k a postupů, nastavení rizikového ape7tu a monitoringu, pravidelný repor7ng, podpora kultury řízení rizik (risk culture)! Business útvary společnos7 provádí iden7fikaci, vyhodnocení, měření, kontrolu a repor7ng rizik směrem k senior managementu. Řídí rizika v rámci rámce nastaveného senior managementem. Zajišťuje soulad činnosy s poli7kami a postupy.! Podpůrné útvary a funkce (HR, právní, IT atd.) - zajišťuje podporu business útvarům pro vývoj a prosazování poli7k a postupů! Interní audit provádí nezávislá ujištění efek7vnos7 systému řízení rizik! Řízení rizik koordinuje zavádění a nastavení systému řízení rizik a poskytuje odbornou experyzu

22 ! Vytvoření metodiky řízení rizik (ERM Methodology)! Vývoj metodiky definice klíčových rizik a jejich typů, popis rolí a odpovědnosy, popis postupů pro iden7fikaci rizik, vyhodnocování rizik, omezování/zvládání rizik, monitoring a repor7ng! Nastavení rizikového ape7tu (Risk Appe7t)! Vytvoření písemného dokumentu, který obsahuje popis klíčových oblasy podnikání a obchodního modelu společnos7,! Popis strategických cílů a očekávaných trendů! Určení vlastních preferencí rizik (např. vyhodnocením výnosového a rizikového skóre) pro každý typ / kategorii rizik (z pohledu vedení podniku)! Navrhnout rozhodovací strom pro přijey / odmítnuy konkrétního typu rizika např. s ohledem na kryy skutečné potřeby klienta přijeym rizika nebo odmítnuy rizika tam, kde není konkrétní potřeba klienta akceptací rizika řešena! Rizika, která jsou po vyhodnocení výnosového a rizikového skóre akceptována, jsou krytá vlastním kapitálem a/nebo jsou omezována a zajišťována v rozsahu, který odpovídá navrženým limitům pro konkrétní typy rizik.! Popis kapitálové kapacity pro akceptaci jednotlivých rizik a stanovení tolerance pro potenciální ztrátu (např. využiy vlastního kapitálu z finančních výkazů)

23 Pomáhá#riziko#řešit# potřebu#klienta?# NE Neakceptujeme#riziko#a# nenabízíme#produkt#/# službu# Podpora'obchodní' strategie' ##############ANO Máme#potřebnou# kompetenci#pro#řízení# rizika?# NE Neakceptujeme#riziko#a# nenabízíme#produkt#/# službu# Kompetence'pro'řízení' rizik' ############ANO Máme#kladný#vztah#k# danému#riziku?# NE ZajisIt#riziko#/#zmírnit# riziko# Preference'rizik' ###########ANO Máme#dostatečnou# kapitálovou#kapacitu# na#kryd#rizika?# NE ZajisIt#riziko#/#zmírnit# riziko# Tolerance'rizik'(limity'rizik)' ##########ANO Akceptujeme#riziko# Cílový'rizikový'profil'

24 ! Stanovení preference rizik vyhodnocením výnosového skóre a rizikového skóre pro každý typ rizika, se kterým počítáme v systému řízení rizik! Hodnocení výnosového skóre (L- Low, M- Medium, H- High)! Hodnocení rizikového skóre (L- Low, M- Medium, H- High)! Čím větší preference, Ym vyšší skóre (L H)! Příklad: podnik poskytující financování svým odběratelům Riziko kreditní)riziko),selhání) protistrany H Výnosové skóre riziko)úrokových)sazeb L M operační)riziko L L H Rizikové, skóre Vyhodnocení Řešíme)konkrétní)potřebu)klienta.)Akceptujeme)kreditní)riziko,) jehož)přijetím)dosahujeme)rizikové)marže)při)poskytování) financování)odběratelům.))proti)riziku)se)zajišťujeme)vytvořením) skóringového)modelu,)kterým)hodnotíme)bonitu)odběratelů)a) pojištěním)pohledávek)z)obchodního)styku.)výnosové)skóre)a) rizikové)skóre)ohodnocujeme)stupněm)(h). Neřešíme)konkrétní)potřebu)klienta,)ale)akceptujeme)riziko)v) důsledku)poskytování)financování.)nedosahujeme)marže)a) ohodnocujeme)výnosové)skóre)(l),)preferenci)k)riziku) ohodnocujeme)(m),)proti)kterému)se)zajišťujeme)předfinancováním) za)předem)dohodnuté)úrokové)sazby. Nemáme)rádi)operační)riziko,)ale)akceptujeme)jej)jako)důsledek) podnikání,)přičemž)ho)zajišťujeme)souborem)interních)kontrol.) Nepřináší)rizikovou)marži)(výnosové)skóre)L))a)nechceme)se)riziku) vystavovat,)protože)neřeší)konkrétní)potřebu)klienta)(rizikové)skóre) L).

