CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU, S 3103 TÁBORITSKÁ 23, PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU, S 3103 TÁBORITSKÁ 23, 130 87 PRAHA"

Transkript

1 D - 02/2012 INFORMACE PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Platnost od: Jméno: Podpis: Jméno: Podpis: Jméno: Podpis: Ing. Blanka Sodomková Ing. Lubomír Berka Ing. Jaromír Beránek Strana 1 (celkem 11)

2 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI SYSTÉMU MANAGEMENTU NABÍZENÉ SLUŽBY ROZSAH AKREDITACE CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU MAG CONSULTING S.R.O. 4 Systémy managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001: ŽÁDOST O CERTIFIKACI, CERTIFIKACE PODMÍNKY CERTIFIKACE INFORMACE, ŽÁDOST O CERTIFIKACI, SMLOUVA PROGRAM AUDITU 5 3 ZÁSADY DOZORU PLATNOST CERTIFIKÁTU DOZOROVÝ AUDIT OPAKOVANÁ CERTIFIKACE SPECIÁLNÍ AUDIT POSTUP PŘI ZMĚNÁCH 8 4 ČASOVÝ ROZSAH PROVEDENÍ AUDITU CERTIFIKACE PODLE NOREM ČSN EN ISO 9001: NÁKLADY 9 6 CERTIFIKÁTY A CERTIFIKAČNÍ SYMBOLY CERTIFIKÁTY POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKAČNÍCH SYMBOLŮ POZASTAVENÍ PLATNOSTI, ODNĚTÍ A ZRUŠENÍ CERTIFIKACE 10 7 ODVOLÁNÍ A STÍŽNOSTI 11 Strana 2 (celkem 11)

3 Vážení zákazníci, Společnost MAG CONSULTING s.r.o. založila certifikační orgán pro certifikaci systému managementu kvality (CO pro QMS), který je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011. Činnost CO pro QMS je založena na dlouhodobých zkušenostech vlastních pracovníků v oblasti certifikace a na spolupráci se zkušenými experty z oblasti služeb, výzkumu i vysokého školství. CO pro QMS je připraven spolupracovat se všemi poskytovateli služeb v oblasti cestovního ruchu, pohostinství, hotelnictví, maloobchodu, velkoobchodu, školství aj., kteří hledají nové příležitosti pro zlepšování svých služeb. Certifikace systému managementu kvality třetí nezávislou stranou zvýší důvěru zákazníků a ostatních zainteresovaných stran (dodavatelů, vlastníků, zaměstnanců, společnosti) ve schopnost organizace poskytovat kvalitní služby efektivním a účinným způsobem. CO pro QMS, v rámci smlouvy o certifikaci systému managementu, pomáhá organizacím udržovat jejich systém managementu na úrovni nejnovějších poznatků po celou dobu platnosti certifikátu. Certifikovaným organizacím tak vznikají příležitosti k účasti na neustálém zlepšování schopností organizace a dosahování konkurenčních výhod. Ing. Jaromír Beránek vedoucí CO pro QMS Strana 3 (celkem 11)

4 1 Základní informace 1.1 Certifikační orgán pro certifikaci systému managementu Název organizace: MAG CONSULTING s.r.o. IČ: DIČ: CZ Adresa: Táboritská 23, Praha 3 tel., fax: , Bankovní spojení: / Nabízené služby certifikace systému managementu podle normy ČSN EN ISO 9001: Rozsah akreditace certifikačního orgánu MAG CONSULTING s.r.o. Certifikujeme: Systémy managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 pro: vydavatelství opravy počítačů a komunikačních zařízení ubytování a stravování činnosti v oblasti nemovitostí správa počítačového vybavení průzkum trhu a veřejného mínění poradenství v oblasti podnikání a řízení reklamní činnost činnosti organizátorů veletrhů, výstav, kongresů, vědeckých nebo kulturních setkání veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení vzdělávání (bez předškolní výchovy a základního vzdělávání) lázeňské, rekondiční a rehabilitační služby činnosti odborových, profesních a podobných organizací ostatní rekreační činnost činnost cestovních kanceláří a agentur průvodcovská činnost kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti činnosti pro osobní a fyzickou pohodu Strana 4 (celkem 11)

