Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky"

Transkript

1 Názvosloví organické chemie: část. - uhlovodíky Irena Jirotková opyright istudium, 005, Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce, technický redaktor: Roman Bartoš Vnitřní úprava: Miroslav Bambas

2 Obsah Obsah... Alkany... Alkany s nerozvětveným řetězcem... Tabulka : Alkany... Alkany s rozvětveným řetězcem... Tabulka : Alkyly... Tabulka : Násobící předpony... Kuchařka pro vytvoření názvu acyklického alkanu s rozvětveným řetězcem:... Kuchařka pro vytvoření vzorce acyklického alkanu s rozvětveným řetězcem:...5 Tabulka : Semisystematické názvy...6 Tabulka 5: Alkyly...6 Příklady k procvičení:...7 ykloalkany...9 Příklady k procvičení:...9 Alkeny a alkyny...0 Alkeny a alkyny s nerozvětveným řetězcem...0 Tabulka 7: Uhlovodíky s násobnými vazbami...0 Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem...0 Tabulka 8: Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem... Tabulka 9: Alkenyly a alkynyly... Tabulka 0: Triviální názvy nenasycených acyklických uhlovodíků... ykloalkeny... Příklady k procvičení:... Aromatické uhlovodíky... Tabulka : Triviální názvy arenů... Tabulka : Aryly...7 Tabulka : yklické uhlovodíky se substituenty aryly...9 Příklady k procvičení:...0 Výsledky... Literatura:...

3 Alkany Alkany jsou nasycené acyklické (alifatické) uhlovodíky, které obsahují pouze jednoduché vazby. Jejich obecný vzorec je nn +, kde n je počet uhlíkových atomů v molekule alkanu. Názvosloví alkanů je základem názvosloví všech organických sloučenin. Molekuly alkanů mohou obsahovat nerozvětvený i rozvětvený řetězec. nerozvětvený řetězec rozvětvený řetězec Alkany s nerozvětveným řetězcem První čtyři alkany methan, ethan, propan, butan mají názvy triviální, názvy ostatních se tvoří zpravidla z řeckého nebo latinského základu číslovek a z přípony an. Alkany tvoří homologickou řadu s homologickým přírůstkem. Tabulka : Alkany Počet atomů uhlíků Název alkanu Strukturní vzorec Racionální zkrácený vzorec Molekulový vzorec Methan Ethan 6 Propan 8 Butan 0 5 Pentan 5 6 exan 6

4 7 eptan Oktan Nonan Dekan 8 Undekan 9 Dosekán 0 Tridekan 0 Ikosan 8 0 Triakontan n Alkan n n+ Alkany s rozvětveným řetězcem Postranní řetězce rozvětvených alkanů jsou tvořeny uhlovodíkovými zbytky (substituenty), které značíme R. Odvozujeme je teoretickým odtržením vodíku od uhlíku alkanů s nerozvětveným řetězcem a v jejich názvu nahradíme koncovku an koncovkou yl. Jednovazné substituenty nazýváme alkyly. Tabulka : Alkyly název Alkan Racionální vzorec Sumární vzorec methan ethan 6 propan 8 butan 0 pentan 5 alkan n n+

5 název methyl ethyl propyl butyl pentyl alkyl Alkan Racionální vzorec Sumární vzorec n n+ Než se pustíme do vytváření názvů a vzorců budeme potřebovat znát a umět použít násobící předpony, která vyjadřuje počet stejných substituentů nebo násobných vazeb stejného typu ve sloučenině. V následující tabulce tyto předpony nalezneme. Ve sloupci A jsou předpony = základní číslovky (např.: čtyři tetra-), které označují počet identických již dále nesubstituovaných skupin. Ve sloupci B jsou předpony pro násobné číslovky (např.: čtyřikrát tetrakis-), které používáme pro vyjádření počtu substituentů, které jsou dále samy substituované. Nakonec ve sloupci nalezneme předpony, které označují počet opakujících se kruhů ve svazcích kruhů. Tabulka : Násobící předpony Číslo Číselný termín A B (mono-) - - di- bis- bi- tri- tris- ter- tetra- tetrakis- kvater- 5 penta- pentakis- kvinkve- 6 hexa- hexakis- sexi- 7 hepta- heptakis- septi- 8 okta- oktakis- okti- 9 nona- nonakis- novi- 0 deka- dekakis- decipříklad dimethyl- bis(dimethylpentyl)- bifenyl Kuchařka pro vytvoření názvu acyklického alkanu s rozvětveným řetězcem: ) Při pojmenování alkanů s rozvětveným řetězcem určíme nejdříve nejdelší nerozvětvený řetězec = hlavní řetězec a očíslujeme ho přirozenými čísly počínaje jedničkou tak, aby místa větvení měla co nejmenší číslo. Mějme tento vzorec: lavní řetězec obsahuje 8 uhlíkových atomů název tedy bude končit příslušným alkanem, tedy slovem oktan.

