ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU"

Transkript

1

2 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Vzdušný prostor je rozdělen do tříd (A až G) podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service) Úkolem letových provozních služeb je: zabraňovat srážkám letadel zabraňovat srážkám letadel na provozní ploše a s překážkami na této ploše udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu poskytovat rady a informace užitečné k bezpečnému a účinnému provádění letů vyrozumívat příslušné organizace a orgány o letadlech, po nichž se má pátrat nebo kterým se má poskytnout záchranná služba, a spolupracovat s těmito orgány, jak se požaduje.

3 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU DEFINICE: ROZDÍL MEZI VFR X VMC A IFR X IMC VFR Symbol používaný k označení pravidel letu za viditelnosti. VMC Symbol používaný k označení meteorologických podmínek pro let za viditelnosti. IFR Symbol používaný k označení pravidel pro let podle přístrojů. IMC Symbol používaný k označení meteorologických podmínek pro let podle přístrojů.

4 VMC IMC

5 DEFINICE: ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU LETOVÉ POVOLENÍ Letové povolení (Air traffic control clearance) Oprávnění, vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokračovat za podmínek určených stanovištěm řízení letového provozu. Poznámka: Výraz letové povolení se obvykle zkracuje na povolení, použije-li se v příslušných souvislostech.

6 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU TŘÍDY VZDUŠNÉHO PROSTORU

7 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU OBLASTI LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB Letové informační oblasti Poskytuje letovou informační s pohotovostní službu Např. FIR Praha (Flight information region) (Praha) INFORMATION

8

9 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU OBLASTI LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB Řízená oblast (CTA Controled Area) Služba řízení letového provozu Pro VFR pouze v prostoru tříd B, C, D V ČR prostor třídy E - služba řízení letů IFR Nad FL95 je v ČR prostor třídy C - služba řízení letového provozu i pro VFR CONTROL (RADAR)

10 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU OBLASTI LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ATZ Letištní provozní zóna (Aerodrome traffic zone) Informační služba (INFO) Vymezený vzdušný prostor, který slouží k ochraně letištního provozu. V ČR letištní provozní zóna je zřízena na letištích, kde není poskytována služba řízení letového provozu. Je vymezena horizontálně kružnicí (nebo její částí) o poloměru 3 NM (5,5 km) od vztažného bodu letiště a vertikálně zemským povrchem a nadmořskou výškou 4000 ft (1200 m). Zasahuje-li vertikálně nebo horizontálně do takto vymezeného prostoru vzdušný prostor třídy C nebo D, nebo zakázaný prostor, tvoří hranice ATZ hranice těchto prostorů.

11 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU OBLASTI LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB Koncová řízená oblast (TMA) Zřízena nad velkými řízenými letišti Tam, kde se sbíhají letové cesty v okolí jednoho, nebo více hlavních letišť RADAR (APPROACH) Koncová řízená oblast (Terminal control area) Řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě letových provozních služeb sbíhají v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť

12 TMA KARLOVY VARY

13 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU OBLASTI LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB Řízený okrsek (CTR Control Region) TOWER Řízený okrsek (Control zone) Řízený vzdušný prostor, sahající od povrchu země do stanovené výšky.

14 TMA PRAHA, CTR RUZYNĚ

15 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTORY Zakázaný prostor (Prohibited area) Lety v zakázaných prostorech nejsou možné v žádném případě v ČR označeny LK P Zakázaný prostor (Prohibited area) Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve kterém jsou lety letadel zakázány. LK P AMSL GND

16 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTORY Nebezpečný prostor (Danger area) Je nutno se vyhnout v ČR označeny jako LK D Např. vypouštění plynu s nebezpečím výbuchu LK D AGL GND Nebezpečný prostor (Danger area) Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let letadla.

17 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTORY Omezený prostor (Restricted area) Lety v omezených prostorech je možno provádět v době kdy nejsou aktivovány a v době aktivace pouze po získání povolení od příslušného stanoviště řízení letového provozu v ČR označeny jako LK R LK R14 FL95 GND Omezený prostor (Restricted area) Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními prostory nebo mezinárodními vodami státu, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami.

18 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTORY Dočasně rezervované prostory TRA Lety v dočasně rezervovaných prostorech je možno provádět v době kdy nejsou aktivovány a v době aktivace pouze po získání povolení od příslušného stanoviště řízení letového provozu Dočasně vyhrazené prostory TSA LK TRA 52 FL AMSL Lety v dočasně vyhrazených prostorech je možno provádět v době kdy nejsou aktivovány a v době aktivace průlet možný není LK TSA AGL 300 AGL

19 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTORY Aktivace prostorů Publikovaná doba Maximální doba, po kterou může být prostor aktivován, poté co bylo jeho využití naplánováno a zveřejněno zprávou AUP. Pro plánování a aktivaci mimo publikovanou dobu by musel být vydán NOTAM.

20 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTORY Aktivace prostorů Plánovaná doba Zveřejněna den předem ve zprávě AUP

21 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTORY Aktivace prostorů Doba aktivace Skutečná doba aktivace, informace poskytne příslušné stanoviště ATC Skutečná doba aktivace musí být oznámena minimálně 15minut předem.

22 ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTORY MOHOU BÝT ZŘÍZENY I PROSTORY, KTERÉ NEJSOU NA MAPĚ Jsou publikovány NOTAMem, případně AIP SUP

23

24

25

26 PRAVIDLA LÉTÁNÍ APLIKACE PRAVIDEL LÉTÁNÍ Teritoriální platnost Pravidla létání (Annex2, L2) se musí aplikovat na letadla označená poznávacími značkami smluvních států ICAO ať se nachází kdekoli, pokud to není v rozporu s pravidly státu nad který má pravomoc nad daným územím.

