Montážní předpis pro montáž výrobků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montážní předpis pro montáž výrobků"

Transkript

1 Montážní předpis pro montáž výrobků Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Window Holding a.s. Jeho šíření nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem majitelů.

2 Obsah Obsah Účel Oblast platnosti Obecné Přijetí výplní otvorů na stavbě Kompletnost dodávky Skladování přípravné práce před montáží Stavební připravenost Rozmístění výplní otvorů Kontrola výplně otvoru Příprava otvoru, výplně otvorů a potřebných materiálů Vyjmutí a nasazení křídla Vysklení a zasklení Montáž výrobků Kotevní prostředky Kotevní pásky Kotevní šrouby (turbošrouby) Kotevní vruty Rozmístění kotevních bodů Okna a balkónové dveře Odlišnost dřevěných výplní oken a balkónových dveří Kotvení dveřních prahů Ocelové kotvy Předvrtání rámů z výroby Vypodložení oken ve stavebním otvoru Tolerance a odchylky montáže Připojovací spára PUR pěna Illmod Trio Těsnící systémy (například Illbruck i3) Začištění akrylátovým tmelem Spojování rámů Plastová okna a dveře Dřevěná okna a dveře Zednické začištění Kontrola, kompletace a předání Kompletace doplňků Montáž kliky Konečné seřízení oken a dveří Seřízení oken Seřízení dveří Ochrana výrobků Montáž doplňkových konstrukcí Montáž parapetů Vnitřní parapety Vnější parapety Montáž rolet Montáž pákových ovladačů Úklid pracoviště Předání díla Kodex montážního pracovníka Ekologie a bezpečnost práce Důležitá upozornění pro bezpečné užívání oken a dveří Demontáž starých výplní otvorů Verze 1.00 ( ) 2/33

3 PŔÍLOHA 1 - Vypodložení skel PŔÍLOHA 2 systém předvrtání profilů PŔÍLOHA 3 - Schválené komponenty PUR pěna Detaily montážní spáry Verze 1.00 ( ) 3/33

4 1 Účel Montážní předpis popisuje způsoby montáže plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří společnosti Window Holding a.s. a doplňků k těmto výrobkům. Předpis se vztahuje na výrobky všech značek společnosti. 2 Oblast platnosti Předpis platí pro všechny montážní pracovníky společnosti Window Holding a.s. a jsou povinni se jím řídit i všichni spolupracující pracovníci a firmy. 3 Obecné K tomu, aby výborné vlastnosti plastových prvků a jejich dokonalý vzhled byly plně využity a nedocházelo k poruchám staveb nebo konstrukcí, je třeba tyto prvky odpovídajícím způsobem zabudovat do stavby. Montáž oken a vstupních dveří vyžaduje bezpodmínečně respektování předepsané technologie montáže, pečlivost a čistotu. Vlastní montáž zahrnuje tyto operace: přijetí výplní otvorů na stavbě; převzetí a kontrola kompletnosti dodávky; uložení výrobků na stavbě a jejich zajištění; přípravné práce před montáží; rozměření oken a otvorů před montáží; transport prvků k místu zabudování; kontrola stavebního otvoru; kontrola rozměrů a případného poškození výplně otvorů; příprava potřebného doplňkového materiálu a nástrojů; montáž výplní otvorů; příprava stavebního otvoru; příprava výplně otvoru; o vysazení křídla z rámu okna; o osazení kotev do rámu; o případné nalepení těsnících prvků připojovací spáry; ustavení rámu okna do stavebního otvoru; ukotvení; vyplnění připojovací spáry tepelnou izolací; ošetření připojovací spáry; osazení parapetů; seřízení a kontrola zabudovaného výrobku; kompletace doplňků; seřízení výrobku; kontrola; úklid pracoviště; předání díla; V každém kroku musí být dodržovány určité zákonitosti a předpisy, které zajistí správné zabudování a dodávku výrobku a zajistí bezpečnost při montáži i při užívání koncovým zákazníkem. V případě montáže výrobků nesmí být v oblasti pracoviště jiné řemeslo a naše společnost standardně nezajišťuje zabezpečení pracoviště (zabezpečení proti vypadnutí) pro jiná řemesla (není-li uvedeno v SOD jinak). V případě možnosti volného přístupu neproškolených osob musí být pracoviště (zejména v době neprovádění montážních prací) zabezpečeno či řádně označeno (dle příslušných normových požadavků). Verze 1.00 ( ) 4/33

5 4 Přijetí výplní otvorů na stavbě Převzetím výplní otvorů od dopravy začíná instalace výrobku do budovy. Výplně otvorů přiveze sjednaný závoz v předem oznámeném a domluveném termínu. Dovezené výrobky přebírá pověřený pracovník montážní firmy či skupiny. Povinností dopravce je pouze doprava na místo stavby, složení výrobků zajišťuje montážní firma či skupina. Přejímající pracovník zkontroluje kompletnost dodávky dle dodacího listu a případné poškození či vady zapíše do dodacího listu a oznámí je Zákaznickému servisu jako neshodu a vedoucímu montáží pro zajištění dalšího postupu. Není dovoleno montovat výrobky, u nichž došlo při nevhodné dopravě nebo špatném uskladnění k jejich porušení. Takové výrobky jsou montážníky nahlášeny na Zákaznické centrum jako neshoda a vedoucímu montáží. Po konzultaci je rozhodnuto o možnosti výrobek po montáži opravit, či je nutno zajistit dodávku nového výrobku. 4.1 Kompletnost dodávky Otvorové výplně jsou dodávány v kompletizovaném stavu dle dodacího listu, zasklená čí nezasklená, křídla uzavřená v rámu (prvky nad 3 m 2 nebývají zaskleny zasklení je dodáno zvlášť). Závoz obvykle obsahuje: výplně otvorů; skla (v případě vysklených prvků); doplňkové komponenty. Vnější i vnitřní povrch plastových profilů je kryt ochrannou fólií, která se odstraní až po dokončení vnitřních a vnějších finálních omítek a nátěrů, kdy již nehrozí poškození technologickými procesy. Maximálně však do 3 měsíců po montáži. Drobné příslušenství, které na okno či dveře není namontováno z přepravních důvodů, je přiloženo ve zvláštním balení. Jedná se zejména o: 1) vrchní kování (kliky, zámky, madla, dveřní zavírače); 2) krytky čelních odvodňovacích otvorů a krytky kování; 3) speciální kotevní materiál (ocelové kotvy, pakty výztuh apod.); 4) spojovací a výztužné prvky; Tyto komponenty jsou buď použity v průběhu montáže (speciální kotevní materiál) nebo se obvykle montuje při odstraňování ochranných fólií. Po převzetí a kontrole dodaných výrobků a komponentů oprávněný pracovník podepíše dodací list, jímž přebírá plnou odpovědnost za dodané výrobky. V případě převzetí výrobků stavbyvedoucím společnosti Window Holding musí výrobky předat montážní firmě či montážní skupině. 4.2 Skladování Okna a dveře se dopravují a skladují zásadně ve svislé či mírně šikmé poloze na čistých rovných podložkách (např. z měkkého dřeva, plastu). Pro skladování musí být vybrán prostor s nízkou prašností a vlhkostí s možností řádně výrobky chránit proti poškození, znečištění či zcizení. Při uložení musí být výplně otvorů podloženy zejména v blízkosti rohů (přibližně 150 mm od rohu) a svislých sloupků. U větších prvků je vhodné podložit rám ve vzdálenostech 700 mm, nesmí se však rám v těchto místech deformovat. Jednotlivá okna za sebou stojící proložíme v místech možného dotyku (v rozích) podložkami z měkkého pružného materiálu (např. vrstvený vlnitý papír, pěnový Verze 1.00 ( ) 5/33

