Národní akreditační standardy zdravotnických zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní akreditační standardy zdravotnických zařízení"

Transkript

1 Národní akreditační standardy zdravotnických zařízení Obsah: I. STANDARDY MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ I.I Řízení organizace I.I.I Celkový management I.I.II Řízení a zvyšování kvality činnosti organizace I.I.III Řízení oddělení a služeb I.II. Řízení zdrojů I.II.I Řízení lidských zdrojů I.II.II Řízení financí I.II.III Řízení hmotných aktiv I.II.IV Řízení informací a znalostí I. III Řízení procesů a změn I.III.I Systém řízení procesů I.III.II Řízení rizik I.III.III Řízení změn II. STANDARDY VÝKONU ZDRAVOTNÍ PÉČE II.I Dostupnost II. II Práva pacienta a jeho rodiny II.III Diagnostické postupy II.IV Péče o pacienty II.V Laboratorní služby II.VI Radiologické služby II.VII Kontinuita II.VIII Propuštění a další sledování III. III.I III.II ANALÝZA A VÝSLEDKY Monitorování dat a průběžné analýzy Analýzy výsledků a opatření SOUVISEJÍCÍ ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE 1

2 Definice: Dlouhodobé cíle cíle vyjádřené ve vizi a poslání organizace, které jsou naplňovány prostřednictvím stanovené strategie (strategických cílů). Hodnoty definované znaky (entity, vlastnosti, standardy) charakteristické pro danou organizaci, o jejichž dosažení a naplnění usilují pracovníci svým chováním, jednáním a přístupy (např. důvěra, podpora a pravdivost potěšení pacienta/zákazníka, týmová práce, trvalé zlepšování, dodržování slibů, profesionalita, atd.). Kompetence organizace soubor znalostí, zkušeností a dovedností personálu, používané procesy, metody, nástroje, postupy a odpovídající zdroje potřebné k uspokojování relevantních potřeb a požadavků zainteresovaných stran. Kultura organizace celkový rozsah chování, etiky a hodnot, které členové organizace předávají, provádějí a posilují (např. personální politika, etický kodex, hodnoty a řídící principy apod.). Odborné kompetence zkušenosti, znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon příslušných činností/procesů na požadované úrovni včetně zmocnění k těmto činnostem. Řídící dokumentace legislativní a interní předpisy podniku definující a uplatňující systém pravidel, procesů, postupů a vztahů pro vedení/řízení organizace a plnění jejích zákonných, finančních a etických závazků (např. statut, organizační řád, pracovní postupy, etický kodex, manuály kvality, apod.) Standardy managementu zdravotnických zařízení definice činností managementu organizací, nezbytných k vytvoření podmínek pro poskytování efektivní a účinné zdravotní péče. Vize vyjádření, které popisuje, jaká si organizace přeje být v budoucnu. Standardy výkonu zdravotní péče - definice činností/procesů nezbytných k zabezpečení kvalitní, efektivní a účinné zdravotní péče. Zainteresované strany (stakeholders) všichni, kteří mají zájem na organizaci, na jejích činnostech a jejích výsledcích. Mohou sem patřit pacienti/zákazníci, společnost (veřejnost), zaměstnanci, dodavatelé, partneři, bankovní sektor, podílníci, vlastníci, vláda a legislativní orgány. 2

3 I. STANDARDY MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ I.I Řízení organizace I.I.I Celkový management 1. Vedení organizace je zodpovědné za efektivní fungování organizace a za soulad její činnosti s platnými zákony, nařízeními, jejím posláním a dlouhodobými cíli. Organizace dodržuje obecně závazné předpisy, směrnice (instrukce) a metodické listy vydané v resortu zdravotnictví ČR. Organizace může doložit existující soulad interní řídící dokumentace s aktuálními zákony, nařízeními a další legislativou (včetně záznamů o školení v problematice platné legislativy). Vedení organizace má stanovenou metodiku zapracování změn v oborové legislativě do vnitřních předpisů. Poslání organizace (v písemné podobě) schvalují subjekty, které odpovídají za její zřízení. Organizace má zpracovánu svoji vizi a strategické plány v písemné podobě. Vedení organizace a personál jsou seznámeni s posláním, cíli a se strategií řízení nemocnice. Vedení organizace poskytuje podklady orgánům státní správy a statistiky za účelem analýzy a možnosti srovnávání jednotlivých zařízení v požadované kvalitě a termínech. 2. Vedení organizace je odpovědné za vypracování, přezkoumávání a aktualizaci dlouhodobých cílů organizace a za zabezpečování jejich plnění s ohledem na očekávání a potřeby pacientů a dalších zainteresovaných stran. Organizace má vypracovány dlouhodobé cíle zaměřené na potřeby pacientů. Organizace může doložit záznamy o prováděné aktualizaci dlouhodobých cílů s ohledem na její poslání a zájmy svých zainteresovaných stran. 3. Vedení organizace je odpovědné za budování struktury a managementu organizace tak, aby umožňoval organizaci dosahování jejích dlouhodobých cílů. Ředitel organizace vydává organizační řád, ve kterém jasně definuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti a rozsah pravomoci vedoucích pracovníků na jednotlivých úrovních řízení. Způsob řízení a správy organizace je zobrazen v organizačním schématu organizace. 3

