Montážní předpis pro montáž výrobků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montážní předpis pro montáž výrobků"

Transkript

1 Montážní předpis pro montáž výrobků Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Window Holding a.s. Jeho šíření nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem majitelů.

2 Obsah Obsah Účel Oblast platnosti Obecné Přijetí výplní otvorů na stavbě Kompletnost dodávky Skladování přípravné práce před montáží Stavební připravenost Rozmístění výplní otvorů Kontrola výplně otvoru Příprava otvoru, výplně otvorů a potřebných materiálů Vyjmutí a nasazení křídla Vysklení a zasklení Montáž výrobků Kotevní prostředky Kotevní pásky Kotevní šrouby (turbošrouby) Kotevní vruty Rozmístění kotevních bodů Okna a balkónové dveře Odlišnost dřevěných výplní oken a balkónových dveří Kotvení dveřních prahů Ocelové kotvy Předvrtání rámů z výroby Vypodložení oken ve stavebním otvoru Tolerance a odchylky montáže Připojovací spára PUR pěna Illmod Trio Těsnící systémy (například Illbruck i3) Začištění akrylátovým tmelem Spojování rámů Plastová okna a dveře Dřevěná okna a dveře Zednické začištění Kontrola, kompletace a předání Kompletace doplňků Montáž kliky Konečné seřízení oken a dveří Seřízení oken Seřízení dveří Ochrana výrobků Montáž doplňkových konstrukcí Montáž parapetů Vnitřní parapety Vnější parapety Montáž rolet Montáž pákových ovladačů Úklid pracoviště Předání díla Kodex montážního pracovníka Ekologie a bezpečnost práce Důležitá upozornění pro bezpečné užívání oken a dveří Demontáž starých výplní otvorů Verze 1.00 ( ) 2/33

3 PŔÍLOHA 1 - Vypodložení skel PŔÍLOHA 2 systém předvrtání profilů PŔÍLOHA 3 - Schválené komponenty PUR pěna Detaily montážní spáry Verze 1.00 ( ) 3/33

4 1 Účel Montážní předpis popisuje způsoby montáže plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří společnosti Window Holding a.s. a doplňků k těmto výrobkům. Předpis se vztahuje na výrobky všech značek společnosti. 2 Oblast platnosti Předpis platí pro všechny montážní pracovníky společnosti Window Holding a.s. a jsou povinni se jím řídit i všichni spolupracující pracovníci a firmy. 3 Obecné K tomu, aby výborné vlastnosti plastových prvků a jejich dokonalý vzhled byly plně využity a nedocházelo k poruchám staveb nebo konstrukcí, je třeba tyto prvky odpovídajícím způsobem zabudovat do stavby. Montáž oken a vstupních dveří vyžaduje bezpodmínečně respektování předepsané technologie montáže, pečlivost a čistotu. Vlastní montáž zahrnuje tyto operace: přijetí výplní otvorů na stavbě; převzetí a kontrola kompletnosti dodávky; uložení výrobků na stavbě a jejich zajištění; přípravné práce před montáží; rozměření oken a otvorů před montáží; transport prvků k místu zabudování; kontrola stavebního otvoru; kontrola rozměrů a případného poškození výplně otvorů; příprava potřebného doplňkového materiálu a nástrojů; montáž výplní otvorů; příprava stavebního otvoru; příprava výplně otvoru; o vysazení křídla z rámu okna; o osazení kotev do rámu; o případné nalepení těsnících prvků připojovací spáry; ustavení rámu okna do stavebního otvoru; ukotvení; vyplnění připojovací spáry tepelnou izolací; ošetření připojovací spáry; osazení parapetů; seřízení a kontrola zabudovaného výrobku; kompletace doplňků; seřízení výrobku; kontrola; úklid pracoviště; předání díla; V každém kroku musí být dodržovány určité zákonitosti a předpisy, které zajistí správné zabudování a dodávku výrobku a zajistí bezpečnost při montáži i při užívání koncovým zákazníkem. V případě montáže výrobků nesmí být v oblasti pracoviště jiné řemeslo a naše společnost standardně nezajišťuje zabezpečení pracoviště (zabezpečení proti vypadnutí) pro jiná řemesla (není-li uvedeno v SOD jinak). V případě možnosti volného přístupu neproškolených osob musí být pracoviště (zejména v době neprovádění montážních prací) zabezpečeno či řádně označeno (dle příslušných normových požadavků). Verze 1.00 ( ) 4/33

