VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý"

Transkript

1 VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

2 Představení FEKT Vysoké učení technické v Brně Fakulty (8) Fakulta architektury (FA) Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Fakulta chemická (FCH) Fakulta informačních technologií (FIT) Fakulta podnikatelská (FP) Fakulta stavební (FAST) Fakulta strojního inženýrství (FSI) Fakulta výtvarných umění (FaVU)

3 Představení FEKT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Na FEKT studuje v současnosti přibližně 4000 studentů ve všech formách studia. Nový areál FEKT se nachází v Brně Králově Poli na ulici Technická.

4 Představení FEKT Ústavy FEKT (12) Ústav automatizace a měřicí techniky (UAMT) Ústav biomedicínského inženýrství (UBMI) Ústav elektroenergetiky (UEEN) Ústav elektrotechnologie (UETE) Ústav fyziky (UFYZ) Ústav jazyků (UJAZ) Ústav matematiky (UMAT) Ústav mikroelektroniky (UMEL) Ústav radioelektroniky (UREL) Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky (UTEE) Ústav telekomunikací (UTKO) Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (UVEE)

5 Představení FEKT Studijní programy (prezenční, kombinovaná forma) Bakalářské studium (3 roky) Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika EEKR Biomedicínská technika a bioinformatika (FEKT LF MU) BTBIO-A Angličtina v elektrotechnice a informatice AJEI-H Audio inženýrství (FEKT - JAMU) Audio-J Magisterské studium (2 roky) Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika Biomedicínské inženýrství a bioinformatika Doktorské studium (4 roky) Elektrotechnika a komunikační technologie Biomedicínské technologie a bioinformatika

6 Přijímací řízení Přijímací řízení pro bakalářský studijní program, prezenční forma Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (přijato 840) Přijímací zkouška: matematika fyzika, matematika základy informatiky Biomedicínská technika a bioinformatika (přijato 124) Přijímací zkouška: biologie matematika Angličtina v elektrotechnice a informatice (přijato 64) Přijímací zkouška: matematika anglický jazyk Audio inženýrství (přijato 62) Přijímací zkouška: talentová zkouška a matematika fyzika nebo matematika základy informatiky Prominutí přijímací zkoušky Příklad pro EEKR: Přípravný kurz z matematiky (1, 2), Přípravný kurz z fyziky (1, 2), Maturita z matematiky nebo z fyziky (1, 2), Národní srovnávací zkoušky (percentil 60), průměr na střední škole < 2

7 Zastoupení typů středních škol u přijatých studentů Přijímací řízení

8 Přijímací řízení Podíl přijatých studentů s maturitou z matematiky nebo fyziky

9 Přijímací řízení Typický student přijatý na FEKT Absolvoval SPŠ. Nematuroval z fyziky. Neskládal přijímací zkoušku z fyziky.

10 Výuka fyziky Zařazení fyziky ve studiu Fyzika je součástí povinného teoretického základu: Matematika Fyzika Teoretická elektrotechnika Fyzika je nezbytnou prerekvizitou pro řadu dalších navazujících předmětů: Elektrotechnika Měření v elektrotechnice Měření fyzikálních veličin Mikroelektronika a technologie součástek Elektromagnetická kompatibilita Elektroakustika Elektronika a biosenzory

11 Výuka fyziky Úkoly fyziky na FEKT Fyzika (resp. i další předměty teoretického základu) by měla pomoci studentům zvládnout přechod ze střední školy, pomoci sjednotit (upevnit) fyzikální (technické) znalosti studentů na dostatečné úrovni, navýšit tyto znalosti o vysokoškolské partie, které jsou potřeba jak pro studium dalších předmětů, tak o oblasti, které by měl ovládat bakalář nebo inženýr. Studenti na FEKT nepřicházejí studovat fyziku, pro kvalitního bakaláře nebo elektroinženýra je ale fyzikální základ nezbytný.

12 Výuka fyziky Výuka fyziky (UFYZ) v bakalářském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika Fyzika 1 (BFY1) 1. ročník, ZS Fyzika 2 (BFY2) 1. ročník, LS Biomedicínská technika a bioinformatika Fyzika 1 (AFY1) 1. ročník, ZS Fyzika 2 (AFY2) 1. ročník, LS Angličtina v elektrotechnice a informatice Fyzika v elektrotechnice (HFYZ) 1. ročník, ZS Audio inženýrství Fyzika pro ZRT (JFYZ) 1. ročník, ZS Fakulta informačních technologií Fyzika pro FIT (IFY) 1. ročník, LS, od 2015/16 bude volitelný předmět Studenti mohou v ZS 1. ročníku volitelně navštěvovat v Fyzikální seminář.