25 ! Pro rizika v systému řízení rizik alokujeme příslušný kapitál (vlastní kapitál)! Podle preferencí rizik (výnosové a rizikové skóre) odvodíme váhy jednotlivých kategorií rizik a z vlastního kapitálu odvodíme příslušné limity na konkrétní kategorie rizik (L...1, H...3)! Příklad: podnik poskytující financování svým odběratelům, vlastní kapitál 10 mil. Kč, 3 kategorie rizik součásy systému řízení rizik! Rizikový profil je například definován takto (velmi zjednodušený příklad): Riziko Výnosové Rizikové, Výsledné, Vyhodnocení skóre skóre skóre Alokace,vlastního,kapitálu Limity,rizik Řešíme)konkrétní)potřebu)klienta.)Akceptujeme)kreditní)riziko,) jehož)přijetím)dosahujeme)rizikové)marže)při)poskytování) kreditní)riziko),selhání) financování)odběratelům.))proti)riziku)se)zajišťujeme)vytvořením) H H protistrany skóringového)modelu,)kterým)hodnotíme)bonitu)odběratelů)a) pojištěním)pohledávek)z)obchodního)styku.)výnosové)skóre)a) rizikové)skóre)ohodnocujeme)stupněm)(h). 9 75% 7)500)000,00 Neřešíme)konkrétní)potřebu)klienta,)ale)akceptujeme)riziko)v) důsledku)poskytování)financování.)nedosahujeme)marže)a) riziko)úrokových)sazeb L M ohodnocujeme)výnosové)skóre)(l),)preferenci)k)riziku) 2 17% 1)666)666,67 ohodnocujeme)(m),)proti)kterému)se)zajišťujeme)předfinancováním) za)předem)dohodnuté)úrokové)sazby. operační)riziko L L Nemáme)rádi)operační)riziko,)ale)akceptujeme)jej)jako)důsledek) podnikání,)přičemž)ho)zajišťujeme)souborem)interních)kontrol.) Nepřináší)rizikovou)marži)(výnosové)skóre)L))a)nechceme)se)riziku) 1 8% 833)333,33 vystavovat,)protože)neřeší)konkrétní)potřebu)klienta)(rizikové)skóre) L). vlastní)kapitál) % 10)000)000,00

26 Jak začít příklad struktury! Strategie řízení rizik (navázat na obchodní strategii, stanovit rizikový ape7t a rizikový profil podle produktového por olia podniku, předmětu činnosy, vytvořit logickou strukturu pro posuzování, zda riziko přijmeme anebo zamítneme, stanovit základní limity pro alokaci kapitálu vůči jednotlivým typům rizik)! Systém řízení rizik (organizace řízení rizik, role a odpovědnos7, definice kategorií rizik, Registr rizik požadavky a struktura, způsob naplňování, průběžného sledování a repor7ngu)! Iden7fikujte své ambasadory uvnitř firmy (odborníky pro dané oblas7 - subject maqer experts), které zapojte do procesu nastavení od počátku! Metodika řízení konkrétního typu rizika (kdo konkrétně dělá co a v jakém čase, využít procesní mapy dostupné v podniku, stanovit konkrétní limity navázané na celkové limity určené ve strategii řízení rizik, repor7ng, kontrolní mechanismy, seznam kontrol)! Metodika řízení úvěrového rizika podniku! Metodika řízení rizika likvidity podniku! Metodika řízení rizika měnových kurzů! Metodika řízení rizika úrokových sazeb! Metodika řízení operačních rizik! Metodika řízení obchodních rizik...

27 Výběr z informačních zdrojů a inspirace! Smejkal Vladimír, Rais Karel:Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, GRADA, 2013, 4.vydání. ISBN ! Merna, Tony. Risk management - Řízení rizik ve firmě. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN ! Zuzák Roman, Marie Könikgová: Krizové řízení podniku.2.vydání.grada 2009! Ka a Tomáš: Průvodce pro interní audit a risk management. C.H.beck, 2009! Enterprise Risk Management Integrated Framework, Applica7on Techniques, COSO, September 2004! Taking Control of Organiza7onal Risk Culture, Working Paper, McKinsey 2010! Demys7fying Sustainability Risk, Integra7ng the triple boqom line into an enterprise management program, COSO, 2013! Overview of Enterprise Risk Management, Casualty Actuarial Society, May 2003! High level principles for risk management, CEBS, 2010! Moderní řízení (časopis)