5 4 Přijetí výplní otvorů na stavbě Převzetím výplní otvorů od dopravy začíná instalace výrobku do budovy. Výplně otvorů přiveze sjednaný závoz v předem oznámeném a domluveném termínu. Dovezené výrobky přebírá pověřený pracovník montážní firmy či skupiny. Povinností dopravce je pouze doprava na místo stavby, složení výrobků zajišťuje montážní firma či skupina. Přejímající pracovník zkontroluje kompletnost dodávky dle dodacího listu a případné poškození či vady zapíše do dodacího listu a oznámí je Zákaznickému servisu jako neshodu a vedoucímu montáží pro zajištění dalšího postupu. Není dovoleno montovat výrobky, u nichž došlo při nevhodné dopravě nebo špatném uskladnění k jejich porušení. Takové výrobky jsou montážníky nahlášeny na Zákaznické centrum jako neshoda a vedoucímu montáží. Po konzultaci je rozhodnuto o možnosti výrobek po montáži opravit, či je nutno zajistit dodávku nového výrobku. 4.1 Kompletnost dodávky Otvorové výplně jsou dodávány v kompletizovaném stavu dle dodacího listu, zasklená čí nezasklená, křídla uzavřená v rámu (prvky nad 3 m 2 nebývají zaskleny zasklení je dodáno zvlášť). Závoz obvykle obsahuje: výplně otvorů; skla (v případě vysklených prvků); doplňkové komponenty. Vnější i vnitřní povrch plastových profilů je kryt ochrannou fólií, která se odstraní až po dokončení vnitřních a vnějších finálních omítek a nátěrů, kdy již nehrozí poškození technologickými procesy. Maximálně však do 3 měsíců po montáži. Drobné příslušenství, které na okno či dveře není namontováno z přepravních důvodů, je přiloženo ve zvláštním balení. Jedná se zejména o: 1) vrchní kování (kliky, zámky, madla, dveřní zavírače); 2) krytky čelních odvodňovacích otvorů a krytky kování; 3) speciální kotevní materiál (ocelové kotvy, pakty výztuh apod.); 4) spojovací a výztužné prvky; Tyto komponenty jsou buď použity v průběhu montáže (speciální kotevní materiál) nebo se obvykle montuje při odstraňování ochranných fólií. Po převzetí a kontrole dodaných výrobků a komponentů oprávněný pracovník podepíše dodací list, jímž přebírá plnou odpovědnost za dodané výrobky. V případě převzetí výrobků stavbyvedoucím společnosti Window Holding musí výrobky předat montážní firmě či montážní skupině. 4.2 Skladování Okna a dveře se dopravují a skladují zásadně ve svislé či mírně šikmé poloze na čistých rovných podložkách (např. z měkkého dřeva, plastu). Pro skladování musí být vybrán prostor s nízkou prašností a vlhkostí s možností řádně výrobky chránit proti poškození, znečištění či zcizení. Při uložení musí být výplně otvorů podloženy zejména v blízkosti rohů (přibližně 150 mm od rohu) a svislých sloupků. U větších prvků je vhodné podložit rám ve vzdálenostech 700 mm, nesmí se však rám v těchto místech deformovat. Jednotlivá okna za sebou stojící proložíme v místech možného dotyku (v rozích) podložkami z měkkého pružného materiálu (např. vrstvený vlnitý papír, pěnový Verze 1.00 ( ) 5/33

6 polystyren apod.) a v případě potřeby podložky zajistíme proti posunutí. Podložky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k deformaci rámů. V případě poškození výrobku na skladovacím místě či při dopravě po stavbě musí odpovědný pracovník posoudit, zda je poškození opravitelné v prostředí skladovacího prostoru či dodatečně po zabudování nebo je nutno výrobek vyrobit nový. V obou případech musí být informováno zákaznické centrum (neshoda) a vedoucí montáží, který dohlédne či zajistí nápravu neshody. Náklady na opravy či samotné opravy v rámci neshod jsou v režii montážní firmy či skupiny, poškození stavbou či jinou třetí osobou je potřeba podložit důkazy. 5 přípravné práce před montáží Tato fáze zahrnuje zejména dopravu výrobku na místo montáže, kontrolu stavebního otvoru, kontrolu výrobku a přípravu montážních prostředků a nástrojů. 5.1 Stavební připravenost Výplně otvorů se mohou osazovat pouze do upravených otvorů se začištěným ostěním, nadpražím a parapetem (zejména v případě porothermových cihel). Tolerance stavebního otvoru se řídí platnými normami (ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN ). V případě nepřipravenosti stavebního otvoru montážník zapíše skutečnost do stavebního deníku a se zákazníkem či jinou zákazníkem pověřenou osobou domluví následný postup. Dohodnutý postup si podepíšou ve stavebním deníku. Před montáží výrobku musí být stav stavebního otvoru řádně zkontrolován. Překontrolují se zejména jeho rozměry a kvalita špalety dle dohodnuté stavební připravenosti (vlhkost stavební konstrukce, soudržnost povrchu, případné zarovnání zámků cihel apod.). V případě nesouladu musí být informován zákazník či zástupce zákazníka a nesoulad zapsán do stavebního deníku (dokladovatelné oznámení stavu). Při nedodržení tohoto postupu hrozí vymáhání přímých i nepřímých nákladů na nápravu. Stavební otvor musí být stavebně řádně upraven (není přípustné podkládání výrobku cihlami či podobnými materiály například v případě chybějící vyzdívky hrozí pozdější reklamace z důvodu sednutí výrobku) a případné nesrovnalosti a dohody se zákazníkem musí být vždy zapsány do stavebního deníku. V případě výměny oken v obývané místnosti, bytu či objektu, musí montážní firma či skupina zajistit zakrytí přístupových cest a pracovní prostor stavebního otvoru, které je ochrání před znečištěním a poškozením. V opačném případě budou vyvozeny příslušné závěry, které vyplývají z příslušných smluvních ujednání. V případě znečištění či poškození přístupových cest a okolí montáže musí montážní firma či skupina zajistit na své náklady nápravu. 5.2 Rozmístění výplní otvorů Dopravu výrobku na místo montáže zajišťuje montážní firma. Výrobky jsou dopravovány hlavními cestami v budově či svislou dopravou, kterou obvykle zajišťuje stavební firma je upřesněno v SOD (v případě pouhé výměny otvorových výplní zajišťuje montážní firma či skupina). V případě nutnosti (rozměrné prvky a prvky s hmotností nad 140 kg) je při dopravě a montáži použit jeřáb s příslušným přepravním zařízením (savka). Při dopravě musí být dbáno zvýšené pozornosti na ochranu proti poškození výrobku, neboť manipulací ve stísněných prostorech se významně zvyšuje riziko poškození. Rozmístění výrobků se provede na základě technické dokumentace (výkresy, výpisy prvků, označení výrobku). Verze 1.00 ( ) 6/33