4 Existují důkazy o pravidelné aktualizaci této dokumentace. 4. Vedení organizace je odpovědné za budování silné kultury organizace podporující dosahování dlouhodobých cílů a je jejím vzorem. Organizace může doložit příklady kultivace firemní kultury prostřednictvím měření loajality k etickému kodexu a respektovaným hodnotám, apod. 5. Vedení organizace je odpovědné za soustavné analyzování, měření, zvyšování a zlepšování výkonnosti manažerského systému organizace a manažerských a odborných kompetencí a za vybudování funkčního motivačního systému umožňujícího zapojení všech pracovníků organizace do plnění dlouhodobých cílů organizace. Organizace má zpracovaný systém pro měření efektivity svého manažerského systému (hodnocení výkonnosti a efektivity práce manažerů včetně zpětné vazby). Existují důkazy o pravidelném přezkoumávání účinnosti a efektivity motivačního systému. 6. Vedení organizace stanovuje písemně rozsahy poskytovaných služeb tak, aby tyto služby splňovaly oprávněné potřeby pacientů. Každé oddělení má písemně zpracované spektrum péče poskytované pacientům. Organizace může doložit relevantní vazbu mezi rozsahem poskytovaných služeb, svým posláním a potřebami pacientů. I.I.II Řízení a zvyšování kvality činnosti organizace 1. Vedení organizace je odpovědné za plánování, realizaci monitoringu, přezkoumávání a trvalé zvyšování kvality ve všech činnostech organizace (kompetence organizace). Organizace má vypracován projekt zvyšování kvality služeb a naplňování potřeb zdravotní péče - projekt rozvíjí, sleduje a vyhodnocuje. Organizace má vypracovánu pro všechny klinické obory metodiku výběru, tvorby a sledování standardních diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů, kterou systematicky modernizuje a doplňuje. Organizace má zaveden systém sledování spokojenosti pacientů a způsob vyhodnocování výstupů. Organizace může doložit na konkrétních příkladech zvyšování a zlepšování své kompetence (nové léčebné postupy, zvyšování kompetencí svých 4

5 pracovníků atd.). 2. Vedení organizace stanoví systém řízení předpisových dokumentů. Organizace disponuje systémem řízení dokumentace. 3. Vedení organizace stanoví systém řízení záznamových dokumentů. Organizace může doložit dohledání záznamů ke každému případu v souladu s platnou legislativou a interními předpisy o způsobu uchovávání záznamů. I.I.III Řízení oddělení a služeb 1. Vedoucí oddělení a služeb podávají důkazy o svých závazcích a aktivitách týkajících se rozvoje a zlepšování kvality a výkonnosti pracovišť. Existují důkazy o zlepšování kvality a zvyšování výkonnosti pracovišť (např. zvyšování kompetencí pracovníků, dokumentovaný systém kvality atd.). 2. Vedoucí oddělení a služeb přezkoumávají v pravidelných intervalech kvalitu a výkonnost pracovišť. Existují záznamy o přezkoumávání. 3. Vedoucí oddělení a služeb odpovídají za plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se poskytovaných služeb. 4.Každý vedoucí oddělení (kliniky) dodržuje organizační řád a plán rozvoje, který řeší otázky personální, rozvoj odborný, rozvoj kvality a rozvoj spolupráce a kooperace s jinými odděleními. Vedoucí oddělení a služeb mohou doložit kontrolní systém pomocí něhož ověřují dodržování platných zákonných požadavků a předpisů. 5. Vedoucí oddělení a služeb odpovídají za respektování etických pravidel. Vedoucí oddělení a služeb mohou doložit systém pomocí něhož ověřují dodržování etických pravidel (etický kodex, hodnoty). 5

6 I.II. Řízení zdrojů I.II.I Řízení lidských zdrojů 1. Organizace své lidské zdroje plánuje, řídí a zlepšuje tak, aby vyhovovaly aktuálním a budoucím požadavkům na poskytovanou zdravotní péči. Organizace má zpracován systém řízení lidských zdrojů zabezpečující plnění dlouhodobých cílů a požadavků zainteresovaných stran. 2. Organizace má písemně vypracovanou náplň práce pro všechny typy zaměstnanců. Vedení organizace stanoví počet kvalifikovaného personálu nutného pro zajištění odpovídající péče o pacienty a plán rozvíjení kvalifikace pro jednotlivé pracovníky. Vedení organizace určuje v organizačním řádu kromě kvalifikace a výkonových předpokladů všech zaměstnanců rovněž i formy spolupráce jednotlivých oddělení. Vedení organizace rozvíjí systematicky proces školení pověřování lékařů k poskytnutí specifických služeb a průběžně sleduje kvalifikaci a výkon lékařů. Vedení ošetřovatelského personálu rozvíjí systematicky proces školení pověřování sester k poskytnutí specifických služeb a průběžně sleduje kvalifikaci a výkon sester. Personál je školen k podávání léčiv a užívání přístrojů a pomůcek neodkladné péče. 3. Organizace zabezpečuje školení a trénink v souladu s její politikou BOZP. Personál organizace je seznámen s požárním, havarijním a evakuačním řadem, tyto znalosti jsou pravidelně prověřovány. V souladu s platnými předpisy probíhají pravidelná školení personálu o manipulaci s biologickým materiálem a jeho skladování, včetně likvidace použitých pomůcek. 4. Organizace vede efektivní dialog se svými pracovníky a systematicky buduje zpětnou vazbu. Organizace může doložit způsob vyhodnocování zpětné vazby. I.II.II Řízení financí 1.Organizace zabezpečuje finanční a rozpočtovou transparentnost. Organizace může doložit finanční plány a způsob hospodaření s rozpočtovými prostředky. 2. Organizace zabezpečuje stálé sledování nákladů na poskytování standardních služeb. Organizace může doložit systém sledování a vyhodnocování nákladových položek 6

