Fyzika II mechanika zkouška 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyzika II mechanika zkouška 2014"

Transkript

1 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.) Pohyb hmotného bodu po kružnici Popis pohybu, obrázek, zavedení obvodových a úhlových veličin (vektorově!), vzájemné souvislosti, perioda, frekvence, dynamika pohybu po kružnici. Vrhy (volný pád, vrh svisle vzhůru a dolů, vodorovný; šikmý) Definice, obrázek, skládání pohybů, pohybové rovnice v ose x a y, a jejich řešení, vztahy pro zrychlení, rychlost a dráhu pohybu tělesa, elevační úhel, dálka doletu, výška výstupu tělesa, trajektorie, ZZE. Pohybová rovnice Odvození, využití, řešení pohybové rovnice pro případ různých druhů působících sil (konstantní, lineárně závislá na čase, rychlosti nebo výchylce, případně kombinace několika z nich), příklady. Časový a dráhový účinek síly Newtonovy pohybové zákony, definice veličin, jednotky, skalární a vektorové vyjádření, možnosti zjednodušení (impuls síly, hybnost, práce). Pohyb tělesa po nakloněné rovině Obrázek, sestavení pohybové rovnice a její řešení, pohyb bez tření, se třením dolů a nahoru, klasifikace pohybu, ZZE. Mechanická práce, kinetická a potenciální energie Definice, jednotky, vzájemné vztahy a souvislosti, řešení pohybových úloh pomocí ZZE, konzervativní a disipativní soustavy. Pohybová rovnice a energie rotujícího tělesa Rotační pohyb tělesa (příčina - veličina vektorově, skalárně, obrázek), pohybová rovnice (moment síly konstantní, úměrný úhlové rychlosti, úměrný úhlové dráze), příklady, kinetická energie rot. pohybu (rotující těleso, valící se těleso), translační + rotační pohyb. Moment setrvačnosti, Steinerova věta Definice, výpočet (soustava izolovaných HB, kontinuální), význam, jednotka, Steinerova věta (odvození, obrázek), analogie translačního a rotačního pohybu, kinetická energie. Proudění kapalin Hmotnostní a objemový tok kapaliny, rovnice kontinuity (obrázek, odvození, význam, aplikace), Bernoulliho rovnice (obrázek, odvození, význam, aplikace), proudění ideální a reálné tekutiny, viskozita.

2 Fyzika II mechanické kmitání a vlnění zkouška 2014 Kmitavý pohyb netlumený Definice, působící síla, pohybová rovnice, perioda, rovnice kmitání, rychlost, zrychlení, popis veličin, fáze pohybu, grafické znázornění, fázory. Lineární harmonický oscilátor Definice, působící síla, pohybová rovnice, perioda, rovnice kmitání, rychlost, zrychlení, kinetická, potenciální a celková energie harmonického oscilátoru (odvození), příklady. Tlumené a nucené mechanické kmitání Energie kmitavého pohybu, vliv prostředí, působící síly, pohybová rovnice, perioda, rovnice tlumeného kmitání (odvození), útlum, logaritmický dekrement útlumu, relaxační doba amplitudy, budicí síla, přechodový jev, rezonance. Elektromagnetické kmity (nezkouší se 2013/2014) Analogie mezi mechanickým a elektromagnetickým kmitáním, elektromagnetické vlnění, Thomsonův vztah, vlnová rovnice, rychlost šíření vlnění, Poyntingův vektor. Mechanické vlny Vznik, podstata, vlnová délka, perioda, rychlost šíření vlnění, druhy vlnění, zvuk a akustika Šíření vlnění v prostoru Huygensův princip, vlnoplocha, paprsek, homogenní a izotropní prostředí, zákon odrazu a lomu, rovinná a kulová vlna, vlnová rovnice, Dopplerův efekt Interference vlnění Podmínky interference, koherence, podmínka zesílení a zeslabení Energie vlnění a související veličiny energie, tok energie, intenzita (definice, jednotky, vztahy mezi nimi), absorpce vlnění, hustota energie, absorpce vlnění Stojaté vlnění vznik, rozdíl mezi vlněním postupným a stojatým, uzel, kmitna, odraz vlnění na pevném a na volném konci, využití.

