AUTOŘI ANKE NIEDERMAIER ROBERT BÄCK ALLPLAN BIM ESSENTIAL SERIES BIM PROJECT GUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOŘI ANKE NIEDERMAIER ROBERT BÄCK ALLPLAN BIM ESSENTIAL SERIES BIM PROJECT GUIDE"

Transkript

1 AUTOŘI ANKE NIEDERMAIER ROBERT BÄCK ALLPLAN BIM ESSENTIAL SERIES BIM PROJECT GUIDE

2 REALIZACE BIM PROJEKTU Úspěšně prosadit rozhodnutí pro BIM. 2 BIM PROJECT GUIDE

3

4 REALIZACE BIM Od rozhodnutí k praxi. Na začátku vždy stojí rozhodnutí zda se intenzivněji zabývat BIMem implementovat danou filosofii a metody jako strategii plánování ve vlastní firmě. Konkrétně se ale realizuje a nacvičuje průběh práce v BIM na reálných projektech, u nichž je pro realizaci projektu zadána metoda BIM". Čím častěji a rozsáhleji se s BIM pracuje, tím více ztrácí na "teoretické obtížnosti" a tím větší a rozsáhlejší jsou dosahované výhody a zisky, a to právě na projektové úrovni. 4 BIM PROJECT GUIDE

5 KROK ZA KROKEM Postupná realizace projektu. Obdobně jako zavedení ve firmě se i realizace projektu založená na BIM skládá z jednotlivých kroků: Rozhodnutí pro BIM jako dobrovolné / povinné metody plánování Vytvoření struktury projektu Vyjasnění okrajových parametrů Ověření a stanovení výměny dat Definování odpovědností a rolí Zavedení kontrolních mechanismů Pravidelné porovnání požadavků a skutečného stavu Stanovení jednotlivých kroků, jako: Definování BIM cílů Model-Plány (specifikace, konstrukce, detaily atd.) Spolupráce (systém, práva, konvence) Cyklická výměna informací Adaptace, modifikace a rozšíření BIM PROJECT GUIDE 5

6 DOBRÉ DŮVODY PRO BIM Lepší plánování a realizace. Při zvažování, zda a v jakém rozsahu se má v projektu použít BIM, je možných několik různých scénářů a konstelací. Jestliže zadavatel předepíše BIM pro realizaci projektu, definuje zpravidla způsob a rozsah použití, které se v první řadě orientuje podle požadovaných přidaných hodnot. 6 BIM PROJECT GUIDE

7 Jestliže ale naopak takové zadání není, mohou si po rozhodnutí pro BIM účastníci sami stanovit přesnější parametry realizace. V popředí je optimalizace plánování a realizace projektu. Fiktivní cvičný projekt Požadavek zadavatele Zadání od externí osoby řídící projekt Vlastní rozhodnutí po společné dohodě BIM PROJECT GUIDE 7

8 DOSAŽENÍ TÉ SPRÁVNÉ PŘIDANÉ HODNOTY Způsob a rozsah BIM mají vliv na cíle a výhody.

9

10 CÍLE A VÝHODY Definování cílů (etap), popis přidaných hodnot. Díky použití BIM se může optimalizovat průběh projektu a mohou se efektivně tvořit jednotlivé fáze. Je vhodné definovat jednotlivé cíle (etapy) a popsat přesněji jejich přidanou hodnotu při dosažení požadovaného výsledku tak, aby v rámci projektových fází byla možná kontrola a ověření. 10 BIM PROJECT GUIDE

11 Definice cíle např. vyšší přesnost stanovení nákladů Nutné předpoklady Kvalita a obsah informací dat modelu Opatření na podporu např. výkaz výměr z modelu BIM PROJECT GUIDE 11