7 5.3 Kontrola výplně otvoru Před montáží a případné demontáži starých výplní otvorů se nové výrobky řádně zkontrolují (porovnání rozměrů s rozměrem stavebního otvoru, poškození výrobku, správnost osazení a připevnění podkladní lišty apod.), čímž se zamezí zbytečné montáži v případě chybných rozměrů či neopravitelného poškození. V případě poškození výrobku musí být určeno, zda je poškození opravitelné v prostředí stavby a informace musí být vždy předána na Zákaznické centrum jako neshoda a vedoucímu montáží. 5.4 Příprava otvoru, výplně otvorů a potřebných materiálů Před zahájením montáže je nutné ověřit od zástupců stavby platný stavební váhorys pro každé patro a danou část objektu (platí u novostaveb). Od takto předaného váhorysu si montážník přenáší váhorys k daným okenním otvorům (případně je váhorys již vyznačen u stavebního otvoru). Pro montáž je nutno připravit potřebný počet upevňovacích prostředků dle dohodnutého způsobu kotvení. Standardní kotevní prostředky, jako jsou páskové kotvy, vruty, turbošrouby, hmoždinky apod. zajišťuje montážní firma či skupina. Speciální kotevní prvky, jako jsou například ocelové kotvy u předsazených prvků, budou dodány s dodávkou oken Vyjmutí a nasazení křídla Vysazení okenního křídla se provede při otočené klice do polohy otevřeno. Nejdříve se sejmou případné krytky kování. Použitím speciální pomůcky se při zavřeném křídle vysune čep horního závěsu směrem dolů (u sklopných oken vodorovně). Křídlo uvolněné v závěsu se mírně vyklopí a při opatrném otvírání se z dolního kloubového závěsu vysune šikmo vzhůru. Doporučuje se, aby vysazení křídla prováděli dva pracovníci (zamezení úrazu nebo poškození křídla). Nasazení křídla do rámu se provede opačným postupem Vysklení a zasklení Nutnost zasklívání a vysklívání přichází v úvahu jednak při montáži oken velkých rozměrů, tak i při složitých montážních podmínkách, montáži pevných prosklených dílů pomocí hmoždinek, okenních šroubů nebo vrutů nebo při případné výměně zasklívací jednotky Vysklení u dřevěných výrobků Vysklení se nejlépe provádí, pokud se vysazené křídlo položí na čistou a tuhou podložku (pracovní stůl). Pokud byly zasklívací lišty již zatmeleny, odřízne se nejprve silikónový tmel po celém obvodě křídla od skla. Vysklení začíná demontáží nejdelší zasklívací lišty od středu. Další lišty se demontují od kraje. Široké ostré dláto se opatrně zaráží do spáry mezi zasklívací lištu a rám křídla a páčením směrem k liště se povytáhnou kolářské hřebíky nebo nastřelené spony. Zpětným přitlačením lišty k rámu se obnaží hlavičky hřebíků nebo sponky a opatrně se vytáhnou. Při demontáži dbáme na to, aby nedošlo k poškození a otlačení rámu křídla. Polohu zasklívacích lišt si označíme či zapamatujeme, neboť mohou mít různou délku. Před vyjmutím zasklení z rámu si zapamatujeme rozmístění nosných a distančních podložek zasklení pro jednodušší zpětné zasklení. V případě zasklení s váhou nad 140 kg musí být použita mechanizace (jeřáb, savka). Verze 1.00 ( ) 7/33

8 Zasklení u dřevěných výrobků V případě nutnosti zasklívat libovolnou okenní jednotku na místě se řídíme následujícím postupem: před zasklením se pečlivě vyčistí prostor pro osazení skla a zasklívací lišty; z případných původních zasklívacích lišt se odstraní silikónový tmel a poškozené lišty se nahradí novými; nalepení podložné pásky na sklo z venkovní strany po celém obvodu a vložení základních podložek; vložení nového zasklení do prostoru zasklívací drážky; dokonalé vymezení skla distančními podložkami při dodržení příslušného schématu. Zasklívací jednotka musí být rovnoměrně zapuštěna v rámu/křídle a křídlo musí být úhlopříčně správně nastaveno; po osazení a vypodložení zasklívací jednotky se jako první osadí nejkratší zasklívací lišta a poté se pokračuje zbylými lištami. V případě použití původních zasklívacích lišt (při předchozím vysklení) jsou vloženy na pozici, ve které byly umístěny před jejich vyjmutím; zalícování lišt v rozích otvoru poklepáním gumovou paličkou nebo kladívkem a záložkou z měkkého dřeva. Lišty musí dosednout až ke sklu a zároveň musí lícovat na pohledových plochách; přichycení zasklívacích lišt se provádí hřebíčky nebo sponkami pomocí pneumatické pistole (případně opatrně kladívkem) za řádného přitlačené lišty k zasklení a rámu. Hřebíčky nebo sponky jsou umístěny do prostoru držky na silikon. V případě potřeby ukotvit zasklívací lištu mimo silikonovací drážku (ve výjimečných případech) se hřebíky čí sponky zarazí mírně pod povrch zasklívací lišty a podle druhu povrchové úpravy se přetmelí. nanesení silikonu do drážky po obvodu skla z venkovní i vnitřní strany v odpovídajícím množství. Silikon musí dokonale vyplňovat drážku v zasklívací liště, z venkovní strany musí být vyplněna spára až k podložné pásce na skle. Na povrchu musí silikon tvořit mírně zaoblený tvar kvůli zmenšení objemu po důkladném vytvrzení (nesmí dojít k propadnutí ). Tato operace se nesmí provádět při teplotě (teplota vzduchu, výplně otvorů i tmelu) pod 5 C. K silikonování se používá schválený typ tmelu; přetoky silikonu jsou setřeny pomocí tvarové stěrky po předchozím navlhčení odpovídajícím přípravkem (jarová voda, speciální tekutina). Při stírání je nutné začít cca 5cm od rohu a plynulým tahem stěrkou přebytečný silikon setřít. Při tomto pohybu je nutné držet stěrku kolmo na rám okna. Při stírání rohu je nutné před rohem stěrku sklopit, aby byl zajištěn požadovaný vzhled rohu. V případě zasklení s váhou nad 140 kg musí být použita mechanizace (jeřáb, savka) Vysklení u plastových výrobků Vysklení se nejlépe provádí, pokud se vysazené křídlo položí na čistou a tuhou podložku (pracovní stůl). Vysklení začíná demontáží nejdelší zasklívací lišty od středu. Další lišty se demontují od kraje (viz. nákres). Speciální nástroj či široké ostré dláto se opatrně kolmo plastovou paličkou nebo kladivem zaráží do spáry mezi zasklívací lištu a rám křídla uprostřed její délky. Za stálého tlaku dlátem lištu vypáčíme a údery paličkou vyrazíme z drážky v délce cca 50 cm. Lištu prohneme do oblouku a vyjmeme z rámu. Při demontáži dbáme na to, aby nedošlo k poškození a otlačení rámu. Polohu zasklívacích lišt si označíme či zapamatujeme, neboť mohou mít různou délku. Při vyjmutí a následném vložení stejné zasklívací jednotky si před jejím vyjmutím zapamatujeme rozmístění nosných a distančních podložek. V případě zasklení s váhou nad 140 kg musí být použita mechanizace (jeřáb, savka). Verze 1.00 ( ) 8/33