6 polystyren apod.) a v případě potřeby podložky zajistíme proti posunutí. Podložky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k deformaci rámů. V případě poškození výrobku na skladovacím místě či při dopravě po stavbě musí odpovědný pracovník posoudit, zda je poškození opravitelné v prostředí skladovacího prostoru či dodatečně po zabudování nebo je nutno výrobek vyrobit nový. V obou případech musí být informováno zákaznické centrum (neshoda) a vedoucí montáží, který dohlédne či zajistí nápravu neshody. Náklady na opravy či samotné opravy v rámci neshod jsou v režii montážní firmy či skupiny, poškození stavbou či jinou třetí osobou je potřeba podložit důkazy. 5 přípravné práce před montáží Tato fáze zahrnuje zejména dopravu výrobku na místo montáže, kontrolu stavebního otvoru, kontrolu výrobku a přípravu montážních prostředků a nástrojů. 5.1 Stavební připravenost Výplně otvorů se mohou osazovat pouze do upravených otvorů se začištěným ostěním, nadpražím a parapetem (zejména v případě porothermových cihel). Tolerance stavebního otvoru se řídí platnými normami (ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN ). V případě nepřipravenosti stavebního otvoru montážník zapíše skutečnost do stavebního deníku a se zákazníkem či jinou zákazníkem pověřenou osobou domluví následný postup. Dohodnutý postup si podepíšou ve stavebním deníku. Před montáží výrobku musí být stav stavebního otvoru řádně zkontrolován. Překontrolují se zejména jeho rozměry a kvalita špalety dle dohodnuté stavební připravenosti (vlhkost stavební konstrukce, soudržnost povrchu, případné zarovnání zámků cihel apod.). V případě nesouladu musí být informován zákazník či zástupce zákazníka a nesoulad zapsán do stavebního deníku (dokladovatelné oznámení stavu). Při nedodržení tohoto postupu hrozí vymáhání přímých i nepřímých nákladů na nápravu. Stavební otvor musí být stavebně řádně upraven (není přípustné podkládání výrobku cihlami či podobnými materiály například v případě chybějící vyzdívky hrozí pozdější reklamace z důvodu sednutí výrobku) a případné nesrovnalosti a dohody se zákazníkem musí být vždy zapsány do stavebního deníku. V případě výměny oken v obývané místnosti, bytu či objektu, musí montážní firma či skupina zajistit zakrytí přístupových cest a pracovní prostor stavebního otvoru, které je ochrání před znečištěním a poškozením. V opačném případě budou vyvozeny příslušné závěry, které vyplývají z příslušných smluvních ujednání. V případě znečištění či poškození přístupových cest a okolí montáže musí montážní firma či skupina zajistit na své náklady nápravu. 5.2 Rozmístění výplní otvorů Dopravu výrobku na místo montáže zajišťuje montážní firma. Výrobky jsou dopravovány hlavními cestami v budově či svislou dopravou, kterou obvykle zajišťuje stavební firma je upřesněno v SOD (v případě pouhé výměny otvorových výplní zajišťuje montážní firma či skupina). V případě nutnosti (rozměrné prvky a prvky s hmotností nad 140 kg) je při dopravě a montáži použit jeřáb s příslušným přepravním zařízením (savka). Při dopravě musí být dbáno zvýšené pozornosti na ochranu proti poškození výrobku, neboť manipulací ve stísněných prostorech se významně zvyšuje riziko poškození. Rozmístění výrobků se provede na základě technické dokumentace (výkresy, výpisy prvků, označení výrobku). Verze 1.00 ( ) 6/33