7 jednotlivých služeb. 3. Organizace má založeno finanční řízení na analýze nákladů/přínosů, tj. na ekonomické efektivnosti. Organizace může doložit systém měření a vyhodnocování ekonomické efektivnosti provozu zdravotnického zařízení. I.II.III Řízení hmotných aktiv 1. Organizace odpovídá za zajištění vhodnosti a bezpečnosti prostor a za to, že tato aktiva vyhovují příslušným zákonům, nařízením a požadavkům příslušné inspekce. Organizace pravidelně kontroluje dodržování stavu protipožární ochrany v souladu s příslušným zákonem. O těchto kontrolách jsou učiněny záznamy. 2. Organizace odpovídá za zajištění vhodnosti a bezpečnosti vybavení včetně obslužných systémů a za to, že tato zařízení vyhovují příslušným zákonům, nařízením a požadavkům příslušné inspekce. Organizace specifikuje vybavení jednotlivých oddělení přístroji, léčivy a pomůckami pro urgentní stavy. Organizace stanoví vnitřním předpisem plán preventivních prohlídek přístrojů zahrnující přístroje, které jsou zdroji ionizujícího záření a přístroje užívané k monitoraci a/nebo podpoře základních životních funkcí (respirátory, defibrilátory, monitory atd.). 3. Organizace odpovídá za zajištění účinného a nákladově efektivního využívání dopravních a energetických zdrojů. Organizace má náhradní elektrický zdroj minimálně pro operační sály a jednotky intenzívní péče. Existují důkazy o zabezpečení požadavků tohoto standardu. I.II.IV Řízení informací a znalostí 1.Organizace zabezpečuje vedení klinických záznamů pro všechny pacienty, kteří jsou vyšetřováni nebo léčeni. Organizace určí vnitřním předpisem frekvenci a obsahovou náplň zápisů v dokumentaci pacientů. Lékařská a ošetřovatelská dokumentace obsahuje dostatečné informace o identifikaci pacienta, diagnóze a postupech léčby. Operační protokol je vypsán okamžitě po operaci, obsahuje jméno operatéra, asistenta, nálezy, užitý postup, zvláštnosti a případné komplikace průběhu. Pooperační dokumentace u pacientů obsahuje informace o životně důležitých 7

8 funkcích, stavu vědomí, medikaci (včetně podaných infúzí), o aplikaci krve a krevních derivátů a všech nezvyklých komplikacích a jiných závažných okolnostech. Organizace eviduje včasnost vyhotovení definitivní propouštěcí zprávy. Všechny předběžné propouštěcí zprávy budou vyhotoveny v čase propuštění. Vyhotovení definitivních propouštěcích zpráv bude provedeno nejpozději do 10 dnů po propuštění. Organizace má metodiku kontroly úplnosti a včasnosti vyhotovování propouštěcích zpráv. 2. Jsou stanovena data a informace, které podporují řízení organizace a program řízení kvality. Organizace shromažďuje informace o počtu pacientů, diagnózách a výkonech všech provozů i jednotek ve stanovené struktuře a využívá je pro vlastní potřebu i pro ÚZIS. 3. Organizace odpovídá za poskytování relevantních poznatků a informací týkajících se úkolů a cílů všem pracovníkům v požadovaném čase a kvalitě. Organizace má vypracovaný systém umožňující identifikaci, definici a šíření poznatků nejlepší praxe (medicínské i manažerské) za účelem zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a managementu (systém praxí, stáží, atd.), který pravidelně přezkoumává, aktualizuje a zlepšuje. 4. Organizace odpovídá za správnost, spolehlivost, ochranu a požadovanou dobu uchování příslušných dat a informací. Organizace může doložit způsob ochrany a inventarizace příslušných dat. I.III Řízení procesů a změn I. III.I Systém řízení procesů 1. Organizace identifikuje, řídí a zlepšuje klíčové manažerské procesy a procesy poskytování zdravotní péče. Pro efektivní řízení a měření výkonnosti manažerských procesů jsou stanoveny klíčové indikátory výkonnosti. Pro efektivní řízení a měření úspěšnosti poskytované péče jsou stanoveny klíčové indikátory kvality. 2. Organizace aktivně využívá standardizované procesy a postupy standardy efektivní léčebné péče, doporučené postupy systém standardů JCIA systémy Správné laboratorní, klinické nebo výrobní praxe systémy uvedené v technických normách ISO, aj. 8