9 Vypáčení a následné vyražení lišty Zasklení u plastových výrobků Před zasklením se pečlivě vyčistí prostor pro osazení skla a osazení zasklívací lišty. Poškozené lišty se nahradí novými. Osadí se vyrovnávací podložky v místě nosných a distančních podložek a na spodní stranu vložíme nosné i distanční podložky. Poté vložíme pomocí savky zasklívací jednotku, vsuneme ostatní zasklívací podložky a řádně jimi umístíme zasklívací jednotku do příslušné pozice (rovnoměrné zapuštění do rámu/křídla, úhlopříčné nastavení křídla). Po osazení a vypodložení zasklívací jednotky se jako první osadí nejkratší zasklívací lišta. Mírně prohnutou ji zasadíme do drážky v rozích rámu. Úderem paličky narazíme lištu do drážky od středu směrem ke kraji. Používáme opět dřevěnou nebo plastovou paličku (nevhodná je palička z černé pryže - špiní!). Montáž ostatních lišt pokračuje obdobným způsobem. V případě zasklení s váhou nad 140 kg musí být použita mechanizace (jeřáb, savka). Montáž zasklívací lišty Podložení skla při zasklívání Systém rozmístění zasklívacích podložek je závislý na typu a členění výplně otvorů (systém vypodkládání je uveden v příloze). Zasklívací podložky musí být o 2mm širší než tloušťka zasklívací jednotky pro bezpečné vypodložení a zabránění tak případným reklamacím (prasklá skla, poškození tmelového spoje izolačních skel apod.). Je zakázáno používat neschválený typ podložek (dřevěné apod.). Otvíravá a otvíravě-sklopná okna a dveře U dolního závěsu se nacházejí podložky na spodní a boční závěsové straně křídla (cca 100 mm od rohu) a v horní časti vždy v úhlopříčném rohu spodnímu umístění (horní roh na straně kliky). V horní části křídla přidáváme podložky v takové míře, aby byl distanční rámeček v křídle rovnoměrně utopen, křídlo drželo vodorovnou rovinu, nesvěsilo se a nebylo jej nutné po zasklení zásadně seřizovat. V případě potřeby upravíme i tloušťky ostatních podložek. Pro snadné přidávání vhodných podložek do horního rohu sklo rozpíráme od rámu pomocí plastové nebo dřevěné zasklívací lžíce (nikdy nesmí být požita jiná pomůcka). Fixní zasklení Zasklení podložíme podložkami pouze ve spodní části cca 100 mm od rohů na dvou místech bez ohledu na délku zasklení (nikdy nesmí být použito více podložených míst hrozí praskání skel. Sklopná okna Postupujeme obdobně jako u fixního zasklení, avšak použijeme distanční podložky na boční a horní části křídla. U sklopných křídel jsou nosné podložky pouze v dolní části zasklení vůči křídlu nikdy nenapružíme. Verze 1.00 ( ) 9/33

10 6 Montáž výrobků Při kotvení výplní otvorů je nutno pro řádné přenesení namáhání do stavební konstrukce a zamezení nadměrným deformacím výrobků dodržet systém rozmístění kotevních prvků a jejich maximální vzdálenosti. Systém kotvení musí přenést tři základní druhy zatížení: hmotnost výplní otvorů (zatížení působící směrem dolů); zatížení větrem a od provozu (zatížení kolmé k ploše); zatížení od provozu (síly do stran zejména proti svěšování křídel). Při montáži se postupuje následujícím způsobem. Z rámu oken a balkónových dveří se vysadí křídla. Z pevně prosklených dílů se dle potřeby a způsobu kotvení vysadí i zasklívací jednotka. Postup při vysazení křídel je uveden v kapitole a postup vysazení izolačního dvojskla je uveden v kapitole Dle způsobu kotvení se předvrtají otvory pro kotevní prostředky či se zacvakne (přišroubuje) pásková kotva. Otvory do stavební konstrukce se předvrtají podle doporučení výrobce kotevního prostředku. Rám výplně vložíme do otvoru a ustavíme jej dle rozměření do vodorovné a svislé polohy. V této poloze jej provizorně upevníme dřevěnými klíny tak, aby po celém obvodě byla předepsaná vůle, a dle schématu vypodložíme nosnými a distančními podložkami. U umístění kontrolujeme také vůči váhorysu. Klínky a podložky musí být umístěny tak, aby nedošlo k prohnutí rámu. Po opakované kontrole vodorovné a svislé polohy, pravoúhlosti a rovinnosti rámu je možno provést jeho definitivní ukotvení. Doporučuje se také kontrola výškového ustavení vzhledem k váhorysu. Na pečlivosti ustavení závisí správná funkce okenního prvku, proto mu věnujeme mimořádnou pozornost. Při použití páskových kotev se označí otvory pro hmoždinky, kotvy se pootočí a příklepovou vrtačkou s vhodným vrtákem se otvory vyvrtají. Potom se do otvorů osadí hmoždinky. Páskové kotvy se pootočí do původní polohy a připevní se k ostění vhodnými vruty či turbošrouby. V případě kotvení rámu pomocí okenních rámových hmoždinek, vrutů do Verze 1.00 ( ) 10/33

