Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012"

Transkript

1 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR v dokumentu Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2012 a cíle rozvoje EPI, s.r.o. a bakalářských studijních programů Tento dokument zasahuje následující oblasti: A. Rozvoj vysoké školy B. Strategické priority studijních oborů C. Budování jedinečnosti EPI a studijních oborů D. Zajištění požadavků MŠMT ČR v jeho DZ 1

2 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc A Rozvoj vysoké školy I. Cíle vysoké školy EPI s.r.o. pro naplnění Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok Kvalita a relevance 1.1. Diverzifikace institucí a studijních programů využít Aktualizaci ke specifikaci (případně redefinici) poslání a operacionalizaci strategických priorit dlouhodobého záměru vysoké školy; a) provést analýzu, zda je třeba aktualizovat Vizi a Poslání EPI Termín: valná hromada, srpen 2012 b) definovat strategické priority EPI Posílit akademický sbor o 3 docenty na plný úvazek Dodržet požadavky zákona č. 111/98 Sb., vyhlášky MŠMT ČR 42/1999 Sb., Standardy AK Vyvinout profesně orientovaný mgr stupeň pro podporu podniků a institucí regionu Pokračovat v rozvoji systému BC prací, které řeší problémy podniků, měst a institucí Rozvoj výzkumu, vývoje, IGS a publikace a jeho zaměření pro rozvoj vzdělávacích činností EPI a pro pomoc podnikům Vyzkoušet systém zasílání výsledků BC prací možným uživatelům v ČR Vývoj nových vzdělávacích technologií na bázi žádoucích kompetencí Rozvoj lidských zdrojů (kariérní řád, Plán personálního rozvoje akademických pracovníků, studium PhD, příprava na habilitace, provoz Centra pro pomoc studentům PhD, MBA, atd. Termín: valná hromada, srpen 2012 Zodp.: R vyhodnocovat uplatnění absolventů a budoucí požadavky trhu práce na absolventy různých úrovní a oborů vzdělání; Průzkum realizují studijní obory Zodp.: ředitelé ústavů, KJ v průběhu bakalářských zkoušek rozlišovat akademickou a profesní profilaci konkrétních studijních programů v návaznosti na poslání vysoké školy; Jednotlivé studijní obory vypracují zaměření na profesní orientaci Zodpovídají: garanti v podmínkách výzkumně orientovaných univerzitních vysokých škol definovat a rozvíjet integrující směry výzkumné činnosti Zajišťování kvality ve vysokém školství 2

3 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc rozvíjet systémy vnitřního hodnocení kvality s důrazem na zajišťování kvality studijních programů prostřednictvím výstupů z učení a na podpůrné činnosti (např. poradenství); a) Inovovat systém vnitřního hodnocení kvality, Zodp.: MT schválit na valné hromadě v srpnu b) Inovovat studijní obory využitím výstupů z učení Zodp.: Ř ústavů, garanti schválit na valné hromadě v srpnu 2012.využívat (popř. upravit) kreditový systém vysoké školy v souladu s pravidly implementace Evropského systému pro akumulaci a převod kreditů (ECTS) obsaženými v dokumentu Evropské komise ECTS User s Guide 1 ; a) doladit systém ECTS s plným zapojením vyčíslení času zatížení studenta b) zahájit práce na ECTS DS Label Zodp.: KA, PT Termín: 2014 vytvářet podmínky pro rozvoj pedagogických dovedností zejména u studentů doktorských studijních programů a mladých akademických pracovníků. a) podpořit DPS b) podpořit MBA 1.3. Personální politika přijmout vnitřní strategie rozvoje lidských zdrojů vymezující zejména zásady personální politiky ve vztahu k akademickým pracovníkům nad rámec habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem (včetně systematické podpory osobního rozvoje a růstu, mezinárodní i vnitrostátní intersektorální mobility a reintegrace); a) Vypracovat zásady kariérního řádu b) Vypracovat výkonové normy pro akademické pracovníky a zapojit je do pracovních smluv c) Vypracovat Plán personálního rozvoje Schválit na valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: OB, Ř stavů hledat mechanismy důstojného zařazení odborníků z praxe do akademických komunit prostřednictvím kariérních řádů; Schválit na valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: MT přistoupit k Evropské Chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, a to zejména s ohledem na význam těchto dokumentů v připravovaném 8. rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Provést analýzu a předložit valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: KA 2. Otevřenost 1 Zveřejněno na adrese 3

4 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc Oblast internacionalizace. podporovat mobilitu studentů a akademických pracovníků; Provést analýzu a předložit valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: KA zaměřit se na kvalitu a obsah zahraničních pobytů studentů i akademických pracovníků; Provést analýzu a předložit valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: KA vytvářet mezinárodní prostředí na vysoké škole; Provést analýzu a předložit valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: KA rozvíjet bilaterální i multilaterální spolupráci se zahraničními institucemi, a to i formou uskutečňování joint degree programů; Provést analýzu a předložit valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: KA zapojovat se do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce; Provést analýzu a předložit valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: KA ucházet se o udělení ECTS a DS Labels jako ocenění důvěryhodného partnera pro zahraniční spolupráci. Provést analýzu a předložit valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: KA 2.2. Celoživotní vzdělání a propustnost vytvářet systémová pravidla pro uznávání předchozího studia, případně také předchozího (neformálního) učení; Provést analýzu a předložit valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: MT rozvoj poskytování (a podpora vytváření sítě) programů celoživotního vzdělávání zaměřených na zvyšování odborné kvalifikace na základě poptávky v regionu (na relevantním trhu práce). Provést analýzu a předložit valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: R 2.3. Studující se speciálními potřebami implementovat standardy služeb poskytovaných studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Provést analýzu a předložit valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: MT 2.4. Posilování zpětnovazebních mechanismů 4

5 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc podle okolností rozvíjet další mechanismy zpětné vazby ze strany veřejnosti (odborné praxe), zejména v oblasti vytváření, uskutečňování a hodnocení studijních programů. Provést analýzu a předložit valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: KR, MT, ME 3. Efektivita a financování systematicky monitorovat studijní neúspěšnost v jednotlivých studijních programech a rozvíjet opatření vedoucí k jejímu snižování při zachování kvality výstupů z učení (zejména rozvoj odpovídajících forem a metod vzdělávání, poradenství). Provést analýzu a předložit valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: prorektor OB, ředitelé ústavů 5

