Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 Praha 9. V Praze dne 5. března Program podpory výstavby NGA (dotazník) Odpovědi zpracované ICTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 Praha 9. V Praze dne 5. března 2013. Program podpory výstavby NGA (dotazník) Odpovědi zpracované ICTU"

Transkript

1 Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 Praha 9 V Praze dne 5. března 2013 Program podpory výstavby NGA (dotazník) Odpovědi zpracované ICTU 1. Na jakou část infrastruktury sítí nové generace by měla být podpora Programu zaměřena, a za jakých podmínek: a) výhradně na přístupové sítě NGA (podle bodu 57 Pokynů EU)? b) výhradně na sítě páteřního propojení, tzv. backhaul (podle bodu 60 Pokynů EU)? c) na oba typy sítí podle a) a b) samostatně? d) výhradně na kombinaci sítí podle a) a b)? Preferujeme var. b) ve zdůvodnitelných případech c). Státní podporu backhaulu považujeme za efektivnější a méně rizikovou z hlediska potencionální možnosti poškození hospodářské soutěže. Pokud má být prioritou Programu zajištění NGA připojení pro obce a lokality doposud bez přístupu či s omezeným přístupem k vysokorychlostnímu připojení (tedy tradiční bíle a šedé oblasti), považujeme za vhodné výrazně preferovat projekty žádající budování backhaul sítí na úkor přístupových sítí. Nejčastější překážkou pro nabídku vysokorychlostního připojeni (ať už tradičního nebo NGA) je to totiž právě neexistence či nízká kvalita backhaulu. Z toho důvodu považujeme investice do backhaulu za méně rizikové. S ohledem na náklady platí nepřímá úměra mezi počtem obcí, které lze připojit pomocí nové z Programu dotované backhaul sítě, a počtem z Programu dotovaných přípojek

2 vedoucích až k zákazníkovi. Zároveň považujeme za nutné zdůraznit, že veřejné finanční prostředky by v žádném případě neměly směřovat do podpory páteřních sítí, které jsou v rámci České republiky vybudovány v dostatečném rozsahu několika na sobě nezávislými subjekty. I z tohoto důvodu navrhujeme neoznačovat sítě typu backhaul jako páteřní ale jako transportní (sloužící k propojení páteřních sítí a sítí přístupových). 2. Měla by být podpora Programu poskytnuta i na projekty zaměřené výhradně na budování prvků pasivní infrastruktury? Pokud ano, v jakém rozsahu z hlediska typologie prvků pasivní infrastruktury? Program by měl být prioritně zaměřen na výstavbu pasivní infrastruktury. Co se týká typologie, tak se lze omezit na kabelovody, ochranné trubky, HDPE trubky, microducty, optické kabely, optická vlákna. Vlastní náklady na aktivní prvky tvoří výrazně menší položku. Poskytovatel připojení by měl mít k dispozici přístup k dotované pasivní infrastruktuře bez vlákna, které by si již zafukoval sám dle svého výběru a na vlastní náklady. 3. Na podporu jakých oblastí (lokalit) by měla být podpora Programu zaměřena, a za jakých podmínek: a) výhradně do tzv. bílých míst (podle bodu 66, resp. bodu 75 Pokynů EU)? b) do tzv. bílých míst i tzv. šedých míst (podle čl. 67, resp. bodu 76 Pokynů EU)? Dotace by měly směřovat zejména do bílých oblastí, ale měla by existovat možnost podpořit i sítě v takových šedých oblastech, kde nelze s ohledem ne jejich komerční potenciál a výši nákladů předpokládat zprovoznění NGA sítě. Mělo by se však jednat výhradně o bílá a šedá místa podle čl. 66 a 67 Pokynů EU (tedy hodnocení dle existence základních širokopásmových síti.). Při definování bílých a šedých míst je