9 I.III.II Řízení rizik 1. Organizace řídí rizika za účelem snižování či eliminaci rizik s ohledem na pacienty, jejich rodiny, personál a návštěvníky. Organizace pravidelně kontroluje dodržování stavu protipožární ochrany v souladu s příslušným zákonem. O těchto kontrolách jsou učiněny záznamy. Organizace má vypracován plán (směrnice) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně stanoveného rozsahu osobních ochranných pomůcek. Organizace rozvíjí a využívá koordinační proces k redukci rizik nozokomiálních infekcí pacientů i profesionálních nákaz personálu, monitoruje nozokomiální infekce a profesionální nákazy a podniká opatření k prevenci a snižování rizik nozokomiálních infekcí a profesionálních nákaz. 2.Organizace přijímá opatření pro zajištění bezpečnosti pacienta a ochranu jeho majetku. Pacientův majetek je chráněn před krádeží a ztrátou. Pacienti jsou chráněni před osobními útoky. Pacienti jsou řádně chráněni před možnosti jejich zranění. 2. Organizace má zpracovány havarijní plány pro případ havárií, které obsahují preventivní opatření, včasné zjištění, zmírnění následků a bezpečný únik z organizace v případě požáru či jiných mimořádných situací. Organizace má vypracovány plány na řízení krizí/havárií relevantní rizikům, které ji hrozí. I.III.III Řízení změn 1. Organizace plánuje a řídí modernizaci a inovaci svých činností. Organizace může doložit příklady modernizace popř. inovace (kde je relevantní). II. II.I STANDARDY KVALITNÍHO VÝKONU ZDRAVOTNÍ PÉČE Dostupnost 1. Pacienti mají přístup k službám podle svých identifikovaných potřeb zdravotní péče a v souladu s posláním organizace a s jejími zdroji. 9

10 2. V organizaci je stanoven postup pro přijetí pacientů za účelem poskytnutí zdravotnických služeb garantovaných zdravotnickým zařízením. II. II Práva pacienta a jeho rodiny 1. Organizace respektuje práva pacienta a jeho rodiny podílet se na procesu péče. Každý pacient je při přijetí seznámen vhodnou formou se svými právy, o tomto seznámení se učiní zápis do pacientovy dokumentace. Organizace zajistí zřetelné vyvěšení Kodexu práv pacientů, příp. Charty práv dětí v nemocnici na jednotlivých odděleních. Imobilizovat a omezovat pacienta je možné jen v řádně odůvodněných a zdokumentovaných případech, v zájmu bezpečnosti pacienta a s ohledem na právní řád ČR. 2.Informace o pacientovi jsou důvěrné a jsou chráněny před ztrátou a nesprávným použitím. 3.Organizace informuje pacienta a jeho rodinu o poskytované péči a o službách a o přístupu k těmto službám. Organizace informuje pacienty a jejich rodiny o získávání informovaného souhlasu pro všeobecnou péči, speciální testy, postupy a léčbu, která vystavuje pacienta riziku. Organizace informuje pacienty a jejich rodiny o jejich právech a povinnostech souvisejících s odmítnutím či přerušením léčby. Organizace informuje pacienty a jejich rodiny o tom, jak mohou darovat orgány a jiné tkáně. Organizace informuje pacienty a jejich rodiny o tom, jak získat přístup ke klinickému výzkumu. Organizace informuje pacienty a jejich rodiny o tom, jak jsou chráněni ti, kteří se rozhodli podílet na klinickém výzkumu. Pacienti a jejich rodiny obdrží odpovídající informace o nemoci, předpokládané léčbě a poskytovatelích péče takovým způsobem, aby se mohli podílet na rozhodování o péči. Pacientův podpis nebo jakékoliv jiné vyjádření všech typů souhlasu je uloženo v jeho záznamech. Pokud někdo jiný než pacient dá tento souhlas, bude tato osoba uvedena v pacientových záznamech. 10

11 4.V organizaci je ustavena etická komise dozorující veškerý výzkum v organizaci, při němž se účastní lidské subjekty. Etická komise dozoruje příslušný výzkum a její stanoviska jsou dokumentována. II.III Diagnostické postupy 1. Organizace určí vnitřním předpisem standardní obsah a rozsah anamnézy a klinického vyšetření včetně formální úpravy zdravotnické dokumentace pro všechny obory. 2. Příslušně kvalifikovaný personál stanoví medicínské, ošetřovatelské, psychologické a sociální potřeby každého pacienta do 24 hod. po přijetí, a to v míře odpovídající charakteru oddělení. 3. Každý pacient bude mít provedeno a řádně zdokumentováno kompletní vyšetření (anamnéza + fyzikální nález) ošetřujícím lékařem do 24 hod. po přijetí. 4. Každý pacient bude vyšetřen lékařem nejméně 1x denně se zápisem do dokumentace. 5. Při každé změně směny sester bude předání pacienta na oddělení provedeno kvalifikovanou sestrou - kvalifikované sestře, současně se záznamem v ošetřovatelské dokumentaci. 6. Při předání pacienta na jiné oddělení bude proveden záznam v ošetřovatelské dokumentaci pacienta a bude provedeno předání pacienta kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem kvalifikovanému pracovníkovi. II.IV Péče o pacienty A. Poskytování péče 1.Poskytování jednotné péče všem pacientům se řídí stanovenými zásadami, postupy, příslušnými zákony a nařízeními. Jsou vypracovány zásady a postupy pro jednotné poskytování péče. Péče o vysoce rizikové pacienty a poskytování vysoce rizikových služeb se řídí stanovenými zásadami a postupy. Péče o akutní případy se řídí stanovenými zásadami a postupy. Používání resuscitačních služeb v rámci organizace se řídí stanovenými zásadami a postupy. Manipulace s krví a krevními produkty, jejich použití a podávání se řídí stanovenými zásadami a postupy. 11

