LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 1/14

2 Obsah 1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace a zaměření laboratoře Úroveň a stav akreditace na pracovišti Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Spektrum nabízených služeb Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Žádanky o histologická/cytologická vyšetření Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Ústní požadavky na vyšetření Požadavky na dodanou dokumentaci k zemřelému Odběr vzorků Odběr vzorků pro histopatologická vyšetření Odběr vzorků pro urgentní peroperační vyšetření Odběr vzorků pro cytologická vyšetření Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Informace k dopravě vzorků Preanalytické procesy v laboratořích Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Vydávání výsledků a komunikace s žadateli Hlášení výsledků v kritických intervalech Informace o formách vydávání výsledků Výsledkové listy Vydávání výsledků přímo pacientům Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Konzultační činnost laboratoře Způsob řešení stížností Archivace...14 Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 2/14

3 1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Název laboratoře: Adresa: Primář oddělení: Zástupce primáře: Nemocnice Boskovice Otakara Kubína 179, Boskovice prim. MUDr. Iva Horáková MUDr. Petr Bureš Důležité telefony: Primář oddělení Vedoucí laborantka Fax (sekretariát nemocnice) : y: primář oddělení: vedoucí laborantka: Pracovní doba laboratoře: Příjem biologického materiálu: pondělí pátek: 5:30 15:30 hod pondělí pátek: 5:30 13:30 hod 2 Základní informace a zaměření laboratoře je umístněno v areálu nemocnice, v pavilonu mimo hlavní budovu. Laboratoř nabízí pro všechna oddělení Nemocnice Boskovice a externí zdravotnická zařízení histologická vyšetření bioptických vzorků a negynekologická cytologická vyšetření. Pro Nemocnici Boskovice laboratoř zajišťuje peroperační vyšetření. V autoptickém provozu pak provádí patologicko-anatomické pitvy zemřelých v Nemocnici Boskovice a v ostatních nemocničních zařízeních spádové oblasti. 3 Úroveň a stav akreditace na pracovišti je součástí Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Boskovice společně s Oddělením klinické biochemie a hematologie, Mikrobiologickým oddělením a Transfúzním oddělením. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 3/14

4 Laboratoř patologicko-anatomického oddělení je v rámci společných laboratoří OKL akreditována dle ČSN EN ISO 15189:2007, akreditace je v rozsahu histologických, peroperačních, negynekologických cytologických a nekroptických vyšetření. 4 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení je rozděleno na část laboratorní a část pitevní. Laboratorní část zahrnuje příjem materiálu a zpracování bioptického, nekroptického a cytologického materiálu. Vedoucím laboratoře je primář oddělení, který je současně i odborným garantem. Laboratorní provoz vede vedoucí laborantka. Na oddělení je jmenován zástupce manažera kvality a interní auditor. splňuje nepodkročitelné meze a zákonné předpisy pro odbornost patologická anatomie, laboratoř má odpovídající kvalifikované personální obsazení, vhodné přístrojové vybavení a funkční vnitřní kontrolu kvality. 5 Spektrum nabízených služeb provádí komplexní autoptická vyšetření s odběry nekropsií, bioptická histopatologická vyšetření v celém rozsahu chirurgické patologie, negynekologická cytologická vyšetření. Běžně zajišťuje peroperační urgentní kryotomová histopatologická vyšetření. Soupis nabízených vyšetření: - histologická vyšetření tkání včetně speciálních metod - histologická vyšetření tvrdých tkání - peroperační histologická vyšetření tkání - negynekologická cytologická vyšetření - patologicko-anatomické pitvy a nekroptická vyšetření Imunohistochemická a molekulárně genetická vyšetření zajišťujeme prostřednictvím smluvních laboratoří. 6 Manuál pro odběry primárních vzorků 6.1 Základní informace Obsahem této kapitoly jsou především pokyny týkající se správného odběru, fixace a zacházení s materiálem pro požadovaná vyšetření. Tyto pokyny jsou určeny především pro odesílající lékaře a další zdravotnické pracovníky odpovědné za odběry, fixaci, označení a transport materiálu. Na základě platné legislativy si dovolujeme upozornit lékaře provádějící odběr na nutnost získání informovaného souhlasu pacienta o prováděných výkonech. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 4/14

