Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Akreditace zdravotnického zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Akreditace zdravotnického zařízení"

Transkript

1 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Akreditace zdravotnického zařízení

2 Obsah 1. Úvod, akreditace Akreditační šetření ve zdravotnických zařízeních pro následnou a dlouhodobou péči...5 I. Standardy řízení kvality a bezpečí...5 Standard Standard 2:...6 Standard 3:...7 Standard 4:...7 Standard 5:...8 Standard 6:...9 Standard 7:...10 II. Standardy diagnostické a léčebné péče...10 Standard 8:...10 Standard 9:...11 Standard 10:...12 Standard 11:...13 Standard 12:...13 Standard 13:...14 Standard 14:...14 III. Standardy péče o klienty...15 Standard 15:...15 Standard 16:...16 Standard 17:...16 Standard 18:...17 Standard 19:...17 Standard 20:...18 Standard 21:...19 Standard 22:...19 Standard 23:...19 Standard 24:...20 Standard 25:...21

3 Standard 26:...22 Standard 27:...22 Standard 28:...23 Standard 29:...23 Standard 30:...24 Standard 31:...24 Standard 32:...25 Standard 33:...25 Standard 34:...26 Standard 35:...26 Standard 36:...27 Standard 37:...28 V. Standardy dodržování práv klientů...28 Standard 38:...28 Standard 39:...29 Standard 40:...30 Standard Standard Standard 43:...31 Standard 44:...32 VI. Standardy podmínek poskytované péče...33 Standard 45:...33 Standard 46:...33 Standard 47:...34 Standard 48:...34 Standard 49:...35 Standard 50:...35 VII. Standardy managementu...36 Standard 51:...36 Standard 52:...36 Standard 53:...37 Standard 54:...37 Standard 55:...38 VIII. Standardy řízení lidských zdrojů...38

4 Standard 56:...38 Standard 57:...39 Standard 58:...39 Standard 59:...40 Standard 60:...40 Standard 61:...41 Standard 62:...42 IX. Standardy pro sběr a zpracování informací...42 Standard 63:...42 Standard 64:...43 Standard 65:...44 Standard 66:...44 Standard 67:...45 Standard 68:...45 X. Standardy protiepidemických opatření...46 Standard 69:...46 Standard 70:...46 Standard 71:...47 Standard 72:...48 Standard 73: POSTUP PŘED AKREDITAČNÍM ŠETŘENÍM ) Kontrola vnitřních předpisů ) Kontrola uzavřené zdravotnické dokumentace ) Kontrola osobních spisů ) Prohlídka areálu zařízení ) Návštěva oddělení laboratorního komplementu ) Návštěva lékárny ) Návštěva RDG pracoviště event. dalších pracovišť zobrazovacích metod ) Pohovor o řízení kvality a bezpečí zdravotní péče ) Výstupní konference s vedením zařízení...63

5 1. Úvod, akreditace Spojená akreditační komise, o.p.s. od roku 1998 provádí akreditaci zdravotnických zařízení (nemocnice, léčebny, léčebné ústavy a další zařízení následné a dlouhodobé péče i ambulantní zdravotnická zařízení). Akreditace je formou externího hodnocení kvality ve zdravotnictví, jejímž principem je posuzování shody procesů probíhajících ve zdravotnickém zařízení s akreditačními standardy s cílem zajistit kontinuální zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče. Akreditační standardy SAK popisují oblasti a činnosti (klinické i neklinické), které musí zdravotnické zařízení upravit (obvykle vnitřním předpisem) a zajistit tak jejich standardizaci. Standardy SAK jsou vypracovány tak, aby pokrývaly veškeré oblasti činnosti zdravotnického zařízení související přímo či nepřímo s péčí o pacienty. Vzhledem k rozličnosti činností probíhajících ve zdravotnických zařízeních nejsou akreditační standardy preskriptivní (až na výjimky nestanoví přesný postup provedení činností) pro jejich naplnění vytvoří zařízení vlastní vnitřní předpis, ve kterém stanoví postup závazný pro všechny pracovníky v dané oblasti. Při zpracování vnitřních předpisů vychází zdravotnické zařízení z platné národní i oborové legislativy, z publikovaných doporučených postupů i z odborných názorů vedoucích pracovníků. Protože cílem akreditace SAK je kontinuální zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče požaduje řada standardů, aby zdravotnické zařízení sbíralo data, která ilustrují trendy v jednotlivých oblastech prezentace analýzy těchto dat je nedílnou součástí akreditačního šetření. Akreditační šetření ověřuje, zda zdravotnické zařízení naplnilo požadavky akreditačních standardů, toto šetření provádějí auditoři SAK, kterými jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci a administrátoři ve zdravotnictví. Akreditační šetření probíhá podle tzv. metodiky Stopař při ní se posuzuje, zda péče o auditory vybrané pacienty probíhá v souladu s vnitřními předpisy zařízení resp. v souladu s akreditačními standardy SAK. SAK respektuje při své činnosti princip prevence konfliktu zájmů proto je přísně oddělena akreditační a konzultační činnost auditoři tudíž nemají přístup k jakýmkoli informacím o posuzovaném zařízení zjištěných při případných konzultacích. Pokud pracovník SAK navštívil zdravotnické zařízení jako konzultant, není přípustné, aby o dobu minimálně 4 let v tomto zařízení prováděl audit. Výsledkem akreditačního šetření je závěrečná zpráva auditorů předložená Kanceláři SAK. Kancelář v souladu s pravidly SAK seznámí zdravotnické zařízení s výsledkem akreditačního šetření, tedy s tím, zda akreditace SAK byla či nebyla udělena. Akreditace SAK se uděluje na dobu tří let. 2. Akreditační šetření ve zdravotnických zařízeních pro následnou a dlouhodobou péči I. Standardy řízení kvality a bezpečí

6 Standard 1 Ve zdravotnickém zařízení následné péče (dále jen zařízení) je zaveden program zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Základními předpoklady účinnosti projektu zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb jsou: existence odpovědných osob či orgánů za řízení kvality a bezpečí, podpora vrcholového a středního managementu, informovanost a účast personálu. Zařízení standard naplní, pokud jasně určí osoby či skupiny osob, které se budou touto oblastí zabývat, určí jejich místo v organizační struktuře (nadřízenost, podřízenost, odpovědnosti a pravomoci) a do projektu zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb zapojí všechny pracovníky. 1. V organizační struktuře zařízení jsou definovány osoby či orgány odpovědné za řízení a pravidelnou aktualizaci programu zvyšování kvality a bezpečí. 2. Pověřené osoby a orgány mají písemně definované spektrum pravomocí a odpovědnosti. 3. Vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení se aktivně účastní programu zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb a poskytují mu adekvátní technické, materiální a jiné potřebné zdroje. 4. Personál zařízení je pravidelně informován o programu zvyšování kvality a bezpečí služeb a školen v zavedených změnách. 5. Program zvyšování kvality a bezpečí se pravidelně aktualizuje. Standard 2: Program zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb je plánován a je rozšířen do celého zařízení. Základními pilíři při zavádění a podpoře programu zlepšování a redukce rizik pro klienty a personál ve zdravotnickém zařízení jsou vedení a plánování. Každý vedoucí pracovník přispívá do procesu stanovení úkolů a povinností směřujících ke zvyšování kvality, bezpečnosti a k procesu vedení a kontroly. Programy zvyšování kvality a bezpečí a kontrolní činnost jsou nejvíce efektivní, když jsou plánovány a když se daří je rozšířit do celého zařízení. Představitelé vedení připravují obecně zpracovaný program, který zahrnuje všechna pracoviště a všechny činnosti spojené s kvalitou, jako jsou například kontrola kvality na klinických pracovištích či řízení rizik. Takto široce pojatý program je nezbytný ke zlepšení výsledků péče o klienta, protože klientovi jsou poskytovány služby na mnoha různých pracovištích a též různými skupinami zdravotnických i nezdravotnických pracovníků; program proto zahrnuje i obslužná pracoviště zařízení, která se na bezprostřední péči o klienty nepodílejí (údržba, technická doprava apod.). Program je systematický, protože využívá podobné procesy a znalosti k uskutečnění všech činností na poli zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb.