5 2 Žádost o certifikaci, certifikace 2.1 Podmínky certifikace Základní podmínkou přihlášky k certifikaci je, že žadatel o certifikaci má vybudovaný, zdokumentovaný, uplatňovaný a udržovaný systém managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001: Informace, žádost o certifikaci, smlouva Žádost Žádost je po doručení certifikačnímu orgánu posouzena určeným pracovníkem certifikačního orgánu z hlediska úplnosti informací a přezkoumána za účelem identifikace složitosti a rozsahu činností pokrytých systémem managementu, zejména v případech, kdy je požadována certifikace organizace na více místech Rámcový obsah smlouvy Na základě údajů uvedených v žádosti připraví certifikační orgán návrh smlouvy mezi certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu MAG CONSULTING s.r.o. a žadatelem o posouzení systému managementu a jeho certifikaci. Po posouzení a podepsání smlouvy výkonný zástupce pro certifikaci navrhne podle časové posloupnosti registrace žádosti předběžný termín zahájení posuzování Námitky Žadatel má právo vznést námitky proti auditorovi, resp. proti složení týmu auditorů a jeho vedoucímu i proti předběžnému termínu zahájení posuzování v dostatečném časovém předstihu tak, aby mohly být námitky zodpovědně přezkoumány a aby mohl být případně sestaven nový tým auditorů. 2.3 Program auditu Program auditu zahrnuje dvoustupňový prvotní audit, dozorové audity v 1. a 2. roce a audit při opakované certifikaci ve třetím roce. Tříletý cyklus certifikace začíná rozhodnutím o certifikaci nebo o opakované certifikaci Příprava na prvotní audit Po obdržení dokumentace systému managementu vedoucí týmu auditorů (dále jen auditor) zpracuje konkrétní program auditu systému managementu s časovým rozsahem prověřování (viz čl. 4), který sestává z následujících kroků: První stupeň auditu Druhý stupeň auditu Zpracování zprávy z auditu systému managementu Proces certifikace (projednání závěrečné zprávy, přijetí závěrů, rozhodnutí o udělení certifikátu). Strana 5 (celkem 11)

6 2.3.2 První stupeň auditu Cílem prvního stupně auditu je posouzení dokumentace a stavu připravenosti organizace na certifikaci. CO provádí první stupeň na místě. Na základě přezkoumání žádosti a dokumentace může CO rozhodnout neprovádět první stupeň na místě. Auditní tým posoudí veškerou dokumentaci, záznamy a další důkazy v takovém rozsahu, aby bylo dostatečně prokázáno splnění cíle prvního stupně auditu. První stupeň auditu zahrnuje: Posouzení dokumentace; Přezkoumání zákazníkova postavení a pochopení klíčových hledisek, procesů, cílů u konkrétního systému managementu; Sběr nezbytných informací o rozsahu systému managementu a požadavcích právních předpisů; Vyhodnocení interních auditů a přezkoumání vedením úroveň implementace systému managementu; Přezkoumání přidělených zdrojů a odsouhlasení detailů pro druhý stupeň (určení míst k prověření, případné změny auditního týmu vzhledem k certifikovaným procesům a náročnosti auditu a určení finančních zdrojů vzhledem k lokalizaci prověřovaných míst); Připravenost pro druhý stupeň auditu; Plánování druhého stupně. V případě, že v prvním stupni auditu nejsou zjištěny neshody, je možné druhý stupeň provést v co nejkratším termínu. V případě zjištěných zásadních nedostatků musí auditovaná organizace přijmout opatření k jejich účinnému odstranění Druhý stupeň auditu Druhý stupeň auditu probíhá na místě pracoviště zákazníka. Hlavním účelem druhého stupně je prověřit, jak je zaveden dokumentovaný systém managementu do běžných činností organizace zákazníka a prověření fungování zpětné vazby v jeho činnostech (efektivnost interních prověrek a přezkoumávání systému managementu). Prověřuje se dodržování postupů, naplňování politiky vedením organizace, soulad s požadavky normy a dostatečnost zavedeného systému k dosažení cílů, které si organizace v rámci systému managementu stanovila. Zkoumají se vztahy mezi normativními požadavky, politikou, cíli, právními předpisy, odpovědnostmi, odbornou způsobilostí pracovníků, činnostmi, postupy, údaji o výkonech, nálezy interních auditů. Prověřují se také záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě přijatých v souladu s požadavky normy, podle které je systém managementu posuzován. Tým auditorů certifikačního orgánu prověří, zda jsou prováděny interní prověrky v plánovaných intervalech a zda jsou dokumentovány. Prověří se záznamy o neshodách, a zda jsou včas přijímána přiměřená nápravná opatření. Posuzuje se, zda vrcholové vedení využívá zpráv z interních prověrek při přezkoumávání a zda jsou přijímána taková opatření, aby systém managementu byl nadále vhodný pro dosahování stanovených cílů kvality a politiky kvality. Strana 6 (celkem 11)