6 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc Kvalita a relevance II. Konkretizace dílčích cílů na studijní obory MMZO, FaD, EP, EI 1.1. Diverzifikace institucí a studijních programů Aktualizovat a specifikovat poslání a operacionalizaci strategických priorit EPI a studijních oborů v dlouhodobého záměru vysoké školy; Strategické priority studijních oborů: MMZO: a) Zajištění plné akreditace Bc a Ing studia Zodp.: garant Termín: b) Výzkum, vývoj, tvůrčí činnost a rozvoj IGS a jeho zaměření pro rozvoj vzdělávacích činností EPI a pro pomoc podnikům Zodp.: prorektor pro výzkum: ME c) Publikace Zodp.: prorektor pro výzkum: ME d) Vývoj nových vzdělávacích technologií na bázi žádoucích kompetencí Zodp.: prorektor pro ped činnost a prorektor pro výzkum (IGS) e) Pokračovat v rozvoji systému BC prací, které řeší problémy podniků, měst a institucí Zodp.: prorektor pro ped činnost f) Rozvoj profilace studijního oboru budování jedinečnosti výzkumu, vývoje, tvůrčí činnosti a publikace Zodp.: garanti, ředitelé ústavů, vedoucí kateder g) Vyzkoušet systém zasílání výsledků BC prací možným uživatelům v ČR Zodp.: Ř ústavů, vedoucí kateder h) Posílení akademické obce o docenta marketingu Cíl: Zodpovídá: prorektoři MT, ME i) do výuky všech předmětů začlenit výsledku výzkumu požadavků praxe na profil a uplatnění absolventů, včetně odhadu budoucích požadavků trhu práce. Provést výzkum u absolventů ve spolupráci s útvarem marketingu. Zapracovat do výuky předmětů. Zodp.: Garant, Ř ústavu, vedoucí katedry, vyučující i) rozlišovat akademickou a profesní profilaci konkrétních studijních programů v návaznosti na poslání vysoké školy; Průběžně inovovat cíle a technologie studijního oboru a předmětů na bázi kompetencí, které 6

7 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc vyžaduje praxe a k tomu stanovit potřebný rozsah teorie. Zodp.: Garant, Ř ústavu, vedoucí katedry j) Participovat na systému vnitřního hodnocení kvality s důrazem na zajišťování kvality studijních programů prostřednictvím výstupů z učení a na podpůrné činnosti (např. poradenství); Jasně definovat výstupy z učení jednotlivých předmětů (kompetence, znalosti, dovednosti a způsob jejich dosažení a ověření. Zodp.: R, prorektor pro pedagogickou činnost, garanti, Ř ústavů Inovovat Systém vnitřního hodnocení kvality EPI s.r.o. Zodp.: MT l) Neustále sledovat proporcionalitu kreditového zátěžě s ohledem na žádoucí profesní profilaci studijního oboru. využívat (popř. upravit) kreditový systém vysoké školy v souladu s pravidly implementace Evropského systému pro akumulaci a převod kreditů (ECTS) obsaženými v dokumentu Evropské komise ECTS User s Guide 2 ; Doladit současný kreditní systém EPI, precizně rozpočítat skutečné zatížení studenta, odstranit přetížení studentů, zatížit studenta v předmětu úměrně významu předmětu pro profil absolventa. Zodp.: Garant. Ř ústavu, vedoucí katedry, vyučující. m) Vytvářet podmínky pro rozvoj pedagogických dovedností zejména u studentů doktorských studijních programů a mladých akademických pracovníků. Umožnit pracovníkům pedagogické studium. n) vybudovat systému strategii rozvoje lidských zdrojů vymezující zejména zásady personální politiky a) Začlenit do práce kateder a ústavů Kariérní řád b) Začlenit do práce kateder a ústavů Plán personálního rozvoje c) Každý pracovník si vypracuje a do své dokumentace zařadí svůj plán osobního personálního rozvoje, který bud e vyhodnocovat na konci každého semestru Zodp.: o) Každý pracovník si vypracuje a do své dokumentace zařadí svůj plán pracovních výkonů, který bud e vyhodnocovat na konci každého semestru Zodp.: p) Ředitel ústavu odpovídá za inovaci náplně práce pracovníka vždy na následující semestr, jako příloha k pracovní smlouvy. Požadavek začlenění cílů ústavu do pracovní náplně. Zodp.: Ř ústavů, kvestor, vedoucí kateder, každý akademický pracovník 2 q) začlenit odborníky z praxe do komunity studijního oboru prostřednictvím kariérního Zveřejněno na adrese 7

8 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc řádu; Rozšiřovat skupinu specialistů. Zodp.: ME, vedoucí katedry r) Návrh řešení mobility učitelů a studentů studijního oboru.. Zodp.: vedoucí katedry s) vytvářet mezinárodní prostředí na vysoké škole; Navrhnout systém na valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: Ř ústavu t) rozvoj zahraničních vztahů studijního oboru; Navrhnout systém na valné hromadě v srpnu Zodp.: ředitel ústavu, vedoucí katedry u) zapojovat se do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce; Navrhnout systém na valné hromadě v srpnu Zodp.: ředitel ústavu, vedoucí katedry x) vybudovat systém banchmarkingu Důsledně konzultovat s vedoucími práce a oponenty, kteří jsou povinně přítomní na BC zkoušce jejich názory a doporučení. Zodp.: vedoucí katedry Každoročně inovovat obsah předmětů ve spoluprácí se specialisty z praxe. Zodp: Garanti, Ř ústavů, přednášející y) připravit varianty vývoje studijního oboru s ohledem na očekávaný počet studentů v následujících pěti letech; Předložit strategii na valné hromadě v srpnu Zodp.: R, vedení, garanti, Ř ústavů z) zapracovat studijní obor do institucionálního rozvojového plánu se sledovatelnými ukazateli výkonu; Vypracovat systém sledovatelných ukazatelů výkonů Projednat na valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: garant, ředitel ústavu, vedoucí katedry A) systematicky monitorovat studijní neúspěšnost studentů tohoto studijního oboru a rozvíjet opatření vedoucí k jejímu snižování při zachování kvality výstupů z učení (zejména rozvoj odpovídajících forem a metod vzdělávání, poradenství). Navrhnout opatření na valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: prorektor OB, ředitel ústavu 8

9 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc FaD: a) Zajištění plné akreditace Bc a Ing studia Zodp.: garant b) Výzkum, vývoj, tvůrčí činnost a rozvoj IGS a jeho zaměření pro rozvoj vzdělávacích činností EPI a pro pomoc podnikům Zodp.: prorektor pro výzkum: ME c) Publikace Zodp.: prorektor pro výzkum: ME d) Vývoj nových vzdělávacích technologií na bázi žádoucích kompetencí Zodp.: prorektor pro ped činnost a prorektor pro výzkum (IGS) f) Pokračovat v rozvoji systému BC prací, které řeší problémy podniků, měst a institucí Zodp.: prorektor pro ped činnost f) Rozvoj profilace studijního oboru budování jedinečnosti výzkumu, vývoje, tvůrčí činnosti a publikace Zodp.: garanti, ředitelé ústavů, vedoucí kateder g) Vyzkoušet systém zasílání výsledků BC prací možným uživatelům v ČR Zodp.: Ř ústavů, vedoucí kateder h) Posílení akademické obce o docenta marketingu Cíl: Zodpovídá: prorektoři MT, ME i) do výuky všech předmětů začlenit výsledku výzkumu požadavků praxe na profil a uplatnění absolventů, včetně odhadu budoucích požadavků trhu práce. Provést výzkum u absolventů ve spolupráci s útvarem marketingu. Zapracovat do výuky předmětů. Zodp.: Garant, Ř ústavu, vedoucí katedry, vyučující k) rozlišovat akademickou a profesní profilaci konkrétních studijních programů v návaznosti na poslání vysoké školy; Průběžně inovovat cíle a technologie studijního oboru a předmětů na bázi kompetencí, které vyžaduje praxe a k tomu stanovit potřebný rozsah teorie. Zodp.: Garant, Ř ústavu, vedoucí katedry l) Participovat na systému vnitřního hodnocení kvality s důrazem na zajišťování kvality studijních programů prostřednictvím výstupů z učení a na podpůrné činnosti (např. poradenství); Jasně definovat výstupy z učení jednotlivých předmětů (kompetence, znalosti, dovednosti a způsob jejich dosažení a ověření. Zodp.: R, prorektor pro pedagogickou činnost, garanti, Ř ústavů Inovovat Systém vnitřního hodnocení kvality EPI s.r.o. Zodp.: MT 9