7 Součástí programu je i stanovení činností zaměřených na podporu zdraví a prevenci nemocí ve vztahu k pacientům a zaměstnancům. Tato část zahrnuje (ale neomezuje se na) požadavky standardů č. 44, 62, 70 a Vedoucí pracovníci zařízení všech úrovní řízení se účastní plánování a vyhodnocování programu zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb. 2. Zařízení má zpracován program zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb a činností zaměřených na podporu zdraví a prevenci nemocí ve vztahu ke klientům a zaměstnancům. 3. Program zvyšování kvality a bezpečí je rozšířen do celého zařízení. Standard 3: V zařízení probíhá interní auditní činnost, tato činnost je plánovaná a dokumentovaná a provádějí ji k tomu pověřené a kvalifikované osoby. Interní audit je základním nástrojem prosazování a udržení změn, které jsou zaváděny v souvislosti se zvyšováním kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Zároveň je tato činnost jedním ze zdrojů zpětné vazby (společně s hlášeními a indikátory kvality) pro následné stanovování priorit v rámci dalšího plánování. Požadavek na to, aby interní auditní činnost byla plánovaná a dokumentovaná, naplní zařízení tím, že demonstruje písemně definované typy a kritéria (obvykle stanovená vnitřním předpisem) jednotlivých druhů interního auditu a také písemně předloží výsledky interního auditu a příklady opatření, která byla přijata na základě těchto zjištění. Předloží také informaci o tom, jak nakládá s výsledky externích auditů a dokumentuje kontrolu realizace přijatých opatření. Interní audit je činnost, která vyžaduje určitou odbornou úroveň od osob, které ji provádějí. Zařízení tedy musí doložit, jak vybírá a připravuje pro tuto činnost pověřené pracovníky. To nepředpokládá povinnost externího proškolení interních auditorů, ale předložení postupu, podle kterého zařízení samo auditory školí. 1. V zařízení probíhá interní auditní činnost. 2. Interní auditní činnost je plánovaná a dokumentovaná. 3. Osoby pověřené interní auditní činností jsou k tomuto účelu školeny. 4. Interní audit probíhá v celém zařízení a zahrnuje všechny oblasti poskytovaných služeb. Standard 4: V zařízení probíhá sběr dat o kvalitě a bezpečí poskytovaných služeb.

8 V zařízení, které usiluje o zvyšování kvality svých služeb, probíhá sběr a analýza objektivních dat o kvalitě (indikátorů kvality). Je na rozhodnutí řídících a vedoucích klinických i neklinických pracovníků, které oblasti se rozhodnou sledovat pomocí objektivních dat. Není tedy předepsán ani počet indikátorů kvality, ani jejich spektrum. Způsob, jakým jsou definovány priority v oblasti sběru a analýzy dat, však musí zařízení zdůvodnit, tedy jasně vysvětlit, proč zvolila konkrétní spektrum sledovaných indikátorů, případně proč některé oblasti sledovány nejsou. Aby se mohlo sledování objektivních dat stát skutečně účinným nástrojem zvyšování kvality, musí být získané informace využívány pro další zlepšování. Zařízení tedy demonstruje, která rozhodnutí byla přijata na základě sledování dat o kvalitě a jakým způsobem se předávají výsledky těm pracovníkům, kterých se sledovaná data týkají. 1. V zařízení probíhá sběr a analýza dat o kvalitě v klíčových klinických i neklinických provozech. 2. Priority pro takový sběr dat definují vedoucí pracovníci zařízení ve spolupráci s vedoucími klinických i neklinických provozů. 3. Tam, kde je to možné, vyhledává zařízení příležitosti ke srovnávání vlastních výsledků s dalšími organizacemi. 4. Výsledky analýzy dat o kvalitě a bezpečí poskytovaných služeb jsou pravidelně sdělovány veškerému personálu. 5. Výsledky sběru a analýzy dat se využívají k trvalému zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Standard 5: V zařízení je zaveden účinný proces sledování nežádoucích událostí1. Zařízení, aby tento standard naplnilo, musí zavést systém hlášení, který je dostupný všem pracovníkům, takže kdokoli může informovat o postupu při výskytu rizika poškození klienta nebo jeho ohrožení apod. Zdravotnické zařízení dále musí zajistit, aby tento systém zajišťoval ochranu toho, kdo nežádoucí událost hlásí, před postihem za to, že hlášení provedl. Toho je možno dosáhnout důvěrností hlášení, například zavedením anonymizace hlášení, po jeho doručení na pracoviště zabývající se šetřením příčin nežádoucích událostí. Dále je nutno písemně definovat proces, jakým jsou tato hlášení zpracovávána, vyhodnocována a dále šetřena. včetně definice odpovědností a pravomocí osob, které tuto činnost vykonávají. Zařízení by dále mělo být schopno demonstrovat, jakým způsobem pozitivně motivuje pracovníky, aby zajistilo co největší míru hlášených nežádoucích událostí, a též na příkladech vysvětlit, jakým způsobem využívá této cenné zpětné vazby k zajištění co nejvyšší míry bezpečí poskytovaných služeb.

9 Zavedený systém hlášení se nemusí omezovat jen na sledování nežádoucích událostí, které vedou k poškození klientů, nad rámec tohoto spektra zařízení pochopitelně může rovněž sledovat výskyt selhání provozních či organizačních událostí. 1. V zařízení je zaveden účinný proces hlášení a analýzy nežádoucích událostí, v rámci tohoto procesu zařízení definuje, které události se považují za nežádoucí a definuje jejich závažnost s ohledem na riziko pro klienty, personál a další osoby. 2. Priority takového procesu definují řídící pracovníci ve spolupráci s vedoucími klinických i neklinických provozů. 3. Závažné nežádoucí události jsou intenzivně analyzovány. 4. Výsledky analýzy nežádoucích událostí se využívají k trvalému zvyšování bezpečí poskytovaných služeb. 5. Jednotlivá pracoviště jsou informována o výsledcích analýz nežádoucích událostí. 1 Nežádoucí událostí se rozumí poškození klienta nebo riziko tohoto poškození, způsobené činností zdravotnických a nezdravotnických pracovníků zařízení, nikoli onemocněním nebo poraněním pacienta. Standard 6: Zařízení má zaveden systém sledování spokojenosti klientů a účinný proces řešení stížností. Pacient jako klient zdravotnického zařízení poskytuje dvě důležité formy zpětné vazby: hodnocení spokojenosti a stížnosti a pochvaly výraz vlastní iniciativy vyjádřit se ke kvalitě služeb, které pacientovi byly poskytnuty. Obě tyto formy zpětné vazby využívá zařízení ke kontinuálnímu zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb. V případě stížností pak aktivně navazuje dialog se stěžovatelem a informuje jej o závěrech šetření jeho stížnosti. K naplnění standardu musí zařízení zpracovat vnitřní předpis, který popisuje způsob evidence a řešení stížností klientů a ostatních osob. Vnitřní předpis musí obsahovat konkrétní termíny pro reakci na stížnosti a popis nepřetržitého přijímání ústních stížností. 1. V zařízení se sbírají a pravidelně vyhodnocují data o spokojenosti klientů s poskytovanou zdravotní péčí. 2. Zařízení vnitřním předpisem stanoví proces řešení stížností, který stanoví postupy, termíny a odpovědné osoby; vnitřní předpis obsahuje popis postupu při přijímání ústních stížností (tento postup musí být funkční nepřetržitě). 3. Stížnosti jsou vyřizovány v souladu s vnitřním předpisem.

10 4. Výstupy šetření spokojenosti a stížností jsou pravidelně předkládány personálu a jsou využívány k trvalému zlepšování kvality a bezpečí péče o klienty. Standard 7: Zařízení vytvoří pro všechny prováděné obory činnosti metodiku výběru, tvorby a sledování účinnosti standardních doporučených diagnostických, léčebných, ošetřovatelských a dalších postupů, kterou systematicky modernizuje a doplňuje. Snahou vedoucích pracovníků zařízení by mělo být standardizovat důležité postupy, které provádějí lékaři, sestry a další odborný zdravotnický personál. Zařízení naplní standard tím, že uvede, zda poskytuje zdravotní péči v konkrétních oblastech podle již vytvořených doporučených postupů (například odborných společností národních či mezinárodních) nebo zda si takové postupy vytváří samo. Pokud se zařízení rozhodne vytvářet si vlastní doporučené postupy, má vypracovanou metodiku vytváření těchto postupů. Doporučené postupy respektují přiměřeně doporučení odborných společností a jsou v souladu s konkrétní situací v daném zařízení. Vytvořená doporučení zařízení pravidelně aktualizuje a doplňuje. Zdravotní péče poskytovaná v daném zařízení musí respektovat vytvořená doporučení. Tento standard není možno interpretovat tak, že pro všechny postupy v zařízení jsou zpracovány doporučené postupy je naplněn vytvořením výše uvedené metodiky. Obvyklý postup je vybrat ty činnosti, které se týkají více pracovišť v zařízení například péče o klienty s diabetem, o klienty infekčně nemocné, postup při sebepoškození či agresivním chování, nebo činnosti s velkou mírou rizika například: rizika pádu na počátku nácviku stoje či chůze, náročný vyšetřovací nebo léčebný postup či jiné. 1. Zařízení vytvoří pro všechny obory své činnosti metodiku výběru, tvorby a sledování účinnosti standardních doporučených lékařských a nelékařských postupů. 2. Vytvořená doporučení jsou pravidelně aktualizována a doplňována. 3. Vytvořená doporučení jsou dodržována. 4. Dodržování těchto doporučení je součástí vnitřní kontroly a sběru dat o kvalitě poskytované péče. II. Standardy diagnostické a léčebné péče Standard 8: Příslušně kvalifikovaný personál stanoví medicínské, ošetřovatelské, psychologické a sociální potřeby každého klienta prováděné při jeho pobytu na oddělení, v časovém intervalu stanoveném vnitřním předpisem, a to v míře odpovídající charakteru oddělení. Účel standardu:

11 Posuzované zařízení prokáže, že u každého klienta je od jeho přijetí k hospitalizaci v časovém intervalu, stanoveném vnitřním předpisem, provedeno a dokumentováno odpovídající komplexní či cílené lékařské vyšetření, ošetřovatelské vyšetření nebo vyšetření jiným pracovníkem a na jejich základě jsou stanoveny potřeby zdravotních služeb pro klienta včetně psychosociálních. Časový interval by měl být stanoven s ohledem na potřeby klienta, nikoli podle typu pracoviště (nelze tedy např. stanovit, že u klientů v určitém typu zařízení se vyšetření provádí až po 24 hodinách je nutno uvést, že u klientů v tomto typu zařízení, u kterých nejsou při přijetí přítomny specifikované symptomy, se určité vyšetření provede v intervalu delším, ale určeném). Rozsah stanovených vyšetření odpovídá spektru činností a služeb oddělení, do kterého je pacient přijat. Přitom zařízení stanoví také obecný rozsah vyšetření, který se vztahuje na všechna oddělení (viz standard 9). Naplnění standardu: Zařízení vytvoří vnitřní předpis, ve kterém stanoví rozsah vstupního lékařského a ošetřovatelského vyšetření v době do 24 hodin od přijetí a rozsah případných dalších vyšetření, která budou provedena do jasně určeného počtu pracovních dnů od přijetí, a to lékařem i dalšími pracovníky (fyzioterapeut, nutriční terapeut, zdravotně sociální pracovník atd.) jak po obsahové, tak po formální stránce. Zařízení stanoví časové intervaly pro stanovení kompletního plánu léčby a služeb tak, aby interval od přijetí klienta do stanovení kompletního plánu nepřestoupil 24 hodin, případně nepřestoupil další stanovené časové intervaly pro provedení jiných popsaných konkrétních vyšetření a postupů. Výjimky jsou možné jen v souladu s platnou legislativou. 1. Zařízení má vnitřní předpis, který ukládá časový interval pro stanovení medicínských, ošetřovatelských, psychologických a sociálních potřeb každého klienta přijatého k hospitalizaci. 2. Tento předpis obsahuje požadavky na kvalifikaci pracovníků, kteří potřeby klientů stanovují. 3. Tento předpis může stanovit postup dle jednotlivých oddělení. 4. Tento předpis se v praxi dodržuje. Standard 9: Každý hospitalizovaný klient bude mít po přijetí provedeno a řádně zdokumentováno kompletní vyšetření (anamnéza + fyzikální vyšetření) ošetřujícím lékařem, vstupní ošetřovatelské vyšetření ošetřující sestrou, případně vyšetření dalšími pracovníky, kteří se podílejí na péči o klienta, a to v časovém rozmezí stanovené vnitřním předpisem zařízení. Toto časové rozmezí odpovídá potřebám klientů daného zařízení Tento standard ukládá posuzovanému zařízení jednak popsat a stanovit rozsah vstupní anamnézy a vstupního fyzikálního vyšetření prováděných lékaři, ošetřovatelského vyšetření (ošetřovatelská anamnéza) prováděného sestrami a vyšetření prováděných dalšími

12 pracovníky dle jednotlivých odborností, a jednak kontrolovat v praxi, zda se vyšetření takto provádí. Standard se vztahuje na všechny klienty přijímané do daného zařízení, vyžaduje, aby zařízení stanovila rozsah anamnézy a fyzikálního vyšetření odebíraný u všech klientů přijímaných k hospitalizaci. Přitom standard připouští nestejný rozsah odebírané anamnézy a prováděného fyzikálního vyšetření a všech dalších vyšetření, je ale nutné, aby jak minimální rozsah platný pro všechny pacienty zařízení, tak přesné rozsahy dle jednotlivých odborností byly vnitřním předpisem tohoto zařízení jasně upraveny. Standard se vztahuje na všechny klienty přijímané do péče v daném zařízení, nerozlišuje mezi klienty přijímanými akutně a klienty objednanými k hospitalizaci. Časový interval, do kterého je nejpozději nutné vstupní vyšetření provést, zařízení určí vnitřním předpisem a jeho délka reflektuje spektrum a intenzitu péče, které zařízení poskytuje, a potřeby konkrétních klientů. 1. Zařízení má vnitřní předpis, který ukládá rozsah všech předepsaných vyšetření klientů přijímaných k hospitalizaci a to jednotně pro celé zařízení nebo dle jednotlivých pracovišť, obsahující i posouzení stavu individuálních potřeb klientů. 2. Tento předpis upravuje rozsah a formu dokumentace lékařského vyšetření, vyšetření prováděného sestrou a vyšetření prováděných dalšími zdravotnickými odborníky. Stanovený rozsah a forma dokumentace se v praxi dodržují. 3. Tento předpis stanoví interval, do kterého jsou lékař, sestra i další zdravotničtí odborníci povinni předepsaná vyšetření přijatého klienta provést a dokumentovat; stanovený interval je v praxi dodržován. Standard 10: Každý ambulantní klient bude mít provedeno a řádně zdokumentováno vstupní vyšetření (anamnéza + fyzikální vyšetření) a případně další medicínské, ošetřovatelské, psychologické a sociální potřeby, a to v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem. Účel standardu: U ambulantně ošetřovaných klientů zařízení stanoví minimální rozsah vyšetření při jejich jednotlivých návštěvách (anamnestické údaje a fyzikální vyšetření). Rozsah vyšetření nelze stanovit jen odkazem na rozsah příslušného typu vyšetření vyúčtovávaného v rámci systému veřejného zdravotního pojištění. Časový interval vyšetření by měl být stanoven s ohledem na potřeby klienta, nikoli jen podle typu odbornosti pracoviště Naplnění standardu: Zařízení stanoví časové intervaly pro stanovení kompletního plánu ambulantní léčby a služeb tak, aby časový sled provádění těchto úkonů odpovídal potřebám klientů a byl v souladu s národní legislativou.

13 1. Zařízení má vnitřní předpis, který ukládá interval pro stanovení medicínských, ošetřovatelských, psychologických a sociálních potřeb každého klienta přijatého k ambulantní léčbě. Tento předpis obsahuje požadavky na kvalifikaci pracovníků, kteří potřeby klientů stanovují. Tento předpis může stanovit postup dle jednotlivých ambulantních pracovišť 2. Tento předpis se v praxi dodržuje. Standard 11: Zařízení určí vnitřním předpisem formální a věcné náležitosti zdravotnické dokumentace pro všechny obory. Základním dokumentem pro naplnění tohoto standardu je vnitřní předpis upravující vedení zdravotnické dokumentace. Standard nerozlišuje mezi dokumentací ambulantních a hospitalizovaných klientů, proto i vnitřní předpis musí pokrýt obě tyto skupiny. Standard se týká jak vyšetření lékařem, tak vyšetření pracovníky nelékařských zdravotnických profesí (např. sestra, fyzioterapeut, klinický psycholog, zdravotně sociální pracovník). Vnitřní předpis zařízení stanoví, jak bude dokumentace ukládána a jak budou prováděny zápisy do dokumentace. Zařízení dále stanoví, které osoby mohou do zdravotnické dokumentace nahlížet a provádět záznamy, přitom vychází z platné legislativy. 1. Zařízení vypracuje vnitřní předpis, který upravuje formální a věcnou náplň zdravotnické dokumentace. 2. Tento předpis se vztahuje jak na dokumentaci ambulantních, tak hospitalizovaných klientů. 3. Do dokumentace klientů nahlížejí jen osoby uvedené v předpisu. 4. Do dokumentace klientů provádějí záznamy jen osoby uvedené v předpisu, a to způsobem předpisem stanoveným. 5. Dokumentace je vedena v souladu s předpisem. Standard 12: Zařízení určí vnitřním předpisem frekvenci a obsahovou náplň zápisů v dokumentaci klientů. Zařízení tento standard naplní vypracováváním vnitřního předpisu upravujícího vedení zdravotnické dokumentace. K naplnění standardu je nutno stanovit frekvenci a rozsah lékařských vizit a pravidelných záznamů ošetřovatelského personálu či jiných odborných zdravotnických pracovníků. Předpis stanoví obsah i formu zápisu do dokumentace klienta. Zařízení dále určí vnitřním předpisem pravidla, na základě kterých ošetřovatelský nebo jiný personál jednoznačně posoudí nutnost vyšetření klienta lékařem mimo stanovený interval