11 dřevěné konstrukce nebo okenních šroubů se předvrtají přes rám do zdiva otvory pro osazení hmoždinek podle doporučení výrobce hmoždinek, resp. otvory pro upevnění vrutů do dřeva či okenních šroubů. Hmoždinky se zasunou do předvrtaných otvorů a dotažením šroubů se rám zafixuje. Při použití vrutů či okenních šroubů se rám fixuje jejich vlastním dotažením do předvrtaných otvorů. Kotevní prvky musí být dotaženy tak, aby rám pevně fixovaly, ale přitom nesmí dojít k jeho deformaci. Pří realizaci musí být dodrženy technologické postupy výrobce kotevního prvku. Po ukotvení lze přistoupit k provedení stykové spáry vložením či vystříknutím tepelné izolace (PUR pěna). Zejména při montáži větších rámů je nutno dbát zvýšené pozornosti, neboť nabytím PUR pěny může být rám deformován (doporučuje se rám rozepřít pažením - zejména při kotvení páskovými kotvami; rám se nesmí poškodit, pažení musí být vypodloženo). Po vytvrdnutí PUR pěny se vyndají pomocné klíny a místa po klínech se vyplní tepelnou izolací. Poté je možno osadit křídla a případně osadit zasklívací jednotku. V žádném případě nelze připustit vyplnění spáry maltou či jiným nestlačitelným materiálem. Výplně vyžadují možnost dilatace vlivem změny teploty a vlhkosti. Následuje ošetření připojovací spáry, které je závislé na dohodnutém systému. Vnitřní strana by měla být parotěsná a vnější strana paropropustná (doporučuje se poměr difúzního odporu 1 : 10). Postupy ošetření připojovací spáry jsou uvedeny v samostatných kapitolách. V případě výměny výplní otvorů následuje zednické začištění či zakrytí lištami. Při provádění následných stavebních prací je nutno osazené výrobky chránit před poškozením. Při napojení omítek na okenní rámy je nutno dbát na pružné provedení detailu, který je proveden dle SOD (s výhodou je možné použít například systém s APU lištami). Po montáži výplně otvorů následují případné montáže vnitřních a vnějších parapetů a dalších doplňků. Před předáním díla se provede hrubý úklid pracoviště, zkompletují se vrchní kování a doplňky (není-li domluveno se zákazníkem jinak) a dílo se předá zákazníkovi 6.1 Kotevní prostředky Kotvení výplní otvorů je možno realizovat více způsoby. Systém a způsob kotvení musí jednak mechanicky upevnit výplň ke stavební konstrukci pro přenesení mechanického zatížení, tak i zároveň umožňovat dilatační pohyby, které vznikají tepelnou a vlhkostní roztažností materiálů a ustálením stavební konstrukce. Mezi běžné systémy kotvení se řadí: Kotevní pásky (nejvhodnější z pohledu umožnění dilatačních pohybů); Kotevní šrouby (turbošroub); ocelová či plastová hmoždinka (natloukací, šroubovací apod.); vrut; Při volbě spojovacího materiálu a kotev je třeba si uvědomit, že musí spolehlivě přenést provozní namáhání výplně otvoru do konstrukce stěny. Ve všech případech musí být výplně otvorů kotveny po celém obvodu a rozmístění kotev pro tento typ výplní otvorů ve vztahu k jejich ploše a provedení musí odpovídat doporučenému systému rozmístění kotevních prvků. Způsob kotvení je závislý na ostění a nadpraží, do kterého se kotví, nebo je předepsán v konkrétních pokynech k montáži té které zakázky. Všechny kotevní prostředky musí mít antikorozní úpravu a musí spolehlivě přenášet síly na stavební konstrukci. Verze 1.00 ( ) 11/33

