Zadání územního plánu Týnec Návrh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadání územního plánu Týnec Návrh"

Transkript

1 Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, Klatovy Datum : 10/2011

2 OBSAH: 1. Základní údaje o zadání územního plánu Týnec a) důvody pro pořízení změny územního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje b) rozsah řešeného území - výčet katastrálních území tvořících území obce 2. Zadání a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané kraje, popřípadě z dalších širších územních vztahů, b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů (průzkumů a rozborů), c) požadavky na rozvoj území obce, d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny), e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury, f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace, h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy), i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose, k) požadavky na vymezení ploch koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií, l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem, m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant, o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

3 1. Základní údaje o zadání ÚPN Týnec a) Důvody pro pořízení územního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje Zastupitelstvo obce Týnec, se podle 44, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za účelem získání legislativně závazného nástroje k účinné a účelné regulaci a koordinaci činností v území obce, rozhodlo dne , usnesením č.60/11, o pořízení nového územního plánu obce s ohledem na nutnost aktualizace stávajícího územního plánu obce Týnec zpracovaného v roce 2002 a z důvodu konce platnosti ÚPN k Územně plánovací dokument bude sloužit obci Týnec a dotčeným orgánům jako koncepční podklad pro řízení rozvoje a rozhodování v řešeném území. Územní plán stanoví základní podmínky pro novou výstavbu v obci a zajistí základní předpoklady pro udržitelný rozvoj řešeného území, spočívající ve vyváženém vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. Územní plán bude komplexně řešit účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji správního území obce. Koncepce rozvoje území bude zapracována do územního plánu s ohledem na hodnoty řešeného území, zejména hodnoty přírodní, kulturní a civilizační. b) Rozsah řešeného území - výčet katastrálních území tvořících území obce Územní plán Týnec bude řešit celé správní území obce. To tvoří 2 katastrální území a 4 části obce : KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD K.Ú. MÍSTNÍ ČÁST Týnec u Janovic nad Úhlavou Týnec Loreta Rozpáralka Horní Lhota u Klatov Horní Lhota Rozloha správního území obce je dle oficiálních zdrojů (ČSÚ) 748 ha a k počet obyvatel Zadání a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Politika územního rozvoje Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 pro řešená území se týkají obecně platných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Řešená území nejsou součástí rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti. Řešená území se nachází ve správním obvodu ORP Klatovy.

4 Zásady územního rozvoje Pro území Plzeňského kraje jsou zpracovány a schváleny Zásady územního rozvoje ze dne Ze schválené dokumentace vyplývají některé požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obce zejména v oblasti zajištění ÚSES. Při tvorbě územního plánu budou požadavky z ní plynoucí pro řešené území do územního plánu Týnec zapracovány. Územní plán bude koordinován rovněž s existující, případně rozpracovanou územně plánovací dokumentací sousedních obcí. b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Pro obec Týnec byly zpracovány územně analytické podklady v roce Z jejich obsahu byly vyvozeny následující závěry pro zpracování územního plánu: A. Vyhodnocení vztahů územních podmínek - záměry na provedení změn v území a problémy z jejich střetu limity využití území k řešení v ÚPD 1. Urbanistické, dopravní a hygienické závady - zásobování pitnou vodou jen zčásti vyhovující V Týnci vyhovující obecní vodovod s kvalitní vodou 2. Ohrožení území, např. povodněmi aj. rizikovými přírodními jevy - vysoký podíl orných půd (45 %) a ZPF (67 %) - zranitelná oblast - nižší KES - 0,9 3. Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety záměrů na provedení změn v území - střety trvalého bydlení a znečišťujících provozů 4. Konkrétní známé uvažované rozvojové záměry, potřeby přestavby - rozvojové úkoly z Politiky územního rozvoje ČR: - - rozvojové úkoly ze Zásad územního rozvoje PK: - zajištění ÚSES - rozvojové návrhy z ÚPD a ostatní: - vytvoření prorůstových podmínek - nové plochy smíšené venkovské plochy - nové plochy pro bydlení - nové plochy pro drobnou výrobu - občanská vybavenost (expozice místní těžby vápence, zpřístupnění loretánské kaple) - plocha přestavba: zámek v Týnci - úprava MK - krajin. úpravy (Loreta aj.) 5. Celkové rozvojové předpoklady - stabilizovaný až mírně problémový rozvoj.

