Volební program Zasloužíte si lepšího hejtmana. Kraj Vysočina. Mgr. Ota Benc kandidát na hejtmana.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program 2012. Zasloužíte si lepšího hejtmana. Kraj Vysočina. Mgr. Ota Benc kandidát na hejtmana. www.lepsihejtman.cz."

Transkript

1 Kraj ysočina Zdravotnictví Sociální oblast zdělávání Doprava Životní prostředí Zemědělství, lesní a vodní hospodářství Cestovní ruch, kultura, sport Zasloužíte si lepšího hejtmana Mgr. Ota Benc kandidát na hejtmana Bezpečnost

2 ážení obyvatelé ysočiny, milí sousedé, Kraj ysočina je mladý. jednom samosprávném celku se scházejí oblasti, které procházely historicky odlišným vývojem. Ještě jsme si ani nezažili, jak si budeme říkat - ysočiňané, ysočané, ysočáci... prostě to trochu drhne. ysočina je ale naším společným domovem a je jenom na nás, jaký domov si vybudujeme. Byli bychom nespravedliví, kdybychom si stěžovali na podmínky, které nám ysočina poskytuje. Přírodní bohatství, čistá krajina, kulturní dědictví a především svébytní obyvatelé jsou zárukou budoucího rozvoje. ysočina nepatří k hospodářsky nejsilnějším regionům v rámci celé České republiky. Podniky pracují s relativně nízkou přidanou hodnotou práce. Na ysočině existuje více než sto tisíc podnikatelských subjektů (z nichž 80% jsou OSČ) a ve srovnání s ostatními kraji je to podprůměrná hodnota. Největší výzvou pro ysočinu je práce na nastavení takových podmínek, aby se zde vyplatilo bydlet, podnikat a aby zde zůstávala kvalifikovaná pracovní síla. Je třeba budovat stabilní a zdravé krajské finance a zamezit korupčnímu a protekčnímu prostředí. Kraj tu není od toho, aby vyrovnával nedokonalosti trhu dotacemi a poskytováním služeb zdarma, ale aby nastavil rovné podmínky a příležitosti pro všechny činorodé, pracovité a odvážné lidi. 2 Co je důležité pro lepší fungování kraje ysočina: yrovnané hospodaření a promyšlené nakládání s veřejnými prostředky, zastavíme socialisticko-komunistické rozhazování Úsporné a efektivní fungování krajského úřadu: poctivá výběrová řízení, debyrokratizace Snížení nákladů na provoz krajského úřadu a krajské samosprávy Snížení počtů placených funkcionářů kraje nejméně o čtvrtinu. Odpovídající řízení a zabezpečení základních funkcí kraje dostupná a kvalitní zdravotnická péče, dopravní obslužnost a správa komunikací, školství a vzdělávání Sociální služby pro seniory a další ohrožené skupiny podpora neziskových a nestátních organizací Zaručení smysluplného využití dotačních titulů Evropské unie, zabráníme korupci a protekci Rozvoj kraje ysočina rozvoj obcí, podpora programu rozvoje venkova bez zbytečné administrativy. Zrušení nadbytečných dotačních programů ve prospěch programu rozvoje venkova Podpoření autonomie, pravomocí a odpovědnosti ředitelů příspěvkových organizací. Zrušíme soustředění moci na jedno místo, které kraj dosahuje pomocí vytváření svazujících pravidel pro příspěvkové organizace Zasloužíme si poctivou a hospodárnou ysočinu, bez korupce a populismu