13 Výuka fyziky Osnova předmětů Fyzika 1 (BFY1) Základy mechaniky částic. Kinematika. Pohybová rovnice a její aplikace. Kmity. Práce, energie, výkon. Zákony zachování. Srážky. Gravitační a tíhové pole. Elektrostatické pole. Elektrický náboj, Coulombův zákon. Intenzita el. pole, siločáry. Bodový náboj a dipól v elektrickém poli. Gaussův zákon elektrostatiky. Kapacita. Elektrostatické pole v dielektriku. Energie elst. pole. Elektrický proud. rovnice kontinuity. Ohmův zákon. Elektromotorické napětí, práce a výkon elektrického proudu. Vedení proudu v látkách. Magnetické pole vyvolané proudem, Biotův-Savartův zákon, magnetické indukční čáry. Ampérův zákon celkového proudu. Silové působení magnetického pole. Gaussův zákon pro magnetické pole. Magnetické pole v látkách. Faradayův indukční zákon. Cívky a indukčnost. Střídavé proudy. Maxwellovy rovnice.

14 Výuka fyziky Fyzika 2 (BFY2) Kmity. Lineární harmonický oscilátor, tlumené kmity, nucené kmity. Kyvadla. Skládání kmitů. Vlny. Vlnová rovnice, postupné harmonické vlny, energie přenášená vlněním. Interference vln, stojaté vlny, akustika, Dopplerův jev. Elektromagnetické vlny. Polarizace. Optika. Geometrická optika odraz a lom, úplný odraz, optické zobrazování, optické přístroje. Interference světla, koherence, Youngův pokus, interference na tenké vrstvě. Difrakce, difrakční mřížky, rentgenová difrakce, holografie. Termodynamika. Zákony termodynamiky, termodynamické děje, přenos tepla. Kinetická teorie plynů stavová rovnice ideálního plynu, vnitřní energie a teplota, molární tepelné kapacity. Entropie, tepelné stroje. Kvantová a atomová fyzika. Fotoelektrický jev, Comptonův posuv, dualismus vlna-částice. Schrödingerova rovnice, tunelový jev, kvantové pasti. Atom vodíku, atomy s více elektrony. Spontánní a stimulovaná emise, lasery. Fyzika pevných látek. Pásová teorie pevných látek.

15 Výuka fyziky Fyzika pro ZRT (JFYZ) Audio inženýrství Úvod do studia fyziky. Fyzikální veličiny a jednotky. Vektory, komplexní čísla, diferenciální a integrální počet, vektorová analýza. Mechanika. Polohový vektor, rychlost, zrychlení. Pohyb po kružnici. Síla, hybnost. Newtonovy pohybové zákony. Práce, energie, výkon. Srážky. Kmity. Harmonické, tlumené a vynucené kmity. Skládání a rozklad kmitů. Vlny. Postupné vlnění. Energie přenášená vlněním. Vlnová rovnice. Ohyb. Odraz a lom. Superpozice a interference, stojaté vlny. Zvuk, Dopplerův jev. Elektrické pole. Coulombův zákon, intenzita, siločáry. Gaussův zákon elektrostatiky. Energie elst. pole, potenciál, napětí. Kapacita. Dielektrikum. Elektrický proud. Princip kontinuity. Ohmův zákon, elektrický odpor. Práce a výkon proudu. Elektrický zdroj, elektromotorické napětí. Jednoduché obvody. Magnetické pole. Síla v magnetickém poli. Hallův jev. Biotův-Savartův zákon. Ampérův zákon celkového proudu. Elektromagnetická indukce, indukčnost. Energie magnetického pole. Magnetické vlastnosti látek. Maxwellovy rovnice. Elektromagnetické vlny. Postupná vlna, polarizace. Energie. Vznik a šíření.