3 Fyzika II termodynamika zkouška 2014 Délková a objemová roztažnost látek Chaotický pohyb částic, důsledek zvýšení teploty u látek různého skupenství (pevné látky, kapaliny, plyny). Kinetická teorie plynů Odvození stavové rovnice, střední kvadratická rychlost molekul plynu, vnitřní energie plynu, ekvipartiční teorém. Měrná a molární tepelná kapacita Definice, jednotky, vzájemné přepočty, Mayerův vztah, Poissonova konstanta, tepelná kapacita tělesa. Adiabatický děj Odvození stavové rovnice, první věta termodynamiky, p-v, p-t a V-T diagramy. Izochorický a izobarický děj Odvození stavové rovnice, první věta termodynamiky, p-v, p-t a V-T diagramy. Izotermický děj Odvození stavové rovnice, první věta termodynamiky, p-v, p-t a V-T diagramy. Přeměna tepla na práci, účinnost tepelných strojů Definice práce plynu, znaménková konvence, kruhové děje, účinnost, Carnotův cyklus, 2. Věta termodynamiky, entropie. Stavová rovnice a 1. termodynamický zákon Stavové veličiny, zjednodušený zápis stavové rovnice pro jednotlivé vratné děje, význam 1.TDZ, zjednodušení pro jednotlivé děje. Stavové chování reálného plynu Van der Waalsova rovnice, vlastnosti reálného plynu a jejich zobrazení ve stavové rovnici. Fázové přechody Složka, fáze, stupeň volnosti, fázové přechody prvního a druhého druhu, skupenské a měrné skupenské teplo, fázový diagram, trojný bod.

4 Fyzika II elektřina+gravitační pole zkouška 2014 Elektrostatické pole Elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrostatické pole radiální a homogenní, pole bodového náboje a dipólu, dielektrická permitivita, zákon superpozice, pohyb náboje v elektrostatickém poli. Intenzita a potenciál elektrického pole Definice intenzity, potenciálu, vztah mezi nimi, jednotky, siločáry, ekvipotenciální plochy, napětí, práce sil v elektrostatickém poli. Kondenzátory, řazení kondenzátorů Potenciál vodiče, rozložení náboje ve vodiči, kapacita vodiče, kondenzátor, zapojení sériové a paralelní, závislost kapacity kondenzátoru na geometrii a permitivitě, druhy kondenzátorů, využití. Energie elektrického pole Práce při nabíjení kondenzátoru, elektrická indukce, potenciální a kinetická energie nabité částice v homogenním elektrostatickém poli. Polarizace dielektrika Vodič a dielektrikum v elektrostatickém poli, polární a nepolární dielektrikum, elektrostatická indukce, vnitřní pole v dielektriku a jeho projevy. Gaussova věta elektrostatiky a její využití Tok vektoru elektrické intenzity, hustota siločar, pole nekonečné nabité roviny, pole mezi nabitými deskami. 1 A B C R 2 3 Kirchhoffovy zákony, řešení elektrických obvodů Elektrický obvod, uzel, smyčka, 1. a 2. zákon, označení zdrojů, elektromotorické a ohmické napětí. Ohmův zákon Elektrický proud, hustota proudu, napětí (elektromotorické, svorkové, úbytek napětí na zdroji), elektrický obvod vnitřní a vnější, diferenciální a integrální tvar Ohmova zákona, odpor vodiče a jeho změny s teplotou a geometrií vodiče, sériové a paralelní spojení odporů. Gravitační pole definice (zdroj, silové působení), Newtonův gravitační zákon (rovnice, vektorový zápis, slovně), gravitační konstanta, intenzita a potenciál gravitačního pole, tíhové pole Země, homogenní a radiální pole D R 1 E 2 R 3 F

5 Fyzika II magnetismus+střídavé proudy zkouška 2014 Pohyb náboje v magnetickém poli síla působící na pohybující se náboj v magnetickém poli (skalárně, vektorově, obrázek), pohyb náboje v magnetickém poli pro různé úhly mezi rychlostí pohybu náboje a magnetickou indukcí, druh pohybu, tvar a parametry trajektorie. Magnetické pole Definice, vlastnosti, zařazení, souvislost s elektrickým, na co působí, definiční veličina, Laplaceův zákon ve vakuu, využití, základní důsledky. Magnetické indukční čáry. Magnetický tok. Magnetické indukční čáry, obrázek, pravidlo pravé ruky, přímý proudovodič, změna směru proudu, rozdíl mezi elektrickou siločárou a magnetickou indukční čárou, obrázek, definice magnetického toku, vztah pro výpočet, jednotka. Síla působící v magnetickém poli na nabitou částici a proudovodič Proudovodič, síla působící na pohybující se náboj v magnetickém poli (skalárně, vektorově, obrázek), odvození pro proudovodič, jak se síla mění pro různé úhly mezi proudovodičem a magnetickou indukcí, obrázek s indukčními čarami a směrem pohybu. I 1 I 2 N l S a Vzájemné působení proudovodičů Proudovodič, síla působící na proudovodič v magnetickém poli (skalárně, vektorově, obrázek), odvození pro vzájemné silové působení dvou proudovodičů, obrázek, vysvětlení pomocí siločar (magnetických indukčních čar). Střídavé proudy Vlastnosti stejnosměrného proud a střídavého proudu, vznik, vztah mezi napětím a proudem, fázový posun, výkon. Elektromagnetická indukce Popis, Faradayův zákon (+ jeho odvození), Lentzovo pravidlo, praktické využití elektromagnetické indukce. Sériový RLC obvod Schéma obvodu, zdánlivé odpory, fázorový diagram sériového RLC obvodu, rezonance obvodu RLC, impedance obvodu RLC v rezonanci, Thomsonův vztah, rezonanční frekvence. Paralelní RLC obvod Schéma obvodu, zdánlivé odpory, fázorový diagram paralelního RLC obvodu, rezonance obvodu RLC, admitance obvodu paralelního RLC v rezonanci, Thomsonův vztah, rezonanční frekvence.