3 Podnikání chceme podporovat tím nejúčinnějším způsobem. Nejlepší podporou podnikatelů totiž je, když jim veřejná správa slouží a rychle koná. Zákony poměrně jasně stanovují povinnosti a odpovědnost kraje a my se budeme zaměřovat na ožehavá témata zdravotnictví, dopravy a školství, kde mají kraje nejvyšší míru odpovědnosti a současné socialisticko komunistické vedení řešení problémových záležitostí oddaluje nebo se snaží zbavovat odpovědnosti. Dostupné a kvalitní zdravotní služby, efektivní dopravní systém a udržované komunikace a v neposlední řadě kvalitní a motivující systém vzdělávání jsou základními podmínkami pro naplnění podmínek spokojeného života na ysočině. Kraj též výrazně ovlivňuje systém poskytování sociálních služeb. této oblasti zabezpečíme, aby sociální služby byly adresné a bez byrokratických průtahů mířily k těm skutečně potřebným. Jsem přesvědčen, že největším bohatstvím našeho kraje jsou činorodí a podnikaví občané a jsem rovněž přesvědčen o tom, že drtivou většinu veřejných služeb dokáží vyřešit obecní a městské samosprávy samy. Garantuji všem občanům ysočiny, že já osobně a všichni kandidáti Občanské demokratické strany budeme důsledně dbát na to, aby krajská samospráva a krajský úřad stály vždy na straně občanů a ne proti nim. ysočinu tvoří celkem 704 samosprávných obcí a měst. Budeme usilovat o to, abychom zachovali rozmanitou sídelní strukturu kraje. Místní iniciativy, spolkové a zájmové skupiny, dobrovolní hasiči a další tisíce rozmanitých kulturních, sportovních a společenských organizací dávají životu na ysočině smysl a krásu. Zasloužíme si bohatou a přívětivou ysočinu. Prosím ás o podporu v krajských volbách S úctou Ota Benc 3

4 Zdravotnictví e spolupráci se zdravotními pojišťovnami budeme rozvíjet a zkvalitňovat zdravotní péči ve všech krajských nemocnicích. Nepřipadá do úvahy rušení krajem zřízené nemocnice. Změny související s přirozenou optimalizací lůžkového fondu našich nemocnic doporučujeme minimální, kultivované a pouze na základě objektivních, ale nejen ekonomických, analýz. Lepších služeb a efektivity provozu nemocničních zařízení chceme dosáhnout korektní mezioborovou spoluprací a specializací jednotlivých nemocnic s ohledem na moderní trendy v medicíně a možnosti jednotlivých zařízení. Považujeme za nepřijatelný a škodlivý součastný stav, kdy samostatné rozhodování vedení nemocnic i v běžných provozních záležitostech je nežádoucí a silně omezené. Budeme usilovat o racionální a systémové řízení nemocnic. Záchrannou službu chceme rozvíjet s ohledem na požadovanou dostupnost pro všechny obyvatele Kraje ysočina. 4 Sociální věci Zajistíme místní pokrytí terénními službami pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Podpoříme terénní a ambulantní služby zaměřené na podporu biologické rodiny a posílíme rozvoj náhradní rodinné péče. Zvýšíme dostupnost sociálních služeb i do odlehlých míst kraje. Zasadíme se o rovný přístup k financím pro poskytovatele služeb a podpoříme vznik rezervního fondu v rozpočtu kraje na podporu sociálních služeb zařazených do minimální sítě. Nastavíme jasná pravidla pro sledování kvalitativních a finančních ukazatelů registrovaných sociálních služeb. yužijeme procesu komunitního plánování sociálních služeb k rozvoji a stabilizaci potřebných služeb. Zpracujeme střednědobý plán rozvoje sociálních služeb do roku 2016.