5 6.2 Žádanky o histologická/cytologická vyšetření Jakýkoli materiál zaslaný k vyšetření musí být doprovázen adekvátně vyplněnou žádankou o histologické/cytologické vyšetření. Jiné žádosti (telefonické, elektronickou poštou) nejsou akceptovány. Vzor žádanky je uveden na webových stránkách Nemocnice Boskovice, Na vyžádání vydáváme tiskopisy žádanek o histologické/cytologické vyšetření. NIS Nemocnice Boskovice umožňuje svým uživatelům zadání žádanky elektronicky a v tištěné podobě. 6.3 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Ke každému vzorku musí být dodána řádně vyplněná žádanka (požadavkový list). Vzorek bez žádanky (nebo žádanka bez vzorku) nemůže být přijat a ani dále zpracován. Žádanka musí obsahovat následující údaje: příjmení a jméno pacienta rodné číslo (číslo pojištěnce) kód zdravotní pojišťovny, kde je pacient pojištěn v době odběru, nebo způsob úhrady identifikaci žadatele (IČP, razítko oddělení, jméno lékaře, podpis) klinická diagnóza lokalizace odběru (tkáňový původ vzorku, předmět vyšetření) datum odběru, event. čas odběru (v případě peroperačního vyšetření je nutné čas odběru uvést) požadovaná vyšetření Žádoucí je dále uvedení výsledku předchozího histopatologického vyšetření, zvláště pokud nebylo provedeno na patologicko-anatomickém oddělení Nemocnice Boskovice. Označení vzorku, resp. identifikační údaje uvedené na vzorku se musí shodovat s údaji na žádance. Vzorek musí být jednoznačně identifikován nejméně následujícími údaji: příjmení a jméno pacienta, číslo pojištěnce/datum narození nebo ročník narození V případě zaslání vícečetných vzorků od jednoho pacienta je nutné označit odběrové nádoby nebo skla s nátěry pro cytologická vyšetření čísly, případně topikou odběru vzorků. 6.4 Ústní požadavky na vyšetření Ze strany laboratoře jsou akceptovány ústní nebo telefonické požadavky pouze na opakovaná nebo dodatečná vyšetření již zaslaného vzorku, který byl předtím přijat laboratoří s adekvátně vyplněnou žádankou. Způsob opakovaného či dodatečného vyšetření konzultuje ošetřující lékař vždy s lékařem oddělení PAT. Výsledky opakovaných nebo dodatečných vyšetření jsou zapsány do výsledkového listu nebo ve formě dodatečného sdělení k výsledku vyšetření. Vzorek tkáně může být opakovaně či dodatečně vyšetřen následujícími způsoby: Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 5/14

6 1) přikrojením dalšího vzorku z rezervního (nezpracovaného) bioptického materiálu (pokud je k dispozici) 2) z archivovaného parafínového bločku zhotovením dalších preparátů na našem pracovišti 3) opakovaným vyšetřením archivovaných preparátů na našem pracovišti 4) formou druhého čtení nebo konzultačního vyšetření zhotovených preparátů na externím pracovišti 5) zasláním parafinových bloků k doplňujícím vyšetřením (imunohistochemie, molekulárně genetická vyšetření) na externí pracoviště Maximální časový interval pro požadování opakovaných a dodatečných vyšetření: - z rezervního (nezpracovaného) bioptického materiálu 2 týdny po uvolnění výsledku vyšetření - z archivovaných parafinových bloků 10 let 6.5 Požadavky na dodanou dokumentaci k zemřelému Dokumentace k zemřelému musí být dodaná na patologicko-anatomické oddělení v zalepených obálkách spolu se zemřelým nebo co nejdříve po převozu zemřelého na patologicko-anatomické oddělení, nejpozději do 8.00 hod. v den provedení pitvy. List o prohlídce zemřelého musí obsahovat tyto údaje: - jméno a příjmení zemřelého - datum narození - rodné číslo - zdravotní pojišťovna - místo, datum a hodina úmrtí - zaměstnání - stav - bydliště - razítko lékaře, který prováděl prohlídku zemřelého a oddělení - příčina úmrtí, základní onemocnění, pro které se pacient léčil a které vedlo k úmrtí - kódy MKN - ošetřující lékař vyznačí požadavek pitvy (popř. nepitvání na žádost příbuzných) - označení případných pacemakerů či jiných implantátů - označení případných nesnímatelných předmětů z drahých kovů Průvodní list k pitvě zemřelého musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení zemřelého, číslo pojištěnce nebo datum jeho narození, pojišťovnu, datum a hodinu úmrtí a identifikaci oddělení, kde pacient zemřel. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 6/14

7 6.6 Odběr vzorků Laboratoř nemá žádné specifické požadavky na připravenost pacienta k odběrům. Odběry provádí vždy kvalifikovaný specializovaný lékař, který je za ně odpovědný. Výjimku tvoří odběr spontánní moči - vždy se vyšetřuje druhá ranní moč a pacient musí být o tomto poučen Odběr vzorků pro histopatologická vyšetření Všeobecné zásady Odběr provádí vždy lékař na jednotlivých odděleních, ambulancích a dalších zdravotnických zařízeních. Materiál, který ošetřující lékař při zákroku odebere, zasílá do laboratoře celý. Materiál by měl být neprodleně po odběru vložen do transportní nádoby s fixační tekutinou. Velikost transportní nádoby je vybírána dle velikosti odebraného materiálu a nesmí se zapomenout na skutečnost, že fixací tkáň ztvrdne. Proto odebraný vzorek nikdy do nádoby nevtěsnávejte, není přípustné vkládat materiál do nádoby se zúženým hrdlem. Pokud je materiál dodán ve více odběrových nádobách, musí být jednotlivé nádoby očíslovány, popř. s uvedením topografie odběru. A stejně tak tyto informace je nutné uvést i na žádance a na štítku. Fixace tkání Pro bioptická vyšetření se používá roztok formaldehydu, a to v množství 10x více než je objem odebraného materiálu. Tkáně je nutno vkládat do fixační tekutiny ihned po odběru. Transportní nádobu je nutné pečlivě uzavřít, aby nedošlo k vylití fixačního roztoku nebo ztrátě odebraného materiálu. Fixace odebrané tkáně trvá 6-48 hodin (v závislosti na velikosti vzorku). Materiál uložený ve fixační tekutině se do doby dodání do laboratoře neskladuje v lednici (zpomaluje se tím průnik formolu do tkáně). Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času kvalitativně neměnná až do doby zpracování. Specifika jednotlivých odběrů KONIZÁT ČÍPKU je možné označit pomocí chirurgického stehu (obvykle na č. 12) RESEKÁT STŘEVA podélně rozstřihněte, a to vždy na protilehlé straně fyziologického úponu a zbavte/očistěte od veškerého obsahu. Tímto úkonem zabráníte arterificiálně vystupňované autolýze, která by byla limitující pro požadovaná vyšetření. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 7/14