28

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc. Proces řízení rizik se nemůže ve firmě realizovat ve vydělené izolaci, protože jeho dosah a spojitos7

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc. ! Iden7fikace rizik! Risk Syntax: Riziko v důsledku způsobené .! Analýza

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc. ! a) Přičleněná pozice, b) samostatná složka útvaru CEO, c) samostatný útvar řízení rizik a) CEO$ CFO/RM

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc. ! Slovo riziko se váže k arabskému slovu risq, které označuje všechno, co 7 bylo dáno a z čeho můžeš

Více

Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí

Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí 24.5.2012 ing. Bohuslav Poduška, CIA na úvod - sjednocení názvosloví Internal Control různé překlady vnitřní

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Riziko a klasifikace finančních rizik

Riziko a klasifikace finančních rizik Řízení rizik v odvětvích finančních služeb N_RRFS téma 1 Riziko a klasifikace finančních rizik Cvičení 1 Skupina cfph Zimní semestr 2013 Stručná osnova cvičení N_RRFS 1. Riziko obecně a podnikatelská rizika

Více

Aktuár a řízení rizik

Aktuár a řízení rizik Aktuár a řízení rizik První jarní aktuárské setkání České společnosti aktuárů 31. květen 2013 Obsah Úkoly pro aktuáry Aktuáři jako zdroj rizika Řízení rizik tři linie obrany Aktuárské úkoly a tři linie

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

Věstník ČNB částka 18/2010 ze dne 21. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010

Věstník ČNB částka 18/2010 ze dne 21. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010 Třídící znak 2 2 1 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných

Více

PRIMÁRNÍ SYSTÉM DOHLEDU Z POHLEDU MANAŽERA. Eva Janoušková

PRIMÁRNÍ SYSTÉM DOHLEDU Z POHLEDU MANAŽERA. Eva Janoušková PRIMÁRNÍ SYSTÉM DOHLEDU Z POHLEDU MANAŽERA Eva Janoušková Obsah: 1. Cesta k definici 1. Primární systém dohledu x primární systém kontrol 2. Primární systém dohledu x vnitřní kontrolní systém 3. Primární

Více

Věstník ČNB částka 10/2002 ze dne 5. srpna 2002

Věstník ČNB částka 10/2002 ze dne 5. srpna 2002 Třídící znak 1 0 4 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 30. ČERVENCE 2002 O ŘÍZENÍ TRŽNÍCH RIZIK V BANKÁCH Česká národní banka podle 14 a 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ ZÁKAZNÍKŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ ZÁKAZNÍKŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 Verze 5, platnost od 1.1.2018 1. Zásady

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Vnitřní řídící a kontrolní systém banky

Vnitřní řídící a kontrolní systém banky MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Vnitřní řídící a kontrolní systém banky Seminární práce do předmětu Bankovnictví Vypracovala: David Rozumek Datum odevzdání: 15. června 2007 1 Úvodem Vnitřní

Více

Věstník ČNB částka 10/2002 ze dne 5. srpna 2002

Věstník ČNB částka 10/2002 ze dne 5. srpna 2002 Třídící znak 1 0 3 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 3 ZE DNE 30. ČERVENCE 2002 O ŘÍZENÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA V BANKÁCH Česká národní banka podle 14 a 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění

Více

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky GLOSÁŘ POJMŮ 1 Tento Glosář pojmů zahrnuje definice v přeformulovaných a revidovaných mezinárodních auditorských standardech (ISAs), které jsou obsaženy v této části Příručky. V případě termínů, které

Více

Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem

Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem setkání interních auditorů z finanční oblasti Praha, ČIIA, 6.10.2011 Ing. Bohuslav Poduška, CIA Úvod řídicí a kontrolní systém (ŘKS) - o co jde

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Popis projektu. Očekávaný přínos projektu

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Popis projektu. Očekávaný přínos projektu Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Popis projektu Individuální projekt Libereckého kraje Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji (dále jen projekt)

Více

Dotazník pro rychlé hodnocení společenské odpovědnosti firem (CSR)

Dotazník pro rychlé hodnocení společenské odpovědnosti firem (CSR) Dotazník pro rychlé hodnocení společenské odpovědnosti firem (CSR) Tento dotazník byl sestaven pro rychlé kvalitativní vyhodnocení orientace na společenskou odpovědnost podniku a pro zjištění, jak dobře