7 5.3 Kontrola výplně otvoru Před montáží a případné demontáži starých výplní otvorů se nové výrobky řádně zkontrolují (porovnání rozměrů s rozměrem stavebního otvoru, poškození výrobku, správnost osazení a připevnění podkladní lišty apod.), čímž se zamezí zbytečné montáži v případě chybných rozměrů či neopravitelného poškození. V případě poškození výrobku musí být určeno, zda je poškození opravitelné v prostředí stavby a informace musí být vždy předána na Zákaznické centrum jako neshoda a vedoucímu montáží. 5.4 Příprava otvoru, výplně otvorů a potřebných materiálů Před zahájením montáže je nutné ověřit od zástupců stavby platný stavební váhorys pro každé patro a danou část objektu (platí u novostaveb). Od takto předaného váhorysu si montážník přenáší váhorys k daným okenním otvorům (případně je váhorys již vyznačen u stavebního otvoru). Pro montáž je nutno připravit potřebný počet upevňovacích prostředků dle dohodnutého způsobu kotvení. Standardní kotevní prostředky, jako jsou páskové kotvy, vruty, turbošrouby, hmoždinky apod. zajišťuje montážní firma či skupina. Speciální kotevní prvky, jako jsou například ocelové kotvy u předsazených prvků, budou dodány s dodávkou oken Vyjmutí a nasazení křídla Vysazení okenního křídla se provede při otočené klice do polohy otevřeno. Nejdříve se sejmou případné krytky kování. Použitím speciální pomůcky se při zavřeném křídle vysune čep horního závěsu směrem dolů (u sklopných oken vodorovně). Křídlo uvolněné v závěsu se mírně vyklopí a při opatrném otvírání se z dolního kloubového závěsu vysune šikmo vzhůru. Doporučuje se, aby vysazení křídla prováděli dva pracovníci (zamezení úrazu nebo poškození křídla). Nasazení křídla do rámu se provede opačným postupem Vysklení a zasklení Nutnost zasklívání a vysklívání přichází v úvahu jednak při montáži oken velkých rozměrů, tak i při složitých montážních podmínkách, montáži pevných prosklených dílů pomocí hmoždinek, okenních šroubů nebo vrutů nebo při případné výměně zasklívací jednotky Vysklení u dřevěných výrobků Vysklení se nejlépe provádí, pokud se vysazené křídlo položí na čistou a tuhou podložku (pracovní stůl). Pokud byly zasklívací lišty již zatmeleny, odřízne se nejprve silikónový tmel po celém obvodě křídla od skla. Vysklení začíná demontáží nejdelší zasklívací lišty od středu. Další lišty se demontují od kraje. Široké ostré dláto se opatrně zaráží do spáry mezi zasklívací lištu a rám křídla a páčením směrem k liště se povytáhnou kolářské hřebíky nebo nastřelené spony. Zpětným přitlačením lišty k rámu se obnaží hlavičky hřebíků nebo sponky a opatrně se vytáhnou. Při demontáži dbáme na to, aby nedošlo k poškození a otlačení rámu křídla. Polohu zasklívacích lišt si označíme či zapamatujeme, neboť mohou mít různou délku. Před vyjmutím zasklení z rámu si zapamatujeme rozmístění nosných a distančních podložek zasklení pro jednodušší zpětné zasklení. V případě zasklení s váhou nad 140 kg musí být použita mechanizace (jeřáb, savka). Verze 1.00 ( ) 7/33

8 Zasklení u dřevěných výrobků V případě nutnosti zasklívat libovolnou okenní jednotku na místě se řídíme následujícím postupem: před zasklením se pečlivě vyčistí prostor pro osazení skla a zasklívací lišty; z případných původních zasklívacích lišt se odstraní silikónový tmel a poškozené lišty se nahradí novými; nalepení podložné pásky na sklo z venkovní strany po celém obvodu a vložení základních podložek; vložení nového zasklení do prostoru zasklívací drážky; dokonalé vymezení skla distančními podložkami při dodržení příslušného schématu. Zasklívací jednotka musí být rovnoměrně zapuštěna v rámu/křídle a křídlo musí být úhlopříčně správně nastaveno; po osazení a vypodložení zasklívací jednotky se jako první osadí nejkratší zasklívací lišta a poté se pokračuje zbylými lištami. V případě použití původních zasklívacích lišt (při předchozím vysklení) jsou vloženy na pozici, ve které byly umístěny před jejich vyjmutím; zalícování lišt v rozích otvoru poklepáním gumovou paličkou nebo kladívkem a záložkou z měkkého dřeva. Lišty musí dosednout až ke sklu a zároveň musí lícovat na pohledových plochách; přichycení zasklívacích lišt se provádí hřebíčky nebo sponkami pomocí pneumatické pistole (případně opatrně kladívkem) za řádného přitlačené lišty k zasklení a rámu. Hřebíčky nebo sponky jsou umístěny do prostoru držky na silikon. V případě potřeby ukotvit zasklívací lištu mimo silikonovací drážku (ve výjimečných případech) se hřebíky čí sponky zarazí mírně pod povrch zasklívací lišty a podle druhu povrchové úpravy se přetmelí. nanesení silikonu do drážky po obvodu skla z venkovní i vnitřní strany v odpovídajícím množství. Silikon musí dokonale vyplňovat drážku v zasklívací liště, z venkovní strany musí být vyplněna spára až k podložné pásce na skle. Na povrchu musí silikon tvořit mírně zaoblený tvar kvůli zmenšení objemu po důkladném vytvrzení (nesmí dojít k propadnutí ). Tato operace se nesmí provádět při teplotě (teplota vzduchu, výplně otvorů i tmelu) pod 5 C. K silikonování se používá schválený typ tmelu; přetoky silikonu jsou setřeny pomocí tvarové stěrky po předchozím navlhčení odpovídajícím přípravkem (jarová voda, speciální tekutina). Při stírání je nutné začít cca 5cm od rohu a plynulým tahem stěrkou přebytečný silikon setřít. Při tomto pohybu je nutné držet stěrku kolmo na rám okna. Při stírání rohu je nutné před rohem stěrku sklopit, aby byl zajištěn požadovaný vzhled rohu. V případě zasklení s váhou nad 140 kg musí být použita mechanizace (jeřáb, savka) Vysklení u plastových výrobků Vysklení se nejlépe provádí, pokud se vysazené křídlo položí na čistou a tuhou podložku (pracovní stůl). Vysklení začíná demontáží nejdelší zasklívací lišty od středu. Další lišty se demontují od kraje (viz. nákres). Speciální nástroj či široké ostré dláto se opatrně kolmo plastovou paličkou nebo kladivem zaráží do spáry mezi zasklívací lištu a rám křídla uprostřed její délky. Za stálého tlaku dlátem lištu vypáčíme a údery paličkou vyrazíme z drážky v délce cca 50 cm. Lištu prohneme do oblouku a vyjmeme z rámu. Při demontáži dbáme na to, aby nedošlo k poškození a otlačení rámu. Polohu zasklívacích lišt si označíme či zapamatujeme, neboť mohou mít různou délku. Při vyjmutí a následném vložení stejné zasklívací jednotky si před jejím vyjmutím zapamatujeme rozmístění nosných a distančních podložek. V případě zasklení s váhou nad 140 kg musí být použita mechanizace (jeřáb, savka). Verze 1.00 ( ) 8/33