12 Péče o pacienty se selhávajícími životními funkcemi nebo o pacienty v komatu se řídí stanovenými zásadami a postupy. Péče o pacienty s nakažlivými nemocemi a o pacienty s imunodeficiencí se řídí stanovenými zásadami a postupy. Péče o pacienty na dialýze se řídí stanovenými zásadami a postupy. Chod uzavřeného oddělení a péče o pacienty na tomto oddělení se řídí stanovenými zásadami a postupy. Péče o starší pacienty a děti se řídí stanovenými zásadami a postupy. 2.Pro všechny kategorie pacientů jsou vypracovány zásady a postupy ošetřovatelské péče. 3. Péče poskytovaná každému pacientovi je naplánována a zapisována do pacientových záznamů. Pro každého pacienta je na začátku hospitalizace písemně vyhotoven plán diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče. V dokumentaci každého pacienta je pravidelně písemně vyhotovována epikrisa s frekvencí a věcným obsahem stanovenými pro každé oddělení. 4. Postupy, které byly požadovány a byly provedeny, jsou zapsány do pacientova záznamu. 5. Pokud jsou zaznamenány změny v pacientově stavu, nebo v průběhu dalšího vyšetřování, je plán péče přehodnocen. B. Anesteziologická péče 1. Každá anesteziologická péče o pacienta je plánována a dokumentována. Pacient, u kterého je plánován diagnostický či terapeutický výkon v celkové anestézii, musí mít předoperační vyšetření a předanestetické vyšetření v rozsahu metodického doporučení české společnosti anestézie, resuscitace a intenzívní medicíny a v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem nemocnice/oddělení. U každého pacienta jsou během anestézie a po ní monitorovány základní vitální funkce (v rozsahu určeném pro příslušné oddělení). Použitá anestezie je uvedena v pacientových záznamech 2. O propuštění pacienta z pooperačního pokoje rozhoduje kvalifikovaný jedinec na základě stanovených kritérií. 12

13 C. Chirurgická péče 1. Veškerá chirurgická péče o pacienta je plánována a dokumentována a je založená na výsledcích vyšetření. Informace o chirurgickém výkonu jsou zaneseny do záznamů pacienta. 2. Všechny pacientovy fyziologické parametry jsou v průběhu chirurgického výkonu a ihned po něm kontinuálně monitorovány a zaneseny do záznamů pacienta. D. Podávání léčiv a používání zdravotnických prostředků 1. Činnost lékárny, lékárnických služeb a podávání léků v organizaci je v souladu s příslušnými zákony a nařízeními. Organizace má seznam léčiv "pozitivní list", který je pravidelně obnovován. 2. Předepisování, objednávání a podávání léků se řídí stanovenými zásadami a postupy. Organizace má písemně vypracovanou metodiku upravující podávání léčiv pacientům včetně kvalifikačních požadavků na personál podávající léčiva. Organizace určí kvalifikované jedince, kteří mohou předepisovat nebo objednávat léky a ty, kteří mají oprávnění léky podávat. Léčiva neodkladné péče jsou trvale dosažitelná na odděleních, počet balení a exspirační doby kontroluje pověřený pracovník minimálně 1x týdně a o provedené kontrole učiní zápis. 3. Samostatné užívání léků pacientem, kontrolu vzorků léků, používání všech léků přinesených do organizace pacientem nebo jeho rodinou a přidělování léků při propuštění se řídí stanovenými zásadami a postupy. 4. V organizaci existuje systém stažení medikace z oběhu. 5. Rozdělování léků ve správných dávkách správným pacientům a ve správný čas je řešeno systematicky. Před podáním léků je pacient identifikován. Správná dávka léků je podána správným pacientům ve správný čas. 13

14 6. Informace o předepsaných a užívaných lécích jsou zaneseny do pacientových záznamů. Informace o účincích léků jsou zaneseny do pacientových záznamů. Chybné podání léků je zaznamenáno způsobem a v čase určeném organizací. E.Stravovací péče 1.Příprava jídla, manipulace s ním, skladování a jeho distribuce jsou bezpečné a v souladu se zákony, nařízeními a v současnosti přijatelnými postupy. Na všech stupních řízení je přesně definována odpovědnost za přípravu, skladování, distribuci a vydávání potravy a výživových produktů. Ve stravovacích provozech je aplikován systém kontroly kritických bodů HACCP. 2.Organizace má vypracován standard podávání stravy pacientům Pro každého pacienta je plánována stravovací péče. Strava pro pacienty se podává bezpečným, přesným, včasným a pro pacienty přijatelným způsobem stanoveným pro každé oddělení a schváleným dietní sestrou. II.V Laboratorní služby 1. Všechny poskytované laboratorní služby splňují příslušné legislativní předpisy, místní a národní standardy a nařízení. Poskytování laboratorních služeb je v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami. Laboratorní služby jsou poskytovány v souladu s národními standardy a místními nařízeními. 2. Laboratorní služby jsou k dispozici v rozsahu a kvalitě odpovídajícím potřebám pacienta. Spektrum laboratorních služeb je odpovídající potřebám pacientů. Časová dostupnost laboratorních služeb odpovídá potřebám pacientů. Kvalita laboratorních služeb odpovídá potřebám pacientů. Externí laboratorní služby jsou vybírány na základě kritérií stanovených organizací a vyhovujících příslušným předpisům. Uživatelé jsou informováni o vztazích mezi odborným garantem a dodavateli externích laboratorních služeb. 3. Veškeré služby laboratoře jsou prováděny způsobilými pracovníky 14