12 6.1.1 Kotevní pásky Kotevní pásky se zacvaknutím přichytí po obvodu rámu (nebo přišroubují) a zpravidla se používají u otvorových výplní menších rozměrů, nebo v místech, kde nelze použít jiné kotvení. Páskové kotvy jsou orientovány obvykle do interiéru (v případě orientace do exteriéru musí být řádně překryty tepelnou izolací) a kolmo k rovině výplně otvorů. Všechny kotevní prvky musí být umístěny tak, aby vždy byly překryty tepelnou izolací (v případě širokých připojovacích spár je vhodnější použit turbošrouby). Kotvení páskové kotvy se provede co nejblíže k rámu, čímž se zamezí praskání omítky v oblasti páskové kotvy při dilatačních pohybech výplně otvorů. Kotevní pásky musí být vždy kotveny kolmo k rovině výplně otvorů. V případě použití ošetření připojovací spáry pomocí pásky Illmod Trio musí být kotvy přihnuty až na vnitřní straně rámu a až poté páska přibíhá ke stavební konstrukci. V případě připevnění zábradlí do rámu okna musí být páskové kotvy vždy do rámu nejen zacvaknuty, ale i přišroubovány. U stěrkových omítek v nadpraží (případně i v ostění) musí být vysekány kapsy pro zapuštění páskové kotvy i kotevního vrutu (obvykle zajišťuje stavební firma nutno dohodnout). Veškerý spojovací materiál a kovové kotevní prvky musí mít potřebnou antikorozní úpravu (žárové zinkování, nerez). Páskové kotvy nelze použít na dokončené ostění, proto se výplně otvorů musí osazovat do hrubých otvorů a dokončení ostění (omítnutí) provést až po jejich ukotvení a dotěsnění připojovací spáry Kotevní šrouby (turbošrouby) Okenní šrouby (turbošrouby) se používají při osazování výplní otvorů do mnoha typů zdiva. Jedná se o šroub se speciálním tvarem a závity. Průměr šroubu je 7,5 mm a délka se volí dle typu rámu, velikosti připojovací spáry a materiálu zdiva. V rámech výplní otvorů jsou buď otvory pro šrouby předvrtány z výroby, nebo jsou vyvrtány na místě montáže. Průměr vrtaného otvoru je 6,5 mm. Po vložení u umístění rámu ve stavebním otvoru se pomocí vrtáku do zdiva vyvrtá otvor ve zdivu. Poté je zašroubován kotevní šroub. Při vrtání do zdiva a při dotahování šroubu je nutno kontrolovat polohu rámu a šroubem nesmí být rám deformován (zápustná hlava je dotažením mírně zapuštěna. Verze 1.00 ( ) 12/33

13 6.1.3 Verze 1.00 ( ) 13/33

14 Kotevní vruty Kotevní vruty se používají pro kotvení výplní otvorů do dřevěného osazovacího rámu nebo do konstrukcí ze dřeva. Je nutné pro kotvení a spojování používat vruty o průměru min 5 mm. 6.2 Rozmístění kotevních bodů Okna a balkónové dveře Kotevní schéma je shodné pro všechny výrobky. Kotevní body jsou umístěny 250 mm až 300 mm od vnitřního rohu rámu či sloupku a maximální rozteč kotevních bodů činí 700 mm. Vzdálenost od vnitřního rohu se v následujících nákresech označuje písmenem E, rozteč kotevních bodů A. Rozložení kotevních bodů se dodržuje s tolerancí ± 30mm, s ohledem na případné vruty výztuh a spáry cihlového zdiva. Schéma s ukotveným spojovacím profilem: Verze 1.00 ( ) 14/33

15 Schéma s neukotveným spojovacím profilem: Základní stupeň bezpečnosti, WK1 Stupeň bezpečnosti WK2 A E A E Plast 700 mm 250 až 300 mm 400 mm 250 až 300 mm Dřevo 700 mm 100 až 150 mm 400 mm 100 až 150 mm Hliník 700 mm 100 až 150 mm 400 mm 100 až 150 mm Odlišnost dřevěných výplní oken a balkónových dveří Kotevní body se u dřevěných profilů řídí kotevním plánem. V oblasti parapetu jsou pro kotvení použity pouze kotevní pásky. Je zakázáno používat pro montáž dřevěných oken montážní vruty určené k montáži oken plastových Kotvení dveřních prahů Plastové a dřevěné vstupní dveře VEKRA, hliníkové výrobky U těchto výrobků je použit hliníkový práh s vnitřní plastovou částí jako přerušení tepelného mostu. Vnitřní plastová část se skládá ze základního prvku, který je pevně spojen s hliníkovou částí a z krycí lišty. Tímto řešením vzniká montážní drážka s krytím. Kotvení tak probíhá v této oblasti. Rozložení kotevních bodů vstupních dveří odpovídá kotevnímu systému pro okna a balkónové dveře. Verze 1.00 ( ) 15/33

16 Plastové dveře Otherm U těchto výrobků je použit hliníkový práh s vnitřní plastovou částí jako přerušení tepelného mostu. Vnitřní plastová část je pevně spojena s hliníkovou a není vytvořena montážní drážky s krytím. Jednokřídlé vstupní dveře se v oblasti prahu nekotví, v případě kotvení páskovými kotvami se dodrží kotevní schéma oken. U dvoukřídlých dveří je minimální kotvení jedním šroubem u štulpové zástrče pod vedlejším křídlem, v případě kotvení páskovými kotvami se dodrží kotevní schéma oken Ocelové kotvy Ocelové kotvy se používají zejména u předsazených konstrukcí či větších svislých stěn. Ocelové žárově pozinkované či nerezové kotvy jsou použity buď u všech kotvících bodů, přičemž se vždy musí pamatovat na umožnění dilatace prvků, nebo se kotvy použijí pouze v místech nosných a distančních podložek a kotvící body jsou realizovány jiným způsobem (např. kotevní pásky). Volby prvního nebo druhého způsobu je závislá zejména na připojovacím detailu a celkovém konstrukčním řešením. U vysokých svislých sestav, kdy je použit spojovací profil či jiný systém, není spojovací profil obvykle možno použít jako nosný prvek (svislé zatížení - hmotnost prvku) a je potřebné zajistit řádné ukotvení prvků ke stavební konstrukci pomocí kotev. Vodorovné spojovací profily musí být řádně utěsněny silikonovým tmelem nebo musí být zajištěn odvod vody Předvrtání rámů z výroby Průměr otvoru pro kotvení Průměr otvoru pro spoje Svislé rámy Vodorovné rámy Spoje Plast VEKRA 6,5 mm 9 mm Ano Ano Ano Plast OTHERM 6,5 mm 10 mm Ano NE Ano Dřevo Hliník Nejsou standardně předvrtány Nejsou standardně předvrtány 6.3 Vypodložení oken ve stavebním otvoru Při montáži oken je nutno výplně otvorů řádně vypodložit pro bezproblémové přenesení namáhání v rovině výplně otvorů do stavební konstrukce. Vypodložení se provádí pomocí nosných a distančních podložek, které se musí uspořádat tak, aby nebránili tepelné a vlhkostní roztažnosti, bylo možno provést kotevní operace, aplikovat tepelně izolační výplň a případně ošetřit připojovací spáru (fólie, tmel). Podložky jsou vždy namáhány na tlak, čemuž odpovídá i jejich umístění. Výplně otvorů jsou podloženy pod svislými prvky (rám, sloupek) a ve svislých spárách pro vymezení polohy a přenesení zatížení od křídel. Jako nosné prvky lze použít plastové podložky (zasklívací podložky v rozumném množství) či podložky z tvrdého dřeva v potřebných tloušťkách. Tyto prvky musí být umístěny či upraveny tak, aby nevyčnívali z připojovací spáry pro umožnění kvalitního ošetření připojovací spáry či následným technologickým procesům. Klínky, které slouží v průběhu montáže k vymezení správné polohy okna, je nutno po ukotvení výplně otvorů odstranit. Verze 1.00 ( ) 16/33