5 zdělávání Připravíme efektivní a kvalitní řešení stavu sítě středních škol. Uvědomujeme si význam kvalitního vzdělávání gymnaziálního typu. Při řešení nezbytné reformy sítě středních škol na ysočině to budeme brát v úvahu. ytvoříme podmínky pro systematizaci oborové nabídky středních škol v Kraji ysočina. Budeme podporovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání, vědu a výzkum v Kraji ysočina. Budeme podporovat potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách. ytvoříme podmínky pro efektivní zapojení podnikatelů a živnostníků do vzdělávacího systému, především v oblasti středního a učňovského školství. Podpoříme smysluplné využívání evropských fondů a směřování prostředků přímo do jednotlivých škol a institucí. Omezením krajského centrálního a byrokratického řízení dáme větší možnost vedení škol i rodičovské veřejnosti ovlivňovat fungování škol. Doprava Dokončíme páteřní síť silnic Kraje ysočina, to znamená rozumné rozšíření vozovek a vhodné narovnání terénních vln. Zlepšíme tak dopravní spojení mezi městy kraje. Úsilí zaměříme na postupné budování dopravních obchvatů obcí v těch místech kraje, kde to významně sníží jejich dopravní zatížení, což zvýší komfort bydlení a bezpečnost občanů těchto obcí. Společně s občany jsme výrazně nespokojeni s nekoncepčností sezónních oprav povrchů vozovek v kraji. Rozsahu, kvalitě oprav a rekonstrukcí silnic v Kraji ysočina se budeme důsledně věnovat a vneseme do nich řád a hospodárnost. Dlouhodobě jsme kritizovali zhoubné politické vměšování ČSSD do vedení Krajské správy a údržby silnic. Postaráme se o to, že tato praxe skončí a správa silnic bude vykonávána profesionálně bez politického ovlivňování. Na železnici i autobusové linky pustíme konkurenci. Ukončíme tak nevýkonný socialistický monopol ČD, který dopravu občanům významně zdražuje. Průjezdy kamionové dopravy mnohými obcemi kraje zhoršují kvalitu života jejich obyvatel. Budeme důsledně jednat s dopravci o takových opatřeních, která mohou stav napravit a zlepšit. Za významný příspěvek Kraje ysočina rozvoji turistického ruchu považujeme podporu turisticky atraktivním obcím či místům kraje v budování vhodné infrastruktury pro individuální automobilovou dopravu, například záchytná parkoviště či přiměřené rozšiřování sítě odpočívadel. 5

6 Životní prostředí Nebudeme podporovat výstavbu fotovoltaických a větrných elektráren. Úsporná zelená opatření budeme prosazovat podle finanční logiky, nikoliv podle zájmů aktivistů. Podstatně zlepšíme spolupráci kraje a obcí v otázce likvidace a dalšího využití domovního odpadu. Podpoříme kompostování. Zasadíme se o zachování Jaderné elektrárny Dukovany i po roce 2025 a její rozšíření o další blok nové generace. Podpoříme přiměřenou environmentální výchovu a osvětu v oblasti třídění odpadu a šetrného vyžívání přírodních zdrojů. Zemědělství, lesní a vodní hospodářství 6 Zemědělská produkce je výkladní skříní ysočiny. Práce zemědělců si hluboce vážíme. Budeme jejich spolehlivými partnery při jednání s vládou ČR a ministerstvem zemědělství. Naši podporu budou mít také v případných jednání s Evropskou komisí, která prostřednictvím tzv. Jednotné zemědělské politiky vykonává již téměř všechna významná agrární rozhodnutí. Budeme intenzivně propagovat agrární sektor, koordinovat a zaštiťovat jednání s ministerstvem zemědělství. Podpoříme drobné zemědělce a sedláky, kteří jsou zárukou produkce kvalitních a zdravých regionálních potravin. Budeme vyvíjet tlak na ochranu zdrojů pitné vody a na taková opatření, která by měla za následek udržení zdrojů pitné vody v krajině. e spolupráci s odborníky a majiteli vyhodnotíme efektivnost a způsob rozdělování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji ysočina. rozdělování příspěvků chceme i nadále pokračovat. Podpoříme výstavbu čistíren a kanalizací pro menší obce.