15 Pracovníci mají potřebné vzdělání, dovednostmi a zkušenosti. Počet pracovníků je postačující ke splnění potřeb pacientů. 4. Laboratorní výsledky jsou k dispozici včas, tak jak je určeno organizací. Organizace má stanovené maximální čekací doby na výsledky. Výsledky jsou předávány v časovém rozpětí, které splňuje potřeby pacientů 5.Veškeré ukazatele diagnostické efektivity a znaky metody potřebné pro konzultace, interpretaci a hlášení laboratorních výsledků odpovídají skladbě pacientů organizace. Při interpretaci a hlášení laboratorních výsledků jsou používány referenční, kritické a varovné meze a rozhodovací limity. Meze a limity jsou zavedeny pro všechny užívané testy Referenční meze jsou součástí údajů výsledkového listu. Meze a limity jsou vhodné pro pacienty organizace. Meze a limity jsou kontrolovány a revidovány podle potřeb. 6. Pro řízení kvality laboratorních služeb existují postupy, které jsou dodržovány a dokumentovány. Je aplikován systém národních akreditačních standardů kvality laboratorních služeb, jehož základem jsou požadavky normy ISO Je dodržován, dokumentován a kontrolován program BOZP. Je aplikován systém národních akreditačních standardů pro BOZP, jehož základem jsou požadavky normy ISO II.VI Radiologické služby 1. Radiologické služby jsou k dispozici podle potřeb pacienta. 2. Je dodržován a dokumentován program radiační bezpečnosti a všechny služby splňují příslušné místní a národní standardy a nařízení. 3.Testy provádějí a výsledky vyhodnocují jedinci s potřebným školením, dovednostmi, přehledem a zkušenostmi. 4.Radiologické výsledky jsou k dispozici včas, tak jak je určeno organizací. 15

16 5.Pro kontrolu kvality existují postupy, které jsou dodržovány a dokumentovány. II.VII Kontinuita péče 1. Organizace zajišťuje kontinuitu služeb péče o pacienta v rámci své organizace a koordinaci zdravotnických pracovníků. 2. Během všech fází péče existuje oprávněná osoba, která je odpovědná za péči o pacienta. 3.Organizace spolupracuje s lékaři a organizacemi poskytujícími zdravotní péči ve své komunitě, aby zajistila kontinuitu péče. II.VIII Propuštění a další sledování 1.Existuje správný postup předání, přeložení nebo propuštění pacientů založený na stavu pacienta a další potřebné péči. Informace týkající se péče o pacienta jsou překládány spolu s pacientem. Všichni propouštění pacienti jsou v den propuštění vybaveni propouštěcí zprávou (předběžnou nebo definitivní), jejíž rozsah a náležitosti jsou definovány pro jednotlivá oddělení vnitřním předpisem. Zdravotní stav pacientů, kteří jsou převáženi mezi nemocnicemi, bude před transportem stabilizován. Když jsou pacienti překládáni do jiného zařízení, pak s potvrzením tohoto zařízení, že pacienta přijme; toto potvrzení bude zajištěno ještě před vlastním transportem (výjimku tvoří případy bezprostředního nebezpečí z prodlení). Dokumentace musí být jednoznačná a musí obsahovat popis - jak a proč se pacient do nemocnice dostal, co bylo obsahem nemocniční péče, případná doporučení pro přebírajícího lékaře (zejména při předání do péče praktických lékařů), odhad prognózy s předpokladem kvality života pacienta. 2. Pacientům a jejich rodinám jsou podány srozumitelné instrukce při předání pacienta nebo propuštění. 3.Existuje proces vhodného převozu pacientů do jiných organizací k zajištění kontinuity potřeb péče. Proces transportu je zdokumentován v pacientových záznamech. III. ANALÝZA A VÝSLEDKY III.I Monitorování dat a průběžné analýzy 1.Organizace zabezpečuje monitoring a analýzu dat potřebných k hodnocení své kvality a výkonnosti. 16

17 2. Do monitoringu a analýzy kvality jsou začleněny nejméně tyto klinické aktivity: soulad diagnostických postupů se stanovenými standardy programy řízení kvality klinických laboratoří a příslušné programy laboratorní a radiologické bezpečnosti. chirurgické postupy. použití antibiotik, dalších léků, chybná medikace. použití anestézie. použití krve a krevních produktů. dostupnost, obsah a použití záznamů pacientů. kontrola infekčních onemocnění, dohled nad nimi a předkládání příslušných zpráv. naplňování práva pacientů na informace a spolurozhodování na poskytované péči klinický výzkum. 3. Do monitoringu kvality v rámci organizace jsou začleněny tyto manažerské aktivity: úroveň předkládaných zpráv (přesnost, věcnost, správnost a úplnost) vyžadovaných zákony a nařízeními. řízení zdrojů, to zahrnuje : - získávání a udržování běžných zásob zdravotnického materiálu a léků nutných pro potřeby klientů - přiměřenost technického vybavení - řízení finančních toků řízení rizik, to zahrnuje - dozor nad událostmi, které ohrožují bezpečnost pacientů, jejich rodin a personálu, a jejich řízení a prevenci. neustálé monitorování interních signálů pro změnu a externích tlaků směřujících k provádění změn v organizaci monitorování činností v kapitole I. - Standardy managementu zdravotnických zařízení 17