27 PRAVIDLA LÉTÁNÍ APLIKACE PRAVIDEL LÉTÁNÍ Dodržování pravidel létání Provoz za letu nebo na pohybové ploše musí být vždy prováděn v souladu s všeobecnými pravidly za letu navíc podle pravidel Letu za viditelnosti Letu podle přístrojů Poznámka: Za VMC mohu letět IFR, naopak NIKOLI!!!

28 PRAVIDLA LÉTÁNÍ APLIKACE PRAVIDEL LÉTÁNÍ Odpovědnost za dodržování pravidel létání Velitel letadla je, bez ohledu zda letadlo řídí či nikoli, odpovědný za daný let v souladu s pravidly létání. Smí se odchýlit pouze ve výjimečných případech, kdy je to nezbytné v zájmu bezpečnosti. Předletová příprava Velitel letadla (Pilot-in-command) Pilot určený provozovatelem nebo, v případě Před zahájením všeobecného letu je letectví, velitel letadla vlastníkem povinen k velení se seznámit a se všemi dostupnými pověřený informacemi provedením pro bezpečného daný let. letu. Předpis zdůrazňuje: Předletová příprava pro let VFR mimo letištní okruh musí obsahovat prostudování aktuálních meteorologických zpráv a předpovědí, s uvážením požadavku na palivo a určení náhradního postupu v případě, že let nebude možné dokončit tak,jak bylo zamýšleno.

29 PRAVIDLA LÉTÁNÍ APLIKACE PRAVIDEL LÉTÁNÍ Pravomoc velitele latadla Velitel letadla musí mít právo s konečnou platností rozhodnout o provedení letu

30 PRAVIDLA LÉTÁNÍ APLIKACE PRAVIDEL LÉTÁNÍ Problematické používání psychoaktivních látek Kterákoli osoba ve funkci, která je rozhodující pro bezpečnost letectví, nesmí tuto funkci vykonávat pokud je pod vlivem jakékoli psychoaktivní látky. Psychoaktivní látky (Psychoactive substances) Alkohol, opiáty, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla, kdežto káva a tabák se nezahrnují.

31 PRAVIDLA LÉTÁNÍ PRAVIDLA PRO LET ZA VIDITELNOSTI Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti (VMC) (Visual meteorological conditions) Meteorologické podmínky vyjádřené dohledností, vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší význačné oblačné vrstvy, které jsou stejné nebo lepší než předepsaná minima. Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů (IMC) (Instrument meteorological conditions) Meteorologické podmínky vyjádřené dohledností, vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší význačné oblačné vrstvy, které jsou horší než předepsaná minima meteorologických podmínek pro let za viditelnosti.

32 PRAVIDLA LÉTÁNÍ PRAVIDLA PRO LET ZA VIDITELNOSTI

33 PRAVIDLA LÉTÁNÍ PRAVIDLA PRO LET ZA VIDITELNOSTI Dohlednost (Visibility) Pro letecké účely je za dohlednost považována větší z: a) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světlém pozadí černý předmět vhodných rozměrů, umístěný u země b) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě rozeznat na neosvětleném pozadí světla o svítivosti přibližně 1000 cd. Letová dohlednost (Flight visibility) Dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu. Přízemní dohlednost (Ground visibility) Dohlednost na letišti hlášená oprávněným pozorovatelem nebo automatickými systémy.

34

35

36 PRAVIDLA PRO LET ZA VIDITELNOSTI S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo letělo při dohlednosti a ve vzdálenosti od oblaků stejné nebo větší, než je stanoveno v tabulce:

37 PRAVIDLA LÉTÁNÍ PRAVIDLA PRO LET ZA VIDITELNOSTI S výjimkou, kdy je získáno povolení od stanoviště řízení letového provozu, lety VFR nesmí vzlétat nebo přistávat na letišti v řízeném okrsku nebo vstupovat do provozního okruhu nebo okrsku letiště: Jestliže je základna nejnižší význačné oblačnosti nižší než 450 m (1 500 ft) Nebo jestliže je přízemní dohlednost nižší než 5 km Pokud získáme výjimku jedná se o zvláštní let VFR, který se smí provádět pouze v řízeném okrsku, vně oblaků za stálé viditelnosti Zvláštní let VFR (Special VFR flight) země při minimální přízemní i letové dohlednosti 1500 m Let VFR, kterému vydala služba řízení letového provozu povolení k letu v řízeném okrsku v meteorologických podmínkách horších než VMC.

38 PRAVIDLA LÉTÁNÍ PRAVIDLA PRO LET ZA VIDITELNOSTI V ČR: Lety VFR letadel, která nejsou vybavena pro lety IFR, nebo jsou vybavena pro lety IFR, ale pilot nemá kvalifikaci pro lety IFR, musí být prováděny za stálé viditelnosti země. Let nad oblačností může být proveden, není-li celkové pokrytí oblohy oblačností pod letadlem větší než 4/8 a je možné provádět let podle srovnávací navigace.

39

40 PRAVIDLA LÉTÁNÍ PRAVIDLA PRO LET ZA VIDITELNOSTI Minima v noci Dohlednost při letech v CTR (MCTR), nebo kde CTR není zřízeno, do vzdálenosti 10 NM/18 km musí být letová a přízemní dohlednost 5 km a větší při ostatních letech (traťové lety atd.) musí být letová dohlednost 8 km a větší Noc (Night) Doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný podobný časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad. Poznámka: Občanský soumrak končí večer, když střed slunečního disku je 6 stupňů pod horizontem, a občanské svítání začíná ráno, když je střed slunečního disku 6 stupňů pod horizontem Výška základny nejnižší oblačné vrstvy a vzdálenosti od oblaků všech letů nad 1000 ft AGL musí být výška základny nejnižší oblačné vrstvy 1500 ft AGL a vzdálenost od oblaků musí být 1500 m horizontálně a let musí být proveden 1000 ft pod oblaky v prostoru třídy G nebo v řízeném prostoru do 1000 ft AGL musí být let proveden mimo oblačnost za viditelnosti země (světel na zemi)

41 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRAVIDLA LÉTÁNÍ S letadlem se nesmí zacházet nedbalým, nebo neopatrným způsobem, nesmí být ohrožen život nebo majetek jiných.