10 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc l) Neustále sledovat proporcionalitu kreditového zátěžě s ohledem na žádoucí profesní profilaci studijního oboru. využívat (popř. upravit) kreditový systém vysoké školy v souladu s pravidly implementace Evropského systému pro akumulaci a převod kreditů (ECTS) obsaženými v dokumentu Evropské komise ECTS User s Guide 3 ; Doladit současný kreditový systém EPI, precizně rozpočítat skutečné zatížení studenta, odstranit přetížení studentů, zatížit studenta v předmětu úměrně významu předmětu pro profil absolventa. Zodp.: Garant. Ř ústavu, vedoucí katedry, vyučující. m) Vytvářet podmínky pro rozvoj pedagogických dovedností zejména u studentů doktorských studijních programů a mladých akademických pracovníků. Umožnit pracovníkům pedagogické studium. 3 n) vybudovat systému strategii rozvoje lidských zdrojů vymezující zejména zásady personální politiky a) Začlenit do práce kateder a ústavů Kariérní řád b) Začlenit do práce kateder a ústavů Plán personálního rozvoje c) Každý pracovník si vypracuje a do své dokumentace zařadí svůj plán osobního personálního rozvoje, který bud e vyhodnocovat na konci každého semestru Zodp.: o) Každý pracovník si vypracuje a do své dokumentace zařadí svůj plán pracovních výkonů, který bud e vyhodnocovat na konci každého semestru Zodp.: p) Ředitel ústavu odpovídá za inovaci náplně práce pracovníka vždy na následující semestr, jako příloha k pracovní smlouvy. Požadavek začlenění cílů ústavu do pracovní náplně. Zodp.: Ř ústavů, kvestor, vedoucí kateder, každý akademický pracovník v) začlenit odborníky z praxe do komunity studijního oboru prostřednictvím kariérního řádu; Rozšiřovat skupinu specialistů. Zodp.: ME, vedoucí katedry w) Návrh řešení mobility učitelů a studentů studijního oboru.. Viz.. Zodp.: vedoucí katedry x) vytvářet mezinárodní prostředí na vysoké škole; Navrhnout systém na valné hromadě v srpnu 2012 Zveřejněno na adrese 10

11 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc Zodp.: Ř ústavu y) rozvoj zahraničních vztahů studijního oboru; Navrhnout systém na valné hromadě v srpnu Zodp.: ředitel ústavu, vedoucí katedry z) zapojovat se do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce; Navrhnout systém na valné hromadě v srpnu Zodp.: ředitel ústavu, vedoucí katedry x) vybudovat systém banchmarkingu Důsledně konzultovat s vedoucími práce a oponenty, kteří jsou povinně přítomní na BC zkoušce jejich názory a doporučení. Zodp.: vedoucí katedry Každoročně inovovat obsah předmětů ve spoluprácí se specialisty z praxe. Zodp: Garanti, Ř ústavů, přednášející y) připravit varianty vývoje studijního oboru s ohledem na očekávaný počet studentů v následujících pěti letech; Předložit strategii na valné hromadě v srpnu Zodp.: R, vedení, garanti, Ř ústavů z) zapracovat studijní obor do institucionálního rozvojového plánu se sledovatelnými ukazateli výkonu; Vypracovat systém sledovatelných ukazatelů výkonů Projednat na valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: garant, ředitel ústavu, vedoucí katedry A) systematicky monitorovat studijní neúspěšnost studentů tohoto studijního oboru a rozvíjet opatření vedoucí k jejímu snižování při zachování kvality výstupů z učení (zejména rozvoj odpovídajících forem a metod vzdělávání, poradenství). Navrhnout opatření na valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: prorektor OB, ředitel ústavu 11

12 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc EP: a) Zajištění plné akreditace Bc a Ing studia Zodp.: garant b) Výzkum, vývoj, tvůrčí činnost a rozvoj IGS a jeho zaměření pro rozvoj vzdělávacích činností EPI a pro pomoc podnikům Zodp.: prorektor pro výzkum: ME c) Publikace Zodp.: prorektor pro výzkum: ME d) Vývoj nových vzdělávacích technologií na bázi žádoucích kompetencí Zodp.: prorektor pro ped činnost a prorektor pro výzkum (IGS) g) Pokračovat v rozvoji systému BC prací, které řeší problémy podniků, měst a institucí Zodp.: prorektor pro ped činnost f) Rozvoj profilace studijního oboru budování jedinečnosti výzkumu, vývoje, tvůrčí činnosti a publikace Zodp.: garanti, ředitelé ústavů, vedoucí kateder g) Vyzkoušet systém zasílání výsledků BC prací možným uživatelům v ČR Zodp.: Ř ústavů, vedoucí kateder h) Posílení akademické obce o docenta marketingu Cíl: Zodpovídá: prorektoři MT, ME i) do výuky všech předmětů začlenit výsledku výzkumu požadavků praxe na profil a uplatnění absolventů, včetně odhadu budoucích požadavků trhu práce. Provést výzkum u absolventů ve spolupráci s útvarem marketingu. Zapracovat do výuky předmětů. Zodp.: Garant, Ř ústavu, vedoucí katedry, vyučující m) rozlišovat akademickou a profesní profilaci konkrétních studijních programů v návaznosti na poslání vysoké školy; Průběžně inovovat cíle a technologie studijního oboru a předmětů na bázi kompetencí, které vyžaduje praxe a k tomu stanovit potřebný rozsah teorie. Zodp.: Garant, Ř ústavu, vedoucí katedry n) Participovat na systému vnitřního hodnocení kvality s důrazem na zajišťování kvality studijních programů prostřednictvím výstupů z učení a na podpůrné činnosti (např. poradenství); Jasně definovat výstupy z učení jednotlivých předmětů (kompetence, znalosti, dovednosti a způsob jejich dosažení a ověření. Zodp.: R, prorektor pro pedagogickou činnost, garanti, Ř ústavů Inovovat Systém vnitřního hodnocení kvality EPI s.r.o. Zodp.: MT 12