18 III.II Analýzy výsledků a opatření A. Spokojenost pacientů 1.Organizace monitoruje a vyhodnocuje očekávání a spokojenost pacienta a jeho rodiny. B. Spokojenost personálu 1.Organizace sleduje a vyhodnocuje vhodnou formou spokojenost zaměstnanců. C. Vztah ke společnosti 1.Organizace monitoruje a vyhodnocuje demografické údaje a diagnózy pacientů. 2.Organizace monitoruje vyhodnocuje kontakty s ostatními poskytovateli péče v regionu. 3.Organizace monitoruje a vyhodnocuje kvalitu a četnost kontaktů s místními a společenskými partnery. D. Klíčové výsledky kvality a výkonnosti 1. výsledky kvality a efektivity zdravotní péče Výsledky validovaných klíčových ukazatelů. 2. ekonomické výsledky výsledky výkonnostních ukazatelů, podklady pro řízení financí. 3. ostatní výsledky, např.: počty ocenění včetně odborných; počty stížností; počty intervencí lékařské komory, správních a justičních orgánů; atd. E. Trendy celkové výkonnosti a kvality výsledků Přijatá opatření vedou trvalému zvyšování kvality a výkonnosti. 18

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

EURO CERT CZ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu

EURO CERT CZ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové () Datum platnosti: 1.3.2013 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková Přezkoumal:

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb

Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb Porovnání standardů kvality sociálních služeb s akreditačními standardy zdravotnických zařízení Hana Janečková a Milena Johnová, 2013 Akreditace zdravotnických zařízení je dobrovolná. Hodnocení provádějí

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období

Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice na období 2016-2018 Cíle Rozvíjet naplňování akreditačních standardů SAK. Uspokojovat v maximální možné míře očekávání i potřeby

Více

Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR

Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Úvod Pro zabezpečení přípravy komplexního setu Národních akreditačních standardů zdravotnických

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ 1. verze Květen 2012 1 Hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009, Návrh VYHLÁŠKA ze dne /2009, kterou se stanoví principy a pravidla radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření a věcné náležitosti upravující minimální požadavky na provádění externího klinického auditu

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ 2. vydání, červen 2017 Schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR Postup před vlastním

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Akreditace zdravotnického zařízení

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Akreditace zdravotnického zařízení Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Akreditace zdravotnického zařízení Obsah 1. Úvod, akreditace...5 2. Akreditační šetření ve zdravotnických zařízeních pro následnou a dlouhodobou péči...5 I. Standardy

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy 1. Úvod Externí klinický audit (dále jen EKA) je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby Poradenské služby Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění Poskytování poradenských služeb (1) Poradenské služby ve

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Bodovací stupnice. Zdroje

Bodovací stupnice. Zdroje 1.DETOXIFIKACE Lůžková akutní standardní péče poskytovaná při předcházení a léčení odvykacích stavů spojených s přerušením či vysazením užívání návykové látky. 1. 1 Charakteristika služby a cílová populace

Více

Principy akreditace v následné a dlouhodobé péči. MUDr. David Marx, PhD. Spojená akreditační komise, o.p.s.

Principy akreditace v následné a dlouhodobé péči. MUDr. David Marx, PhD. Spojená akreditační komise, o.p.s. Principy akreditace v následné a dlouhodobé péči MUDr. David Marx, PhD. Spojená akreditační komise, o.p.s. Stimuly ke zvyšování kvality ve zdravotnictví Dynamika rozvoje nových technologií/léků Požadavky

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice tel: Kvalita v nemocnici

Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice tel: Kvalita v nemocnici Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice vladimira.vavrova@npr.agel.cz tel: 581 271 266 Kvalita v nemocnici Nemocnice se systémem kvality zabývá již dlouhodobě, v roce 25 získala nemocnice nejprve

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ 1. verze Květen 2012 Postup před vlastním hodnocením kvality a bezpečí 1. Zdravotnické

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření Citace: 410/2012 Sb. Částka: 150/2012 Sb. Na straně (od-do): 5212-5215

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

komplexní podpora zvyšování výkonnosti strana 1 Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice

komplexní podpora zvyšování výkonnosti strana 1 Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice strana 1 Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice 19.3.2018 Zpracoval: Roman Fišer, strana 2 1. ÚVOD... 3 2. POPIS REFERENČNÍHO MODELU INTEGROVANÉHO

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 35/2017 Název: Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově Účinnost: 1. 5. 2017 1 Vnitřní kontrolní systém na UK Čl. 1 Úvodní ustanovení Cílem tohoto opatření

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV Rizika na pracovišti Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV RIZIKO = kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a stupně negativního dopadu takového jevu na výstup procesu očekávaná hodnota škody odchýlení

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný

Více

OKRUHY - SZZ

OKRUHY - SZZ OKRUHY - SZZ - 18. 6. - 20. 6. 2018 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ + ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU, MARKETING, EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ + KVALITA A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH

Více

5. Formuláře sebehodnocení

5. Formuláře sebehodnocení 5. Formuláře sebehodnocení 29 Odpovědnost za sebehodnocení V této části by měly být zdokumentovány odpovědnosti za sebehodnocení. Celkovou odpovědnost musí nést jedna osoba (vedoucí projektu). Odpovědnost

Více

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb lůžkové zdravotní péče 1 2. vydání, říjen 2015 Schváleno MZČR: 29.