12 NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ Rozhodování o rozsahu použití BIM. little bim a BIG BIM označují různé dimenze vzhledem k oboru nebo projektové fázi, v rámci nichž se BIM bude aplikovat při realizaci projektu. Rozhodující význam má v každém případě kvalita výchozího datového modelu. little bim Použití BIM softwarových produktů jako izolované řešení ke zpracování specifických úkolů BIG BIM Průběžné užívání digitálních modelů budov napříč různými obory a fázemi životního cyklu 12 BIM PROJECT GUIDE

13 BIM PROJECT GUIDE 13

14 MALÉ A VELKÉ PROJEKTY Vyladění opatření podle velikosti projektu. Velikost a komplexnost projektu mají kromě rozsahu, v němž se způsob práce BIM aplikuje (little bim nebo BIG BIM), rovněž význam pro dosaženou přidanou hodnotu. Určují počet účastníků i množství informací, které jsou mezi nimi vyměňovány. Čím rozsáhlejší je projekt, tím větší jsou požadavky na fungující komunikaci a spolupráci, na plynulou výměnu dat a spolehlivost informací, z nichž vycházejí jednotlivá opatření a rozhodnutí. 14 BIM PROJECT GUIDE

15 BIM PROJECT GUIDE 15

16 PŘIPRAVIT SE Příprava na BIM: vypracování plánu realizace projektu, definování parametrů a odpovědnosti. 16 BIM PROJECT GUIDE

17 BIM PROJECT GUIDE 17

18 PLÁN REALIZACE PROJEKTU Definování rámcových parametrů. Základ realizace projektu založeného na BIM tvoří plán realizace projektu, který současně slouží jako pomůcka a příručka pro interní projektovou komunikaci. Jestliže zadavatel požaduje BIM, je plán realizace projektu důležitou součástí smluvní dokumentace. Obsah zadává investor nebo jím pověřená osoba pro řízení projektu. Ale ani pokud zadavatel nepožaduje BIM, ale dohodnou se na něm dobrovolně projektoví partneři, je plán realizace projektu základem organizace spolupráce. Plán realizace projektu slouží k vyjasnění a popisu všech rámcových parametrů. Patří sem odpovědnost, všechny součásti, charakteristické hodnoty a informace, které se musí v modelu založit a vést, nebo také přesnost a hloubka detailů jednotlivých objektů, z nichž se skládá. 18 BIM PROJECT GUIDE

19 Prvky plánu realizace projektu: Součást smlouvy mezi investorem, zadavatelem a dodavatelem Podklad pro práci všech účastníků projektu Rámec pro všechny BIM-práce Seznamy od BIM manažera Detailní popis procesů a obsahu Reguluje struktury a odpovědnost za spolupráci na projektu BIM PROJECT GUIDE 19

20 OŽEHAVÝ BOD: VÝMĚNA DAT Zajištění plynulé spolupráce. Pro fungující komunikaci a tedy plynulou spolupráci je podstatné definování kvality a způsobu výměny dat. Informace, které mají účastníci k dispozici, musí být spolehlivé, což by mělo být ověřitelné především u velkých projektů pomocí příslušných technických kontrolních mechanismů. Důležité aspekty jsou přitom (možné) formáty výměny, použitý software a jeho verze a sladění příslušných procesů. 20 BIM PROJECT GUIDE

21 Stanovení spolupráce v oblastech: Formální složení a struktura dat 2D a 3D parametry (technická specifikace) Převzetí firemních standardů Platforma pro uložení dat, datový server Potřebný software Možné výměnné formáty Způsob a frekvence předání dat Zdokumentování předání Obsah a formát datového archivu BIM PROJECT GUIDE 21

22 OŽEHAVÝ BOD: VÝMĚNA DAT Vyjasnění formátů, softwaru, způsobu a frekvencí. Zásadně doporučujeme výměnu testovacích souborů na začátku projektu, zejména pokud předtím neprobíhala žádná spolupráce nebo byl sestaven nový tým specifický pro daný projekt. Orientaci nabízí vedlejší předloha. Pomocí testů lze zajistit, aby během vlastní projektové fáze byl zaručen plynulý tok informací. Příslušné protokoly jsou často předpokladem pro zadání zakázky a příslušné protokoly a formuláře součástí smluvní dokumentace. 22 BIM PROJECT GUIDE