14 pravidelných vizit. Toho lze docílit například vytvořením objektivních kritérií určujících stav klienta, při jejichž naplnění je zprostředkován kontakt lékaře. 1. Zařízení ve vnitřním předpisu stanoví frekvenci a obsahovou náplň zápisů v dokumentaci klientů. 2. Tento předpis upravuje v souladu s místními podmínkami frekvenci a obsah zápisů všech profesních skupin, které o klienty pečují (lékaři, sestry, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, kliničtí psychologové atp.), záznamy těchto osob jsou vedeny v souladu s vnitřním předpisem. 3. Zařízení vnitřním předpisem stanoví a dodržuje pravidla, na základě kterých ošetřovatelský nebo jiný personál jednoznačně posoudí nutnost vyšetření klienta lékařem mimo stanovený interval pravidelných vizit. 4. Tento předpis se dodržuje. 5. Dodržování tohoto předpisu se pravidelně vyhodnocuje. Standard 13: Předání klientů mezi směnami, mezi pracovišti, druhy péče či při překladech do jiného zařízení je upraveno vnitřním předpisem s cílem zajistit jim standardní úroveň péče. Zařízení standard naplní tím, že stanoví pravidla pro veškeré typy předání klientů (mezi směnami v rámci jednoho pracoviště, mezi různými pracovišti téhož zařízení nebo do jiného zařízení). Tato pravidla upravují alespoň následující podmínky: a) Minimální požadavky na kompetence pracovníků, kteří pacienta předávají/přebírají. b) Formu předání klientů (u lůžka, ústně a s dokumentací, pouze zápisem do dokumentace atd.). c) Obsah a formu zápisu do dokumentace klientů při předání. 1. Zařízení vnitřním předpisem upraví postup při předání klientů mezi směnami, mezi odděleními, druhy péče či při překladu do jiného zařízení. 2. Tento předpis stanoví formu a minimální obsah záznamů při předávání klientů a odborné kompetence předávajících a přebírajících pracovníků. 3. Tento předpis je v zařízení dodržován. Standard 14: Anesteziologická a pooperační dokumentace u klientů obsahuje informace o provedených vyšetřeních před výkonem, o provedeném výkonu a životně důležitých funkcích, stavu vědomí, medikaci (včetně podaných infuzí), o aplikaci krve a krevních derivátů a všech komplikacích a jiných závažných okolnostech.

15 Zařízení naplní tento standard vypracováním vnitřního předpisu upravujícího postup při vyšetření klientů před výkony v celkové anestezii, přičemž rozsah předanestetického vyšetření musí vycházet z metodického doporučení, může stanovit podmínky nad rámec této metodiky, nesmí ale být mírnější. Dále zařízení upraví rozsah, včasnost a formu pooperační dokumentace, zejména zprávy o výkonu, monitorování životně důležitých funkcí, stavu vědomí, dokumentace podaných léčivých přípravků, krve a krevních derivátů a dokumentace všech komplikací a jiných závažných okolností. 1. Zařízení má vnitřní předpis upravující postup při předanestetickém vyšetření klientů, který stanoví rozsah a obsah vyšetření minimálně na úrovni metodického doporučení. 2. Tento předpis dále stanoví rozsah vyšetření klienta bezprostředně před jeho uvedením do anestezie a způsob dokumentace tohoto vyšetření. Praxe v zařízení je v souladu s předpisem. 3. Klient, u kterého je plánován diagnostický či terapeutický výkon v celkové anestezii, má provedeno předanestetické vyšetření minimálně v rozsahu určeném odpovídajícím lékařemodborníkem, které je v souladu s metodickým doporučením České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny2,3) a v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem zařízení/oddělení. 4. Rozsah a forma pooperační dokumentace jsou součástí vnitřního předpisu o zdravotnické dokumentaci. 5. Pooperační dokumentace obsahuje informace o provedeném výkonu, životně důležitých funkcích, stavu vědomí, medikaci (včetně podaných infuzí), o aplikaci krve a krevních derivátů a všech nezvyklých komplikacích a jiných závažných okolnostech. 6. Úplnost pooperační dokumentace je součástí pravidelné kontroly zdravotnické dokumentace. 2 Doporučený postup vyšetření před diagnostickými nebo léčebnými výkony operační a neoperační povahy s požadavkem anesteziologické péče (tzv. předanestetické vyšetření). 3 Doporučení sekce dětské anestézie a intenzivní medicíny při ČSARIM vyšetření dětského klienta před výkonem v celkové anestézii. III. Standardy péče o klienty Standard 15: Pro každého klienta je na začátku hospitalizace písemně vyhotoven plán léčebné a ošetřovatelské péče, případně plán diagnostický (pokud je tato činnost v náplni výkonů zařízení).

16 Tento standard vyžaduje, aby u každého přijatého klienta v době přijetí byla stanovena pracovní diagnóza (pracovní diagnózy) a z ní vyplývající plán terapeutických opatření a ošetřovatelské péče včetně režimových opatření, případně i diagnostických postupů (laboratorní, zobrazovací, konziliární vyšetření). K naplnění standardu není třeba vypracovávat vnitřní předpis, je však nutné zajistit realizaci požadavků standardu, a to jak u klientů přijímaných akutně, tak u klientů objednaných k přijetí. V dokumentaci klientů není nutno určitou část explicitně označit jako plán péče, ze záznamů musí však vyplývat, že péče pro daného klienta se při přijetí plánuje a že se plán péče upravuje v závislosti na změnách zdravotního stavu klienta a s ohledem na průběžně získávané výsledky provedených vyšetření. Plán ošetřovatelské péče představuje společně s další ošetřovatelskou dokumentací doklad o kvalitě a kvantitě, vhodnosti a přiměřenosti ošetřovatelské péče poskytované danému klientovi. 1. V dokumentaci klientů při přijetí je uveden plán léčebné a ošetřovatelské péče, příp. i plán diagnostický. 2. Tento plán se naplňuje, upravuje a vyhodnocuje v závislosti na vývoji zdravotního stavu klienta. Standard 16: V dokumentaci každého klienta je pravidelně písemně vyhotovována epikríza s určením frekvence a s věcným obsahem, stanoveným pro každé oddělení. Zařízení upraví vnitřním předpisem (Standard 12) frekvenci, formu i rozsah zapisování epikríz do dokumentace klientů. Dle rozhodnutí managementu zařízení se může situace na jednotlivých pracovištích lišit v rámci jednoho pracoviště ale musí být frekvence, forma i rozsah zapisování epikríz stejná. V tomto vnitřním předpise zařízení též stanoví, který lékař je za zápis epikrízy odpovědný (obvykle ošetřující lékař). 1. Zařízení upraví vnitřním předpisem frekvenci, formu i rozsah zapisování epikríz do dokumentace klientů na jednotlivých pracovištích (odděleních, klinikách). 2. Tento vnitřní předpis je v souladu s platnou legislativou. 3. Tento předpis se dodržuje. Standard 17: Ošetřovatelská péče se v zařízení poskytuje metodou ošetřovatelského procesu doprovázeného řádně vedenou ošetřovatelskou dokumentací.

