Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ"

Transkript

1 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012

2 Tuto studii zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava IČ: , Tel.: , Autorský kolektiv: Andrea Hrušková tvorba koncepce studie a koordinace týmu Ing. Lubor Hruška, Ph.D. odborný garant, tvorba metodiky Ing. Hana Doleželová metodické vedení realizačního týmu Ing. Ivana Foldynová městské inženýrství a urbanismus, problémy k řešení v ÚPD Ing. arch. Jaroslav Sedlecký autorizovaný architekt, problémy k řešení v ÚPD Nika Chadzipanajotidisová organizace průzkumů a sběr dat Ekonomický pilíř Ing. Hana Doleželová garant Bc. Radka Matoláková Sociodemografický pilíř Ing. Kamila Frenová garant Mgr. Martina Baranová Environmentální pilíř Ing. Lukáš Tejzr garant, technická infrastruktura Bc. Martin Matuszczyk Dopravní infrastruktura Ing. Vlastimil Starý - garant Bc. David Kubáň GIS, zpracování dat a výkresů Ing. Radek Fujak garant Ing. Michal Samiec Bc. Jan Vyhlídal vyváženost pilířů

3 Obsah 1 Metoda pro zpracování RURU a související legislativa Související legislativa Hruškova metoda Metodika pro SWOT analýzu Metodika značení závad, střetů a problémů Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek Aktualizace problémů k řešení Environmentální pilíř Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Sociální pilíř Technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Ekonomický pilíř Vyváženost pilířů Problémy k řešení Problémy v rámci ÚPD Urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální závady Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území Přílohy Příloha: Vyváženost pilířů

4 1 Metoda pro zpracování RURÚ a související legislativa 1.1 Související legislativa Hruškova metoda pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) vychází ze Zákona o územním plánování a stavebním řádu (tj. zákon č. 183/2006 Sb.) dále jen stavebního zákona a Vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (tj. vyhláška č. 500/2006 Sb.) dále jen Vyhláška ÚAP. Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé přírodní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území ( 18 odst. 1 stavebního zákona). Územně analytické podklady jsou rozdělené do dvou částí: 1/ podklady pro rozbor udržitelného rozvoje územ, které obsahují datový model a výkres hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území; podklady dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, například statistické údaje.; 2/ rozbor udržitelného rozvoje území, který vyhláška ÚAP (část 2, 4) definuje následovně: a) zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, b) určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Výsledky jsou uvedeny ve výkresu problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (dále jen "problémový výkres"). Podobněji procesy zpracování RURÚ mapuje schéma uvedené na další stránce

5 - 5 -

6 1.2 Hruškova metoda Hruškova metoda rovněž zapracovává níže uvedené dokumenty UUR a metodických doporučení MMR: Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje, zveřejněná (dostupné na odika_uap_ pdf) Metodická pomůcku k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí, zveřejněná (dostupné na Metodické sdělení odboru územního plánování MMR k aktualizaci územně analytických podkladů, části Rozbor udržitelného rozvoje území (dostupné na Zdroj: Maier, 2009, str. 14. Dále při konstrukci Hruškovy metody byla využita metoda REDIF (REgional DIFferential method - podrobněji viz TVRDÝ, L.; a kol, 2004), která byla vyvinuta v rámci projektu IRON CURTAIN, který se zabýval podporou plánování udržitelného rozvoje rurálních oblastí podél Železné opony tj. referenčních oblastí od norsko-ruské hranice až po bulharsko-řeckou - 6 -

7 hranici 1. Základem pro expertní hodnocení je technika sémantického diferenciálu, který zformuloval americký psycholog Charles E. Osgood se svými kolegy v roce U jednotlivých témat (resp. podtémat) byly verbálně popsány krajní hodnoty, což znamená, že byl popsán nejhorší a nejlepší, resp. ideální stav. Pro měření byla použita 5 bodová škála: -2 až +2. Podobně i prof. Karel Maier (2009) ve své metodice používá 5 bodovou hodnotící škálu. Na rozdíl od této metodiky definuje jednotlivé body 2. K daným podtématům, pokud to bylo možné, byly přiděleny indikátory. Následně místní experti provedli hodnocení. Výsledky expertních odhadů za jednotlivé obce byly dány do datové matice, jejíž příklad udává následující tabulka. Téma Nejhorší situace Nejlepší situace Horninové prostředí a geologie Geologicky stabilní území vhodné pro zakládání staveb Ložiska nerostných surovin Geologicky nestabilní území; velký rozsah poddolovaného území; velký podíl území s radonovým rizikem Omezený výskyt ložisek nerostných surovin, ložiska nerostných surovin v chráněných oblastech Geologicky stabilní území (stabilní podloží pro zakládání staveb); Minimální rozsah sesuvných a poddolovaných území; území bez radonového rizika Významný výskyt nerostných surovin 1 Celý název projektu IRON CURTAIN: Innovative models of critical key indicators as planning and decision support for sustainable rural development and integrated cross border regional management in former Iron Curtain areas based on north to south European reference studies. Project NQLRT-CT (více na Financováno z výzkumného programu EU 5 rámcový program, část "Quality of life and management of living resources" klíčová aktivita 5.5 "New tools and models for the integrated and sustainable development of rural and other relevant areas. 2 Hodnotící škála dle: prof. Karel Maier (2009): velmi dobrý = naprostá většina klíčových faktorů je hodnocena pozitivně a žádný není výrazně negativní; v případě multikriteriální analýzy je součet hodnotících vah všech prvků výrazně pozitivní a nevyskytují se výrazně negativní váhová hodnocení; dobrý = převažuje pozitivní hodnocení klíčových faktorů a nevyskytují se výrazně negativní hodnocení; v případě multikriteriální analýzy je součet hodnotících vah všech prvků pozitivní a nevyskytují se výrazně negativní váhová hodnocení; průměrný = převažují průměrná hodnocení klíčových faktorů a nevyskytují se výrazně negativní ani extrémně pozitivní hodnocení; v případě multikriteriální analýzy je součet hodnotících vah všech prvků kolem nuly a nevyskytují se výrazně negativní ani výrazně pozitivní váhová hodnocení; slabý = převažují negativní hodnocení klíčových faktorů a nanejvýše jen ojediněle se vyskytují pozitivní hodnocení; v případě multikriteriální analýzy je součet hodnotících vah všech prvků záporný a nanejvýše jen ojediněle se vyskytují výrazně pozitivní váhová hodnocení; pokud je hodnocení všech klíčových faktorů negativní a v případě multikriteriální analýzy jsou všechna hodnocení záporná, lze označit stav za velmi slabý či hrozivý; rozporný = nevyvážený některé klíčové faktory nebo prvky multikriteriálního hodnocení jsou hodnoceny jako (velmi) pozitivní, jiné (velmi) negativní

8 Téma Nejhorší situace Nejlepší situace Vodní režim Výskyt povrchových a podzemních zdrojů vod Záplavové oblasti Nedostatek vodních zdrojů a jejich špatná kvalita, nedostatečná ochrana vodních zdrojů Velký rozsah záplavových oblastí, nízká retenční schopnost krajiny, Absence protipovodňových opatření Dostatek vodních zdrojů a jejich dobrá kvalita, dostatečná ochrana vodních zdrojů Nízký rozsah záplavových oblastí, Vysoká retenční schopnost krajiny, Dostatečné protipovodňové opatření Hygiena životního prostředí Kvalita ovzduší Staré zátěže, kontaminované plochy, nakládání s odpadem (skládky) Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí i pro ochranu ekosystémů a vegetace Existence významných starých zátěží a kontaminovaných ploch (např. skládek), nedostatečné míra recyklace odpadu, Absence výskytu OZKO, nejsou překročeny imisní limity Absence výskytu starých zátěží, hospodárné nakládání s odpady, vysoká separace odpadu, Ochrana přírody a krajiny Přírodní prostředí a jeho ochrana Biodiverzita a ekologická stabilita území Absence zvlášť chráněných oblastí, Omezený výskyt, absence ÚSES, lokalit NATURA, Existence devastovaných lokalit, Nízké hodnoty koeficientu ekologické stability Přírodní parky, přírodní rezervace a památky; Existence NATURA - EVL, ptačí rezervace, biosférická rezervace; Vysoká rozmanitost přírodního prostředí a krajiny; Vysoké hodnoty koeficientu ekologické stability - 8 -

9 Téma Nejhorší situace Nejlepší situace Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Orná půda - kvalita a změna rozlohy Míra zalesnění a kvalita lesů Vysoké úbytky orné půdy, vysoká míra nerušení půd a ekosystémů zemědělskou výrobou Podprůměrný podíl lesních půd, nízká kvalita lesů Dobré podmínky pro zemědělství; Minimální rozsah úbytků orné půdy, Optimální hodnota míry zalesnění, stabilní rozloha, vysoká kvalita lesů Technická infrastruktura Vybavenost obcí vodovodem, rozvodem plynu a elektrické energie Kanalizační síť a napojení obcí na ČOV Nedostatečné pokrytí veřejným vodovodem, malá míra plynofikace; Energetická soustav funguje nestabilně Nedostatečně napojení kanalizace na ČOV vysoký stupeň pokrytí území sídel veřejnou vodovodní sítí, vysoký stupeň plynofikace, spolehlivě fungující energetická soustava Zcela bezproblémové pokrytí kanalizační sítí, případně lokánímí čističkami Dopravní infrastruktura Dopravní obslužnost území Nedostatečně vybudována silniční a železniční infrastruktura, přetížení hlavních silnic Kvalitní dopravní infrastruktura (preference železničních sítí), která není přetížená - 9 -

10 Téma Nejhorší situace Nejlepší situace Dostupnost ORP veřejnou linkovou dopravou Špatná dopravní dostupnost, Dobrá dopravní dostupnost, Socio-demografické podmínky Demo-sociální situace a sídelní struktura Vybavenost občanskou infrastrukturou a lokální sociální politika Výskyt periferních území s velkým úbytkem obyvatelstva, vznikající a rostoucí enklávy sociálního vyloučení zejména Špatná dostupnost školských a zdravotnických zařízení a sociálních služeb Vyšší přírůstek, obyvatelstva, příznivá věková struktura, vysoký podíl obyvatel žije v menších a středních městech Většinou dobrá dostupnost školských a zdravotnických zařízení a sociálních služeb; Komunitní plánování Bydlení Vývoj bytového fondu Stáří a kvalita bytového fondu Obce bez nové výstavby bytového fondu Starý nekvalitní bytový fond v nevyhovující struktuře Obce s vyšším nárůstem bytového fondu Mladší nebo renovovaný bytový fond, Rekreace Rekreační potenciál a jeho využití Velikost a struktura ubyt. kapacit, návštěvnost Místa přetížená a devastovaná masovou rekreací a cestovním ruchem, nízký rekreační potenciál Nedostatek ubytovacích kapacit, Klesající míra návštěvnost Vysoký rekreační potenciál, rozmanitost rekreačních možností v přírodě Dostatek ubytovacích kapacit v dostatečné kvalitě, vyšší míra návštěvnosti,