42 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Minimální výšky PRAVIDLA LÉTÁNÍ Mimo vzlet a přistání je nutno udržovat takovou výšku nad hustě zastavěnými místy nebo shromážděním osob, aby bylo možno řešit případný stav nouze a přistát tak, aby nic a nikdo na zemi nebyl ohrožen.

43 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Minimální výšky PRAVIDLA LÉTÁNÍ V ČR se s výjimkou vzletu a přistání nebo s výjimkou povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví, let VFR nesmí být prováděn: nad hustě zastavenými místy (města, vesnice a jiná obydlená místa) nebo nad shromážděním osob na volném prostranství ve výšce nižší než 300 m (1000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla

44 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Minimální výšky PRAVIDLA LÉTÁNÍ kdekoli jinde ve výšce ne nižší než 150 m (500 ft) nad zemí nebo vodou.

45 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Minimální výšky v noci v ČR PRAVIDLA LÉTÁNÍ Mimo vzlet a přistání je nutno udržovat takovou výšku nad hustě zastavěnými místy nebo shromážděním osob, aby bylo možno řešit případný stav nouze a přistát tak, aby nic a nikdo na zemi nebyl ohrožen. Minimální hladina u letištních letů VFR v noci musí být 1300 ft AGL a na okruhu 1000 ft AAL. Traťové lety musí být plánovány a prováděny tak, aby letadlo letělo, kromě vzletu, přistání a nezbytného stoupání a klesání, vždy ve výšce 2000 ft AGL nebo výše.

46 PRAVIDLA LÉTÁNÍ VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Cestovní hladiny Cestovní hladina (Cruising level) Hladina dodržovaná letadlem během značné části letu. Nastavení výškoměru Tlaky: QFE nastavení na tlak na letišti, na dráze ukazuje výškoměr nulu QNH nastavení na tlak přepočtený na hladinu moře, po přistání na letišti ukazuje nadmořskou Hladina výšku (Level) letiště Všeobecný výraz používaný k vyjádření REG QNH Regionální vertikální QNH Nejnižší polohy naměřené letadla, znamenající QNH pro určitou buď oblast (FIR) výšku, nadmořskou výšku nebo letovou hladinu STD standardní tlak, výškoměr ukazuje letové hladiny (FL)

47 TL Transition Level převodní hladina (její hodnota je závislá na tlaku QNH), používá se při klesání a udává v jaké letové hladině (FL při nastavení výškoměru na STD 1013hPa)přejdeme na nastavení výškoměru na tlak QNH TL v závislosti na QNH (ČR): QNH 1044hPa a více..tl = FL40 QNH hPa.TL = FL50 QNH hPa...TL = FL60 QNH 983hPa a méně..tl = FL70 Převodní vrstva prostor mezi TA a TL, horizontální let v převodní vrstvě není povolen vyjma zvláštně povolených činností TA Transition Altitude Převodní výška (v ČR = 5000ft AMLS, v různých státech je různá, ale neměnná), používá se při stoupání a udává v jaké nadmořské výšce (při nastavení výškoměru na QNH) přejdeme na nastavení výškoměru na STD 1013 hpa

48 Při odletu z řízených i neřízených letišť obdrží pilot letištní QNH

49 Po opuštění řízeného prostoru letiště, nebo opuštění ATZ přechází na REG QNH je to nejnižší tlak na území, proto zajišťuje nulový nebo plusový přídavek výšky z důvodu bezpečné výšky nad překážkami V oblastech s vyšším tlakem je letadlo výše, proto pozor proto na TMA. Jejich výška je dána letištním QNH příslušného letiště. Buď si výšku přepočtu, nebo nastavím letištní QNH tohoto letiště Nadmořská Výška nad zemí výška Pod Při traťových převodní letech výškou do se 1000ft cestovní nad hladiny zemí (AGL) letů vyjadřují v nadmořské výšce.

50 Pokud stoupá pilot nad převodní výšku nastavuje výškoměr na STD 1013,25

51 Nad nejnižší použitelnou letovou hladinou se cestovní lety provádí v letových hladinách (Flight Level - FL), výškoměr nastaven na STD V ČR: nejnižší použitelná letová hladina je nejbližší letová hladina nad nadmořskou výškou 1500 m (5000ft). V ČR se VFR lety nesmí provádět nad FL 195 (krom letů ve vyhrazených prostorech) Letová hladina (FL) (Flight level) Hladina konstantního atmosférického tlaku, vztažená ke stanovenému základnímu údaji tlaku 1013,2 hektopascalů (hpa) a oddělená od ostatních takových hladin stanovenými tlakovými intervaly.

52 Při klesání v převodní hladině přestavuje pilot výškoměr na příslušné QNH

53 Při příletu na letiště (do ATZ nebo do řízeného prostoru letiště) nastavuje pilot letištní QNH

54 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Cestovní hladiny PRAVIDLA LÉTÁNÍ Cestovní hladina se určuje podle magnetického směru tratě podle následující tabulky (Pro VFR se jako nejnižší cestovní hladina uvádí 3500ft) Trať (Track) Průmět dráhy letu letadla na povrch země, jehož směr se v kterémkoliv bodě obvykle vyjadřuje ve stupních, měřených od severu (zeměpisného, magnetického nebo síťového).