23 Architektura projektování: Program, verze: IFC-rozhraní: Ano / Ne Soubor: Úspěšný test: Ano / Ne Výběrové řízení AVA: Program, verze: IFC-rozhraní: Ano / Ne Soubor: Úspěšný test: Ano / Ne Statika projektování nosných konstrukcí: Program, verze: IFC-rozhraní: Ano / Ne Soubor: Úspěšný test: Ano / Ne TZB technická zařízení budov: Program, verze: IFC-rozhraní: Ano / Ne Soubor: Úspěšný test: Ano / Ne Facility Management: Program, verze: IFC-rozhraní: Ano / Ne Soubor: Úspěšný test: Ano / Ne BIM PROJECT GUIDE 23

24 DEFINICE ODPOVĚDNOSTÍ Stanovení úkolů, kompetencí a kontaktních osob. Rozdělení rolí a všechny úkoly v rámci BIM projektu jsou obsahově a personálně přesně definovány a jsou hierarchicky členěny jako u jiného projektu. Rozdělení rolí je stanoveno v podobě popisu kompetencí v plánu realizace projektu. Každý účastník tak zná svoji pozici v celém projektu a nadřízené a podřízené osoby, s nimiž se projednávají otázky a vyměňují informace. BIM modelář Jako vlastní autor modelů je odpovědný za odborné modelování relevantních dílů a objektů a potřebuje proto hluboké znalosti při nakládání s daným specializovaným softwarem. 24 BIM PROJECT GUIDE

25 BIM koordinátor On nebo ona přebírá interní odsouhlasení v rámci specializovaného oboru a nese odpovědnost za zajištění kvality modelu či modelů. BIM manažer On nebo ona je kompetentní pro vypracování a realizaci strategie BIM na základě požadavků investora a přebírá mezioborovou odpovědnost za kvalitu a koordinaci všech modelů v projektu.

26 VŠE PROBÍHÁ HLADCE Práce s BIM: takto funguje spolupráce a dokumentace.

27

28 PLYNULÁ SPOLUPRÁCE Pravidelné sladování a dokumentování výsledků. V plánu realizace projektu jsou kromě odpovědností rovněž detailně popsány jednotlivé fáze celého procesu, jejich časový sled a souhra. Na pravidelných poradách je zjišťován status quo v projektu, jsou projednávány aktuálně nadcházející kroky a dle potřeby jsou upravována zadání. Jednotlivé odborné modely jsou přitom slučovány do jednoho koordinačního modelu, na základě něhož probíhá mezioborové slaďování. Datové platformy jako je bim+ umožňují digitální dokumentování výsledků jednání a přidělení úkolů účastníkům projektu a přidávání komentářů k jednotlivým bodům (Issue Management). Cykly odsouhlasení a sladění se zkracují s pokrokem projektu a stoupajícím počtem informací. Doporučujeme provádět pravidelné porady k projektu. 28 BIM PROJECT GUIDE

29 BIM PROJECT GUIDE 29

30 KVALITA DAT A KONTROLNÍ MECHANISMY Kontrola, čištění a uprava modelů. V plánu realizace projektu jsou rovněž precizně stanovené i kvalita a hloubka podrobnosti dat, které musí účastníci dodat v jednotlivých fázích. K dodržení těchto zadání by se měly jednotlivé modely ověřit již před předáním pomocí interních kontrolních nástrojů. Přitom budou odstraněny nepotřebné soubory, reference a interní kancelářské, nikoli obecně používané parametry, doplněny neúplné informace a opraveny chyby v datech. Pracovní kroky jako kontrola, čištění a přepracování modelu stavby se vyplatí, protože BIM umožňuje díky nástrojům, jako je kontrola kolizí, porovnání verzí nebo překrytí, rychle a spolehlivě najít a odstranit chyby. 30 BIM PROJECT GUIDE