11 Téma Nejhorší situace Nejlepší situace Regionální ekonomika Ekonomika závislá na jednom výrobci nebo na jednom odvětví, nerozvinutý sektor malého a středního podnikaní, nízká míra podnikatelské aktivity Stabilní diverzifikovaná ekonomika, existence malého a středního podnikání, vysoká míra podnikatelských aktivity, Hospodářské podmínky Trh práce Snižující se počet pracovních míst, rostoucí nezaměstnanost, nedostatečný počet volných pracovních míst Dostatečný počet pracovních míst, nízká míra nezaměstnanosti, nízký počet nezaměstnaných na 1 pracovní místo Daňová výtěžnost Nízká daňová výtěžnost, nízký veřejný rozpočet, nedostatečná možnost spolufinancovat rozvojové projekty Vyšší daňová výtěžnost, možnost spolufinancovat rozvojové projekty s veřejných rozpočtů Přičemž na závěr expert provede zhodnocení celého tématu a zdůvodnění preferovaných jevů podle jednotlivých obcí. 1.3 Metodika pro SWOT analýzu Rovněž při vyhodnocování jednotlivých témat je použito SWOT analýzy (tj. silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby), přičemž za silné a slabé stránky jsou považovány vnitřní vlastnosti území, příležitosti a hrozby jsou dány vnějšími vlivy na území. Výroky SWOT by především u silných a slabých stránek měly být konkrétní, tzn. vyjmenovat obce, kterých se výrok týká. Je nanejvýš vhodné využít výroku SWOT z RURÚ zpracovaného v roce Na základě dílčích analýz je provedena celková SWOT analýza území správního obvodu ORP Písek, která bude podkladem pro formulaci: - základních limitů a dlouhodobých cílů vyváženého vývoje území, - významných deficitů, rizik a trendů očekávaného vývoje území, - variant či alternativ rozvoje správního území, - variant či alternativ řešení územních střetů zjištěných v celkové SWOT analýze, - závěrů rozboru udržitelného rozvoje správního území ORP Písek, - problémů určených k řešení v politice územního rozvoje, - problémů určených k řešení v zásadách územního rozvoje, - problémů určených k řešení v územních plánech, - problémů určených k řešení v regulačních plánech,

12 - indikátorů trvale udržitelného rozvoje vztahujících se k posuzovanému území k omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, které vyplývají z právních předpisů nebo z vlastností území, zjištěných při vyhodnocování udržitelného rozvoje území. 1.4 Metodika značení závad, střetů a problémů 3 Závady a střety Konkrétní závady a střety jsou v problémovém výkresu označeny kódem, který je sestaven pomocí kombinací zkratek: s Stav z Záměr o Zasahuje do - Prochází x Křižuje / Zatěžuje exhalacemi PP Přírodní park NK Nadregionální biocentrum (prvek ÚSES) RC Regionální biocentrum prvek ÚSES) RK Regionální biokoridor (prvek ÚSES) S2 Silnice II. třídy VZ Ochranné pásmo vodního zdroje TI Technická infrastruktura DI Dopravní infrastruktura P2 Ptačí oblast ZQ Záplavové území s periodicitou 100 let ZU Zastavěné území ZP Zastavitelná plocha LE Les Kód ss2xrk např. značí, že na daném území silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor. 3 V rámci provázanosti grafické a textové části jsou kódy problémů, závad a střetů uváděny jak v grafické (výkresy), tak i textové (B a C) části RURÚ

13 Problémy Problémy jako např. absence kanalizace nebo vysoká míra nezaměstnanosti jsou označeny zkratkou 4. Ve výkresu jsou problémy obce uvedeny pod jejím názvem ve formě kódu, který obsahuje jednotlivé zkratky problémů v obci. Kód _PČN_ například značí, že v dané obci chybí plynofikace (označeno zkratkou P), ČOV (označeno zkratkou Č) a je zde vysoká míra nezaměstnanosti (označeno zkratkou N). Seznam kódů: P K Č V B U M N A Mig S Absence plynofikace Absence kanalizace Absence ČOV Absence veřejné vodovodní sítě Nedostatek ploch pro bytovou výstavbu Nedostatek ubytovacích zařízení Pokles počtu pracovních míst Vysoká míra nezaměstnanosti Nízká míra podnikatelské aktivity Nárůst počtu obyvatel migrací a jeho důsledky Stárnutí obyvatelstva Kom Špatný stav komunikací Dop Neb Pm Problémy plynoucí z vysokého dopravního zatížení (hluk, imise, prašnost) Nebezpečné silnice nebo křižovatky Nedostatek parkovacích míst 1.5 Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek Na základě multi-kriteriální analýzy, která vychází z expertních odhadů Hruškovy metody a tematických SWOT, budou zohledňující průzkumy ohodnoceny pro jednotlivé pilíře znaménkem "+" nebo "-", podle metodického pokynu MMR. Při tomto hodnocení je rovněž vhodné přihlédnout k příležitostem/hrozbám a trendům dalšího vývoje v území. Výsledné vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí v jednotlivých pilířích územního rozvoje je nutné zdůvodnit, vhodné je uvést skutečnosti, které vedly k tomuto ohodnocení (uvedené např. v jednotlivých tematických SWOT analýzách). Vyhodnocení územních podmínek jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území (+/-) se za každou obec napíše do tabulky, ve které se určí vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území jako souhrn hodnocení územních podmínek za jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území. Na základě kombinace vyhodnocení územních podmínek se písmena (první velké)

14 každá obec zařadí do jedné z osmi kategorií vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území. Možné kombinace jsou uvedeny v následující tabulce: Podle shora uvedené tabulky se vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území za jednotlivé obce znázorní v kartogramu Vztah území obcí/ ORP podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území. V kartogramu se užijí tabulkou doporučené barvy, viz níže: kategorie zařazení obce pro příznivé životní prostředí Územní podmínky pro hospodářský rozvoj pro soudržnost společenství obyvatel území Z H S dobrý stav vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území špatný stav Z, H, S žádné 2a Z, H S S 2b Z, S H H 2c H, S Z Z 3a Z H, S H, S 3b H Z, S Z, S 3c S Z, H Z, H žádné Z, H, S Legenda: + dobrý stav - špatný stav 1.6 Aktualizace problémů k řešení Vyjádření v kartogramu Problémy musí být formulovány konkrétně. Při úplné aktualizaci ÚAP vycházíme z problémů, které byly identifikovány v předchozím pořízení ÚAP nebo v předchozích aktualizacích. Tyto problémy porovnáváme s problémy, které byly identifikovány v probíhající úplné aktualizaci. Při porovnání zjišťujeme tyto okruhy problémů: Problémy, které již byly vyřešeny v období uplynulém mezi pořízením ÚAP, respektive předchozí úplnou aktualizací. Například se může jednat o dopravní závady odstraněné novým dopravním řešením. Problémy, které jsou úspěšně řešeny. Vzhledem k dvouleté periodicitě úplných aktualizací bude většina dlouhodobých problémů patřit do této kategorie. Problémy, které přetrvávají. Nově zjištěné problémy

15 2 Environmentální pilíř 2.1 Horninové prostředí a geologie Obec Horninové prostředí a geologie Geologicky stabilní území vhodné pro zakládání staveb Podtémata Ložiska nerostných surovin Další jevy a komentáře (střety, závady) Albrechtice nad Vltavou ZPoLO Boudy Cerhonice Čimelice Čížová Dobev ZPoLU Dolní Novosedly Drhovle Heřmaň Horosedly Kestřany Kluky Kožlí Králova Lhota Křenovice Lety Minice Mirotice Mirovice Mišovice Myslín Nerestce Nevězice Olešná Orlík nad Vltavou Oslov Ostrovec Paseky Písek ZPoLU Podolí I Probulov Protivín Předotice Putim Rakovice Ražice Skály Slabčice Smetanova Lhota Tálín

16 Obec Horninové prostředí a geologie Geologicky stabilní území vhodné pro zakládání staveb Podtémata Ložiska nerostných surovin Další jevy a komentáře (střety, závady) Temešvár Varvažov Vlastec Vojníkov Vráž Vrcovice Záhoří Zvíkovské Podhradí Žďár SO ORP Písek Pozn.: Pro hodnocení stability území jednotlivých obcí byla základem existence/absence výskytu poddolovaných území plošných, bodových, výskyt sesuvných území, hald a úvalů v rámci SO ORP. Pro hodnocení nerostného bohatství byla základem existence výskytů CHLO, těžených ložisek a netěžených ložisek v rámci SO ORP. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Relativně dostatečné zásoby stavebního kamene a štěrkopísku zásoby postačující na několik příštích desetiletí. Existence dalších ložisek dosud netěžených. Omezený rozsah potenciálně sesuvných území. Převážně dobré podmínky pro zakládání staveb. SLABÉ STRÁNKY Existence starých ekologických zátěží plošných poddolovaných území, jež znamenají určité omezení využití území. Výskyt poddolovaných území bodového charakteru, výskyt hald a odvalů. PŘÍLEŽITOSTI Revitalizace/asanace území narušených těžbou. Další využití výhradních ložisek nerostných surovin. Sanace starých ekologických zátěží hald a odvalů. HROZBY Narušení ekologické stability území v důsledku povrchové těžby v dalších lokalitách, resp. v chráněných územích. Pomalé odstraňování starých ekologických zátěží (haldy a odvaly). Místní problémy k řešení v rámci územního plánování Upřesnění vymezení ploch pro těžbu nerostných surovin ZÚR Jihočeského kraje ukládá pro plánování a využívání území nových ploch pro těžbu nerostných surovin následující úkoly pro územní plánování. Vymezení a upřesnění v ÚPD jednotlivých obcí, RP nebo správních řízeních podle konkrétních podmínek. Po ukončení těžby je vždy nutné plochy rekultivovat. Dopady těžby nerostných surovin Některá ložiska nerostných surovin se nacházejí v chráněných územích. Ačkoliv jejich těžba má zpravidla dopady lokálního charakteru, zahrnuje zejména narušení vodního režimu v území, nevratné zábory půdy, hlučnost, prašnost a zvýšení intenzity silniční přepravy na místních komunikacích