3 nutné analyzovat, zda úzkým místem je NGA nebo backhaul a podle toho směřovat podporu, přičemž dle našeho názoru je vhodné preferovat backhaul viz odpověď na otázku 1. Využití dotací v oblastech, kde již existuje NGA síť (tedy místa dle č. 75 a 76) považujeme za krajně nevhodné a trh poškozující. Pokyny EU sice využití podpory v místech s již vybudovanou NGA sítí (dokonce i s více než jednou) za určitých podmínek připouští, ale zároveň pro takové případy stanoví náročnější proces prokazování nezbytnosti použití veřejné podpory a jejího pozitivního dopadu. Proto i s ohledem na snadnější a rychlejší administraci Programu doporučujeme soustředit podporu pouze do bílých a případně i šedých míst hodnocených dle přítomnosti základního širokopásmového připojení. 4. S ohledem na odpovědi na předešlé otázky uveďte, jaké typy projektů by měly být v rámci Programu podpořeny (a z jakého důvodu), např.: a) vybudování komplexní přístupové sítě NGA včetně sítě páteřního propojení (backhaul)? b) vybudování sítí páteřního propojení (backhaul)? c) jiné (které) varianty? Preferujeme investice do backhaulu za předpokladu technologické neutrality poskytovaných služeb, s ohledem na již výše uvedené argumenty o hospodárném využití omezených finančních prostředků a rovněž s ohledem na cíle strategie Digitálního Česka. 5. Jaké by bylo věcné zaměření projektů, o nichž by vaše organizace především uvažovala? ICTU není přímo investorem a proto je tato otázka relevantní jen pro její jednotlivé členy. K odpovědi je však nutné více informací o podmínkách čerpání podpory, velikosti dotace na projekt apod.

4 6. Měly by být s přiznáním podpory spojeny doprovodné podmínky či závazky? Pokud ano, jaké, s jakou dobou platnosti a proč? Podmínky a závazky musí odpovídat Pokynům EU. Předpokládáme tedy existenci povinné velkoobchodní nabídky na služby poskytované prostřednictvím dotované sítě, povinné zpřístupnění pasivní infrastruktury vybudované díky podpoře, povinnost pro příjemce dotace oddělit maloobchodní a velkoobchodní nabídku. Povinnosti a závazky by se měly týkat i poskytovatele podpory: průhledné rozhodování o poskytnutí podpory, včasné informování o lokalitách, kde budou budovány z Programu podpořené sítě apod. Program by měl být i technologicky neutrální a nepreferovat některé technologie na úkor jiných. Vybudovaná pasivní infrastruktura by měla mít nastaveny minimální technické parametry, aby byla zajištěna kvalita a kapacita (s dostatečnou rezervou) pro zájemce o velkoobchodní přístup. Navrhujeme zvážit podmínku, aby Program mohl využít jen subjekt, který bude respektovat a plnit povinnosti související s vytvářeným registrem pasivní infrastruktury - RPI (jde zejm. o povinnost vkládat data do RPI). 7. Můžete uvést příklady omezení nebo naopak pozitivních opatření, která by dále měla vliv na podnikatelské aktivity vaší organizace v oblasti výstavby infrastruktury? Na tuto otázku, resp. na velmi podobné typy otázek, ICTU již několikrát odpovídala (např.: odpovědi na dotazník EU ke snížení nákladů na výstavbu vysokorychlostní infrastruktury elektronických komunikací _Consultation_on_an_EU.pdf). Znovu si dovolujeme zopakovat hlavní překážku výstavby infrastruktury stavební zákon (usnadnění a urychlení stavebních řízení spojených s budováním sítí

5 elektronických komunikací) snížení až zrušení poplatků za využití obecního majetku pro budování sítí elektronických komunikací, přístup k netelekomunikační infrastruktuře a právní nejistotu ohledně podmínek povinnosti přístupu ostatních soutěžitelů k vybudované infrastruktuře. Rizika vytváří také nevyjasněná regulační pravidla, zejména pokud jde o parametry otevřeného přístupu k dotované infrastruktuře včetně regulace cen přístupu. 8. V čem spatřujete z hlediska vašeho podnikání hlavní rizika poskytování podpory v rámci Programu (a proč) ve vztahu k: a) možnému narušení rovných podmínek soutěže na trhu? Pokud bude možno využít podporu z Programu v oblastech, kde fungují tržní mechanizmy a kde privátní subjekty investovaly značné prostředky do sítí, pak zcela nepochybně dojde k narušení tržních podmínek. Problémem je také vysoká míra vzájemné substituce mezi širokopásmovým a NGA připojením. V místech, kde funguje trh základních širokopásmových služeb, a je uspokojena poptávka, dotace do NGA infrastruktury mohou poškodit stávající investice do širokopásmových služeb. Rovněž nejistota ohledně možného vzniku dotovaných sítí v oblastech, kde již existuje či je plánována NGA síť, může vést k odložení investic do NGA ze strany privátních subjektů. b) motivaci a rozhodování komerčních subjektů směrem k technologické inovaci? Nevidíme rizika. c) další (uveďte)? Riziko neefektivního čerpání prostředků na projekty, jejichž přínos nebude úměrný vynaloženým veřejným prostředkům (optika do hájenky).