5 B. Rozbor a vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje území obce - urbanistická SWOT analýza a) Horninové prostředí - býv. hlubinná těžba vápence - poddolovaná plocha - - nevhodné využití horninového prostředí b) Vodní režim - rybníky Zámecký 1 ha a Bašta 1 ha - zranitelná oblast - vybudování kanalizace na ČOV - dobudování vodovodu - zvyšování retenčních schopností krajiny - suchá období - eroze c) Urbanistická hygiena prostředí - snižování pachů z provozů živočišné výroby - zčásti nekvalitní pitná voda - spalování fosilních paliv - úprava veřejných prostranství - zvýšené využívání neekologických paliv d) Přírodní prostředí - biota a krajina a jejich ochrana - PP Loreta - úbytek významných a chráněných taxonů - realizace funkčního ÚSES - úprava a doplnění veřejné zeleně e) ZPF a PUPFL - vyšší podíl TP - 18,6 % - nižší cena zemědělských půd (2,3 až 3,3 Kč/m 2 ) - ekologická nestabilita - vyšší podíl o.p % a ZPF 67 % - nižší podíl lesa - 23,5 % - dotace na zalesňování a krajinné úpravy - zvyšování půdní eroze

6 f) Významné krajinné hodnoty území - Loreta - dominantní kostel P. Marie v Týnci - zámek - podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny - nedostatek krajinné zeleně - znehodnocování krajinných hodnot g) Dopravní a technická infrastruktura - relat. vyhovující dostupnost - dopravní závady - nižší kvalita pitných vod - dobudování kanalizace na ČOV - zlepšené zásobování kvalitní pitnou vodou h) Sociodemografické podmínky - nízká připravenost projektů obecní infrastruktury - stabilizovaný demografický vývoj - vysoký podíl obyvatel v primárním sektoru - 19,5 % - rozvoj drobné výroby a nezávadných výrob - další odliv trvalých obyvatel i) Bydlení - zájem o trvalé i rekreační bydlení - vyšší podíl rekr. objektů vysoký podíl trvale neobývaných objektů - 24 % - zkvalitňování úrovně bydlení - nevhodné záměry developerů j) Občanská vybavenost - zájem obce o zajištění občanské vybavenosti - malá občanská vybavenost - využití zámku v Týnci na umělecké centrum - vystěhovávání trvalých obyvatel

7 k) Rekreace a cestovní ruch - Loreta - největší bar. loretánská kaple a rozsáhlý hlubinný důl na vápenec (3 patra, délka 1500 m) - nedostatečná vybavenost pro CR - zpřístupnění loretánské kaple - omezování rozvoje rekreace a CR l) Ekonomická základna - blízké pracovní příležitosti (Klatovy) - velmi vysoký výjezd obyvatel za prací - 82,5 % - vysoký podíl pracovníků v primárním sektoru - 19,5 % - využití nových rozvojových programů - nevyužití současných příležitostí dotačních možností Vlivy na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území Při nerealizování rozvojové koncepce ÚP jsou následující hrozby: - omezení koncepčního rozvoje území - necitlivá výstavba - nedostatečná údržba krajiny. Vlivy na omezení slabých stránek řešeného území Realizace ÚP obce umožní: - doplnit byty a občanskou vybavenost, jež je podmínkou pro harmonický urbanistický vývoj i pro rozvoj cestovní ruchu - regulaci rozvoje výrobních aktivit - regulaci rozvoje rekreace a CR. Vlivy na využití silných stránek a příležitostí řešeného území Uskutečnění navrhovaných aktivit ve využití území umožňuje: - ekonomický rozvoj - využití přírodního potenciálu pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu Vlivy na stav a vývoj hodnot řešeného území (využití příležitostí) Realizace ÚP obce umožňuje uskutečnění pozitivních kvalitativních změn: - zabezpečení prorůstových podmínek - stimulaci přílivu investic - zajištění vyváženého environmentálního, ekonomického, sociálního vývoje zdejšího území.