7 Dokud není dostatečně prokázáno, že opatření pro interní audity a přezkoumání vedením organizace byla zavedena a že jsou efektivní a že jsou dány záruky pro jejich udržování, certifikace nesmí být udělena. Hodnocení zjištěných neshod má 3 stupně hodnocení 1. stupeň odchylka 2. stupeň činnosti nejsou dostatečně dokumentovány 3. stupeň činnosti nejsou prováděny a nejsou dokumentovány Před udělením certifikace provede certifikační orgán kontrolu účinnosti přijatých opatření pro odstranění neshod. Certifikace není udělena, pokud nejsou neshody odstraněny. Druhý stupeň auditu je ukončen závěrečným jednáním auditora/týmu auditorů s představiteli organizace, kde vedoucí auditor informuje o předběžných závěrech auditu. Odpovědný pracovník zákazníka se může k těmto závěrům vyjádřit Zpracování zprávy z auditu systému managementu Zprávu se závěrečným vyjádřením o výsledcích auditu zašle certifikační orgán zákazníkovi k vyjádření a definování nápravných opatření. Zákazník se do dvou týdnů může ke zprávě vyjádřit. Zákazník ve svém vyjádření sdělí přijatá nápravná opatření, termíny odstranění neshod a zavedení nápravných opatření. Doba na odstranění neshod a zavedení nápravných opatření nesmí být delší než 2 měsíce od obdržení zprávy. Jestliže zákazník se zprávou nesouhlasí, může se proti zprávě písemně odvolat k vedoucímu certifikačního orgánu, do 14 dnů od přijetí zprávy Proces certifikace Maximální přípustný termín udělení certifikace od zahájení procesu certifikace po vydání a odsouhlasení závěrečné zprávy zákazníkem, jsou 4 měsíce. Certifikační orgán může ze závažných důvodů a na základě žádosti zákazníka přerušit audit, na dobu nejdéle 6 měsíců. Po odstranění neshod a prověření certifikačních postupů rozhoduje vedoucí CO s přihlédnutím na rozhodnutí vydané rozhodovatelem a hodnotitelem o udělení / neudělení certifikátu. Předání certifikátu se uskuteční, po dohodě se zákazníkem, při vhodné příležitosti. Certifikáty mohou být na přání zákazníka přeloženy do různých jazykových verzí, přičemž na každém takovémto certifikátu je označeno, že se jedná o jazykový překlad českého certifikátu, nejedná se tedy o nový certifikát s novým pořadovým číslem. Je možná i varianta cizojazyčný certifikát a Příloha pouze v českém jazyce. Postup pro vyhotovení překladu certifikátu je popsán směrnicí č. 7. Není-li certifikát vydán, sdělí písemně vedoucí certifikačního orgánu zákazníkovi důvody, pro které mu nemůže být certifikát vydán. Zákazník se může opět odvolat do 14 dnů ode dne přijetí rozhodnutí. Strana 7 (celkem 11)

8 3 Zásady dozoru 3.1 Platnost certifikátu Certifikát je vydáván na dobu 3 let. Platnost certifikátu je závislá na neustálém udržování shody systému managementu zákazníka s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikační orgán tuto shodu ověřuje dozorovými audity, které se konají každoročně v prvním a druhém roce platnosti. 3.2 Dozorový audit Účelem dozorového auditu je ověřit, zda je schválený systém managementu trvale uplatňován a zda důsledky případných změn v činnosti organizace neovlivňují shodu s požadavky certifikace. Vždy je posouzen celý systém managementu zákazníka v rozsahu certifikace. 3.3 Opakovaná certifikace Před uplynutím doby platnosti certifikátu (3 roky) certifikační orgán může na základě žádosti zákazníka systém managementu opakovaně posoudit. Opakovaná certifikace vždy zahrnuje audit na místě. Může vyžadovat i 1. stupeň auditu, pokud došlo k významným změnám. Účelem opakovaného auditu je prověřit efektivnost celého systému managementu organizace a prověření jeho funkce po celou dobu platnosti certifikátu. Pro opakovaný audit využívá CO pro QMS obdobné postupy jako pro prvotní audit systému managementu Speciální audit Důvodem může být požadavek zákazníka na rozšíření / omezení rozsahu certifikace, podstatná změna v organizačním uspořádání, reakce na vážnou stížnost zákazníků certifikované organizace apod. Speciální dozorový audit může být proveden i za účelem ověření, zda byly provedeny nezbytné úpravy, které vyplynuly ze změněných požadavků na certifikaci a zda byly realizovány zákazníkem na základě požadavku certifikačního orgánu v rozsahu a termínech stanovených vzájemnou dohodou Postup při změnách V případě, že zákazník v průběhu platnosti certifikátu změní své sídlo, provede změny ve svých identifikačních znacích nebo provede podstatné změny ve svém systému managementu, je jeho povinností tuto skutečnost včas oznámit CO pro QMS. Certifikační orgán prověří vliv změn na platnost vydaného certifikátu a pokud je potřeba, po dohodě se zákazníkem uvede do souladu se skutečností údaje na certifikátu. Při změně identifikačních údajů (rozsah certifikace, změna adresy, změna v názvu organizace žadatele) certifikační orgán vydá certifikát s datem platnosti do data platnosti původního certifikátu a s datem vydání od ověření změny. Strana 8 (celkem 11)