6 9. Přímá finanční podpora v rámci Programu by měla být postavena na principu uplatnění vlastního spolufinancování. Můžete uvést orientační představu procentního podílů přímé finanční podpory z Programu, kterou považujete za signifikantní vůči celkové potřebné investici? Pokud má být podpora z Programu zaměřena na obce a lokality bez možnosti širokopásmového připojení (bílá místa), je třeba počítat s tím, že ve většině případů nejsou doposud připojeny s ohledem na vysoké náklady a nízkou až nulovou návratnost investice (řídce osídlené venkovské lokality, malá počet obyvatel, horský terén apod.). V takových případech je třeba počítat s dotací až 100%. V případě šedých míst lze podíl odhadnou na 45-75%. Při nízkém podílu dotací hrozí nebezpečí, že projekt nebude dostatečně atraktivní pro soukromé investory. 10. Jaká hlavní kritéria pro posuzování důvodů podpory z Programu považujete za klíčová (a proč)? Nutno vycházet z programu Digitální Česko. Tj. zaměření projektů do lokalit bez možnosti širokopásmového připojení a do lokalit, ve kterých nelze bez podpory očekávat nabídku připojení převyšující 30 Mbit/s, princip technologické neutrality, povinná velkoobchodní nabídka, povinné zpřístupnění pasivní infrastruktury, nejvyšší efektivnost, podrobné zohlednění stavu aktuální nabídky připojení (+ výhled na 3 roky) a dodržení dalších podmínek dle Pokynů EK. Přitom je vhodné preferovat projekty backhaulu. A dále: Závazný časový harmonogram pro realizaci projektu, zajištění všech potřebných povolení pro výstavbu a realizaci, kompletní projektový záměr. 11. Považujete za vhodné a účelné (a proč) zapojit do projektu i samosprávné orgány (obce, kraje) z pohledu: a) spoluúčasti na přípravě podporovaných projektů?

7 Vedle operátorů i samosprávné orgány by měly mít možnost zapojit do projektu v rámci PPP. Obce a ani jimi spoluvlastněné subjekty by však neměly nabízet služby na maloobchodním trhu, ale pouze velkoobchodně a to v oblasti infrastruktury formou transparentní nabídky stejné pro všechny subjekty, bez rozdílu, zda se jedná o připojení firmy, koncového zákazníka nebo operátora. Typickou komoditou je nenasvícené optické vlákno. Společnost provozující takto vzniklou infrastrukturu by měla být z principu neziskovou a veškeré výnosy by měly být reinvestovány do infrastruktury NGA. b) účasti na rozhodovacím procesu pro přiznání podpory z Programu? Ne, samosprávné orgány by se rozhodně neměly podílet na rozhodování o dotaci. 12. Můžete uvést svou představu o efektivní organizaci Programu z hlediska: a) správy Programu a jeho institucionálního zakotvení? b) procedury podávání a posuzování žádostí o podporu z Programu? c) mechanismů kontroly a sledování udržitelnosti projektů? d) dalších okolností souvisejících s realizací Programu? Uvítali bychom další diskuzi na toto téma. Z obecného hlediska doporučujeme, aby celý proces podávání žádostí a hodnocení byl v maximální možné míře průhledný a jasný. Dále doporučujeme, aby funkce hodnotitelů nebyla neplacenou a tedy čestnou funkcí. Hodnotitelé by měli být placeni a zároveň nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Jen tak lze podle našeho názoru zajistit dostatek času a energie pro kvalitní hodnocení projektů. Zvýšená pozornost by měla být věnována zmapování současného stavu nabídky připojení a výhledu na další 3 roky, což se neobejde bez spolupráce s poskytovateli připojení.