6 ) Pojmenujeme příslušné postranní řetězce, které jsou navázány na uhlovodík (v našem případě oktan). V našem vzorci jsou to alkyly: třikrát methyl (dva na uhlíku s číslem a jeden na uhlíku s číslem 5) a jednou ethyl (na uhlíku s číslem 5). V názvu se tedy před slovem oktan umístí trimethyl a ethyl. Alkyly seřadíme abecedně (podle anglické abecedy). Rozhodující je počáteční písmeno bez ohledu na násobící předpony di-, tri-, atd. V případě shody rozhoduje písmeno druhé, atd. V našem názvu tedy: ethyl a trimethyl. Náš název tedy zatím je: ethyltrimethyloktan. ) Před každý alkyl napíšeme číselný lokant (tedy číslo uhlíku, kam je alkyl navázán) a oddělíme jej od názvu spojovníkem. Je-li více alkylů jednoho druhu, musí se jako číselné lokanty vypsat všechna čísla uhlíků, kam jsou alkyly navázány, a oddělujeme tato čísla čárkou. Nejen číselné lokanty a názvy oddělujeme spojovníkem, toto platí i obráceně: název oddělujeme spojovníkem od následujícího číselného lokantu. Název posledního alkylu se k názvu uhlovodíku označujícímu hlavní řetězec připojuje bez spojovníku a bez mezery. (Pokud můžeme očíslovat řetězec s několika alkyly různými způsoby, volíme takové očíslování, aby alkyl abecedně předřazený měl také nižší číselný lokant). Náš název je již úplný: 5-ethyl-,,5-trimethyloktan. Kuchařka pro vytvoření vzorce acyklického alkanu s rozvětveným řetězcem: ) Zapíšeme hlavní uhlíkový řetězec (bez vodíkových atomů), který odpovídá základu názvu alkanu, a očíslujeme jej. Mějme tento název:,5-dimethyl--propylheptan. (Základem je heptan, takže zapíšeme sedm uhlíků v řadě) ) K základnímu řetězci připojíme uhlovodíkové zbytky, jejichž umístění udávají číselné lokanty, počet a druh vyplývají z předpony názvu ) Vzorec doplníme vodíkovými atomy tak, aby každý atom uhlíku byl čtyřvazný Náš vzorec je kompletní. 5

7 Pro označení nejjednodušších alkanů s rozvětveným řetězcem, pokud nejsou dále substituovány, lze použít semisystematické názvy, ale systematické názvy mají přednost. Semisystematické názvy obsahují předponu iso-, popř. neo-, jejich význam a příklad užití najdeme v následující tabulce. Tabulka : Semisystematické názvy Předpona Význam předpony Typ alkanu Příklad nerozvětvený alkan... pentan iso- Na předposledním uhlíku jsou methyly (celkem x )... isopentan (-methylbutan) neo- Na předposledním uhlíku jsou methyly (celkem x )... neopentan (,- dimethylpropan) Někdy se stane, že alkyl je k hlavnímu řetězci připojen jiným atomem uhlíku než koncovým (obr. A), popřípadě se sám větví (obr. B). Potom řetězec takového alkylu je třeba očíslovat, a to tak, že číslo dáme tomu atomu uhlíku, kterým je alkyl vázán k hlavnímu řetězci. Tyto alkyly lze pojmenovat systematicky, např.: -methylpropyl,,-dimethylbutyl, nebo příponou yl s příslušným číselným lokantem dáváme za název alkanu, např.: propan--yl, butan--yl. Lze je také pojmenovat semisystematicky. Přehled vzorců a názvů některých rozvětvených jednovazných nasycených alkylů je uveden v následující tabulce 5 (viz. tabulka 5). Obr. A: -methylpropyl Obr. B:, -dimethylbutyl Tabulka 5: Alkyly Vzorec alkylu -methylethyl propan--yl -methylpropyl Název alkylu systematický semisystematický isopropyl isobutyl 6

8 -methylpropyl butan--yl sek-butyl (čti: sekundární butyl),-dimethylethyl terc-butyl (čti: terciární butyl) -methylbutyl isopentyl,-dimethylpropyl,-dimetylpropyl neopentyl terc-pentyl (čti: terciární pentyl) Příklady k procvičení: ) Pojmenujte: a) b) c) d) e) g) f) h) 7

9 i) j) ) Napište vzorce: a) -methylpentan b) -ethyl-5-methyloktan c),,5-trimethylhexan d) 5-ethyl-,,-trimethyloktan e) 5-methyl--propylnonan f),,-trimethylpentan g),-dimethylpropan h),7-diethyl-,,5,6-tetramethyldekan i) isopropyl 8

10 ykloalkany ykloalkany jsou nasycené cyklické uhlovodíky, které obsahují mezi atomy uhlíků v cyklu pouze jednoduché vazby. Jejich obecný vzorec je n n. Nejmenší cyklický skelet má tři uhlíkové atomy. Uzavřený kruh uhlíkových atomů se v názvu vyjadřuje předponou cyklo- u základního alkanu. Název Molekulový vzorec Racionální vzorec Zjednodušený racionální vzorec yklopropan 6 yklobutan 8 yklopentan 5 0 yklohexan 6 Při odvozování vzorců a názvů substituovaných cykloalkanů postupujeme jako u alkanů. Polohu substituentů vyjadřujeme pouze tehdy, jsou-li alespoň dva, protože při substituci jednoho atomu vodíku jsou všechny polohy na cyklu rovnocenné. Dále název bude končit názvem příslušného cykloalkanu. Radikály odvozené odtržením jednoho vodíku od cykloalkanu nazýváme cykloalkyly (např.: cyklobutyl, cyklopentyl). Příklady k procvičení: ) Pojmenujte: a) b) c) d) e) ) Napište vzorce: a) cyklopentyl b),-dimethylcyklobutan c),,,,5,6-hexamethylcyklohexan d) -ethyl--isopropylcyklohexan e) -cyklohexyl-,,-trimethylpentan 9