8 c) Požadavky na rozvoj území obce Územně plánovací dokument bude sloužit Obci Týnec a dotčeným orgánům jako koncepční podklad pro řízení rozvoje a rozhodování v řešeném území. Územní plán stanoví základní podmínky pro novou výstavbu v obci a zajistí základní předpoklady pro udržitelný rozvoj řešeného území, spočívající ve vyváženém vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. Územní plán bude komplexně řešit účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji správního území obce. Koncepce rozvoje území bude zapracována do územního plánu s ohledem na hodnoty řešeného území, zejména hodnoty přírodní, kulturní a civilizační. Hlavní cíle řešení územního plánu : - stanovení základní koncepce rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, stanovení jeho plošného a prostorového uspořádání ( urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny ) - stanovení koncepce veřejné infrastruktury - vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch, případně ploch přestavby - stanovení podmínek pro využití těchto ploch a koridorů - vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, případně pro územní rezervy - ověření nutnosti stanovení vybraných zastavitelných ploch, pro které bude prověření změn jejich využití podmíněno územní studií - ověření nutnosti stanovení vybraných zastavitelných ploch, pro které budou podmínky změn jejich využití určeny regulačním plánem - zpřesnění a zapracování cílů a úkolů územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny). Urbanistická koncepce územního plánu včetně koncepce uspořádání krajiny bude vycházet z postavení a funkce jednotlivých částí obce Týnec, jejich významu v řešeném území a z jejich konkrétních potřeb a dále z koncepčních zásad obsažených v platném ÚPN-O Týnec. Celé řešené území bude v územním plánu pokryto plochami s rozdílným způsobem využití rozdělenými na : a) plochy stabilizované ( beze změn ) b) plochy změn ( navržena budoucí změna funkčního využití ) c) plochy územních rezerv Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití bude odpovídat vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Jednotlivým plochám s rozdílným způsobem využití budou přiřazeny podmínky pro využívání ploch ( regulativy funkčního využití území ) včetně podmínek prostorového uspořádání území. V rámci územního plánu Týnec bude vymezeno zastavěné území ( 58, zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon ). Nové zastavitelné plochy budou přednostně situovány do proluk ve stávající zástavbě sídel a po obvodě sídel tak, aby přiléhaly k hranici zastavěného území. Nové lokality ležící ve volné přírodě a tzv. samoty budou navrhovány zcela výjimečně. V rámci návrhu územního plánu budou prověřeny požadavky občanů na zařazení do zastavitelného území, které byly shromážděny při přípravě zadání územního plánu. Z hlediska prostorové regulace bude navržena cílová míra využití jednotlivých území se stanovením maximálně přípustné podlažnosti, maximálním podílem podlažních ploch a minimálním podílem zeleně.

9 d.1) Výčet předpokládaných zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití: Pro tvorbu územního plánu bude jako podklad sloužit stávající platná územně plánovací dokumentace ÚPN obce Týnec ve znění Změny č.1. Bude prověřeno vymezení zastavěného území, resp. bude vymezeno zastavěné území obce dle aktuálního současného stavu ( 58, zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon ). V návrhu bude prověřena možnost další zástavby, při které budou zohledněny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území. Týnec = nové záměry řeší rozvoj obce s ohledem na nově vzniklé podněty v území