17 Rozvoj těžby V budoucnosti lze předpokládat tlak na zahájení těžby v dalších lokalitách vzhledem k rostoucí potřebě štěrkopísků a stavebního kamene v souvislosti s rozvojovými záměry nejen na území ORP Písek. Zastavitelné plochy v oblasti SO ORP Písek však zasahují do plochy ložiska nerostných surovin a chráněného ložiskového území (viz níže). Dle ZÚR JČK je ve výhledu plocha pro těžbu stavebního kamene na území obce Albrechtice nad Vltavou. Vymezená ložiska, dobývací prostory a chráněná ložisková území představují územní limity, jež je třeba zohledňovat především při vymezování zastavitelných území a koridorů dopravní a technické infrastruktury. Jejich rozsah je třeba minimalizovat v rámci jejich upřesnění při zpracování ÚPD obcí. Následující problémy představují střety záměrů na provedení změn v území, které by měly jednotlivé obce dle konkrétních podmínek řešit v rámci své ÚPD. Problémy, které přetrvávají Ve městě Písek zasahuje zastavitelná plocha do chráněného ložiskového území (ZPoLU) Nově zjištěné problémy V obci Dobev nově zasahuje zastavitelná plocha do chráněného ložiskového území (ZPoLU) Zastavitelná plocha v obci Albrechtice nad Vltavou zasahuje do ložiska nerostných surovin (ZPoLO) 2.2 Vodní režim Obec Vodní režim Podtémata Výskyt povrchových a podzemních zdrojů vod a jejich ochrana Záplavové oblasti Albrechtice nad Vltavou Boudy Cerhonice Čimelice szuozq Čížová Dobev szuovz, ZPoVZ Dolní Novosedly Drhovle szuovz Heřmaň szuozq, ZPoZQ Horosedly szuozq Další jevy a komentáře (střety, závady) Kestřany szuozq, ZPoZQ, ZPoVZ, szuovz Kluky Kožlí Králova Lhota Křenovice Lety Minice Mirotice szuozq, ZPoZQ Mirovice szuozq Mišovice

18 Obec Vodní režim Podtémata Výskyt povrchových a podzemních zdrojů vod a jejich ochrana Záplavové oblasti Myslín szuozq Nerestce szuozq Nevězice Olešná Orlík nad Vltavou Oslov Ostrovec szuozq, ZPoZQ Paseky ss2-vz, szuovz Další jevy a komentáře (střety, závady) Písek szuovz, szuozq, ZPoVZ Podolí I Probulov Protivín szuovz, szuozq, ZPoVZ, ZPoZQ Předotice szuovz Putim szuovz, szuozq, ss2-vz, ZPoVZ Rakovice szuozq Ražice Skály Slabčice Smetanova Lhota szuozq Tálín Temešvár Varvažov szuozq Vlastec Vojníkov Vráž Vrcovice Záhoří Zvíkovské Podhradí Žďár szuozq SO ORP Písek Pozn.: Při hodnocení výskytu zdrojů povrchových a podzemních vod na území jednotlivých obcí byl hlavním kritériem jejich podíl na celkové ploše území obce. Při hodnocení záplavových území byl hlavním kritériem rozsah záplavových oblastí v dané obci v rámci SO ORP

19 SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Dostatečný výskyt zdrojů povrchových a zejména podzemních vod. Existence oblasti perspektivního jímání podzemních vod. Vymezení lokality pro akumulaci povrchových vod jako územní rezervy. Relativně nízké znečištění vodních zdrojů (především podzemních vod). Minimální rozsah plochy se svažitou ornou půdou se zvýšeným rizikem zrychleného odtoku za přívalových srážek a vzniku lokálních povodní. PŘÍLEŽITOSTI Revitalizace vodních toků, úpravy ke zvýšení retenční a akumulační schopnosti území. Obnova/budování drobných vodních nádrží s cílem omezení rozsahu povodní, zadržování vody v území a zlepšení jeho retenční a akumulační schopnosti. Realizace protipovodňových opatření. SLABÉ STRÁNKY Opakované záplavy zastavěných území. Nekapacitní úpravy toku, existence řady zúžených profilů. Klesající retenční schopnost území v důsledku vodní eroze, zhoršování odtokových poměrů. Vzhledem k charakteru geologického podloží omezené zdroje podzemních vod. HROZBY Nepřijetí preventivních protipovodňových opatření, neřešení opatření zejména v nedostatečně chráněných územích. Neřešení, resp. pomalé odstraňování závad z titulu zúženého profilu vodních toků - míst, která omezují průtočnost koryt vodních toků a údolních niv. Povolení další výstavby v územích ohrožených povodní. Další pokles retenční schopnosti území v důsledku vodní eroze území. Pozn.: zásobování obyvatelstva, jejich napojení na vodovody a kanalizace včetně čištění odpadních vod je součástí hodnocení technické infrastruktury. Místní problémy k řešení v rámci územního plánování Problémy, které byly vyřešeny V rámci problémů týkajících se vodního režimu byly od roku 2010 vyřešeny následující: V obci Temešvár již nezasahuje zastavěné území do ochranného pásma vodního zdroje a v obcích Orlík nad Vltavou a Kožlí již zastavěné území v obcích nezasahuje do záplavového území Q100 V otázce střetů urbanistických záměrů s limity využití území byl v obcích Horosedly, Nerestce, Písek, Putim a Žďár odstraněn problém zasahování zastavitelné plochy do záplavového území Q100 Problémy, které přetrvávají Přetrvávajícím problémem v obcích Čimelice, Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Mirotice, Mirovice, Myslín, Nerestce, Ostrovec, Protivín, Putim, Písek, Rakovice, Smetanova Lhota, Varvažov a Žďár je lokalizace částí zastavěného území v záplavovém území stoleté vody (szuozq), na základě čehož je potřeba zvážit vhodná protipovodňová opatření v krajině, obnovu nebo budování nových drobných nádrží k zadržování vody v území a posilování retenční a akumulační kapacity území revitalizací vodních toků. Dále se zde vyskytují problémy z hlediska ochrany vodních zdrojů, kdy potenciálně dochází k ohrožení kvality vody na řešeném území:

20 Zasahování zastavěného území do ochranného pásma vodních zdrojů (szuovz) v obcích Dobev, Drhovle, Protivín, Putim, Písek a Předotice Střety silnice II. třídy a ochranného pásma vodních zdrojů (ss2-vz) v obci Putim K dalším přetrvávajícím střetům, jejichž řešení/odstranění v rámci ÚPD obcí je však problematické, vzhledem k rozsahu ochranných pásem vodních zdrojů a záplavových území, dochází v souvislosti se zastavitelnými plochami obcí: Zastavitelná plocha v obcích Dobev, Kestřany, Protivín, Písek a Putim zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje (ZPoVZ) Zastavitelná plocha v obcích Heřmaň, Kestřany, Mirotice, Ostrovec a Protivín zasahuje do záplavového území Q100 (ZPoZQ) Nově zjištěné problémy Zastavěné území obcí Kestřany a Paseky zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje (szuovz) Silnice II. třídy v obci Paseky prochází ochranným pásmem vodních zdrojů (ss2-vz) 2.3 Hygiena životního prostředí Obec Hygiena životního prostředí Kvalita ovzduší Podtémata Staré zátěže, kontaminované plochy, nakládání s odpadem (skládky) Albrechtice nad Vltavou ss2/zu Boudy Cerhonice Čimelice ss1/zu Další jevy a komentáře (střety, závady) Čížová Dobev ss2/zu, _Dop_ Dolní Novosedly ss2/zu Drhovle ss1/zu Heřmaň Horosedly Kestřany Kluky ss2/zu Kožlí Králova Lhota Křenovice ss1/zu, _Dop_ Lety ss1/zu, _Dop_ Minice Mirotice Mirovice ss1/zu, ss2/zu, _Dop_ Mišovice ss2/zu Myslín Nerestce _Dop_ Nevězice Olešná _Dop_

21 Obec Hygiena životního prostředí Kvalita ovzduší Podtémata Staré zátěže, kontaminované plochy, nakládání s odpadem (skládky) Orlík nad Vltavou ss1/zu Oslov ss2/zu Další jevy a komentáře (střety, závady) Ostrovec Paseky ss2/zu, _Dop_ Písek ss1/zu, ss2/zu, _Dop_ Podolí I ss1/zu, _Dop_ Probulov Protivín ss1/zu, _Dop_ Předotice _Dop_ Putim ss2/zu Rakovice _Dop_ Ražice ss2/zu Skály Slabčice ss2/zu, _Dop_ Smetanova Lhota ss2/zu Tálín ss2/zu, _Dop_ Temešvár ss1/zu, _Dop_ Varvažov Vlastec ss2/zu Vojníkov Vráž _Dop_ Vrcovice _Dop_ Záhoří ss1/zu, ss2/zu, _Dop_ Zvíkovské Podhradí ss2/zu, _Dop_ Žďár SO ORP Písek Pozn.: Hodnocení kvality ovzduší bylo založeno na ukazateli výskytu oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a znečištění. Dalším faktorem byla existence silnice I. Nebo II. třídy na území dané obce. Hodnocení rizik starých zátěží bylo stanoveno dle výskytu počtu starých skládek