55 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Světla PRAVIDLA LÉTÁNÍ

56 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Světla PRAVIDLA LÉTÁNÍ Všechna letadla za dne musí mít za letu rozsvícena protisrážková světla, pokud jsou jimi vybavena(strobe) Všechna letadla za dne na pohybové ploše letiště s běžícími motory musí mít rozsvícena světla. vyznačující tuto skutečnost, pokud jsou jimi vybavena(beacon) Všechna letadla za dne pohybující se po pohybové ploše letiště musí mít zapnuta protisrážková světla, pokud jsou jimi vybavena(strobe)

57 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Světla PRAVIDLA LÉTÁNÍ Všechna letadla za letu v době mezi západem a východem slunce musí rozsvítit: Protisrážková světla určená k upoutání pozornosti na dané letadlo (STROBE) Polohová světla vyznačující příslušný směr letadla vůči pozorovateli a jiná světla, pokud by mohla být zaměněna s těmito světly, nesmí být rozsvícena. (NAV)

58 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Světla PRAVIDLA LÉTÁNÍ Všechna letadla na zemi v době mezi západem a východem slunce musí rozsvítit: Všechna letadla pohybující se po pohybové ploše letiště musí mít rozsvícena polohová světla, jiná s nimi zaměnitelná světla musí být zhasnuta (NAV) Všechna letadla na pohybové ploše letiště musí mít rozsvícena světla označující okraje jejich konstrukce, pokud nejsou trvale nebo jinak přiměřeně osvětlena

59 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Světla PRAVIDLA LÉTÁNÍ Všechna letadla na zemi v době mezi západem a východem slunce musí rozsvítit: Všechna letadla pohybující se na pohybové ploše letiště musí mít rozsvícena světla, kterými na sebe upoutají pozornost (STROBE) Všechna letadla na pohybové ploše letiště s běžícími motory musí mít rozsvícena světla vyznačující tuto skutečnost (BEACON)

60 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Světla PRAVIDLA LÉTÁNÍ Pokud záblesková světla mohou oslnit pilota nebo vnějšího pozorovatele musí být umožněno pilotovy je vypnout, nebo ztlumit jejich intenzitu.

61 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám PRAVIDLA LÉTÁNÍ Při VFR letech je nutné stále sledovat ( vyhlížet ) okolní provoz Mezi lety VFR jsou zajišťovány rozestupy pouze v prostoru třídy B ( v ČR takový prostor není). Jinde se poskytují případně pouze informace o provozu velitel je vždy odpovědný za dodržení rozestupů

62 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám PRAVIDLA LÉTÁNÍ Pro sledování okolního provozu je doporučeno rozdělit si výhled na jednotlivá bloky a vždy se na ně postupně alespoň sekundu na každý soustředit. Zaostřit malý objekt je totiž možné pouze pokud vnímáme úzký paprsek (10 ). Periferním viděním vnímáme nejlépe relativní pohyb a to pouze na malou vzdálenost.

63 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám PRAVIDLA LÉTÁNÍ POZOR NA SLEPÉ ZÓNY

64

65 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám PRAVIDLA LÉTÁNÍ Letadlo nesmí letět v takové blízkosti jiného letadla, která by vytvářela nebezpečí srážky. Letadlo, které má právo přednosti, musí udržovat kurz a rychlost. Letadlo, které je povinno dát přednost jinému letadlu, se mu musí vyhnout nadlétnutím, podlétnutím nebo předlétnutím, dokud se nedostane do dostatečné vzdálenosti, přičemž musí vzít v úvahu vliv turbulence v úplavu za letadly.

66 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám PRAVIDLA LÉTÁNÍ Přibližují-li se dvě letadla čelně nebo přibližně čelně a existujeli nebezpečí srážky, každé letadlo se musí vyhnout změnou kurzu doprava.

67 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám PRAVIDLA LÉTÁNÍ Sbíhají-li se tratě dvou letadel přibližně ve stejné hladině, má přednost to letadlo, které přilétává zprava, s výjimkou následujícího: motorová letadla těžší vzduchu musí dát přednost vzducholodím, kluzákům a balónům. vzducholodě musí dát přednost kluzákům a balónům kluzáky musí dát přednost balónům motorová letadla musí dát přednost letadlům, které mají ve vleku jiná letadla nebo předměty.

68 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám PRAVIDLA LÉTÁNÍ Předlétávání Předlétávající je to letadlo, které se k druhému přibližuje zezadu po trati, svírající s podélnou osou druhého letadla úhel menší než 70 stupňů je tedy v takové poloze vůči předlétávanému letadlu, že by v noci nemohlo vidět ani levá, ani pravá polohová světla předlétávaného letadla.

69 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám PRAVIDLA LÉTÁNÍ Předlétávání Předlétávané letadlo má přednost předlétávající letadlo bez ohledu na to, zda stoupá, klesá nebo je ve vodorovném letu, se musí druhému letadlu vyhnout změnou kurzu vpravo. Žádná následující změna ve vzájemných polohách obou letadel nezbavuje předlétávající letadlo povinnosti vyhnout se, dokud letadlo nemine v dostatečné vzdálenosti

70 PRAVIDLA LÉTÁNÍ VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám Přistání Letadlo za letu nebo pohybující se po zemi nebo vodě musí dát přednost letadlu, které přistává nebo je v poslední fázi přiblížení na přistání Přibližují-li se dvě nebo více letadel těžších vzduchu k letišti za účelem přistání, musí letadlo ve vyšší hladině dát přednost letadlu v nižší hladině, ale letadlo v nižší hladině nesmí využít tohoto pravidla k tomu, aby se zařadilo před letadlo, které je v poslední fázi přiblížení na přistání, nebo aby takové letadlo předletělo. Motorová letadla těžší vzduchu však musí dát přednost kluzákům