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Řízení pojišťoven Řízení pojišťovacího podniku Podnikové řízení chápeme jako velmi složitý a mnohostranný proces. Obecný cíl podnikání: maximalizace zisku, maximalizace tržní hodnoty podniku. Cíl podnikání

Více

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Organizační dopady při řešení kybernetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Obsah prezentace Podrobnější pohled

Více

SII - Ekonomika a management

SII - Ekonomika a management SII - Ekonomika a management Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Mezi sekvenční funkce nepatří: a) implementace, b) kontrola. c) personalistika a vedení, d)

Více

O autorech Úvodní slovo recenzenta Předmluva Redakční poznámka... 18

O autorech Úvodní slovo recenzenta Předmluva Redakční poznámka... 18 SMEJKAL Vladimír RAIS Karel ŘÍZENÍ RIZIK Obsah O autorech... 9 Úvodní slovo recenzenta... 13 Předmluva... 15 Redakční poznámka... 18 1. Zobrazení života podniku... 19 1.1 Jaké jsou příčiny neúspěchu v

Více

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. 62740@mail.muni.cz Vymezení managementu Management, manažer Úrovně managementu Prostředí managementu Funkce managementu Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola Řízení - vztah

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

VKS pohledem interního auditora. Tomáš Pivoňka

VKS pohledem interního auditora. Tomáš Pivoňka VKS pohledem interního auditora Tomáš Pivoňka Ale pane Pivoňko, to je přeci úplně všechno COSO mezinárodní standard více jak 20 let - internal control is broadly defined as a process, effected by an entity's

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Obsah. Praktický výkon činnosti Compliance v pojišťovnictví. 1. Pojem Compliance - právní rámec. 2. Rizika Compliance

Obsah. Praktický výkon činnosti Compliance v pojišťovnictví. 1. Pojem Compliance - právní rámec. 2. Rizika Compliance Obsah 1. Pojem Compliance - právní rámec Praktický výkon činnosti Compliance v pojišťovnictví 2. Rizika Compliance 3. Odpovědnost za naplňování Compliance 4. Interní organizace činnosti Compliance Pavel

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik ohrožujících realizaci SCLLD, z. s. 2014-2020 s uvedením

Více

V Brně dne 10. a

V Brně dne 10. a Analýza rizik V Brně dne 10. a 17.10.2013 Ohodnocení aktiv 1. identifikace aktiv včetně jeho vlastníka 2. nástroje k ohodnocení aktiv SW prostředky k hodnocení aktiv (např. CRAMM metodika CCTA Risk Analysis

Více

Potřeba jednotného řízení a konsolidace rizik

Potřeba jednotného řízení a konsolidace rizik Potřeba jednotného řízení a konsolidace rizik 13. ročník konference ISSS Hradec Králové Josef Šustr 12. dubna 2010 Riziko Riziko je potenciální možnost, že se něco stane, co ovlivní dosažení našich cílů.

Více

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů 1. Účel směrnice 1.1. Účelem této směrnice je stanovení jednotného postupu při přípravě, realizaci, řízení a financování projektů realizovaných společností

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Dohledové sdělení č. 1/2017. K poskytování úvěrů domácnostem úvěrovými institucemi

Dohledové sdělení č. 1/2017. K poskytování úvěrů domácnostem úvěrovými institucemi Dohledové sdělení č. 1/2017 K poskytování úvěrů domácnostem úvěrovými institucemi I. V posledních letech je možné pozorovat významný nárůst objemu úvěrů poskytnutých domácnostem, zejména díky příznivým

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ LOGISTIKŮ 2012 Šiklův Mlýn 17. 18. května 2012 OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ jako konkurenční výhoda Ing. MarFn D U B O V Ý, ALog. Mo#o: Ten, kdo dělá to, co nemá, nedělá to, co má. A-N? OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Rizika v činnosti pojišťoven

Rizika v činnosti pojišťoven Rizika v činnosti pojišťoven Pojistně technické riziko Tržní riziko Kreditní riziko Riziko likvidity Operační rizika ALM (Asset-liability matching) rizika Rizika při provozování produktů neživotního pojištění

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Ing. Štěpánka Cvejnová vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Společenská odpovědnost organizace jako další nástroj strategického řízení

Společenská odpovědnost organizace jako další nástroj strategického řízení Očekávání Společenská odpovědnost organizace jako další nástroj Prezentace: co to je Společenská odpovědnost stručný popis metodiky pro zavedení do úřadu Práce ve skupinkách sběr námětů a návrhů pro další

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV Rizika na pracovišti Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV RIZIKO = kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a stupně negativního dopadu takového jevu na výstup procesu očekávaná hodnota škody odchýlení