22 SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Na hodnoceném území prakticky nedochází (s výjimkou území ORP Písek) k překračování imisních limitů látek znečišťujících ovzduší (s výjimkou O 3). V obcích jsou zavedeny systémy separovaného sběru pro základní druhy odpadů Kraj aktivně podporuje zvýšení míry separace i projekty zaměřené na řešení problematiky BRKO (budování bioplynových stanic a kompostáren). PŘÍLEŽITOSTI Sanace starých ekologických zátěží možnost využití prostředků z EU. Čerpání prostředků na projekty zaměřené na odpadové hospodářství z Operačního programu ŽP. Výstavba obchvatů v rámci rekonstrukce silnic I. a II.třídy (v souvislosti s vymezením rozvojové oblasti, rozvojových os a specifické oblasti na daném území). SLABÉ STRÁNKY Míra separace a následného využití komunálního odpadu je nižší ve srovnání s krajským průměrem. Patří mezi SO ORP s nejvyšším počtem lokalit evidovaných jako stará zátěž a kontaminované plochy. V části území se nachází oblasti s vysokým rizikem výskytu radonu. překročeny limity pro pro roční průměry benzo(a)pyrenu na území obce Písek HROZBY Omezené využití území a rizika spojená s existencí starých ekologických zátěží v důsledku jejich neřešení. Nárůst lokálního znečištění ovzduší z malých zdrojů v důsledku spalování paliv nízké kvality. Riziko nárůstu znečištění ovzduší v souvislosti s dalším růstem dopravní intenzity na páteřních komunikacích. Nízké zapojení obyvatel do separace odpadů. Pozn.: Do hodnocení nebyla zahrnuta problematika napojení obcí na veřejné vodovody, kanalizaci a čistírny odpadních vod, která je řešena v části zaměřené na technickou infrastrukturu. Nadmístní problémy k řešení v rámci územního plánování V ÚPD vytvářet územní podmínky pro optimalizaci nakládání s odpady (separace, využívání, likvidace) na území kraje - postupné vytváření regionálního integrovaného systému odpadového hospodářství. Vymezení ploch pro vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s KO tak, aby bylo dosaženo postupného omezení BRKO ukládaných na skládky, podpora výstavby biofermentačních jednotek na zpracování komunálního odpadu. Místní problémy k řešení v rámci územního plánování Problémy, které byly vyřešeny Oproti roku 2010 již silnice II. třídy nezatěžuje exhalacemi zastavěné území v obci Předotice. Problémy, které přetrvávají V rámci řešení ÚPD obcí vymezení ploch vhodných pro umístění bioplynových stanic a zařízení pro kompostování s ohledem na hygienické požadavky. Přetrvávajícím problémem (ve vztahu k roku 2010) v oblasti hygieny životního prostředí je zatěžování zastavěného území obcí Čimelice, Drhovle, Křenovice, Lety, Mirovice, Orlík nad Vltavou, Podolí I, Protivín, Písek, Temešvár a Záhoří exhalacemi způsobovanými dopravou na silnici I. třídy (ss1/zu). Také zastavěné území v obcích Albrechtice nad Vltavou, Dobev, Dolní Novosedly, Kluky, Mirovice, Mišovice, Oslov, Paseky, Putim, Písek, Ražice, Slabčice, Smetanova Lhota, Tálín,

23 Vlastec, Zvíkovské Podhradí a Záhoří je nadále zatěžováno exhalacemi ze silnice II. třídy (ss2/zu). Dotazníkovým šetřením mezi starosty byly v několika obcích zjištěny problémy plynoucí z vysokého dopravního zatížení v obcích (hluk, imise, prašnost) _Dop_ (ZÚR), přičemž tyto problémy korespondují se střety v území ss1/zu a ss2/zu zmíněnými výše. Konkrétně jde o následující: Dobev nadměrná hlučnost silnice II. třídy. Křenovice - nadměrná hlučnost silnice I. třídy. Lety nadměrné dopravní zatížení způsobené dopravou na silnici I. třídy I/19 vedoucí přes obec. Mirovice nadměrná hlučnost a prašnost silnice I/19. Nerestce nadměrná hlučnost rychlostní silnice R4. Olešná problémem je frekventovaná silnice III. třídy. Paseky - obcí prochází kamionová doprava. Písek - řada zdejších místních komunikací, ale i komunikací I. třídy svou hlučností, prašností a často i zvýšenou nebezpečností omezují provoz ve městě a mnohdy i jeho další rozvoj. Velmi hlučné jsou např. průtahové silnice Kollárova a Harantova. Podolí I - silnice I/29 Písek Tábor procházející obcí Podolí I působí jako bariéra pro chodce, působí hluk a zvýšenou prašnost. Protivín nadměrná hlučnost silnice a železnice. Předotice zvýšená hlučnost související s provozem po dokončené rychlostní silnici R4. Rakovice zvýšený pohyb nákladní dopravy v obci. Slabčice vysoká intenzita provozu na silnicích v obci. Tálín vysoké zatížení silnice II. třídy. Temešvár - nadměrná hlučnost silnice I. třídy. Vráž - vysoké zatížení silnice III. třídy. Vrcovice nadměrná hlučnost silnic. Záhoří - nadměrná hlučnost silnic. Zvíkovské Podhradí nadměrná hlučnost silnice II. třídy procházející obcí

24 2.4 Ochrana přírody a krajiny Obec Ochrana přírody a krajiny Podtémata Přírodní prostředí a jeho ochrana Biodiverzita a ekologická stabilita území Albrechtice nad Vltavou Boudy Cerhonice Čimelice Čížová ZPoP2 Další jevy a komentáře (střety, závady) Dobev ss2xnk, ZPoRC, ZPoRK Dolní Novosedly ss1xnk Drhovle ss1xnk Heřmaň ZPoRC Horosedly ZPoRK Kestřany ZPoNK, ZPoNC Kluky Kožlí Králova Lhota Křenovice Lety Minice Mirotice ss2xrk, ssrxrk Mirovice Mišovice Myslín ZPoRC Nerestce zsrxrk, ZPoRK Nevězice Olešná Orlík nad Vltavou ss1-p2, ZPoP2 Oslov ss2-p2 Ostrovec ss2xrk, ZPoP2, ZPoNC Paseky ss2xnk, ZPoPP Písek ss2xnk, ss1xnk, ZPoNK, ZPoPP Podolí I ss1xnk Probulov Protivín ZPoNK, ZPoRK, ss1xrc, ss1-e2 Předotice Putim ss2xnk, ZPoNK Rakovice Ražice ss2xnc Skály Slabčice ZPoNK Smetanova Lhota ZPoNK, ZPoRC, ZPoRK Tálín ZPoPP Temešvár Varvažov ss2xnk, ss2-p2, zvcxnk, ZPoP2, ZPoRK Vlastec

25 Obec Ochrana přírody a krajiny Podtémata Přírodní prostředí a jeho ochrana Biodiverzita a ekologická stabilita území Vojníkov Další jevy a komentáře (střety, závady) Vráž zvc-p2, zvc-nc, ZPoP2, ZPoNC Vrcovice Záhoří Zvíkovské Podhradí ss2-p2, zvc-p2, ZPoP2, Žďár ss1-e2, ZPoRC, ZPoE2, ZPoMP SO ORP Písek Pozn.: Hodnocení přírodního prostředí a jeho ochrany bylo stanoveno na základě existence lokalit soustavy NATURA 2000 a biosférické rezervace a jejich rozsahu a výskytu jevů PAM na území jednotlivých obcí. Hodnocení biodiverzity a ekologické stability území bylo stanoveno kombinací hodnocení KES koeficientu ekologické stability a výskytu a četnosti prvků ÚSES. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Existence relativně rozsáhlých území chráněných nějakou formou ochrany přírody a krajiny. Výskyt a ochrana řady vzácných a chráněných druhů živočichů a rostlin (národní přírodní rezervace, lokality soustavy NATURA 2000). Vymezení přírodního parku Písecké hory. Vymezení sítě územního systému ekologické stability s dalšími prvky ÚSES. PŘÍLEŽITOSTI Rozvoj cestovního ruch daný výskytem řady přírodních území a prvků cenných pro ochranu přírody a krajiny. Jednoznačné vymezení chráněných území v ÚPD jednotlivých obcí. Aktualizace jednotlivých částí ÚSES a realizace nefunkčních částí ÚSES s cílem zlepšení jeho fungování. Využití územního plánování k eliminaci/minimalizaci střetů v důsledku ekonomického a sociálního rozvoje území. Výchova a osvěta obyvatel ke zvýšení jejich účasti na ochraně přírody a krajiny. SLABÉ STRÁNKY Vzhledem k relativně rozsáhlým územím s různým typem ochrany v území existuje řada závad z důvodu jejich narušení zástavbou a komunikacemi. Nevhodné způsoby hospodaření na některých zemědělských pozemcích a některých rybnících. HROZBY Realizace stávajících návrhů a záměrů v rozvoji zastavitelných území a dopravní infrastruktury by znamenala další zásahy do chráněných území a jejich prvků včetně biocenter a biokoridorů. Negativní dopady plánovaného rozvoje rekreačních a dalších aktivit v oblastech cenných pro ochranu přírody a krajiny. Výskyt ložisek v chráněných územích riziko budoucí těžby spojené s celkovým nárůstem zatížení území. Povolování výstavby ve volné krajině (mimo zastavěná území obcí), degradace krajinného rázu výstavbou nevhodných staveb. Růst intenzity automobilové dopravy na páteřních komunikacích. Nadmístní problémy k řešení v rámci územního plánování ZÚR JČK ukládají zpřesnit v navazujících ÚPD územní vymezení prvků ÚSES, kdy vymezení prvků ÚSES v ZÚR může být v podrobnosti ÚPD redukováno, rozšířeno a posunuto s ohledem na pozemkovou držbu a morfologii terénu

26 Místní problémy k řešení v rámci územního plánování Problémy, které byly vyřešeny Od roku 2010 došlo k následným změnám ve střetech a závadách: V současnosti se již v obci Zvíkovské Podhradí nekřižuje silnice II. třídy s nadregionálním biokoridorem V obci Orlík nad Vltavou záměr vodní cesty neprochází ptačí oblastí NATURA V obcích Dobev, Dolní Novosedly a Drhovle již nezasahuje zastavitelná plocha do nadregionálního biokoridoru V obcích Písek a Protivín nezasahuje zastavitelná plocha do regionálního biocentra Oproti roku 2010 již není problémem záměr rychlostní silnice křižující regionální biokoridor v obcích Čimelice a Mirotice Problémy, které přetrvávají Mezi přetrvávající problémy patří křížení silnic II. tříd s biokoridory vedenými přes řešené území: v obci Ostrovec křižuje silnice II. třídy regionální biokoridor (ss2xrk) v obcích Dobev, Paseky, Písek a Varvažov křižuje silnice II. třídy nadregionální biokoridor (ss2xnk) v obcích Dolní Novosedly, Drhovle, Podolí I a ve městě Písek křižuje silnice I. třídy nadregionální biokoridor (ss1xnk) Dalším střetem je záměr rychlostní silnice křižující regionální biokoridor (zsrxrk) v obci Nerestce. V rámci ÚPD by mělo docházet k vytváření územních podmínek pro zajištění ochrany migrující zvířeny, která se pohybuje právě těmito biokoridory. Dosud nevyřešeny jsou také problémy průchodu dopravních komunikací přes oblasti NATURA Jsou to: průchod silnice II. třídy ptačí oblastí NATURA 2000 (ss2-p2) v obcích Oslov, Varvažov a Zvíkovské Podhradí průchod silnice I. třídy evropsky významnou oblastí NATURA 2000 (ss1-e2) v obci Žďár Pokračuje problém průchodu silnice I. třídy ptačí oblastí NATURA 2000 (ss1-p2) v obci Orlík nad Vltavou Další přetrvávající problémy se týkají záměry vést vodní cesty přes chráněné přírodní lokality a prvky ÚSES: v obcích Vráž a Zvíkovské Podhradí nadále přetrvává záměr vést vodní cestu přes ptačí oblast NATURA 2000 (zvc-p2). také trvá záměr vodní cestou křížit nadregionální biokoridor v obci Varvažov (zvcxnk)