71 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám PRAVIDLA LÉTÁNÍ Přistání NOUZOVÉ PŘISTÁNÍ MÁ PŘEDNOST Letadlo, kterému je známo, že jiné letadlo je nuceno přistát, musí dát tomuto letadlu přednost Pozor na nácviky nouzových přistání ultralehkých letadel s vypnutým motorem - mají přednost

72 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám PRAVIDLA LÉTÁNÍ Vzlet Letadlo pojíždějící na provozní ploše letiště musí dát přednost letadlu, které vzlétá nebo se chystá vzletět

73 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám PRAVIDLA LÉTÁNÍ Pohyby letadel po zemském povrchu přibližují-li se dvě letadla čelně nebo přibližně čelně, obě musí zastavit nebo, je-li to proveditelné, vyhnout se doprava tak, aby byla mezi nimi zajištěna dostatečná vzdálenost. sbíhají-li se dráhy dvou letadel, přednost má letadlo pojíždějící zprava. letadlo předjížděné jiným letadlem má přednost a předjíždějící letadlo musí udržovat dostatečnou vzdálenost od předjížděného letadla.

74 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Vyhýbání se srážkám PRAVIDLA LÉTÁNÍ Pohyby letadel po zemském povrchu Pokud letištní řídící věž nepovolí jinak, musí letadlo, které pojíždí po provozní ploše, zastavit a čekat na všech vyčkávacích místech dráhy Letadlo, které pojíždí po provozní ploše, musí zastavit a čekat na všech rozsvícených stop příčkách a smí pokračovat až po zhasnutí světel V ČR se musí ke vstupu na dráhu obdržet i povolení řídící věže

75

76

77 PRAVIDLA LÉTÁNÍ VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Schazování předmětů, rozprašování, vlekání (transparentů, letadel), sestupy padákem, výsadkové a akrobatické lety Se nesmí provádět s výjimkou dodržení pravidel stanovených příslušným úřadem (ÚCL) Pilot musí mít např. platnou kvalifikaci Výjimkou jsou nouzové sestupy padákem Akrobatický let (Acrobatic flight) Úmyslně prováděné manévry s letadlem za letu, zahrnující náhlé změny polohy, neobvyklé polohy nebo neobvyklé změny rychlosti.

78 PRAVIDLA LÉTÁNÍ VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Skupinové lety Nesmí být prováděny bez předchozí domluvy velitelů letadel Při skupinovém letu v řízeném vzdušném prostoru musí být dodrženy následující podmínky: s ohledem na navigaci a hlášení poloh se skupina považuje za jediné letadlo Za rozestupy letadel ve skupině odpovídá vedoucí skupiny a velitelé ostatních letadel každé letadlo musí udržovat vzdálenost, která nepřesahuje bočně a podélně 1 km (0,5 NM) a vertikálně 30 m (100 ft) od vedoucího skupiny

79 PRAVIDLA LÉTÁNÍ VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Čas Musí se používat světový koordinovaný čas (UTC), vyjadřovaný v hodinách, minutách, a pokud se požaduje, v sekundách 24 hodinového dne začínajícího o půlnoci Kontrola času se musí provést před zahájením řízeného letu a vždy během letu, když je to nezbytné Formát časů uváděný v letectví je: mmhhmm mm den v měsíci HH hodiny MM minuty

4. Pravidla létání. Pavel Kovář

4. Pravidla létání. Pavel Kovář 4. Pravidla létání Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Pravidla létání Definovány v ANNEX 2 Závazná bez výjimky pro letadla signatářských států ICAO Platí nad pevninou a nad volným mořem Za dodržování je odpovědný

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 04 FEB 16 (1) Vzdušný prostor -ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

Ve FIRu se nacházejí další řízené a neřízené prostory (CTR, TMA, CTA, ATZ, TSA, TRA, D, P, R).

Ve FIRu se nacházejí další řízené a neřízené prostory (CTR, TMA, CTA, ATZ, TSA, TRA, D, P, R). Â Vzdušný prostor se označuje jako letová informační oblast (Flight information region FIR). V České republice máme jen jeden FIR a to FIR Praha, který sahá vertikálně od GND do FL660 a horizontálně kopíruje

Více

3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti. Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže.

3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti. Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže. HLAVA 3 PŘEDPIS L 2 3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže. ČR: Tabulka 3-1 (viz 4.1) Třída vzdušného

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 25 MAY 17 (1) Vzdušný prostor VFR-ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1 Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 ZL 1 Výklad pravidel létání pro provoz padákových a závěsných kluzáků Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 11. 2. 2012

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 11. 2. 2012 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 11. 2. 2012 Organizace v letectví ICAO ECAC EASA EUROCONTROL ÚCL ÚZPLN Aeroklub ČR ICAO International Civil Aviation Organisation = Mezinárodní organizace pro civilní letectví

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i 12.10.2017 Změny č. 4/ČR a 5/ČR Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 iii 4.12.2014 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 v 29.3.2018

Více

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1 Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Padákové kluzáky, závěsné kluzáky Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289,

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík SLNS BRNO Školení pilotů 2011 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2014 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání Letecké předpisy Pravidla létání 1. Definice dohlednosti zní a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, daná meteorologickými

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2012 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

Školení pilotů Jaroslav Vašík ŘLP Brno

Školení pilotů Jaroslav Vašík ŘLP Brno Školení pilotů 5.3.2016 Jaroslav Vašík ŘLP Brno 0 FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru 1 Třída C VFR/IFR Vis 5 km/ nad FL100 8km ŘLP Ano VFR/IFR FPL Ano VFR/IFR SSR ano VFR/IFR Rozdělení tříd vzdušných prostorů

Více

Používání neřízených letišť pro IFR provoz v Evropě

Používání neřízených letišť pro IFR provoz v Evropě Používání neřízených letišť pro IFR provoz v Evropě Magisterský projekt Filip Červený, 1 87 Obsah 1. Úvod 2. Neřízené letiště 3. IFR provoz 4. Státy, které využívají neřízené letiště pro IFR provoz 5.