13 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc l) Neustále sledovat proporcionalitu kreditového zátěžě s ohledem na žádoucí profesní profilaci studijního oboru. využívat (popř. upravit) kreditový systém vysoké školy v souladu s pravidly implementace Evropského systému pro akumulaci a převod kreditů (ECTS) obsaženými v dokumentu Evropské komise ECTS User s Guide 4 ; Doladit současný kreditový systém EPI, precizně rozpočítat skutečné zatížení studenta, odstranit přetížení studentů, zatížit studenta v předmětu úměrně významu předmětu pro profil absolventa. Zodp.: Garant. Ř ústavu, vedoucí katedry, vyučující. m) Vytvářet podmínky pro rozvoj pedagogických dovedností zejména u studentů doktorských studijních programů a mladých akademických pracovníků. Umožnit pracovníkům pedagogické studium. 4 n) vybudovat systému strategii rozvoje lidských zdrojů vymezující zejména zásady personální politiky a) Začlenit do práce kateder a ústavů Kariérní řád b) Začlenit do práce kateder a ústavů Plán personálního rozvoje c) Každý pracovník si vypracuje a do své dokumentace zařadí svůj plán osobního personálního rozvoje, který bud e vyhodnocovat na konci každého semestru Zodp.: o) Každý pracovník si vypracuje a do své dokumentace zařadí svůj plán pracovních výkonů, který bud e vyhodnocovat na konci každého semestru Zodp.: p) Ředitel ústavu odpovídá za inovaci náplně práce pracovníka vždy na následující semestr, jako příloha k pracovní smlouvy. Požadavek začlenění cílů ústavu do pracovní náplně. Zodp.: Ř ústavů, kvestor, vedoucí kateder, každý akademický pracovník aa) začlenit odborníky z praxe do komunity studijního oboru prostřednictvím kariérního řádu; Rozšiřovat skupinu specialistů. Zodp.: ME, vedoucí katedry bb) Návrh řešení mobility učitelů a studentů studijního oboru.. Viz.. Zodp.: vedoucí katedry cc) vytvářet mezinárodní prostředí na vysoké škole; Navrhnout systém na valné hromadě v srpnu 2012 Zveřejněno na adrese 13

14 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc Zodp.: Ř ústavu dd) rozvoj zahraničních vztahů studijního oboru; Navrhnout systém na valné hromadě v srpnu Zodp.: ředitel ústavu, vedoucí katedry ee) zapojovat se do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce; Navrhnout systém na valné hromadě v srpnu Zodp.: ředitel ústavu, vedoucí katedry x) vybudovat systém banchmarkingu Důsledně konzultovat s vedoucími práce a oponenty, kteří jsou povinně přítomní na BC zkoušce jejich názory a doporučení. Zodp.: vedoucí katedry Každoročně inovovat obsah předmětů ve spoluprácí se specialisty z praxe. Zodp: Garanti, Ř ústavů, přednášející y) připravit varianty vývoje studijního oboru s ohledem na očekávaný počet studentů v následujících pěti letech; Předložit strategii na valné hromadě v srpnu Zodp.: R, vedení, garanti, Ř ústavů z) zapracovat studijní obor do institucionálního rozvojového plánu se sledovatelnými ukazateli výkonu; Vypracovat systém sledovatelných ukazatelů výkonů Projednat na valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: garant, ředitel ústavu, vedoucí katedry B) systematicky monitorovat studijní neúspěšnost studentů tohoto studijního oboru a rozvíjet opatření vedoucí k jejímu snižování při zachování kvality výstupů z učení (zejména rozvoj odpovídajících forem a metod vzdělávání, poradenství). Navrhnout opatření na valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: prorektor OB, ředitel ústavu 14

15 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc EI: a) Zajištění plné akreditace Bc a Ing studia Zodp.: garant b) Výzkum, vývoj, tvůrčí činnost a rozvoj IGS a jeho zaměření pro rozvoj vzdělávacích činností EPI a pro pomoc podnikům - viz Příloha č.. Zodp.: prorektor pro výzkum: ME c) Publikace Zodp.: prorektor pro výzkum: ME d) Vývoj nových vzdělávacích technologií na bázi žádoucích kompetencí Zodp.: prorektor pro ped činnost a prorektor pro výzkum (IGS) h) Pokračovat v rozvoji systému BC prací, které řeší problémy podniků, měst a institucí Zodp.: prorektor pro ped činnost f) Rozvoj profilace studijního oboru budování jedinečnosti výzkumu, vývoje, tvůrčí činnosti a publikace Zodp.: garanti, ředitelé ústavů, vedoucí kateder g) Vyzkoušet systém zasílání výsledků BC prací možným uživatelům v ČR Zodp.: Ř ústavů, vedoucí kateder h) Posílení akademické obce o docenta marketingu Cíl: Zodpovídá: prorektoři MT, ME i) do výuky všech předmětů začlenit výsledku výzkumu požadavků praxe na profil a uplatnění absolventů, včetně odhadu budoucích požadavků trhu práce. Provést výzkum u absolventů ve spolupráci s útvarem marketingu. Zapracovat do výuky předmětů. Zodp.: Garant, Ř ústavu, vedoucí katedry, vyučující o) rozlišovat akademickou a profesní profilaci konkrétních studijních programů v návaznosti na poslání vysoké školy; Průběžně inovovat cíle a technologie studijního oboru a předmětů na bázi kompetencí, které vyžaduje praxe a k tomu stanovit potřebný rozsah teorie. Zodp.: Garant, Ř ústavu, vedoucí katedry p) Participovat na systému vnitřního hodnocení kvality s důrazem na zajišťování kvality studijních programů prostřednictvím výstupů z učení a na podpůrné činnosti (např. poradenství); Jasně definovat výstupy z učení jednotlivých předmětů (kompetence, znalosti, dovednosti a způsob jejich dosažení a ověření. Zodp.: R, prorektor pro pedagogickou činnost, garanti, Ř ústavů 15

16 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc Inovovat Systém vnitřního hodnocení kvality EPI s.r.o. Zodp.: MT l) Neustále sledovat proporcionalitu kreditového zátěžě s ohledem na žádoucí profesní profilaci studijního oboru. využívat (popř. upravit) kreditový systém vysoké školy v souladu s pravidly implementace Evropského systému pro akumulaci a převod kreditů (ECTS) obsaženými v dokumentu Evropské komise ECTS User s Guide 5 ; Doladit současný kreditový systém EPI, precizně rozpočítat skutečné zatížení studenta, odstranit přetížení studentů, zatížit studenta v předmětu úměrně významu předmětu pro profil absolventa. Zodp.: Garant. Ř ústavu, vedoucí katedry, vyučující. m) Vytvářet podmínky pro rozvoj pedagogických dovedností zejména u studentů doktorských studijních programů a mladých akademických pracovníků. Umožnit pracovníkům pedagogické studium. n) vybudovat systému strategii rozvoje lidských zdrojů vymezující zejména zásady personální politiky a) Začlenit do práce kateder a ústavů Kariérní řád b) Začlenit do práce kateder a ústavů Plán personálního rozvoje c) Každý pracovník si vypracuje a do své dokumentace zařadí svůj plán osobního personálního rozvoje, který bud e vyhodnocovat na konci každého semestru Zodp.: o) Každý pracovník si vypracuje a do své dokumentace zařadí svůj plán pracovních výkonů, který bud e vyhodnocovat na konci každého semestru 5 Zodp.: p) Ředitel ústavu odpovídá za inovaci náplně práce pracovníka vždy na následující semestr, jako příloha k pracovní smlouvy. Požadavek začlenění cílů ústavu do pracovní náplně. Zodp.: Ř ústavů, kvestor, vedoucí kateder, každý akademický pracovník q) začlenit odborníky z praxe do komunity studijního oboru prostřednictvím kariérního řádu; Rozšiřovat skupinu specialistů. Zodp.: ME, vedoucí katedry r) Návrh řešení mobility učitelů a studentů studijního oboru.. Viz.. Zodp.: vedoucí katedry Zveřejněno na adrese 16