27 v obci Vráž záměr vodní cesty procházející nadregionálním biocentrem (zvc-nc) Na území některých obcí se opakovaně střetávají zastavitelné plochy s vymezenými prvky ÚSES a chráněnými přírodními plochami: v obcích Čížová, Orlík nad Vltavou, Ostrovec, Varvažov, Vráž, Zvíkovské Podhradí zasahuje zastavitelná plocha do ptačí oblasti NATURA 2000 (ZPoP2) v obcích Kestřany, Písek a Protivín zasahuje zastavitelná plocha do nadregionálního biokoridoru (ZPoNK) v obcích Dobev, Heřmaň, Myslín a Žďár zasahuje zastavitelná plocha do regionálního biocentra (ZPoRC) v obcích Horosedly, Nerestce a Protivín zasahuje zastavitelná plocha do regionálního biokoridoru (ZPoRK). V obcích Kestřany a Vráž zasahuje zastavitelná plocha do nadregionálního biocentra (ZPoNC). V obcích Paseky, Písek a Tálín zasahuje zastavitelná plocha do přírodního parku (ZPoPP). V obci Žďár zasahuje zastavitelná plocha do evropsky významné lokality NATURA 2000 (ZPoE2) a návrh zastavitelného území do maloplošného zvláště chráněného území přírody (ZPoMP) Nově zjištěné problémy Mezi nové problémy patří křížení silnic s vymezenými prvky ÚSES: V obci Mirotice silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor (ss2xrk) Silnice II. třídy křižuje nadregionální biokoridor (ss2xnk) v obci Putim Nově v obci Mirotice křižuje rychlostní silnice regionální biokoridor (ssrxrk) V obci Ražice se silnice II. třídy křižuje s nadregionálním biocentrem (ss2xnc) Silnice I. třídy křižuje regionální biocentrum (ss1xrc) v obci Protivín. Kromě toho v obci Protivín prochází silnice I. třídy evropsky významnou lokalitou NATURA 2000 (ss1-e2). Další nově zjištěné problémy se týkají zastavitelných ploch obcí. Ty zasahují: V obcích Putim, Slabčice a Smetanova Lhota do nadregionálního biokoridoru (ZPoNK) V obci Smetanova Lhota do regionálního biocentra (ZPoRC) V obcích Dobev, Smetanova Lhota a Varvažov do regionálního biokoridoru (ZPoRK) V obci Ostrovec do nadregionálního biocentra (ZPoNC) Přehled zjištěných a vymezených střetů s ochranou chráněných prvků a území je podle jednotlivých obcí uveden v tabulkách v kapitolách 6.2 a

28 Možnosti jednotlivých obcí odstranit střety návrhů zastavitelných území a návrhů/záměrů dopravní infrastruktury s vymezenými zvláště chráněnými a chráněnými územími, biokoridory atd., jsou velmi omezené. 2.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Obec Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Orná půda - kvalita a změna rozlohy Podtémata Míra zalesnění a kvalita lesů Další jevy a komentáře (střety, závady) Albrechtice nad Vltavou Boudy Cerhonice Čimelice Čížová ZPoLE Dobev Dolní Novosedly Drhovle ZPoLE Heřmaň Horosedly Kestřany ZPoLE Kluky Kožlí Králova Lhota Křenovice Lety Minice Mirotice Mirovice Mišovice Myslín Nerestce Nevězice Olešná Orlík nad Vltavou Oslov Ostrovec Paseky Písek ZPoLE Podolí I Probulov Protivín Předotice Putim ZPoLE Rakovice Ražice Skály Slabčice ZPoLE Smetanova Lhota Tálín ZPoLE Temešvár

29 Obec Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Orná půda - kvalita a změna rozlohy Podtémata Míra zalesnění a kvalita lesů Další jevy a komentáře (střety, závady) Varvažov Vlastec Vojníkov Vráž ZPoLE Vrcovice Záhoří Zvíkovské Podhradí Žďár SO ORP Písek Pozn.: Hodnocení orné půdy bylo stanoveno zejména na základě její relativní změny rozlohy na území dané obce. Hodnocení zalesnění území bylo stanoveno na základě hlediska celkové míry zalesnění území dané obce. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Stabilně vysoký podíl lesní půdy na celkové ploše území s významnými ekonomickými i ekologickými funkcemi. Nízká míra poškození lesních porostů z titulu nadměrného znečištění ovzduší. Významné funkce lesů zvláštního určení pro zachování biologické rozmanitosti, atd. PŘÍLEŽITOSTI Rozvoj ekologických forem hospodaření na půdě. Zlepšování skladby lesních porostů při obnově/zakládání nových porostů. Zalesňování dalších pozemků méně vhodných pro zemědělskou činnost. Výhledově významný hospodářský potenciál lesních porostů - rostoucí význam produkce dřevní hmoty. SLABÉ STRÁNKY Relativně nízká úrodnost půdy půdy nižších bonitních tříd, klima. Vzhledem k charakteru území nutné odvodňování vysokého podílu území. Omezené možnosti hospodaření v lesích ochranných a ve většině kategorií lesů zvláštního určení. Nevhodná druhová skladba části lesních porostů. HROZBY Pokles kvality půd v důsledku především vodní eroze v důsledku častých povodní pomalá realizace protipovodňových opatření. Zábory trvalé odnětí ZPF v rámci modernizace dopravní infrastruktury. Budování zařízení pro rozvoj rekreačních aktivit sportovní areály apod. v lokalitách s významnými mimoprodukčními funkcemi Další odnětí (zábory) půdy určené k plnění funkcí lesa v důsledku rozvoje v N-OS8 Poškozování lesních porostů okusem v důsledku přemnožení zvěře. Místní problémy k řešení v rámci územního plánování Vliv rozvoje v rozvojové oblasti Písecko Strakonicko na zemědělský a lesní fond V rámci ÚPD jednotlivých obcí je nutné minimalizovat negativní dopady v souvislosti s plánovanou zástavbou a rozvojem rekreačních a dalších aktivit v rozvojové oblasti Písecko Strakonicko. Vliv rozvoje dopravní a technické infrastruktury na zemědělský a lesní fond Při vymezování a zpřesňování koridorů pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury v rámci územních plánů obcí

30 minimalizovat zábory zemědělské půdy vyšších tříd ochrany, minimalizovat zásahy do lesních porostů v rámci ÚPD s cílem omezit další fragmentaci území a zásahy do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů). Řešení neperspektivních zemědělských ploch Při zpracování ÚP obcí se dále zaměřit na možnosti zalesňování vhodných pozemků (zemědělsky nevyužívaných, erozně ohrožených, s nízkou hodnotou pro ochranu přírody). Nefunkční části ÚSES Vhodné je dále vyhledávat a vymezovat nefunkční části ÚSES v lesních porostech. Problémy, které byly vyřešeny Problém zasahování zastavitelné plochy do lesa se již netýká obcí Dolní Novosedly, Olešná, Protivín a Varvažov. Od roku 2010 byl vyřešen problém se záměrem silnice I. třídy procházející lesem i záměr rychlostní silnice procházející lesem. Problémy, které přetrvávají Na území obcí Kestřany, Písek, Putim, Tálín a Vráž je přetrvávajícím problémem zásah zastavitelné plochy do lesa (ZPoLE). Nově zjištěné problémy Střet zastavitelné plochy zasahující do lesa (ZPoLE) nově přibyl také na území obcí Čížová, Drhovle a Slabčice

31 3 Sociální pilíř 3.1 Technická infrastruktura Podtémata Vybavenost obcí Další jevy a Veřejná technická Obec vodovodem, Kanalizační síť komentáře (střety, infrastruktura rozvodem plynu a napojení obcí závady, problémy) a elektrické na ČOV energie Albrechtice nad Vltavou ZPxzTI, _P Č_ Boudy ZPxzTI Cerhonice _Č V_ Čimelice _Č_ Čížová Dobev _P_ Dolní Novosedly _P Č V_ Drhovle _K Č_ Heřmaň _P_ Horosedly ZPxzTI, _Č_ Kestřany _P Č_ Kluky _P Č_ Kožlí _P K Č V_ Králova Lhota ZPxzTI, _P Č_ Křenovice ZPxzTI, _P Č V_ Lety _P Č_ Minice _P Č V_ Mirotice ZPxzTI, _Č_ Mirovice _K Č_ Mišovice _P Č V_ Myslín _P K Č V_ Nerestce ZPxzTI, _P Č V_ Nevězice ZPxzTI, _P Č V_ Olešná _P_ Orlík nad Vltavou ZPxzTI, _P Č_ Oslov _P Č_ Ostrovec _P Č_ Paseky _P Č_ Písek Podolí I _P_ Probulov _P K Č V_ Protivín _Č_ Předotice _K _Č_ Putim Rakovice ZPxzTI, _Č_ Ražice _P Č_ Skály _P Č_ Slabčice ZPxzTI, _P Č_ Smetanova Lhota _Č V_ Tálín _P Č_ Temešvár _K Č_

