Montážní předpis pro montáž výrobků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montážní předpis pro montáž výrobků"

Transkript

1 Montážní předpis pro montáž výrobků Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Window Holding a.s. Jeho šíření nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem majitelů.

2 Obsah Obsah Účel Oblast platnosti Obecné Přijetí výplní otvorů na stavbě Kompletnost dodávky Skladování přípravné práce před montáží Stavební připravenost Rozmístění výplní otvorů Kontrola výplně otvoru Příprava otvoru, výplně otvorů a potřebných materiálů Vyjmutí a nasazení křídla Vysklení a zasklení Montáž výrobků Kotevní prostředky Kotevní pásky Kotevní šrouby (turbošrouby) Kotevní vruty Rozmístění kotevních bodů Okna a balkónové dveře Odlišnost dřevěných výplní oken a balkónových dveří Kotvení dveřních prahů Ocelové kotvy Předvrtání rámů z výroby Vypodložení oken ve stavebním otvoru Tolerance a odchylky montáže Připojovací spára PUR pěna Illmod Trio Těsnící systémy (například Illbruck i3) Začištění akrylátovým tmelem Spojování rámů Plastová okna a dveře Dřevěná okna a dveře Zednické začištění Kontrola, kompletace a předání Kompletace doplňků Montáž kliky Konečné seřízení oken a dveří Seřízení oken Seřízení dveří Ochrana výrobků Montáž doplňkových konstrukcí Montáž parapetů Vnitřní parapety Vnější parapety Montáž rolet Montáž pákových ovladačů Úklid pracoviště Předání díla Kodex montážního pracovníka Ekologie a bezpečnost práce Důležitá upozornění pro bezpečné užívání oken a dveří Demontáž starých výplní otvorů Verze 1.00 ( ) 2/33

3 PŔÍLOHA 1 - Vypodložení skel PŔÍLOHA 2 systém předvrtání profilů PŔÍLOHA 3 - Schválené komponenty PUR pěna Detaily montážní spáry Verze 1.00 ( ) 3/33

4 1 Účel Montážní předpis popisuje způsoby montáže plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří společnosti Window Holding a.s. a doplňků k těmto výrobkům. Předpis se vztahuje na výrobky všech značek společnosti. 2 Oblast platnosti Předpis platí pro všechny montážní pracovníky společnosti Window Holding a.s. a jsou povinni se jím řídit i všichni spolupracující pracovníci a firmy. 3 Obecné K tomu, aby výborné vlastnosti plastových prvků a jejich dokonalý vzhled byly plně využity a nedocházelo k poruchám staveb nebo konstrukcí, je třeba tyto prvky odpovídajícím způsobem zabudovat do stavby. Montáž oken a vstupních dveří vyžaduje bezpodmínečně respektování předepsané technologie montáže, pečlivost a čistotu. Vlastní montáž zahrnuje tyto operace: přijetí výplní otvorů na stavbě; převzetí a kontrola kompletnosti dodávky; uložení výrobků na stavbě a jejich zajištění; přípravné práce před montáží; rozměření oken a otvorů před montáží; transport prvků k místu zabudování; kontrola stavebního otvoru; kontrola rozměrů a případného poškození výplně otvorů; příprava potřebného doplňkového materiálu a nástrojů; montáž výplní otvorů; příprava stavebního otvoru; příprava výplně otvoru; o vysazení křídla z rámu okna; o osazení kotev do rámu; o případné nalepení těsnících prvků připojovací spáry; ustavení rámu okna do stavebního otvoru; ukotvení; vyplnění připojovací spáry tepelnou izolací; ošetření připojovací spáry; osazení parapetů; seřízení a kontrola zabudovaného výrobku; kompletace doplňků; seřízení výrobku; kontrola; úklid pracoviště; předání díla; V každém kroku musí být dodržovány určité zákonitosti a předpisy, které zajistí správné zabudování a dodávku výrobku a zajistí bezpečnost při montáži i při užívání koncovým zákazníkem. V případě montáže výrobků nesmí být v oblasti pracoviště jiné řemeslo a naše společnost standardně nezajišťuje zabezpečení pracoviště (zabezpečení proti vypadnutí) pro jiná řemesla (není-li uvedeno v SOD jinak). V případě možnosti volného přístupu neproškolených osob musí být pracoviště (zejména v době neprovádění montážních prací) zabezpečeno či řádně označeno (dle příslušných normových požadavků). Verze 1.00 ( ) 4/33

5 4 Přijetí výplní otvorů na stavbě Převzetím výplní otvorů od dopravy začíná instalace výrobku do budovy. Výplně otvorů přiveze sjednaný závoz v předem oznámeném a domluveném termínu. Dovezené výrobky přebírá pověřený pracovník montážní firmy či skupiny. Povinností dopravce je pouze doprava na místo stavby, složení výrobků zajišťuje montážní firma či skupina. Přejímající pracovník zkontroluje kompletnost dodávky dle dodacího listu a případné poškození či vady zapíše do dodacího listu a oznámí je Zákaznickému servisu jako neshodu a vedoucímu montáží pro zajištění dalšího postupu. Není dovoleno montovat výrobky, u nichž došlo při nevhodné dopravě nebo špatném uskladnění k jejich porušení. Takové výrobky jsou montážníky nahlášeny na Zákaznické centrum jako neshoda a vedoucímu montáží. Po konzultaci je rozhodnuto o možnosti výrobek po montáži opravit, či je nutno zajistit dodávku nového výrobku. 4.1 Kompletnost dodávky Otvorové výplně jsou dodávány v kompletizovaném stavu dle dodacího listu, zasklená čí nezasklená, křídla uzavřená v rámu (prvky nad 3 m 2 nebývají zaskleny zasklení je dodáno zvlášť). Závoz obvykle obsahuje: výplně otvorů; skla (v případě vysklených prvků); doplňkové komponenty. Vnější i vnitřní povrch plastových profilů je kryt ochrannou fólií, která se odstraní až po dokončení vnitřních a vnějších finálních omítek a nátěrů, kdy již nehrozí poškození technologickými procesy. Maximálně však do 3 měsíců po montáži. Drobné příslušenství, které na okno či dveře není namontováno z přepravních důvodů, je přiloženo ve zvláštním balení. Jedná se zejména o: 1) vrchní kování (kliky, zámky, madla, dveřní zavírače); 2) krytky čelních odvodňovacích otvorů a krytky kování; 3) speciální kotevní materiál (ocelové kotvy, pakty výztuh apod.); 4) spojovací a výztužné prvky; Tyto komponenty jsou buď použity v průběhu montáže (speciální kotevní materiál) nebo se obvykle montuje při odstraňování ochranných fólií. Po převzetí a kontrole dodaných výrobků a komponentů oprávněný pracovník podepíše dodací list, jímž přebírá plnou odpovědnost za dodané výrobky. V případě převzetí výrobků stavbyvedoucím společnosti Window Holding musí výrobky předat montážní firmě či montážní skupině. 4.2 Skladování Okna a dveře se dopravují a skladují zásadně ve svislé či mírně šikmé poloze na čistých rovných podložkách (např. z měkkého dřeva, plastu). Pro skladování musí být vybrán prostor s nízkou prašností a vlhkostí s možností řádně výrobky chránit proti poškození, znečištění či zcizení. Při uložení musí být výplně otvorů podloženy zejména v blízkosti rohů (přibližně 150 mm od rohu) a svislých sloupků. U větších prvků je vhodné podložit rám ve vzdálenostech 700 mm, nesmí se však rám v těchto místech deformovat. Jednotlivá okna za sebou stojící proložíme v místech možného dotyku (v rozích) podložkami z měkkého pružného materiálu (např. vrstvený vlnitý papír, pěnový Verze 1.00 ( ) 5/33