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2011 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

DOPLNĚK O PŘÍLOHA 2 -PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK O PŘÍLOHA 2 -PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK O PODMÍNKY PRO VFR LETY PŘI PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ, AKROBATICKÝCH LETECHLETŮ, VEŘEJNÝCH LETECKÝCH VYSTOUPENÍCH, LETECKÝCH SOUTĚŽÍCH LETECKÉM LETECKÉHO VÝCVIKU A PŘEZKUŠOVACÍCH LETECHLETŮ

Více

UL 1. Pravidla provozu sportovních létajících zařízení

UL 1. Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Znění ze dne 01.06.2010 Změnový list, str.: 1 UL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Ultralehké letouny, motorové závěsné kluzáky, motorové padákové kluzáky, ultralehké vírníky, ultralehké

Více

HLAVA 3 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

HLAVA 3 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HLAVA 3 PŘEDPIS L 2 HLAVA 3 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 3.1 Ochrana osob a majetku 3.1.1 Nedbalé nebo neopatrné zacházení s letadlem S letadlem se nesmí zacházet nedbalým nebo neopatrným způsobem, který by ohrozil

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte)

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte) STRANA 1 Datum odevzdání testu :. přezkušovaného:. PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ ZE ZNALOSTÍ LETOVÝCH A TECHNICKÝCH PŘÍRUČEK, TEORIE, METODIKY LÉTÁNÍ A LETECKÝCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2016. Otázky jsou pro všechny

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY (L 4444) Strana Datum Strana Datum Změna č. 2/ČR a Oprava č.

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY (L 4444) Strana Datum Strana Datum Změna č. 2/ČR a Oprava č. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY (L 4444) Strana Datum Strana Datum i až v vi až vii viii až ix 1-1 / 1-2 1-3 až 1-5 1-6 až 1-8 1-9 až 1-10 1-11 1-12 1-13 / 1-14 a Oprava

Více

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 281, , s. 1)

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 281, , s. 1) 02012R0923 CS 18.08.2016 002.001 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá k označení pracovišť

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. XX.XX Změna č. X/ČR HLAVA 1 DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. XX.XX Změna č. X/ČR HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 PŘEDPIS L 2 HLAVA 1 DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

PŘEDPIS L 2 HLAVA 1. XX4.XX Změna č. 4/ČR 1-2. Dohlednost (Visibility) Pro letecké účely je za dohlednost považována větší z:

PŘEDPIS L 2 HLAVA 1. XX4.XX Změna č. 4/ČR 1-2. Dohlednost (Visibility) Pro letecké účely je za dohlednost považována větší z: PŘEDPIS L 2 HLAVA 1 Dohlednost (Visibility) Pro letecké účely je za dohlednost považována větší z: a) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světlém pozadí černý předmět

Více

DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK R PODMÍNKY PRO PROVOZ BALÓNŮ BEZ PILOTA NA PALUBĚ (Viz Hlava 3, ust. 3.1.12 a doplňující ustanovení Dodatku 5) 1. Základní pojmy a kategorizace 1.1 Zkratky použité v tomto

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 25344/99-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L HLAVA 1 - DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L HLAVA 1 - DEFINICE HLAVA 1 PŘEDPIS L 2 HLAVA 1 - DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY 1. Všeobecně 1.1 Ustanovení tohoto doplňku nabývají účinnosti dnem xx.xx.xxxx. 1.2 Účelem tohoto doplňku je stanovit národní požadavky na bezpilotní

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 5. Vzdušný prostor Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 Rozdělení vzdušného prostoru Členění Letové oblasti - řídí ACC Koncové řízené oblasti řídí APP Řízené okrsky, okrsky

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 03 JAN 19 (1) Letňany VFR-AD-LKLT-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Všeobecně 1.1.1 Všichni uživatelé LKLT jsou před jeho využitím povinni se seznámit s letištním řádem LKLT, který

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

Ing. Gustav Sysel

Ing. Gustav Sysel 1 Osnova dnešního školení Seznámení s aktuální situací týkající se stavby Termín dokončení stavby Nově vzniklé budovy na letišti Nově instalovaná letecká pozemní zařízení Přechodový plán pro obnovení provozu

Více

DOPLNĚK 4 PŘEDPIS L 4444

DOPLNĚK 4 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 4 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 4 HLÁŠENÍ UDÁLOSTI V LETOVÉM PROVOZU 1. Vzor formuláře hlášení události v letovém provozu ICAO 2. Pokyny pro vyplňování formuláře hlášení události v letovém provozu Dopl.

Více

ENR-2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI

ENR-2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI 16 AUG 18 (1) Pravidla pro VFR VFR-ENR-2-1 ENR-2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI 2.1 Základní pravidla provádění letů Poznámka: Je nezbytné si uvědomit, že velitel letadla, ať už řídí letadlo či nikoliv,

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 13.10.2012 Úřední věstník Evropské unie L 281/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. 1XX.8XX Změna č. 6/ČR43 HLAVA 1 - DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. 1XX.8XX Změna č. 6/ČR43 HLAVA 1 - DEFINICE HLAVA 1 PŘEDPIS L 2 HLAVA 1 - DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. Druhá přednáška

LETECKÉ PŘEDPISY. Druhá přednáška LETECKÉ PŘEDPISY Druhá přednáška 18. 2. 2012 Všeobecná Vyhýbání se srážkám POZOR! Kdykoli za letu i při pohybu na pohybové ploše letiště je důležité udržovat na palubě letadla bdělost, aby bylo možné zjistit

Více

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař , 100 02 Praha 10 Hostivař Soubor zkušebních otázek pro teoretické zkoušky pilotů a instruktorů aerodynamicky řízených ultralehkých letounů PŘEDMĚT 1 Vyberte správný Q kód pro tlak indikující nadmořskou

Více

Leoš Liška.