17 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc s) vytvářet mezinárodní prostředí na vysoké škole; Navrhnout systém na valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: Ř ústavu t) rozvoj zahraničních vztahů studijního oboru; Navrhnout systém na valné hromadě v srpnu Zodp.: ředitel ústavu, vedoucí katedry u) zapojovat se do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce; Navrhnout systém na valné hromadě v srpnu Zodp.: ředitel ústavu, vedoucí katedry x) vybudovat systém banchmarkingu Důsledně konzultovat s vedoucími práce a oponenty, kteří jsou povinně přítomní na BC zkoušce jejich názory a doporučení. Zodp.: vedoucí katedry Každoročně inovovat obsah předmětů ve spoluprácí se specialisty z praxe. Zodp: Garanti, Ř ústavů, přednášející y) připravit varianty vývoje studijního oboru s ohledem na očekávaný počet studentů v následujících pěti letech; Předložit strategii na valné hromadě v srpnu Zodp.: R, vedení, garanti, Ř ústavů z) zapracovat studijní obor do institucionálního rozvojového plánu se sledovatelnými ukazateli výkonu; Vypracovat systém sledovatelných ukazatelů výkonů Projednat na valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: garant, ředitel ústavu, vedoucí katedry A) systematicky monitorovat studijní neúspěšnost studentů tohoto studijního oboru a rozvíjet opatření vedoucí k jejímu snižování při zachování kvality výstupů z učení (zejména rozvoj odpovídajících forem a metod vzdělávání, poradenství). Navrhnout opatření na valné hromadě v srpnu 2012 Zodp.: prorektor OB, ředitel ústavů 17

18 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc B. Strategické priority studijních oborů MMZO: Viz Příloha č. 12. a) akreditace b) Výzkum, vývoj, tvůrčí činnost a rozvoj IGS a jeho zaměření pro rozvoj vzdělávacích činností EPI a pro pomoc podnikům c) Publikace d) Vývoj nových vzdělávacích technologií na bázi žádoucích kompetencí d) Pokračovat v rozvoji systému BC prací, které řeší problémy podniků, měst a institucí e) Rozvoj lidských zdrojů f) Vyzkoušet systém zasílání výsledků BC prací možným uživatelům v ČR g) Posílení akademické obce o docenta marketingu Zodp.: doc. Čimo garant, doc. Strišš ředitel ústavu FaD: Viz Příloha č. 13. a) akreditace b) Výzkum, vývoj, tvůrčí činnost a rozvoj IGS a jeho zaměření pro rozvoj vzdělávacích činností EPI a pro pomoc podnikům c) Publikace d) Vývoj nových vzdělávacích technologií na bázi žádoucích kompetencí d) Pokračovat v rozvoji systému BC prací, které řeší problémy podniků, měst a institucí e) Rozvoj lidských zdrojů f) Vyzkoušet systém zasílání výsledků BC prací možným uživatelům v ČR g) Posílení akademické obce o docenta marketingu Zodp.: doc. Languerová garant, prof. Benčo zástupce garanta a ředitel ústavu EP: Viz Příloha č. 14. a) akreditace b) Výzkum, vývoj, tvůrčí činnost a rozvoj IGS a jeho zaměření pro rozvoj vzdělávacích činností EPI a pro pomoc podnikům c) Publikace d) Vývoj nových vzdělávacích technologií na bázi žádoucích kompetencí d) Pokračovat v rozvoji systému BC prací, které řeší problémy podniků, měst a institucí e) Rozvoj lidských zdrojů f) Vyzkoušet systém zasílání výsledků BC prací možným uživatelům v ČR g) Posílení akademické obce o docenta marketingu Zodp.: doc. Vágner garant, ing. J. Petrucha, PhD ředitel ústavu EI: Viz Příloha č. 15. a) akreditace b) Výzkum, vývoj, tvůrčí činnost a rozvoj IGS a jeho zaměření pro rozvoj vzdělávacích činností EPI a pro pomoc podnikům c) Publikace d) Vývoj nových vzdělávacích technologií na bázi žádoucích kompetencí d) Pokračovat v rozvoji systému BC prací, které řeší problémy podniků, měst a institucí 18

19 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc e) Rozvoj lidských zdrojů f) Vyzkoušet systém zasílání výsledků BC prací možným uživatelům v ČR g) Posílení akademické obce o docenta marketingu Zodp.: doc. Sedláček garant, 19

20 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc C. Budování jedinečnosti EPI a studijních oborů Jedinečnost činností EPI jako celku: EPI s.r.o. dlouhodobě realizuje výzkum a vývoj profesně orientované vysoké školy. V této oblasti dosahujeme exkluzivní výsledky v následujících oblastech: 1. Výzkum, vývoj a tvůrčí činnost akademických pracovníků s participací studentů dosáhl exkluzivity při realizaci E- learningových technologií pro studenty, manažery, podnikatele v regionu SERVER 2. Vývoj a realizace profesně orientované vysoké školy bakalářské a inženýrské studium 3. Individuální práce se studentem 4. Začlenění jazyka anglického do výuky odborných předmětů a vytváření mezinárodního prostředí 5. Orientace aplikovaného výzkumu a dalších činností vysoké školy na praxi a propojení s praxí v regionu (semestrální práce, bakalářské práce, atd.) 6. Aplikace pedagogiky do řízení, včetně DPS a začleňování zkušeností do výuky bakalářských studijních oborů. 7. Organizace rozvoje profesních kompetencí absolventů v MBA a začleňování zkušeností do výuky bakalářských studijních oborů. Valná hromada, ústavy a katedry se shodují na tom, že tato orientace je pro následující léta pro EPI s.r.o., regiony, z nichž studenti přichází i potřeby MŠMT ČR k zabezpečení systému vysokých škol v ČR vyhovující. I když v současné době není podpora pro vývoj profesního inženýra, bude EPI s.r.o. v této oblasti spolupracovat se zahraničními vysokými školami a zkoumat způsob, jak tento systém v ČR instalovat. Bude také vyvíjet vhodné technologie. V následující části na návrh garantů studijních oborů, ředitelů ústavů a vedoucích kateder definovali specializaci studijních obrů následovně: 20

21 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc Budování jedinečnosti studijních oborů Specializace studijního oboru Elektronické počítače Garant: Doc. Ing. J. Wagner, CSc a) budování laboratoře dálkového měření elektronických jevů (Sláma, PT, Wagner, Zálešák, Slováček) 3. Výzkum, vývoj a tvůrčí činnost akademických pracovníků s participací studentů dosáhl exkluzivity při realizaci E- learningových technologií pro studenty, manažery, podnikatele v regionu SERVER 4. Vývoj a realizace profesně orientované vysoké školy bakalářské a inženýrské studium 3. Individuální práce se studentem 8. Začlenění jazyka anglického do výuky odborných předmětů a vytváření mezinárodního prostředí 9. Orientace aplikovaného výzkumu a dalších činností vysoké školy na praxi a propojení s praxí v regionu (semestrální práce, bakalářské práce, atd.) 10. Aplikace pedagogiky do řízení, včetně DPS a začleňování zkušeností do výuky bakalářských studijních oborů. 11. Organizace rozvoje profesních kompetencí absolventů v MBA a začleňování zkušeností do výuky bakalářských studijních oborů. 12. Vybudovat server, prostřednictvím něhož by mohli studenti EPI s.r.o., ale i široká veřejnost realizovat měření vybraných fyzikálních jevů a měření na elektronických obvodech prostřednictvím internetových technologií. Tento výzkum a vývoj bude součástí IGS. Do vývoje zapojit studenty v ročníkových projektech a v bakalářských pracích. Do konce roku 2013 spustit prvních 10 pilotních úloh, standardizovat přístupy a ovládání, vybudovat server, vybudovat laboratoř, uvést do pilotního provozu a následně do rutinního provozu, do konce roku 2015 realizovat 30 nejvýznamnějších úloh. 13. laboratoř pro výzkum paralelních algoritmů (Hanuliak, Slováček). 3. portál pro transfer nejnovějších odborných znalostí pro specialisty v oblasti počítačových sítí, grafiky a programování. (Dostál, Ošmera, Petrucha,.) Vybudovat server, prostřednictvím něhož by mohli studenti EPI s.r.o., ale i široká profesní veřejnost získávat nejnovější informace ze specializací, které jsou součástí studijního oboru prostřednictvím internetových technologií. Cílem je rozvoj odborné základny profesionálů v celé ČR. Výzkum a vývoj bude součástí IGS. Do vývoje zapojit studenty v ročníkových projektech a v bakalářských pracích. Do konce roku 2013 spustit pilotní provoz nejdůležitějších specializací, standardizovat přístupy a ovládání, vybudovat server, vybudovat laboratoř, a následně tuto část výzkumu uvést do rutinního provozu, v plném rozsahu s využitím dalších nejmodernějších technologií uvést do rutiny do konce roku Specializace studijního oboru Ekonomická informatika Garant: Doc. RNDr. V. Sedláček, CSc 21