8 LYMFATICKÉ UZLINY při odběru nehmožděte, nedělte, nenařezávejte a co nejrychleji vložte do odběrové nádoby s dostatečným množstvím fixační tekutiny. RESEKÁT DĚLOHY je vhodné podélně naříznout, aby byla urychlena fixace. RESEKÁT OBSAHUJÍCÍ MALIGNÍ TUMOR (např. nefrektomie) U resekátů, kde je vhodná PROSTOROVÁ ORIENTACE (např. preparát radikální prostatektomie, mastektomie) je vhodné použití chirurgických stehů různé barvy či délky, s příslušnou identifikací značení na žádance. PUNKČNÍ VZORKY je vhodné napnout na proužek filtračního papíru. ENDOSKOPICKÉ ODBĚRY z gastroskopie a kolonoskopie je možné orientovat spodinou na proužek filtračního papíru Odběr vzorků pro urgentní peroperační vyšetření Biologický materiál odebraný pro peroperační vyšetření musí být zaslán do laboratoře patologie v nativním stavu ihned po odběru. Materiál musí být řádně označen. Společně s materiálem musí být dodána i řádně vyplněná žádanka s uvedením požadovaného vyšetření. Výsledek peroperačního vyšetření hlásí patolog telefonicky na sál operujícímu lékaři je nutné uvést telefonický kontakt pro sdělení výsledku. Po zpracování zmrazovací technikou je zbytek materiálu fixován 10% formaldehydem a zpracován obvyklou histologickou technikou Odběr vzorků pro cytologická vyšetření K cytologickému vyšetření jsou zasílána skla s nátěry nebo tekutiny v uzavřených a označených transportních nádobách/zkumavkách spolu s řádně vyplněnou žádankou. Nádoby s materiálem nebo skla s nátěry musí být označeny jménem a rodným číslem nebo jménem a ročníkem narození pacienta. Odběry tělesných tekutin a) Moč: vyšetřuje se druhá ranní moč (pacient musí být o tomto poučen) nebo proplachové cytologie vývodných cest močových b) Aspiráty tekutého obsahu (tekutiny tělních dutin pleurální, peritoneální, perikardiální, kloubní, obsah cyst, likvor) Získaná tekutina je uchována v uzavřené plastové zkumavce či nádobě, a v nefixovaném stavu zaslána ihned do laboratoře. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 8/14

9 V případě odloženého transportu (maximálně 24 hod.) je nutné uchovávat vzorky tekutin v lednici při 2-8 C. Aspiráty solidních tkání Jedná se o tenkojehlové aspirační biopsie - především štítné žlázy, jater, pankreatu, osteolytických ložisek nebo měkkých tkání. Aspirovaný obsah je vytlačen na podložní sklo a je proveden nátěr. Část nátěrů je ponechána zaschnuta bez fixace, část nátěrů se fixuje pomocí fixačních sprejů. Nátěry jsou po zaschnutí uloženy do transportní nádoby a zaslány do laboratoře. Stěry kartáčkové abraze sliznic Jedná se především o bronchiální abraze, případně abraze sliznice jícnu. Stěr se natře na označená podložní skla, nechá se zaschnout a poté je fixován pomocí fixačních sprejů nebo je část nátěrů nechána zaschnuta bez fixace. 6.7 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce č.195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Bezpečnostní aspekty p ř i o d b ě r u a t r a n s p o r t u v z o r k ů: Každý vzorek je nutno považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem, toto může být důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených transportních nádobách nebo zkumavkách, které jsou vloženy do stojanu nebo přepravního boxu tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Bezpečnostní aspekty p o u k o n č e n í v y š e t ř e n í v l a b o r a t o ř i: Bezpečnou likvidaci nepotřebných vzorků provádí laboratoř v souladu s místními předpisy a postupy pro řízení odpadů (směrnice pro odpadové hospodářství nemocnice a ostatní směrnice související s environmentálními aspekty, Provozní řád, zákon č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů). Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 9/14