17 Nelékařský zdravotnický personál poskytuje individualizovanou péči, aktivně vyhledává a uspokojuje biologické, psychické, sociální, spirituální a specifické potřeby klientů zařízení v péči o jejich zdraví. 1. Ošetřovatelská péče je poskytována na základě ošetřovatelských standardů, které stanovují kritéria k jejímu poskytování a hodnocení. 2. Hlavní pracovní metodou ošetřovatelského personálu v zařízení je ošetřovatelský proces. 3. Zařízení má stanoven systém ošetřovatelské péče. 4. Stanovený systém se dodržuje. Standard 18: U každého klienta jsou během anestézie a po ní monitorovány základní vitální funkce (v rozsahu určeném pro příslušné oddělení). Zařízení upraví vnitřním předpisem postup při podávání celkové anestézie. Tento předpis stanoví minimální rozsah vyšetření klienta anesteziologem před zahájením anestézie a způsob monitorování základních životních funkcí klientů během anestézie a po ní. 1. Zařízení upraví vnitřním předpisem postup při podávání celkové anestézie. 2. Tento předpis stanoví minimální rozsah vyšetření klienta anesteziologem před zahájením anestézie a způsob dokumentace tohoto vyšetření; pracovníci zařízení při poskytování zdravotní péče postupují v souladu s předpisem. 3. Tento předpis stanoví způsob monitorování základních životních funkcí během anestézie a po jejím skončení; pracovníci zařízení při poskytování zdravotní péče postupují v souladu s předpisem. Standard 19: Zařízení upraví vnitřním předpisem postup při objednávání, skladování a likvidaci léčiv. Tento standard zařízení naplní, pokud stanoví přesné podmínky objednávání léčiv (například omezením okruhu osob oprávněných k hromadné preskripci objednávky pro oddělení). Tyto podmínky se mohou týkat jen stanoveného okruhu léků určeného buď skupinově (ATC), či obecněji (například antibiotika určená k parenterálnímu podání), nebo cenovou hladinou. Postup při objednávání léků zahrnuje řešení neobvyklých situací (zajištění léku obvykle neskladovaného v nemocniční lékárně/příručním skladu; postup při zajištění nutného léku v mimopracovní době atp.). Vnitřní předpis upravuje postupy u zvláštních skupin léčiv (návykové látky, cytotoxické látky) v souladu s platnou legislativou.

18 Postup při předepisování léčiv, včetně omezení jejich předepisování zvolené zařízením, by měl být pravidelně vyhodnocován a případně upravován. Předpis stanoví podmínky skladování léčiv v lékárně a na jednotlivých pracovištích, rozsah příslušné dokumentace a kontroly. Předepsaný postup při skladování léčiv by měl zahrnovat řešení neobvyklých situací (výpadky elektrického proudu, evidence teplot v chladničkách na pracovištích, kde není nepřetržitý provoz). Dále je vnitřním předpisem upraven postup pro likvidaci léčiv. 1. Zařízení upraví postup při objednávání, skladování a likvidaci léčiv, a to buď obecně, nebo pro stanovené skupiny léčiv. 2. Tento postup zahrnuje řešení neobvyklých situací při objednávání a skladování léčiv a při jejich likvidaci. 3. Tento postup se dodržuje. 4. Tento postup se pravidelně vyhodnocuje. Standard 20: Zařízení má písemně vypracovanou metodiku upravující podávání léčiv u hospitalizovaných klientů. V zařízení je vypracovaná metodika, která obsahuje kvalifikační požadavky na personál podávající léčiva. Zařízení naplní tento standard, pokud vypracuje vnitřní předpis, který v souladu s platnou legislativou upraví konkrétní postupy při předepisování a podávání léčiv. Přitom nestačí pouhý odkaz na příslušný předpis, je nutno specifikovat, jak je aplikován v daném zařízení. Součástí vnitřního předpisu je dále úprava předepisování (ordinování) léčiv a úprava postupu při jejich podávání. Předpis stanoví, kteří lékaři jsou oprávněni léčiva ordinovat (možno např. omezit předepisování návykových látek na určitou kompetenci), zda jsou oprávněni ordinovat léčiva i lékaři, kteří jsou v příslušném zařízení na stáži. Předpis dále stanoví, které osoby jsou oprávněny léčiva pacientům podávat a jaké jsou požadavky na jejich odbornou či specializovanou způsobilost; přitom lze specificky upravit podávání některých skupin léčiv (opiáty) či podávání léků některým skupinám klientů (děti, zmatení senioři, psychiatričtí klienti). Předpis rovněž stanoví postup při používání neregistrovaných léčebných přípravků, postup hlášení zaznamenaných závažných nežádoucích účinků léčiv a neočekávaných nežádoucích účinků léčiv a v případně potřeby i pokyny pro způsob podávání léčiv, který není uveden v SPC (Summary Product Content = souhrn údajů o přípravku), např. drcení a půlení tablet, které by bylo v rozporu s SPC. 1. Zařízení má vypracovaný vnitřní předpis upravující postupy při předepisování a podávání léků. 2. Pouze osoby uvedené v předpisu ordinují klientům léčiva.

19 3. Zařízení stanoví postup při hlášení nežádoucích účinků léčiv. 4. Tento postup se dodržuje. Standard 21: V dokumentaci klienta jsou zaznamenána předepsaná a podaná léčiva. Ve zdravotnické dokumentaci každého klienta, který dostává jakoukoliv medikaci, je uvedeno, která léčiva dostává, jejich dávkování, způsob podání a frekvence podávání včetně léčiv podávaných podmíněně (např. při bolesti, při dušnosti ). Zařízení stanoví vnitřním předpisem přijatelnost ústních nebo telefonických ordinací a postup při těchto ordinacích. 1. V dokumentaci každého klienta je lékařem uvedena ordinace léčiv. 2. Podání každé dávky léčiva je zaznamenáno v dokumentaci klienta. 3. Záznam o podané medikaci je součástí chorobopisu klienta. Standard 22: Klientům s poruchou výživy zařízení multidisciplinárně zajišťuje nutriční léčbu. Efekt nutriční léčby na klienta se zaznamenává do jeho dokumentace. Při vstupním vyšetření se identifikují ti klienti, kteří jsou v nutričním riziku. Tito klienti jsou dále vyšetřeni nutričním specialistou nebo jinou odborně způsobilou osobou. Pokud se podezření z nutričního rizika potvrdí, zahájí se nutriční léčba, která se plánuje, dokumentuje a průběžně vyhodnocuje. Na plánování, zajišťování a vyhodnocování nutriční léčby spolupracují lékaři, ošetřovatelský personál, nutriční terapeut, klient a, je-li to na místě, i klientovi blízcí. 1. U každého klienta se na začátku hospitalizace a dále v pravidelných intervalech stanovených vnitřním předpisem hodnotí jeho nutriční stav. 2. Klientům, u kterých je identifikováno nutričním riziko, se zajistí adekvátní nutriční léčba. 3. Plánování, zajišťování a sledování efektu nutriční léčby probíhá multidisciplinárně. 4. Poskytnutá nutriční léčba se dokumentuje v dokumentaci klienta. Standard 23: Zařízení upraví vnitřním předpisem postup při použití bezplatných vzorků léčiv a užívání jakýchkoliv léčiv donesených do zařízení klienty nebo jejich blízkými.

20 K účelné kontrole procesu užívání léčiv v zařízení je třeba vědět, zda se užívají léčiva z jiných zdrojů, než je standardní způsob jejich dodávky na pracoviště. Ošetřující lékaři vědí, jaká léčiva si klienti nebo jejich blízcí přinášejí s sebou do zařízení a pokud jejich užívání schválí, zaznamenají je do dokumentace. Pokud klient užívá některá léčiva sám (obvykle tzv. SOS léčiva ), ví o tom jeho ošetřující lékař a zaznamená tento fakt do dokumentace. Součástí dokumentace je i záznam o mimořádném užití léků, které si klient bez konzultace vzal. Sestra kontroluje místo uložení léků, které má klient u sebe, včetně jejich exspirace a provádí o tom zápis. Součástí tohoto postupu je i odpovídající edukace klienta, dokumentovaná písemně včetně podpisu klienta. Zařízení kontroluje užívání bezplatně dodávaných vzorků léčiv v souladu s platnou legislativou. 1. Zařízení upraví vnitřním předpisem postup při užívání léčiv klienty samotnými a evidenci a případné užívání léčiv, které s sebou do zařízení přinášejí klienti. 2. Zařízení upraví v souladu s platnou legislativou vnitřním předpisem užívání bezplatných vzorků léčiv. 3. Zařízení tento předpis dodržuje. Standard 24: Zařízení specifikuje vybavení jednotlivých oddělení přístroji, léčivy a pomůckami pro urgentní stavy. Pracovníci zařízení jsou školeni k podávání léčiv a užívání přístrojů a pomůcek neodkladné péče. Léčiva neodkladné péče jsou trvale dosažitelná na odděleních, počet balení a exspirační dobu léků kontroluje pověřený pracovník minimálně 1x měsíčně a o provedené kontrole učiní zápis. Zařízení vytvoří vnitřní předpis, který stanoví, jaké přístroje, zdravotní prostředky a léčiva k neodkladné kardiopulmonální resuscitaci (KPR) jsou bezprostředně dostupná na jednotlivých pracovištích (lůžkových jednotkách i ambulancích). Spektrum tohoto vybavení záleží na rozhodnutí vedení zařízení a jednotlivých pracovišť a musí vycházet ze spektra klientů, které dané pracoviště převážně ošetřuje. Zařízení dále upraví rozsah a frekvenci proškolení jednotlivých skupin personálu v KPR. Toto proškolení se vždy týká zdravotnického personálu a dle rozhodnutí vedení i zařízení i dalších zaměstnanců. Zvláštní pozornost je věnována včasnému proškolení nově nastoupivších zaměstnanců. 1. Zařízení má vnitřní předpis, kterým upraví vybavení jednotlivých oddělení přístroji, pomůckami a léčivy k neodkladné KPR, praxe v zařízení je v souladu s předpisem. 2. Zařízení stanoví rozsah a frekvenci školení jednotlivých skupin personálu v KPR.