16 Výuka fyziky Formy výuky fyziky Přednáška 3 nebo 2 hodiny týdně (39 nebo 26 hodin za semestr ) Numerické cvičení 7 hodin za semestr Počítačové cvičení 6 hodin za semestr (resp. 13 hodin za semestr) Laboratorní cvičení 2 hodiny každý týdně nebo 2 hodiny za 14 dnů (26 nebo 13 hodin za semestr) Samostatné domácí úkoly, projekty

17 Výuka fyziky Znalosti potřebné pro studium základních kurzů fyziky Prerekvizity student by měl ovládat při nástupu na FEKT: Základy práce s fyzikálními veličinami, jednotkami a rovnicemi. Základní znalost pojmů a zákonů z oblasti mechaniky a jejich aplikace. Základní znalost pojmů a zákonů z oblasti elektřiny a magnetismu, aplikace. Výrazy, lineární rovnice, vektory, kartézský souřadný systém, goniometrické, exponenciální a mocninné funkce, znázornění základních funkčních průběhů. Korekvizity současné studium povinné matematiky: Řešení soustavy lineárních rovnic. Grafické znázornění funkčních průběhů. Derivace funkcí jedné a více proměnných, směrnice. Neurčitý a určitý integrál. Vektory báze, lineární kombinace, skalární a vektorový součin.

18 Výuka fyziky Výsledky studentů po 1. semestru, příklad pro ZS 2013/14 Fyzika 1 (BFY1) EEKR Fyzika 1 (AFY1) BTBIO-A Fyzika pro ZRT (JFYZ) AUDIO-J Fyzika v elektrotechnice (HFYZ) AJEI-H Zapsáno do předmětu Získalo zápočet Složilo úspěšně zkoušku 545 (85 %) 73 (79 %) 35 (74 %) 42 (63 %) 489 (76 %) 64 (70 %) 30 (64 %) 29 (43 %)

19 Výuka fyziky Časté problémy studentů ve fyzice Práce s výrazy, fyzikálními rovnicemi, veličinami, jednotkami. Využití matematického aparátu, matematická symbolika. Práce s vektorovými veličinami, sestavení vektorových rovnic, přechody ke skalární soustavám rovnic, skalární a vektorový součin. Přístup k řešení problémů často řeší něco jiného, než je zadáno. Řešení příkladů: Rozbor řešeného příkladu. Vysvětlení významu veličin použitých ve výpočtech. Interpretace výsledků. Zavádění diferenciálního a integrálního počtu do fyziky. Zobecňování zažitých postupů, změna postupů.

20 Závěr Významná část studentů, kteří přicházejí na FEKT, má pro tento typ školy nedostatečné fyzikální znalosti. To se často týká i schopných studentů. Často je problém studentů obecnější přístup k řešení problémů, volba postupů řešení. Část studentů se před příchodem na FEKT neprofiluje technickým směrem. Z pohledu fyziky jsou mezi přicházejícími studenty obrovské rozdíly. Prakticky neexistuje rozumně vysoká úroveň fyzikálních znalostí, kterou by ovládala převážná část nastupujících studentů. Část studentů (i schopných) začíná studium na takové výchozí úrovni, že reálně nejsou schopni v daném čase zvládnout požadovanou látku. Část studentů nezvládne přechod na tento typ školy a odchází. Absolvent vysoké školy technického zaměření se bez fyziky neobejde.

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013 Strojnictví I. Ing. Dana Bártíková jedno ústní zkoušení během pololetí vypracování praktických cvičných úloh (technické materiály; mechanika - síly, silové soustavy, grafické a početní řešení; části strojů

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

Toxikologie a ekologie

Toxikologie a ekologie Toxikologie a ekologie Semestr: 1. Zajištuje ústav: organické technologie, organické chemie, chemie ochrany prostredí 2/0 z, Zk 1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmu. 2. Klasifikace jedu

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy...

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Obsah Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory...

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 2. ročník Podmínky klasifikace 2012/13

Střední škola EDUCHEM, a.s. 2. ročník Podmínky klasifikace 2012/13 Databázové systémy informační technologie Ing. Dana Bártíková vypracování praktických cvičných úloh a řešení komplexních cvičení (návrh databáze, zadávání dat, nastavení parametrů a datových typů, relace,

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNAZIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OBORU 7942K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU ŠKOLA A SPORT ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Případová studie z prostředí VUT v Brně

Případová studie z prostředí VUT v Brně Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy Případová studie z prostředí VUT v Brně Zpracoval: Prof. Ing. Jan M Honzík,

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více