10 6.8 Informace k dopravě vzorků T r a n s p o r t primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice a ambulancí v a r e á l u n e m o c n i c e zajišťují sanitáři jednotlivých oddělení nebo pracovníci k tomu určeni. Odebraný biologický materiál je přenášen v boxech. Veškeré vzorky je nutno předat osobně pracovníkovi příjmu materiálu. T r a n s p o r t vzorků z e x t e r n í c h p r a c o v i š ť je zajišťován svozovou službou. Transport bioptických vzorků Bioptické vzorky jsou přepravovány v transportních nádobách s fixačním roztokem formaldehydu, uzavřených víkem. Při transportu musí být nádoby zajištěny proti vylití fixační tekutiny. Transportní nádoby jsou uloženy v plastových nebo termoizolačních plastových boxech, v průběhu transportu nesmí dojít ke zmrznutí fixačního roztoku. Doba od uložení vzorku do roztoku formaldehydu do doručení vzorku do laboratoře není z hlediska dalšího zpracování limitovaná, doporučená doba je do 72 hod. Při dopravě vzorků do laboratoře je nutné dodržovat bezpečnostní aspekty uvedené v předcházející kapitole. Transport cytologických vzorků Nátěry Cytologický materiál ve formě nátěrů nepodléhá při transportu žádným omezením z hlediska teplotního a časového rozmezí, je nutné zajistit, aby nedošlo k mechanickému poškození cytologického nátěru např. vložením skel do transportní nádoby. Tekutiny Cytologický materiál v tekutém stavu je zasílán do laboratoře v dobře uzavřené transportní nádobě, během transportu je nutné zajistit nádobu proti vylití tekutiny. Transport materiálu k cytologickému vyšetření by měl trvat co nejkratší dobu, materiál musí být zajištěn proti zmrznutí. 7 Preanalytické procesy v laboratořích 7.1 Příjem žádanek a vzorků Příjem materiálu pro histologická a cytologická vyšetření: po- pá: 5:30-13:30 hod. Příjem materiálu pro peroperační vyšetření: po- pá: 8:30-13:30 hod Vzorky se žádankami se předávají vždy osobně pracovníkovi příjmu materiálu v prostoru k tomu určenému ve vestibulu laboratoře. Náležitosti žádanky a vzorku jsou řešeny v oddíle C této příručky. Pracovník laboratoře při příjmu provede: Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 10/14

11 - přiřazení žádanky k biologickému materiálu pacienta, současně zkontroluje povinné identifikační znaky - kontrolu náležitostí žádanek o histologické/cytologické vyšetření - označení materiálu a žádanek shodným pořadovým číslem se zápisem do NIS - kontrolu správnosti dodaného materiálu 7.2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Ke zpracování jsou p ř i j a t y v z o r k y: viditelně nepoškozené, řádně označené, dodané se správně vyplněnou žádankou. K o d m í t n u t í primárních vzorků může dojít, pokud se vyskytnou následující nedostatky: viditelné poškození nebo potřísnění biologickým materiálem, nedostatečné označení vzorku z hlediska identifikace a nezaměnitelnosti, chybějící nebo nečitelné základní údaje na žádance či vzorku. Pokud nastanou výše uvedené nedostatky, je tato skutečnost neprodleně řešena buď s předávajícím personálem, nebo s odesílajícím oddělením. 7.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Při chybné nebo nedostatečné identifikaci pacienta na žádance (RČ, pojišťovna, jméno pacienta) se telefonicky ověří správnost uvedených údajů nebo se vyžadují doplňující údaje na odesílajícím oddělení. Při nedostatečné nebo chybné identifikaci pacienta na biologickém materiálu (údaje na štítku nesouhlasí se skutečností) nelze analýzu provést, dokud se nezískají údaje správné. Tato skutečnost je neprodleně telefonicky oznámena odesílajícímu oddělení nebo lékaři, a pokud je to možné, je vyžádán nový odběr a nová řádně vyplněná žádanka. Pokud dojde k výše uvedeným neshodám u požadavku na peroperační kryotomové vyšetření, je vzorek ke zpracování přijat, postup odstranění neshody je dále stejný jako u běžného požadavku. 8 Vydávání výsledků a komunikace s žadateli 8.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Na histologická a cytologická vyšetření se kritické intervaly nevztahují. Jako statimová vyšetření jsou zpracovávána peroperační kryotomová vyšetření. Výsledky těchto vyšetření jsou sdělovány telefonicky na operační sál, postupy vydávání těchto výsledků viz. kapitola E-2. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 11/14