8 Další náměty a připomínky jsou: 1. Doporučujeme před spuštěním programu podrobný rozbor zkušeností z obdobných projektů (dotované pokrývání bílých míst určitou službou) z jiných zemí (USA, Skandinávie). Požadujeme, aby rozhodovací proces obsahoval efektivní pojistky proti plýtvání veřejnými prostředky. 2. Doporučujeme zvážení kvalitního sociologického průzkumu ohledně poptávky a přínosu NGA služeb v bílých místech, zejména v řídce osídlených rekreačních oblastech. 3. Plná transparentnost celého procesu udělování státní podpory je zásadní. Od specifikace oprávněných oblastí, přes výběrová řízení, až po důslednou kontrolu plnění (a penalizaci neplnění) podmínek a povinností, s nimiž bude podpora svázána. 4. Je třeba pečlivě definovat granularitu členění území státu pro posouzení bílých/šedých/černých míst včetně rozlišení, zda jde o backhaule, nebo přístupovou síť. Návrh tohoto členění je třeba důsledně vydiskutovat s širokou veřejností. 5. Je nezbytné vyřešit financování registrů pasivní infrastruktury tak, aby tyto registry byly využitelné pro rozhodování o dotacích pro projekty (účelnost dotací). S pozdravem, Ing. Svatoslav Novák prezident ICT UNIE o.s.

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR: aktivity ICT UNIE. Úkoly Legislativní a regulační komise ICTU

Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR: aktivity ICT UNIE. Úkoly Legislativní a regulační komise ICTU Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR: aktivity ICT UNIE Úkoly Legislativní a regulační komise ICTU Aktivity LK ICTU k diskutovanému tématu Rozvoj vysokorychlostních sítí zejména

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace a další oborová sdružení APKT, ČAT, ČAEK. Svatoslav Novák Praha 1/2015 Digitální Česko

Více

Předpoklady rozvoje sítí nové generace (NGA/NGN) Návrh Výb oru n ezávislého ICT průmyslu

Předpoklady rozvoje sítí nové generace (NGA/NGN) Návrh Výb oru n ezávislého ICT průmyslu Předpoklady rozvoje sítí nové generace (NGA/NGN) Návrh Výb oru n ezávislého ICT průmyslu Verze 1, 16. listopadu 2015 V ý b o r n e z á v i s l é h o I C T p r ů m y s l u, w w w. v n i c t p. c z Předpoklady

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020):

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 1 Prioritní

Více

Rozvoj optické sítě. Kamenice, 3.05.2015. Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad

Rozvoj optické sítě. Kamenice, 3.05.2015. Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad Rozvoj optické sítě, 3.05.2015 Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad Dostupnost sítě Internet Dostupnost sítě Internetu v roce 2011 V obci dostupné 2 varianty připojení WiFi síť občanského sdružení K-NET

Více

Datová dálnice Kamenice první dotovaná síť v České republice

Datová dálnice Kamenice první dotovaná síť v České republice Datová dálnice první dotovaná síť v České republice Telč, 29.07.2015 Ing. Martin Procházka Poloha Cca 20km od větších aglomerací, mimo hlavní dopravní tepny mezi Velkým Meziříčí, Jihlavou, Třebíčí Celkově

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu v projektech souvisejících s implementací GeoInfoStrategie

Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu v projektech souvisejících s implementací GeoInfoStrategie BJ1 Významné aktivity MPO v oblasti elektronických komunikací s vazbami na Geoinfostrategii Národní plán rozvoje sítí nových generací Registr pasivní infrastruktury Transpozice směrnice o opatřeních ke

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

O aktuálních otázkách

O aktuálních otázkách Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ) Jiří Peterka Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory Vysokorychlostní internet Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

PARDUBICE, červen 2017

PARDUBICE, červen 2017 Národní plán rozvoje sítí nové generace NPRSNG I. výzva programu podpory Vysokorychlostní internet, programu OP PIK vyhlášená dne 31. března 2017 PARDUBICE, červen 2017 Program semináře 10.00 až 10.15

Více

TYPICKÝ POHLED OPERÁTORA KABELOVÉ TELEVIZE NA SÍTĚ NGA

TYPICKÝ POHLED OPERÁTORA KABELOVÉ TELEVIZE NA SÍTĚ NGA TYPICKÝ POHLED OPERÁTORA KABELOVÉ TELEVIZE NA SÍTĚ NGA Bronislav Jašek APKT 9.3.2017, Brno APKT Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR Vznik v roce 1991 24 řádných členů, 9 přidružených

Více

Připomínky na základě čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES 1

Připomínky na základě čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES 1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3/05/2010 K(2010)3014 SG-Greffe (2010) D/6445 Český telekomunikační úřad P.O. Box 02 225 02 Praha 025 Česká republika K rukám pana Pavla Dvořáka předsedy Rady Fax: +420 224004811

Více

Analýzy hlasových trhů. Ing. Hana Beniaková, Odbor analýz trhů, ČTÚ

Analýzy hlasových trhů. Ing. Hana Beniaková, Odbor analýz trhů, ČTÚ Analýzy hlasových trhů Ing. Hana Beniaková, Odbor analýz trhů, ČTÚ Regulační prostředí Regulace exante Oborová, řeší oborové regulační orgány (ČTÚ) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