21 3. Pracovníci jsou proškoleni v KPR podle požadavků vnitřního předpisu. 4. Léčiva a pomůcky pro neodkladnou péči jsou trvale dosažitelné na odděleních, počet balení léčiv a jejich exspirační doby a funkčnost a expirační doby pomůcek kontroluje pověřený pracovník minimálně jedenkrát měsíčně a o provedené kontrole učiní zápis. 5. Zařízení zajistí dostupnost KPR pro klienty, pracovníky a další osoby ve všech svých prostorách. Standard 25: Zařízení má vypracován standard podávání stravy klientům. Strava pro klienty se podává bezpečným, přesným, včasným a pro klienty přijatelným způsobem stanoveným pro každé pracoviště a schváleným nutričním terapeutem. Zařízení naplní tento standard zpracováním vnitřního předpisu upravujícího podávání stravy pacientům. Tento předpis určí, které osoby jednotlivé diety, případně formy výživy parenterální či enterální klientům ordinují (obvykle ošetřující lékař), které osoby rozhodují o formě a skladbě stravy v souladu s ordinací lékaře (nutriční terapeuti). Obsahem je také postup realizace organizačních opatření a odpovědnosti jednotlivých osob za jejich správnou realizaci. Vzhledem k neexistenci jednotného závazného dietního systému pro zařízení by přílohou vnitřního předpisu měl být výčet nemocničních diet vlastní dietní systém daného zařízení s jejich jasnou specifikací názvem i nutriční skladbou. Tento systém diet musí odpovídat potřebám klientů daného zařízení, druhu poskytované léčby a soudobým nutričním požadavkům. Předpis dále popisuje úlohu jednotlivých pracovníků a z toho vyplývající odpovědnost za konkrétní činnosti v procesu objednávání a podávání stravy klientům včetně činnosti nutričního terapeuta v systému zajištění léčebné výživy pro klienty a jeho pravomocí při zaškolení ošetřovatelského personálu a edukaci klienta a jeho blízkých. Předpis upravuje postup při volbě jiné než standardní stravy a v případě, že klient stravu odmítá. 1. Zařízení má vypracovaný vnitřní předpis upravující postup při objednávání a podávání stravy klientům. 2. Tento předpis určuje, které osoby jsou odpovědné za ordinaci stravy klientům a za její podávání a kontrolu stravovacího režimu klientů a osoby rozhodující o formě a skladbě stravy v souladu s ordinací lékaře (nutriční terapeuti). 3. Tento předpis obsahuje aktuální seznam používaných diet s jejich slovní a nutriční charakteristikou. 4. Tento předpis upravuje postup při méně obvyklých situacích (potřeba speciální diety v mimopracovní době apod.).

22 5. Tento předpis se v zařízení dodržuje. Standard 26: Na všech stupních řízení je přesně definována odpovědnost za přípravu, skladování, distribuci a podávání stravy a výživových produktů. Zařízení upraví vnitřním předpisem (samostatným, nebo tím, který je uveden u standardu č. 28) postup při přípravě, skladování, distribuci a vydávání potravy a výživových produktů včetně stanovení konkrétní odpovědnosti jednotlivých pracovníků. Pokud je některá z výše uvedených činností zajišťována dodavatelsky, je popsaná úprava součástí smlouvy zařízení s dodavatelem tuto smlouvu zařízení při akreditaci předloží. Veškeré uvedené kroky jsou v souladu s národní legislativou. 1. Zařízení upraví vnitřním předpisem postup při přípravě, skladování, distribuci a vydávání potravy a výživových produktů včetně stanovení konkrétní odpovědnosti jednotlivých pracovníků. 2. Tento předpis se vztahuje i na činnosti zajišťované externím dodavatelem. 3. Tento předpis se v zařízení dodržuje. Standard 27: Pracovníci připravující stravu pro klienty jsou zaškoleni. Každý klient dostává jídlo podle potřeb odpovídající jeho klinickému stavu. Zařízení prokáže odpovídající zaškolení pracovníků připravujících stravu, a to včetně osob, které stravu převážejí a které pacientům na lůžkových ošetřovacích jednotkách stravu bezprostředně podávají. Toto se týká i osob, které nejsou zaměstnanci zařízení (dodavatelé, studenti, stážisté). Pokud v zařízení existuje nabídka stravy pro klienty nad rámec stravy standardně podávané, tato strava odpovídá dle možností požadavkům na dietní stravování konkrétních klientů. Dle místních možností zařízení poskytuje stravu odpovídající stravovacím zvyklostem a spirituálním hodnotám klientů. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na přípravě a podávání stravy, používají předepsané ochranné pomůcky. 1. Všichni pracovníci i ostatní osoby, které se podílejí na přípravě stravy pro klienty včetně osob, které stravu převážejí a které klientům stravu podávají, jsou odpovídajícím způsobem opakovaně zaškoleny.

23 2. O rozsahu těchto školení a o jejich provedení existuje písemný záznam. 3. Klienti dostávají stravu, která odpovídá jejich zdravotnímu stavu a nutričním potřebám. 4. Pokud to místní podmínky umožňují, poskytuje zařízení stravu odpovídající stravovacím zvyklostem a spirituálním hodnotám klientů. Standard 28: Jídlo a nápoje, které si přinese klient nebo jeho rodina, by měly odpovídat dietě stanovené lékařem a jsou bezpečně skladovány. Klient je prokazatelně poučen o správném stravování s ohledem na svůj zdravotní stav a o uchovávání přinesené stravy na konkrétním oddělení. Zařízení upraví (nejlépe v provozních řádech jednotlivých pracovišť) způsob skladování stravy donesené klienty nebo jejich blízkými. Tato úprava uplatní principy bezpečného skladování potravin a musí vyloučit skladování nevhodných potravin (například potraviny s prošlou záruční lhůtou, potraviny s viditelnou vadou). Součástí této úpravy je povinnost srozumitelnou formou poskytnout klientům, případně jejich blízkým jednoznačnou a obecnou informaci o vhodnosti či nevhodnosti některých pokrmů a potravin a podmínkách jejich uskladnění v zařízení, a dále postup pracovníků zařízení při poučení klientů (resp. jejich blízkých) o druzích potravin, které je možno v zařízení skladovat, i o omezeních uplatňovaných na problematické potraviny. 1. Zařízení upraví postup při skladování potravin donesených klienty nebo jejich blízkými. 2. Tento postup upravuje způsob kontroly potravin pracovníky zařízení z hlediska dietních omezení klienta stanovených lékařem a proces vyřazování problematických potravin. 3. Stanovený postup se v zařízení dodržuje. Standard 29: Zdravotní stav personálu v kuchyni se sleduje podle platných předpisů. V souladu s platnou legislativou zajistí zařízení vstupní a průběžná vyšetření pracovníků podílejících se na přípravě stravy, přitom stanoví intervaly zdravotních prohlídek těchto osob minimálně jedenkrát ročně. Pokud jsou některé činnosti zajišťované dodavatelsky, zařízení má k dispozici zprávu o vyšetření dotyčných osob od svého dodavatele nebo má zajištění těchto vyšetření upraveno ve smlouvě s dodavatelem. 1. Zdravotní stav osob podílejících se na přípravě stravy se pravidelně kontroluje. 2. O provedených kontrolách a o jejich výsledku existují záznamy.