22 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc Výzkum, vývoj a tvůrčí činnost akademických pracovníků s participací studentů dosáhl exkluzivity při realizaci E- learningových technologií pro studenty, manažery, podnikatele v regionu 2. SERVER 3. Vývoj a realizace profesně orientované vysoké školy bakalářské a inženýrské studium 4. Individuální práce se studentem 5. Začlenění jazyka anglického do výuky odborných předmětů a vytváření mezinárodního prostředí 6. Orientace aplikovaného výzkumu a dalších činností vysoké školy na praxi a propojení s praxí v regionu (semestrální práce, bakalářské práce, atd.) 7. Aplikace pedagogiky do řízení, včetně DPS a začleňování zkušeností do výuky bakalářských studijních oborů. 8. Výzkum aplikačních možností neuronových sítí, optimalizačních metod a Fussy logiky a (Portál) 9. (Sedláček ) 10. portál pro transfer nejnovějších odborných znalostí pro specialisty v oboru. (Longauerová, Sedláček, Petrucha, matematik.) Vybudovat server, prostřednictvím něhož by mohli studenti EPI s.r.o., ale i široká profesní veřejnost získávat nejnovější informace ze specializací, které jsou součástí studijního oboru prostřednictvím internetových technologií. Cílem je rozvoj odborné základny profesionálů v celé ČR. Výzkum a vývoj bude součástí IGS. Do vývoje zapojit studenty v ročníkových projektech a v bakalářských pracích. Do konce roku 2013 spustit pilotní provoz nejdůležitějších specializací, standardizovat přístupy a ovládání, vybudovat server, vybudovat laboratoř, a následně tuto část výzkumu uvést do rutinního provozu, v plném rozsahu s využitím dalších nejmodernějších technologií uvést do rutiny do konce roku Matematických metod (doc..., RNDr..., prof. Dostál..) Vybudovat server, prostřednictvím něhož by mohli studenti EPI s.r.o., ale i široká profesní veřejnost získávat nejnovější informace z. Cílem je rozvoj odborné základny profesionálů v celé ČR. Výzkum a vývoj bude součástí IGS. Do vývoje zapojit studenty v ročníkových projektech a v bakalářských pracích. Do konce roku 2014 spustit pilotní provoz nejdůležitějších specializací, standardizovat přístupy a ovládání, vybudovat server, vybudovat laboratoř, a následně tuto část výzkumu uvést do rutinního provozu, v plném rozsahu s využitím dalších nejmodernějších technologií uvést do rutiny do konce roku Specializace studijního oboru Management a marketing zahraničního obchodu Garant: doc. Ing. J. Čimo, CSc 1. Výzkum, vývoj a tvůrčí činnost akademických pracovníků s participací studentů dosáhl exkluzivity při realizaci E- learningových technologií pro studenty, manažery, podnikatele v regionu 2. SERVER 3. Vývoj a realizace profesně orientované vysoké školy bakalářské a inženýrské studium 22

23 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc Individuální práce se studentem 5. Začlenění jazyka anglického do výuky odborných předmětů a vytváření mezinárodního prostředí 6. Orientace aplikovaného výzkumu a dalších činností vysoké školy na praxi a propojení s praxí v regionu (semestrální práce, bakalářské práce, atd.) 7. Aplikace pedagogiky do řízení, včetně DPS a začleňování zkušeností do výuky bakalářských studijních oborů. 8. Moderní marketing ( Čimo, KR, Strišš, ) Realizovat výzkum faktorů účinnosti marketingových činností malých a středních podniků v období superkonkurence s cílem pomoci podnikům a marketérům zvýšit konkurenceschopnost firem v současnosti a nastartovat výzkum vývojových tendencí v této oblasti tak, aby se zvýšila konkurenceschopnost MSP na trzích v ČR i v zahraničí. Výzkum a vývoj realizovat s podnikovou praxí, ve spolupráci se studenty studia při zaměstnání s cílenými výsledky pro jejich zaměstnavatele. Výsledkem výzkumu má být také inovace náplně studia v předmětu Marketing z pohledu současného i prognózovaného stavu v této oblasti a portálové technologie pro podporu profesionálů v oboru přístupem přes internetové technologie. Výzkum realizovat v rámci IGS v období , zajistit transfer nových informací do podniků a akademické obce, server vybudovat do roku 2013 a spustit do pilotního provozu, rutinně spustit do roku Portál ekonomických integračních seskupení (KR, ME, OB, Pol, KA, Khasbulatov) Cílem výzkumu je popsat historii vývoje nejdůležitějších ekonomických integračních seskupení, definovat faktory, které zásadním způsobem ovlivňovaly a budou ovlivňovat jejich ekonomický vývoj, popsat jejich současný stav v oblasti ekonomiky, prognózovat jejich vývoj a dopady na možnosti podnikatelů ČR v těchto regionech. Vybudovat portál, prostřednictvím něhož se veřejnost odborníků bude moci s výsledky výzkumu průběžně seznamovat a využívat je ve své práci. Začlenit portál do výuky studentů tohoto studijního oboru v předmětech MMA, ZAO.V těchto předmětech začlenit problematiku výzkumu do ročníkových projektů a do zadávání bakalářských prací. Výsledkem výzkumu má být také inovace náplně studia v předmětu MMA a ZAO z pohledu současného i prognózovaného stavu v této oblasti a portálové technologie pro podporu profesionálů v oboru přístupem přes internetové technologie. Výzkum realizovat v rámci IGS v období , zajistit transfer nových informací do podniků a akademické obce, server vybudovat do roku 2013 a spustit do pilotního provozu, rutinně spustit do roku Portál Vývoj zemí světa a příležitosti pro české podnikatele (KR, ME, OB, Pol, KA, Khasbulatov) Cílem výzkumu je popsat historii vývoje z pohledu příležitostí podnikatelů ČR nejdůležitějších zemí světa, definovat faktory, které zásadním způsobem ovlivňovaly a budou ovlivňovat jejich ekonomický vývoj, prognózovat jejich vývoj a dopady na možnosti podnikatelů ČR v těchto regionech. Vybudovat portál, prostřednictvím něhož se veřejnost odborníků bude moci s výsledky výzkumu průběžně seznamovat a využívat je ve své práci. Začlenit portál do výuky studentů tohoto studijního oboru v předmětech MMA, ZAO.V těchto předmětech začlenit problematiku výzkumu do ročníkových projektů a do zadávání bakalářských prací. Výsledkem výzkumu má být také inovace náplně studia v předmětu MMA a ZAO z pohledu současného i prognózovaného stavu v této oblasti a portálové technologie pro podporu profesionálů v oboru přístupem přes internetové technologie. Výzkum realizovat v rámci IGS v období , zajistit transfer nových informací do podniků a akademické obce, server vybudovat do roku 2013 a spustit do pilotního provozu, rutinně spustit do roku Portál Rozvoj podnikatelského prostředí a MSP v ČR a SR (KR, ST, KA, ME) Cílem výzkumu je popsat historii vývoje podnikatelského prostředí ČR, jeho současný stav, definovat faktory které zásadním způsobem ovlivňovaly a budou ovlivňovat jejich ekonomický vývoj, prognózovat jejich vývoj a dopady na podnikání v ČR. Vybudovat portál, prostřednictvím něhož se veřejnost odborníků bude moci s výsledky výzkumu průběžně seznamovat a využívat je ve své práci. Začlenit portál do výuky studentů tohoto studijního oboru v předmětech Man, Mar, POE. V těchto předmětech začlenit problematiku výzkumu do ročníkových projektů a do zadávání bakalářských prací. Výsledkem výzkumu má být také inovace náplně studia v předmětu Man, Mar, POE. z pohledu současného i prognózovaného stavu v této oblasti a portálové technologie pro podporu profesionálů v oboru přístupem přes internetové 23