32 Obec Veřejná technická infrastruktura Vybavenost obcí vodovodem, rozvodem plynu a elektrické energie Podtémata Kanalizační síť a napojení obcí na ČOV Další jevy a komentáře (střety, závady, problémy) Varvažov _P K Č V_ Vlastec _P Č_ Vojníkov _P Č V_ Vráž _Č_ Vrcovice _Č V_ Záhoří _Č_ Zvíkovské Podhradí _P_ Žďár _P Č_ SO ORP Písek Pozn.: Hodnocení veřejné technické vybavenosti obcí bylo založeno na vybavenosti jednotlivých obcí vodovody, plynovody, jednotnou kanalizací a její případné napojení na ČOV nebo jiný systém čištění vod a rozvodem elektrické energie v rámci SO ORP. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Území regionu je vzhledem k vzájemné blízkosti napájecích bodů dostatečně zásobováno elektrickou energií. PŘÍLEŽITOSTI Modernizace a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a zvyšování napojení domácností na veřejnou kanalizaci s napojením na ČOV. Výstavba veřejného vodovodu do dalších částí jednotlivých obcí, které nejsou napojeny. Zabezpečit obce náhradními zdroji pitné vody v případě havárií. SLABÉ STRÁNKY Nedostatečná síť jednotné kanalizace napojené na ČOV některých obcí. Chybějící kanalizační síť v obci Temešvár. Špatná kvalita vody domovních studní v obci Lety, Nerestce, Ražice, Smetanova Lhota a Zvíkovské Podhradí. HROZBY Zhoršení kvality vodních toků a dalších složek životního prostředí vypouštěním naředěných splaškových odpadních vod do recipientu. Nepříznivým jevem je v souvislosti se zdražováním energií návrat řady domácností k tuhým palivům. Nadmístní problémy k řešení v rámci územního plánování Nově zjištěné problémy Zatímco v roce 2010 nebyl evidován žádný střet záměru technické infrastruktury, nyní je zastavitelná plocha v konfliktu se záměry technické infrastruktury (ZPxzTI) v obcích Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Horosedly, Králova Lhota, Křenovice, Mirotice, Nerestce, Nevězice, Orlík nad Vltavou, Slabčice a Rakovice

33 Místní problémy k řešení v rámci územního plánování Problémy, které přetrvávají V rámci ÚPD je třeba vytvářet územní podmínky pro vybudování a dobudování kanalizačních sítí _K_ v obcích Drhovle, Kožlí, Mirovice (nedostatečná kanalizační síť ve většině místních částí), Myslín, Probulov, Předotice (nedostatečná kanalizační síť ve většině místních částí), Temešvár a Varvažov (odkanalizování osamocených RD, které není možno napojit na kanalizace, je třeba řešit jímkami na vyvážení nebo domovní ČOV) a napojení na ČOV _Č_ v obcích Albrechtice n. V., Cerhonice, Čimelice, Dolní Novosedly, Drhovle, Horosedly, Kestřany (pouze 2 lokální ČOV), Kluky, Kožlí (obec má v současnosti vypracován projekt výstavby ČOV a žádá o stavební povolení), Králova Lhota, Křenovice, Lety, Minice, Mirotice, Mirovice (nedostatečná chybí napojení většiny místních částí na ČOV), Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Orlík (výstavba ČOV je plánována), Oslov, Ostrovec, Paseky, Probulov, Protivín (chybí napojení většiny místních částí na ČOV), Předotice (chybí napojení většiny místních částí na ČOV), Rakovice, Ražice, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Žďár. ČOV dále chybí v obci Heřmaň, kde však dojde k její výstavbě do konce roku. Problém je v rámci ÚPD možné řešit vytvořením územních podmínek pro vybudování ČOV nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. Problém je v rámci ÚPD možné řešit vytvořením územních podmínek pro vybudování ČOV nebo napojení kanalizace na ČOV v jiné obci. V rámci ÚPD je potřeba vytvářet podmínky pro vybudování veřejné vodovodní sítě _V_ u obcí Cerhonice, Dolní Novosedly, Kožlí, Křenovice, Minice, Mišovice, Myslín, Nevězice, Nerestce, Probulov (existuje pouze vodovod zásobující obec užitkovou vodou), Smetanova Lhota, Varvažov, Vojníkov, Vrcovice. Nově zjištěné problémy Na základě dotazníkového šetření mezi starosty vyplynulo, že ve většině obcí je problémem absence plynofikace _P_, což vyvolává zhoršené podmínky v ovzduší. Týká se obcí Albrechtice n. V., Dobev, Dolní Novosedly, Heřmaň, Kestřany (bez většího zájmu občanů), Kluky, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, Minice, Mišovice, Myslín (občané však nemají zájem), Nerestce (občané však nemají zájem), Nevězice, Olešná, Orlík, Oslov, Ostrovec (bez zájmu občanů), Paseky, Podolí, Probulov, Ražice, Skály, Slabčice (bez zájmu občanů), Tálín, Varvažov, Vlastec, Vojníkov, Zvíkovské Podhradí a Žďár. V rámci ÚPD je možné pro řešení problému vytvořit územní podmínky pro plynofikaci

34 3.2 Dopravní infrastruktura Obec Dopravní infrastruktura Dopravní obslužnost území Podtémata Dostupnost ORP veřejnou linkovou dopravou Albrechtice nad Vltavou Boudy Cerhonice Čimelice Čížová _Kom_ Dobev Dolní Novosedly _Neb_ Drhovle Heřmaň Horosedly ZPxzSR Kestřany Kluky Kožlí _Neb_ Králova Lhota Křenovice Lety Minice Mirotice ZPxzSR Mirovice ss1-zq Mišovice Myslín Nerestce ss1-zq Nevězice Olešná Orlík nad Vltavou Oslov Ostrovec ss2-zq Další jevy a komentáře (střety, závady, problémy) Paseky _Neb_ Písek ss1-zq, ss2-zq, _Pm Neb _ Podolí I _Neb_ Probulov Protivín ss1-zq Předotice Putim ss2-zq, _Neb_ Rakovice Ražice Skály Slabčice

35 Obec Dopravní infrastruktura Dopravní obslužnost území Podtémata Dostupnost ORP veřejnou linkovou dopravou Smetanova Lhota Tálín Temešvár Varvažov ss2-zq Vlastec Vojníkov Vráž Vrcovice Záhoří Zvíkovské Podhradí _Neb_ Žďár SO ORP Písek Další jevy a komentáře (střety, závady, problémy) Pozn.: Hodnocení veřejné dopravní infrastruktury bylo založeno na počtu veřejných spojů dojíždějících do ORP z jednotlivých obcí v určitou hodinu, dále na výskytu silnice I. nebo II. třídy, příp. železnice a celkového stavu silniční sítě. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Vymezení / stavba rychlostní silnice R4. Existence silnic I. třídy jako významných napojení na sousední regiony. Existence železniční tratě spojující SO ORP s Plzní a Českými Budějovicemi. Poloha na Vltavské vodní cestě rozvoj lodní dopravy a infrastruktury na vodní nádrži Orlík. PŘÍLEŽITOSTI SLABÉ STRÁNKY Špatný technický stav komunikací. Špatný technický stav stávající silnice I/4, pomalá realizace výstavby rychlostní silnice R4. Absence napojení silniční sítě na dálniční síť. Vzhledem k velikosti území SO ORP zhoršená dostupnost obce s rozšířenou působností pro řadu obcí zejména v odlehlých částech. HROZBY Řešení dopravních závad u silnic I. a II. třídy Zpoždění realizace záměrů v rozvoji pozemních prostřednictvím záměrů veřejné dopravní komunikací. infrastruktury nadmístního významu v ZÚR JČK. Zajištění dostupnosti území po silnici i železnici a homogenizace silnic pro rozvoj cestovního ruchu Nárůst intenzity tranzitní přepravy. železniční dopravou šetrnou k životnímu prostředí. Realizace plánovaných oprav a údržby silnic III. třídy zlepšení kvality dopravní obslužnosti území. Omezená dopravní obslužnost veřejnou hromadnou dopravou - nárůst individuálního automobilismu s negativními dopady na zdraví obyvatel a ekosystémů. Absence obchvatů, vedení komunikací průtahem obcemi zhoršování kvality ovzduší, zvyšování hlučnosti. Nadmístní problémy k řešení v rámci územního plánování V několika obcích byl na základě dotazníkového šetření identifikován výskyt nebezpečných silnic nebo křižovatek _Neb_. Konkrétně jde o následující: Dolní Novosedly nepřehledná část vozovky u autobusových čekáren v oblasti Na rozcestí

36 Kožlí nebezpečné silnice, příliš vysoká maximální povolená rychlost na silnicích v obci. Putim nebezpečná silnice II. třídy Písek Ražice, nebezpečné přecházení silnice pro chodce. Paseky - obcí prochází kamionová doprava; hlavní průtah obcí je úzký a projíždějící automobily ohrožují jak občany, tak i domy okolo silnice. Podolí I obcí prochází silnice I/29 Písek Tábor, jejíž přecházení je pro chodce složité a nebezpečné. Písek - řada zdejších komunikací místních, ale i komunikací I. třídy svou zvýšenou nebezpečností omezují provoz ve městě a mnohdy i jeho další rozvoj. Zvíkovské Podhradí - nebezpečná křižovatka; obec žádá o její zařazení z bezpečnostních důvodů do programu BESIP Jihočeského kraje a o vystavění kruhového objezdu. Cílem je zpomalení nájezdu těžkých kamionů na most přes řeku Otavu (kruhový objezd také umožní vybudování vjezdu do zóny občanské vybavenosti připravované v územním plánu). Místní problémy k řešení v rámci územního plánování V rámci ÚP obcí by mělo dojít k promítnutí a upřesnění záměrů vymezených v ZÚR JČK podle konkrétních podmínek v daném území, přičemž je nutné považovat vymezení ploch a koridorů veřejné dopravní infrastruktury ve výkresové části ZÚR za mezní a nepřekročitelné. Při upřesnění by měl být brán ohled na ochranu přírody, krajinný ráz, kulturně historické hodnoty v území a sociální soudržnost obyvatelstva. Problémy, které přetrvávají Přetrvávajícím problémem je průchod silnice I. třídy záplavovým územím Q100 v obcích Mirovice, Protivín a ve městě Písek (ss1-zq). Dále přetrvává problém s průchodem silnice II. třídy záplavovým územím Q100 v obcích Ostrovec, Putim, Varvažov a ve městě Písek (ss2-zq). Obecně je třeba úsekům, které procházejí záplavovým územím, věnovat zvýšenou pozornost a brát v potaz zhoršení sjízdnosti silnic při výskytu povodně. Dále je zastavitelná plocha v obcích Mirotice a Horosedly v konfliktu se záměrem rychlostní silnice (ZPxzSR). Dalšími problémy, které dlouhodobě přetrvávají, jsou exhalace a hluk způsobované silniční dopravou, které mnohdy negativně zasahují do života v obcích (viz kap. 2.3 Hygiena životního prostředí). Nově zjištěné problémy Nově se vyskytl problém silnice I. třídy procházející záplavovým územím Q100 (ss1-zq) v obci Nerestce. Nedostatkem v obci Čížová je špatný stav komunikací _Kom_. Ve městě Písek je problémem nedostatek parkovacích míst _Pm_ - chybí místa k parkování u většiny škol při dovozu a odvozu dětí do mateřských a základních škol