9 Vypáčení a následné vyražení lišty Zasklení u plastových výrobků Před zasklením se pečlivě vyčistí prostor pro osazení skla a osazení zasklívací lišty. Poškozené lišty se nahradí novými. Osadí se vyrovnávací podložky v místě nosných a distančních podložek a na spodní stranu vložíme nosné i distanční podložky. Poté vložíme pomocí savky zasklívací jednotku, vsuneme ostatní zasklívací podložky a řádně jimi umístíme zasklívací jednotku do příslušné pozice (rovnoměrné zapuštění do rámu/křídla, úhlopříčné nastavení křídla). Po osazení a vypodložení zasklívací jednotky se jako první osadí nejkratší zasklívací lišta. Mírně prohnutou ji zasadíme do drážky v rozích rámu. Úderem paličky narazíme lištu do drážky od středu směrem ke kraji. Používáme opět dřevěnou nebo plastovou paličku (nevhodná je palička z černé pryže - špiní!). Montáž ostatních lišt pokračuje obdobným způsobem. V případě zasklení s váhou nad 140 kg musí být použita mechanizace (jeřáb, savka). Montáž zasklívací lišty Podložení skla při zasklívání Systém rozmístění zasklívacích podložek je závislý na typu a členění výplně otvorů (systém vypodkládání je uveden v příloze). Zasklívací podložky musí být o 2mm širší než tloušťka zasklívací jednotky pro bezpečné vypodložení a zabránění tak případným reklamacím (prasklá skla, poškození tmelového spoje izolačních skel apod.). Je zakázáno používat neschválený typ podložek (dřevěné apod.). Otvíravá a otvíravě-sklopná okna a dveře U dolního závěsu se nacházejí podložky na spodní a boční závěsové straně křídla (cca 100 mm od rohu) a v horní časti vždy v úhlopříčném rohu spodnímu umístění (horní roh na straně kliky). V horní části křídla přidáváme podložky v takové míře, aby byl distanční rámeček v křídle rovnoměrně utopen, křídlo drželo vodorovnou rovinu, nesvěsilo se a nebylo jej nutné po zasklení zásadně seřizovat. V případě potřeby upravíme i tloušťky ostatních podložek. Pro snadné přidávání vhodných podložek do horního rohu sklo rozpíráme od rámu pomocí plastové nebo dřevěné zasklívací lžíce (nikdy nesmí být požita jiná pomůcka). Fixní zasklení Zasklení podložíme podložkami pouze ve spodní části cca 100 mm od rohů na dvou místech bez ohledu na délku zasklení (nikdy nesmí být použito více podložených míst hrozí praskání skel. Sklopná okna Postupujeme obdobně jako u fixního zasklení, avšak použijeme distanční podložky na boční a horní části křídla. U sklopných křídel jsou nosné podložky pouze v dolní části zasklení vůči křídlu nikdy nenapružíme. Verze 1.00 ( ) 9/33

10 6 Montáž výrobků Při kotvení výplní otvorů je nutno pro řádné přenesení namáhání do stavební konstrukce a zamezení nadměrným deformacím výrobků dodržet systém rozmístění kotevních prvků a jejich maximální vzdálenosti. Systém kotvení musí přenést tři základní druhy zatížení: hmotnost výplní otvorů (zatížení působící směrem dolů); zatížení větrem a od provozu (zatížení kolmé k ploše); zatížení od provozu (síly do stran zejména proti svěšování křídel). Při montáži se postupuje následujícím způsobem. Z rámu oken a balkónových dveří se vysadí křídla. Z pevně prosklených dílů se dle potřeby a způsobu kotvení vysadí i zasklívací jednotka. Postup při vysazení křídel je uveden v kapitole a postup vysazení izolačního dvojskla je uveden v kapitole Dle způsobu kotvení se předvrtají otvory pro kotevní prostředky či se zacvakne (přišroubuje) pásková kotva. Otvory do stavební konstrukce se předvrtají podle doporučení výrobce kotevního prostředku. Rám výplně vložíme do otvoru a ustavíme jej dle rozměření do vodorovné a svislé polohy. V této poloze jej provizorně upevníme dřevěnými klíny tak, aby po celém obvodě byla předepsaná vůle, a dle schématu vypodložíme nosnými a distančními podložkami. U umístění kontrolujeme také vůči váhorysu. Klínky a podložky musí být umístěny tak, aby nedošlo k prohnutí rámu. Po opakované kontrole vodorovné a svislé polohy, pravoúhlosti a rovinnosti rámu je možno provést jeho definitivní ukotvení. Doporučuje se také kontrola výškového ustavení vzhledem k váhorysu. Na pečlivosti ustavení závisí správná funkce okenního prvku, proto mu věnujeme mimořádnou pozornost. Při použití páskových kotev se označí otvory pro hmoždinky, kotvy se pootočí a příklepovou vrtačkou s vhodným vrtákem se otvory vyvrtají. Potom se do otvorů osadí hmoždinky. Páskové kotvy se pootočí do původní polohy a připevní se k ostění vhodnými vruty či turbošrouby. V případě kotvení rámu pomocí okenních rámových hmoždinek, vrutů do Verze 1.00 ( ) 10/33