7 Kultura, sport a cestovní ruch Bohatý spolkový život, rozmanité a nezávislé kulturní aktivity a sport považujeme za podstatnou součást svobodného prostoru občanské společnosti. Hodláme tento život podporovat, ale především věříme, že se do něho politika vůbec nemá plést. rámci ochrany přírodního a kulturního dědictví podpoříme péči o historické památky, unikátní stavební soubory, historická místa a přírodní lokality. Budeme pokračovat v podpoře sportovních a zájmových organizací zabývajících se prací s dětmi a mládeží a podpoříme ty, kteří se ve svém volném čase o sportovní či zájmovou činnost dětí starají. Činnosti těchto lidí si velmi vážíme. Stanovíme rovná a spravedlivá kritéria, za kterých budeme v rozumné míře podporovat neprofesionální sportovní týmy. ysočina je krajem vhodným pro rozmanitý cestovní ruch. ítáme každého návštěvníka kraje a svými silami podpoříme cestovní ruch tak, abychom nezasahovali do svobodné soutěže soukromých podnikatelů, kteří se rozhodli v této oblasti podnikat. Bezpečnost Budeme všestranně a důsledně podporovat činnost dobrovolných hasičských sborů. Jsou významnou složkou integrovaného záchranného systému a mají neocenitelnou roli v péči o mládež a společenský život v obcích ysočiny. Zvláštní péči věnujeme zdokonalování Integrovaného záchranného systému Kraje ysočina. yhodnotíme a zpřesníme systém podpory zvyšování dopravní bezpečnosti na silnicích. Podpoříme odůvodněná protipovodňová opatření budovaná obcemi i soukromými subjekty všude tam, kde opakovaně dochází k těmto přírodním kalamitám. Jsme pro další podporu pachových ohradníků i s ohledem na bezpečnost na silnicích. 7

8 Co se stalo, když volby na ysočině vyhrála ČSSD? Komunisté ve vedení kraje, nové placené funkce pro komunisty Začalo zadlužování ysočiny Dosazení členů ČSSD do vedení správy silnic Zmatky kolem středních škol a hrozba rušení gymnázií yhozené desítky milionů za zdravotnické poplatky Zamezení konkurence na železnici Peníze z krajského rozpočtu pro manželky politiků ČSSD a další příbuzné Politizace konkursů na vedení příspěvkových organizací Co se stane, když volby na ysočině vyhraje ODS? Rozvoj krajských nemocnic Terénní sociální služby pro seniory a postižené Podpora tradiční rodiny Lepší úroveň všeobecného vzdělání, rozvoj gymnázií Opravené cesty pro auta Konec podpory nesmyslným větrníkům Podpora zachování provozu Jaderné elektrárny Dukovany Konec ukládání odpadů do skládek v krajině Rozvoj profesionálních i dobrovolných hasičských sborů Ochrana pitné vody a zdravých potravin o čem krajské volby NErozhodují nerozhodují o tom, kdo bude premiérem nerozhodují o tom, kdo bude ministrem nancí nerozhodují o tom, zda se vrátí církvím majetky nerozhodují o tom, kdo bude prezidentem nerozhodují o budoucnosti vlády o čem krajské volby rozhodují rozhodují o tom, zda náš kraj ovládnou opět komunisté rozhodují o tom, zda se bude ysočina dále zadlužovat rozhodují o tom, zda se konečně opraví silnice právě u vás rozhodují o tom, jestli na ysočině budou lesy větrných elektráren a solárních panelů rozhodují o tom, jestli vaše děti budou moci chodit do školy ve vašem městě

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí možnosti krajského rozpočtu

Více

Samospráva Pardubického kraje

Samospráva Pardubického kraje Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb

Více

Volební program pro Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj Volební program pro Liberecký kraj Mgr. Lenka Kadlecová Vážení spoluobčané, letos na podzim se bude opět u volebních uren rozhodovat o tom, jaká politická seskupení budou vést krajskou vládu a tedy i o

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

SPRAVEDLIVÉ REFORMY ČSSD. Stabilita a prosperita pro občany Královéhradeckého kraje pro období 2012 2016

SPRAVEDLIVÉ REFORMY ČSSD. Stabilita a prosperita pro občany Královéhradeckého kraje pro období 2012 2016 SPRAVEDLIVÉ REFORMY ČSSD Stabilita a prosperita pro občany Královéhradeckého kraje pro období 2012 2016 Česká strana sociálně demokratická vstupuje do krajských voleb s heslem Stabilita a prosperita pro

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 13.7.1992 Preambule Jsou tomu zhruba dva roky, co předchozí vláda České republiky předstoupila před tento zákonodárný sbor a před veřejnost s výčtem základních

Více