24 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc technologie. Výzkum realizovat v rámci IGS v období , zajistit transfer nových informací do podniků a akademické obce, server vybudovat do roku 2013 a spustit do pilotního provozu, rutinně spustit do roku Specializace studijního oboru Finance a daně Garant: doc. Ing. A. Longauerová, PhD 1. Výzkum, vývoj a tvůrčí činnost akademických pracovníků s participací studentů dosáhl exkluzivity při realizaci E- learningových technologií pro studenty, manažery, podnikatele v regionu SERVER 2. Vývoj a realizace profesně orientované vysoké školy bakalářské a inženýrské studium 3. Individuální práce se studentem 4. Začlenění jazyka anglického do výuky odborných předmětů a vytváření mezinárodního prostředí 5. Orientace aplikovaného výzkumu a dalších činností vysoké školy na praxi a propojení s praxí v regionu (semestrální práce, bakalářské práce, atd.) 6. Aplikace pedagogiky do řízení, včetně DPS a začleňování zkušeností do výuky bakalářských studijních oborů. 7. ) (Longauerová) 8. Vývoj daňových systémů v Evropě (Ing. Poncarová, prof. Ďaďo, Ing. Šabata) 9. V Kunovicích, dne. Oldřich Kratochvíl, rektor 24

25 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc D. Zajištění požadavků MŠMT ČR v jeho DZ Při stanovování cílů v rozvoji bakalářských studijních oborů vychází EPI s.r.o. z požadavků následujících informačních zdrojů: a) požadavky vysokoškolského zákona a AK definované ve vydaných dokumentech b) požadavky MŠMT na rozvoj vysokoškolského systému, především DZ MŠMT ČR c) plán výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti d) plán publikační činnosti e) požadavky na zajištění schopnosti studijního oboru aplikovat nejnovější poznatky výzkumu a vývoje vědního oboru do práce akademických pracovníků, studentů, výuky a rozvoje studijního oboru f) požadavky regionů a institucí v praxi na podporu podniků a institucí g) zajištění potřeb studentů h) zajištění potřeb akademických pracovníků i) specifikace činností potřebných pro zapojení do mezinárodní komunity vysokých škol Na takto definované cíle navazuje Kariérní řád, jako nástroj pro stanovování Plánu personálního rozvoje pracovníků EPI s.r.o. Výše uvedené dokumenty jsou součástí každodenní práce příslušných ústavů, které provoz studijních oborů zabezpečují, garantů a všech pracovníků. Projednávány a aktualizovány jsou na valných hromadách na konci každého semestru. a) požadavky vysokoškolského zákona a AK definované ve vydaných dokumentech b) požadavky MŠMT na rozvoj vysokoškolského systému, především DZ MŠMT ČR c) plán výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti d) plán publikační činnosti e) Požadavky na zajištění schopnosti studijního oboru aplikovat nejnovější poznatky výzkumu a vývoje vědního oboru do práce akademických pracovníků, studentů, výuky a rozvoje studijního oboru e1) Ústavy zajistí benchmarking svého studijního oboru a svých předmětů. e2) Ústavy zajistí rozvoj informační základny studijního oboru. e3) Ústavy zajistí propojení výuky s praxí podnikovou, veřejné správy atd. e4) Učitelé budou projektovat výuku tak, aby mohl student aplikovat učivo na rozvoj a inovaci zaměstnavatele. Je třeba, aby student veřejně obhajoval výsledky své práce a učitelé se tak seznamovali s aktuálními problémy praxe. 25

26 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc f) požadavky regionů a institucí v praxi na podporu podniků a institucí 1. Průběžnou práci studentů orientovat na podporu řešení problémů podnikové praxe. 2. Zasílání univerzálních BC prací možným uživatelům. 3. Rozšířit možnost zadávání BC prací praxí za podmínky využitelnosti a přínosu BC práce. 4. Propojení vedoucího práce s akademickou půdou. 5. Realizovat výzkum potřeb podniků regionu od naší vysoké školy na profil absolventa příslušného studijního oboru a) Provést výzkum skutečných potřeb studentů. Bude vypracován projekt a realizován v rámci výuky předmětu marketing. S výsledky budou seznámeni partneři, kteří se na projektu zúčastnili, studenti, akademičtí pracovníci i veřejnost. Zodp.: za organizaci odpovídá doc. Čimo (doc. Strišš, Ing. Hlavačková) b) Posunout zjišťování až na jednotlivé předměty. Zodp.: všichni vyučující ve všech svých skupinách viz bod 1 26

27 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc g) zajištění potřeb studentů 1. Provést výzkum skutečných potřeb studentů. Bude vypracován projekt a realizován v rámci výuky předmětu marketing. S výsledky budou seznámeni partneři, kteří se na projektu zúčastnili, studenti, akademičtí pracovníci i veřejnost. Zodp.: za organizaci odpovídá doc. Čimo (doc. Strišš, Ing. Hlavačková) 2. Samostatně podle studijních oborů a podle formy studia.. Zodp.: za organizaci odpovídá doc. Čimo (doc. Strišš, Ing. Hlavačková) h) zajištění potřeb akademických pracovníků 1. Umožnit studium PhD, MBA, pedagogické studium 2. Umožnit a stimulovat mobilitu studentů 3. Vytvořit motivační prostředí pro publicitu v karnetovaných časopisech, sbornících ve světových a v mezinárodních konferencích. 27