12 8.2 Informace o formách vydávání výsledků Formy vydávaných výsledků: 1. v tištěné podobě Výsledky laboratorního vyšetření se vydávají písemně ve formě vytvořené laboratorním informačním systémem. Tyto výsledky jsou distribuovány na pracoviště v areálu Nemocnice Boskovice: - uložením do skříňky s přihrádkami pro jednotlivá oddělení a ambulance v prostoru příjmu materiálu patologicko-anatomického oddělení - předáním pracovníkem oddělení PAT přímo na žádající pracoviště Na externí pracoviště jsou výsledky odesílány poštou, nebo jsou výsledky předány v zalepených obálkách pracovníkům svozu. Na vyžádání lze vydat kopie výsledků, a to pouze lékařům, některým z výše popsaných postupů. 2. elektronicky Na oddělení a ambulance se sítí NIS jsou výsledky k dispozici elektronicky ihned po uvolnění výsledku. Externí zadavatelé, kteří projevili zájem o elektronické zasílání výsledkových listů jednotlivých laboratorních vyšetření, mají výsledky k dispozici stejně jako oddělení a ambulance Nemocnice Boskovice (datový standard). Veškeré výsledky vyšetření jsou archivovány v tištěné podobě a v laboratorním informačním systému a jsou kdykoli dohledatelné. 3. telefonicky Telefonicky se sdělují výsledky peroperačních vyšetření, a to na klapku uvedenou na žádance, výsledek vyšetření sděluje kvalifikovaný patolog pouze lékaři. Záznam s uvedením času hlášeného výsledku, jména klinického lékaře a jména odpovědného patologa vzniká v NIS a je součástí výsledkového protokolu. Telefonicky lze sdělovat výsledky vyšetření i externím lékařům. V tomto případě sděluje výsledek kvalifikovaný patolog klinickému lékaři prostřednictvím zpětného volání po ověření telefonního čísla klinického lékaře nebo zdravotnického zařízení, se záznamem do příslušné dokumentace patologicko-anatomického oddělení. Po tomto sdělení vždy následuje zaslání tištěné kopie výsledkového protokolu. 8.3 Výsledkové listy Výstup z laboratorního informačního systému v podobě výsledkového listu obsahuje: - označení laboratoře Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 12/14

13 - jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, číslo pojištěnce) - číslo pojišťovny - klinickou diagnózu - název oddělení a IČP požadujícího vyšetření, - datum a čas odběru primárního vzorku - datum a čas přijetí primárního vzorku - typ primárního vzorku - výsledek vyšetření - textová interpretace výsledků, ve vhodných případech kódované klasifikace - identifikaci a podpis osoby uvolňující nález - datum a čas uvolnění nálezu 8.4 Vydávání výsledků přímo pacientům Výsledky histopatologických a cytologických vyšetření jsou vydávány pouze žadatelům, ev. v kopii dalším lékařům. nevydává v žádné podobě výsledky těchto vyšetření přímo pacientům. Osoby blízké zemřelým si mohou vyžádat kopii pitevního protokolu prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách Nemocnice Boskovice v sekci Pacient Právo na informace : Změny výsledků a nálezů Jako změny výsledků a nálezů lze považovat: opravu identifikace pacienta vydání nesprávného či chybného výsledku. Oprava identifikace pacienta (rodné číslo nebo příjmení a jméno) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav databáze na základě sdělení žadatele. Pokud byl žadateli o vyšetření vydán výsledek, který byl na základě jeho upozornění nebo na základě vnitřního podnětu v laboratoři revidován a na základě této revize změněn, je výsledek znovu vydán a do komentáře výsledku je uvedeno, že se jedná o opravu výsledku "číslo/datum/čas" a jméno osoby, zodpovědné za změnu. Dojde-li ke změně výsledku, je o ní lékař, resp. klient vždy informován. Souběžně s informací která probíhá ústně, je vždy klientovi doručen opravený výsledek. V případě konzultace nebo druhého čtení na externím pracovišti je příslušný klient (odesílající lékař) informován. Následně je mu zaslán v tištěné podobě výsledkový protokol doplněný o výsledek konzultačního vyšetření spolu s kopií konzultačního vyšetření. Originál se archivuje v laboratoři s původní průvodkou. Výsledky konzultačního vyšetření se zaznamenávají do NIS. 8.6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 13/14

14 Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledku a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu). Doba odezvy vyšetření je doba od přijetí vzorku do laboratoře do uvolnění výsledku vyšetření. Doba odezvy - histologická vyšetření 2 5 pracovních dnů - cytologická vyšetření 2 3 pracovní dny - peroperační vyšetření do 20 min. V případě, že se předpokládá výrazně opožděné vydání histologického nebo cytologického nálezu (více než 15 pracovních dnů), informuje patolog o této skutečnosti žadatele o vyšetření telefonicky (záznam je proveden v záznamovém sešitě laboratoře). 8.7 Konzultační činnost laboratoře Konzultační činnost laboratoře zajišťuje primář oddělení a zástupce primáře. Jedná se především o konzultace týkající se odběrů biologického materiálu, poskytovaných vyšetření, doby odezvy jednotlivých vyšetření, případně informace k interpretaci histologických a cytologických nálezů. Konzultace pracoviště poskytuje v pracovní době oddělení telefonicky na čísle Způsob řešení stížností Stížnosti lze podávat telefonicky, ústně nebo písemně, vždy je proveden zápis do Knihy přání a stížností a ve vhodných případech i do dalších formulářů. Stížnosti lze podávat na - výsledky laboratorních vyšetření - způsob jednání pracovníků - nedodržení lhůty vyšetření Vyřízení stížnosti musí být provedeno do 30 dnů od data doručení písemné stížnosti nebo námitky. Jestliže není možné dodržet termín pro vyřízení stížnosti, primář oddělení o této skutečnosti informuje stěžovatele a uvede nový termín, do kdy bude záležitost vyřešena. 8.9 Archivace Žádanky o histologická/cytologická vyšetření a výsledkové protokoly jsou archivovány na patologicko-anatomickém oddělení minimálně po dobu 10 let. Zbytkový materiál z bioptických vzorků je uchováván v nádobách s fixačním roztokem po dobu 2 týdnů po uvolnění výsledku vyšetření. Zpracovaný materiál ve formě parafinových bloků, histologických a cytologických preparátů je uchováván minimálně 10 let. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 14/14