6 polystyren apod.) a v případě potřeby podložky zajistíme proti posunutí. Podložky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k deformaci rámů. V případě poškození výrobku na skladovacím místě či při dopravě po stavbě musí odpovědný pracovník posoudit, zda je poškození opravitelné v prostředí skladovacího prostoru či dodatečně po zabudování nebo je nutno výrobek vyrobit nový. V obou případech musí být informováno zákaznické centrum (neshoda) a vedoucí montáží, který dohlédne či zajistí nápravu neshody. Náklady na opravy či samotné opravy v rámci neshod jsou v režii montážní firmy či skupiny, poškození stavbou či jinou třetí osobou je potřeba podložit důkazy. 5 přípravné práce před montáží Tato fáze zahrnuje zejména dopravu výrobku na místo montáže, kontrolu stavebního otvoru, kontrolu výrobku a přípravu montážních prostředků a nástrojů. 5.1 Stavební připravenost Výplně otvorů se mohou osazovat pouze do upravených otvorů se začištěným ostěním, nadpražím a parapetem (zejména v případě porothermových cihel). Tolerance stavebního otvoru se řídí platnými normami (ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN ). V případě nepřipravenosti stavebního otvoru montážník zapíše skutečnost do stavebního deníku a se zákazníkem či jinou zákazníkem pověřenou osobou domluví následný postup. Dohodnutý postup si podepíšou ve stavebním deníku. Před montáží výrobku musí být stav stavebního otvoru řádně zkontrolován. Překontrolují se zejména jeho rozměry a kvalita špalety dle dohodnuté stavební připravenosti (vlhkost stavební konstrukce, soudržnost povrchu, případné zarovnání zámků cihel apod.). V případě nesouladu musí být informován zákazník či zástupce zákazníka a nesoulad zapsán do stavebního deníku (dokladovatelné oznámení stavu). Při nedodržení tohoto postupu hrozí vymáhání přímých i nepřímých nákladů na nápravu. Stavební otvor musí být stavebně řádně upraven (není přípustné podkládání výrobku cihlami či podobnými materiály například v případě chybějící vyzdívky hrozí pozdější reklamace z důvodu sednutí výrobku) a případné nesrovnalosti a dohody se zákazníkem musí být vždy zapsány do stavebního deníku. V případě výměny oken v obývané místnosti, bytu či objektu, musí montážní firma či skupina zajistit zakrytí přístupových cest a pracovní prostor stavebního otvoru, které je ochrání před znečištěním a poškozením. V opačném případě budou vyvozeny příslušné závěry, které vyplývají z příslušných smluvních ujednání. V případě znečištění či poškození přístupových cest a okolí montáže musí montážní firma či skupina zajistit na své náklady nápravu. 5.2 Rozmístění výplní otvorů Dopravu výrobku na místo montáže zajišťuje montážní firma. Výrobky jsou dopravovány hlavními cestami v budově či svislou dopravou, kterou obvykle zajišťuje stavební firma je upřesněno v SOD (v případě pouhé výměny otvorových výplní zajišťuje montážní firma či skupina). V případě nutnosti (rozměrné prvky a prvky s hmotností nad 140 kg) je při dopravě a montáži použit jeřáb s příslušným přepravním zařízením (savka). Při dopravě musí být dbáno zvýšené pozornosti na ochranu proti poškození výrobku, neboť manipulací ve stísněných prostorech se významně zvyšuje riziko poškození. Rozmístění výrobků se provede na základě technické dokumentace (výkresy, výpisy prvků, označení výrobku). Verze 1.00 ( ) 6/33

7 5.3 Kontrola výplně otvoru Před montáží a případné demontáži starých výplní otvorů se nové výrobky řádně zkontrolují (porovnání rozměrů s rozměrem stavebního otvoru, poškození výrobku, správnost osazení a připevnění podkladní lišty apod.), čímž se zamezí zbytečné montáži v případě chybných rozměrů či neopravitelného poškození. V případě poškození výrobku musí být určeno, zda je poškození opravitelné v prostředí stavby a informace musí být vždy předána na Zákaznické centrum jako neshoda a vedoucímu montáží. 5.4 Příprava otvoru, výplně otvorů a potřebných materiálů Před zahájením montáže je nutné ověřit od zástupců stavby platný stavební váhorys pro každé patro a danou část objektu (platí u novostaveb). Od takto předaného váhorysu si montážník přenáší váhorys k daným okenním otvorům (případně je váhorys již vyznačen u stavebního otvoru). Pro montáž je nutno připravit potřebný počet upevňovacích prostředků dle dohodnutého způsobu kotvení. Standardní kotevní prostředky, jako jsou páskové kotvy, vruty, turbošrouby, hmoždinky apod. zajišťuje montážní firma či skupina. Speciální kotevní prvky, jako jsou například ocelové kotvy u předsazených prvků, budou dodány s dodávkou oken Vyjmutí a nasazení křídla Vysazení okenního křídla se provede při otočené klice do polohy otevřeno. Nejdříve se sejmou případné krytky kování. Použitím speciální pomůcky se při zavřeném křídle vysune čep horního závěsu směrem dolů (u sklopných oken vodorovně). Křídlo uvolněné v závěsu se mírně vyklopí a při opatrném otvírání se z dolního kloubového závěsu vysune šikmo vzhůru. Doporučuje se, aby vysazení křídla prováděli dva pracovníci (zamezení úrazu nebo poškození křídla). Nasazení křídla do rámu se provede opačným postupem Vysklení a zasklení Nutnost zasklívání a vysklívání přichází v úvahu jednak při montáži oken velkých rozměrů, tak i při složitých montážních podmínkách, montáži pevných prosklených dílů pomocí hmoždinek, okenních šroubů nebo vrutů nebo při případné výměně zasklívací jednotky Vysklení u dřevěných výrobků Vysklení se nejlépe provádí, pokud se vysazené křídlo položí na čistou a tuhou podložku (pracovní stůl). Pokud byly zasklívací lišty již zatmeleny, odřízne se nejprve silikónový tmel po celém obvodě křídla od skla. Vysklení začíná demontáží nejdelší zasklívací lišty od středu. Další lišty se demontují od kraje. Široké ostré dláto se opatrně zaráží do spáry mezi zasklívací lištu a rám křídla a páčením směrem k liště se povytáhnou kolářské hřebíky nebo nastřelené spony. Zpětným přitlačením lišty k rámu se obnaží hlavičky hřebíků nebo sponky a opatrně se vytáhnou. Při demontáži dbáme na to, aby nedošlo k poškození a otlačení rámu křídla. Polohu zasklívacích lišt si označíme či zapamatujeme, neboť mohou mít různou délku. Před vyjmutím zasklení z rámu si zapamatujeme rozmístění nosných a distančních podložek zasklení pro jednodušší zpětné zasklení. V případě zasklení s váhou nad 140 kg musí být použita mechanizace (jeřáb, savka). Verze 1.00 ( ) 7/33

