HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ 1. verze Květen

2 Hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb lůžkové zdravotní péče a způsob jejich sledování 1. Hodnotící standardy řízení kvality a bezpečí 1.1. Standard: zavedení programu zvyšování kvality a bezpečí Cílem standardu je uplatnění zásad a činností vedoucích ke zvyšování kvality a bezpečí jako nedílné součásti systému řízení lůžkové zdravotní péče Je vypracován a zaveden program zvyšování kvality a bezpečí pro celé zdravotnické zařízení (ZZ) a tento program je pravidelně aktualizován a vyhodnocován ZZ má vytvořenu Radu kvality, Rada má stanoveny kompetence a zodpovědnosti Program zvyšování kvality a bezpečí je rozšířen do celého ZZ Jsou určeny osoby odpovědné za plnění programu zvyšování kvality a bezpečí (pro celé ZZ i pro jednotlivá pracoviště), mají písemně definované spektrum pravomocí a odpovědností Zásady a činnosti vedoucí ke zvyšování kvality a bezpečí jsou zahrnuty v provozních postupech zavedených do praxe, které jsou nejméně jednou ročně aktualizovány Osoby, podílející se na poskytování ambulantní a lůžkové zdravotní péče jsou aktivně zapojeny do programu zvyšování kvality a bezpečí Personál ZZ je pravidelně informován o programu zvyšování kvality a bezpečí a školen v zavedených změnách. Interní auditní činnost V ZZ probíhá interní auditní činnost, tato činnost je plánována, dokumentována a vyhodnocována Interní auditní činnost probíhá v celém ZZ (zdravotnické i nezdravotnické provozy) a zahrnuje všechny oblasti poskytovaných služeb. 2

3 V ZZ probíhá sběr a analýza dat o kvalitě a bezpečí poskytované péče ve zdravotnických i nezdravotnických provozech (indikátory kvality) Priority pro sběr dat definují vedoucí pracovníci ZZ Výsledky analýzy dat o kvalitě a bezpečí poskytovaných služeb jsou pravidelně sdělovány personálu ZZ Výsledky analýzy dat o kvalitě a bezpečí poskytovaných služeb slouží ke zlepšování poskytovaných služeb. 3

4 1.2. Standard: vedení nemocnice dodržuje platné právní předpisy evropskou, národní a oborovou legislativu Cílem standardu je, aby činnosti ve ZZ probíhaly v souladu s platnou legislativou; zaměstnanci a spolupracovníci ZZ se musí orientovat v platných předpisech, které se k jejich činnostem vztahují Pracovníci nemocnice znají a dodržují obecně závazné právní předpisy ČR i oborovou legislativu ZZ má stanovenou metodiku zapracování změn v evropské, národní i oborové legislativě do systému řízené dokumentace (vnitřních předpisů) Ve ZZ je určen zaměstnanec / skupina zaměstnanců, odpovědných za monitorování platné legislativy a předávání informací řídícím pracovníkům. Organizační řád Ředitel ZZ vydává Organizační řád, ve kterém je jasně definována organizační struktura, vztahy nadřízenosti a podřízenosti a rozsah pravomocí vedoucích pracovníků na jednotlivých úrovních řízení Organizační řád je pravidelně aktualizován a dodržován Poradní orgány ředitele mají statut, kompetence i odpovědnosti ZZ má zaveden systém řízené dokumentace, má stanovenu strukturu organizačních norem a systém jejich tvorby ZZ má vytvořeny a zavedeny do praxe Provozní řády všech zdravotnických i nezdravotnických pracovišť Vnitřním předpisem ZZ jsou definovány formy vnitřní (mezi vedením a zaměstnanci) i vnější (mezi ZZ a okolím) komunikace Každé oddělení má písemně zpracované aktuální spektrum péče a služeb, poskytované pacientům Vedení ZZ formuluje cíle a poslání ZZ Vedení a všichni zaměstnanci jsou seznámeni s posláním, cíli a strategií řízení ZZ. 4

5 1.3. Standard: sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí Cílem standardu je rovněž evidence a vyhodnocování nežádoucích událostí, které se vyskytnou při poskytování ambulantní a lůžkové zdravotní péče. Nežádoucí událostí je událost nebo okolnost, která mohla vyústit nebo vyústila v tělesné poškození pacienta, kterému bylo možné se vyhnout. Za nežádoucí událost je také považováno neočekávané zhoršení klinického stavu pacienta, pokud má za následek trvalé tělesné poškození nebo úmrtí pacienta, nejde-li o obvyklou komplikaci zdravotního stavu. Nežádoucí událostí je také situace, která vede k ohrožení bezpečnosti pacienta nebo pracovního či životního prostředí ve ZZ Je zaveden systém hlášení, evidence a analýz nežádoucích událostí, a to minimálně neočekávaného zhoršení klinického stavu pacienta, majícího za následek trvalé tělesné poškození nebo úmrtí pacienta, výskytu nemocničních nákaz, pádů, proleženin, událostí spojených s podáváním nebo přípravou léčiv a událostí spojených s léčebným či diagnostickým výkonem. Tento systém zahrnuje i hlášení o bezpečnosti pracovního a životního prostředí ZZ si samo určí, které události jsou považovány za nežádoucí a definuje jejich závažnost s ohledem na riziko pro pacienty, personál a další osoby při dodržení všech legislativních požadavků Osoby s patřičnými zkušenostmi a znalostmi systematicky shromažďují, analyzují a vyhodnocují jednotlivé nežádoucí události ve ZZ, včetně zjišťování jejich příčin Jsou vyhodnocovány časové trendy počtů nežádoucích událostí Jsou přijímána nápravná opatření k zabránění opakovanému výskytu a odstranění příčin nežádoucích událostí Jsou přijímána preventivní opatření k odstranění příčin potenciálních neshod Jednotlivá pracoviště jsou informována o výsledcích analýz a hodnocení nežádoucích událostí Výsledky analýz nežádoucích událostí se využívají k trvalému zvyšování bezpečí poskytovaných služeb. 5

6 1.4. Standard: sledování spokojenosti pacientů Cílem standardu je sledování a vyhodnocování spokojenosti pacientů s lůžkovou zdravotní péčí a podmínkami jejího poskytování Pomocí anonymního dotazníku je v pravidelných intervalech sledována spokojenost pacientů (minimálně s podmínkami pobytu ve zdravotnickém zařízení včetně stravování, přístupem zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků k pacientům a poskytováním informací pacientům o jejich zdravotním stavu a diagnostických, léčebných a ošetřovatelských výkonech) Je zaveden způsob vyhodnocování spokojenosti pacientů, prováděno pravidelné hodnocení pověřeným zaměstnancem a jsou přijímána opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 6

7 1.5. Standard: sledování a vyhodnocování stížností a podnětů týkajících se lůžkové zdravotní péče Cílem standardu je sledování a vyhodnocování stížností a podnětů týkajících se ambulantní a lůžkové zdravotní péče a využívaní získaných poznatků pro zvýšení kvality a bezpečí Je vypracován postup pro přijímání, evidenci a způsobu vyřizování stížností, včetně ústních Je vedena evidence všech stížností a podnětů pacientů a dalších osob podaných v souvislosti s lůžkovou zdravotní péčí včetně způsobu jejich vyřízení Je prováděno vyhodnocování stížností a podnětů včetně zjišťování jejich příčin v souladu platnou legislativou Jsou přijímána opatření k odstranění zjištěných nedostatků a potřebná preventivní opatření. 7

8 1.6. Standard: využívání doporučených diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů Cílem standardu je zajistit využívání diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů doporučených odbornými a profesními organizacemi zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví ZZ má pro všechny klinické obory vytvořenu metodiku výběru, tvorby, evidence a sledování standardních diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů, kterou systematicky modernizuje a doplňuje ZZ využívá diagnostické, léčebné a ošetřovatelské postupy doporučené odbornými a profesními organizacemi zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví Diagnostické, léčebné a ošetřovatelské mezioborové standardy (laboratorní standardy, anestézie, KPR, dialyzovaní pacienti, ventilovaní pacienti, dětští pacienti, senioři, použití krve a krevních derivátů apod.) jsou dostupné v celém ZZ ZZ má zpracovány interní diagnostické, léčebné a ošetřovatelské postupy při péči o pacienty se smyslovým nebo tělesným postižením ZZ aplikuje stanovené diagnostické, léčebné a ošetřovatelské postupy a doložit výsledky léčby tak, aby bylo možno je srovnávat s výsledky léčby v jiných ZZ Diagnostické, léčebné a ošetřovatelské postupy jsou v ZZ průběžně revidovány a aktualizovány a jsou vytvářeny podmínky pro aplikaci nových postupů. 8