11 dřevěné konstrukce nebo okenních šroubů se předvrtají přes rám do zdiva otvory pro osazení hmoždinek podle doporučení výrobce hmoždinek, resp. otvory pro upevnění vrutů do dřeva či okenních šroubů. Hmoždinky se zasunou do předvrtaných otvorů a dotažením šroubů se rám zafixuje. Při použití vrutů či okenních šroubů se rám fixuje jejich vlastním dotažením do předvrtaných otvorů. Kotevní prvky musí být dotaženy tak, aby rám pevně fixovaly, ale přitom nesmí dojít k jeho deformaci. Pří realizaci musí být dodrženy technologické postupy výrobce kotevního prvku. Po ukotvení lze přistoupit k provedení stykové spáry vložením či vystříknutím tepelné izolace (PUR pěna). Zejména při montáži větších rámů je nutno dbát zvýšené pozornosti, neboť nabytím PUR pěny může být rám deformován (doporučuje se rám rozepřít pažením - zejména při kotvení páskovými kotvami; rám se nesmí poškodit, pažení musí být vypodloženo). Po vytvrdnutí PUR pěny se vyndají pomocné klíny a místa po klínech se vyplní tepelnou izolací. Poté je možno osadit křídla a případně osadit zasklívací jednotku. V žádném případě nelze připustit vyplnění spáry maltou či jiným nestlačitelným materiálem. Výplně vyžadují možnost dilatace vlivem změny teploty a vlhkosti. Následuje ošetření připojovací spáry, které je závislé na dohodnutém systému. Vnitřní strana by měla být parotěsná a vnější strana paropropustná (doporučuje se poměr difúzního odporu 1 : 10). Postupy ošetření připojovací spáry jsou uvedeny v samostatných kapitolách. V případě výměny výplní otvorů následuje zednické začištění či zakrytí lištami. Při provádění následných stavebních prací je nutno osazené výrobky chránit před poškozením. Při napojení omítek na okenní rámy je nutno dbát na pružné provedení detailu, který je proveden dle SOD (s výhodou je možné použít například systém s APU lištami). Po montáži výplně otvorů následují případné montáže vnitřních a vnějších parapetů a dalších doplňků. Před předáním díla se provede hrubý úklid pracoviště, zkompletují se vrchní kování a doplňky (není-li domluveno se zákazníkem jinak) a dílo se předá zákazníkovi 6.1 Kotevní prostředky Kotvení výplní otvorů je možno realizovat více způsoby. Systém a způsob kotvení musí jednak mechanicky upevnit výplň ke stavební konstrukci pro přenesení mechanického zatížení, tak i zároveň umožňovat dilatační pohyby, které vznikají tepelnou a vlhkostní roztažností materiálů a ustálením stavební konstrukce. Mezi běžné systémy kotvení se řadí: Kotevní pásky (nejvhodnější z pohledu umožnění dilatačních pohybů); Kotevní šrouby (turbošroub); ocelová či plastová hmoždinka (natloukací, šroubovací apod.); vrut; Při volbě spojovacího materiálu a kotev je třeba si uvědomit, že musí spolehlivě přenést provozní namáhání výplně otvoru do konstrukce stěny. Ve všech případech musí být výplně otvorů kotveny po celém obvodu a rozmístění kotev pro tento typ výplní otvorů ve vztahu k jejich ploše a provedení musí odpovídat doporučenému systému rozmístění kotevních prvků. Způsob kotvení je závislý na ostění a nadpraží, do kterého se kotví, nebo je předepsán v konkrétních pokynech k montáži té které zakázky. Všechny kotevní prostředky musí mít antikorozní úpravu a musí spolehlivě přenášet síly na stavební konstrukci. Verze 1.00 ( ) 11/33

12 6.1.1 Kotevní pásky Kotevní pásky se zacvaknutím přichytí po obvodu rámu (nebo přišroubují) a zpravidla se používají u otvorových výplní menších rozměrů, nebo v místech, kde nelze použít jiné kotvení. Páskové kotvy jsou orientovány obvykle do interiéru (v případě orientace do exteriéru musí být řádně překryty tepelnou izolací) a kolmo k rovině výplně otvorů. Všechny kotevní prvky musí být umístěny tak, aby vždy byly překryty tepelnou izolací (v případě širokých připojovacích spár je vhodnější použit turbošrouby). Kotvení páskové kotvy se provede co nejblíže k rámu, čímž se zamezí praskání omítky v oblasti páskové kotvy při dilatačních pohybech výplně otvorů. Kotevní pásky musí být vždy kotveny kolmo k rovině výplně otvorů. V případě použití ošetření připojovací spáry pomocí pásky Illmod Trio musí být kotvy přihnuty až na vnitřní straně rámu a až poté páska přibíhá ke stavební konstrukci. V případě připevnění zábradlí do rámu okna musí být páskové kotvy vždy do rámu nejen zacvaknuty, ale i přišroubovány. U stěrkových omítek v nadpraží (případně i v ostění) musí být vysekány kapsy pro zapuštění páskové kotvy i kotevního vrutu (obvykle zajišťuje stavební firma nutno dohodnout). Veškerý spojovací materiál a kovové kotevní prvky musí mít potřebnou antikorozní úpravu (žárové zinkování, nerez). Páskové kotvy nelze použít na dokončené ostění, proto se výplně otvorů musí osazovat do hrubých otvorů a dokončení ostění (omítnutí) provést až po jejich ukotvení a dotěsnění připojovací spáry Kotevní šrouby (turbošrouby) Okenní šrouby (turbošrouby) se používají při osazování výplní otvorů do mnoha typů zdiva. Jedná se o šroub se speciálním tvarem a závity. Průměr šroubu je 7,5 mm a délka se volí dle typu rámu, velikosti připojovací spáry a materiálu zdiva. V rámech výplní otvorů jsou buď otvory pro šrouby předvrtány z výroby, nebo jsou vyvrtány na místě montáže. Průměr vrtaného otvoru je 6,5 mm. Po vložení u umístění rámu ve stavebním otvoru se pomocí vrtáku do zdiva vyvrtá otvor ve zdivu. Poté je zašroubován kotevní šroub. Při vrtání do zdiva a při dotahování šroubu je nutno kontrolovat polohu rámu a šroubem nesmí být rám deformován (zápustná hlava je dotažením mírně zapuštěna. Verze 1.00 ( ) 12/33

13 6.1.3 Verze 1.00 ( ) 13/33

14 Kotevní vruty Kotevní vruty se používají pro kotvení výplní otvorů do dřevěného osazovacího rámu nebo do konstrukcí ze dřeva. Je nutné pro kotvení a spojování používat vruty o průměru min 5 mm. 6.2 Rozmístění kotevních bodů Okna a balkónové dveře Kotevní schéma je shodné pro všechny výrobky. Kotevní body jsou umístěny 250 mm až 300 mm od vnitřního rohu rámu či sloupku a maximální rozteč kotevních bodů činí 700 mm. Vzdálenost od vnitřního rohu se v následujících nákresech označuje písmenem E, rozteč kotevních bodů A. Rozložení kotevních bodů se dodržuje s tolerancí ± 30mm, s ohledem na případné vruty výztuh a spáry cihlového zdiva. Schéma s ukotveným spojovacím profilem: Verze 1.00 ( ) 14/33

15 Schéma s neukotveným spojovacím profilem: Základní stupeň bezpečnosti, WK1 Stupeň bezpečnosti WK2 A E A E Plast 700 mm 250 až 300 mm 400 mm 250 až 300 mm Dřevo 700 mm 100 až 150 mm 400 mm 100 až 150 mm Hliník 700 mm 100 až 150 mm 400 mm 100 až 150 mm Odlišnost dřevěných výplní oken a balkónových dveří Kotevní body se u dřevěných profilů řídí kotevním plánem. V oblasti parapetu jsou pro kotvení použity pouze kotevní pásky. Je zakázáno používat pro montáž dřevěných oken montážní vruty určené k montáži oken plastových Kotvení dveřních prahů Plastové a dřevěné vstupní dveře VEKRA, hliníkové výrobky U těchto výrobků je použit hliníkový práh s vnitřní plastovou částí jako přerušení tepelného mostu. Vnitřní plastová část se skládá ze základního prvku, který je pevně spojen s hliníkovou částí a z krycí lišty. Tímto řešením vzniká montážní drážka s krytím. Kotvení tak probíhá v této oblasti. Rozložení kotevních bodů vstupních dveří odpovídá kotevnímu systému pro okna a balkónové dveře. Verze 1.00 ( ) 15/33