8 Zasklení u dřevěných výrobků V případě nutnosti zasklívat libovolnou okenní jednotku na místě se řídíme následujícím postupem: před zasklením se pečlivě vyčistí prostor pro osazení skla a zasklívací lišty; z případných původních zasklívacích lišt se odstraní silikónový tmel a poškozené lišty se nahradí novými; nalepení podložné pásky na sklo z venkovní strany po celém obvodu a vložení základních podložek; vložení nového zasklení do prostoru zasklívací drážky; dokonalé vymezení skla distančními podložkami při dodržení příslušného schématu. Zasklívací jednotka musí být rovnoměrně zapuštěna v rámu/křídle a křídlo musí být úhlopříčně správně nastaveno; po osazení a vypodložení zasklívací jednotky se jako první osadí nejkratší zasklívací lišta a poté se pokračuje zbylými lištami. V případě použití původních zasklívacích lišt (při předchozím vysklení) jsou vloženy na pozici, ve které byly umístěny před jejich vyjmutím; zalícování lišt v rozích otvoru poklepáním gumovou paličkou nebo kladívkem a záložkou z měkkého dřeva. Lišty musí dosednout až ke sklu a zároveň musí lícovat na pohledových plochách; přichycení zasklívacích lišt se provádí hřebíčky nebo sponkami pomocí pneumatické pistole (případně opatrně kladívkem) za řádného přitlačené lišty k zasklení a rámu. Hřebíčky nebo sponky jsou umístěny do prostoru držky na silikon. V případě potřeby ukotvit zasklívací lištu mimo silikonovací drážku (ve výjimečných případech) se hřebíky čí sponky zarazí mírně pod povrch zasklívací lišty a podle druhu povrchové úpravy se přetmelí. nanesení silikonu do drážky po obvodu skla z venkovní i vnitřní strany v odpovídajícím množství. Silikon musí dokonale vyplňovat drážku v zasklívací liště, z venkovní strany musí být vyplněna spára až k podložné pásce na skle. Na povrchu musí silikon tvořit mírně zaoblený tvar kvůli zmenšení objemu po důkladném vytvrzení (nesmí dojít k propadnutí ). Tato operace se nesmí provádět při teplotě (teplota vzduchu, výplně otvorů i tmelu) pod 5 C. K silikonování se používá schválený typ tmelu; přetoky silikonu jsou setřeny pomocí tvarové stěrky po předchozím navlhčení odpovídajícím přípravkem (jarová voda, speciální tekutina). Při stírání je nutné začít cca 5cm od rohu a plynulým tahem stěrkou přebytečný silikon setřít. Při tomto pohybu je nutné držet stěrku kolmo na rám okna. Při stírání rohu je nutné před rohem stěrku sklopit, aby byl zajištěn požadovaný vzhled rohu. V případě zasklení s váhou nad 140 kg musí být použita mechanizace (jeřáb, savka) Vysklení u plastových výrobků Vysklení se nejlépe provádí, pokud se vysazené křídlo položí na čistou a tuhou podložku (pracovní stůl). Vysklení začíná demontáží nejdelší zasklívací lišty od středu. Další lišty se demontují od kraje (viz. nákres). Speciální nástroj či široké ostré dláto se opatrně kolmo plastovou paličkou nebo kladivem zaráží do spáry mezi zasklívací lištu a rám křídla uprostřed její délky. Za stálého tlaku dlátem lištu vypáčíme a údery paličkou vyrazíme z drážky v délce cca 50 cm. Lištu prohneme do oblouku a vyjmeme z rámu. Při demontáži dbáme na to, aby nedošlo k poškození a otlačení rámu. Polohu zasklívacích lišt si označíme či zapamatujeme, neboť mohou mít různou délku. Při vyjmutí a následném vložení stejné zasklívací jednotky si před jejím vyjmutím zapamatujeme rozmístění nosných a distančních podložek. V případě zasklení s váhou nad 140 kg musí být použita mechanizace (jeřáb, savka). Verze 1.00 ( ) 8/33

9 Vypáčení a následné vyražení lišty Zasklení u plastových výrobků Před zasklením se pečlivě vyčistí prostor pro osazení skla a osazení zasklívací lišty. Poškozené lišty se nahradí novými. Osadí se vyrovnávací podložky v místě nosných a distančních podložek a na spodní stranu vložíme nosné i distanční podložky. Poté vložíme pomocí savky zasklívací jednotku, vsuneme ostatní zasklívací podložky a řádně jimi umístíme zasklívací jednotku do příslušné pozice (rovnoměrné zapuštění do rámu/křídla, úhlopříčné nastavení křídla). Po osazení a vypodložení zasklívací jednotky se jako první osadí nejkratší zasklívací lišta. Mírně prohnutou ji zasadíme do drážky v rozích rámu. Úderem paličky narazíme lištu do drážky od středu směrem ke kraji. Používáme opět dřevěnou nebo plastovou paličku (nevhodná je palička z černé pryže - špiní!). Montáž ostatních lišt pokračuje obdobným způsobem. V případě zasklení s váhou nad 140 kg musí být použita mechanizace (jeřáb, savka). Montáž zasklívací lišty Podložení skla při zasklívání Systém rozmístění zasklívacích podložek je závislý na typu a členění výplně otvorů (systém vypodkládání je uveden v příloze). Zasklívací podložky musí být o 2mm širší než tloušťka zasklívací jednotky pro bezpečné vypodložení a zabránění tak případným reklamacím (prasklá skla, poškození tmelového spoje izolačních skel apod.). Je zakázáno používat neschválený typ podložek (dřevěné apod.). Otvíravá a otvíravě-sklopná okna a dveře U dolního závěsu se nacházejí podložky na spodní a boční závěsové straně křídla (cca 100 mm od rohu) a v horní časti vždy v úhlopříčném rohu spodnímu umístění (horní roh na straně kliky). V horní části křídla přidáváme podložky v takové míře, aby byl distanční rámeček v křídle rovnoměrně utopen, křídlo drželo vodorovnou rovinu, nesvěsilo se a nebylo jej nutné po zasklení zásadně seřizovat. V případě potřeby upravíme i tloušťky ostatních podložek. Pro snadné přidávání vhodných podložek do horního rohu sklo rozpíráme od rámu pomocí plastové nebo dřevěné zasklívací lžíce (nikdy nesmí být požita jiná pomůcka). Fixní zasklení Zasklení podložíme podložkami pouze ve spodní části cca 100 mm od rohů na dvou místech bez ohledu na délku zasklení (nikdy nesmí být použito více podložených míst hrozí praskání skel. Sklopná okna Postupujeme obdobně jako u fixního zasklení, avšak použijeme distanční podložky na boční a horní části křídla. U sklopných křídel jsou nosné podložky pouze v dolní části zasklení vůči křídlu nikdy nenapružíme. Verze 1.00 ( ) 9/33

10 6 Montáž výrobků Při kotvení výplní otvorů je nutno pro řádné přenesení namáhání do stavební konstrukce a zamezení nadměrným deformacím výrobků dodržet systém rozmístění kotevních prvků a jejich maximální vzdálenosti. Systém kotvení musí přenést tři základní druhy zatížení: hmotnost výplní otvorů (zatížení působící směrem dolů); zatížení větrem a od provozu (zatížení kolmé k ploše); zatížení od provozu (síly do stran zejména proti svěšování křídel). Při montáži se postupuje následujícím způsobem. Z rámu oken a balkónových dveří se vysadí křídla. Z pevně prosklených dílů se dle potřeby a způsobu kotvení vysadí i zasklívací jednotka. Postup při vysazení křídel je uveden v kapitole a postup vysazení izolačního dvojskla je uveden v kapitole Dle způsobu kotvení se předvrtají otvory pro kotevní prostředky či se zacvakne (přišroubuje) pásková kotva. Otvory do stavební konstrukce se předvrtají podle doporučení výrobce kotevního prostředku. Rám výplně vložíme do otvoru a ustavíme jej dle rozměření do vodorovné a svislé polohy. V této poloze jej provizorně upevníme dřevěnými klíny tak, aby po celém obvodě byla předepsaná vůle, a dle schématu vypodložíme nosnými a distančními podložkami. U umístění kontrolujeme také vůči váhorysu. Klínky a podložky musí být umístěny tak, aby nedošlo k prohnutí rámu. Po opakované kontrole vodorovné a svislé polohy, pravoúhlosti a rovinnosti rámu je možno provést jeho definitivní ukotvení. Doporučuje se také kontrola výškového ustavení vzhledem k váhorysu. Na pečlivosti ustavení závisí správná funkce okenního prvku, proto mu věnujeme mimořádnou pozornost. Při použití páskových kotev se označí otvory pro hmoždinky, kotvy se pootočí a příklepovou vrtačkou s vhodným vrtákem se otvory vyvrtají. Potom se do otvorů osadí hmoždinky. Páskové kotvy se pootočí do původní polohy a připevní se k ostění vhodnými vruty či turbošrouby. V případě kotvení rámu pomocí okenních rámových hmoždinek, vrutů do Verze 1.00 ( ) 10/33