17 Tato operace je velmi důležitá, neboť chybné vypodložení výplně otvorů může zapříčinit nefunkčnost výrobku či jeho poškození. Při vypodkládání platí následující požadavky: pro vyrovnání výplně otvorů a vytvoření dostatečné šířky připojovací spáry jsou použity podložky pod každými svislými prvky rámu a sloupku; nosné ani distanční podložky nesmí deformovat rám; podložky jsou použity plastové či z tvrdého dřeva; pomocné podložky a klíny, které jsou použity pro vyrovnání a usazení rámu do stavební konstrukce, jsou po montáži odstraněny pro umožnění řádné dilatace prvku. Otvory po pomocných prvcích jsou doplněny tepelnou izolací (PUR pěna); Fixní Fixní se sloupkem Jednokřídlé O a OS Sklopné Dvoukřídlé okno Dvoukřídlé okno se sloupkem Sklopně posuvné PSK Posuvné HS Jednokřídlé dveře Dvoukřídlé dveře 6.4 Tolerance a odchylky montáže maximální povolené tolerance pro odchylky od vodorovné a svislé roviny jsou pro 3 m délky prvku okna 1 mm/m, avšak maximálně 2,5 mm. maximální povolené tolerance vnitřních rozměrů rámů po osazení a zapěnění v ostění jsou při prohnutí rámu dovnitř i ven 1 mm/m, max. 2 mm do 3 metrů délky. Verze 1.00 ( ) 17/33

18 maximální rozdíl rozměrů úhlopříček u oken a dveří se šířkou nebo výškou nad 1000mm nesmí překročit 4mm. Ostatní velikosti smí vykazovat rozdíl v úhlopříčkách maximálně 3mm. maximální povolené tolerance průhybu rámu kolmo na rovinu výplně otvrů je 1 mm/m, max. 2 mm do 3 metrů délky. 6.5 Připojovací spára PUR pěna Spára mezi rámem a stavební konstrukcí se zatěsní montážní polyuretanovou pěnou po celém obvodě stejnoměrně. Před zapěněním je nutné z mezery mezi rámem a ostěním odstranit pevné části zdiva a malty, které by omezovaly dilataci oken. Poté ostění a rám navlhčíme vodou a následně provedeme samotné zapěnění PUR pěnou. Pěnění provádíme pro kvalitní vyplnění z vnitřní i vnější strany okna (u zalomeného ostění pouze z vnitřní strany. Pro pěnění je nutno používat schválené a odzkoušené typy pěny. Výběr vhodné montážní pěny závisí zejména na: snášenlivosti montážní pěny a sousedícími materiály; na venkovních podmínkách po dobu zpracování (vlhkost, teplota); na technických požadavcích. Ve všech případech je potřeba provést zatěsnění vnější spáry z důvodu nasákavosti a postupné degradace montážní pěny vlivem povětrnostních podmínek. Použití jednotlivých druhů pěny v závislosti na teplotě je uvedeno v příloze. U spojů výplní otvorů mí být prostor spoje u podkladního profilu vždy řádně vypěněn bez netěsností (prostor mezi podkladními profily Illmod Trio Připojovací spára je v ostění a nadpraží tvořena těsnící expanzní páskou Illmod Trio v příslušné šířce dle stavební hloubky výplně otvorů s rozsahem dle velikosti připojovací spáry (7-15, 10-20, 15-30). Stavební otvor musí být zbaven hrubých nečistot a nerovností (zejména zámky porothermových cihel). Před vložením okna do otvoru se illmod Trio nalepí na příslušné části očištěného rámu okna (ostění, nadpraží) a poté se prvek vloží do stavebního otvoru. Následuje ustavení a vyrovnání prvku ve stavebním otvoru a jeho ukotvení. Nalepená expanzní páska postupně vyplní celou připojovací spáru. Při aplikaci těsnící pásky musí být dále dodrženy tyto zásady: po otevření role odřízněte nadměrně zkomprimovaný začátek; strana s práškovou světle šedou stranou musí být orientována do interiéru; Verze 1.00 ( ) 18/33