11 Alkeny a alkyny Alkeny jsou nenasycené acyklické uhlovodíky, které mezi uhlíky v řetězci obsahují jednu dvojnou vazbu a mají obecný vzorec n n. Alkadieny mají dvě dvojné vazby a obecný vzorec je n n -. Alkyny obsahují jednu trojnou vazbu a obecný vzorec je n n -. Alkeny a alkyny s nerozvětveným řetězcem Názvy nerozvětvených alkenů a alkynů tvoříme od názvu alkanů nahrazením přípony -an příponou en (jedna dvojná vazba), -adien (dvě dvojné vazby), -atrien (tři dvojné vazby), dále příponou yn (jedna trojná vazba), -adiyn (dvě trojné vazby), -atriyn (tři trojné vazby), -enyn (jedna dvojná vazba a jedna trojná vazba), apod. Řetězec opět číslujeme a to tak, aby poloha násobných vazeb byla určena co nejmenším číslem. Toto číslo vlastně vyjadřuje číslo atomu uhlíku, ze kterého násobná vazba vychází. Číselný lokant umisťujeme pouze před označení druhu násobné vazby a opět lokanty a názvy oddělujeme spojovníkem (např. but--en). Pro přípony adien, -atrien, -adiyn, -atriyn, atd. přesouváme z této přípony písmeno a před číselný lokant a za lokantem pak již zbyde jen přípona dien, -trien, -diyn, -triyn, atd. Tabulka 7: Uhlovodíky s násobnými vazbami Vzorec Název but--yn buta-,-dien okta-,,5,7-tetraen Jsou-li v molekule současně dvojné i trojné vazby, pak (můžeme-li si vybrat) označíme dvojnou vazbu nižším číselným lokantem a v názvu uvádíme vždy dvojnou vazbu před vazbu trojnou pent--en--yn hexa-,-dien-5-yn Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem Při odvozování názvů alkenů a alkynů volíme jako hlavní řetězec ten s největším počtem násobných vazeb. (V případě rovnosti počtu násobných vazeb volíme ten, který má největší počet uhlíkových atomů). lavní řetězec očíslujeme tak, aby lokanty násobných vazeb byly co nejmenší čísla. Můžeme-li si vybrat, vybereme to číslování, které přisuzuje uhlovodíkovým zbytkům nižší čísla. Uhlovodíkové zbytky navázané na hlavní řetězec uvádíme v abecedním pořadí před pojmenování hlavního řetězce; platí zde stejná pravidla jako u pojmenování alkanů. Příklady pojmenování vzorců uvádí následující tabulka. 0

12 Tabulka 8: Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem Vzorec Název butylhexa-,,5-trien,,5,5-tetramethylhept--yn -ethyl--propylhexa-,-dien-5-yn Od nenasycených uhlovodíků můžeme odtržením jednoho nebo i více vodíkových atomů tvořit uhlovodíkové zbytky (substituenty). Uhlovodíkový zbytek od alkenů se nazývá alkenyl a od alkynů alkynyl. Jednovazné substituenty označujeme příponou -yl, dvojvazné příponami -diyl, -ylen, -yliden a trojvazné příponami -triyl, -ylidyn. Přehled nejužívanějších alkenylů a alkynylů je uveden v následující tabulce. Tabulka 9: Alkenyly a alkynyly Počet uhlíků Vzorec Název s příponou -yl, diyl, -triyl -ylen -yliden, -ylidyn Triviální název methylen methyliden methylidyn ethylen ethyliden ethylidyn ethenyl vinyl ethen-,- diyl propan-,- diyl propyliden (vinylen)

13 isopropyliden propylidyn prop--en-- yl allyl Triviální názvy se používají k pojmenování pouze následujících nenasycených acyklických uhlovodíků. Tabulka 0: Triviální názvy nenasycených acyklických uhlovodíků Vzorec systematický triviální ethen ethylen (nedoporučuje se používat) ethyn acetylen propadien allen -methylbuta-,-dien isopren

14 ykloalkeny ykloalkeny jsou nenasycené cyklické uhlovodíky obsahující dvojnou vazbu. Jejich obecný vzorec je n n -. Při odvozování názvu postupujeme velmi podobně jako u cykloalkanů, avšak číslujeme polohu násobných vazeb co nejmenšími čísly přednostně před polohou substituentů. V případě jedné dvojné vazby nečíslujeme cyklus. Např.: správně nesprávně Příklady k procvičení: ) Pojmenujte: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) ) Napište vzorce: a) -methylcyklopenten b) hex--en-5-yn c),-dimethylhexa-,-dien-5-yn d) 5-ethyl-5,6,6trimethylhept--yn e) penta-,-diyn f) -vinylhept--en-5-yn g),-dimethylcyklopenten