9 Při změnách v systému managementu certifikační orgán prověří mimořádným auditem, zda tyto změny nejsou v rozporu s požadavky dané normy. Pokud by certifikovaná organizace změnila právní formu podnikání, CO pro QMS prověří v rámci dozorového nebo mimořádného auditu vliv těchto změn na systém managementu. Jestliže nejsou zjištěny neshody s danou normou, CO pro QMS vydá nový certifikát navazující na certifikát původní a původní certifikát zruší. 4 Časový rozsah provedení auditu 4.1 Certifikace podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 Časový rozsah auditu je závislý na druhu a složitosti činnosti organizace, různorodosti činností prováděných zaměstnanci, velikosti organizace, rozsahu certifikace (množství postupů, které bude třeba prověřovat), době, po jakou je systém managementu zákazníka funkční, jak jsou s ním zaměstnanci seznámeni, jak je stabilní a jak rychle podléhá změnám. To platí i pro dozorový audit a opakované posuzování. Časová kapacita je stanovena v souladu s dokumentem a IAF MD5. 5 Náklady Při tvorbě cen vychází certifikační orgán ze zásady, že celkové příjmy za certifikaci musí pokrývat náklady související s certifikací - tj. náklady účtované na vrub certifikačního orgánu, zajišťovat finanční stabilitu, vytvářet rezervy pro řešení mimořádných situací a pokrývat rozvoj certifikačního orgánu. Při vypracování konkrétní nabídky se bere v úvahu velikost organizace, uspořádání pracovišť, rozsah certifikace, odvíjí se od časové kapacity podle čl. 4. V souladu se Zákonem č.526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jsou účtované ceny cenami smluvními. Cestovní náklady a ubytování hradí zákazník podle předpisů platných v České republice. Ceník je k dispozici na vyžádání. Strana 9 (celkem 11)

10 6 Certifikáty a certifikační symboly 6.1 Certifikáty Certifikáty vystavené certifikačním orgánem pro QMS jsou opatřeny logem certifikačního orgánu, je na nich uvedena norma, včetně označení revize, pořadové číslo, název a adresa certifikované organizace, rozsah udělené certifikace, procesy nebo služby zahrnuty do certifikace, datum vydání certifikátu a doba platnosti certifikace. Datum vydání certifikátu je zároveň datem začátku účinnosti certifikátu. Přílohou certifikátu je Seznam certifikovaných míst. Organizace je oprávněna vystavovat své certifikáty na pracovištích, nebo je uvádět v jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálech. 6.2 Používání certifikačních symbolů Zákazník je oprávněn uvádět název certifikačního orgánu na firemních formulářích, ostatních písemných materiálech i v propagačních materiálech. Certifikační orgán nepoužívá zvláštní certifikační symboly. Pokud by v budoucnosti zavedl používání certifikačních symbolů, poskytne jejich předtisky zákazníkovi. Pro jejich používání platí: Symbol (logo) certifikačního orgánu musí být reprodukován jako celek v jakékoliv přiměřené velikosti či barvě; Symboly mohou být používány k propagaci certifikovaného systému managementu, nelze jimi označovat výrobky nebo služby dodavatele; Symboly nemohou být používány způsobem, který by zkreslil udělenou certifikaci (rozsah certifikace apod.). 6.3 Pozastavení platnosti, odnětí a zrušení certifikace Certifikační orgán pro certifikaci systému managementu může přijmout opatření k řešení případů nesprávného odkazování na systém certifikace certifikačního orgánu nebo zavádějícího používání certifikátů a loga, které byly zjištěny v katalozích, reklamě apod., nebo případů závažných stížností na držitele certifikátů od jejich zákazníků či jiných osob. Pozastavení certifikace znamená pro organizaci zákaz aktivně uvádět, vystavovat nebo propagovat certifikaci svého systému kvality udělenou certifikačním orgánem MAG CONSULTING s.r.o. Při pozastavení zůstává certifikát v držení organizace. Odnětí certifikace znamená pro organizaci zákaz aktivně uvádět, vystavovat nebo propagovat certifikaci svého systému kvality. Organizace je povinna vrátit certifikačnímu orgánu MAG CONSULTING s.r.o. certifikát, případně certifikační značku certifikačního orgánu MAG CONSULTING s.r.o. Odnětí následuje obvykle po pozastavení, jestliže organizace nesjednala do tří měsíců od pozastavení včas nápravu a nepředložila důkazy o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků. Strana 10 (celkem 11)