19 ! napojení v rozích je provedeno na tupo, přičemž jeden pruh expanzní pásky musí být ustřižen přibližně o 10 mm delší pro řádné utěsnění tohoto spoje; Při kombinaci tohoto těsnícího systému a kotvení pomocí páskových kotev hrozí při na delších stranách rámu (nad 1600 mm) deformace rámu směrem ke křídlu. V této situaci je nutno rám upevnit v těchto místech pomocí kotevního šroubu či vrutu Těsnící systémy (například Illbruck i3) Tento systém se skládá z tepelné izolace mezi rámem výplně otvorů a stavební konstrukce a ošetření vnitřní a vnější strany připojovací spáry. Po ukotvení prvku do stavebního otvoru je připojovací spára vypěněna PUR pěnou a po vytvrdnutí zaříznuta. Poté jsou aplikovány uzávěry připojovací spáry (fólie TwinAktiv, illmod 600, okenní fólie, trvale pružný silikonový tmel). Použití konkrétních materiálů je závislé na konstrukčním řešení detailu napojení výplně otvorů na stavební konstrukci (zalomené ostění, rovné ostění, kvalita povrchu zdiva, akustické požadavky apod.). Na rovné ostění u novostavby či objektu před zateplením se standardně používají fólie TwinAktiv. V případě zalomeného ostění či při výměně výplní otvorů se obvykle používá kombinace vnitřní fólie TwinAktiv a vnější komprimované pásky illmod 600. Všechny materiály musí být aplikovány na očištěný (případně napenetrovaný) povrch stavební konstrukce a očištěný povrch okna. V rozích musí být fólie řádně ohnuty, přelepeny nebo přeplátovány, kompripásky musí v rozích vyplňovat celou spáru bez netěsností. Netěsnosti mohou být dotěsněny tmelem k tomu určeným (např. Nahtpaste). Tento tmel se používá také pro opravy protržených fólií, okolo kotev apod. Fólie musí být vždy pevně přilepeny k podkladu bez mezer a otvorů (rohy, spoje, okolí kotev apod.). Veškeré tyto nepřesnosti musí být opraveny a utěsněny Fólie Šířku, délku a typ pásky volíme dle rozměru spáry a typu ostění, popřípadě zednického začištění. Standardně se používá fólie TwinAktiv, kterou lze aplikovat jak na vnitřní tak vnější stranu. Dle systému lepení je nutno zvolit správný typ (E - obě lepivé plochy jsou na jedné straně pásky, W - jedna lepivá plocha je na jedné straně a druhá na druhé straně, Verze 1.00 ( ) 19/33

20 EW je možno aplikovat ve všech případech). V případě použití okenních fólií musí být na straně interiéru aplikována parotěsná fólie, na straně exteriéru paropropustná fólie. Fólie musí být aplikována na očištěný a nepenetrovaný suchý povrch stavební konstrukce a očištěný suchý povrch okna. V rozích musí být fólie řádně ohnuty, přelepeny nebo přeplátovány a veškeré netěsnosti (rohy, spoje, okolí kotev apod.) musí být dotěsněny tmelem k tomu určeným (např. Nahtpaste). Pracovní postup nalepení fólií: povrch pro nalepení je potřeba řádně připravit (odmastit, zbavit prachu, nedržících částic apod.); nepevné podklady je nutno zpevnit vhodným penetračním nátěrem. Podklad musí být čistý, bez prachu, mastnoty a suchý; Postupně odstraňujte pásku chránící vrstvu lepidla na příslušné straně a pásku nalepte na celou boční stranu rámu ve tvaru otočeného U (spodní hrana se lepí zvlášť) s minimálním přesahem v rozích přibližně 5 cm. V rozích fólii ohněte a přeložte zpátky. Samolepicí pásky slepte navzájem, fólii bude na nároží vyčnívat (akrylový samolepící pruh je určený na hladké povrchy oken); po ukotvení otvorové výplně a vyplnění připojovací spáry tepelnou izolací (PUR pěna) odstraňte papír chránící butylovou vrstvu a poté nalepte pásku na stěnu a důkladně přitlačte válečkem. Butylový lepící pruh má dobrou přilnavost na porézní i neporézní podklady tvořící ostění. V případě nižší teploty je vhodné pro lepší přilnavost pásku a stavební konstrukci prohřát; velkou pozornost věnujte spojování pásek v rozích spár, v případě netěsností vyplňte spoj butylovým tmelem či Nathpaste. obdobným způsobem nalepte fólii v dolní části rámu s řádným utěsněním spojů (překrytí, utěsnění pomocí Nathpaste); před finální úpravou (omítání, nátěry) je nutno pásku napenetrovat Univerzální koncentrovanou disperzí; tento postup se provede jak z vnější strany, tak z vnitřní strany.! Při aplikaci musí být dodrženy technologické předpisy konkrétního použitého materiálu (vyžádejte si ho u svého nadřízeného) Kombinace těsnicích materiálů s jinými produkty může vést k jejich vzájemnému působení. Kompatibilitu je třeba v jednotlivých případech odzkoušet. Lepení na povrch stěn: lepené plochy musí být suché, zbavené oleje, mastnot, prachu a jiných látek zhoršujících přilnavost. Aplikaci fólií není možno při nadměrné vlhkosti stavební konstrukce (fólii nelze řádně přilepit) a považuje se to za stavební nepřipravenost. Při výskytu tohoto problému je nutno se zákazníkem dohodnout další kroky. Verze 1.00 ( ) 20/33

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Vážený zákazníku, dovolujeme si se na Vás tímto obrátit, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých infromací týkajících se montáže,

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene 1 Úvod Technologie zpracování kamene popisuje výrobní postupy přípravy a zhotovení různých kamenných výrobků. Jsou to předměty z kamenů v širokém barevném spektru, bílé, žluté, šedé až černé barvy. Z pestré

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC Obsah 1. Popis a použití jednotlivých druhů PVC-P fólií Plastiflex... 3 1.1 Plastiflex GF...3 1.2 Plastiflex GLSO... 3 1.3

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION!

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION! FLOWTITE Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění 1 Úvodní informace 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Úvod... 3 1.3 Montážní technik... 3 1.4 Požární bezpečnost... 3 2 Přeprava, manipulace a skladování

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list U krbových vložek OMEGA je pro přepravu a manipulaci zajištěno závaží ve své horní poloze. Před instalací, pro kontrolu

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více