16 Plastové dveře Otherm U těchto výrobků je použit hliníkový práh s vnitřní plastovou částí jako přerušení tepelného mostu. Vnitřní plastová část je pevně spojena s hliníkovou a není vytvořena montážní drážky s krytím. Jednokřídlé vstupní dveře se v oblasti prahu nekotví, v případě kotvení páskovými kotvami se dodrží kotevní schéma oken. U dvoukřídlých dveří je minimální kotvení jedním šroubem u štulpové zástrče pod vedlejším křídlem, v případě kotvení páskovými kotvami se dodrží kotevní schéma oken Ocelové kotvy Ocelové kotvy se používají zejména u předsazených konstrukcí či větších svislých stěn. Ocelové žárově pozinkované či nerezové kotvy jsou použity buď u všech kotvících bodů, přičemž se vždy musí pamatovat na umožnění dilatace prvků, nebo se kotvy použijí pouze v místech nosných a distančních podložek a kotvící body jsou realizovány jiným způsobem (např. kotevní pásky). Volby prvního nebo druhého způsobu je závislá zejména na připojovacím detailu a celkovém konstrukčním řešením. U vysokých svislých sestav, kdy je použit spojovací profil či jiný systém, není spojovací profil obvykle možno použít jako nosný prvek (svislé zatížení - hmotnost prvku) a je potřebné zajistit řádné ukotvení prvků ke stavební konstrukci pomocí kotev. Vodorovné spojovací profily musí být řádně utěsněny silikonovým tmelem nebo musí být zajištěn odvod vody Předvrtání rámů z výroby Průměr otvoru pro kotvení Průměr otvoru pro spoje Svislé rámy Vodorovné rámy Spoje Plast VEKRA 6,5 mm 9 mm Ano Ano Ano Plast OTHERM 6,5 mm 10 mm Ano NE Ano Dřevo Hliník Nejsou standardně předvrtány Nejsou standardně předvrtány 6.3 Vypodložení oken ve stavebním otvoru Při montáži oken je nutno výplně otvorů řádně vypodložit pro bezproblémové přenesení namáhání v rovině výplně otvorů do stavební konstrukce. Vypodložení se provádí pomocí nosných a distančních podložek, které se musí uspořádat tak, aby nebránili tepelné a vlhkostní roztažnosti, bylo možno provést kotevní operace, aplikovat tepelně izolační výplň a případně ošetřit připojovací spáru (fólie, tmel). Podložky jsou vždy namáhány na tlak, čemuž odpovídá i jejich umístění. Výplně otvorů jsou podloženy pod svislými prvky (rám, sloupek) a ve svislých spárách pro vymezení polohy a přenesení zatížení od křídel. Jako nosné prvky lze použít plastové podložky (zasklívací podložky v rozumném množství) či podložky z tvrdého dřeva v potřebných tloušťkách. Tyto prvky musí být umístěny či upraveny tak, aby nevyčnívali z připojovací spáry pro umožnění kvalitního ošetření připojovací spáry či následným technologickým procesům. Klínky, které slouží v průběhu montáže k vymezení správné polohy okna, je nutno po ukotvení výplně otvorů odstranit. Verze 1.00 ( ) 16/33

17 Tato operace je velmi důležitá, neboť chybné vypodložení výplně otvorů může zapříčinit nefunkčnost výrobku či jeho poškození. Při vypodkládání platí následující požadavky: pro vyrovnání výplně otvorů a vytvoření dostatečné šířky připojovací spáry jsou použity podložky pod každými svislými prvky rámu a sloupku; nosné ani distanční podložky nesmí deformovat rám; podložky jsou použity plastové či z tvrdého dřeva; pomocné podložky a klíny, které jsou použity pro vyrovnání a usazení rámu do stavební konstrukce, jsou po montáži odstraněny pro umožnění řádné dilatace prvku. Otvory po pomocných prvcích jsou doplněny tepelnou izolací (PUR pěna); Fixní Fixní se sloupkem Jednokřídlé O a OS Sklopné Dvoukřídlé okno Dvoukřídlé okno se sloupkem Sklopně posuvné PSK Posuvné HS Jednokřídlé dveře Dvoukřídlé dveře 6.4 Tolerance a odchylky montáže maximální povolené tolerance pro odchylky od vodorovné a svislé roviny jsou pro 3 m délky prvku okna 1 mm/m, avšak maximálně 2,5 mm. maximální povolené tolerance vnitřních rozměrů rámů po osazení a zapěnění v ostění jsou při prohnutí rámu dovnitř i ven 1 mm/m, max. 2 mm do 3 metrů délky. Verze 1.00 ( ) 17/33