Leoš Liška. Leoš Liška 1) Tvar a rozměry zeměkoule, rovnoběžky a poledníky. 2) Zeměpisná šířka a délka, druhy navigace při létání. 3) Časová pásma na zemi, používání času v letectví, UTC, SEČ, SELČ. 4) Východ a západ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 16 332 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Z 526 poznávací značky OK-EHO v prostoru 15 km severně Litovel 9. 5.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Z 526 poznávací značky OK-EHO v prostoru 15 km severně Litovel 9. 5. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 155/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Z 526 poznávací

Více

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 ENR-5 PLÁNOVÁNÍ LETŮ 5.1 Předložení letového plánu 5.1.1 Letový plán na lety VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím ohlašoven letových provozních služeb

Více

6. ATS Letecké provozní služby. Pavel Kovář

6. ATS Letecké provozní služby. Pavel Kovář 6. ATS Letecké provozní služby Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Funkce ATS (leteckých provozních služeb) ATS-1: Zabránit srážkám letadel ve vzduchu ATS-2: Zabránit srážkám letadel na zemi ATS-3: Zabránit

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Květen 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Květen 2014 ,ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-061 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčiny letecké nehody letounů PA28R-301T Arrow, pozn. značky OK-POL

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE Aeroklub Prostějov - Stichovice Šafaříkova 5 Prostějov PSČ 796 01 LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE V Prostějově dne. Václav Rozehnal předseda aeroklubu Aeroklub Prostějov Stichovice V Praze dne:... Ing.

Více

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ DÍL 3 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ 3.4.1 Provozní zařízení Provozovatel musí zajistit, že let nebude zahájen, dokud nebylo přiměřenými prostředky zjištěno, že pozemní a/nebo vodní zařízení,

Více

Letištní řád neveřejného vnitrostátního letiště Kroměříž LKKM

Letištní řád neveřejného vnitrostátního letiště Kroměříž LKKM Letištní řád neveřejného vnitrostátního letiště Kroměříž Schválil: Miroslav Rakušan, vedoucí letového provozu Aeroklubu Kroměříž (odpovědná osoba letiště Kroměříž) Podpis: Datum: Ing. Jan Zona, předseda

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ LETIŠTĚ RUZYNĚ, PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ LETIŠTĚ RUZYNĚ, PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ LETIŠTĚ RUZYNĚ, 160 08 PRAHA 6 Čj. 3653-14-701 V Praze dne 4. 7. 2014 Sp. zn. ASM-OOP-9-2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECN É POVAHY Úřad pro civilní letectví, jako věcně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

LETIŠTĚ VRCHLABÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ. Letecká škola Vrchlabí a.s. LETIŠTNÍ ŘÁD LKVR. Č.j. Datum: Date: Schválil:... Zpracoval:...

LETIŠTĚ VRCHLABÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ. Letecká škola Vrchlabí a.s. LETIŠTNÍ ŘÁD LKVR. Č.j. Datum: Date: Schválil:... Zpracoval:... LETIŠTĚ VRCHLABÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Vladimír Machula Zpracoval:... Tomáš Zemánek LŘ Strana 1 (celkem 19) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 Letecká škola Vrchlabí

Více

HLAVA 5 PŘEDPIS L 15

HLAVA 5 PŘEDPIS L 15 HLAVA 5 PŘEDPIS L 15 HLAVA 5 - PRODUKTY LETECKÝCH INFORMACÍ A LETECKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY 5.1 Všeobecně 5.1.1 Letecké informace musí být poskytovány ve formě produktů leteckých informací a souvisejících

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 8168

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 8168 ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 8168 OBSAH KONTROLNÍ SEZNAM STRAN ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV OBSAH i ii iii ČÁST I LETOVÉ POSTUPY VŠEOBECNĚ I-1-1-1 Díl 1 Definice, zkratky a akronymy I-1-1-1

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. LETIŠTNÍ LETIŠTĚ ČESKÉ ŘÁD BUDĚJOVICE LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda představenstva V Praze dne:..

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

Plánování letu - počasí

Plánování letu - počasí ŠKOLA PILOTŮ Plánování letu - počasí ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING Author: Ondřej Sekal Valid from: 2009-12-01 Page 1 of 7 Úvod Tato příručka slouží jako učební materiál ke

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: ODO/32-2015 ASM-OOP-2 Čj.: 1742-15-701 V Praze dne 25. 3. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví,

Více

DODATEK P PŘEDPIS L 15

DODATEK P PŘEDPIS L 15 DODATEK P PŘEDPIS L 15 1. Zkratky DODATEK P - OBSAH LETECKÉ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY ČESKÉ REPUBLIKY AIC Letecký informační oběžník AIP Letecká informační příručka AIRAC Regulovaný systém řízení leteckých informací

Více

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Letištní řád - LKCS 1.5. 2009 0.1 Zkratky použité v Letištním řádu ACC Oblastní středisko

Více

HLAVA 3 PŘEDPIS L 2. XX25.XX Změna č. 137/ČR

HLAVA 3 PŘEDPIS L 2. XX25.XX Změna č. 137/ČR HLAVA 3 PŘEDPIS L 2 a) přibližují-li se dvě letadla čelně nebo přibližně čelně, obě musí zastavit nebo, je-li to proveditelné, vyhnout se doprava tak, aby byla mezi nimi zajištěna dostatečná vzdálenost.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Listopad 2018