37 3.3 Sociodemografické podmínky Obec Sociodemografické podmínky Demo-sociální situace a sídelní struktura Podtémata Vybavenost občanskou infrastrukturou a lokální sociální politika Albrechtice nad Vltavou Boudy Cerhonice _S_ Čimelice Čížová _Mig_ Dobev _Mig_ Dolní Novosedly Drhovle _S_ Heřmaň Horosedly Kestřany _Mig_ Kluky Kožlí Králova Lhota Křenovice _S_ Lety Minice _S_ Mirotice _Mig_ Mirovice _S_ Mišovice _S_ Myslín Nerestce _S_ Nevězice Olešná Orlík nad Vltavou _S_ Oslov Ostrovec Paseky Písek _Mig_ Podolí I Probulov _S_ Protivín Předotice _Mig_ Putim _Mig_ Rakovice Ražice _S_ Skály Slabčice _S_ Smetanova Lhota _S_ Tálín Temešvár Varvažov _S_ Vlastec Vojníkov _S_ Vráž Další jevy a komentáře (střety, závady, problémy)

38 Obec Sociodemografické podmínky Demo-sociální situace a sídelní struktura Podtémata Vybavenost občanskou infrastrukturou a lokální sociální politika Vrcovice Záhoří _Mig_ Zvíkovské Podhradí Žďár SO ORP Písek Další jevy a komentáře (střety, závady, problémy) Pozn.: Hodnocení demo-sociální situace bylo stanoveno zejména na základě velikosti indexu stáří, relativní změny obyvatelstva a podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním v rámci SO ORP. Hodnocení obcí z hlediska vybavenosti občanskou infrastrukturou bylo založeno na počtu zdravotnických, sociálních a školních zařízeních vůči velikosti obce. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Růst počtu obyvatel v relativních hodnotách především v obcích Vrcovice, Temešvár, Čížová, Olešná, Nerestce, Předotice a Vlastec. Přírůstek obyvatel způsobený migrací, především v obcích Čížová, Dobev, Kestřany, Mirotice, Písek, Předotice, Putim a Záhoří. Nízký index stáří v obcích Vlastec, Vrcovice a Kožlí. Vysoký podíl lidí v produktivním věku v obcích Orlík nad Vltavou a Tálín. SLABÉ STRÁNKY Pokles počtu obyvatel v relativních hodnotách v obci Mišovice, Drhovle, Orlík nad Vltavou, Mirovice, lety a Čimelice. Zvyšující se index stáří v SO ORP Písek, extrémně vysoký v obcích Vojníkov, Probulov, Minice a Varvažov. Úbytek lidí v produktivním věku v SO ORP Písek, nejméně jich je v obci Cerhonice. Nedostatečné zajištění v oblasti vzdělávání, ve 34 obcích není žádné školské zařízení (mateřská škola ani základní škola). V 35 obcích není žádné zdravotnické zařízení ani zařízení sociální péče. PŘÍLEŽITOSTI Rozvoj sociálních a ubytovacích služeb pro seniory, rozvoj terénní péče a středisek trávení volného času. Růst počtu obyvatel ve venkovských sídlech vlivem imigrace z okolních velkých obcí. Výstavba nových školských zařízení na území zejména menších obcí. HROZBY Stárnutí populace v celém SO ORP Písek. Značný nedostatek pracovní síly v případě úbytku produktivní složky obyvatelstva. Zhoršení zdravotního a stavu a sociálního zajištění vlivem nedostupnosti. Místní problémy k řešení v rámci územního plánování Problémy, které přetrvávají Prostřednictvím rozšiřování ploch k vybavení občanskou infrastrukturou v rámci ÚPD, vytvářet podmínky pro vybudování sportovních, kulturních či společenských zařízení pro hůře dopravně dostupnou severní část území a obce ve východní části správního obvodu včetně zařízení nadmístního významu, která neslouží pouze obyvatelům dané obce, ale nabízí zázemí pro širší území. Nově zjištěné problémy Vzhledem ke stárnutí populace _S_ (ÚP) vytvářet územní podmínky pro rozšíření služeb seniorům zvážit vytyčení územních ploch pro výstavbu a zřizování domů s pečovatelskou službou, hospiců, klubů pro seniory, atd. Týká se obcí s větším počtem obyvatel (Mirovice)

39 V případě malých obcí s výrazným podílem starších obyvatel (Cerhonice, Drhovle, Křenovice, Minice, Mišovice, Nerestce, Orlík n. Vltavou, Probulov, Ražice, Slabčice, Smetanova Lhota, Varvažov, Vojníkov) je potřeba společně koordinovat sociální služby pro seniory. Vytvářet územní podmínky pro vybudování dostatečné sociální infrastruktury v místech nárůstu počtu obyvatel vlivem migrace _Mig_ (ÚP). Týká se obcí Čížová, Dobev, Kestřany, Mirotice, Písek, Předotice, Putim a Záhoří.). 3.4 Bydlení Obec Bydlení Vývoj bytového fondu Podtémata Stáří a kvalita bytového fondu Další jevy a komentáře (střety, závady, problémy) Albrechtice nad Vltavou Boudy Cerhonice _B_ Čimelice Čížová Dobev Dolní Novosedly Drhovle Heřmaň Horosedly Kestřany Kluky Kožlí Králova Lhota Křenovice _B_ Lety Minice Mirotice Mirovice Mišovice Myslín _B_ Nerestce Nevězice Olešná Orlík nad Vltavou Oslov _B_ Ostrovec _B_ Paseky Písek Podolí I Probulov Protivín Předotice Putim Rakovice _B_ Ražice Skály _B_

40 Obec Bydlení Vývoj bytového fondu Podtémata Stáří a kvalita bytového fondu Další jevy a komentáře (střety, závady, problémy) Slabčice Smetanova Lhota Tálín _B_ Temešvár Varvažov _B_ Vlastec _B_ Vojníkov _B_ Vráž Vrcovice _B_ Záhoří _B_ Zvíkovské Podhradí _B_ Žďár _B_ SO ORP Písek Pozn.: Hodnocení bydlení bylo založeno na relativním nárůstu počtu bytů a jejich renovaci, podílu domů postavených po roce 1981 z celkového domovního fondu v jednotlivých obcích SO ORP. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Vysoký podíl domů postavených v letech v obcích Olešná, Kožlí a Zvíkovské Podhradí. Nárůst bytového fondu v obcích Čížová, Olešná a Vrcovice. PŘÍLEŽITOSTI Rozšíření ploch určených k výstavbě nových domů, zasíťování (inženýrskými sítěmi) vytyčených území. Rekonstrukce a revitalizace starší bytové zástavby. SLABÉ STRÁNKY Výrazné stárnutí bytového fondu (38,6 % domů postavených před rokem 1945). Stagnace nárůstu bytového fondu (např. Cerhonice, Křenovice, Myslín, Oslov, Ostrovec, Rakovice, Skály, Tálín, Varvažova, Vlastec, Vojníkov, Záhoří, Zvíkovské Podhradí a Žďár). Nezasíťované pozemky určené k výstavbě (obec Paseky, Putim, Smetanova Lhota). HROZBY Pokračující stárnutí bytového fondu. Nedostatečná možnosti obecní a individuální bytové výstavby. Stagnace rozvoje obcí vzhledem k omezeným investicím do bydlení. Místní problémy k řešení v rámci územního plánování Nově zjištěné problémy Více než polovina obcí uvádí v dotazníkovém šetření jako problém nedostatek volných ploch pro bytovou výstavbu _B_ (ÚP), což může zpomalovat rozvoj obce a vést k odlivu mladé generace. Konkrétně se jedná o obce Cerhonice, Křenovice, Myslín, Oslov, Ostrovec, Rakovice, Skály, Tálín, Varvažov, Vlastec, Vojníkov, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí a Žďár. V těchto obcích je potřeba usilovat prostředky územního plánování o vymezení nových ploch pro bydlení, popř. o vymezení ploch a linií pro zavedení inženýrských sítí. Při vymezování nových ploch pro bydlení by měl být zohledněn charakter původní venkovské zástavby s možnosti využití regulačního plánu

41 3.5 Rekreace Obec Rekreace Rekreační potenciál a jeho využití Podtémata Velikost a struktura ubyt. kapacit, návštěvnost Albrechtice nad Vltavou Boudy Cerhonice Čimelice Čížová Dobev Dolní Novosedly Drhovle Heřmaň Horosedly Kestřany Kluky Kožlí Králova Lhota Křenovice Lety Minice Mirotice _U_ Mirovice Mišovice Myslín Nerestce Nevězice Olešná Orlík nad Vltavou Oslov Ostrovec Paseky Písek Podolí I Probulov Protivín Předotice Putim Rakovice Ražice Skály Slabčice Smetanova Lhota Tálín _U_ Temešvár Varvažov Vlastec Vojníkov Vráž Další jevy a komentáře (střety, závady, problémy)