9 2. Hodnotící standardy péče o pacienty 2.1. Standard: dodržování práv pacientů a osob pacientům blízkých Cílem standardu je dodržování práv pacientů a osob pacientům blízkých při poskytování lůžkové zdravotní péče Pacientovi je zdravotní péče poskytnuta pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem (ambulantní péče i hospitalizace) S pacientem je nakládáno s úctou, důstojně, ohleduplně, je respektováno soukromí a hodnotový systém a přesvědčení pacienta ZZ zajistí taková opatření, která chrání majetek pacientů před krádeží či ztrátou ZZ má zaveden způsob pro evidenci a uložení cenných věcí a finančních hotovostí pacientů ZZ zajistí opatření k ochraně důvěrných informací o pacientovi (veškeré údaje o pacientech jsou pokládány za důvěrné) Pacient byl předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo jen částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady (pokud to jeho zdravotní stav umožňuje). Práva pacientů Kodex práv pacientů, Charta práv dítěte je v tištěné podobě umístěn na každém zdravotnickém pracovišti Pacient je prokazatelně a vhodnou formou seznámen se svými právy (Práva pacienta) a povinnostmi, je o tom učiněn zápis do pacientovy dokumentace ZZ má vnitřní předpis, který stanovuje, jak jsou se svými právy informováni pacienti, kteří neovládají český jazyk nebo pacienti s komunikačními bariérami Pacient je prokazatelně seznámen s Domácím řádem ZZ Pacient má, s ohledem na svůj zdravotní stav, právo na duchovní péči a duchovní podporu, v souladu s vnitřním předpisem a způsobem, který nenarušuje práva ostatních pacientů ZZ zajišťuje dostatečnou ochranu pro dětské pacienty, handicapované pacienty, seniory a další ohrožené skupiny. 9

10 Je prováděno sledování a vyhodnocování dodržování práv pacientů a osob pacientům blízkých a jsou přijímána opatření k odstranění zjištěných nedostatků Nemocnice má zavedenu Etickou komisi jako poradní orgán ředitele. Komise má stanoven účel, složení, jednací řád, hlavní cíle a pravomoci. Informovaný souhlas Pacient vyjadřuje souhlas s převzetím do ambulantní péče, souhlas s přijetím do nemocnice, souhlas s invazivním výkonem, podáním krve a krevních derivátů, s vysoce rizikovými postupy ZZ má vnitřním předpisem stanoveny diagnostické a léčebné výkony, u kterých je informovaný souhlas nutno odebrat v písemné podobě (především před chirurgickými výkony, před poskytnutím anestézie, před podáváním krve a krevních derivátů a před provedením dalších diagnostických a léčebných výkonů s vysokou mírou rizika) ZZ má jednotnou dokumentaci souhlasu ZZ má popsán způsob dokumentace verbálního souhlasu ZZ má vnitřním předpisem stanoven postup při získávání informovaného souhlasu. Informovaný souhlas s pacienty sepisuje příslušně způsobilý pracovník Pacienti jsou přiměřeně informováni o svém zdravotním stavu, poskytnuté informace musí obsahovat: a) aktuální zdravotní stav pacienta, b) příčinu a původ nemoci, jsou-li známy, její stádium a předpokládaný vývoj, c) typ navrhované léčby, její předpokládaný přínos a rizika pro pacienta, d) možné alternativy a jejich vhodnost, jejich přínosy a rizika, e) pravděpodobnost úspěchu navrhovaného postupu, f) komplikace, které je možno očekávat v průběhu léčby i rekonvalescence pacienta, g) důsledky případného odmítnutí navrhovaného postupu léčby či léčby úplně Pacienti jsou informováni o navrhované léčbě a o tom, kdo příslušný výkon bude provádět; o možných výhodách a rizicích navrhované léčby a o možných problémech v průběhu léčení; o možných alternativách navrhované léčby a o důsledcích případného odmítnutí léčby; o pravděpodobnosti úspěchu navrhované léčby ZZ má zaveden postup při odmítnutí poskytnutí zdravotní péče. Edukace pacientů a jejich blízkých 10

11 Je vyhodnocena potřeba edukace pacienta a jeho blízkých a je zaznamenána do dokumentace pacienta Proces edukace pacienta je stanoven vnitřním předpisem; edukace, její rozsah a vlastní průběh je zaznamenáván jednotným způsobem ZZ má zavedeno Edukační centrum pro pacienty a jejich blízké, které koordinuje jednotný systém poskytování laických informací o diagnostice a léčbě. Izolace, imobilizace ZZ má vypracován vnitřní předpis, který upravuje postup při použití omezovacích prostředků a farmakologického zklidnění pacientů Tento předpis stanoví formu a rozsah vyšetření pacientů před použitím omezovacích prostředků / farmakologického zklidnění, v jeho průběhu a po něm, vše je řádně zdůvodněno a zdokumentováno Tento předpis stanoví také postup při přijetí pacienta k hospitalizaci bez jeho výslovného souhlasu Vnitřní předpis k imobilizaci a omezení pacienta je v souladu s právním řádem ČR Předpis je ve ZZ dodržován ZZ má zaveden vnitřní předpis pro izolaci pacienta, indikace a kritéria, způsob provedení, dohled a sledování pacienta, dokumentace Vnitřní předpis je v souladu s platnou legislativou Předpis je ve ZZ dodržován. Klinický výzkum ZZ má vnitřní předpis, který stanoví, jakým způsobem se pacienti mohou zúčastnit klinického výzkumu, způsobu jejich zařazení do studie, o odebrání informovaného souhlasu, o relativních rizicích, o odvolání souhlasu s účastí ve studii; jak je zajištěna jejich ochrana. 11

12 2.2. Standard: stanovení interních pravidel vedení zdravotnické dokumentace Cílem standardu je vedení zdravotnické dokumentace, nakládání s touto dokumentací a nahlížení do ní v návaznosti na platnou legislativu, konkrétní podmínky poskytování lůžkové zdravotní péče a organizační strukturu zdravotnického zařízení ZZ ve vnitřním předpisu stanoví frekvenci, obsahovou náplň a způsob provádění zápisů ve zdravotnické dokumentaci ambulantních i hospitalizovaných pacientů Tento předpis respektuje platnou legislativu Zdravotnická dokumentace obsahuje dostatečné informace o identifikaci pacienta, diagnóze, postupech léčby a průběhu léčby Tento předpis upravuje v souladu s místními podmínkami frekvenci a obsah zápisů všech profesních skupin, které o pacienta pečují (lékaři, všeobecné sestry, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, kliničtí psychologové atd.), záznamy těchto osob jsou vedeny v souladu s vnitřním předpisem Tento předpis se v praxi dodržuje ZZ používá pouze dokumenty a formuláře, zařazené do řízené dokumentace nemocnice Každá samostatná část zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytně nutném pro jeho identifikaci a identifikační údaje zdravotnického zařízení (pracoviště), které ji vyhotovilo. K označení dokumentů lze použít samolepící štítek s identifikačními znaky pacienta Zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být veden průkazně, pravdivě a čitelně, je průběžně doplňován a musí být opatřen datem zápisu, identifikací (podpis a razítko nebo tiskacím jméno zapisujícího) osoby, která zápis provedla. V případě akutního stavu pacienta anebo závažné změny jeho stavu je nutno uvést i hodinu a minutu zápisu Opravy ve zdravotnické dokumentaci provádí lékař nebo ošetřovatelský personál novým zápisem s uvedením dne opravy, identifikací a podpisem osoby, která opravu provedla. Původní zápis musí zůstat čitelný ZZ stanoví vnitřním předpisem povinnost lékaře vyšetřit každého hospitalizovaného pacienta nejméně jedenkrát denně (na pracovištích intenzivní péče nejméně dvakrát denně) a učinit o tom záznam do pacientovy dokumentace V souladu s platnou legislativou určí ZZ ve vnitřním předpisu výjimky z tohoto standardu. 12