6 Fyzika II optika+moderní fyzika zkouška 2014 Základní zákony geometrické optiky paprsek, index lomu (definice, rovnice), optické prostředí (základní rozdělení), optické rozhraní, opticky hustší a řidší prostředí, optická osa, optická dráha (délka), kolmice dopadu, zákon odrazu (rovnice, obrázek, odvození), zákon lomu (rovnice, obrázek, odvození), úplný odraz, lom ke kolmici a od kolmice, mezní úhel (odvození vzorce). Zobrazení tenkou čočkou Čočka (definice, druhy tlustá/tenká, spojná/rozptylná, ploskovypuklá), význačné body, chod paprsků, znaménková konvence, předmětový/obrazový prostor/vzdálenost, příčné/úhlové zvětšení, konvenční zraková vzdálenost, zobrazovací rovnice pro tenkou čočku. Zobrazení zrcadlem zrcadlo (definice, druhy rovinné, kulové, duté, vypuklé), význačné body, chod paprsků, znaménková konvence, předmětový/obrazový prostor, předmětová/obrazová vzdálenost, obraz reálný a zdánlivý, obraz zmenšený a zvětšený, zobrazovací rovnice pro zrcadlo. Vlnová optika, interference světla, základní jevy vlnové optiky, interference světla (definice, příklad: tenká vrstva průchod a odraz), dráhový a fázový rozdíl světelných vlnění, podmínku pro zesílení (maximum) a zeslabení (minimum), podmínka koherence, koherentní světelné zdroje. Fotoelektrický jev Planckova kvantová hypotéza, foton a jeho energie, vnitřní a vnější fotoefekt (obrázek, rovnice), vlastnosti fotoefektu, mezní vlnová délka a frekvence, využití. Modely atomu Thompsonův (pudinkový), Rutherfordův (planetární) a Bohrův model atomu, vyvrácení pudinkového modelu (experiment s Au folií), slabiny planetárního modelu, kvantová čísla. Hmotnostní defekt, vazebná energie složení atomového jádra, hmotnostní, atomové číslo a neutronové číslo, izotop, nuklid, jaderné síly, hmotnostní defekt, vazebná energie, průměrná vazebná energie na jeden nukleon, stabilita a nestabilita jader, oblast stability v periodické tabulce prvků. Radioaktivní přeměny Izotop, nuklid, stabilní a nestabilní jádra, přirozená a umělá radioaktivita, přeměnová konstanta, aktivita, poločas rozpadu (definice, fyzikální význam, jednotka), odvození přeměnového zákona, odvození vztahu mezi aktivitou a hmotností radionuklidu. Přirozená radioaktivita Izotop, nuklid, stabilní a nestabilní jádra, přirozená a umělá radioaktivita, přeměnová konstanta, aktivita, poločas rozpadu, vlastnosti radioaktivního rozpadu a jejich využití, druhy jaderných přeměn a jejich vlastnosti, izomerní přechod, posouvání prvků v periodické tabulce, ochrana před ionizujícím zářením.

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3 MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Magnetické vlastnosti látky 4 1.1 Vlivlátkynamagneticképole...................

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Fyziklání online III. ročník 5. prosince 2013. Řešení úloh 3. ročníku Fyziklání online

Fyziklání online III. ročník 5. prosince 2013. Řešení úloh 3. ročníku Fyziklání online Řešení úloh 3 ročníku Fyziklání online 1 Úloha FoL1 skákal pes Prchající kriminálník potřeboval přeskočit ze střechy domu na jinou střechu, jak už se to prchajícím kriminálníkům stává Budova, ze které

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření.

Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření. 18 Jaderné záření Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření. 18.1 Průchod tě«kých nabitých částic látkou Za tě«ké částice pova«ujeme

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více