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Miroslava Lamplotová, 24.8. 201 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK-plus Schválila dne: 24.8. 201 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Stránka 1 z 10 Zpracoval: Miroslava Lamplotová, 24.8. 201 OBSAH:

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Verze: 03 Autor (jméno, datum, podpis): Schválil (jméno, datum, podpis): Interní MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Lenka Vithová, vedoucí

Více

Laboratorní příručka. I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně

Laboratorní příručka. I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pracoviště: I. patologicko-anatomický ústav Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká republika Laboratorní příručka I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně Zpracoval: MUDr. Karel Veselý,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Laboratorní příručka PAT

Laboratorní příručka PAT Laboratorní příručka PAT Směrnice Zpracoval/a: Jana Svobodová Vydal/a: Ing. Eva Tomášová Funkce: Podpis: vedoucí laborant Funkce: Dne: ředitel Spolupracoval(a): Hana Bartošíková Podpis: Odborný garant:

Více

Laboratorní příručka patologie

Laboratorní příručka patologie Typ dokumentu: Instrukce Číslo dokumentu: I 5 Oblast využití: klinická pracoviště Platnost od: 1.11. 2014 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka patologie Účel dokumentu

Více

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah Počet stran: 9 Verze č.: 1 Výtisk č.: Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014 Schválil MUDr. Vadim Stolnyi 18.12.2014 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 2 2.1 Úroveň

Více

Laboratorní příručka oddělení Patologie

Laboratorní příručka oddělení Patologie Laboratorní příručka oddělení Patologie Zpracoval/a : Hana Bartošíková Funkce: zdravotní laborantka Podpis: Spolupracoval(a): Jana Svobodová Vlastník originálu: asistentka ředitele Schválil/a: Ing. Leoš

Více

Směrnice_oddělení SMO_NH_PAT_04 Laboratorní_příručka

Směrnice_oddělení SMO_NH_PAT_04 Laboratorní_příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice_oddělení Umístění:

Více

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov Laboratorní příručka Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov 1. vydání 1.6.2013 Revize 1x ročně Strana 1 (celkem 17) Schválil: Doc.MUDr. Alena Chlumská, CSC. Předmluva Vážené kolegyně, vážení

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko - anatomické oddělení L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko-anatomické oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. U nemocnice 84, 261 26 Příbram I Identifikace: PATPB/LP/2010-12-01

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů 1) Definice laboratoře Definice laboratoře Laboratoř zajišťující morfologická (cytologická a histologická, příp. další speciální) vyšetření tkání lidského

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze J Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: J Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Zpracoval (i) Prim.MUDr.Vítková

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Oddělení patologie Nemocnice Pelhřimov Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Nemocnice Pelhřimov. 2. vydání

Oddělení patologie Nemocnice Pelhřimov Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Nemocnice Pelhřimov. 2. vydání Laboratorní příručka Oddělení patologie Nemocnice Pelhřimov 2. vydání 12.10.2017 Autor: Bc. Irena Procházková Revize: 1x ročně Schválila: MUDr. Monika Tůmová Bartošková Výtisk č.1 Datum vydání: 12.10.2017

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko - anatomické oddělení L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko-anatomické oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I Identifikace: PATPB/LP/ Verze

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15 Obsah OBSAH... 2 ČÁST A... 4 ÚVOD... 4 A1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 A2. ÚČEL... 4 A3. OBLAST PLATNOSTI... 4 A4. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY... 4 ČÁST B... 5 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard. Transport biologického materiálu a transfuzních přípravků

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard. Transport biologického materiálu a transfuzních přípravků STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard Skupina, o kterou se pečuje: Kompetence pro realizaci: Místo použití: Pacient nemocnice Všeobecná, dětská, praktická sestra,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vydání: 3. Počet stran: 22 Datum vydání: 16.4.2015 Platné od: 16.4.2015 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Místnost č. 605 MUDr. Jan Nožička,Ph.D. Název dokumentu: s platností od 16.

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel.