11 Zrušení certifikace znamená odebrání certifikátů a certifikační značky organizaci bez její účasti (pokud zanikla, je v konkurzu apod.) a ukončení smlouvy o certifikaci jejího systému kvality. 7 Odvolání a stížnosti Proti jakémukoliv rozhodnutí certifikačního orgánu je možné se písemně odvolat k vedoucímu certifikačního orgánu do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Stížnosti na všechny pracovníky CO (včetně auditorů a expertů) řeší vedoucí certifikačního orgánu, pokud stížnost není namířena proti jeho osobě. Odvolání i stížnost musí být vyřízeny do 30 dnů od podání. Strana 11 (celkem 11)

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

POSTUP PŘI ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORU

POSTUP PŘI ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORU číslo dokumentace: S 1/96 list: 1/5 Název: POSTUP PŘI ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORU Datum platnosti: od 29. března 2016 Rozdělovník výtisků: Příloha č. 11 PJ - 1/96 paré č. 1 (archivní paré) Nahrazuje: Směrnici

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

Popis certifikačního postupu SM - ISO 9001, SM - ISO 14001, SM - ISO/TS 29001, SM - OHSAS a SM - ISO 50001

Popis certifikačního postupu SM - ISO 9001, SM - ISO 14001, SM - ISO/TS 29001, SM - OHSAS a SM - ISO 50001 Certifikační postup systému managementu dle normy ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 29001, OHSAS 18001 nebo ISO 50001 se skládá z následujících fází: příprava nabídky a smlouvy, příprava auditu, provedení auditu

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

I-05 Používání certifikátů, certifikační značky a odkazu na udělenou certifikaci

I-05 Používání certifikátů, certifikační značky a odkazu na udělenou certifikaci AZ Cert EU s.r.o. Certifikační orgán AZ Cert EU I05 Používání certifikátů, certifikační značky a odkazu na Nabývá účinnosti dne: 01.02.2018 Vydání č.: 11 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing.

Více

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. 11 Odvolání, stížnosti a spory 11.1 Odvolací řízení Odvolání vyslovení nesouhlasu zákazníka či jiné zainteresované strany (dále jen odvolatele) s rozhodnutím certifikačního/ ověřovacího orgánu Odvolání

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků a systém certifikovaných stavebních dodavatelů akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011 Křižíkova 70, 612 00

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

1. Certifikační postup. 1.1 Příprava auditu. 1.2 Audit 1. stupně

1. Certifikační postup. 1.1 Příprava auditu. 1.2 Audit 1. stupně Certifikační postup systému managementu (BCMS, ISMS, SMS) sestává z přípravy nabídky a smlouvy, přípravy auditu, provedení auditu 1. stupně a vyhodnocení systémové dokumentace, provedení auditu 2. stupně,

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

I-03 Odvolání a stížnosti

I-03 Odvolání a stížnosti AZ Cert EU s.r.o. Certifikační orgán AZ Cert EU I03 Odvolání a stížnosti Nabývá účinnosti dne: 01.09.2016 Vydání č.: 9 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý, MBA Dne: 10.08.2016

Více

1 PRAVIDLA POPIS SLUŽEB... 6 PŘÍPRAVA AUDITU... 6 PROVEDENÍ AUDITU:... 6 ČINNOSTI PO AUDITU:... 6 CERTIFIKACE:... 6

1 PRAVIDLA POPIS SLUŽEB... 6 PŘÍPRAVA AUDITU... 6 PROVEDENÍ AUDITU:... 6 ČINNOSTI PO AUDITU:... 6 CERTIFIKACE:... 6 Obsah 1 PRAVIDLA... 2 2 POPIS SLUŽEB... 6 PŘÍPRAVA AUDITU... 6 PROVEDENÍ AUDITU:... 6 ČINNOSTI PO AUDITU:... 6 CERTIFIKACE:... 6 Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás, prosím. Rádi Vám

Více

Informace pro žadatele o certifikaci produktu

Informace pro žadatele o certifikaci produktu Certifikační orgán pro posuzování shody produktů EUROSIGNAL Mstětice 34, 250 91 Zeleneč Strana: 1 z 7 Verze: 1.0 Informace pro žadatele o certifikaci produktu Posuzování shody produktů podle ČSN EN 45011