15 Aromatické uhlovodíky Aromatické uhlovodíky, jiným názvem areny, jsou uhlovodíky, které splňují podmínky aromatického charakteru: ) molekula je cyklická a atomy tvořící kruh leží v jedné rovině ) existují alespoň dvě její struktury, z nichž jednu od druhé odvodíme myšleným posunem π elektronů, popř. volných elektronových párů, po celém obvodu kruhu ) celkový počet π elektronů (včetně volných elektronových párů), které se účastní myšleného posunu, musí splňovat ückelovo pravidlo, které říká, že tento počet se rovná n +, kde n = 0,,,. atd. V molekulách dochází k delokalizaci π, kterou označujeme ve vzorci tenčím kruhem vepsaným doprostřed cyklu. Nejjednodušším arenem je benzen 6 6 a od něj se odvozují další areny nahrazením jednoho nebo více vodíkových atomů uhlovodíkovými zbytky, nebo připojením dalších benzenových jader za vzniku vícejaderných kondenzovaných arenů. Základní areny mají vžité triviální názvy: Tabulka : Triviální názvy arenů Vzorec Název 6 6 benzen naftalen anthracen

16 Fenanthren 8 chrysen Některé substituované areny mají vžité triviální názvy. toluen kumen styren mesitylen Substituované areny lze pojmenovat semisystematickými názvy podle substitučního principu. Tento název se skládá z triviálního názvu základního arenu a z předpony, která vyjadřuje polohu a druh substituentu. Polohu substituentu označujeme co možná nejmenšími čísly (v případě jediného substituentu na benzenu není třeba číslovat, automaticky má číslo jedna) a substituenty uvádíme v abecedním pořadí jejich názvů bez ohledu na násobící předpony. methylbenzen ethylbenzen -ethyl--methyl--propylbenzen toluen 5

17 -methylnaftalen, (všechny vzorce jsou identické) V případě stejných substituentů na benzenu odvodíme název arenu od benzenu.,-dimethylbenzen,-diethylbenzen,-divinylbenzen Vzájemnou polohu dvou substituentů lze také vyjádřit pomocí předpon ortho- (poloha,), meta- (poloha,) a para- (poloha,). Při psaní názvů tyto předpony zkracujeme. Uvádíme pouze jejich první písmena, tedy o-, m-, p-. Např.:,-dimethylbenzen,-dimethylbenzen,-dimethylbenzen o-dimethylbenzen m-dimethylbenzen p-dimethylbenzen triviální názvy: o-xylen m-xylen p-xylen V případě různých substituentů na benzenu odvodíme název arenu od vyššího triviálního názvu, tj, toluen, styren, atd. -ethylstyren p-ethylstyren 6

18 -methylnaftalen, (všechny vzorce jsou identické) Někdy je vhodné vyjádřit aren jako substituent, a to při tvorbě názvů arenů substituovaných dlouhými postranními řetězci. Substituenty odvozené z molekul arenů se nazývají aryly a mají v názvu opět koncovku yl. Názvy nejběžnějších arylů jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka : Aryly Aren Aryl a jeho název 6 5 fenyl benzen,-fenylen,-fenylen,-fenylen o-fenylen m-fenylen p-fenylen -tolyl -tolyl -tolyl o-tolyl m-tolyl p-tolyl -methylfenyl - methylfenyl - methylfenyl toluen benzyl benzyliden benzylidyn 7

19 styren styryl o-xylen,-xylyl,-xylyl,5-xylyl naftalen -naftyl * -naftyl * -anthryl * -anthryl * anthracen 9 9-anthryl * * nepoužíváme název naftalen--yl, ale stažený název -naftyl, obdobně je tomu i u anthracenu. Dále nepoužíváme starší označení poloh řeckými písmeny α, β. 8

20 Názvy arylů uvedených v tabulce používáme při pojmenovávání takových uhlovodíků, kdy v jejich molekule je k jednomu acyklickému řetězci připojeno několik arylů. Pojmenováváme je jako acyklické uhlovodíky se substituenty aryly. Příklady takových uhlovodíků jsou v následují v tabulce: Tabulka : yklické uhlovodíky se substituenty aryly Vzorec Název,-difenylbutan (-fenylbutyl)benzen difenylmethan benzylbenzen trifenylmethan benzhydrylbenzen,-difenylethen stilben (-fenylvinyl)benzen bifenyl (viz. tabulka násobící předpony) -fenyl-,-dimethylhex--en (,-dimethylhex--enyl) benzen 9

21 Příklady k procvičení: ) Pojmenujte: a) b) c) d) e) f) g) h) ) Napište vzorce: a) benzyl b) p-xylen c) -ethyl--methyl--propylbenzen d),-diethyl--methylbenzen e) -naftyl f),5-dimethyl--(-naftyl)hexan g) -ethyl--fenyl--methylbenzen h) bifenyl 0