24 Standard 30: Organizace a dostupnost laboratorních služeb odpovídá potřebám klientů a požadavkům národní legislativy, podzákonných norem a národních či nemocničních odborných standardů. Zařízení naplní tento standard, pokud organizace provozu v jejích laboratořích nebo v laboratořích, s nimiž má smlouvu, respektuje národní i oborovou legislativu. Zařízení má k dispozici přehled všech laboratorních vyšetření poskytovaných klientům tedy nikoli pouze přehled vyšetření zajišťovaných vlastními laboratořemi včetně informace o požadavcích na preanalytickou fázi, referenčních hodnot a dostupnosti výsledků vyšetření v různých režimech (statim/standard). Zařízení doloží existenci systému řízení kvality v laboratoři. 1. Laboratorní služby jsou poskytovány v souladu s požadavky národní legislativy, podzákonných norem a národních či nemocničních odborných standardů. 2. Pro klienty zařízení jsou k dispozici přiměřené, vhodné a pravidelně poskytované laboratorní služby. 3. Zařízení zpracovala přehled všech laboratorních vyšetření standardně poskytovaných klientům včetně vyšetření poskytovaných externími laboratořemi. 4. Zařízení stanoví spektrum kritických hodnot laboratorních vyšetření a způsob jejich hlášení odesílajícímu pracovišti. 5. V laboratoři existuje systém řízení kvality. Standard 31: Organizace a dostupnost radiodiagnostických služeb a zobrazovacích vyšetření odpovídá potřebám klientů a požadavkům národní legislativy, podzákonných norem a národních či nemocničních odborných standardů. Zařízení naplní tento standard vypracováním a zveřejněním spektra standardně prováděných zobrazovacích vyšetření poskytovaných klientům a odpovídajícím zajištěním dostupnosti jejich výsledků. Zařízení má k dispozici výsledky proběhlých kontrolních šetření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a předloží jejich závěry včetně popisu provedených nápravných opatření. 1. Zobrazovací metody jsou poskytovány v souladu s požadavky národní legislativy, podzákonných norem a národních či nemocničních odborných standardů.

25 2. Zařízení vypracuje přehled standardně zajišťovaných zobrazovacích vyšetření včetně vyšetření zajišťovaných extramurálně. 3. Zařízení stanoví časový interval dostupnosti výsledků vyšetření. 4. Stanovený interval se dodržuje. IV. Standardy kontinuity zdravotnických služeb Standard 32: Zařízení stanoví a realizuje postup pro zajištění kontinuity zdravotnických služeb pacientům a pro zajištění koordinace činnosti zdravotnických pracovníků. Na péči o klienta se v průběhu jeho pobytu v zařízení od přijetí do propuštění či do překladu může podílet řada oddělení a zaměstnanců. V průběhu procesu poskytování zdravotnických služeb se zajišťuje uspokojování potřeb klienta pomocí zdrojů v rámci zařízení a v případě potřeby i mimo toto zařízení. Při zajišťování kontinuity péče je významným faktorem koordinace konziliárních služeb. Zařízení vnitřním předpisem upraví spektrum a dostupnost konziliárních služeb pro klienty, a to jak z vnitřních zdrojů, tak zajišťovaných externě. Součástí předpisu je definice různých režimů dostupnosti (statim/standard) podle odbornosti konziliáře a popis toho, jak se stanoví kompetence lékaře provádět konziliární služby. 1. Zařízení vytvoří a zavede postupy, které zajišťují návaznost a koordinaci poskytované zdravotní péče v rámci zařízení. 2. Zařízení upraví vnitřním předpisem organizaci konziliárních služeb v rámci své činnosti. Tento předpis se dodržuje. 3. Překlady klientů mezi jednotlivými pracovišti zařízení se řídí stanovenými kritérii. 4. Je zajištěna návaznost a koordinace jednotlivých činností při poskytování zdravotní péče klientům. 5. Klient je seznámen s návazností a koordinací jednotlivých činností. Standard 33: Zařízení při poskytování zdravotních služeb odstraňuje mechanické, jazykové, kulturní a ostatní bariéry bránící dostupnosti zdravotní péče či jejímu vlastnímu poskytování. Zařízení zajišťuje péči různým skupinám obyvatel, někteří klienti jsou vysokého věku, mají fyzický či psychický handicap, mluví různými jazyky či dialekty, mají kulturní odlišnosti, nebo jsou u nich přítomny jiné překážky ztěžující jim první kontakt se zařízením i další čerpání zdravotní péče. Zařízení by o těchto překážkách měla vědět a měla by realizovat taková opatření, která je odstraní či zmenší, a to v průběhu celého procesu poskytování zdravotních služeb.

AKREDITAČNÍ STANDARDY pro ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ a DLOUHODOBÉ PÉČE

AKREDITAČNÍ STANDARDY pro ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ a DLOUHODOBÉ PÉČE AKREDITAČNÍ STANDARDY pro ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ a DLOUHODOBÉ PÉČE Manuál a metodika plnění Editoři: MUDr. Václav Volejník MUDr. David Marx, PhD. MUDr. František Vlček 1. vydání účinné od 1. 11.

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ PÉČE

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ PÉČE NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ PÉČE 1. vydání účinné od 1. 1. 2010 Spojená akreditační komise, o. p. s. NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNICKÁ

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE Manuál a metodika plnění Editoři: MUDr. David Marx MUDr. František Vlček 2. vydání účinné od 1. 9. 2009 Spojená akreditační komise ČR TIGIS, spol. s r. o. 2008

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE 2. vydání - dotisk účinnost od 1. 9. 2009 Spojená akreditační komise, o. p. s. NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE Manuál a metodika plnění Editoři:

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

EURO CERT CZ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu

EURO CERT CZ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové () Datum platnosti: 1.3.2013 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková Přezkoumal:

Více

Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb

Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb Porovnání standardů kvality sociálních služeb s akreditačními standardy zdravotnických zařízení Hana Janečková a Milena Johnová, 2013 Akreditace zdravotnických zařízení je dobrovolná. Hodnocení provádějí

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 1. vydání účinné od 1. 1. 2010 Spojená akreditační komise, o.p.s. 1 NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Manuál a metodika plnění Editoři: Bc. Tamara Starnovská RNDr. Anna Janáková, Ph.D. PhDr. Jarmila Figurová MUDr. David

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Principy akreditace v následné a dlouhodobé péči. MUDr. David Marx, PhD. Spojená akreditační komise, o.p.s.

Principy akreditace v následné a dlouhodobé péči. MUDr. David Marx, PhD. Spojená akreditační komise, o.p.s. Principy akreditace v následné a dlouhodobé péči MUDr. David Marx, PhD. Spojená akreditační komise, o.p.s. Stimuly ke zvyšování kvality ve zdravotnictví Dynamika rozvoje nových technologií/léků Požadavky

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ 1. verze Květen 2012 1 Hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Více

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ 2. vydání, červen 2017 Schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR Postup před vlastním

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 2.vydání účinné od 1. 4. 2019 Spojená akreditační komise, o.p.s. 1 2 AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ Manuál a metodika

Více

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb lůžkové zdravotní péče 1 2. vydání, říjen 2015 Schváleno MZČR: 29.

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Změna: 236/2013 Sb. Změna: 364/2015 Sb. Změna: XXX/2017 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ 1. verze Květen 2012 Postup před vlastním hodnocením kvality a bezpečí 1. Zdravotnické

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období

Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice na období 2016-2018 Cíle Rozvíjet naplňování akreditačních standardů SAK. Uspokojovat v maximální možné míře očekávání i potřeby

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Národní akreditační standardy zdravotnických zařízení

Národní akreditační standardy zdravotnických zařízení Národní akreditační standardy zdravotnických zařízení Obsah: I. STANDARDY MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ I.I Řízení organizace I.I.I Celkový management I.I.II Řízení a zvyšování kvality činnosti organizace

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice tel: Kvalita v nemocnici

Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice tel: Kvalita v nemocnici Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice vladimira.vavrova@npr.agel.cz tel: 581 271 266 Kvalita v nemocnici Nemocnice se systémem kvality zabývá již dlouhodobě, v roce 25 získala nemocnice nejprve

Více

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM Z POHLEDU AKREDITAČNÍHO PROCESU

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM Z POHLEDU AKREDITAČNÍHO PROCESU DOBROVOLNICKÝ PROGRAM Z POHLEDU AKREDITAČNÍHO PROCESU MUDr. Ivana Štverka Kořínková Konference Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. FN v Motole, Praha, 15. září 2016 Kvalitní zdravotní služba Kvalitní

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 4. ČERVNA 2016

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 4. ČERVNA 2016 HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 4. ČERVNA 2016 HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ČR Zakotveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy 1. Úvod Externí klinický audit (dále jen EKA) je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

DÁVÁ CESTA PROTOKOLŮ V IP MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ SESTER?