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Přezkoumání systému managementu

Více

Schválení: Mgr. J. Deylová vedoucí zařízení Verze: 02

Schválení: Mgr. J. Deylová vedoucí zařízení Verze: 02 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ SOIÁLNÍ SLUŽBY Nahrazuje: Proces II SQ 15/2015 - Zvyšování kvality poskytované sociální služby, verze 01 Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Karolinka Pod Obecnicu

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE Manuál a metodika plnění Editoři: MUDr. David Marx MUDr. František Vlček 2. vydání účinné od 1. 9. 2009 Spojená akreditační komise ČR TIGIS, spol. s r. o. 2008

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Standard léčebné péče. Bezpečné předání pacienta na operační sál a Soubor: A15 z operačního sálu Strany: 5 Přílohy: 1

Standard léčebné péče. Bezpečné předání pacienta na operační sál a Soubor: A15 z operačního sálu Strany: 5 Přílohy: 1 Druh: Standard léčebné péče Typ standardu: všeobecný SLP Název: Bezpečné předání pacienta na operační sál a Soubor: A15 z operačního sálu Strany: 5 Přílohy: 1 I. Sledovaný cíl Zajištění bezpečného perioperačního

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Změna: 236/2013 Sb. Změna: 364/2015 Sb. Změna: XXX/2017 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Vedení evropských nemocnic

Vedení evropských nemocnic Doložka: Toto je verze dotazníku pro pilotní průzkum, kterou nelze použít bez souhlasu autora. V případě potřeby kontaktujte: duque@fadq.org Vedení evropských nemocnic Dotazník pro nejvýše postavenou sestru

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE 2. vydání - dotisk účinnost od 1. 9. 2009 Spojená akreditační komise, o. p. s. NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE Manuál a metodika plnění Editoři:

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY pro ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ a DLOUHODOBÉ PÉČE

AKREDITAČNÍ STANDARDY pro ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ a DLOUHODOBÉ PÉČE AKREDITAČNÍ STANDARDY pro ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ a DLOUHODOBÉ PÉČE Manuál a metodika plnění Editoři: MUDr. Václav Volejník MUDr. David Marx, PhD. MUDr. František Vlček 1. vydání účinné od 1. 11.

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE pro interní potřeby města Miletín Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Povolání Analýza příčiny nedodržování emisních limitů s ohledem na znalost dané technologie. 12

Povolání Analýza příčiny nedodržování emisních limitů s ohledem na znalost dané technologie. 12 Podnikový ekolog Podnikový ekolog kontroluje činnost výrobních zařízení z hlediska dopadů činností na životní prostředí, řídí a koordinuje činnosti pracovníků ekologických zařízení a zajišťuje podklady

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, role externí kontroly

Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, role externí kontroly Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, role externí kontroly MUDr. František Vlček 3. Lékařská fakulta UK, Praha Spojená akreditační komise, o.p.s. Albert Schweitzer Kdykoli vstoupíte, najdete zde světlo,

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Zákon o specifických zdravotních službách Ustanovení (část,, odst., písm., apod) Obsah Celex

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné

1. Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné 1. Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné 2. Operační program: Operační program Zaměstnanost 3. Specifický cíl projektu: Projekt zajistí podmínky pro přechod duševně nemocných

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ PÉČE

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ PÉČE NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ PÉČE 1. vydání účinné od 1. 1. 2010 Spojená akreditační komise, o. p. s. NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNICKÁ

Více

PŘÍKAZ MINISTRA č. 24 / 2011

PŘÍKAZ MINISTRA č. 24 / 2011 Příloha č. 6 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘÍKAZ MINISTRA č. 24 / 2011 Dodatek č. 5 k příkazu ministra č. 8/2008 ve znění pozdějších změn, kterým se vydává úplné znění Statutu, Jednacího

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOROMĚŘICE Velvarská 310, Horoměřice, 252 62, tel. 220 971 331 zs.horomerice@centrum.cz Program poradenských služeb ve škole Č. j.: 84/2018 Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 4. ČERVNA 2016

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 4. ČERVNA 2016 HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 4. ČERVNA 2016 HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ČR Zakotveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Hodnocení kvality péče v ARIM. Martin Stříteský VFN a 1LF UK Praha

Hodnocení kvality péče v ARIM. Martin Stříteský VFN a 1LF UK Praha Hodnocení kvality péče v ARIM Martin Stříteský VFN a 1LF UK Praha Od historie k současnosti Zavádění systému řízení kvality ve zdravotnických zařízeních začalo v USA na počátku 20. století. Zakladatelem

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitelka základní školy, Kaplice, Omlenická 436 zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm,

Více

ČÍSLO STANDARDU 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

ČÍSLO STANDARDU 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb ČÍSLO STANDARDU 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 2 Ochrana práv osob POPIS KRITÉRIÍ a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované a okruh osob, kterým

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY oddělení PAS pro OP VaVpI Identifikační kód: Č.j.: 26 197/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVALA: SCHVÁLIL: Ing. Michaela Frydrychová Pověřena

Více