13 Vnitřní předpis se v praxi dodržuje. Audity zdravotnické dokumentace Pověření zaměstnanci ZZ provádějí pravidelné, plánované audity otevřené i uzavřené zdravotnické dokumentace Analýzy a hodnocení těchto auditů slouží ke zlepšování kvality zdravotnické dokumentace a vedení nemocnice je efektivně používá k průběžnému hodnocení pracovišť. Ochrana citlivých dat zdravotnické dokumentace ZZ má vnitřní předpis, určující důvěrnost informací, jejich utajení a jejich zabezpečení včetně zajištění integrity dat (kdo má přístup k jakým informacím, postup při narušení ochrany a zabezpečení), respektující platnou legislativu Tento předpis je zaveden do praxe ZZ má stanoven postup při ukládání zdravotnické dokumentace a její ochranu před zneužitím, ztrátou a poškozením Zdravotnickou dokumentaci ukládají zaměstnanci pracoviště vždy na bezpečné a předem stanovené místo na oddělení nebo ambulanci, kam mají přístup pouze kompetentní zaměstnanci ZZ Zdravotnická dokumentace pacienta nesmí být vydána nebo zapůjčena mimo ZZ, vydávají nebo zapůjčují se pouze kopie, vyhotovené na základě písemné žádosti žadatele Tento postup je zaveden do praxe ZZ má vnitřním předpisem a v souladu s platnou legislativou stanoveno, kdo smí nahlížet do zdravotnické dokumentace. Ostatní osoby smí nahlížet do zdravotnické dokumentace jen se souhlasem pacienta ZZ ve vnitřním předpisu upraví, jak realizuje přístup pacientů k informacím, které jsou o nich shromážděny ve zdravotnické dokumentaci Zdravotnická dokumentace je archivována podle vnitřního předpisu ZZ, za archivaci zdravotnické dokumentace je odpovědný určený zaměstnanec ZZ má předpis, který stanovuje pravidla při vyřazování zdravotnické dokumentace a její zničení po uplynutí doby uchování. 13

14 2.3. Standard: stanovení pravidel diagnostické péče Cílem standardu je stanovit efektivní postup při vyšetření pacienta, který je podkladem pro další rozhodnutí o tom, jaký typ léčby je nutný bezprostředně a jaké další postupy jsou potřebné s ohledem na vývoj stavu pacienta. Vyšetření pacienta je dynamický kontinuální proces, který probíhá na různých pracovištích ZZ a tvoří ho tyto základní součásti: a) Sběr informací a údajů o pacientově anamnéze a jeho somatickém, psychickém a sociálním stavu, b) Analýza těchto údajů (včetně výsledků laboratorních vyšetření a zobrazovacích metod) s cílem zjistit rozsah a spektrum potřebné zdravotní péče pro pacienta, c) Plánování péče pro pacienta tak, aby byly uspokojeny jeho všechny identifikované potřeby ZZ zajišťuje standardní úroveň péče o pacienty v souladu s příslušnými právními normami a vnitřními předpisy ZZ má vnitřní předpis, který ukládá interval pro stanovení medicínských, ošetřovatelských, psychologických a sociálních potřeb každého pacienta, přijatého k hospitalizaci nejpozději do 24 hodin po přijetí Tento předpis obsahuje požadavky na kvalifikaci pracovníků, kteří potřeby pacientů stanovují Plán péče je individualizovaný a vychází ze vstupního vyšetření pacienta Plán péče se průběžně upravuje na základě opakovaných a dalších vyšetření pacienta osobami, které se podílejí na poskytované péči Plánovaná péče se zaznamenává do pacientovy zdravotnické dokumentace Plánovaná péče se pacientovi poskytuje Provedené výkony a jejich výsledky se zaznamenávají do zdravotnické dokumentace pacientů ZZ má vnitřní předpis, který ukládá rozsah a formu kompletního vyšetření (anamnéza + fyzikální vyšetření) pacientů přijímaných k hospitalizaci, a to jednotně pro celou nemocnici nebo pro jednotlivá zdravotnická pracoviště Tento předpis stanoví interval, do kterého je ošetřující lékař povinen kompletní vyšetření přijatého pacienta provést a dokumentovat, max. do 24 hodin po přijetí Tento předpis se v praxi dodržuje. 14

15 ZZ má vnitřní předpis, který ukládá rozsah a formu vstupního ošetřovatelského vyšetření pacientů přijímaných k hospitalizaci, a to jednotně pro celou nemocnici nebo pro jednotlivá zdravotnická pracoviště Tento předpis stanoví interval, do kterého je sestra nebo jiný pracovník povinen vstupní vyšetření přijatého pacienta provést a dokumentovat, max. do 24 hodin po přijetí Tento předpis se v praxi dodržuje ZZ má vnitřní předpis, který ukládá rozsah vyšetření pacientů v ambulantní péči (anamnéza + fyzikální vyšetření), a to jednotně pro celá zařízení nebo pro jednotlivá zdravotnická pracoviště Toto vyšetření je řádně dokumentováno ve zdravotnické dokumentaci pacienta Tento předpis se dodržuje při každé jednotlivé návštěvě pacienta. Laboratorní služby Organizace a dostupnost laboratorních služeb odpovídá potřebám pacientů a požadavkům národní legislativy, podzákonných norem a národních či nemocničních odborných standardů ZZ má zpracován přehled všech laboratorních vyšetření standardně poskytovaných pacientům, včetně vyšetření poskytovaných externími laboratořemi Výsledky laboratorních vyšetření jsou dostupné v časovém intervalu stanoveném nemocnicí (statim/standard) ZZ stanoví spektrum kritických hodnot laboratorních vyšetření a způsob jejich hlášení odesílajícímu pracovišti Veškeré vybavení laboratoře je pravidelně kontrolováno, udržováno a kalibrováno tyto činnosti jsou dokumentovány Ve ZZ existují v písemné podobě stanovené postupy zajišťující bezpečnost provozu laboratoří. Tyto postupy se v nemocnici dodržují V laboratoři je zaveden a průběžně dokumentován systém kontroly kvality a bezpečnosti zejména při práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a při nakládání s odpady. Radiodiagnostické služby Organizace a dostupnost radiodiagnostických služeb a zobrazovacích vyšetření odpovídá potřebám pacientů a požadavkům národní legislativy, podzákonných norem a národních či nemocničních odborných standardů. 15

16 ZZ má vypracovaný přehled zajišťovaných zobrazovacích vyšetření Výsledky zobrazovacích vyšetření jsou dostupné v časovém intervalu stanoveném ZZ Ve ZZ existují v písemné podobě stanovené postupy zajišťující radiační bezpečnost. Tyto postupy se v nemocnici dodržují Veškeré vybavení pracoviště zobrazovacích metod je pravidelně kontrolováno, udržováno a kalibrováno tyto činnosti jsou stanoveným způsobem dokumentovány Na pracovišti zobrazovacích metod je zaveden a průběžně dokumentován systém kontroly kvality a bezpečnosti zejména při práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a při nakládání s odpady. 16