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Adresa: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov IČO : 260 951 49 VYPRACOVALA : Andrea Jurná SCHVÁLIL : prim. MUDr. Pavel Noll Kontakty

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Důvěrnost: Důvěrná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 1. 4. 2013 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír Benčík

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard Domín, koordinátor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 14.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a.

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt Patologickoanatomické oddělení Václavská 570 537 27 Chrudim Laboratorní příručka pro odběr primárních vzorků Platné od: 1.1.2012 Verze: 2 1. Úvod Tato laboratorní příručka je vydána Patologicko-anatomickým

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana: 1/22 Oddělení patologické anatomie Nemocnice Sokolov tel.: 352 520 277, 352 520 279, fax: 352 520 279 Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Zpracoval: Kontroloval: Schválil: Odborný

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav patologie Studničkova 2, 128 00 Praha 2 SM-PAT 07 Strana 1 z 13 Příručka pro odběr Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Pojmy a zkratky... 2 3.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Ostatní informace: Nahrazuje dokument VD.sg 02, verze 05, platný od

Ostatní informace: Nahrazuje dokument VD.sg 02, verze 05, platný od www.synlab.cz synlab czech s.r.o. Sokolovská 100/94 Karlín 186 00 Praha 8 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 - genetika Platnost dokumentu: 6. března 2017 Datum vypracování: 3. března

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BLP01/PAT LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Termín vydání: srpen 2015 Zhotovil: Vedoucí laborant Mgr. Lucie Kurfűrstová Platnost: 3. 8. 2015 Oponoval: Primář oddělení Manažer laboratoří prim. MUDr. Vlasta Faltýnková

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Zpracoval Ověřil Schválil Uvolnil Rozdělovník Jméno a pracovní pozice MUDr. Anna Korcová primář Marie Štanglová vedoucí laborant MUDr. Anna Korcová primář MUDr. Anna Korcová primář

Více

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení.

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení. Pitvy odd.patologie NT_OSM_PAT_23 Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od : 01.04. 2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc MUDr. Josef Kult Prim.Mudr.Josef Kult Před použitím

Více

LP-OKP Laboratorní příručka OKP

LP-OKP Laboratorní příručka OKP Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Výtisk č. 1 Verze č. 05 Nahrazuje verzi: 04 Platnost od: 17.8. 2015 Zpracoval: Anna Schmidtová, ZK Datum:

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard DOMÍN, kontrolor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 9.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Více

Klatovská nemocnice, a. s.

Klatovská nemocnice, a. s. Patologicko anatomické Klatovská nemocnice, a. s. Strana 1 (celkem 38) Obsah A - Předmluva.4 B - Informace o 4 B 1 Identifikace laboratoře a důležité údaje.....4 B 1.1 Telefonní kontakty 5 B 2 Základní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 2 Počet stran: 15 Datum vydání: 3.4.2013 Revize LP Datum revize Jméno a podpis Datum revize Jméno a podpis Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality

Více

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5 LP Strana: 1 /19 Vypracoval: Bc. Jana Vrátná Schválil: MUDr. Vladimír Hořava Platnost od: Datum a podpis: Datum a podpis: 1.6.2015 Obsah 0 Úvod...4 1 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Zkratky a pojmy...5

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Hvězdova 1073/33, 140 00 Praha 4 Laboratorní příručka Výtisk č.:01 Počet stran: 6 Datum vydání: 18.8.2016 Datum účinnosti: 18.8.2016 Zrušovací ustanovení: / Zpracoval Schválil Jméno Ing.Kristýna Chaloupková

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka 1 z 21 22.12018 datum tisku 20.12018 Název dokumentu Abstrakt je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce Správce dokumentace

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka patologického oddělení

Laboratorní příručka patologického oddělení Vydání č. 3 - strana 1 ze 18 Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Směrnice SME_2012_002 Laboratorní příručka patologického oddělení Směrnici vypracoval MUDr. Radek Matlach Odborný garant směrnice MUDr. Radmila

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie strana 1 (celkem mimo ONN a.s je zakázáno. Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1. manažer kvality elektronicky -

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/14 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Mgr. Šárka Bořilová Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D. Přezkoumal: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. Vedoucí lékař Schválil: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. Vedoucí lékař Datum

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL TL VÚSL Ev. č.: 39 / 37 / 99 / 2016 - ÚVN Platnost od: 26.01.2016 Vypracoval: Bc. Radka Katsarosová dne: 26.01.2016 podpis: Posoudil: Ing. Ivana Černá dne: 26.01.2016 podpis: Schválil: primář plk. MUDr.