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

OBSAH ČLÁNEK NÁZEV STRANA

OBSAH ČLÁNEK NÁZEV STRANA KOMUNIKAČNÍ MANUÁL OBSAH ČLÁNEK NÁZEV STRANA 1 Úvodní ustanovení 2 2 Veřejně dostupné informace 2 3 Certifikační dokumenty 2 4 Seznam certifikovaných klientů 2 5 Používaní značek a odkazů na certifikaci

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI

INFORMACE PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI 1. Definice Klient: strana, která je odpovědná za výrobek, proces, službu a schopna zajistit zabezpečování kvality (výrobce, montážní organizace, organizace poskytující službu ad.) Certifikační orgán:

Více

I. Úvod CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Technik znalec zdvihacích zařízení CS ZZ Použité zkratky:

I. Úvod CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Technik znalec zdvihacích zařízení CS ZZ Použité zkratky: CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Technik znalec zdvihacích zařízení CS ZZ - 03 Použité zkratky: Česká společnost pro manipulaci ČSMM-L s materiálem - Logistiku Certifikační schéma CS Zdvihací

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE LESNÍCH PRODUKTŮ (C-o-C) CO CSQ-CERT

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE LESNÍCH PRODUKTŮ (C-o-C) CO CSQ-CERT INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE LESNÍCH PRODUKTŮ (C-o-C) CO CSQ-CERT Schválil Petr Koten 25. 09. 2013 Přezkoumal Petr Koten 24. 09. 2013 Zpracoval

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-06 - 12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace datum vydání: 1.1.2012 1 MPA 00-06-12 OBSAH ÚVOD... 2 1 TERMÍNY... 2 2 PODKLADY PRO KLASIFIKACI ZJIŠTĚNÍ... 2

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management)

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) 1 z 9 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) Úvod REPUBLIC, spol. s r.o. (dále též jen BUREAU

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace.

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace. Schválené výklady byly určeny a schváleny IATF. Pokud není uvedeno jinak, jsou schváleny výklady platné po zveřejnění. Schválené výklady mění interpretaci pravidla nebo požadavky, která se pak stává podkladem

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás, prosím. Rádi Vám budeme nápomocni.

Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás, prosím. Rádi Vám budeme nápomocni. Popis certifikačního postupu TÜV NORD CERT podle schématu HACCP Systém bezpečnosti potravin na základě Komise pro Codex Alimentarius (CAC/RPC 1-1969, Rev. 4 (2003)) Certific ation OBSAH 1. CERTIFIKAČNÍ

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013

DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013 DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013 Posuzování certifikačních činností pro přeshraniční akreditaci Assessment of Certification Activities for Cross Frontier Accreditation Překlad ČIA - únor 2014 1 IAF MD 12:2013

Více

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků a systém certifikovaných stavebních dodavatelů akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065 Křižíkova 70,

Více

I.Úvod. 1.1 Představení certifikačního orgánu CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Odborný technik zdvihacích OTZZ zařízení CS ZZ - 02

I.Úvod. 1.1 Představení certifikačního orgánu CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Odborný technik zdvihacích OTZZ zařízení CS ZZ - 02 CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Odborný technik zdvihacích zařízení CS ZZ - 02 Použité zkratky: Česká společnost pro manipulaci ČSMM-L s materiálem - Logistiku Certifikační schéma CS Zdvihací

Více

Stanovení nákladů procesu akreditace

Stanovení nákladů procesu akreditace Stanovení nákladů procesu akreditace SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Stanovení nákladů procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vyhlašuje dokument Stanovení

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB Schválil Petr Koten 16. 02. 2015 Přezkoumal Petr Koten 16. 02. 2015 Zpracoval Eliška Michálková 13. 02. 2015 Jméno

Více

Zpráva z auditu číslo

Zpráva z auditu číslo Číslo projektu: CZ-CERT.4807.003 Kriteriální normy a typ auditu: 2. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2016, Typ certifikace: Název organizace (dle OR): Adresa sídla: Single-site Hexium hydraulika s.r.o. K.

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE. Postupy a pravidla certifikačního orgánu EZÚ pro certifikaci systémů managementu

VŠEOBECNÉ INFORMACE. Postupy a pravidla certifikačního orgánu EZÚ pro certifikaci systémů managementu autorizovaná osoba č. 201 notifikovaná osoba č. 1014 akreditovaná zkušební a kalibrační laboratoř akreditovaný orgán pro certifikaci výrobků a systémů řízení VŠEOBECNÉ INFORMACE Postupy a pravidla certifikačního

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Zkušební komisař obsluh ZKOMV motorových manipulačních vozíků CS MV - 03.