17 2.4. Standard: stanovení pravidel terapeutické péče Cílem standardu je poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům způsobem, který odpovídá jedinečným potřebám každého z nich V dokumentaci každého pacienta je v čas přijetí stanovena pracovní diagnóza (pracovní diagnózy) a z ní vyplývající plán diagnostické (laboratorní, zobrazovací, konziliární vyšetření), léčebné a ošetřovací péče, včetně režimových opatření Tento plán se naplňuje, upravuje a vyhodnocuje v závislosti na vývoji a změnách zdravotního stavu pacienta a s ohledem na další výsledky provedených vyšetření ZZ má vnitřním předpisem upravenu frekvenci, rozsah a formu zapisování epikríz do dokumentace pacientů na jednotlivých zdravotnických pracovištích Tento předpis musí být v souladu s platnou legislativou Tento předpis se dodržuje Ošetřovatelská péče se v nemocnici poskytuje metodou ošetřovatelského procesu, doprovázeného řádně vedenou ošetřovatelskou dokumentací Ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím ošetřovatelských standardů, které stanovují kritéria k jejímu poskytování a hodnocení Stanovené ošetřovatelské standardy jsou dodržovány. Anestezie, operace Anestezie a operace / chirurgická péče reprezentují složité, často využívané a rizikové postupy v každé nemocnici. Podmínkou jejich provádění je úplné a důkladné vyšetření pacientů, integrované plánování péče, kontinuální monitorování životních funkcí, předávání pacientů na základě kritérií vycházejících z fyziologických funkcí, případně překlad a propuštění pacienta Anesteziologická péče se poskytuje v souladu s národní i oborovou legislativou a odpovídá národním standardům a vnitřním předpisům nemocnice ZZ má vnitřní předpis upravující postup, rozsah a obsah předanestetického vyšetření pacientů Tento předpis stanoví postup při provádění předanestetického vyšetření u akutních pacientů a u pacientů objednaných k provedení elektivního výkonu, praxe ve ZZ je v souladu s předpisem. 17

18 Tento předpis stanoví min. rozsah vyšetření pacienta anesteziologem bezprostředně před zahájením anestézie a způsob dokumentace vyšetření i anestézie Předanestetické vyšetření provádějí výhradně lékaři, kteří mají přidělené kompetence, odpovídající vnitřnímu předpisu ZZ dále vnitřním předpisem stanoví způsob a rozsah kontinuálního monitorování základních životních funkcí v průběhu anestézie a po jejím skončení Tento předpis je dodržován Každý pacient musí mít před operačním výkonem provedeno a vyhodnoceno předoperační vyšetření. Rozsah předoperačního vyšetření se řídí rozsahem plánovaného operačního výkonu ZZ má vnitřním předpisem stanoven postup předoperační přípravy pacienta a rozsah bezpečnostního protokolu (kontrolní list bezpečí chirurgického výkonu-prevence záměny) Nemocnice má vnitřním předpisem stanovený postup perianestetické péče (od převzetí pacienta anesteziologickou sestrou při příjezdu na operační sál do předání při odjezdu z operačního sálu), tj. personální obsazení, odpovědnost za výkon, odpovědnost za anestezii, odpovědnost za předání, dokumentace Tyto postupy jsou dodržovány Operační protokol je vypsán bez zbytečného odkladu ihned po operaci (pokud z neodkladných důvodů nelze operační protokol vyhotovit, musí operatér zajistit průkazné předání informací, nutných pro zajištění další péče o pacienta) Rozsah a způsob vypracování operačního protokolu je dán vnitřním předpisem ZZ, operační protokol musí obsahovat minimálně jméno operatéra, asistenta, nálezy, použitý postup, zvláštnosti a případné komplikace průběhu, údaj o začátku a konci operace, čas vypsání a podpis operatéra Operační protokol je dostupný pro osoby, které poskytují pooperační péči ZZ stanoví vnitřním předpisem rozsah a formu pooperační dokumentace pacienta, v souladu s platnou národní i oborovou legislativou Pooperační dokumentace u pacientů obsahuje mimo jiné informace o životně důležitých funkcích, stavu vědomí, medikaci (včetně podaných infuzí), o aplikaci krve a krevních derivátů a všech komplikacích a jiných závažných okolnostech Tento předpis je dodržován ZZ má vnitřním předpisem stanoven způsob a kritéria předání pacientů z operačních sálů na dospávací pokoj (JIP, ARO) a monitorování jejich základních životních funkcí a sledování pacienta v postanestetickém období způsobem odpovídajícím jejich aktuálnímu stavu Tento předpis je dodržován. 18

19 2.5. Standard: zajištění konzultačních služeb Cílem standardu je zajištění konzultačních služeb pro zdravotnické pracovníky při poskytování lůžkové zdravotní péče ZZ vnitřním předpisem upraví organizaci konzultačních služeb v rámci nemocnice pro další obory, potřebné pro diagnostickou a léčebnou péči, v individuálních případech, kdy to vyžaduje stav pacienta (definice režimů dostupnosti, spektrum konzultací podle režimů, specialisté mimo ZZ, telefonní kontakty, požadované vzdělání a kompetence lékařů aj.) Organizace služeb zahrnuje také zasílání a přebírání požadavků na konzultační službu, předání požadavků příslušnému lékaři, rozsah konziliární zprávy s diagnostickým závěrem a s návrhem dalšího diagnostického a terapeutického postupu Tento předpis je dodržován. 19

20 2.6. Standard: bezpečné zacházení s léčivými přípravky Cílem standardu je definovat činnosti, které mají bezprostřední vliv na bezpečné zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky ZZ má seznam léčiv tzv. pozitivní list, který je pravidelně obnovován Ve ZZ funguje Léková komise, jako poradní orgán ředitele; je stanoven její účel, složení, jednací řád, hlavní cíle a pravomoci ZZ má vnitřním předpisem upraven postup při objednávání, příjmu, skladování, předepisování, úpravě a podávání léčivých přípravků a odstraňování (likvidaci) nepoužitelných léčivých přípravků včetně dokumentace jednotlivých postupů a jejich kontroly, a to buď obecně, nebo pro stanovené skupiny léčiv Tento postup zahrnuje také řešení neobvyklých situací (zajištění léku, obvykle neskladovaného v nemocniční lékárně, zajištění nutného léku mimo pracovní dobu apod.) při objednávání a skladování a likvidaci léčiv Tento předpis je dodržován ZZ má vnitřním předpisem upraven postup při předepisování léčivých přípravků, záznamy ordinace lékaře do dokumentace Předpis stanoví, kteří lékaři jsou oprávněni ordinovat léky ZZ má vnitřním předpisem upraven postup podávání léčivých přípravků (včetně podání návykových látek a likvidace zůstatku návykových látek), zaznamenání podání ve zdravotnické dokumentaci V předpisu je dále stanoven postup při užívání léčiv pacienty samotnými (obvykle tzv. SOS léčiva ); a evidence a případné užívání léčiv, donesených do nemocnice pacienty nebo jejich blízkými a postup jejich případného schválení ošetřujícím lékařem (příp. postup, pokud ošetřující lékař jejich užívání neschválí) Předpis stanoví, které osoby jsou oprávněny podávat léky a jaké jsou požadavky na jejich odbornou či specializovanou způsobilost Tento předpis je dodržován ZZ má předpis, který stanoví interní postup při používání neregistrovaných léčivých přípravků, systém použití neregistrovaného léčiva ZZ má stanoven postup převzetí neprodejných vzorků léčivých přípravků pro výzkumné účely, způsob jejich evidence v lékárně ZZ má vnitřním předpisem upraven postup při objednávání, příjmu, skladování, předepisování a používání zdravotnických prostředků a odstraňování (likvidaci) 20

21 nepoužitelných zdravotnických prostředků včetně dokumentace jednotlivých postupů a jejich kontroly Předpis dále stanoví postup hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků a nežádoucích příhod a vedlejších účinků zdravotnických prostředků; zajištění léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, u nichž je podezření z nežádoucích účinků Tento předpis je dodržován Je stanovena kontrolní a informační činnost lékárny ve vztahu ke zdravotnickým pracovištím. 21