10 Loreta = nové záměry řeší rozvoj obce s ohledem na nově vzniklé podněty v území

11 Rozpáralka

12 Horní Lhota

13 d.2) Koncepce uspořádání krajiny : Ve volné krajině nebudou zakládány rozvojové lokality. Krajinné území, obklopující zastavěné území jednotlivých částí obce Týnec a navržené zastavitelné plochy, bude v územním plánu vyznačeno jako území nezastavěné. V tomto nezastavěném území umožní územní plán umisťovat pouze stavby a zařízení pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely cestovního ruchu (např. cyklostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Případné umístění staveb a zařízení pro výrobu energie z OZE (např. větrné elektrárny, bioplynové stanice) bude předem zváženo zejména z hlediska vlivu na krajinný ráz řešeného území. Součástí územního plánu bude aktualizovaný návrh Generelu místního ÚSES a návrh Generelu revidovaného regionálního ÚSES (r. 2005) a bude zajištěna koordinace těchto dvou úrovní ÚSES. V územním plánu budou vyznačeny stávající a navržené regionální a nadregionální cyklotrasy. e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Z hlediska uspořádání dopravy lze současný skelet považovat za stabilizovaný. Místní komunikační síť bude přizpůsobena navrženému řešení územního plánu, včetně nároků na dopravu v klidu. Dále bude rozvíjena síť cyklostezek a pěších tras. Ve všech částech Obce Týnec bude řešeno případné navýšení výkonu v souvislosti s plánovanou výstavbou a budou navrženy případné potřebné TS na okraji zastavitelných ploch. Navrhované řešení bude obsahovat pokrytí území dostatečnou inženýrskou infrastrukturou v souladu s platnou legislativou České republiky. V rámci občanského vybavení bude navrženo doplnění základní vybavenosti v návaznosti na růst počtu obyvatel v jednotlivých sídlech a navrhované rozvojové plochy. Pro sportovní vyžití bude sloužit stávající plocha sportoviště; v ÚPN bude prověřena možnost rozšíření zázemí. f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Územní plán bude vytvářet nástroje pro účinnou ochranu historických, kulturních, estetických, duchovních, přírodních i technických hodnot území v souladu s výše uvedenými požadavky, a to především: - v urbanistickém návrhu územního plánu respektovat zjištěné limity využití území - zastavitelné plochy pokud možno neumisťovat na kvalitní zemědělskou půdu tř. ochrany I. a II. - vyvarovat se zásahů do skladebných částí místních či revidovaných regionálních ÚSES - využít kvalitní přírodně krajinné prostředí řešeného území a vytvořit podmínky pro realizaci staveb rodinné rekreace, příslušným regulativem podpořit využívání stávajících venkovských stavení k rekreačnímu bydlení - v územním plánu aktualizovat PHO SCHHZ, na plochách těchto hygienických pásem nenavrhovat zejména obytnou výstavbu - do koordinačního výkresu vyznačit NKP Těchto cílů lze dosáhnout zejména hledáním rovnováhy mezi potřebami dopravní, a technické infrastruktury na jedné straně a ochranou životního prostředí na straně druhé. Aktivně chránit kulturní hodnoty, vytvářet nové atraktivní prostředí pro život obyvatel, zachovat a chránit původní historickou urbanistickou strukturu v místech, kde se dochovala a novou zástavbou ji podpořit a navázat na ni. Územní plán navrhne funkční a prostorovou transformaci nevhodně využívaných ploch, narušujících estetické vnímání panoramatu sídla.