Více

Zpracoval Ověřil Schválil Organizační složka Oddělení patologie Řízení kvality Oddělení patologie Funkce. Vedoucí odd. kontroly Manažer kvality PAT

Zpracoval Ověřil Schválil Organizační složka Oddělení patologie Řízení kvality Oddělení patologie Funkce. Vedoucí odd. kontroly Manažer kvality PAT Tento dokument je výhradně duševním vlastnictvím Nemocnice Na Homolce a postupování třetím osobám lze provádět pouze se souhlasem primáře. NEMOCNICE NA HOMOLCE, Výtisk č.: 1 Počet stran: 14 Počet příloh:

Více

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah Obsah Úvod... 3 1. Účel... 4 2. Oblast platnosti... 4 3. Použité zkratky a pojmy... 4 3.1. Zkratky... 4 3.2. Základní pojmy... 4 4. Popis problematiky... 5 4.1. Informace o laboratoři... 5 4.1.1. Identifikace

Více

05_SM_PAT_001 Laboratorní příručka PAT

05_SM_PAT_001 Laboratorní příručka PAT PAT Vazba na akreditační standardy JCI: AOP, GLD, QPS Datum platnosti: 1. 11. 2017 1. 11. 2017 Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: ruší verzi 01 Organizační složka Funkce Jméno Zpracoval: Ověřil: Schválil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologie ÚVN

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologie ÚVN LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚVN - 2017 - Platnost od: 15.1.2017 Vypracoval: Bc. Ladislava Krejčíková dne: 20.12.2016 podpis: Posoudil: Bc. Ladislava Krejčíková dne: 27.12.2016 podpis: Schválil: primář MUDr. Petr

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno Strana: 1/14 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Ing.Dana Knoflíčková Mgr. Šárka Bořilová Přezkoumal: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. Vedoucí lékař Schválil: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. Vedoucí lékař Datum schválení:

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č.: 1 Jméno Podpis Výtisk č.:1 Vypracoval: Lucie Navrátilová ------------------------------ Platí od: 1.11.2018 Schválil: MUDr. Kateřina Prokešová ------------------------------ Účinnost od: 9.11.2018

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana : 1 z 11 Chrudimská nemocnice - Patologicko - anatomické oddělení Václavská 570 Chrudim Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis

Více

Laboratorní příručka oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z.

Laboratorní příručka oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Laboratorní příručka oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Obsah: 1. Účel...2 2. Platnost...2 3. Použité zkratky a pojmy...2 4. Odpovědnosti a pravomoci...2 5. Vlastní popis předmětu...3

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SPP PAT 01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SPP PAT 01 STANDARDNÍ PRACOVNÍ POSTUP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SPP PAT 01 Typ dokumentace: Odpovědná osoba za dokument: Interní / Veřejná Prim. MUDr. Pavel Srna Odborný garant/podpis: Prim. MUDr. Pavel Srna / Místo uložení:

Více

Laboratorní příručka pro laboratoř patologického oddělení UL

Laboratorní příručka pro laboratoř patologického oddělení UL Laboratorní příručka pro laboratoř patologického oddělení UL Obsah: Účel... 3 Platnost... 3 Použité zkratky a pojmy... 3 Odpovědnosti a pravomoci... 3 Vlastní popis předmětu... 4 A. Úvod... 4 B. Informace

Více

Verze: 06 Platnost: Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Verze: 06 Platnost: Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 06 Platnost: 1.1.2017 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký, Bc. Renáta Hřibová Datum:

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocniční 429, Horní Brána, 381 27 Český Krumlov Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné od: 3.1.2011 Zpracoval:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologie ÚVN

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologie ÚVN LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚVN - 2018 - Platnost od: 1.3. 2018 Vypracoval: Bc. Ladislava Krejčíková dne: 20.2.2018 podpis: Posoudil: Bc. Ladislava Krejčíková dne: 21.2.2018 podpis: Schválil: primář MUDr. Petr

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Strana 1 z 20 Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Zpracoval: Blanka Véghová Manager kvality Účinnost dokumentu od: 28.11.2014 Garant: Doc.MUDr.Pavel Dundr, Ph.D. První

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie strana : 1 z 55 Patologicko anatomické oddělení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje se sídlem Vančurova 1548, 272 59 Kladno, IČ 27256537 Název dokumentu Laboratorní příručka

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Slezské nemocnice Olomoucká 470/86 Opava 746 01 Název dokumentu ID OPA Strana/celkem: LP-01 2 z 37 Verze: Datum vydání: Interval revizí:

Více

Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým

Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým oddělením a laboratoří Sedlák T., Plačková M., Stýborová I., Bunešová M. ÚKBP UK 2. LF a FN Motol, Praha 30. 5. 1. 6. 2010 BIOLAB 2010 Hradec Králové Spolehlivý

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Slezské nemocnice Olomoucká 470/86 Opava 746 01 Název dokumentu ID LP-01 Strana/celkem: 2/33 Verze: Datum vydání: Vypracoval: Schválil:

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Patologicko anatomické oddělení Vančurova 1548, 272 59 Kladno Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Obsah: 1. Úvod 1.1 Definice a zkratky

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka LP 05 Platnost od 18.4.2019 strana 1 (celkem 19) mimo ONN a.s je zakázáno. Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy...

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE A

ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE A SMĚRNICE Vypracoval: Mgr. Klára Vavrušková, odborný pracovník v laboratorních metodách Schválil: prim. MUDr. Vladimír Kracík, primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 12.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec,

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více