Více

Řízení rizik - trendy a výzvy

Řízení rizik - trendy a výzvy Řízení rizik - trendy a výzvy Jiří Witzany Praha, 28.dubna 2010 Obsah O společnosti Quantitative Consulting Principy řízení rizik Výzvy a problémy implementace Basel II Poučení z krizového vývoje Basel

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název: Politika bezpečnosti informací Číslo dokumentu: OS4402 Vydání č.: 06 Výtisk č.: 01 Platnost od: 15.04.2016 Účinnost od: 29.04.2016 Platnost do: Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

LIDSKÉ ZDROJE A EFEKTIVNOST FUNGOVÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

LIDSKÉ ZDROJE A EFEKTIVNOST FUNGOVÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY LIDSKÉ ZDROJE A EFEKTIVNOST FUNGOVÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY L.Měrtlová Z.Dostálová ÚVOD Společnosti zaměřené na poskytování služeb, zejména služeb náročných na znalostech začaly dosahovat vyšších zisků, vyšší

Více

Management Kontrola- cvičení

Management Kontrola- cvičení Management Kontrola- cvičení Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Mandát Výboru pro audit

Mandát Výboru pro audit ECB VEŘEJNÉ listopad 201 7 Mandát Výboru pro audit Výbor pro audit na vysoké úrovni zřízený Radou guvernérů podle článku 9b jednacího řádu ECB posiluje stávající interní/externí stupně kontroly a dále

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Částka 6 Ročník 2001. Vydáno dne 7. května 2001. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Částka 6 Ročník 2001. Vydáno dne 7. května 2001. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ Částka 6 Ročník 2001 Vydáno dne 7. května 2001 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 27. dubna 2001 o standardech řízení likvidity bank OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č.

Více

Risk Management Řízení rizika

Risk Management Řízení rizika Rozhodnutí, které nezahrnuje riziko, pravděpodobně není rozhodnutím, P.Drucker Počítejte s rizikem. Je to úplně něco jiného než ukvapenost, G.S.Patton Hrozba, nebezpečí zdroj nebo situace s možností způsobit

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Postupy interního auditu

Postupy interního auditu Postupy interního auditu Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Cíl interního auditu Interní audit je mechanismus pro nezávislé přezkoumávání chodu společnosti z pověření jejího vedení Hlavní cíl interního auditu

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Připravil: Ing. Vlastimil Vala, CSc. Správa a systém lesního hospodářství strana 3 Základní

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období PŘÍLOHA 6 ANALÝZA RIZIK Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které vedou k jejich omezování či naprosté eliminaci. Tento proces

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Při provádění pokynů klienta učiní Banka všechny kroky nezbytné k dosažení dlouhodobě nejlepšího možného výsledku pro klienta.

Při provádění pokynů klienta učiní Banka všechny kroky nezbytné k dosažení dlouhodobě nejlepšího možného výsledku pro klienta. Pravidla provádění pokynů (Execution Policy) Pravidla provádění pokynů (Execution Policy) V souladu ust. 15l zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT ) ve znění pozdějších

Více

Vazba na Cobit 5

Vazba na Cobit 5 Vazba na Cobit 5 Hlavní cíle návodu Návod na to, jak užívat rámec Cobit 5 pro podporu a organizaci auditu/ujištění Strukturovaný přístup pro realizaci auditu podle jednotlivých enablers definovaných v

Více

MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. Obsah Definice procesního řízení Výhody procesního řízení Klasifikace procesů podle důležitosti Popis kontextu procesů Základní

Více

I. Všeobecné informace

I. Všeobecné informace K VYVĚŠENÍ I. Všeobecné informace Statutární orgán územního samosprávného celku: Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: Ing. Pavel Janata předseda představenstva Vrcholný orgán svazku: valná hromada

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741 Fórum výzkumu a inovací aneb regionem za výzkumem Hradec Králové 11. 5. 2017 15. května 2017 strana 1 Identifikace projektu o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodický list č.1 Název tematického celku : Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu - vznik auditorské profese - definice auditu - funkce auditu - služby poskytované auditory - nutnost právní

Více

Vize strategického směřování. České exportní banky, a.s.

Vize strategického směřování. České exportní banky, a.s. Vize strategického směřování České exportní banky, a.s. 2014-2018 Poslání Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Základní poslání banky vyplývá

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2016 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY [ ] NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. července

Více

Specializace Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč - - -

Specializace Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč - - - Dealer Dealer provádí zajišťování složitých obchodů a speciálních obchodních operací na finančních trzích. Odborný směr: Odborný podsměr: Kvalifikační úroveň: Nadřízené povolání: Příbuzné specializace:

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více