II. POPIS NÁVRHU OPATŘENÍ

II. POPIS NÁVRHU OPATŘENÍ Na základě čl. 7 odst. 3 rámcové směrnice mohou vnitrostátní regulační orgány a Komise dotyčnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu předložit připomínky k oznámeným návrhům opatření. II. POPIS NÁVRHU OPATŘENÍ

Více

Podpora výstavby NGA sí2 v členských státech EU. 29. 1. 2015 Workshop NGA sítě

Podpora výstavby NGA sí2 v členských státech EU. 29. 1. 2015 Workshop NGA sítě Podpora výstavby NGA sí2 v členských státech EU 29. 1. 2015 Workshop NGA sítě Co jsme zjišťovali? Jaký je aktuální stav a cíle podpory broadbandu ve vybraných členských zemích EU Jak podporují vybrané

Více

Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 poštovní přihrádka Praha 025. Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 poštovní přihrádka Praha 025. Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Návrh textu Vyhlášení výběrového

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

ISP Alliance. Jakub Rejzek Štěpán Beneš

ISP Alliance. Jakub Rejzek Štěpán Beneš ISP Alliance Jakub Rejzek Štěpán Beneš Co je ISP Alliance? - ISP Alliance je sdružení regionálních operátorů - Regionální operátoři jsou víceméně jediní, kdo staví sítě FTTH a FTTB - Ve fixním internetu,

Více

CESTA K DIGITÁLNÍ EKONOMICE A SPOLEČNOSTI. Cesta k digitální ekonomice a společnosti

CESTA K DIGITÁLNÍ EKONOMICE A SPOLEČNOSTI. Cesta k digitální ekonomice a společnosti CESTA K DIGITÁLNÍ EKONOMICE A SPOLEČNOSTI Obsah prezentace Digitální Česko Nedotační opatření na podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací Národní plán pro gigabitovou společnost Digitální

Více

1. Úvod. 2. Veřejná konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

1. Úvod. 2. Veřejná konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace,

Více

Sekce Technologie 4.0

Sekce Technologie 4.0 Sekce Technologie 4.0 Strategické priority ve vztahu k OP PIK Výroční konference OP PIK 10. 12. 2018 Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek MPO Sekce Technologie 4.0 Základní agendy sekce Digitální ekonomika

Více

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. DIGITÁLNÍ ČESKO - NÁMĚTY A POSTŘEHY panelová diskuse na konferenci OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. DIGITÁLNÍ ČESKO - NÁMĚTY A POSTŘEHY panelová diskuse na konferenci OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 WWW.PROFIBER.EU DIGITÁLNÍ ČESKO - NÁMĚTY A POSTŘEHY panelová diskuse na konferenci OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Digitální služby (*) 3 pilíře: osvěta, vytrvalost,

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory Vysokorychlostní internet Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 68. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Ustanovení čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES: bez připomínek

EVROPSKÁ KOMISE. Ustanovení čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES: bez připomínek EVROPSKÁ KOMISE Brusel 30.1.2019 C(2019) 799 final Český telekomunikační úřad (ČTÚ) Sokolovská 219, P. O. Box 02 225 02 Praha 025 Česká republika K rukám pana Ing. Mgr. Jaromíra Nováka, předsedy Rady ČTÚ

Více

Broadband. chceme dohnat Evropu, ale chybí nám pravidla hry. Martin Orgoník Vodafone Czech Republic. TINF 2012, 27. listopadu 2012

Broadband. chceme dohnat Evropu, ale chybí nám pravidla hry. Martin Orgoník Vodafone Czech Republic. TINF 2012, 27. listopadu 2012 Broadband chceme dohnat Evropu, ale chybí nám pravidla hry Vodafone Czech Republic TINF 2012, 27. listopadu 2012 C1 - Vodafone Unclassified Obsah prezentace > Srovnání se zahraničím > Bariéry rozvoje NGA

Více

Český telekomunikační úřad. Dosavadní průběh geografického sběru dat a příprava ČTÚ na verifikaci. Brno

Český telekomunikační úřad. Dosavadní průběh geografického sběru dat a příprava ČTÚ na verifikaci. Brno Český telekomunikační úřad Dosavadní průběh geografického sběru dat a příprava ČTÚ na verifikaci Brno 10. 3. 2016 2 Obsah Geografický sběr dat účel aktuální stav Verifikace geografických údajů Časté dotazy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