22 2.7. Standard: kvalita stravování pacientů a nutrice Cílem standardu je definovat činnosti, které mají bezprostřední vliv na kvalitu stravování a léčebnou výživu pacientů ZZ má vypracován standard pro přípravu a podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se připravuje a podává bezpečným, přesným, včasným a pro pacienty přijatelným způsobem, stanoveným pro každé oddělení a schváleným nutričním terapeutem ZZ má vypracovaný vnitřní předpis upravující postup při objednávání a podávání stravy pacientům Tento předpis určuje osoby odpovědné za ordinaci stravy pacientům, za její podávání a kontrolu stravovacího režimu pacientů a osoby, rozhodující o formě a skladbě stravy v souladu s ordinací lékaře (nutriční terapeuti) ZZ má vnitřní předpis, ve kterém je stanoveno: a) aktuální seznam používaných diet s jejich slovní a nutriční charakteristikou, b) předpis a objednávání léčebných diet, c) normování léčebných diet, d) příprava léčebných diet, e) výdej léčebných diet, f) rozvoz léčebných diet, g) podávání léčebných diet na zdravotnických pracovištích, včetně úklidu a odvozu použitého nádobí, příp. likvidace zbytků a nakládání s odpady Předpis také upravuje postup při méně obvyklých situacích (speciální dieta v mimopracovní době, vegetariánská a jiné nepoužívané diety apod.) Tento předpis je dodržován ZZ vnitřním předpisem upraví postupy při přípravě, skladování, distribuci a vydávání potravy a výživových produktů, včetně stanovení odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců Tento postup se vztahuje i na stravovací služby zajištěné externím dodavatelem Tento předpis je dodržován Pracovníci, kteří připravují, transportují a podávají stravu pacientům jsou pravidelně školeni dle vnitřního předpisu ZZ. O rozsahu školení, jeho provedení a účastnících existuje písemný záznam Pacienti dostávají stravu, která odpovídá jejich zdravotnímu stavu a nutričním potřebám. 22

23 ZZ má stanoven postup při skladování potravin a nápojů, donesených pacienty nebo jejich blízkými, tyto potraviny musí odpovídat dietě, předepsané lékařem Tento postup upravuje způsob kontroly potravin pracovníky nemocnice, proces vyřazování problematických potravin (potraviny k rychlé spotřebě, potraviny s prošlou záruční lhůtou, potraviny s viditelnou vadou) a způsob poskytování srozumitelných informací o této skutečnosti pacientům či jejich blízkým Tento předpis je dodržován Je stanoven systém objednávání, vydávání, hrazení stravy pro zaměstnance Zdravotní stav zaměstnanců, podílejícího se na přípravě se pravidelně kontroluje (vstupní a pravidelná periodická vyšetření min. 1x ročně). Pokud jsou některé činnosti prováděné dodavatelsky, firma nemocnici doloží zprávy o vyšetření dotyčných osob O provedených kontrolách a jejich výsledcích jsou vedeny záznamy. 23

24 2.8. Standard: zajištění léčebně rehabilitační péče Cílem standardu je zajištění léčebně rehabilitační péče v návaznosti na poskytovanou lůžkovou zdravotní péči Každý pacient má zpracován písemný plán léčebně rehabilitační péče, založený na konkrétních potřebách pacienta, zaznamenaný ve zdravotnické dokumentaci před zahájením péče Plán obsahuje typ, rozsah, četnost a trvání léčebně rehabilitační péče s uvedením kvalifikace osob, poskytující tuto péči Poskytovaná léčebně rehabilitační péče je řádně zdokumentována v dokumentaci pacienta, je pravidelně vyhodnocována, řeší změny reakce pacienta v návaznosti na poskytovanou péči Pacienti a další zdravotničtí pracovníci jsou s plánem léčebně rehabilitační péče a jeho vyhodnocováním seznámeni v potřebném rozsahu. 24

25 2.9. Standard: podpora zdraví a prevence nemocí Cílem standardu je definovat činnosti zaměřené na podporu zdraví a prevenci nemocí ve vztahu k pacientům a zaměstnancům ZZ má vytvořen a zaveden do praxe program prevence a kontroly infekcí na základě identifikace rizik (bod ) a způsobem odpovídajícím klinickému spektru ošetřovaných pacientů, oborovému zaměření zdravotnického zařízení a používaným diagnostickým a léčebným technologiím ZZ hlásí výskyt infekčních onemocnění v souladu s platnou legislativou ZZ sleduje a vyhodnocuje výskyt nozokomiálních infekcí, přijímá opatření k prevenci vzniku a šíření nozokomiálních infekcí ZZ sleduje a vyhodnocuje výskyt profesionálních infekcí, přijímá opatření k prevenci vzniku a šíření profesionálních infekcí ZZ má stanoven postup při nálezu infekčního onemocnění či podezření na infekční onemocnění u zdravotnických či jiných pracovníků ZZ má popsán postup hygienického zabezpečení rukou ve zdravotní péči Zdravotničtí pracovníci a nezdravotničtí pracovníci, provádějící činnosti s vyšším hygienicko-epidemiologickým rizikem (kontakt s infekčním pacientem, nakládání s biologickým a jiným nebezpečným materiálem, manipulace s prádlem, stravou atd.) jsou v hygieně rukou pravidelně školeni ZZ kontroluje a vyhodnocuje správné postupy při mytí a dezinfekci rukou ZZ identifikuje postupy, spojené s rizikem vzniku a šíření infekčních onemocnění a zavádí strategie a postupy k redukci rizik při těchto postupech: a) příjem o ošetření pacientů, b) zásady čištění a sterilizace zdravotnických pomůcek, c) zásady dezinfekce ploch, předmětů a povrchů, d) zásady manipulace s prádlem, e) zásady manipulace se stravou, f) zásady úklidu a malování, g) zásady manipulace s odpadem, h) zásady při ošetřování, vyšetřování a léčbě pacientů s přenosnými chorobami, bariérová ošetřovací technika, 25

26 i) postup při izolaci pacientů, j) zásady manipulace s biologickým materiálem, k) postup při poranění o použitou jehlu, kontaminovanou pomůcku Tyto postupy jsou dodržovány, ZZ je pravidelně kontroluje ZZ provádí vstupní a pravidelná školení všech pracovníků, odpovídající jejich pracovní činnosti, v oblasti hygienicko-epidemiologických postupů, v metodách prevence a kontroly infekcí Proces prevence a kontroly infekcí ve zdravotnickém zařízení je komplexním způsobem začleněn do celkového programu zvyšování kvality a bezpečnosti pacientů (cíl může ZZ naplnit např. zavedením metodického návodu Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče - Věstník MZČR, ročník 2012, částka 5) ZZ má zpracován plán činností zaměřených na základní oblasti podpory zdraví, prevenci nemocí zejména v závislosti na tabáku, alkoholu a jiných návykových látkách a na psychologickou podporu Pacienti i zaměstnanci mají ve ZZ přístup k informacím o faktorech ovlivňující zdraví a jejich prevenci. 26

27 2.10. Standard: kontinuita zdravotní péče Cílem standardu je zajištění návaznosti zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení a též v rámci spolupráce s dalšími poskytovateli zdravotních služeb ZZ má vnitřní předpis, upravující každé předání pacienta mezi směnami, mezi různými typy péče jednoho pracoviště, mezi jednotlivými pracovišti jednoho ZZ nebo do jiného ZZ Tento předpis stanoví formu a obsah záznamů při předávání pacientů a minimální odborné kompetence předávajících a přebírajících pracovníků Tento předpis stanoví překládajícímu lékaři povinnost překlad dojednat předem a indikovat způsob převozu a podmínky transportu pacienta Pacient musí být s plánovaným přeložením předem seznámen a musí mu být srozumitelně vysvětleny důvody překladu Při překladu pacienta je pracovišti, na které je pacient překládán, poskytnuta písemná zpráva o zdravotním stavu pacienta (lékařská a ošetřovatelská překladová zpráva) a o provedených výkonech Vnitřní předpis stanoví formální i obsahové náležitosti lékařské a ošetřovatelské překladové zprávy (indikace k přijetí do nemocnice, průběh hospitalizace, výsledky vyšetření, současný zdravotní stav pacienta, důvod překladu, další doporučení) V průběhu překladu monitoruje zdravotní stav pacienta odborně kompetentní osoba Údaj o překladu pacienta se zaznamenává do jeho zdravotnické dokumentace Tento předpis je v praxi dodržován ZZ stanoví vnitřním předpisem rozsah a formu propouštěcí zprávy. Všechny předběžné propouštěcí zprávy musí být vyhotoveny v čase propuštění Vyhotovení definitivní propouštěcí zprávy je zpravidla provedeno v čase propuštění. Pokud to není z objektivních důvodů možné, musí být definitivní propouštěcí zpráva vyhotovena nejpozději do deseti pracovních dnů po propuštění pacienta Pacient je propuštěn z nemocnice, pokud je jeho stav stabilizován a není již třeba dalších diagnostických, léčebných a ošetřovatelských výkonů, případně sledování, při kterých je nutná hospitalizace Při propuštění pacienta z nemocnice je posouzena jeho potřeba další lékařské či ošetřovatelské péče. 27