22 Výsledky Alkany ) a),-dimethylpentan b),,,-tetramethylbutan c),-dimethylpentan d),,6-trimethyloktan e) -ethyl-,,5-trimethylpentan f) -ethyl-,-dimethylhexan g) -ethyl-,5,5,6-tetramethylnonan h) -ethyl-,5-dimethyl-6-propylnonan i) -methylpentyl j) 5-(-methylpropyl)nonan = isobutylnonan (složitější rozvětvený alkyl dáváme za číselný lokant do kulatých závorek) ) a) b) c) d) e) f) g) h) i)

23 ykloalkany ) a) methylcyklobutan b) -ethyl--methylcyklopentan c),-dimethylcyklohexan d) cyklopropyl e) cyklooktan ) a) b) c) d) e) Alkeny a alkyny ) a) hex--en b) pent--en--yn c),-dimethylbut--en d) -ethyl--methylpent--en e) buta-,-diyn f) hex--yn g) cyklobuten h) 7-methylcyklohepta-,,5-trien i),5-diethyl-,-dimethylhepta-,6-dien j),,5,5-tetramethylhept--yn k),,6-triethyl-6-methylokt--yn l) 5-vinylcyklopenta-,-dien m) -methylcyklobuten ) a) b) c) d) e) f)

24 g) ykloalkeny ) a) -ethyl--methylnaftalen b) fenyl c),5-xylyl d),-diethylnaftalen e),,5-trimethylbenzen (triv.: mesitylen) f),-difenylpropan [(-fenylpropyl)benzen] g) -butyl--ethyl--isopropylbenzen h) -vinylanthracen ) a) b) c) d) e) f) g) h) jiná možnost názvu: -(,5- dimethylhexyl)naftalen

25 Literatura: [] Fikr J., Kahovec J., Názvosloví organické chemie. (Rubico, Olomouc 00) [] onza J., Mareček A., hemie pro čtyřletá gymnázia.díl. (Nakladatelství Olomouc, Olomouc 998) [] Pacák J., Procvičujeme organickou chemii. (Karolinum, Praha 99) [] Blažek J., Melichar M., Přehled chemického názvosloví. (SPN, Praha 986) [5] Kotlík B., Růžičková K., hemie II v kostce. (Fragment, Praha 997) [6] Pacák J., Jak porozumět organické chemii. (Karolinum, Praha 997) [7] Dundr M., Klímová., Znáte organickou chemii? (Prospektrum, Praha 997) [8] Vacík J. a kol., Přehled středoškolské chemie. (SPN, Praha 990) [9] Červinka O., Dědek V., Ferles M., Organická chemie. (SNTL, Praha 98)

Názvosloví uhlovodíků

Názvosloví uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Varianty názvosloví: Triviální názvosloví tradiční, souvisí s výskytem

Více

Organické názvosloví. LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů. Jiří Pospíšil

Organické názvosloví. LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů. Jiří Pospíšil Organické názvosloví LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Přehled Typy vzorců Sumární, empirický, etc. Uhlovodíky a jejich názvosloví Nasycené Nenasycené cyklické Aromatické sloučeniny a jejich

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Rozdělení podle typu sloučeniny názvosloví uhlovodíků názvosloví derivátů uhlovodíků podle způsobu odvození názvu názvosloví triviální názvosloví

Více

Organická chemie. názvosloví acyklických uhlovodíků

Organická chemie. názvosloví acyklických uhlovodíků Organická chemie názvosloví acyklických uhlovodíků Obsah definice vlastnosti organických sloučenin prvkové složen ení organických sloučenin vazby v molekulách org. sloučenin rozdělen lení organických sloučenin

Více

4. Tvorba názvů v organické chemii

4. Tvorba názvů v organické chemii 4. Tvorba názvů v organické chemii Systematický substituční název organické sloučeniny tvořený morfémy lze rozdělit na kmen, předpony (prefixy), přípony (safixy) a lokanty. Kmen je taková část názvu, která

Více

Názvosloví v organické chemii

Názvosloví v organické chemii Názvosloví v organické chemii Anorganika - procvičování O BeF 2 a(n) 2 NaSN 5 IO 6 hydrogenfosforečnan vápenatý síran zinečnatý dusičnan hlinitý dusitan sodný hydroxid měďnatý oxid uhelnatý fluorid berylnatý

Více

Typy vzorců v organické chemii

Typy vzorců v organické chemii Typy vzorců v organické chemii Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Typy vzorců v organické chemii Zápis

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Z..0/..00/.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ázvosloví organických

Více

Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií

Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií Martin Klejch 2005 2006 Obsah Obsah...1 Slovo úvodem...3 Uhlovodíky...5 Alifatické uhlovodíky...5 Alkany...6 Alkeny, Alkyny...13 Jedno

Více

Doplňte počet uhlíků k předponě:

Doplňte počet uhlíků k předponě: OPAKOVÁNÍ Doplňte počet uhlíků k předponě: Předpona Počet uhlíků Předpona Počet uhlíků Penta 5 Metha 1 Propa 3 Okta 8 Hexa 6 Deka 10 Etha 2 Buta 4 Hepta 7 Nona 9 Doplňte počet uhlíků k předponě: Předpona