DOTAZNÍK pro ZÚČASTNĚNÉ STRANY. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod řídící orgán Regionálního operačního programu Jihovýchod

DOTAZNÍK pro ZÚČASTNĚNÉ STRANY. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod řídící orgán Regionálního operačního programu Jihovýchod 1. OBECNÉ OTÁZKY DOTAZNÍK pro ZÚČASTNĚNÉ STRANY Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod řídící orgán Regionálního operačního programu Jihovýchod 2007-2013 1.1. Byli jste zapojeni do projektů veřejného

Více

PARAMETRY SÍTÍ NGA podle dotační výzvy OPPIK Vysokorychlostní internet

PARAMETRY SÍTÍ NGA podle dotační výzvy OPPIK Vysokorychlostní internet TECHNICKÝ WORKSHOP PARAMETRY SÍTÍ NGA podle dotační výzvy OPPIK Vysokorychlostní internet ČVUT Praha, 11.5.2017 AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ OPPIK Vysokorychlostní internet Výzva I Vyhlášena

Více

Optical Fibre Apparatus Otevřená optická přístupová síť FTTH

Optical Fibre Apparatus Otevřená optická přístupová síť FTTH Optical Fibre Apparatus Otevřená optická přístupová síť FTTH Pavel Dubský, OFA s.r.o. Pavel Dubský OFA s.r.o. Po roce 2015 nemusí pro plnohodnotný širokopásmový přístup stačit ano 100 Mb/s. Optické vlákno

Více

Článek 3 Definování relevantního trhu

Článek 3 Definování relevantního trhu Komise 2002/C 165 k analýze trhu a hodnocení významné tržní síly podle předpisového rámce Společenství pro sítě a služby elektronických komunikací (dále jen Pokyny ). (2) Relevantními trhy se rozumějí

Více

Podpora firem formou finančních nástrojů a její další rozvoj v programovém období podpora malých a středních podniků (MSP)

Podpora firem formou finančních nástrojů a její další rozvoj v programovém období podpora malých a středních podniků (MSP) a její další rozvoj v programovém období 2020+ - a její další rozvoj Finanční nástroje (FN) Hlavním smyslem FN je usnadnit financování komerčně smysluplných projektů s reálně dosažitelnou návratností Finanční

Více

Dotační podpora výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu (NGA).

Dotační podpora výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu (NGA). Dotační podpora výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu (NGA). Ing. Vladimír Petržílka Odbor implementace strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Radiokomunikace 2017 Pardubice

Více

Naplňování cílů Dohody o partnerství a podíl OP PIK na její realizaci

Naplňování cílů Dohody o partnerství a podíl OP PIK na její realizaci MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Naplňování cílů Dohody o partnerství a podíl OP PIK na její realizaci Mgr. Kateřina Neveselá, ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU 8.

Více

Preambule. Na základě těchto aktů se níže uvedené smluvní strany rozhodly uzavřít tuto Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Preambule. Na základě těchto aktů se níže uvedené smluvní strany rozhodly uzavřít tuto Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. S m l o u v a o p o s k y t o v á n í s l u ž e b o b e c n é h o h o s p o d á ř s k é h o z á j m u uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

Více

NÁVRH ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POVINNOSTÍ

NÁVRH ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POVINNOSTÍ NÁVRH ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POVINNOSTÍ Praha xx. srpna 2006 Čj. 3 730/2006-610 Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb.,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 65. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD Přehled

Více

Analýza trhu č. A/3a/xx.2016-z, velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

Analýza trhu č. A/3a/xx.2016-z, velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Analýza trhu č. A/3a/xx.2016-z, velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dotační úskalí z pohledu žadatele. PhDr. Ondřej Beránek

Dotační úskalí z pohledu žadatele. PhDr. Ondřej Beránek Dotační úskalí z pohledu žadatele PhDr. Ondřej Beránek O společnosti enovation s.r.o. Přední poskytovatel poradenských a konzultačních služeb zejména pro privátní sektor se zaměřením na ICT segment Příprava

Více

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA. SVA skupiny Silniční infrastruktura

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA. SVA skupiny Silniční infrastruktura TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny Silniční infrastruktura Současný stav obecně výrazné zvýšení intenzit dopravy, několikanásobné zvýšení objemu přeprav zboží a materiálů a vysoký nárůst

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 23. 03. 2018 bod programu: 2 věc: Metropolnet, a.s. - projekt č. 3: Technická studie Městská optická síť Ústí nad Labem dopad na rozpočet: ne zpracoval: Mgr. Jan

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 2 Podrobný popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských

Více

Praha xx.yy 2015 Čj. XX XXX/2015-610/X. vyř.