11 dřevěné konstrukce nebo okenních šroubů se předvrtají přes rám do zdiva otvory pro osazení hmoždinek podle doporučení výrobce hmoždinek, resp. otvory pro upevnění vrutů do dřeva či okenních šroubů. Hmoždinky se zasunou do předvrtaných otvorů a dotažením šroubů se rám zafixuje. Při použití vrutů či okenních šroubů se rám fixuje jejich vlastním dotažením do předvrtaných otvorů. Kotevní prvky musí být dotaženy tak, aby rám pevně fixovaly, ale přitom nesmí dojít k jeho deformaci. Pří realizaci musí být dodrženy technologické postupy výrobce kotevního prvku. Po ukotvení lze přistoupit k provedení stykové spáry vložením či vystříknutím tepelné izolace (PUR pěna). Zejména při montáži větších rámů je nutno dbát zvýšené pozornosti, neboť nabytím PUR pěny může být rám deformován (doporučuje se rám rozepřít pažením - zejména při kotvení páskovými kotvami; rám se nesmí poškodit, pažení musí být vypodloženo). Po vytvrdnutí PUR pěny se vyndají pomocné klíny a místa po klínech se vyplní tepelnou izolací. Poté je možno osadit křídla a případně osadit zasklívací jednotku. V žádném případě nelze připustit vyplnění spáry maltou či jiným nestlačitelným materiálem. Výplně vyžadují možnost dilatace vlivem změny teploty a vlhkosti. Následuje ošetření připojovací spáry, které je závislé na dohodnutém systému. Vnitřní strana by měla být parotěsná a vnější strana paropropustná (doporučuje se poměr difúzního odporu 1 : 10). Postupy ošetření připojovací spáry jsou uvedeny v samostatných kapitolách. V případě výměny výplní otvorů následuje zednické začištění či zakrytí lištami. Při provádění následných stavebních prací je nutno osazené výrobky chránit před poškozením. Při napojení omítek na okenní rámy je nutno dbát na pružné provedení detailu, který je proveden dle SOD (s výhodou je možné použít například systém s APU lištami). Po montáži výplně otvorů následují případné montáže vnitřních a vnějších parapetů a dalších doplňků. Před předáním díla se provede hrubý úklid pracoviště, zkompletují se vrchní kování a doplňky (není-li domluveno se zákazníkem jinak) a dílo se předá zákazníkovi 6.1 Kotevní prostředky Kotvení výplní otvorů je možno realizovat více způsoby. Systém a způsob kotvení musí jednak mechanicky upevnit výplň ke stavební konstrukci pro přenesení mechanického zatížení, tak i zároveň umožňovat dilatační pohyby, které vznikají tepelnou a vlhkostní roztažností materiálů a ustálením stavební konstrukce. Mezi běžné systémy kotvení se řadí: Kotevní pásky (nejvhodnější z pohledu umožnění dilatačních pohybů); Kotevní šrouby (turbošroub); ocelová či plastová hmoždinka (natloukací, šroubovací apod.); vrut; Při volbě spojovacího materiálu a kotev je třeba si uvědomit, že musí spolehlivě přenést provozní namáhání výplně otvoru do konstrukce stěny. Ve všech případech musí být výplně otvorů kotveny po celém obvodu a rozmístění kotev pro tento typ výplní otvorů ve vztahu k jejich ploše a provedení musí odpovídat doporučenému systému rozmístění kotevních prvků. Způsob kotvení je závislý na ostění a nadpraží, do kterého se kotví, nebo je předepsán v konkrétních pokynech k montáži té které zakázky. Všechny kotevní prostředky musí mít antikorozní úpravu a musí spolehlivě přenášet síly na stavební konstrukci. Verze 1.00 ( ) 11/33

12 6.1.1 Kotevní pásky Kotevní pásky se zacvaknutím přichytí po obvodu rámu (nebo přišroubují) a zpravidla se používají u otvorových výplní menších rozměrů, nebo v místech, kde nelze použít jiné kotvení. Páskové kotvy jsou orientovány obvykle do interiéru (v případě orientace do exteriéru musí být řádně překryty tepelnou izolací) a kolmo k rovině výplně otvorů. Všechny kotevní prvky musí být umístěny tak, aby vždy byly překryty tepelnou izolací (v případě širokých připojovacích spár je vhodnější použit turbošrouby). Kotvení páskové kotvy se provede co nejblíže k rámu, čímž se zamezí praskání omítky v oblasti páskové kotvy při dilatačních pohybech výplně otvorů. Kotevní pásky musí být vždy kotveny kolmo k rovině výplně otvorů. V případě použití ošetření připojovací spáry pomocí pásky Illmod Trio musí být kotvy přihnuty až na vnitřní straně rámu a až poté páska přibíhá ke stavební konstrukci. V případě připevnění zábradlí do rámu okna musí být páskové kotvy vždy do rámu nejen zacvaknuty, ale i přišroubovány. U stěrkových omítek v nadpraží (případně i v ostění) musí být vysekány kapsy pro zapuštění páskové kotvy i kotevního vrutu (obvykle zajišťuje stavební firma nutno dohodnout). Veškerý spojovací materiál a kovové kotevní prvky musí mít potřebnou antikorozní úpravu (žárové zinkování, nerez). Páskové kotvy nelze použít na dokončené ostění, proto se výplně otvorů musí osazovat do hrubých otvorů a dokončení ostění (omítnutí) provést až po jejich ukotvení a dotěsnění připojovací spáry Kotevní šrouby (turbošrouby) Okenní šrouby (turbošrouby) se používají při osazování výplní otvorů do mnoha typů zdiva. Jedná se o šroub se speciálním tvarem a závity. Průměr šroubu je 7,5 mm a délka se volí dle typu rámu, velikosti připojovací spáry a materiálu zdiva. V rámech výplní otvorů jsou buď otvory pro šrouby předvrtány z výroby, nebo jsou vyvrtány na místě montáže. Průměr vrtaného otvoru je 6,5 mm. Po vložení u umístění rámu ve stavebním otvoru se pomocí vrtáku do zdiva vyvrtá otvor ve zdivu. Poté je zašroubován kotevní šroub. Při vrtání do zdiva a při dotahování šroubu je nutno kontrolovat polohu rámu a šroubem nesmí být rám deformován (zápustná hlava je dotažením mírně zapuštěna. Verze 1.00 ( ) 12/33