Více

Procvičování uhlovodíky pracovní list

Procvičování uhlovodíky pracovní list Procvičování uhlovodíky pracovní list 1. Uvedené uhlovodíky roztřiďte do pěti skupin. Uveďte vzorce příslušných uhlovodíků: Přiřaďte: ALKANY ALKENY ALKYNY CYKLOALKANY naftalen okten butyn butan benzen

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Chemie Studijní obor: Učitelství chemie a biologie pro SŠ Karolína Sezemská Názvosloví organických sloučenin Nomenclature of organic

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba,

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Wichterlovo gymnázium, strava-poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ PRA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZVSLVÍ A ZÁKLADNÍ TYPY REAKCÍ V RGANICKÉ CEMII PAVEL CZERNEK TMÁŠ KRCŇÁK JARSLAV VERLÍK strava 2006 Recenze:

Více

CHEMIE - Úvod do organické chemie

CHEMIE - Úvod do organické chemie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

15. Úvod do organické chemie. AZ Smart Marie Poštová

15. Úvod do organické chemie. AZ Smart Marie Poštová 15. Úvod do organické chemie AZ Smart Marie Poštová m.postova@gmail.com Úvod do organické chemie Organická chemie je chemií sloučenin uhlíku, mimo sloučeniny (doplňte) 1828 Wöhler: NH 4 CNO NH 2 -CO-NH

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

ALKANY. ený. - homologický vzorec : C n H 2n+2 2 -

ALKANY. ený. - homologický vzorec : C n H 2n+2 2 - ALKANY - nasycené uhlovodíky, řetězec otevřený ený - homologický vzorec : C n H 2n+2 - názvy zakončeny koncovkou an - tvoří homologickou řadu = řada liší šící se o stále stejný počet atomů - stále stejný

Více

Alkany a cykloalkany

Alkany a cykloalkany Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Alena Jirčáková Charakteristika alkanů: Malá reaktivita, odolné chemickým činidlům Nasycené

Více

Počet C Alkan Alkyl Počet C Alkan Alkyl 1 methan methyl 8 oktan oktyl. 2 ethan ethyl 9 nonan nonyl. 3 propan propyl 10 dekan decyl*

Počet C Alkan Alkyl Počet C Alkan Alkyl 1 methan methyl 8 oktan oktyl. 2 ethan ethyl 9 nonan nonyl. 3 propan propyl 10 dekan decyl* 5 Uhlovodíky Alkany Názvosloví. Obecný vzorec alkanů je C n n+2. Alkany tvoří homologickou řadu, ve které se jednotlivé členy liší o methylenovou skupinu -C 2 -. Odtržením atomu vodíku z nasyceného uhlovodíku

Více

Alkany Ch_027_Uhlovodíky_Alkany Autor: Ing. Mariana Mrázková

Alkany Ch_027_Uhlovodíky_Alkany Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková

Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Struktura organických sloučenin

Struktura organických sloučenin Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární(molekulový) druh a počet atomů v molekule Strukturní které atomy jsou spojeny

Více

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2 Základní názvy organických látek alifatické nasycené alkany (příklady s nerozvětvenými řetězci) methan CH 4 ethan CH 3 CH 3 propan CH 3 CH 2 CH 3 butan CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 pentan CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH

Více

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička  Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2. Alkany uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader v názvu mají koncovku an Cykloalkany uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze

Více

CYKLICKÉ UHLOVODÍKY O

CYKLICKÉ UHLOVODÍKY O CYKLICKÉ UHLOVODÍKY O nasycené i nenasycené uhlovodíky vytvářející kruhy- cyklické sloučeniny. Mohou vytvářet různé počty kruhů: jeden -monocyklické (nasycené i nenasycené) dva bicyklické (nasycené i nenasycené)

Více

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

UHLOVODÍKY ALKANY (...) UHLOVODÍKY ALKANY (...) alifatické nasycené uhlovodíky nerozvětvené i rozvětvené mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby (σ vazby), mezi nimi úhel 109 28 název: kmen + an obecný vzorec C n H 2n + 2 tvoří

Více

ALKANY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012. Ročník: devátý

ALKANY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ALKANY Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s alkany. V rámci

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

c. Jakým způsobem mohou být odděleny jednotlivé složky ropy?

c. Jakým způsobem mohou být odděleny jednotlivé složky ropy? ROPA A JEJÍ SLOŽENÍ 1. Najdětě v učebnici odpovědi na následující otázky: a. Jak vznikla ropa? b. Jaké je chemické složení ropy? c. Jakým způsobem mohou být odděleny jednotlivé složky ropy? d. Doplňte

Více

2.1 ALKANY A CYKLOALKANY

2.1 ALKANY A CYKLOALKANY Alkany se dříve nazývaly jako parafiny. Tento název vznikl spojením latinských slov parum (= málo) a affinis (= slučivý), což vystihuje jednu z hlavních vlastností alkanů (jsou málo reaktivní). Cykloalkany

Více

Uhlovodíky modelování pomocí soupravy základní struktury

Uhlovodíky modelování pomocí soupravy základní struktury Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Uhlovodíky modelování pomocí soupravy základní struktury (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-03 Předmět: Chemie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Z.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. HEMIE Organická

Více

Základy organické chemie

Základy organické chemie Základy organické chemie Trocha historie vyčleněna mezi 18-19. stoletím M. Lomonosov, A. Lavoisier studium procesu hoření, org. látky vznikají v organismech účinkem živé síly ( vis vitalis ) F. Wöhler,