Praha xx.yy 2015 Čj. XX XXX/2015-610/X. vyř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Praha xx.yy 2015 Čj. XX XXX/2015-610/X. vyř. Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Revize předpisového rámce EU pro elektronické komunikace Stanovisko Českého telekomunikačního Úřadu

Revize předpisového rámce EU pro elektronické komunikace Stanovisko Českého telekomunikačního Úřadu Revize předpisového rámce EU pro elektronické komunikace Stanovisko Českého telekomunikačního Úřadu Evropská komise (dále jen Komise ) zveřejnila v závěru června roku 2006 k odborné diskusi pracovní materiály,

Více

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech NPPCRR Národní program podpory CR v regionech MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Listopad 2016 Dotační program podpora cestovního ruchu Snahou je podpora konkurenceschopnosti destinací a podpora socioekonomických

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

ORLICKO V ROCE Pracovní verze. 4. Stanovení cílů a jejich priorizace

ORLICKO V ROCE Pracovní verze. 4. Stanovení cílů a jejich priorizace ORLICKO V ROCE 2020 Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení Na základě analýzy území, založené na studiu jeho sociálních, ekonomických a environmentálních charakteristik a poznatcích potřeb, přání

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Odpovědi na otázky dotazníku k revizi Pokynů Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí

Odpovědi na otázky dotazníku k revizi Pokynů Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí Odpovědi na otázky dotazníku k revizi Pokynů Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí 1. OBECNÉ OTÁZKY 1.1. Byli jste zapojeni do projektů veřejného

Více

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu / MHz

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu / MHz Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880 915 / 925 960 MHz 8. listopadu 2016 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Vážený pane Nováku,

EVROPSKÁ KOMISE. Vážený pane Nováku, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2013 C(2013) 5392 final Český telekomunikační úřad (ČTÚ) P. O. Box 02 225 02 Praha 025 Česká republika K rukám pana Jaromíra Nováka předsedy Rady Fax: +420 224 004 811

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Praha Xx. xxxx 2015 Čj. XXX XXX/2015-610/X. vyř.

Praha Xx. xxxx 2015 Čj. XXX XXX/2015-610/X. vyř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Praha Xx. xxxx 2015 Čj. XXX XXX/2015-610/X. vyř. Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný

Více

MAS Českomoravské pomezí IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

MAS Českomoravské pomezí IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení MAS Českomoravské pomezí o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 2020 oznamuje změnu v 2. výzvě k předkládání žádostí o

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

1. Programový rámec OPZ

1. Programový rámec OPZ Příloha 2.2 Hodnotící kritéria pro OPZ Směrnice 01 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu 1. Programový rámec OPZ Podopatření 1.1.1.1 Podpora zaměstnanosti V rámci oblasti zaměstnanosti

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Konference: Komunitně vedený místní rozvoj a jeho příspěvek k rozvoji území Pardubice 13. listopadu 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20/09/2010. o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037}

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20/09/2010. o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20/09/2010 K(2010) 6223 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20/09/2010 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037} DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20/09/2010

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Plánování NGA sítí. Pavel Škoda

Plánování NGA sítí. Pavel Škoda Plánování NGA sítí Pavel Škoda s.r.o. Nizozemská společnost se sídlem v Praze Založena 2016 Vychází ze zkušeností zahraničních investorů Přináší softwarové plánování přístupových sítí Kombinuje různá softwarová

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE PŘÍLOHA Č. 2 2/OŠK/2016 Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti Úvod Dotace se poskytují na účely určené městem Kopřivnice v programech nebo na jiné

Více

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu Národní plán rozvoje sítí nové generace

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu Národní plán rozvoje sítí nové generace Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu Národní plán rozvoje sítí nové

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Věc CZ/2018/2067: Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě v České republice nápravná opatření

EVROPSKÁ KOMISE. Věc CZ/2018/2067: Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě v České republice nápravná opatření EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.4.2018 C(2018) 2733 final Český telekomunikační úřad (ČTÚ) Sokolovská 219, P. O. Box 02 225 02 Praha 025 Česká republika K rukám pana Ing. Mgr. Jaromíra Nováka, předsedy