13 6.1.3 Verze 1.00 ( ) 13/33

14 Kotevní vruty Kotevní vruty se používají pro kotvení výplní otvorů do dřevěného osazovacího rámu nebo do konstrukcí ze dřeva. Je nutné pro kotvení a spojování používat vruty o průměru min 5 mm. 6.2 Rozmístění kotevních bodů Okna a balkónové dveře Kotevní schéma je shodné pro všechny výrobky. Kotevní body jsou umístěny 250 mm až 300 mm od vnitřního rohu rámu či sloupku a maximální rozteč kotevních bodů činí 700 mm. Vzdálenost od vnitřního rohu se v následujících nákresech označuje písmenem E, rozteč kotevních bodů A. Rozložení kotevních bodů se dodržuje s tolerancí ± 30mm, s ohledem na případné vruty výztuh a spáry cihlového zdiva. Schéma s ukotveným spojovacím profilem: Verze 1.00 ( ) 14/33

15 Schéma s neukotveným spojovacím profilem: Základní stupeň bezpečnosti, WK1 Stupeň bezpečnosti WK2 A E A E Plast 700 mm 250 až 300 mm 400 mm 250 až 300 mm Dřevo 700 mm 100 až 150 mm 400 mm 100 až 150 mm Hliník 700 mm 100 až 150 mm 400 mm 100 až 150 mm Odlišnost dřevěných výplní oken a balkónových dveří Kotevní body se u dřevěných profilů řídí kotevním plánem. V oblasti parapetu jsou pro kotvení použity pouze kotevní pásky. Je zakázáno používat pro montáž dřevěných oken montážní vruty určené k montáži oken plastových Kotvení dveřních prahů Plastové a dřevěné vstupní dveře VEKRA, hliníkové výrobky U těchto výrobků je použit hliníkový práh s vnitřní plastovou částí jako přerušení tepelného mostu. Vnitřní plastová část se skládá ze základního prvku, který je pevně spojen s hliníkovou částí a z krycí lišty. Tímto řešením vzniká montážní drážka s krytím. Kotvení tak probíhá v této oblasti. Rozložení kotevních bodů vstupních dveří odpovídá kotevnímu systému pro okna a balkónové dveře. Verze 1.00 ( ) 15/33

16 Plastové dveře Otherm U těchto výrobků je použit hliníkový práh s vnitřní plastovou částí jako přerušení tepelného mostu. Vnitřní plastová část je pevně spojena s hliníkovou a není vytvořena montážní drážky s krytím. Jednokřídlé vstupní dveře se v oblasti prahu nekotví, v případě kotvení páskovými kotvami se dodrží kotevní schéma oken. U dvoukřídlých dveří je minimální kotvení jedním šroubem u štulpové zástrče pod vedlejším křídlem, v případě kotvení páskovými kotvami se dodrží kotevní schéma oken Ocelové kotvy Ocelové kotvy se používají zejména u předsazených konstrukcí či větších svislých stěn. Ocelové žárově pozinkované či nerezové kotvy jsou použity buď u všech kotvících bodů, přičemž se vždy musí pamatovat na umožnění dilatace prvků, nebo se kotvy použijí pouze v místech nosných a distančních podložek a kotvící body jsou realizovány jiným způsobem (např. kotevní pásky). Volby prvního nebo druhého způsobu je závislá zejména na připojovacím detailu a celkovém konstrukčním řešením. U vysokých svislých sestav, kdy je použit spojovací profil či jiný systém, není spojovací profil obvykle možno použít jako nosný prvek (svislé zatížení - hmotnost prvku) a je potřebné zajistit řádné ukotvení prvků ke stavební konstrukci pomocí kotev. Vodorovné spojovací profily musí být řádně utěsněny silikonovým tmelem nebo musí být zajištěn odvod vody Předvrtání rámů z výroby Průměr otvoru pro kotvení Průměr otvoru pro spoje Svislé rámy Vodorovné rámy Spoje Plast VEKRA 6,5 mm 9 mm Ano Ano Ano Plast OTHERM 6,5 mm 10 mm Ano NE Ano Dřevo Hliník Nejsou standardně předvrtány Nejsou standardně předvrtány 6.3 Vypodložení oken ve stavebním otvoru Při montáži oken je nutno výplně otvorů řádně vypodložit pro bezproblémové přenesení namáhání v rovině výplně otvorů do stavební konstrukce. Vypodložení se provádí pomocí nosných a distančních podložek, které se musí uspořádat tak, aby nebránili tepelné a vlhkostní roztažnosti, bylo možno provést kotevní operace, aplikovat tepelně izolační výplň a případně ošetřit připojovací spáru (fólie, tmel). Podložky jsou vždy namáhány na tlak, čemuž odpovídá i jejich umístění. Výplně otvorů jsou podloženy pod svislými prvky (rám, sloupek) a ve svislých spárách pro vymezení polohy a přenesení zatížení od křídel. Jako nosné prvky lze použít plastové podložky (zasklívací podložky v rozumném množství) či podložky z tvrdého dřeva v potřebných tloušťkách. Tyto prvky musí být umístěny či upraveny tak, aby nevyčnívali z připojovací spáry pro umožnění kvalitního ošetření připojovací spáry či následným technologickým procesům. Klínky, které slouží v průběhu montáže k vymezení správné polohy okna, je nutno po ukotvení výplně otvorů odstranit. Verze 1.00 ( ) 16/33

17 Tato operace je velmi důležitá, neboť chybné vypodložení výplně otvorů může zapříčinit nefunkčnost výrobku či jeho poškození. Při vypodkládání platí následující požadavky: pro vyrovnání výplně otvorů a vytvoření dostatečné šířky připojovací spáry jsou použity podložky pod každými svislými prvky rámu a sloupku; nosné ani distanční podložky nesmí deformovat rám; podložky jsou použity plastové či z tvrdého dřeva; pomocné podložky a klíny, které jsou použity pro vyrovnání a usazení rámu do stavební konstrukce, jsou po montáži odstraněny pro umožnění řádné dilatace prvku. Otvory po pomocných prvcích jsou doplněny tepelnou izolací (PUR pěna); Fixní Fixní se sloupkem Jednokřídlé O a OS Sklopné Dvoukřídlé okno Dvoukřídlé okno se sloupkem Sklopně posuvné PSK Posuvné HS Jednokřídlé dveře Dvoukřídlé dveře 6.4 Tolerance a odchylky montáže maximální povolené tolerance pro odchylky od vodorovné a svislé roviny jsou pro 3 m délky prvku okna 1 mm/m, avšak maximálně 2,5 mm. maximální povolené tolerance vnitřních rozměrů rámů po osazení a zapěnění v ostění jsou při prohnutí rámu dovnitř i ven 1 mm/m, max. 2 mm do 3 metrů délky. Verze 1.00 ( ) 17/33