Více

Úvod do organické chemie

Úvod do organické chemie Úvod do organické chemie vědní obor zabývající se chemií kovalentních sloučenin uhlíku kovalentní vazba intramolekulární forma chemické vazby, sdílení jednoho nebo více párů elektronů mezi dvěma prvky

Více

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C)

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C) Otázka: Uhlovodíky Předmět: Chemie Přidal(a): Majdush Obsahují ve svých molekulách pouze atomy uhlíku a vodíku Nejjednodušší org. sloučeniny Uhlík je schopný řetězit se a vytvářet tak nejrůznější řetězce,

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Organické sloučeniny a jejich názvosloví Lucie Szüčová Cíle přednášky 1. organická chemie 2.

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlovodíky Ročník 8. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma základní uhlovodíky.

Více

Názvosloví organických sloučenin

Názvosloví organických sloučenin NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE Novelizovaná pravidla (od r. 2000) Názvosloví organických sloučenin Vladimíra Kvasnicová 1) trojná vazba: yn alkyn, propyn, butyn,... 2) použití spojovníků estery: dimethylftalát

Více

ALKYNY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

ALKYNY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ALKYNY Datum (období) tvorby: 27. 8. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s alkyny. V rámci

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Alklany a cykloalkany Homologická řada alkanů Nerozvětvené alkany tvoří homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n+2, kde n jsou malá celá čísla.

Více

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Anorganické názvosloví

Anorganické názvosloví Anorganické názvosloví Obr. č. 1: Emil Votoček Chemické názvosloví je univerzálním "jazykem chemiků", umělý jazyk s cílem vytvořit každé sloučeniny pokud možný jednoduchý a jednoznačný název. Chemické

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek Ročník 1. CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_359_Uhlovodíky Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ..07/..00/34.092 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová Téma:

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_Ch_OCH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_Ch_OCH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 23.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_Ch_OCH Ročník: II. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Organická

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

V molekulách obou skupin uhlovodíků jsou atomy uhlíku mezi sebou vázány pouze vazbami jednoduchými (sigma).

V molekulách obou skupin uhlovodíků jsou atomy uhlíku mezi sebou vázány pouze vazbami jednoduchými (sigma). ALKANY, CYKLOALKANY UHLOVODÍKY ALIFATICKÉ (NECYKLICKÉ) CYKLICKÉ NASYCENÉ (ALKANY) NENASYCENÉ (ALKENY, ALKYNY APOD.) ALICYKLICKÉ (NEAROMA- TICKÉ) AROMATICKÉ (ARENY) NASYCENÉ (CYKLO- ALKANY) NENASYCENÉ (CYKLOALKENY

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

ARENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

ARENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ARENY Datum (období) tvorby: 13. 9. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s areny. V rámci tohoto

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ..07/.5.00/4.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová Téma:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Uhlovodíky Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Alkany jsou nasycené uhlovodíky s jednoduchými vazbami mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci).

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Herní otázky a jejich řešení:

Herní otázky a jejich řešení: Herní otázky a jejich řešení: 1) Kde v přírodě můžeme najít methan? Methan je plyn, který je hlavní součástí zemního plynu, tvoří se také při přeměnách uhlí a dále vzniká mikrobiálním rozkladem celulosy

Více

Názvosloví v organické chemii

Názvosloví v organické chemii Názvosloví v organické chemii Thiokyseliny deriváty vzniklé substitucí atomu kyslíku záměna kyslíku za síru název = přidání thio- k názvu příslušné kyseliny Př.: H 2 S 2 O 3 H 2 S 2 O 2 HSCN H 2 CS 3 kyselina

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_05_Ch_OCH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_05_Ch_OCH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 24.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_05_Ch_OCH Ročník: II. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Organická

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 19.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_Ch_OCH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 19.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_Ch_OCH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 19.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_Ch_OCH Ročník: II. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Organická

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH1

SADA VY_32_INOVACE_CH1 SADA VY_32_INOVACE_CH1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: tkadlecova@szesro.cz Základy názvosloví anorganických sloučenin

Více

ORGANICKÉ SLOUČENINY

ORGANICKÉ SLOUČENINY ORGANICKÉ SLOUČENINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení? ALKOLY, FENOLY A ETHERY Kvašení 1. S použitím literatury nebo internetu odpovězte na následující otázky: a. Jakým způsobem v přírodě vzniká etanol? Napište rovnici. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto H 3 C Vymezení arenů V aromatickém cyklu dochází k průniku orbitalů kolmých k rovině cyklu. Vzniká tzv. delokalizovaná vazba π. Stabilita benzenu

Více

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +. 1, 3, 5,... (lichý) OE +. EE +

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +. 1, 3, 5,... (lichý) OE +. EE + Dusíkové pravidlo Základní formulace (platí pro M R a OE +. ): lichá M R = lichý počet dusíků v molekule sudá M R = sudý počet dusíků v molekule nebo nula Pro ionty EE + přesně naopak: lichá hodnota m/z

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Uhlovodíky ČÍSLO PROJEKTU:

Více

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE:

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem se liší? 4) Vyber správné

Více

(Z)-but-2-en 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY

(Z)-but-2-en 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY Pro alkeny se dříve používalo označení olefiny. Tento název vznikl spojením latinských slov oleum (= ropa) a affinis (= slučivý), a to díky jejich výrobě z ropy. Alifatické acyklické

Více

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření)

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření) xidace alkanů Dehydrogenace Reaktivita alkanů xidace Radikálová substituce 3 3 2 = 2 2 xygenace (hoření) 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 Radikálová substituce alkanů Iniciace (vznik radikálu, homolytické štěpení

Více

název soli tvoří podstatné a přídavné jméno

název soli tvoří podstatné a přídavné jméno OPAKOVÁNÍ název soli tvoří podstatné a přídavné jméno podstatné jméno charakterizuje anion soli a jeho náboj: chlorid Cl - přídavné jméno charakterizuje kation soli a jeho oxidační číslo: sodný Na + podstatné

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY C OH COOH. řešení. uhlovodíkový zbytek. KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin. - obsahují 1 či více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY C OH COOH. řešení. uhlovodíkový zbytek. KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin. - obsahují 1 či více KARBXYLVÉ KYSELINY - obsahují 1 či více KARBXYLVÝCH funkčních skupin. - nejvyšší organické oxidační produkty uhlovodíků řešení R CH R C H R = uhlovodíkový zbytek 1 KARBXYLVÉ KYSELINY Dělení dle: a) typu

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova GE - Vyšší kvalita výuky CZ..0/..00/4.09 III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování názvosloví

Více

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza.

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza. Kromě CO 2 vznikají i saze roste svítivost Substituční reakce vazby: C C C H jsou nepolární => jsou radikálové S R...radikálová substituce 3 fáze... VLASTNOSTI ALKANŮ tady něco chybí... 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE

Více

ALKENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 8. 2012. Ročník: devátý

ALKENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 8. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ALKENY Datum (období) tvorby: 13. 8. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s alkeny. V rámci

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH29

DUM VY_52_INOVACE_12CH29 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH29 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

b) strukturní- znázorňují vazby mezi atomy a jejich uspořádání - C C C C - c) racionální vyjadřují druh a počet atomů v molekule

b) strukturní- znázorňují vazby mezi atomy a jejich uspořádání - C C C C - c) racionální vyjadřují druh a počet atomů v molekule ORGANICKÁ CHEMIE Zabývá se zkoumáním organických sloučenin. Organické sloučeniny - sloučeniny, ve kterých jsou vázáné atomy uhlíku a většinou i vodíku. Některé z nich obsahují i vázaný O, N, S, P, méně

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ..07/..00/.09 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová Téma: Základy

Více

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY ALKENY NENASYCENÉ ULOVODÍKY 1 ALKENY - mají ve svých molekulách alespoň jednu dvojnou vazbu- C=C homologický vzorec : C n 2n názvy od alkanů zakončeny koncovkou en CYKLOALKENY - homologický vzorec : C

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Uhlovodíky Alkany, Alkeny, Alkyny. Aromatické uhlovodíky Lucie Szüčová Cíle přednášky: rozdíl

Více

Organická chemie 1 (pro posluchače kombinovaného studia oboru Speciální chemickobiologické obory)

Organická chemie 1 (pro posluchače kombinovaného studia oboru Speciální chemickobiologické obory) UNIVERZITA PARDUBIE Fakulta chemickotechnologická Katedra organické chemie rganická chemie 1 (pro posluchače kombinovaného studia oboru Speciální chemickobiologické obory) Ing. Petr Šimůnek, Ph. D. ZÁKLADNÍ

Více

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +.

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +. Dusíkové pravidlo Základní formulace (platí pro M R a OE +. ): lichá M R = lichý počet dusíků v molekule sudá M R = sudý počet dusíků v molekule nebo nula Pro ionty EE + přesně naopak: lichá hodnota m/z

Více

2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY

2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY 2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY Označení aromatické uhlovodíky sice historicky souvisí s charakteristickým zápachem mnohých z nich (např. benzen páchne po dehtu, toluen zapáchá jako toluánský balzám či benzaldehyd

Více

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o )

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o ) ALKANY 1 Názvosloví Konformace Isomerie Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o ) 2 Alkany (resp. cykloalkany) jsou nejzákladnější organické sloučeniny složené pouze z

Více

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší?

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 4) Urči typy konstituční izomerie. 5) Co je tautomerie

Více

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty:

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: ALKOHOLY, FENOLY A ANALOGICKÉ SIRNÉ SLOUČENINY Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: Obecný vzorec hydroxysloučenin

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Organická chemie. Rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami účinek organické látky anorganické látky citlivé, těkavé, rozkládají se, hoří

Organická chemie. Rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami účinek organické látky anorganické látky citlivé, těkavé, rozkládají se, hoří Organická chemie Organická chemie je chemie sloučenin uhlíku, kromě samotného uhlíku a některých jednoduchých sloučenin uhlíku, jako jsou CO, CO 2, H 2 CO 3, uhlčitanů, hydrogenuhličitanů a karbidů, které

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,

Více