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Listopad 2018 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-18-0363 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounů Cessna 152 poznávací značky OK-FAB a TECNAM

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ K letišti 1149/23, 160 08 PRAHA 6 Čj. 5205-18-701 V Praze dne 07. 05. 2018 Spis zn. ODO/17-2018 OOP VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví, jako věcně

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ LETIŠTĚ RUZYNĚ, PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ LETIŠTĚ RUZYNĚ, PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ LETIŠTĚ RUZYNĚ, 160 08 PRAHA 6 Čj. 5376-14-701 V Praze dne 14. 8. 2014 Sp. zn. ASM-OOP-11-2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví, jako věcně

Více

HLAVA 16 PŘEDPIS L 4444

HLAVA 16 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 16 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 16 RŮZNÉ POSTUPY 16.1 Odpovědnost vzhledem k vojenskému letovému provozu 16.1.1 Uznává se, že některé vojenské letecké činnosti vyžadují nevyhovění určitým postupům používaným

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

PRAVIDLA LÉTÁNÍ MEZINÁRODNÍ STANDARDY PŘÍLOHA 2 K ÚMLUVĚ O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR

PRAVIDLA LÉTÁNÍ MEZINÁRODNÍ STANDARDY PŘÍLOHA 2 K ÚMLUVĚ O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRAVIDLA LÉTÁNÍ PŘÍLOHA 2 K ÚMLUVĚ O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ L 2 Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 25344/99-220 ze dne 28.6.1999. KONTROLNÍ

Více

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 V Mladé Boleslavi dne 1. června 2016 Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 (Informace a závazné pokyny LŘ pro provedení 11. Dobového leteckého dne)

Více

Nařízení letového ředitele pro létání při vystoupení na veřejnosti Aviatická pouť 2018

Nařízení letového ředitele pro létání při vystoupení na veřejnosti Aviatická pouť 2018 V Pardubicích dne 1. května 2018 Výtisk číslo: el. kopie Počet listů: 6 Počet příloh: 9 Všem vystupujícím Nařízení letového ředitele pro létání při vystoupení na veřejnosti Aviatická pouť 2018 Seznam změn:

Více

VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY

VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY ŠKOLA PILOTŮ ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING ŠKOLA PILOTŮ Author: Filip Cerveny Valid from: 2010-02-01 Page 1 of 7 Úvod Tato příručka slouží jako učební materiál ke studiu pro

Více

HLAVA 2 - LETOVÝ PROVOZ

HLAVA 2 - LETOVÝ PROVOZ ODDÍL III - HLAVA 2 PŘEDPIS L 6/III HLAVA 2 - LETOVÝ PROVOZ 2.1 Přiměřenost provozních zařízení Velitel letadla nesmí zahájit let, pokud nezjistil všemi přiměřenými prostředky, že pozemní a popř. nebo

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

Podmínky pro provádění seznamovacích letů

Podmínky pro provádění seznamovacích letů Upozornění: Datem účinnosti těchto podmínek se zrušuje dokument CAA-SL-102-0-16 ve znění účinném k 3. 10. 2016, č. j. 3729-16-301. Změny oproti předchozí verzi podmínek jsou označeny svislou čarou. ZÁMĚRNĚ

Více

LETECKÉ MAPY. Přednášející: LUKAS WÜNSCH

LETECKÉ MAPY. Přednášející: LUKAS WÜNSCH LETECKÉ MAPY Přednášející: LUKAS WÜNSCH LICENCE SOUKROMÉHO PILOTA, ZKOUŠKY DOPRAVNÍHO PILOTA KLUZÁKY (VĚTRONĚ) OD ROKU 1989, UL LETOUNY, MOTOROVÉ LETOUNY AEROKLUB ROUDNICE NAD LABEM 2003-2014 ČESKÉ AEROLINIE

Více

15XX.11XX Změna Oprava č. 432/ČR 3-2

15XX.11XX Změna Oprava č. 432/ČR 3-2 PŘEDPIS L 2 HLAVA 3 provozován v souladu s podmínkami uvedenými v Doplňku X tohoto Předpisu, není-li pro určité kategorie bezpilotních systémů v této Hlavě předepsáno jinak. 3.1.10 Volné balóny bez pilota

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

16 AUG 18 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1

16 AUG 18 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 16 AUG 18 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 ENR-5 PLÁNOVÁNÍ LETŮ 5.1 Předložení letového plánu 5.1.1 Letový plán na lety VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím Centrální ohlašovny letových provozních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červenec 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červenec 2016 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 16 476 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Zlín Z726, poznávací značky OK-DRC, na

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte)

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte) STRANA 1 Datum odevzdání testu :. přezkušovaného:. PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ ZE ZNALOSTÍ LETOVÝCH A TECHNICKÝCH PŘÍRUČEK, TEORIE, METODIKY LÉTÁNÍ A LETECKÝCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2018. Otázky jsou pro všechny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Únor 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Únor 2014 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-13-570 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčiny vážného incidentu letounů Cirrus SR22, pozn. značky OK-TTP a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 135/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 135/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení stanoveného

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne ,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne , Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum i až iii v až xiii 1-1 až 1-5 2-1 / 2-2 3-1 3-2 až 3-3 4-1 až 4-4 5-1 / 5-2 6-1 / 6-2 7-1 / 7-2 8-1 9-1 až 9-3 10-1 11-1 11-2

Více

ČÁST I DÍL 6 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 6 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 6 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168 DÍL 6 POSTUPY VYČKÁVÁNÍ HLAVA 1 KRITÉRIA VYČKÁVÁNÍ 1.1 VŠEOBECNĚ 1.1.1 Aby bylo zajištěno, že letadlo zůstane v ochranných prostorech vyčkávání, musí pilot použít

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více