42 Obec Rekreace Rekreační potenciál a jeho využití Podtémata Velikost a struktura ubyt. kapacit, návštěvnost Vrcovice Záhoří Zvíkovské Podhradí Žďár SO ORP Písek Další jevy a komentáře (střety, závady, problémy) Pozn.: Hodnocení rekreace bylo staveno na základě množství výskytu rekreačních, kulturních a sportovních ploch či zařízení, ubytovacích zařízení a jejich kapacity, dotazníkového šetření starostů nebo počtu přenocovaných návštěvníků. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY V SO ORP Písek je vysoká návštěvnost v rámci kraje na celém území. Na území SO ORP Písek je vysoká ubytovací kapacita. Jsou zde zajímavé památkové zóny (v obcích Čížová a Skály) a turisticky oblasti (Krokodýlí ZOO v Protivíně, Národní přírodní památka Zelendárky u Protivína, Přírodní amfiteátr v Ražicích). Většina obcí je hojně užívaná chalupáři, velký rozvoj agroturistiky. Rozsáhlá síť turistických tras a cyklostezek. SLABÉ STRÁNKY Nedostatek ubytovacích kapacit v obcích Mirotice, Tálín. Malý podíl ubytovacích kapacit v obci Písek. Ve srovnání s jinými SO ORP Jihočeského kraje (SO ORP Český Krumlov) nízká atraktivita turistických oblastí a nedostatek historických památek. PŘÍLEŽITOSTI Vybudování dalších rekreačních zařízení v menších obcích. Zkvalitnění služeb a podpora rozvoje občanské obslužnosti ve stávajících turistických oblastech. Rozvoj agroturistiky. HROZBY Snížení zájmu o chalupaření v oblasti vlivem nárůstu hluku způsobeným větším počtem rekreantů. Možné negativní environmentální dopady v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu. Snižování délky pobytu v ubytovacích zařízeních. Místní problémy k řešení v rámci územního plánování Problémy, které přetrvávají Pro zlepšení situace v cestovním ruchu a lepší využití rekreačního potenciálu území je doporučeno: respektovat vysoký rekreační potenciál území při vytváření územních plánů. zvážit možnost změny využití funkčních ploch pro sportovní a rekreační využití, to především v ekonomicky slabší severní části SO ORP Písek, v okolí přehrad Orlík a Zvíkov. Nově zjištěné problémy Dle dotazníkového šetření se obce Mirotice a Tálín potýkají s nedostatkem ubytovacích zařízení a ubytovacích kapacit _U_ (ÚP). V rámci ÚPD je v těchto obcích možno vymezit vhodné plochy pro nové ubytovací kapacity

43 4 Ekonomický pilíř Obec Hospodářské podmínky Regionální ekonomika Podtémata Trh práce Daňová výtěžnost Další jevy a komentáře (střety, závady, problémy) Albrechtice nad Vltavou Boudy Cerhonice Čimelice _M_ Čížová Dobev Dolní Novosedly Drhovle Heřmaň _N_ Horosedly _A_ Kestřany Kluky Kožlí Králova Lhota Křenovice _N A_ Lety _M_ Minice _A_ Mirotice Mirovice _M_ Mišovice Myslín _M N_ Nerestce _N_ Nevězice Olešná _N_ Orlík nad Vltavou _N_ Oslov _A_ Ostrovec Paseky Písek _M_ Podolí I Probulov _N_ Protivín _M_ Předotice _N_ Putim _M_ Rakovice Ražice Skály Slabčice _M_ Smetanova Lhota _M_ Tálín Temešvár Varvažov Vlastec

44 Obec Hospodářské podmínky Regionální ekonomika Podtémata Trh práce Daňová výtěžnost Další jevy a komentáře (střety, závady, problémy) Vojníkov Vráž Vrcovice _N A_ Záhoří _A_ Zvíkovské Podhradí Žďár SO ORP Písek Pozn.: Hodnocení regionální ekonomiky bylo stanoveno na základě podílu obsazených pracovních pozic a podnikatelské aktivitě v dané obci. Hodnocení trhu práce vycházelo zejména z hodnot dlouhodobé nezaměstnanosti na území jednotlivých obcí. Hodnocení daňové výtěžnosti vycházelo z hodnot daňové výtěžnosti na obyvatele v jednotlivých obcích. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Relativní dostatek velkých zaměstnavatelů a vysoké zastoupení středních a menších zaměstnavatelů (se zaměstnanci) s poměrně mnohotvárnou strukturou činností v regionu. Podprůměrná míra nezaměstnanosti SO ORP Písek v rámci kraje, především v obcích Minice, Vráž a Dolní Novosedly. Mírně podprůměrná dlouhodobá nezaměstnanost ve srovnání s krajem, hlavně v obcích Minice, Vráž a Zvíkovské Podhradí. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo pod krajským průměrem, především v obcích Dolní Novosedly, Drhovle a Oslov. Nadprůměrná daňová výtěžnost v obci Kožlí. Zvýšení počtu pracovních míst v obcích Vráž, Drhovle, Vlastec, Křenovice a Orlík nad Vltavou. Většina významných zaměstnavatelů je zaměřena na automobilový průmysl. Mírně podprůměrná míra podnikatelské aktivity správního obvodu v rámci kraje, nejmenší v obcích Horosedly, Křenovice, Minice, Oslov, Vrcovice a Záhoří. Snížení počtu pracovních míst v obcích Lety, Myslín, Čimelice, Mirovice, Písek, Protivín, Slabčice, Smetanova Lhota, Putim. Vysoká míra nezaměstnanosti v některých obcích (především v obcích Heřmaň, Křenovice, Myslín, Nerestce, Olešná, Orlík nad Vltavou, Probulov, Předotice a Vrcovice). Podprůměrná daňová výtěžnost v obcích Kluky a Mišovice. PŘÍLEŽITOSTI HROZBY Podpora drobných živnostníků tvořících diverzifikovanou základnu ekonomických subjektů s nízkou ekonomickou zranitelností zejména v obcích Drhovle, Křenovice, Oslov, Ostrovec, Předotice, Skály či Vrcovice a v mnoha dalších. Růst dlouhodobé nezaměstnanosti od roku 2009 v SO ORP Písek, zvláště v obcích Vojníkov, Kožlí a Nerestce. Rozvoj cestovního ruchu na celém území správního obvodu Písek. Příliš mnoho pracovních míst v obci Písek v porovnání s okolními obcemi. Prudký úbytek počtu pracovních míst v obcích Protivín a Písek. Špatná dopravní dostupnost prostředky hromadné dopravy z obcí správního obvodu do okolních měst (problém při dojíždění do zaměstnání). Špatná dostupnost z hlavního dopravního uzlu ČR Prahy díky časovému zpoždění průběhu realizace výstavby rychlostní komunikace R4. Jednostranné průmyslové zaměření většiny velkých zaměstnavatelů snižující ekonomickou stabilitu území

45 Místní problémy k řešení v rámci územního plánování Nově zjištěné problémy V SO ORP Písek došlo v posledních letech k celkovému poklesu počtu pracovních míst _M_ (ÚP), nejvíce pak v obcích Čimelice, Lety, Myslín, Mirovice, Písek, Protivín, Slabčice, Smetanova Lhota, Putim. Problém vysoké míry nezaměstnanosti _N_ (ÚP) se vyskytuje především v obci Heřmaň, Křenovice, Myslín, Nerestce, Olešná, Orlík nad Vltavou, Probulov, Předotice a Vrcovice. Dalším problémem je mírně podprůměrná míra podnikatelské aktivity _A_ (ÚP) v rámci kraje, nejnižší v obcích Horosedly, Křenovice, Minice, Oslov, Vrcovice a Záhoří. Výše zmíněné problémy je v rámci ÚPD možné řešit následujícími způsoby: Prostředky územního plánování usilovat o vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání (plochy smíšené výrobní, příp. plochy výroby a skladování podle 11 a 12, nebo plochy zemědělské podle 14 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.) a přípravu pozemků (zainvestování, přivedení komunikací) pro rozvoj podnikatelských aktivit a podporu příchodu investorů, a to i v menších obcích spadajících do SO ORP Písek. Největší nabídku ploch by mělo mít město Písek, protože podle Programu rozvoje kraje mají být bývalá okresní města ekonomickým motorem svého regionu. Udržet stávající podmínky v obcích s fungujícím podnikatelským zázemím a připravit vhodné podmínky v obcích s nízkou mírou podnikatelské aktivity (v obcích Vrcovice, Horosedly) Zaměřit se na nové využití již nevyužívaných a chátrajících objektů v území pro potřeby rozvoje podnikatelských aktivit

46 5 Vyváženost pilířů Vyváženost pilířů v jednotlivých obcích je analyzována dle hodnocení témat rozčleněné do třech pilířů. Výsledky tohoto hodnocení za jednotlivé obce jsou uvedené v následujícím grafu, přičemž hospodářské podmínky jsou nahrazené třemi podtématy, tj. regionální ekonomika, trh práce a daňová výtěžnost území

47 - 47 -

48 - 48 -

49 - 49 -

50 Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Veřejná technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Socio-demografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Regionální ekonomika 12 Trh práce 13 Daňová výtěžnost Na základě hodnocení jednotlivých témat byly počítány průměry za pilíř pro každou obec. Pokud hodnocení za pilíř bylo stejné nebo vyšší než je průměr ORP, byl pilíř v dané obci považován jako příznivý. Dle metodického doporučení MMR byl na základě těchto výsledků vypracován níže uvedený kartogram. Zdůvodnění je uvedeno vždy při rozboru jednotlivých témat

51 Vztah území podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2010

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2010 PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2010 Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2010

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2010 PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2010 Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Evaluace od indikátorů ke kvalitativnímu přístupu

Evaluace od indikátorů ke kvalitativnímu přístupu PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. E-mail: info@rozvoj-obce.cz Web: http://rozvoj-obce.cz/ Tel.: +420 595 136 023 Evaluace od indikátorů ke kvalitativnímu přístupu Doc. Ing. Lubor Hruška,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza:

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza: Lomnice nad Lužnicí KÚ: Lomnice nad Lužnicí Rozloha: 1899 ha Počet obyvatel: 1769 Starosta: Ing. Iva Nováková, místostarosta: MUDr. Roman Bílek, Vladimír Vácha Stav D: platný NSÚ, dále platné změny č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ROZBORY JEDNOTLIVÝCH OBCÍ (návrh) Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem 0. Základní infromace Název obce Kód obce 552615 Počet a názvy katastrálních území 1 Rozloha obce 298,78 ha Počet obyvatel k 31. 12. 2013 285 (2 % rozlohy ORP) 1. Horninové prostředí a geologie 57 dobývací

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz A PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A.3 NÁRODNÍ DOKUMENTY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH: A.3.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky Zpracovatel - Prof. Ing. arch. Karel Maier,

Více

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK (49 OBCÍ) Základem tvorby doporučení pro komunitní plánování na území ORP Písek

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

O R P J E S E N Í K. A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014

O R P J E S E N Í K. A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014 Ú Z E M NĚ ANALYTICKÉ PODKLADY O R P J E S E N Í K A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014 Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu,

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad územního plánování prosinec 2012 Obsah 1. Úvod...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více