31 Nadále se často vyhotovují 2D výkresy pro investora nebo zadavatele paralelně k vlastnímu modelu budovy. Tento postup v sobě skrývá vyšší potenciál chyb, protože není dáno automatické porovnání při modifikacích. Proto by se mělo zamezit těmto postupům. Důležité je, aby data byla vždy odvozena z 3D modelu. S použitím softwaru s podporou BIM, jako je Allplan, je při modifikacích a odvození všech půdorysů, náhledů a řezů zajištěno automatické porovnání. BIM PROJECT GUIDE 31

32 VÝMĚNA INFORMACÍ NAD RÁMEC SYSTÉMU S otevřeností nejdál dojdeš. Výměna dat a informací nad rámec systému je jedním z hlavních aspektů způsobu práce v BIM a na něm založených metod realizace projektů. Konkrétně to znamená, že každý účastník projektu může užívat preferovaný a pro své účely nejvhodnější software. Pomocí otevřených rozhraní jej lze dle potřeby uzpůsobit interním specifikům dané kanceláře a projektu. 32 BIM PROJECT GUIDE

33 K přenosu mezi jednotlivými aplikacemi a ke sloučení jednotlivých odborných modelů do jednoho celkového modelu se používá IFC (Industry Foundation Classes) jako otevřený standard a softwarově neutrální formát. Slouží všem účastníkům projektu jako společný jazyk a navíc kromě PDF k dlouhodobé archivaci dat v univerzálně dostupné podobě. Proto je při výběru vhodného projektovacího softwaru v první řadě důležité, aby měl certifikované rozhraní IFC. Tato svoboda nabízí jednotlivci mnohostranné výhody, které jsou nakonec ku prospěchu celého projektu. BIM PROJECT GUIDE 33

34 ŽÁDNÉ OTÁZKY NEZŮSTANOU NEZODPOVĚZENY BIM servis od společnosti Allplan. 34 BIM PROJECT GUIDE

35

36 CO NABÍZÍ ALLPLAN? Praktickou a precizní podporu. Allplan nabízí při implementaci BIM jakožto pracovní metody ve Vaší společnosti pomoc a podporu mnoha způsoby a stojí na Vaší straně jako kompetentní kontaktní osoba. Informujte se o možnostech BIM se společností Allplan. Sestavili jsme pro Vás přehledně a srozumitelně všechny podstatné informace o způsobu práce BIM. Kromě toho se dozvíte, jak Vás Allplan může podpořit při implementaci a práci v BIM: 36 BIM PROJECT GUIDE

37 Analýza stávajících rámcových podmínek Vypracování vícestupňového plánu realizace Definování vytyčených cílů a milníků Kvalifikace osob odpovědných za projekt Školení pracovníků Vypracování dokumentů a podkladů jako metodických pokynů k práci Pomoc při vybudování firemního standardu shodného s BIM BIM PROJECT GUIDE 37

38 ALLPLAN JE ODBORNÍK NA BIM Aktivní tvorba vývoje BIM. Allplan je průkopník BIM a dlouhodobý poskytovatel řešení BIM Made in Germany. Považujeme se za kompetentního partnera klientů a podporujeme prakticky a precizně lokální požadavky. Doprovázíme a podporujeme mezinárodní rozvoj BIMu a zaměřujeme se na evropský region. Na firemní a produktové úrovni proto vsází společnost Allplan důsledně na otevřenost, flexibilitu, transfer vědomostí a kooperaci. Více na: 38 BIM PROJECT GUIDE

39

40 Dále je k dispozici: MANAGEMENT GUIDE USER GUIDE OFFICE IMPLEMENTATION GUIDE Allplan Česko s.r.o., Žerotínova 1133/32, Praha Tel.: , Allplan Slovensko s.r.o., Jarošova 1, Bratislava Tel.: ,