28 Nemocnice spolupracuje s ambulantními ZZ, lékaři primární péče, agenturami domácí péče, poskytovateli sociálních služeb apod., s cílem zajistit svým pacientů další potřebnou péči ZZ má vnitřním předpisem stanovený postup při úmrtí pacienta, dokumentaci úmrtí pacienta a způsob komunikace s blízkými. 28

29 2.11. Standard: identifikace pacientů Cílem standardu je vyloučení rizika záměny pacientů při poskytování lůžkové zdravotní péče Nemocnice má vytvořen vnitřní předpis konkrétně upravující správný postup při identifikaci všech pacientů. Tento předpis popisuje závazné postupy pracovníků ZZ při péči o všechny pacienty a upravuje postupy pro neobvyklé situace (např. péči o pacienty na dětských a psychiatrických odděleních) Vnitřní předpisy vyžadují minimálně dva nástroje k identifikaci pacienta (např. jméno a datum narození nebo pomocí technických pomůcek identifikační náramky, fotografie apod.). K těmto nástrojům však nepatří použití označení pokoje pacienta či popis jeho umístění ve zdravotnickém zařízení Identifikace pacienta se provádí vždy před podáním léčiv, krve a transfuzních přípravků, před odebíráním vzorků k laboratorním vyšetřením apod Identifikace pacientů se provádí vždy před diagnostickými a terapeutickými výkony Tento předpis je v praxi dodržován. 29

30 2.12. Standard: zajištění kardiopulmonální resuscitace (KPR). Cílem standardu je plnění požadavků pro zajištění kardiopulmonální resuscitace Nemocnice má zpracován a plněn plán každoročního školení zdravotnických pracovníků v KPR včetně prozkoušení Nemocnice stanoví rozsah a frekvenci školení jednotlivých skupin zaměstnanců v KPR, je zajištěno, že školení je v souladu s aktuálními doporučeními Je vedena dokumentace o provedení školení a přezkoušení zdravotnických pracovníků podle bodů a Nemocnice má vnitřní předpis, který určuje postupy při KPR: a) Definice postupů při KPR b) Organizační zajištění KPR a kvalifikační požadavky na zaměstnance, provádějící KPR c) Dokumentace KPR d) Systém přivolání odborné pomoci při vzniku neodkladného stavu Nemocnice má vypracován a plněn vnitřní předpis, který upravuje vybavení jednotlivých pracovišť (lůžková oddělení, operační sály, ambulance - základní a rozšířené vybavení) léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky pro poskytování KPR, praxe je v souladu s předpisem Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky pro KPR jsou trvale dosažitelné na jednotlivých pracovištích, počet balení léčiv a jejich exspirační doby a funkčnost a exspirační doby zdravotnických prostředků kontroluje pověřený pracovník podle předem stanoveného plánu kontrol (min. jedenkrát týdně) Je vedena dokumentace (provozní deníky) o provedení kontrol podle bodu

31 3. Hodnotící standardy řízení lidských zdrojů 3.1. Standard: personální zabezpečení lůžkové zdravotní péče Cílem standardu je zajistit potřebné personální zabezpečení ambulantní a lůžkové zdravotní péče Vedení ZZ stanoví počet kvalifikovaného personálu nutného k zabezpečení odpovídající péče pro pacienty, tento počet souvisí se spektrem poskytované péče, potřebami pacientů a posláním nemocnice. Pokud tento plán nelze dodržet (např. z důvodu nedostatku personálu), vedení tuto skutečnost vede v patrnosti a přijímá náhradní opatření, aby tato situace neohrozila kvalitu a bezpečí poskytované péče. a) Metodika stanovení počtu kvalifikovaných zaměstnanců, rozdělení pracovních míst b) Postup přijímání zaměstnanců (lékaři, NLZP) do pracovního poměru dle stanovených kritérií, kontrola kvalifikačních předpokladů, dokumentace seznámení s organizačními normami, zaškolení lékařů, NLZP c) Vedení evidence odborných činností, evidence odborností, evidence licencí, evidence školitelů ZZ dodržuje platnou legislativu v oblasti plánování počtu a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců. d) Plán rozvoje kvalifikace lékařů e) Plán rozvoje kvalifikace NLZP Program celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků se plánuje, tento plán je aktuální a v praxi se dodržuje Každý zaměstnanec ZZ má zaveden osobní spis, který obsahuje všechny doklady, požadované platnou legislativou Každý zaměstnanec ZZ má stanovenu a písemně vypracovánu náplň práce, která odpovídá jeho dosažené kvalifikaci a praxi, náplně práce jsou pravidelně aktualizovány Náplně práce každého zaměstnance odpovídají realitě, všichni zaměstnanci znají svoje povinnosti a pravomoci ZZ má zaveden systém hodnocení zaměstnanců. 31

32 Všichni pracovníci ZZ jsou při nástupu na své pracovní místo zapracováni (adaptační proces) Všichni zaměstnanci jsou v rozsahu stanoveném ZZ zapracováni v oblastech, které požaduje platná legislativa, jsou seznámeni s vnitřními předpisy nemocnice a postupy, vztahujícími se k jejich práci Délka, rozsah a náplň adaptačního procesu odpovídá pracovnímu místu, příp. schopnostem pracovníka O adaptačním procesu každého zaměstnance je veden písemný záznam Každý zaměstnanec ZZ, který poskytuje zdravotní péči, má písemně vypracováno konkrétní spektrum svých kompetencí Spektrum kompetencí každého zdravotnického pracovníka je aktuální a odpovídá skutečnosti Kompetence každého zdravotnického pracovníka jsou v pravidelných intervalech hodnoceny. Spokojenost zaměstnanců ZZ sleduje a vyhodnocuje spokojenost zaměstnanců s pracovními podmínkami pro plnění jejich pracovních úkolů Výsledky sledování spokojenosti zaměstnanců jsou analyzovány a jsou přijímána opatření k odstranění zjištěných nedostatků Zaměstnanci jsou seznámeni s výsledky sledování spokojenosti a se zaváděnými opatřeními. BOZP, PO ZZ má vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechna pracoviště, včetně stanoveného rozsahu osobních ochranných pomůcek. Tento plán obsahuje minimálně tyto oblasti: a) Požární ochrana, havarijní a evakuační řád, proškolení, prověřování znalostí b) Rizikové procesy a stanovené OOPP c) Bezpečnost práce d) Bezpečná manipulace s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky e) Pracovní úrazy f) Systém školení - požární, havarijní a evakuační řád, harmonogram, dokumentace g) Vstupní a periodická školení zaměstnanců 32

33 4. Hodnotící standardy zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance 4.1. Standard: bezpečné prostředí pro pacienty a zaměstnance Cílem standardu je zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance a snižování bezpečnostních rizik souvisejících s lůžkovou zdravotní péčí ZZ má zaveden program zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance, jehož součástí je zejména identifikace rizikových míst a činností z hlediska bezpečnosti pacientů, zaměstnanců a návštěv a z hlediska ochrany životního prostředí ZZ je uspořádáno ve shodě s příslušnými stavebními a hygienickými předpisy (ČSN), dokumentuje: a) Stav budov a provozů ve smyslu platných stavebních a hygienických předpisů, dokumentace ke stavu budov a provozů b) Program analýzy bezpečnosti budov a provozů (nebezpečí požárů, uklouznutí, pádů, nouzových východů, únikových cest atd.), požární, havarijní, evakuační plán c) Dokumentace požární ochrany, kontrola protipožárních systémů d) Dokumentace nebezpečných materiálů, plán skladování, manipulace, využití a likvidace e) Školení zaměstnanců v BOZP, PO ZZ zakládá výsledky proběhlých interních i externích kontrol a záznamy o jejich řešení ZZ registruje seznam provozů, které aktuálním stavebním či hygienickým normám nevyhovují, má vypracován seznam nedostatků a plán nápravných opatření ZZ plánuje a vytváří rozpočet na modernizaci či výměnu hlavních systémů, budov nebo jejich součástí ZZ má vypracován aktuální požární a evakuační řád v souladu s platnou legislativou a kontroluje jejich dodržování ZZ předložilo výsledky proběhlých kontrol státního požárního dozoru a záznamy o řešení nalezených nedostatků ZZ má v souladu s platnou legislativou stanoveny a do praxe zavedeny zásady k vyloučení kouření v uzavřených prostorách nemocnice. S ohledem na struktury nemocnice jsou stanoveny výjimky. 33