18 maximální rozdíl rozměrů úhlopříček u oken a dveří se šířkou nebo výškou nad 1000mm nesmí překročit 4mm. Ostatní velikosti smí vykazovat rozdíl v úhlopříčkách maximálně 3mm. maximální povolené tolerance průhybu rámu kolmo na rovinu výplně otvrů je 1 mm/m, max. 2 mm do 3 metrů délky. 6.5 Připojovací spára PUR pěna Spára mezi rámem a stavební konstrukcí se zatěsní montážní polyuretanovou pěnou po celém obvodě stejnoměrně. Před zapěněním je nutné z mezery mezi rámem a ostěním odstranit pevné části zdiva a malty, které by omezovaly dilataci oken. Poté ostění a rám navlhčíme vodou a následně provedeme samotné zapěnění PUR pěnou. Pěnění provádíme pro kvalitní vyplnění z vnitřní i vnější strany okna (u zalomeného ostění pouze z vnitřní strany. Pro pěnění je nutno používat schválené a odzkoušené typy pěny. Výběr vhodné montážní pěny závisí zejména na: snášenlivosti montážní pěny a sousedícími materiály; na venkovních podmínkách po dobu zpracování (vlhkost, teplota); na technických požadavcích. Ve všech případech je potřeba provést zatěsnění vnější spáry z důvodu nasákavosti a postupné degradace montážní pěny vlivem povětrnostních podmínek. Použití jednotlivých druhů pěny v závislosti na teplotě je uvedeno v příloze. U spojů výplní otvorů mí být prostor spoje u podkladního profilu vždy řádně vypěněn bez netěsností (prostor mezi podkladními profily Illmod Trio Připojovací spára je v ostění a nadpraží tvořena těsnící expanzní páskou Illmod Trio v příslušné šířce dle stavební hloubky výplně otvorů s rozsahem dle velikosti připojovací spáry (7-15, 10-20, 15-30). Stavební otvor musí být zbaven hrubých nečistot a nerovností (zejména zámky porothermových cihel). Před vložením okna do otvoru se illmod Trio nalepí na příslušné části očištěného rámu okna (ostění, nadpraží) a poté se prvek vloží do stavebního otvoru. Následuje ustavení a vyrovnání prvku ve stavebním otvoru a jeho ukotvení. Nalepená expanzní páska postupně vyplní celou připojovací spáru. Při aplikaci těsnící pásky musí být dále dodrženy tyto zásady: po otevření role odřízněte nadměrně zkomprimovaný začátek; strana s práškovou světle šedou stranou musí být orientována do interiéru; Verze 1.00 ( ) 18/33

19 ! napojení v rozích je provedeno na tupo, přičemž jeden pruh expanzní pásky musí být ustřižen přibližně o 10 mm delší pro řádné utěsnění tohoto spoje; Při kombinaci tohoto těsnícího systému a kotvení pomocí páskových kotev hrozí při na delších stranách rámu (nad 1600 mm) deformace rámu směrem ke křídlu. V této situaci je nutno rám upevnit v těchto místech pomocí kotevního šroubu či vrutu Těsnící systémy (například Illbruck i3) Tento systém se skládá z tepelné izolace mezi rámem výplně otvorů a stavební konstrukce a ošetření vnitřní a vnější strany připojovací spáry. Po ukotvení prvku do stavebního otvoru je připojovací spára vypěněna PUR pěnou a po vytvrdnutí zaříznuta. Poté jsou aplikovány uzávěry připojovací spáry (fólie TwinAktiv, illmod 600, okenní fólie, trvale pružný silikonový tmel). Použití konkrétních materiálů je závislé na konstrukčním řešení detailu napojení výplně otvorů na stavební konstrukci (zalomené ostění, rovné ostění, kvalita povrchu zdiva, akustické požadavky apod.). Na rovné ostění u novostavby či objektu před zateplením se standardně používají fólie TwinAktiv. V případě zalomeného ostění či při výměně výplní otvorů se obvykle používá kombinace vnitřní fólie TwinAktiv a vnější komprimované pásky illmod 600. Všechny materiály musí být aplikovány na očištěný (případně napenetrovaný) povrch stavební konstrukce a očištěný povrch okna. V rozích musí být fólie řádně ohnuty, přelepeny nebo přeplátovány, kompripásky musí v rozích vyplňovat celou spáru bez netěsností. Netěsnosti mohou být dotěsněny tmelem k tomu určeným (např. Nahtpaste). Tento tmel se používá také pro opravy protržených fólií, okolo kotev apod. Fólie musí být vždy pevně přilepeny k podkladu bez mezer a otvorů (rohy, spoje, okolí kotev apod.). Veškeré tyto nepřesnosti musí být opraveny a utěsněny Fólie Šířku, délku a typ pásky volíme dle rozměru spáry a typu ostění, popřípadě zednického začištění. Standardně se používá fólie TwinAktiv, kterou lze aplikovat jak na vnitřní tak vnější stranu. Dle systému lepení je nutno zvolit správný typ (E - obě lepivé plochy jsou na jedné straně pásky, W - jedna lepivá plocha je na jedné straně a druhá na druhé straně, Verze 1.00 ( ) 19/33

20 EW je možno aplikovat ve všech případech). V případě použití okenních fólií musí být na straně interiéru aplikována parotěsná fólie, na straně exteriéru paropropustná fólie. Fólie musí být aplikována na očištěný a nepenetrovaný suchý povrch stavební konstrukce a očištěný suchý povrch okna. V rozích musí být fólie řádně ohnuty, přelepeny nebo přeplátovány a veškeré netěsnosti (rohy, spoje, okolí kotev apod.) musí být dotěsněny tmelem k tomu určeným (např. Nahtpaste). Pracovní postup nalepení fólií: povrch pro nalepení je potřeba řádně připravit (odmastit, zbavit prachu, nedržících částic apod.); nepevné podklady je nutno zpevnit vhodným penetračním nátěrem. Podklad musí být čistý, bez prachu, mastnoty a suchý; Postupně odstraňujte pásku chránící vrstvu lepidla na příslušné straně a pásku nalepte na celou boční stranu rámu ve tvaru otočeného U (spodní hrana se lepí zvlášť) s minimálním přesahem v rozích přibližně 5 cm. V rozích fólii ohněte a přeložte zpátky. Samolepicí pásky slepte navzájem, fólii bude na nároží vyčnívat (akrylový samolepící pruh je určený na hladké povrchy oken); po ukotvení otvorové výplně a vyplnění připojovací spáry tepelnou izolací (PUR pěna) odstraňte papír chránící butylovou vrstvu a poté nalepte pásku na stěnu a důkladně přitlačte válečkem. Butylový lepící pruh má dobrou přilnavost na porézní i neporézní podklady tvořící ostění. V případě nižší teploty je vhodné pro lepší přilnavost pásku a stavební konstrukci prohřát; velkou pozornost věnujte spojování pásek v rozích spár, v případě netěsností vyplňte spoj butylovým tmelem či Nathpaste. obdobným způsobem nalepte fólii v dolní části rámu s řádným utěsněním spojů (překrytí, utěsnění pomocí Nathpaste); před finální úpravou (omítání, nátěry) je nutno pásku napenetrovat Univerzální koncentrovanou disperzí; tento postup se provede jak z vnější strany, tak z vnitřní strany.! Při aplikaci musí být dodrženy technologické předpisy konkrétního použitého materiálu (vyžádejte si ho u svého nadřízeného) Kombinace těsnicích materiálů s jinými produkty může vést k jejich vzájemnému působení. Kompatibilitu je třeba v jednotlivých případech odzkoušet. Lepení na povrch stěn: lepené plochy musí být suché, zbavené oleje, mastnot, prachu a jiných látek zhoršujících přilnavost. Aplikaci fólií není možno při nadměrné vlhkosti stavební konstrukce (fólii nelze řádně přilepit) a považuje se to za stavební nepřipravenost. Při výskytu tohoto problému je nutno se zákazníkem dohodnout další kroky. Verze 1.00 ( ) 20/33

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Montážní předpis pro montáž výrobků

Montážní předpis pro montáž výrobků pro montáž výrobků Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Window Holding a.s. Jeho šíření nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem majitelů. Obsah Obsah... 2 1 Účel... 4 2

Více

illbruck i3 Průvodce systémem Start 2016 Tremco illbruck s.r.o. CZ

illbruck i3 Průvodce systémem Start 2016 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Průvodce systémem Start 2016 Tremco illbruck s.r.o. CZ Typ ostění Rovné ostění Rekonstrukce / novostavba Zalomené ostění Rekonstrukce / novostavba Tepelná izolace Novostavba Montážní postup

Více

Kontrola montáže a funkčnosti elementu

Kontrola montáže a funkčnosti elementu Montáž oken a dveří Prováděné činnosti Převzetí oken a dveří na stavbě Transport a skladování oken a dveří (= elementů) po stavbě Roznášení jednotlivých elementů do pozic Kompletace elementů (rolety, rozšíření,