Více

CEU2C řešení pro návrh NGA sítí. Ing. Pavel Škoda, Mgr. Tomáš Kafka

CEU2C řešení pro návrh NGA sítí. Ing. Pavel Škoda, Mgr. Tomáš Kafka CEU2C řešení pro návrh NGA sítí Ing. Pavel Škoda, Mgr. Tomáš Kafka ConnectEU2Create s.r.o. Nizozemská společnost se sídlem v Praze Založena 2016 (Nominace na Investora roku) Vychází ze zkušeností zahraničních

Více

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 2 Podrobný popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských

Více

MAS Brána do Českého ráje IROP Investice do vzdělávání

MAS Brána do Českého ráje IROP Investice do vzdělávání MAS Brána do Českého ráje z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Brána do Českého ráje na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Rozhodnutí Komise ve věci CZ/2016/1844: velkoobchodní původ volání ve veřejné telefonní síti v pevném místě v České republice

Rozhodnutí Komise ve věci CZ/2016/1844: velkoobchodní původ volání ve veřejné telefonní síti v pevném místě v České republice EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.3.2016 C(2016) 1744 final Český telekomunikační úřad (ČTÚ) Sokolovská 219 P. O. Box 02 225 02 Praha 025 Česká republika K rukám pana Ing. Mgr. Jaromíra Nováka, předsedy

Více

PŘÍLOHA č. 11c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 2.

PŘÍLOHA č. 11c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 2. PŘÍLOHA č. 11c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 2.3 Příloha č. 11c): Základní osnova: Závazná osnova Studie proveditelnosti

Více

TELEFON (+420)

TELEFON (+420) Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k Akčnímu plánu NÁZEV MATERIÁLU 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací Č. J. 80/2019 DATUM

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN - nabídka pro ISPs

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN - nabídka pro ISPs Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN - nabídka pro ISPs Michal Frankl 21. dubna 2016 Obchodní model Operátoři (FO, MNO) Mobilní hlas Mobilní data Fix voice 99,6% pokrytí populace 98,2% pokrytí

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: zvyšování kvality života obyvatel regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: zvyšování kvality života obyvatel regionu. oblast podpory: 3.4 Veřejné služby regionálního významu vyhlášení výzvy: 17. prosince 2007 příjem žádostí: od 2. ledna do 29. února 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: zvyšování kvality života obyvatel

Více

Transpozice směrnice o usnadnění výstavby NGA sítí do českého právního řádu

Transpozice směrnice o usnadnění výstavby NGA sítí do českého právního řádu Transpozice směrnice o usnadnění výstavby NGA sítí do českého právního řádu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU Mgr. Luděk Šrubař a Mgr. Bc. Lucie Baďurová Slide č. 1 Obsah prezentace: 1.

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Doporučen ení 21. 8. 2008, Liberec Je váš projektový záměr opravdu přeshraniční? Opravdu

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Rozvoj elektronických komunikací a audiovizuálních médií v EU

Rozvoj elektronických komunikací a audiovizuálních médií v EU Rozvoj elektronických komunikací a audiovizuálních médií v EU Ing. Jan Kramosil Bratislava, červen 2007 Úvod Rozvoj EK a AVM KOM(2007)155, Regulace a trhy evropských elektronických komunikací 2006, tzv.

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025 Český se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 :~~~~f;~~~~~_~.~v::e _:~~I ~"" ~.+.tf-'(iy VYKONATELNÉ dne............. Ceský telekomunikalni.~(~d. Odbor regulace komunlk

Více

Vývoj kolem dotací pro NGA sítě, Geografický. sběr dat - povinnost ČTÚ

Vývoj kolem dotací pro NGA sítě, Geografický. sběr dat - povinnost ČTÚ Vývoj kolem dotací pro NGA sítě, Geografický sběr dat - povinnost ČTÚ Národní plán rozvoje sítí NGA Národní plán MPO bez jakýchkoliv pochybností 100% nezvládnulo. Od prvního draftu se příliš nezměnil,

Více

MAS Podještědí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podještědí na období

MAS Podještědí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podještědí na období MAS Podještědí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podještědí na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Revize Pokynů Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí 1

Revize Pokynů Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí 1 Revize Pokynů Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí 1 1. ÚVOD V roce 2009 Komise přijala Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory

Více

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP 1 Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP Telč, 4.8.2001 Ivo Skrášek vedoucí oddělení IT KÚ Zlínského kraje 1. Vývoj projektu Komunikační infrastruktury ZK 2 První

Více