34 Personál ZZ je seznámen s požárním, havarijním a evakuačním řádem, tyto znalosti jsou pravidelně prověřovány, včetně praktického nácviku Personál zná své povinnosti v případě požáru, zakouření nebo při evakuaci nemocnice Havarijní a evakuační plány jsou prakticky prověřovány minimálně jedenkrát ročně, včetně záznamu evakuace a doporučení k nápravě ZZ má záznamy o pravidelných revizích nebo kontrolách protipožárních zařízení a systémů ZZ má identifikovány možnosti havarijního ohrožení a havarijních situací (únik nebezpečné látky, požár, výbuch apod.), které mohou ohrozit životní prostředí, předchází těmto situacím, vytváří a reviduje příslušné havarijní plány. V případě zjištěných nedostatků přijímá nápravná a preventivní opatření v oblasti ochrany životního prostředí ZZ má stanoveny postupy bezpečné manipulace s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a plán kontroly a likvidace nebezpečných chemických látek a přípravků Je stanoven systém zajištění elektrické energie při přerušení dodávek ZZ má náhradní elektrický zdroj pro všechny důležité elektrické obvody, min. operační sály, jednotky intenzivní péče a další pracoviště dle platné normy (kde jsou hospitalizováni pacienti na přístrojové podpoře) Tento zdroj je v pravidelných intervalech kontrolován, o kontrolách existují záznamy ZZ vede dokumentaci zajištění pitné vody, kontroly kvality pitné vody ZZ má stanoven systém zajištění pitné vody při přerušení dodávek Elektřina, voda, odpady, klimatizace, medicinální plyny a další klíčové systémy jsou pravidelně kontrolovány, testovány, udržovány a případně zdokonalovány. Zdravotnická technika ZZ stanoví vnitřním předpisem plán preventivních prohlídek, kontrol nebo kalibrací či justování zdravotnické techniky (přístroje, které jsou zdroji ionizačního záření, přístroje užívané k monitorování anebo k podpoře základních životních funkcí - respirátory, defibrilátory, monitory atd.): a) Seznam zdravotnické techniky b) Harmonogram preventivních prohlídek, odpovědnost za provedení prohlídek c) Testování zdravotnické techniky před uvedením do provozu d) Dokumentace kontrol, testování, údržby Plán musí být v souladu s platnou legislativou. 34

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb lůžkové zdravotní péče 1 2. vydání, říjen 2015 Schváleno MZČR: 29.

Více

EURO CERT CZ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu

EURO CERT CZ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové () Datum platnosti: 1.3.2013 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková Přezkoumal:

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ 2. vydání, červen 2017 Schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR Postup před vlastním

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Akreditace zdravotnického zařízení

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Akreditace zdravotnického zařízení Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Akreditace zdravotnického zařízení Obsah 1. Úvod, akreditace...5 2. Akreditační šetření ve zdravotnických zařízeních pro následnou a dlouhodobou péči...5 I. Standardy

Více

Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb

Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb Porovnání standardů kvality sociálních služeb s akreditačními standardy zdravotnických zařízení Hana Janečková a Milena Johnová, 2013 Akreditace zdravotnických zařízení je dobrovolná. Hodnocení provádějí

Více

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 4. ČERVNA 2016

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 4. ČERVNA 2016 HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 4. ČERVNA 2016 HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ČR Zakotveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ 1. verze Květen 2012 Postup před vlastním hodnocením kvality a bezpečí 1. Zdravotnické

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Příloha č. 1: Akreditační standard SAK: XIII. Řízení lidských zdrojů

Příloha č. 1: Akreditační standard SAK: XIII. Řízení lidských zdrojů Přílohy Příloha č. 1: Akreditační standard SAK: XIII. Řízení lidských zdrojů Standard 13.4.: Všichni pracovníci jsou při nástupu zapracováni dle potřeb nemocnice a s ohledem na jejich náplň práce a požadavky

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Změna: 236/2013 Sb. Změna: 364/2015 Sb. Změna: XXX/2017 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice tel: Kvalita v nemocnici

Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice tel: Kvalita v nemocnici Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice vladimira.vavrova@npr.agel.cz tel: 581 271 266 Kvalita v nemocnici Nemocnice se systémem kvality zabývá již dlouhodobě, v roce 25 získala nemocnice nejprve

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Zdravotnická dokumentace Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Zdravotnická

Více

JAK OVĚŘIT NAPLŇOVÁNÍ STANDARDU DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH V PRAXI

JAK OVĚŘIT NAPLŇOVÁNÍ STANDARDU DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH V PRAXI JAK OVĚŘIT NAPLŇOVÁNÍ STANDARDU DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH V PRAXI INMED 2016 NINA MÜLLEROVÁ Požadavky legislativy Kdy to začalo? Práva pacientů Centrální etická komise MZ ČR -

Více

VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI. RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví

VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI. RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE Manuál a metodika plnění Editoři: MUDr. David Marx MUDr. František Vlček 2. vydání účinné od 1. 9. 2009 Spojená akreditační komise ČR TIGIS, spol. s r. o. 2008

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období

Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice na období 2016-2018 Cíle Rozvíjet naplňování akreditačních standardů SAK. Uspokojovat v maximální možné míře očekávání i potřeby

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY pro ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ a DLOUHODOBÉ PÉČE

AKREDITAČNÍ STANDARDY pro ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ a DLOUHODOBÉ PÉČE AKREDITAČNÍ STANDARDY pro ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ a DLOUHODOBÉ PÉČE Manuál a metodika plnění Editoři: MUDr. Václav Volejník MUDr. David Marx, PhD. MUDr. František Vlček 1. vydání účinné od 1. 11.

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ PÉČE

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ PÉČE NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ PÉČE 1. vydání účinné od 1. 1. 2010 Spojená akreditační komise, o. p. s. NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNICKÁ

Více

Národní akreditační standardy zdravotnických zařízení

Národní akreditační standardy zdravotnických zařízení Národní akreditační standardy zdravotnických zařízení Obsah: I. STANDARDY MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ I.I Řízení organizace I.I.I Celkový management I.I.II Řízení a zvyšování kvality činnosti organizace

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE 2. vydání - dotisk účinnost od 1. 9. 2009 Spojená akreditační komise, o. p. s. NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE Manuál a metodika plnění Editoři:

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy 1. Úvod Externí klinický audit (dále jen EKA) je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

Nemocnice Na Pleši s.r.o. Nová Ves pod Pleší 110, PSČ PRÁVA PACIENTŮ

Nemocnice Na Pleši s.r.o. Nová Ves pod Pleší 110, PSČ PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA PACIENTŮ 1. Právo na svobodný informovaný souhlas a osobní svobodu: Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Pacient má právo svobodně se rozhodnout

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Vnitřní řád NNB. Nemocnice Na Bulovce Budínova 67/2, Praha 8 Řád

Vnitřní řád NNB. Nemocnice Na Bulovce Budínova 67/2, Praha 8   Řád Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 5 Řád Strana 2 z 5 1. Účel dokumentu Vnitřní řád Nemocnice Na Bulovce (dále jen NNB) vymezuje základní pravidla provozu zdravotnických

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Principy akreditace v následné a dlouhodobé péči. MUDr. David Marx, PhD. Spojená akreditační komise, o.p.s.