14 g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Územní plán vymezí veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně v členění na: - dopravní stavby a plochy - liniové stavby a plochy technické infrastruktury, včetně protipovodňových opatření - plochy pro občanské vybavení a veřejná prostranství, to vše zřizované ve veřejném zájmu. Dále vymezí veřejně prospěšná opatření nestavební povahy určená ke snižování ohrožení území, k rozvoji nebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví (včetně územního systému ekologické stability). h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Územní plán bude důsledně respektovat všechny limity a požadavky, vycházející ze zvláštních předpisů. i) Požadavky a pokyny pro hlavní střety zájmů a problémů v území Požadavkem je navrhnout takový rozvoj území, který by byl vyváženým kompromisem mezi ochranou kvalitního přírodního prostředí a dostatečnými rozvojovými plochami, které by zajistili optimální ekonomický a sociální rozvoj oblasti. - před vypracováním urbanistického návrhu, zakotveného v územním plánu, je nutné provést doplňující průzkumy a rozbory, na základě kterých bude aktualizován skutečný stav řešeného území (stávající platná územně plánovací dokumentace, jejíž návrh rozvoje bude v územním plánu zohledněn, řešila pouze výřez z konkrétního území ) ; - na základě dalších vyhodnocených požadavků občanů a fyzických a právnických osob v řešeném území podnikajících rozhodlo zastupitelstvo obce zapracovat do územního plánu další zastavitelné plochy ( viz kapitola d.1 ) ; - v územním plánu bude stanovena hranice zastavěného území ( 58, zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon ) - územní plán je žádoucí koordinovat se Zásadami územního rozvoje a s ÚPD sousedních obcí. - v návrhu ( event. v konceptu řešení ) je nutné zajistit soulad ( propojení ) revidovaných regionálních ÚSES a navržených lokálních ÚSES. j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Území, které je řešeno územním plánem se nenachází v rozvojové oblasti ani rozvojové ose podle vyšší územně plánovací dokumentace. k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Případné požadavky na prověření území a ploch územní studií vyplyne z řešení územního plánu. V případě takového požadavku bude návrh územního plánu obsahovat stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

15 l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Případné požadavky na prověření území a ploch regulačním plánem vyplyne z řešení územního plánu. V případě takového požadavku bude návrh územního plánu obsahovat zadání regulačního plánu. m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu, či ptačí oblast Případné požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vyplynou z projednání zadání. Od konceptu řešení územního plánu může být upuštěno, neuplatní-li dotčený orgán (odbor životního prostředí KÚ Plzeňského kraje) ve svém stanovisku k návrhu tohoto zadání požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) nebo pokud dotčený orgán nevyloučí vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast ( zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ). V opačném případě zastupitelstvo obce uloží zpracování konceptu územního plánu včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Zastupitelstvo obce neuplatňuje v rámci zadání pro územní plán požadavek na variantní řešení některé části urbanistického návrhu. Koncept územního plánu se z tohoto důvodu nemusí zpracovávat. o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Územní plán bude zpracován dle platných právních předpisů ( zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ) a v souladu s pokynem MMR ČR pro zpracování ÚPD jako opatření obecné povahy. Územní plán bude vypracován digitalizovaným způsobem nad mapou katastrů nemovitostí. Návrh územního plánu pro Obec Týnec, kraj Plzeňský, okres Klatovy, bude obsahovat : I. ÚZEMNÍ PLÁN a) Textová část b) Grafická část : 1) Základní členění území.1 : ) Hlavní výkres 1 : ) Dopravní infrastruktura.1 : 5 000

16 4) Technická infrastruktura : 4.1) Zásobování pitnou vodou, odkanalizování...1 : ) Zásobování elektrickou energií...1 : ) Zásobování plynem..1 : ) Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1 : Grafická část může být doplněna schématy, v případě, že nebude snížena přehlednost lze výkresy č.3) a 4) sloučit do Hlavního výkresu. II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU a) Textová část b) Grafická část : 1) Koordinační výkres 1 : ) Širší vztahy 1 : ) Zábor ZPF 1 : Dokumentace návrhu územního plánu bude odevzdána ve třech vyhotoveních a na elektronickém (datovém) nosiči ve formátu pdf a dwg (shp, dgn, vyk).

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU SMOLNÉ PECE

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU SMOLNÉ PECE Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/U673/11/Bo-326.1 Karlovy Vary,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, 362 72 Kyselka IČ: 00254762 zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Jedovnice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Jedovnice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Jedovnice V Blansku dne 10.02.2010 Zpracoval: Úřad územního plánování - Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje SÚ MěÚ Blansko dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., v platném

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE návrh ZADÁNÍ září 2014 Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prochásková Irena, odborný pracovník úřadu územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Doubek Určený zastupitel: JUDr. Zdeněk Pospíšil Datum

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Mikulov Tržní náměstí č. 27, 419 01 Mikulov Pověřená úřední osoba pořizovatele : Jiří Veselý vedoucí stavebního úřadu MěÚ Dubí, splňující

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC Obec: Bystřec, č.p.182, 561 54 Bystřec Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Více