DÁVÁ CESTA PROTOKOLŮ V IP MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ SESTER? DÁVÁ CESTA PROTOKOLŮ V IP MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ SESTER? Mgr. Ivana Kupečková, MBA KARIM Fakultní nemocnice Hradec Králové ČAS sekce ARIP PROTOKOLY / DOPORUČENÉ POSTUPY Jsou to sady postupů předepsaných

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Zákon o specifických zdravotních službách Ustanovení (část,, odst., písm., apod) Obsah Celex

Více

vedoucí přímé péče sociální pracovnice ředitelka Verze: 01

vedoucí přímé péče sociální pracovnice ředitelka Verze: 01 Zvyšování kvality poskytované sociální služby Nahrazuje: Proces nový dokument Jméno a příjmení Funkce Podpis Seniorpark Valašské Meziříčí, Domov pro seniory Žerotínova 1568 757 01 Valašské Meziříčí Zpracování:

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Bezpečná nemocnice. Chránit (nejen personál) = dobře informovat (používání vhodných OOPP)

Bezpečná nemocnice. Chránit (nejen personál) = dobře informovat (používání vhodných OOPP) Chránit (nejen personál) = dobře informovat (používání vhodných OOPP) Struktura projektu Obsah: 1. Souhrn 2. Stručná charakteristika organizace 3. Zdůvodnění projektu (definice projektu) 4. Cíle projektu

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 Lékové interakce O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léčivých přípravků dojde ke změně účinku

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Bodovací stupnice. Zdroje

Bodovací stupnice. Zdroje 1.DETOXIFIKACE Lůžková akutní standardní péče poskytovaná při předcházení a léčení odvykacích stavů spojených s přerušením či vysazením užívání návykové látky. 1. 1 Charakteristika služby a cílová populace

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI. RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví

VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI. RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Zdravotnická dokumentace Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Zdravotnická

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

JAK OVĚŘIT NAPLŇOVÁNÍ STANDARDU DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH V PRAXI

JAK OVĚŘIT NAPLŇOVÁNÍ STANDARDU DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH V PRAXI JAK OVĚŘIT NAPLŇOVÁNÍ STANDARDU DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH V PRAXI INMED 2016 NINA MÜLLEROVÁ Požadavky legislativy Kdy to začalo? Práva pacientů Centrální etická komise MZ ČR -

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

OKRUHY - SZZ

OKRUHY - SZZ OKRUHY - SZZ - 18. 6. - 20. 6. 2018 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ + ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU, MARKETING, EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ + KVALITA A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

1. Regionální paliativní konference Multiprofesní spolupráce v péči o pacienty v závěru života v domácím prostředí STANDARDY PALIATIVNÍ PÉČE

1. Regionální paliativní konference Multiprofesní spolupráce v péči o pacienty v závěru života v domácím prostředí STANDARDY PALIATIVNÍ PÉČE 1. Regionální paliativní konference Multiprofesní spolupráce v péči o pacienty v závěru života v domácím prostředí STANDARDY PALIATIVNÍ PÉČE V Brně 12.10. 2017 KVALITA A ROZVOJ Hlavním účelem procesu

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Ekonomické limity vs. správný odborný postup. Dagmar Záleská

Ekonomické limity vs. správný odborný postup. Dagmar Záleská Ekonomické limity vs. správný odborný postup Dagmar Záleská Základní otázky Na co má pojištěnec nárok? Lze nárok pojištěnce na bezplatnou péči omezovat ekonomickými limity? Je přípustné, aby ekonomické

Více

ORGANIZACE DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU V OBLASTNÍ NEMOCNICI KLADNO

ORGANIZACE DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU V OBLASTNÍ NEMOCNICI KLADNO Metodický pokyn Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Číslo MP 012 Vydání 4 nemocnice Středočeského kraje Datum 1.10.2012 1.12.2017 ORGANIZACE DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU V OBLASTNÍ NEMOCNICI KLADNO Platnost dokumentu

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009, Návrh VYHLÁŠKA ze dne /2009, kterou se stanoví principy a pravidla radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření a věcné náležitosti upravující minimální požadavky na provádění externího klinického auditu

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Standard léčebné výživy

Standard léčebné výživy 1 Standard léčebné výživy 1. CHARAKTERISTIKA 1.1. Léčebná výživa je nedílnou součástí léčebně preventivní péče, významně ovlivňuje léčebný postup a napomáhá ke snižování nákladů na medikamentózní léčbu.

Více

Kompetence z pohledu lékaře. K. Cvachovec KARIM.LF UK a FN Motol, Praha

Kompetence z pohledu lékaře. K. Cvachovec KARIM.LF UK a FN Motol, Praha Kompetence z pohledu lékaře K. Cvachovec KARIM.LF UK a FN Motol, Praha Co to jsou kompetence? rozsah působnosti nebo činnosti, oprávnění a povinností svěřených právní normou, příslušnost po odborné nebo

Více

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun Číslo kritéria Obsah kritéria Stručný popis naplňování kritéria (jde o příklady řešení, je nutno upravit podle faktických postupů

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Proces standardizace zdravotnické dokumentace ve FN Hradec Králové vlivy, trendy, výsledky, očekávání. Miroslav Měšťan

Proces standardizace zdravotnické dokumentace ve FN Hradec Králové vlivy, trendy, výsledky, očekávání. Miroslav Měšťan Proces standardizace zdravotnické dokumentace ve FN Hradec Králové vlivy, trendy, výsledky, očekávání Miroslav Měšťan Zdravotnická dokumentace klíčový a neodstranitelný prvek v procesu poskytování

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, role externí kontroly

Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, role externí kontroly Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, role externí kontroly MUDr. František Vlček 3. Lékařská fakulta UK, Praha Spojená akreditační komise, o.p.s. Albert Schweitzer Kdykoli vstoupíte, najdete zde světlo,

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Přezkoumání systému managementu

Více

1. Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné

1. Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné 1. Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné 2. Operační program: Operační program Zaměstnanost 3. Specifický cíl projektu: Projekt zajistí podmínky pro přechod duševně nemocných

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Standard č. 1 Místní a časová dostupnost MěÚ Černošice poskytuje sociálně-právní ochranu (dále jen SPO) následovně: Pondělí 8:00 17:00 Úterý 8:00 16:00 Středa

Více

Základní termíny interní propedeutiky, pohled na lékařskou dokumentaci. Lenka Hodačová Ústav sociálního lékařství Lékařská fakulta v Hradci Králové

Základní termíny interní propedeutiky, pohled na lékařskou dokumentaci. Lenka Hodačová Ústav sociálního lékařství Lékařská fakulta v Hradci Králové Základní termíny interní propedeutiky, pohled na lékařskou dokumentaci Lenka Hodačová Ústav sociálního lékařství Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 Základní terminologie Interní propedeutika Postup při

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Výkaz A007 klinická farmacie. Kongres ČOSKF Praha

Výkaz A007 klinická farmacie. Kongres ČOSKF Praha Výkaz A007 klinická farmacie Kongres ČOSKF 8.10.2016 Praha A007 klinická farmacie První sběr dat za rok 2015 proběhl v průběhu dubna a května 2016 Cíl - zmapovat přesněji situaci v oblasti klinické farmacie

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NÁSLEDNOU PÉČI

AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NÁSLEDNOU PÉČI AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NÁSLEDNOU PÉČI 2. vydání účinné od 1. září 2015 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NÁSLEDNOU PÉČI Obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Zákon o specifických zdravotních službách Ustanovení (část,, odst., písm., apod) Obsah Celex

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV Rizika na pracovišti Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV RIZIKO = kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a stupně negativního dopadu takového jevu na výstup procesu očekávaná hodnota škody odchýlení

Více

ČÍSLO STANDARDU 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

ČÍSLO STANDARDU 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb ČÍSLO STANDARDU 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 2 Ochrana práv osob POPIS KRITÉRIÍ a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované a okruh osob, kterým

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Ochranu soukromí a osobních údajů pacienta považujeme za prvořadou povinnost.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Ochranu soukromí a osobních údajů pacienta považujeme za prvořadou povinnost. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Ochranu soukromí a osobních údajů pacienta považujeme za prvořadou povinnost. Vážení klienti, poskytování zdravotnických služeb je významnou měrou závislé na shromažďování

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více