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL 1. ÚVODEM Následující text obsahuje pouze nejdůležitější informace a principy týkající se osazování nejběžnějších typů skel do otvorových výplní. V jednotlivých specifických

Více

illbruck Building Systems spol. s r.o. Montáž systému

illbruck Building Systems spol. s r.o. Montáž systému illbruck Building Systems spol. s r.o. Montáž systému Rovné ostění novostavba, rekonstrukce 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) příprava stavebního otvoru příprava otvorové výplně a osazení pásek před montáží usazení

Více

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Geus okna a.s. Modřanská 409/68 143 00 Praha 4 - Modřany

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Montážní návod posuvný systém MINIMA

Montážní návod posuvný systém MINIMA Montážní návod posuvný systém MINIMA A - Pro dřevěné dveře se zárubní B - Pro dřevěné dveře bez zárubně C - Pro skleněné dveře se zárubní D - Pro skleněné dveře bez zárubně 1 A B C D A B C D A B C D úhelník

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2016 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

Manuál montáže těsnícího systému IZO-TECH

Manuál montáže těsnícího systému IZO-TECH Stránka 1 z 8 Manuál montáže těsnícího systému IZO-TECH V dnešní době nabízíme místo řešení pomocí interierových a exterierových, tedy parotěsnících a difuzních okenních folií pouze jeden variabilní typ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_19_TECH_1.10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ. prostavbu.cz. ww.prostavbu. profesionální špaletový systém pro obložení ostění oken a dveří. prostavbu.cz. www.prostavbu. www.

NÁVOD NA MONTÁŽ. prostavbu.cz. ww.prostavbu. profesionální špaletový systém pro obložení ostění oken a dveří. prostavbu.cz. www.prostavbu. www. profesionální špaletový systém pro obložení ostění oken a dveří NÁVOD NA MONTÁŽ www. ww.prostavbu 1 S t r á n k a Špaletový systém vinycom pro obložení ostění oken a dveří je vhodný nejen k fasádním systémům

Více

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2014 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50, 2/80 R50 PSKRH 2/90, 2/80 (PSKPÚ 1/90)

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50, 2/80 R50 PSKRH 2/90, 2/80 (PSKPÚ 1/90) 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50,

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR 1/100 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR 1/100 S 63 64 Spytihněv č.p. 56, okres Zlín tel.:+420 5 110 311, fax:+420 5 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 00 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky :

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : Vertikální instalace obkladu na stěny (lamely svisle) : DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : 1. Ke stěně přišroubujte vodorovně dřevěné latě (rozměru cca. 30 x 25 mm) nebo latě z PVC (P9050, o rozměru 32 x

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

OTOČNÉ CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ DVEŘE. CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ OTOČNÉ DVEŘE Typ: 500 TN, 500 TN-2B, 604 LWT

OTOČNÉ CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ DVEŘE. CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ OTOČNÉ DVEŘE Typ: 500 TN, 500 TN-2B, 604 LWT OBSAH : MONTÁŽNÍ CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ OTOČNÉ DVEŘE Typ: Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům(dveřím). Schématický nákres výrobku 2. Příprava stavebního otvoru 3. Montáž zárubně 4. Seřízení

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75 S NSKDS 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75 S NSKDS 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Specifická váha 1,46 g/cm 3 Napětí na mezi kluzu 43 N/mm 2

Specifická váha 1,46 g/cm 3 Napětí na mezi kluzu 43 N/mm 2 1.15.1 Profilový systém ALFA Plastová okna ALFA jsou vyráběna z německého profilového systému SALAMANDER 2D. Vyniká zářivě bílou barvou v odstínu RAL9003. Systém zahrnuje okna, balkónové dveře a posuvné

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

POSUVNÉ CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ DVEŘE. typ: 480 TN, 480 TN-E

POSUVNÉ CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ DVEŘE. typ: 480 TN, 480 TN-E OBSAH : MONTÁŽNÍ typ: Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům(dveřím) 1. Schématický nákres výrobku. Příprava stavebního otvoru 3. Montáž zárubně 4. Seřízení dveří 5. Předání dveří, školení uživatele

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKDS 1/90 S PSKDS 1/ S PSKDS 1/100 S PSKDS 1/ S PSKDS 1/ S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKDS 1/90 S PSKDS 1/ S PSKDS 1/100 S PSKDS 1/ S PSKDS 1/ S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKDS 1/90 S PSKDS 1/100-75 S PSKDS 1/100

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží Druhy a funkce Otvory ve stěnách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním prostorem budovy Všechny otvory mají nadpraží

Více

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec číslo položky Obrázek Popis výrobku počet ks Poznámka o 0.3 Šestidílné dřevěné kastlové okno včetně kompletní meziokenní výdřevy, otevírání všech křídel dovnitř

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 14.3.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 14.3.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

Montáž. Čelní pohled horizontální orientace desek. vertikální orientace desek. 400 mm. 800 mm. 50 mm. 400 mm 300 mm. 350 mm.

Montáž. Čelní pohled horizontální orientace desek. vertikální orientace desek. 400 mm. 800 mm. 50 mm. 400 mm 300 mm. 350 mm. Montáž Poznámka! Pokud bude montáž dle níže uvedených obrázků buď vertikálně nebo horizontálně, tak Cembrit Express může být montován do výšky 2 pater. V případě vyšších budov musí být zatížení větrem

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

a) Výměna sklepních a chodbových oken

a) Výměna sklepních a chodbových oken Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa je správcem

Více

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3 Návod pro montáž termických kolektorů FSC 21-2013 AL na rovnou střechu / volnou montáž V-11-1, V-11-2, V-11-3 Platný od 1.1.2011 OBSAH 1. 2. 3. 4. VŠEOBECNÉ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DÍLY KONSTRUKCE

Více

DECO SIDING. NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému NOVÝ. 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING

DECO SIDING. NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému NOVÝ. 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING NOVÝ DECO SIDING 2015 NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž DECO SIDING Základní prvky fasádního systému DECO

Více

INTERIÉROVÁ ROLETA ROLLITE

INTERIÉROVÁ ROLETA ROLLITE INTERIÉROVÁ ROLETA ROLLITE ROLLITE S PLOCHOU VODÍCÍ LIŠTOU NÁKRES VYMĚŘENÍ V PŘÍPADĚ RŮZNÝCH ZASKLÍVACÍCH LIŠT 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU SVĚTLÉHO OTVORU V OKENNÍM KŘÍDLE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: š... (šířka)

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba. A. Bezpečnostní pokyny. Montáž na stěnu

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba. A. Bezpečnostní pokyny. Montáž na stěnu AGILE 50 WN 800.52.79.6.32 2/ / 0065 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. NEOISOLITE Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: š... (šířka) Měříme těsně u

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

Doporučený návod na montáž plastových otvorových výplní

Doporučený návod na montáž plastových otvorových výplní Doporučený návod na montáž plastových otvorových výplní Na následujících řádcích se přehledně krok za krokem dozvíte, jak se postupuje při demontáži starého okna a při montáži nového plastového okna. Rádi

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Univerzální doplňkové profily

Univerzální doplňkové profily 1.80.1 Univerzální doplňkové profily V této části jsou umístěny doplňkové profily, které se nevztahují k žádnému profilovému systému a jsou pro univerzální použití. Jedná se zejména o začišťovací a obkladové

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží, zlatý dub, kování s mikroventilací. Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží,

Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží, zlatý dub, kování s mikroventilací. Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží, SCHÉMA ROZMĚR POPIS 1 600 1000 1000/1600 5 6 11 Žaluzie řetízkové, 100% stínící, barva zlatá 5 ks oken. 2 600 1080 1050/1680 2 2 3 700 1000 1000/1700 3 3 4 1350/1540 2 2 SCHÉMA ROZMĚR POPIS 5 1150/980

Více

Návod - Jak zabudovat střešní okno

Návod - Jak zabudovat střešní okno Strana 1 / 5 Návod - Jak zabudovat střešní okno Krok po kroku Zde je místo pro vaše poznámky 1. krok Příprava montážního otvoru Střešní okno zabudujte nejlépe do výšky 1,85 2,20 m od horní hrany okna k

Více

[NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM]

[NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM] 2017 Stavebniny hrou [NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM] 1. Stavební připravenost Pro zahájení montáže systému podkrokevní izolace je nutné, aby konstrukce krovu splňovala následující

Více

Katalogový list. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Katalogový list. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Typová řada EP 120 (EP 120 G) Provedení A s prostupy pro elektroinstalaci EP 120 A 1250x2500 Panel s prostupy pro elektroinstalaci (3,13 m2) ks 120 1250 2500 3,13 0,375 63,5 EP 120 A 1250x2800 Panel s

Více

INTERIÉROVÁ ROLETA LUNA

INTERIÉROVÁ ROLETA LUNA INTERIÉROVÁ ROLETA LUNA 1. MONTÁŽ DO OKENNÍHO KŘÍDLA: OBJEDNACÍ ROZMĚRY (ROZMĚRY HOTOVÉ ROLETY): šířka rolety Š = šířka od levého vrcholu zasklívací lišty k pravému vrcholu zasklívací lišty a to nahoře,

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Hradec Králové - výměna oken a balkónových dveří, oprava lodžií - ubytovna zaměstnanců Třebeš Demontáž a montáž zábradlí balkónu Práce zahrnuje demontáž a snesení zábradlí do vyhrazených

Více

Zaměřování, příprava stavebního otvoru a postup montáže

Zaměřování, příprava stavebního otvoru a postup montáže Zaměřování, příprava stavebního otvoru a postup montáže Verze č. 2 1. ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A PŘÍPRAVA STAVEBNÍHO OTVORU Cílem zaměření stavebních otvorů na stavbě je získání výrobních čili jmenovitých

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba AGILE 50 2/ / 00649 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat přídavné údaje

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁRUBNĚ STAVEBNÍ OTVOR // POMŮCKY A MATERIÁL POTŘEBNÝ K MONTÁŽI STAVEBNÍ OTVOR Stavební otvor je třeba připravit dle následujících rozměrů viz. tabulka Rozměry stavebního otvoru ve stěně pro obložkové zárubně/

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI VENKOVNÍ PODLAHY (TERASY) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem. Hlavní surovinou DŘEVOplus

Více

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Obsah: S. 2-3........... Důležité informace S. 3........... Potřebné nářadí S. 4........... Příprava skla DORMOTION L S. 4........... Rozsah dodávky

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9 Sklářská 48 Tel.: 222713395/800185185 384 21 Husinec E-mail: info@othermpraha.cz

Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9 Sklářská 48 Tel.: 222713395/800185185 384 21 Husinec E-mail: info@othermpraha.cz OTHERM Výroba plastových oken a dveří OTHERM PRAHA s.r.o. Šplechnerova 808/, 93 00 Praha 9 Sklářská 48 Tel.: 22273395/8008585 384 2 Husinec E-mail: info@othermpraha.cz zákazník: SVJ Ruská 58 Ruská 58 0

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou Verze: PA Platnost od: Technické změny vyhrazeny!

R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou Verze: PA Platnost od: Technické změny vyhrazeny! 1. Informace o výrobku a jeho použití 2. Montážní podmínky 3. Údržba výrobku - pokud délka parapetu přesahuje 3.000 mm, rozděluje se takový parapet na části a spojuje se speciálními ALspojkami do pásu,

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 2.3.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 2.3.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 2.3.2013

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD pro instalaci ocelové zárubně typ KZ a bezpečnostních dveří Sapeli (pro polodrážkou i bezpolodrážkové dveře)

MONTÁŽNÍ NÁVOD pro instalaci ocelové zárubně typ KZ a bezpečnostních dveří Sapeli (pro polodrážkou i bezpolodrážkové dveře) 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD pro instalaci ocelové zárubně typ KZ a bezpečnostních dveří Sapeli (pro polodrážkou i bezpolodrážkové dveře) 1. OBECNÉ INFORMACE. Instalace musí být provedena v souladu s montážním návodem

Více

Pohled zvenku. Půdorysný pohled

Pohled zvenku. Půdorysný pohled ŠESTIDÍLNÁ SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN S ROHOVÝM SPOJEM 9790 (9040+750)x2150mm Horní nadvětlíky zaskleny hladkou izolační výplní 24mm ovládané jednotlivě pákovými ovladači umístěnými na rámu. Konstrukce profilů

Více

Max Exterior balkonové podlahové desky

Max Exterior balkonové podlahové desky BALKONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA Max balkonové podlahové desky Obr. 1 POVRCH HEXA Obr. 2 AKRYL-POLYURETAN (ochrana proti povětrnostním vlivům) S POVRCHEM HEXA UNI-DEKOR POPIS MATERIÁLU Max balkonové podlahové

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Společenství vlastníků

Více

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ rolety žaluzie Výhody roletového překladu Heluz až 150 mm 3) 1) 2) 6) 4) 3) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Překlad je nosný více než 20 KN/m do délky překladu 2 500 mm U

Více

Vnitřní dveřní křídla - Dveře otočné

Vnitřní dveřní křídla - Dveře otočné 16. 07. 2007 1/13 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních otočných dřevěných dveřních křídel. 1. Názvosloví

Více

rámujeme ty nejkrásnější obrazy kalkulace a technická specifikace: G ze dne:

rámujeme ty nejkrásnější obrazy kalkulace a technická specifikace: G ze dne: kalkulace a technická specifikace: 1099-3G ze dne: 10.2.2017 poptávající: Jiří Martinek A: Slovinská 14, Praha T: 725 536 180 E: martinekj@rferl.org, zhotovitel: JANOŠÍK OKNA-DVEŘE s.r.o. obchodník: Miroslav

Více

Protihlukové panely s úpravou pro prostup IZS Hopkirk

Protihlukové panely s úpravou pro prostup IZS Hopkirk MONTÁŽNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Protihlukové

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1

Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1 Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1 Stav k 1. 8. 2013 Objektové fotografie Objektové fotografie Celoprosklené dveře PROMAGLAS -SR přinášejí maximální transparentnost

Více

Vnitřní dveřní křídla s požární odolností - Dveře otočné s polodrážkou /18

Vnitřní dveřní křídla s požární odolností - Dveře otočné s polodrážkou /18 Dveře otočné s polodrážkou 25. 07. 2007 1/18 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních otočných dřevěných

Více

KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků

KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků www.kasko-vs.cz V0140101 OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

Opti. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Název Rehau Euro 70. Počet komor 5 Parametry U f

Opti. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Název Rehau Euro 70. Počet komor 5 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Opti Opti Bronze PVC Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Technický popis Profilový systém Název Rehau Euro 70 Šířka 70 mm Počet komor 5 Parametry

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Manipulace, montáž a údržba desek Polydar Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Během přepravy a skladování dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poškrábání desek nebo poškození hran.

Více

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu:

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu: Průvodní dokumentace Prohlášení výrobce o bezpečnosti výrobku Výrobce ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a ve znění následujících změn a doplňků prohlašuje, že výrobek

Více