Principy akreditace v následné a dlouhodobé péči. MUDr. David Marx, PhD. Spojená akreditační komise, o.p.s. Principy akreditace v následné a dlouhodobé péči MUDr. David Marx, PhD. Spojená akreditační komise, o.p.s. Stimuly ke zvyšování kvality ve zdravotnictví Dynamika rozvoje nových technologií/léků Požadavky

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Bezpečnostní proces na operačním sále. Michálková Vladislava, DiS. Bc. Havlíková Ladislava

Bezpečnostní proces na operačním sále. Michálková Vladislava, DiS. Bc. Havlíková Ladislava Bezpečnostní proces na operačním sále Michálková Vladislava, DiS. Bc. Havlíková Ladislava Dokumentace na operačním sále Operační program Operační kniha Anesteziologická kniha Perioperační ošetřovatelský

Více

Procesy technické podpory Podpůrné služby a akreditační minimum

Procesy technické podpory Podpůrné služby a akreditační minimum Procesy technické podpory Podpůrné služby a akreditační minimum Ing. Ivo Žolnerčík náměstek ředitele pro techniku a provoz Ing. Jindra Strakošová vedoucí odboru technicko-provozního Základní podpůrné procesy

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Bezpečnostní cíle. Realizace resortních bezpečnostních cílů v RÚ

Bezpečnostní cíle. Realizace resortních bezpečnostních cílů v RÚ Bezpečnostní cíle Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo Resortní bezpečnostní cíle (RBC), jako opatření k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. Naplněním Resortních

Více

Schválení: Mgr. J. Deylová vedoucí zařízení Verze: 02

Schválení: Mgr. J. Deylová vedoucí zařízení Verze: 02 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ SOIÁLNÍ SLUŽBY Nahrazuje: Proces II SQ 15/2015 - Zvyšování kvality poskytované sociální služby, verze 01 Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Karolinka Pod Obecnicu

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009, Návrh VYHLÁŠKA ze dne /2009, kterou se stanoví principy a pravidla radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření a věcné náležitosti upravující minimální požadavky na provádění externího klinického auditu

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Bodovací stupnice. Zdroje

Bodovací stupnice. Zdroje 1.DETOXIFIKACE Lůžková akutní standardní péče poskytovaná při předcházení a léčení odvykacích stavů spojených s přerušením či vysazením užívání návykové látky. 1. 1 Charakteristika služby a cílová populace

Více

Standard léčebné péče. Bezpečné předání pacienta na operační sál a Soubor: A15 z operačního sálu Strany: 5 Přílohy: 1

Standard léčebné péče. Bezpečné předání pacienta na operační sál a Soubor: A15 z operačního sálu Strany: 5 Přílohy: 1 Druh: Standard léčebné péče Typ standardu: všeobecný SLP Název: Bezpečné předání pacienta na operační sál a Soubor: A15 z operačního sálu Strany: 5 Přílohy: 1 I. Sledovaný cíl Zajištění bezpečného perioperačního

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Základní termíny interní propedeutiky, pohled na lékařskou dokumentaci. Lenka Hodačová Ústav sociálního lékařství Lékařská fakulta v Hradci Králové

Základní termíny interní propedeutiky, pohled na lékařskou dokumentaci. Lenka Hodačová Ústav sociálního lékařství Lékařská fakulta v Hradci Králové Základní termíny interní propedeutiky, pohled na lékařskou dokumentaci Lenka Hodačová Ústav sociálního lékařství Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 Základní terminologie Interní propedeutika Postup při

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (nutriční terapeut)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (nutriční terapeut) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru VÝŽIVA DOSPĚLÝCH (nutriční terapeut) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971 111,

Více

Praktické naplnění Resortně bezpečnostního cíle 8. Výstupy dotazníkového šetření

Praktické naplnění Resortně bezpečnostního cíle 8. Výstupy dotazníkového šetření Praktické naplnění Resortně bezpečnostního cíle 8 Výstupy dotazníkového šetření Resortní bezpečnostní cíle - vychází z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně infekcí spojených se zdravotní

Více

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE Vohrnová Ivana Operační sály Lochotín FN Plzeň OPERAČNÍ SÁLY LOCHOTÍN FN PLZEŇ OS Lochotín: 12 - operačních

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Bezpečná nemocnice. Chránit (nejen personál) = dobře informovat (používání vhodných OOPP)

Bezpečná nemocnice. Chránit (nejen personál) = dobře informovat (používání vhodných OOPP) Chránit (nejen personál) = dobře informovat (používání vhodných OOPP) Struktura projektu Obsah: 1. Souhrn 2. Stručná charakteristika organizace 3. Zdůvodnění projektu (definice projektu) 4. Cíle projektu

Více

DÁVÁ CESTA PROTOKOLŮ V IP MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ SESTER?

DÁVÁ CESTA PROTOKOLŮ V IP MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ SESTER? DÁVÁ CESTA PROTOKOLŮ V IP MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ SESTER? Mgr. Ivana Kupečková, MBA KARIM Fakultní nemocnice Hradec Králové ČAS sekce ARIP PROTOKOLY / DOPORUČENÉ POSTUPY Jsou to sady postupů předepsaných

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Zdravotnická dokumentace SHRNUTÍ

Zdravotnická dokumentace SHRNUTÍ Zdravotnická dokumentace SHRNUTÍ Zákonný rámec Zákon č.372/2011 Sb. - Zákon o zdravotnických službách ruší mj. Zákon 20/1962 Sb., - O zdraví lidu, vyhlášku č. 385/2006 Sb. O zdravotnické dokumentaci a

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

MAPA STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Platnost: Verze: Metodika kontroly: Rozdělovník:

MAPA STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Platnost: Verze: Metodika kontroly: Rozdělovník: Dětské centrum Čtyřlístek 746 01 Opava-Předměstí, Nákladní 147/29 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 900/8 Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje IČO 681 77 992 Zápis v obchodním rejstříku

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby Poradenské služby Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění Poskytování poradenských služeb (1) Poradenské služby ve

Více

INDIKÁTORY KVALITY PÉČE V PSYCHIATRII

INDIKÁTORY KVALITY PÉČE V PSYCHIATRII INDIKÁTORY KVALITY PÉČE V PSYCHIATRII Projekt WHO MUDr. Lucie Kališová Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha Indikátory pro měření kvality péče v psychiatrii (Projekt WHO) Indicators of quality measurement

Více

Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality

Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality V. Kongres perioperačních sester Plzeň 10. 6. 2016 Drahomíra LOUŽECKÁ Centrální sterilizace Zřizování CS ve světě od 40. let 20.století V ČR od 70.

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Ochranu soukromí a osobních údajů pacienta považujeme za prvořadou povinnost.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Ochranu soukromí a osobních údajů pacienta považujeme za prvořadou povinnost. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Ochranu soukromí a osobních údajů pacienta považujeme za prvořadou povinnost. Vážení klienti, poskytování zdravotnických služeb je významnou měrou závislé na shromažďování

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 1. vydání účinné od 1. 1. 2010 Spojená akreditační komise, o.p.s. 1 NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Více

ČÍSLO STANDARDU 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

ČÍSLO STANDARDU 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb ČÍSLO STANDARDU 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 2 Ochrana práv osob POPIS KRITÉRIÍ a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované a okruh osob, kterým

Více

Protiepidemický provozní řád; standardy ošetřovatelské péče

Protiepidemický provozní řád; standardy ošetřovatelské péče Protiepidemický provozní řád; standardy ošetřovatelské péče Kolářová Marie, ÚPL 21.11.2013 1 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Zajištění kardiopulmonální resuscitace

Zajištění kardiopulmonální resuscitace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice Označení dokumentu: SM39/2016 Počet stran: 9 Počet příloh: 6 Verze: 1 Platnost od: 1.6.2016 Doba platnosti:

Více

Ekonomické limity vs. správný odborný postup. Dagmar Záleská

Ekonomické limity vs. správný odborný postup. Dagmar Záleská Ekonomické limity vs. správný odborný postup Dagmar Záleská Základní otázky Na co má pojištěnec nárok? Lze nárok pojištěnce na bezplatnou péči omezovat ekonomickými limity? Je přípustné, aby ekonomické

Více

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část 67a Zpracováním

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Kompetence z pohledu lékaře. K. Cvachovec KARIM.LF UK a FN Motol, Praha

Kompetence z pohledu lékaře. K. Cvachovec KARIM.LF UK a FN Motol, Praha Kompetence z pohledu lékaře K. Cvachovec KARIM.LF UK a FN Motol, Praha Co to jsou kompetence? rozsah působnosti nebo činnosti, oprávnění a povinností svěřených právní normou, příslušnost po odborné nebo

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Kompetence všeobecné sestry

Kompetence všeobecné sestry Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Kompetence všeobecné sestry Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Kompetence

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více