18 maximální rozdíl rozměrů úhlopříček u oken a dveří se šířkou nebo výškou nad 1000mm nesmí překročit 4mm. Ostatní velikosti smí vykazovat rozdíl v úhlopříčkách maximálně 3mm. maximální povolené tolerance průhybu rámu kolmo na rovinu výplně otvrů je 1 mm/m, max. 2 mm do 3 metrů délky. 6.5 Připojovací spára PUR pěna Spára mezi rámem a stavební konstrukcí se zatěsní montážní polyuretanovou pěnou po celém obvodě stejnoměrně. Před zapěněním je nutné z mezery mezi rámem a ostěním odstranit pevné části zdiva a malty, které by omezovaly dilataci oken. Poté ostění a rám navlhčíme vodou a následně provedeme samotné zapěnění PUR pěnou. Pěnění provádíme pro kvalitní vyplnění z vnitřní i vnější strany okna (u zalomeného ostění pouze z vnitřní strany. Pro pěnění je nutno používat schválené a odzkoušené typy pěny. Výběr vhodné montážní pěny závisí zejména na: snášenlivosti montážní pěny a sousedícími materiály; na venkovních podmínkách po dobu zpracování (vlhkost, teplota); na technických požadavcích. Ve všech případech je potřeba provést zatěsnění vnější spáry z důvodu nasákavosti a postupné degradace montážní pěny vlivem povětrnostních podmínek. Použití jednotlivých druhů pěny v závislosti na teplotě je uvedeno v příloze. U spojů výplní otvorů mí být prostor spoje u podkladního profilu vždy řádně vypěněn bez netěsností (prostor mezi podkladními profily Illmod Trio Připojovací spára je v ostění a nadpraží tvořena těsnící expanzní páskou Illmod Trio v příslušné šířce dle stavební hloubky výplně otvorů s rozsahem dle velikosti připojovací spáry (7-15, 10-20, 15-30). Stavební otvor musí být zbaven hrubých nečistot a nerovností (zejména zámky porothermových cihel). Před vložením okna do otvoru se illmod Trio nalepí na příslušné části očištěného rámu okna (ostění, nadpraží) a poté se prvek vloží do stavebního otvoru. Následuje ustavení a vyrovnání prvku ve stavebním otvoru a jeho ukotvení. Nalepená expanzní páska postupně vyplní celou připojovací spáru. Při aplikaci těsnící pásky musí být dále dodrženy tyto zásady: po otevření role odřízněte nadměrně zkomprimovaný začátek; strana s práškovou světle šedou stranou musí být orientována do interiéru; Verze 1.00 ( ) 18/33

19 ! napojení v rozích je provedeno na tupo, přičemž jeden pruh expanzní pásky musí být ustřižen přibližně o 10 mm delší pro řádné utěsnění tohoto spoje; Při kombinaci tohoto těsnícího systému a kotvení pomocí páskových kotev hrozí při na delších stranách rámu (nad 1600 mm) deformace rámu směrem ke křídlu. V této situaci je nutno rám upevnit v těchto místech pomocí kotevního šroubu či vrutu Těsnící systémy (například Illbruck i3) Tento systém se skládá z tepelné izolace mezi rámem výplně otvorů a stavební konstrukce a ošetření vnitřní a vnější strany připojovací spáry. Po ukotvení prvku do stavebního otvoru je připojovací spára vypěněna PUR pěnou a po vytvrdnutí zaříznuta. Poté jsou aplikovány uzávěry připojovací spáry (fólie TwinAktiv, illmod 600, okenní fólie, trvale pružný silikonový tmel). Použití konkrétních materiálů je závislé na konstrukčním řešení detailu napojení výplně otvorů na stavební konstrukci (zalomené ostění, rovné ostění, kvalita povrchu zdiva, akustické požadavky apod.). Na rovné ostění u novostavby či objektu před zateplením se standardně používají fólie TwinAktiv. V případě zalomeného ostění či při výměně výplní otvorů se obvykle používá kombinace vnitřní fólie TwinAktiv a vnější komprimované pásky illmod 600. Všechny materiály musí být aplikovány na očištěný (případně napenetrovaný) povrch stavební konstrukce a očištěný povrch okna. V rozích musí být fólie řádně ohnuty, přelepeny nebo přeplátovány, kompripásky musí v rozích vyplňovat celou spáru bez netěsností. Netěsnosti mohou být dotěsněny tmelem k tomu určeným (např. Nahtpaste). Tento tmel se používá také pro opravy protržených fólií, okolo kotev apod. Fólie musí být vždy pevně přilepeny k podkladu bez mezer a otvorů (rohy, spoje, okolí kotev apod.). Veškeré tyto nepřesnosti musí být opraveny a utěsněny Fólie Šířku, délku a typ pásky volíme dle rozměru spáry a typu ostění, popřípadě zednického začištění. Standardně se používá fólie TwinAktiv, kterou lze aplikovat jak na vnitřní tak vnější stranu. Dle systému lepení je nutno zvolit správný typ (E - obě lepivé plochy jsou na jedné straně pásky, W - jedna lepivá plocha je na jedné straně a druhá na druhé straně, Verze 1.00 ( ) 19/33

20 EW je možno aplikovat ve všech případech). V případě použití okenních fólií musí být na straně interiéru aplikována parotěsná fólie, na straně exteriéru paropropustná fólie. Fólie musí být aplikována na očištěný a nepenetrovaný suchý povrch stavební konstrukce a očištěný suchý povrch okna. V rozích musí být fólie řádně ohnuty, přelepeny nebo přeplátovány a veškeré netěsnosti (rohy, spoje, okolí kotev apod.) musí být dotěsněny tmelem k tomu určeným (např. Nahtpaste). Pracovní postup nalepení fólií: povrch pro nalepení je potřeba řádně připravit (odmastit, zbavit prachu, nedržících částic apod.); nepevné podklady je nutno zpevnit vhodným penetračním nátěrem. Podklad musí být čistý, bez prachu, mastnoty a suchý; Postupně odstraňujte pásku chránící vrstvu lepidla na příslušné straně a pásku nalepte na celou boční stranu rámu ve tvaru otočeného U (spodní hrana se lepí zvlášť) s minimálním přesahem v rozích přibližně 5 cm. V rozích fólii ohněte a přeložte zpátky. Samolepicí pásky slepte navzájem, fólii bude na nároží vyčnívat (akrylový samolepící pruh je určený na hladké povrchy oken); po ukotvení otvorové výplně a vyplnění připojovací spáry tepelnou izolací (PUR pěna) odstraňte papír chránící butylovou vrstvu a poté nalepte pásku na stěnu a důkladně přitlačte válečkem. Butylový lepící pruh má dobrou přilnavost na porézní i neporézní podklady tvořící ostění. V případě nižší teploty je vhodné pro lepší přilnavost pásku a stavební konstrukci prohřát; velkou pozornost věnujte spojování pásek v rozích spár, v případě netěsností vyplňte spoj butylovým tmelem či Nathpaste. obdobným způsobem nalepte fólii v dolní části rámu s řádným utěsněním spojů (překrytí, utěsnění pomocí Nathpaste); před finální úpravou (omítání, nátěry) je nutno pásku napenetrovat Univerzální koncentrovanou disperzí; tento postup se provede jak z vnější strany, tak z vnitřní strany.! Při aplikaci musí být dodrženy technologické předpisy konkrétního použitého materiálu (vyžádejte si ho u svého nadřízeného) Kombinace těsnicích materiálů s jinými produkty může vést k jejich vzájemnému působení. Kompatibilitu je třeba v jednotlivých případech odzkoušet. Lepení na povrch stěn: lepené plochy musí být suché, zbavené oleje, mastnot, prachu a jiných látek zhoršujících přilnavost. Aplikaci fólií není možno při nadměrné vlhkosti stavební konstrukce (fólii nelze řádně přilepit) a považuje se to za stavební nepřipravenost. Při výskytu tohoto problému je nutno se zákazníkem dohodnout další kroky. Verze 1.00 ( ) 20/33