28 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc q) specifikace činností, které jsou potřebné pro zapojení do mezinárodní komunity vysokých škol Zodp.: prorektor Kavka, prorektor Mečár I v následujícím období musí EPI s.r.o. pokračovat ve snaze zapojit se do komunity vysokých škol v zahraničí. Tento cíl budeme realizovat prostřednictvím následujících aktivit: 1. Rozvoj spolupráce s KA 2. Další cíle KA 3. EPI pozve následující pracovníky na zvané přednášky Vysoká škola Země Koho Co Pro koho (např. konference) /termín VŠEM SR UMB SR AV SR ČR ČR RF RF Polsko Německo Ukrajina Podmínkou hostující přednášky je začlenění materiálu do ACTA Moraviae. 4. Nabídka přednášky Vysoká škola Země Kdo Co Termín VŠEM Bratislava SR KR UMB B. Bystrica SR AV Bratislava SR ČR ČR REU Moskva RF Mečár RF KR Polsko Polsko 28

29 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc Německo Ukrajina Podmínkou hostující přednášky je dodat materiál do ACTA Moravice a vydání přednášky na dané vysoké škole pod ISBN. 29

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Praha, září 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Východiska Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 3. Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 4. Závěr Str. 1

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2014 Karviná,

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Materiál upravený na základě jednání kolegia děkanky 10. 11. 2010 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015 Obsah 1. Výchozí dokumenty...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium.

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. Garant. Ing. O. Šabata, PhD, ředitel ústavu Komu určeno: Studium je určeno ekonomům, účetním, finančním poradcům, vedoucím pracovníkům atd. Jednoroční

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy pro rok 2007

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy pro rok 2007 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: 572 549 018, 572 549 018, http://www.vos.cz/epi, e-mail: epi@vos.cz Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Ekonomika cestovního ruchu

Ekonomika cestovního ruchu Studijní obor Ekonomika cestovního ruchu Studijní program Ekonomika a management Základní informace o studijním oboru výuka studijního oboru byla zahájena v akademickém roce 1991/1992 studijní obor je

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020 Říjen 2015 ŠKODA AUTO Vysoká škola 1 Aktualizace DZ na rok 2016

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2011 EKONOMICKÁ FAKULTA TUL 1. Kvalita a relevance

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Garant: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Brno 2015 Úvod Univerzita obrany (dále jen UO) k naplnění potřeb

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 předkládá: prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. rektor VFU Brno zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA prorektor

Více

STRATEGIE ČVUT V PRAZE

STRATEGIE ČVUT V PRAZE STRATEGIE ČVUT V PRAZE České vysoké učení technické v Praze STRATEGIE ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Praha, 2011 OBSAH STRATEGICKÉ VIZE A MISE ČVUT V PRAZE 4 1 STRATEGICKÉ CÍLE PROCESŮ ČVUT

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2014 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Administrace programu Erasmus na UHK

Administrace programu Erasmus na UHK Rektorský výnos č. 2/2014 Administrace programu Erasmus na UHK Článek I Cíl dokumentu 1) Specifikovat organizační strukturu programu na UHK. 2) Definovat co nejpřesněji úkoly a odpovědnosti a kontrolní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015 Aktualizace pro rok

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2014, o plnění studijních povinností 1 Úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška v souladu se Studijním

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

materiálového inženýrství

materiálového inženýrství Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení

Více

MBA Řízení IT týmů Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium pro specialisty IT

MBA Řízení IT týmů Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium pro specialisty IT MBA Řízení IT týmů Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium pro specialisty IT Garant: Ing. J. Petrucha, PhD, ředitel Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, jednatelům, a

Více

PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ

PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ Seminář Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR, 1.10.2015 STRATEGIE STRATEGIE

Více

DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE

DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE DS č. 14 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE Datum vydání: 22. 1. 2013 Účinnost od: 12. 2. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo

Více

(VČETNĚ AKTUALIZACE PRO ROK 2016)

(VČETNĚ AKTUALIZACE PRO ROK 2016) DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O.P.S. NA OBDOBÍ 2016-2020 (VČETNĚ AKTUALIZACE PRO

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 2012 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA Cyril Klimeš Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR, e-mail: cyril.klimes@osu.cz Abstrakt Tento příspěvek si

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

VŠ UN Aktualizace Dlouhodobého záměru

VŠ UN Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 (AR 2014-15) říjen 2014 1 Úvod Dokument Aktualizace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S. NA ROK 2013 Akademický senát

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI PRO ROK 2011 České Budějovice, září 2010

Více

DZ FCH VUT v Brně: 2011 2015 (verze 6.12.2010)

DZ FCH VUT v Brně: 2011 2015 (verze 6.12.2010) DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ VUT, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA OBDOBÍ 2011-2015 Úvod Dlouhodobý záměr Fakulty chemické

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Hodnoticí standard. Ekonom práce (kód: 63-005-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Ekonom práce (kód: 63-005-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Ekonom práce (kód: 63-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Finanční specialista Kvalifikační úroveň NSK

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR schválené valnou hromadou dne 20. října 2015 v Brně Legislativní proces a právní prostředí Pro jednání legislativní rady vlády přijmout pravidlo vyžadující

Více

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2006 ŘÍJEN 2005 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, INFO@VSEM.CZ, WW.VSEM.CZ Obsah 1 ÚVOD 1.1 Základní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managamentu 8. října 2009

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managamentu 8. října 2009 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managamentu 8. října 2009 Program: 1. Plnění Aktualizace DZ 2009 2. Přijímací řízení v roce 2009 3. Realizované projekty 4. Technologický

Více

záměr Dlouhodobý Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

záměr Dlouhodobý Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 016 2020 Dlouhodobý záměr Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Vize Jihočeská univerzita

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Plán práce školy 2015-2016

Plán práce školy 2015-2016 SŠ Brno, Charbulova, p. o. Charbulova 1072/106 618 00 Brno Plán práce školy 2015-2016 Klasifikace: interní Počet stran: 35 Počet příloh: 0 Stran příloh: 0 Verze: A Rozsah platnosti kumentu: Typ kumentu:

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Praha, červen 2015 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Prof. Dr. Ing. František Holešovský Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem František Holešovský narodil jsem se 24. října 1950 jsem ženatý, mám dceru a syna titul Ing. jsem získal

Více

Veřejná ekonomika a správa

Veřejná ekonomika a správa Studijní obor Veřejná ekonomika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována zejména vysoce kvalifikovanými

Více

Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV. 1. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti

Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV. 1. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze na rok 2012 Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV Aktualizace Dlouhodobého záměru FMV na rok 2012 vychází z Dlouhodobého

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

Olympijská stipendia

Olympijská stipendia Olympijská stipendia Společný projekt Českého olympijského výboru a Vysoké školy ekonomie a managementu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Studium všem! 1 www.vsem.cz ww w ww w..v.vs vse em m.cz..ccz

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti pro Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti pro Evropský polytechnický institut, s.r.o. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti pro Evropský polytechnický institut, s.r.o. pro rok 2011 ÚVOD Předkládaný dokument představuje nedílnou součást

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Program Klastry kritéria pro výběr projektu. Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry

Program Klastry kritéria pro výběr projektu. Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry Program Klastry kritéria pro výběr projektu Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry A. Kritéria nutná musí být splněna (ANO/NE) Žadatel disponuje písemným vyjádřením zájmu o zpracování

Více