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Zkušební komisař obsluh ZKOMV motorových manipulačních vozíků CS MV - 03. CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Zkušební komisař obsluh motorových manipulačních vozíků CS MV - 03 Použité zkratky: Česká společnost pro manipulaci ČSMM-L s materiálem - logistiku Certifikační

Více

DOKUMENT IAF. Závazný dokument IAF. Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích

DOKUMENT IAF. Závazný dokument IAF. Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích DOKUMENT IAF Závazný dokument IAF Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies with Activities in Multiple Countries IAF MD 12:2016

Více

COV-EUROSIGNAL Certifikační orgán pro výrobky Mstětice 34, 250 91 Zeleneč

COV-EUROSIGNAL Certifikační orgán pro výrobky Mstětice 34, 250 91 Zeleneč COV-EUROSIGNAL Certifikační orgán pro výrobky Mstětice 34, 250 91 Zeleneč Strana: 1 z 7 Verze: 1.0 Certifikace výrobků podle ČSN EN ISO/IEC 17065 je jednou ze služeb, které poskytuje společnost EUROSIGNAL,

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ČSN EN ISO 9001:2009 společně s ČSN EN ISO 3834-2:2006 QMS_Info_9001-3834_07-2006 Strana 1 (celkem 14) Adresa: Huťská 275/3, 272

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015 Přezkoumal:

Více

Smlouva o provádění certifikace (producent registrační číslo: M1 P )

Smlouva o provádění certifikace (producent registrační číslo: M1 P ) Smlouva o provádění certifikace (producent registrační číslo: M1 P ) Níže uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění následující

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k:

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: 13. ledna 2016 Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: Zprávy z auditu Úvod Kapitola 1 ISO 9001 říká, že má organizace implementovat QMS v případě, že potřebuje

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality (QMS Quality Management System)

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality (QMS Quality Management System) 1 z 10 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality (QMS Quality Management System) Úvod (dále též jen BUREAU VERITAS) je dceřiná firma společnosti Bureau Veritas.

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu hospodaření s energií (EnMS Energy Management Systems)

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu hospodaření s energií (EnMS Energy Management Systems) 1 z 9 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu hospodaření s energií (EnMS Energy Management Systems) Úvod (dále též jen BUREAU VERITAS) je dceřiná firma společnosti

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN ISO/IEC 17021

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN ISO/IEC 17021 Příloha č. 4 QM 09 Všeobecné podmínky pro certifikaci Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN ISO/IEC 17021 CERT QUALITY s.r.o. Helsinská 198/12

Více

Zpráva z auditu číslo

Zpráva z auditu číslo Číslo projektu: CZ-CERT.6697.001 Kriteriální normy a druh auditu Certifikační audit ČSN EN ISO 9001:2016 Název organizace (dle OR) Adresa sídla Korespondenční adresa Kontaktní osoba Medela Automotive s.r.o.

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008 Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu Naše č.j. Vyřizuje: Linka: E-mail: Praha dne: 188/09/ČIAO Ing. M. Badal 501 badalm@cai.cz 22.1.2009 Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

Služby BUREAU VERITAS v oblasti certifikace HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) podle Věstníku MZe č. 2/2010

Služby BUREAU VERITAS v oblasti certifikace HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) podle Věstníku MZe č. 2/2010 1 z 10 Služby BUREAU VERITAS v oblasti certifikace HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) podle Věstníku MZe č. 2/2010 Úvod (dále též jen BUREAU VERITAS) je dceřiná firma společnosti Bureau Veritas.

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu 1 z 9 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality podle IRIS Úvod BUREAU VERITAS CZECH RE (dále též jen BUREAU VERITAS) je dceřiná firma společnosti Bureau Veritas.

Více

Služby BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS nebo ISO 45001

Služby BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS nebo ISO 45001 1 z 11 Služby BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001 nebo ISO 45001 Úvod (dále též jen BUREAU VERITAS) je dceřiná firma

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY (SMJ) QUALITY MANAGEMENT SYSTÉM (QMS) podle ISO 9001:2008 / ČSN EN ISO 9001:2009 QMS_Informace pro žadatele ISO 9001 Rev. 08/2009

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O PROCESU CERTIFIKACE

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O PROCESU CERTIFIKACE Strojírenský zkušební ústav, s.p. certifikační orgán pro systémy managementu Adresa: Hudcova 424/56b 621 00 Brno IČO: 00001490 DIČ: CZ00001490 Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu

Více

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek POŽADAVKY DLE METROLOGICKÉHO PŘEDPISU MP 002 METROLOGICKÁ, TECHNICKÁ A PERSONÁLNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ K OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ČSN EN ISO 13485:2003 QMS_Informace pro žadatele ISO 13485:2003 Rev. 02/2003 Strana 1 (celkem 13) Adresa: Huťská 275/3, 272 01 Kladno

Více

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Kontrolní technik, provádějící technické kontroly manipulačních vozíků CS MV 04

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Kontrolní technik, provádějící technické kontroly manipulačních vozíků CS MV 04 CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Kontrolní technik, provádějící technické kontroly manipulačních vozíků CS MV 04 1. Účel Certifikační schéma stanoví postup činnosti akreditovaného certifikačního

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ MODUL: Doplňky stravy Certifikační značku pro kvalitní výrobky POSOUZENO.CZ (dále jen logo) uděluje Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva,

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Ing. Pavel Trvaj QESTR Spojenců 876 674 01 Třebíč pavel.trvaj@qestr.cz IČ: 68660910 Řízení QMS Co je to kvalita? Řízení QMS jakost (kvalita)

Více

Informace pro zájemce o certifikaci a pro držitele certifikátu překladatelských služeb

Informace pro zájemce o certifikaci a pro držitele certifikátu překladatelských služeb Číslo: CSQ-CERT-CV-05 Strana: 1 Informace pro zájemce o certifikaci a pro držitele certifikátu Schválil: Přezkoumal: Zpracoval: Jméno a příjmení Funkce Datum Vedoucí certifikačního orgánu pro Petr Koten

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) podle BS OHSAS 18001:2007 ČSN OHSAS 18001:2008 BOZP_Informace pro žadatele OHSAS 18001 Rev

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER KVALITY AUDITOR KVALITY MANAŽER METROLOGIE

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER KVALITY AUDITOR KVALITY MANAŽER METROLOGIE Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu 1. Povinnosti certifikačního místa a zákazníka 1.1 Povinnosti certifikačního místa Certifikační místo TÜV NORD CERT (dále jen certifikační místo) se zavazuje zacházet se všemi poskytnutými informacemi

Více

Informace pro žadatele o certifikaci procesu lepení. Informace o lepení v průmyslu v souvislosti s normou DIN 6701

Informace pro žadatele o certifikaci procesu lepení. Informace o lepení v průmyslu v souvislosti s normou DIN 6701 SVV Praha, s.r.o. Informace pro žadatele o certifikaci procesu lepení 1/6 Informace pro žadatele o certifikaci procesu lepení Informace o lepení v průmyslu v souvislosti s normou DIN 6701 Dodržování požadavků

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN ISO/IEC 17021

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN ISO/IEC 17021 Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN ISO/IEC 17021 TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 142 21 Praha 4 ( s o u č á s t s m l u v) 1. Všeobecně

Více

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

REGULATIV. Systému ověřování kvality služby Zakázková výroba nábytku a jejího označování značkou ČESKÁ KVALITA NÁBYTEK. duben 2013 (číslo 4/2013)

REGULATIV. Systému ověřování kvality služby Zakázková výroba nábytku a jejího označování značkou ČESKÁ KVALITA NÁBYTEK. duben 2013 (číslo 4/2013) REGULATIV Systému ověřování kvality služby Zakázková výroba nábytku a jejího označování značkou ČESKÁ KVALITA NÁBYTEK duben 2013 (číslo 4/2013) Asociace českých nábytkářů Na Poříčí 12 110 00 Praha 1 acn@czechfurniture.com

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Informace pro žadatele o certifikát Specialista GDPR (S-GDPR) (Certifikační předpis)

Informace pro žadatele o certifikát Specialista GDPR (S-GDPR) (Certifikační předpis) Číslo: ČSJ-CE-115 Strana: 1 0 Informace pro žadatele o certifikát Specialista GDPR (S-GDPR) (Certifikační předpis) základní informace průběh zkoušky požadavky na odbornou způsobilost doporučená literatura

Více

TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 142 21 Praha 4. ( s o u č á s t s m l u v)

TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 142 21 Praha 4. ( s o u č á s t s m l u v) Všeobecné podmínky pro certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů dle CFCS 1004:2006

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu 1. Povinnosti certifikačního místa a zákazníka 1.1 Povinnosti certifikačního místa Certifikační místo se zavazuje zacházet se všemi poskytnutými informacemi o společnosti zákazníka důvěrně v souladu s

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele F001/2018-2 Strana 1 z 6 Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti k výkonu metrologické funkce 2 Průběh certifikace 2.1 Základní rozsah certifikace Rozsah certifikace pro všechny funkce

Více