Montážní předpis pro montáž výrobků

Montážní předpis pro montáž výrobků pro montáž výrobků Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Window Holding a.s. Jeho šíření nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem majitelů. Obsah Obsah... 2 1 Účel... 4 2

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Specifická váha 1,46 g/cm 3 Napětí na mezi kluzu 43 N/mm 2

Specifická váha 1,46 g/cm 3 Napětí na mezi kluzu 43 N/mm 2 1.15.1 Profilový systém ALFA Plastová okna ALFA jsou vyráběna z německého profilového systému SALAMANDER 2D. Vyniká zářivě bílou barvou v odstínu RAL9003. Systém zahrnuje okna, balkónové dveře a posuvné

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Zaměřování, příprava stavebního otvoru a postup montáže

Zaměřování, příprava stavebního otvoru a postup montáže Zaměřování, příprava stavebního otvoru a postup montáže Verze č. 2 1. ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A PŘÍPRAVA STAVEBNÍHO OTVORU Cílem zaměření stavebních otvorů na stavbě je získání výrobních čili jmenovitých

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

EUROOKNA IV-68, IV-78, IV-78 AL, VCHODOVÉ DVEŘE

EUROOKNA IV-68, IV-78, IV-78 AL, VCHODOVÉ DVEŘE EUROOKNA IV-68, IV-78, IV-78 AL, VCHODOVÉ DVEŘE Rozsah použití Návod na montáţ je určen pro pracovníky, kteří zajišťují montáţ eurooken a vchodových dveří vyrobených ve společnosti ISOTRA a.s. Cíl montáže

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SOUDAL WINDOW SYSTEM - typické varianty montáže Volba produktů

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11 Strana: 1 z 14 Datum: 16.8.2013 Sídlo: Bídov 463, 798 52 Konice, Olomoucký kraj Tel.: +420 582 396 717, Fax: +420 582 397 717 IČ: 27740358 DIČ : CZ27740358 E-mail: mrnka@mrnka.cz Web: www.mrnka.cz ZÁKAZNÍK:

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY TECHNICKÁ KNIHOVNA: 065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

Nabídka č. 462/2013. www.gospolsro.cz www.gospol.eu

Nabídka č. 462/2013. www.gospolsro.cz www.gospol.eu Zákazník Zákazník-ID 1001 Gospol s.r.o. Špindlerova Třída 780 41301 Roudnice nad Labem Tel.: 800 190909 Datum 8.4.2013 Doba platnosti nabídky 22.4.2013 Okna a dveře jsou vyrobeny z kvalitního neměckého

Více

Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní

Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní Všeobecné podmínky Tento technický popis upravuje požadavky na stavební připravenost staveniště pro vnitřní dřevěné dveře(dále jen

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŢALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

základní rám určený na okna, balkonové dveře, posuvná okna pro okna, balkonové dveře, posuvná okna o velkých rozměrech základní křídlo určené

základní rám určený na okna, balkonové dveře, posuvná okna pro okna, balkonové dveře, posuvná okna o velkých rozměrech základní křídlo určené technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Global Global Silver PVC Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Název Rehau Brillant 70 / Rehau Euro 70 Šířka 70

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX 1-23 24-50 51-74 Kotvení rámu Montáž úchytů Příprava okenního otvoru Vyrovnání rámu str. 2-7 Zajištění vodotěsnosti rámu Spodní

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Technický list produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Nádoba 750 ml s aplikační Pistolí nebotrubičkou Popis produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo je vlhkostně tvrdnoucí

Více

Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní

Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní Spolehlivé upevnění oken a dveří na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Protipožární systémy

Protipožární systémy Profilový systém OCEL A NEREZ V ARCHITEKTUŘE Economy Systém neizolovaných profilů pro okna, dveře a stěny Janisol Systém profilů s přerušeným tepelným mostem pro okna, dveře a stěny VISS Izolované fasádní

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ II. (LOP II.) - SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L 4 pevňovací materiál Hmoždinky... 4-3 říchytky... 4-5 Závěs pro vodiče... 4-6 Stahovací pásky... 4-8 říchytky stahovacích pásek... 4-9 šechny příchytky, závěsy pro vodiče a stahovací pásky se shodují s

Více

Technologický postup montáže oken a vchodových dveří. Pistolovou pěnou ZWALUW. Den Braven Sealants

Technologický postup montáže oken a vchodových dveří. Pistolovou pěnou ZWALUW. Den Braven Sealants Technologický postup montáže oken a vchodových dveří Pistolovou pěnou ZWALUW Den Braven Sealants 1 Obsah: 1. Úvod str.. 3 2. Seznam používaných výrazů str.. 4-6 3. Pracovní prostředky str.. 7 4. Příprava

Více

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS 14. 09. 2007 1/10 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných prosklených stěn. 1. Názvosloví

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (PROFI PROFIL 23-138) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal Výrobky z hliníkových profilů Oproti plastovým systémům či prvkům z Euro hranolu je možné navrhovat větší rozměry a výplně s vyšší hmotností. Jejich použití je také vhodnější do budov se zvýšenou frekvencí

Více

SCZ3200 Okenní systém

SCZ3200 Okenní systém SCZ3200 Okenní systém Vysoce izolační tříkomorový okenní systém Označení: Sapa Building System Avantis 70 SHI ZÁKLADNÍ POPIS Avantis 70 SHI je tříkomorový tepelně izolovaný sklopný a otočný systém s vestavnou

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků

Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků Společnost KOBLA, spol. s r.o. Zásady a pokyny při užívání výrobků společnosti KOBLA, spol. s r.o. Pro zachování dlouhé funkčnosti výrobků, zajištění jejich

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Energo+ Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Počet komor 6 Parametry U f

Energo+ Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Počet komor 6 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Energo+ Energo+ Gold Plus RAU-FIPRO Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Název Šířka Počet komor 6 Parametry U

Více